Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 24.10.2014
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Správne právo, Rozpočtové právo, Kontrolný systém, Štátna správa, Územná samospráva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24JUD3DS21EUPPČL1

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 292/2014 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 113/2022

Legislatívny proces k zákonu 113/2022§ 33
Pravidlá realizácie poskytnutia a vrátenia príspevku

(1)
Prijímateľ žiada o poskytnutie príspevku alebo jeho časti po uzatvorení zmluvy alebo nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 prostredníctvom žiadosti o platbu.50)
(2)
Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť, vysporiadanie finančných vzťahov sa vykoná podľa § 41 až § 43 alebo § 45 a za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí podľa § 16 ods. 2. Ak suma príspevku alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne bez úrokov 40 eur, tento príspevok alebo jeho časť riadiaci orgán neuplatňuje a nevymáha; pre projekty v rámci operačného programu Interact a programy cezhraničnej spolupráce podľa § 32 riadiaci orgán neuplatňuje a nevymáha sumu, ktorá v danom účtovnom roku nepresiahne bez úrokov 250 eur.73) Ak suma príspevku alebo jeho časti, ktorú má prijímateľ vrátiť v súvislosti s jednotlivou platbou za režim pomoci alebo podporné opatrenie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, nepresiahne bez úrokov 100 eur,74) tento príspevok alebo jeho časť agentúra neuplatňuje a nevymáha.
(3)
Prijímateľ, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu,75) je povinný vrátiť príspevok poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.76)
(4)
V rámci jedného projektu môže realizovať poskytnutie príspevku alebo jeho časti prijímateľovi iba jedna platobná jednotka.
(5)
Prostriedky Európskej únie sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu;48) to neplatí, ak certifikačný orgán poskytuje prostriedky podľa § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na účet prijímateľa.
(6)
Partner, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, prijíma prostriedky z nenávratného finančného príspevku alebo jeho časti, ktoré mu v rámci realizácie projektu prevádza prijímateľ, ktorým nie je štátna rozpočtová organizácia, na samostatný účet,76a) z ktorého realizuje partner výdavky projektu.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 rovnako. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú na partnera rovnako.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore