Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 22.07.2005
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31JUD6527DS20EUPP11ČL8

Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 326/2005 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 257/2022

Legislatívny proces k zákonu 257/2022§ 50
Správa lesného majetku vo vlastníctve štátu

(1)
Vlastníctvo k lesným pozemkom, lesným porastom a stavbám slúžiacim lesnému hospodárstvu vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „lesný majetok vo vlastníctve štátu“) nemožno previesť, ak tento zákon alebo osobitné predpisy65) neustanovujú inak.
(2)
Za stavby podľa odseku 1 sa považujú investičné lesné cesty66) a lesné železnice a stavby a zariadenia s nimi súvisiace.
(3)
Správu lesného majetku vo vlastníctve štátu môže vykonávať právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je ministerstvo alebo právnická osoba, ktorá má také postavenie podľa osobitných predpisov.3) Ak správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu, nadobudne osoba, ktorá nie je správcom podľa prvej vety a nepožiada o trvalé vyňatie [§ 7 ods. 1 písm. a)], správa tohto majetku do jedného roka od nadobudnutia správy bezodplatne prechádza na správcu v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva okrem vojenských lesov, ktorých správa bezodplatne prechádza na správcu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany a lesných pozemkov a iného lesného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorých správa bezodplatne prechádza na organizáciu ochrany prírody. Osoba, ktorá nie je správcom a nadobudla správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu, je povinná najneskôr ku dňu prechodu správy vyhotoviť so správcom protokol o prechode správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a bezodkladne ho zaslať ministerstvu.
(4)
Lesný majetok vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch67) a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu spravuje právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“). Mimo vojenských obvodov a území slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu môže táto právnická osoba spravovať lesný majetok vo vlastníctve štátu len so súhlasom ministerstva.
(5)
Ministerstvo, zakladateľ alebo zriaďovateľ správcu môže rozhodnúť o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve štátu, ak správca tohto majetku nie je určený osobitnými predpismi,68) vrátane zmeny správy lesného majetku vo vlastníctve štátu, ktorá prešla na správcu podľa odseku 3 alebo § 68d ods. 3. Ak ide o zmenu správy medzi správcami, ktorí nemajú rovnakého zakladateľa alebo zriaďovateľa, o zmene správy podľa prvej vety sa rozhoduje po dohode zakladateľov alebo zriaďovateľov týchto správcov; ak k dohode nedôjde, o zmene správy rozhodne vláda Slovenskej republiky.
(6)
Správca podľa odsekov 3 a 4 vykonáva práva vlastníka69) k lesnému majetku vo vlastníctve štátu, najmä zabezpečuje jeho ochranu a zastupuje vlastníka v konaní pred súdom a orgánmi verejnej správy; obdobne správca postupuje vo veciach lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, alebo ktorých vlastník je známy ale jeho trvalý pobyt alebo sídlo nie je známe69a) (ďalej len „nezistený vlastník“), a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a nezistených vlastníkov je sporné. Ak sa v konaní pred orgánom verejnej správy podľa osobitných predpisov69b) vyžaduje súhlasné stanovisko správcu a správca sa nevyjadrí v lehote určenej osobitným predpisom69b) alebo v lehote 60 dní, ak lehota nie je určená osobitným predpisom,69b) platí, že správca vydal súhlasné stanovisko; to sa nevzťahuje na stanovisko a vyjadrenie vzťahujúce sa k územiu európskej sústavy chránených území.43c) Vedie evidenciu lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitného predpisu.70)
(7)
Ak tento zákon neustanovuje inak, je na zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve štátu potrebný predchádzajúci súhlas ministerstva okrem prevodu správy lesného majetku vo vlastníctve štátu v správe právnickej osoby založenej alebo zriadenej ministerstvom obrany alebo v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Predchádzajúci súhlas ministerstva na nájom lesného majetku vo vlastníctve štátu s celkovou výmerou menšou ako 0,5 hektára, ktorý priamo nenadväzuje na lesný majetok vo vlastníctve štátu obdobného charakteru, nie je potrebný. Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno dať do podnájmu, ak nie je dohodnuté inak. Vypožičiavateľ nesmie prenechať lesný majetok vo vlastníctve štátu na užívanie inému. Súhlas ministerstva je potrebný aj na vyňatie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c) a e) vo vlastníctve štátu s celkovou výmerou väčšou ako 0,5 hektára, okrem vyňatia vo vojenských lesoch a rozhodovania podľa § 3 ods. 2.
(8)
Správca podľa odseku 3 môže uzatvoriť zmluvu o nájme71) alebo zmluvu o výpožičke lesného majetku vo vlastníctve štátu s cieľom zabezpečenia praktickej výučby na lesníckych odborných školách alebo s cieľom zabezpečenia starostlivosti o územia chránené podľa osobitného predpisu.21) Na platnosť takej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva. Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno ďalej prenajať, ak nie je dohodnuté inak. Vypožičiavateľ nesmie prenechať lesný majetok vo vlastníctve štátu na užívanie inému.
(9)
Prenajať a vypožičať lesný majetok vo vlastníctve štátu môže správca len vtedy, ak vzhľadom na jeho rozdrobenosť, vzájomnú rozptýlenosť alebo malú výmeru nie je možné s ním racionálne hospodáriť; to sa nevzťahuje na nájom a výpožičku
a)
podľa odseku 8 alebo
b)
ktorej účelom nie je hospodárenie v lese, a ak ide o lesný pozemok s lesným porastom, na jej základe nedochádza k zmene obhospodarovateľa lesa.
(10)
Ministerstvo môže dať súhlas na zámenu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ich hodnota zistená znaleckým posudkom podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku72) a výmera nie je v porovnaní s hodnotou a výmerou lesných pozemkov vo vlastníctve iných osôb vyššia o viac ako desať percent. Ak hodnota zamieňaných lesných pozemkov a lesných porastov na nich nie je rovnaká, výšku a spôsob úhrady jej rozdielu upravuje zámenná zmluva.72a)
(11)
Zámenou nadobudnuté lesné pozemky, ktoré boli vo vlastníctve štátu, nemožno previesť na inú osobu alebo zmeniť ich druh pozemku počas desiatich rokov od zápisu do katastra nehnuteľností; to neplatí, ak ide o pozemky, na ktorých sa má umiestniť verejnoprospešná stavba.72b) Obmedzenie nakladania so zameneným pozemkom, ktorý bol vo vlastníctve štátu, sa na dobu trvania tohto obmedzenia na základe zámennej zmluvy vyznačí v katastri nehnuteľností poznámkou.
(12)
Ministerstvo môže dať súhlas na zámenu lesného majetku vo vlastníctve štátu, ak sa zamieňané lesné pozemky nachádzajú
a)
v tej istej lesnej oblasti podľa § 39 ods. 2 alebo v bezprostredne susediacich lesných oblastiach alebo lesných podoblastiach alebo
b)
v katastrálnych územiach v rámci organizačnej jednotky správcu založeného alebo zriadeného ministerstvom.
(13)
Lesné pozemky vo vlastníctve štátu možno zameniť najmä z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích práv štátu, ak výmera zamieňaných pozemkov vo vlastníctve štátu nepresahuje 100 hektárov.
(14)
Výnimku z podmienok podľa odseku 12 alebo odseku 13 môže v odôvodnených prípadoch povoliť vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva, ak výmera a hodnota zamieňaných lesných pozemkov vo vlastníctve iných osôb je minimálne 1,5-násobne vyššia ako výmera a hodnota zamieňaných lesných pozemkov vo vlastníctve štátu bez nároku na finančné vyrovnanie podľa odseku 10.
(15)
Odseky 10 a 12 až 14 sa nevzťahujú na zámenu pozemkov podľa osobitného predpisu.73a)
(16)
Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na vyrovnanie za lesné pozemky vo vlastníctve štátu v rámci konania o pozemkových úpravách a vykonania projektu pozemkových úprav; to neplatí pri udelení súhlasu podľa osobitného predpisu.73)
(17)
Na lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno zriadiť záložné právo.
(18)
Ustanovenia osobitného predpisu o správe majetku štátu74) sa na správu lesného majetku vo vlastníctve štátu nevzťahujú.
(19)
Správca v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uvádza na trh drevo a výrobky z dreva pochádzajúceho z národného parku prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva v rozsahu, ktorý upravia zmluvou.
(20)
Na rozhodovanie podľa odsekov 4, 5, 7, 8, 10 až 16 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
zobraziť paragraf
Poznámka
69b)
Napríklad stavebný zákon, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
70)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
71)
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
72)
Zákon č. 382/2004 Z. z. v znení zákona č. 93/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
zobraziť paragraf
Poznámka
72a)
§ 611 Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
72b)
§ 10 ods. 2 písm. f) a § 11 ods. 5 písm. g) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
73)
§ 11 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
73a)
§ 61a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74)
§ 1 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 374/1996 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
74a)
§ 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74b)
§ 6 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
zobraziť paragraf
Poznámka
74c)
§ 8 a 27 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74d)
§ 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74e)
§ 108 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74f)
§ 139 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74g)
§ 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 104/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
74h)
§ 32 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74i)
§ 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74j)
Zákon č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 62 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74k)
Druhá časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74l)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74m)
§ 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 382/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
75)
Napríklad § 18 až 20a a § 20f až 21 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
75a)
§ 4 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
75b)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
75c)
§ 22 ods. 9 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
75d)
§ 22a zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
75e)
Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
75f)
§ 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
75g)
§ 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
75h)
§ 22a ods. 7 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
75i)
§ 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
76)
§ 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
zobraziť paragraf
Poznámka
77)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z., Trestný poriadok.
zobraziť paragraf
Poznámka
78)
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
79)
§ 13 a 14 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
80)
§ 76 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
81)
§ 51 ods. 1 a § 80 ods. 5 druhá veta zákona č. 364/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
82)
Čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 (Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004).
zobraziť paragraf
Poznámka
82a)
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
83)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
83a)
§ 10 zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
84)
Napríklad zákon č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších prepisov, zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
85)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
87)
Napríklad čl. 8 ods. 1 a 2, čl. 14 ods. 1 a 2, čl. 15 ods. 1 a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 (Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004).
zobraziť paragraf
Poznámka
87a)
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
88)
Napríklad zákon č. 193/2005 Z. z., zákon č. 217/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
89)
§ 9 až 13 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
90)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach.
zobraziť paragraf
Poznámka
91)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
92)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
93)
§ 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
94)
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
95)
Napríklad § 18 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 11 zákona č. 181/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
96)
Napríklad § 18 až 20a a § 20f až 21 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
97)
§ 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
97a)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
zobraziť paragraf
Poznámka
97b)
§ 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
98)
§ 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
99)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
zobraziť paragraf
Poznámka
100)
§ 104g ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 356/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
101)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
102)
Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore