Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 15.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy, Podpora výstavby
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15JUDDS13EUPP2ČL0

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 150/2013 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 359/2020 a 506/2021

Legislatívny proces k zákonu 506/2021
Legislatívny proces k zákonu 359/2020

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jany ŽITŇANSKEJ, Petra KREMSKÉHO a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

K predpisu 506/2021, dátum vydania: 21.12.2021

 

1

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A.Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miloš SVRČEK, Jana ŽITŇANSKÁ, Peter KREMSKÝ a Vladimír LEDECKÝ.

Jednými zo signifikantných nástrojov podpory rozvoja bývania v súčasnej dobe Štátny fond rozvoja bývania a dotácie na rozvoj bývania poskytované Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Prostredníctvom týchto nástrojov štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

Cieľom návrhu zákona je upraviť niektoré podmienky pre poskytovanie výhodného úveru podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a pre poskytovanie dotácií na rozvoj bývania z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Zámerom návrhu zákona je zlepšenie podmienok a zvýšenie dostupnosti finančných zdrojov zameraných na rozširovanie sektora nájomného bývania s cenovo dostupným nájomným.

Návrh zákona súčasne obsahuje úpravy a doplnenia, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe.

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet.

Predložený návrh zákona nevyžaduje nové nároky na pracovné sily. Návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Predložený návrh zákona nemá žiadny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, životné prostredie, informatizáciu a na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Dátum účinnosti sa navrhuje s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

2

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Platné znenie zákona umožňuje poskytovať podporu aj na stavebnú úpravu nájomného bytu v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva. Budovy, v ktorých sa nachádzajú byty vyžadujúce stavebnú úpravu a národnou kultúrnou pamiatkou (UNESCO), však v mnohých prípadoch nie zapísané ako bytové domy, ale napr. ako meštianske domy a pod. Pre obnovu bytov v týchto budovách je nevyhnutné zmeniť pojem bytový dom na všeobecný pojem budova a vytvoriť možnosť poskytovať podporu aj na meštianske domy s existujúcimi bytmi. Zvyčajne ide o schátrané objekty v centrách miest, ktoré je obzvlášť dôležité obnoviť a skultúrniť.

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava vyplývajúca zo zákona č. 212/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

K bodu 3

Navrhujeme zvýšiť maximálny limit úveru na účel obstarania nájomných bytov na 1 500 eur/m2, čím by sa zohľadnil vplyv rastu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v uplynulom období a aj zvýšené nároky na technické a energetické riešenia budov.

K bodu 4

V prípade obstarania nájomného bytu stavebnou úpravou budovy je podmienkou poskytnutia podpory aj výmena všetkých technických zariadení budovy (rozvody, kotolňa, výťahy...) a aj podmienka na splnenie požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre novú budovu. Cieľom navrhovanej úpravy je optimalizovať náklady pri prestavbe budov na nájomné byty. Podľa platnej právnej úpravy je táto požiadavka stanovená na 5 rokov, čo v niektorých prípadoch môže spôsobovať neefektívnu výmenu zariadenia, ak vymieňané zariadenie je v rámci svojej doby životnosti, preto sa navrhuje predĺženie tejto doby.

K bodu 5

Navrhnutou úpravou sa vytvára možnosť navýšenia poskytnutého úveru zo ŠFRB aj po uzatvorení zmluvy o poskytnutí úveru a dotácie tak, aby boli dodržané podmienky poskytnutia podpory podľa zákona č. 150/2013 Z. z. V prípade preukázania zvýšenia obstarávacích nákladov sa umožní zvýšiť financovanie aj nájomných bytov dodatočným navýšením úveru zo ŠFRB, a to až do výšky stanoveného limitu obstarávacieho nákladu na obstaranie nájomného bytu. Predmetné zvýšenie úveru je možné uplatniť aj v iných účeloch, pričom podrobnosti pre navýšenie úveru špecifikuje zmluva o poskytnutí podpory.

Navrhovanou úpravou sa umožňuje žiadateľovi o úver právnickej osobe preukázať schopnosť splácania úveru aj pristúpením jej materskej spoločnosti s väčšinovým obchodným

3

podielom v žiadateľovi k záväzku z úveru voči ŠFRB. Z aplikačnej praxe vyplynulo, že povinnosť vinkulácie 24 mesačných splátok úveru môže byť pre novovzniknutú právnickú osobu ťažko splniteľná, keďže takáto spoločnosť bez činnosti v období pred podaním žiadosti nevie dostatočne preukázať schopnosť platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru.

K bodu 6

Navrhuje sa zmeniť podmienku pre žiadateľov o úver - právnické osoby, ktorá sa týka povinnosti zachovania nájomného charakteru podporených nájomných bytov. Povinnosťou žiadateľa je zachovať nájomný charakter obstaraného nájomného bytu počas lehoty najmenej 30 rokov. Cieľom navrhovanej úpravy je zvýšenie záujmu o obstaranie nájomných bytov zo strany súkromného sektora.

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava vyplývajúca zo zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

K bodu 8 a 9

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 6.

Čl. II

K bodu 1

Z aplikačnej praxe vyplynula potreba umožniť obstaranie garážového stojiska, ktoré je nielen súčasťou budovy s nájomnými bytmi, ale aj v prípade, že garážové stojisko je samostatným stavebným objektom v bezprostrednej blízkosti bytového domu alebo polyfunkčného domu, v ktorom sa obstarávajú nájomné byty v prípade, ak nie je vhodné alebo efektívne umiestniť stojisko priamo v rámci budovy bytového domu alebo polyfunkčného domu. Garážové stojisko je určené na užívanie spolu s obstaraným nájomným bytom a nachádza sa priamo v budove s nájomnými bytmi alebo v samostatnej budove umiestnenej na spoločnom pozemku s domom alebo na priamo susediacom pozemku s pozemkom, kde sa bytový dom alebo polyfunkčný dom nachádza.

K bodu 2

Platné znenie zákona umožňuje poskytovať podporu aj na stavebnú úpravu nájomného bytu v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva. Budovy, v ktorých sa nachádzajú byty vyžadujúce stavebnú úpravu a národnou kultúrnou pamiatkou (UNESCO), však v mnohých prípadoch nie zapísané ako bytové domy, ale napr. ako meštianske domy a pod. Pre obnovu bytov v týchto budovách je nevyhnutné zmeniť pojem bytový dom na všeobecný pojem budova a vytvoriť možnosť poskytovať podporu aj na meštianske domy s existujúcimi bytmi. Zvyčajne ide o schátrané objekty v mestách, ktoré je obzvlášť dôležité obnoviť a skultúrniť.

4

K bodu 3

V prípade obstarania nájomného bytu stavebnou úpravou budovy je podmienkou poskytnutia podpory aj výmena všetkých technických zariadení budovy (rozvody, kotolňa, výťahy...) a aj podmienka na splnenie požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre novú budovu. Cieľom navrhovanej úpravy je optimalizovať náklady pri prestavbe budov na nájomné byty. Podľa platnej právnej úpravy je táto požiadavka stanovená na 5 rokov, čo v niektorých prípadoch môže spôsobovať neefektívnu výmenu zariadenia, ak vymieňané zariadenie je v rámci svojej doby životnosti, preto sa navrhuje predĺženie tejto doby.

K bodu 4

Navrhovaná úprava ustanovuje, že aj v prípade zvýšenia obstarávacích nákladov počas trvania platnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomného bytu nedochádza k navýšeniu dotácie.

K bodu 5

Ustanovenie dopĺňa možnosť, kedy ministerstvo rozhodne o neposkytnutí dotácie a vrátení žiadosti žiadateľovi o situáciu, kedy bola na obstaranie nájomného bytu uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie v predchádzajúcom období, od ktorej niektorá zo zmluvných strana odstúpila. Ustanovenie zamedziť špekulatívnemu odstupovaniu od zmluvy zo strany žiadateľa a opakovanému podávaniu žiadosti v nasledujúcom roku. Finančné prostriedky rezervované pre danú zmluvu sa vrátia do štátneho rozpočtu bez ich použitia na stimuláciu výstavby nájomných bytov a takéto odstúpenie môže znamenať, že nedošlo k poskytnutiu podpory pre iného žiadateľa.

K bodu 6

Navrhovaná úprava umožní vlastníkovi nájomného bytu poskytnúť nájomné bývanie väčšiemu okruhu osôb, ktoré napr. nevyhnuté pre zabezpečovanie služieb pre obec vo verejnom záujme. Limit príjmu definovaného okruhu oprávnených fyzických osôb sa zvyšuje na 5- násobok životného minima a to najmä pre osoby, ktoré zabezpečujú zdravotnícku starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce.

Čl. III

Navrhuje sa, aby novela zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2022.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 359/2020, dátum vydania: 11.12.2020

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vypracovaný v nadväznosti na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a úlohy vyplývajúcej z návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2020.

V Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2020 stanovené komplexné ciele štátu pre oblasť bytovej politiky, definované nástroje na ich dosiahnutie, ako aj určená zodpovednosť občanov, štátu, obcí, vyšších územných celkov a súkromného sektora pri zabezpečovaní bývania.

Jedným z najvýznamnejších nástrojov podpory rozvoja bývania je Štátny fond rozvoja bývania. Prostredníctvom tohto nástroja štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré sú premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

V súčasnosti jeho podpora smeruje predovšetkým do oblasti podpory obstarávania nájomných bytov a do obnovy bytových budov. Na základe pretrvávajúceho záujmu o tento nástroj možno konštatovať, že Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania pre široký okruh žiadateľov.

Cieľom návrhu tohto zákona je navrhnúť úpravu podmienok pre podporu obstarávaných nájomných bytov. Vzhľadom na to, že podiel nájomných bytov na Slovensku je nízky, navrhuje sa zaviesť nové opatrenia, ktoré budú motivovať žiadateľov z verejného, ale aj súkromného sektora k obstarávaniu nájomného bývania.

V snahe zvýšiť záujem žiadateľov o výstavbu zariadení sociálnych služieb navrhuje sa výrazné zvýšenie výšky úveru na tento účel a zavedenie možnosti poskytnutia úveru aj na obstaranie technickej vybavenosti a kúpy pozemku podmieňujúcich výstavbu a užívanie zariadenia sociálnych služieb.

Novela zákona navrhuje aj doplnenie možnosti obstarania nájomného bytu stavebnou úpravou ostatnej budovy na bývanie, resp. nebytovej budovy. Navrhuje sa zvýšenie výšky podpory pri väčšine účelov podpory.

Zámerom novely zákona je aj zjednodušenie a urýchlenie postupu pri poskytovaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Návrh zákona súčasne obsahuje úpravy a doplnenia, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe.

Pre motiváciu obcí a VÚC investovať do oblasti nájomného bývania a výstavby a modernizácie zariadení sociálnych služieb sa navrhuje úprava zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby sa úvery poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania nezapočítavali do celkovej sumy dlhu obce alebo VÚC.

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet, keďže ide o finančné prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu v rámci existujúceho programu podpory rozvoja bývania.

Predložený návrh zákona nevyžaduje nové nároky na pracovné sily.

Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Predložený návrh zákona nemá žiadny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, životné prostredie, informatizáciu a na služby verejnej správy pre občana.

2

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Dátum účinnosti sa navrhuje s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

3

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

07/2020

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

08/2020

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

09/2020

2.Definovanie problému

Významnou formou podpory štátu v oblasti rozvoja bývania je poskytovanie podpory prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. Podmienky poskytovania podpory na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu ustanovené zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Potreba úpravy a doplnenia zákona vyplynula z aplikácie platného znenia zákona v praxi a z nutnosti stanovenia spresňujúcich podmienok pri poskytovaní podpory.

3.Ciele a výsledný stav

Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).

Novela zákona navrhuje doplnenie možnosti obstarania bytu fyzickou osobou formou kúpy bytu v rodinnom dome, možnosti obstarania nájomného bytu stavebnou úpravou ostatnej budovy na bývanie, resp. nebytovej budovy. V snahe zvýšiť záujem žiadateľov o výstavbu zariadení sociálnych služieb sa navrhuje výrazné zvýšenie výšky úveru na tento účel a zavedenie možnosti poskytnutia úveru aj na obstaranie technickej vybavenosti a kúpy pozemku podmieňujúcich výstavbu a užívanie zariadenia sociálnych služieb. Navrhuje sa zvýšenie výšky podpory pri väčšine účelov podpory. Pre žiadateľa - inú právnickú osobu sa navrhuje zrušiť podmienku jej vzniku minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti o podporu zo ŠFRB. Pri zatepľovaní bytovej budovy sa umožní opätovne poskytnúť úver na účel zateplenia, avšak podpora zo ŠFRB bola na tento účel poskytnutá pred viac ako 10 rokmi. Cieľom novely je aj zjednodušenie a urýchlenie postupu pri poskytovaní podpory zo ŠFRB.

4.Dotknuté subjekty

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:

Fyzická osoba, obec, vyšší územný celok a nezisková organizácia s minimálnou 51 %-nou majetkovou účasťou obce alebo vyššieho územného celku, iná právnická osoba.

5.Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia boli posudzované?

Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.

Žiadne.

V prípade, že návrh nebude schválený, podpora zo ŠFRB bude poskytovaná v súlade s podmienkami účinnými v súčasnosti.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

4

7.Transpozícia práva EÚ

Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.

Žiadna

8.Preskúmanie účelnosti**

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

Schválením predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a úpravy jeho vykonávacieho predpisu nevzniknú nové požiadavky na rozpočet verejnej správy. Financovanie bude zabezpečené v rámci schválených limitov

výdavkov rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na príslušný rozpočtový rok.

V súčasnej dobe nie je možné vyčísliť výšku poskytnutých podpôr v príslušnom rozpočtovom roku, nakoľko nie je zrejmé, koľko oprávnených žiadateľov využije túto formu financovania obstarávania bytov, nájomných bytov, zariadení sociálnych služieb, ubytovacích domov a obnovy existujúcich bytových domov, rodinných domov a zariadení sociálnych služieb.

Navrhované zmeny majú pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, a to možnosťou poskytovania dlhodobých úverov s nízkym úrokom aj pre novovzniknuté právnické osoby.

Navrhovaná úprava pozitívne sociálne vplyvy. Pozitívnym vplyvom je vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu obstarávaných nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb.

11.Kontakt na spracovateľa

MDV SR – Ing. Čerňanská,02/594 94 585, jana.cernanska@mindop.sk

12.Zdroje

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.

MDV SR, ŠFRB

13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania

I. Úvod: Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložilo dňa 17. júla 2020 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení

5

neskorších predpisov“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú rozpočtovo zabezpečené, pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie vrátane vplyvov na malé a stredné podniky a pozitívne sociálne vplyvy.

II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu zásadné pripomienky a odporúčania:

K doložke vybraných vplyvov

Na základe zhodnotenia Komisia žiada doplniť negatívne alebo pozitívne vplyvy na životné prostredie, nakoľko predkladateľ uvádza, že materiál nemá žiadne vplyvy na životné prostredie.

Zároveň žiadame dopracovať Analýzu vplyvov na životné prostredie na základe pozitívnych alebo negatívnych vplyvov na životné prostredie. Činnosti ako výstavba, úprava či obnova budovy so sebou nesie spotrebu ako aj nakladanie s materiálmi a zdrojmi, čo môže predstavovať dodatočnú záťaž na životné prostredie. Vo vlastnom materiáli sa zároveň spomína: Do obstarávacieho nákladu zateplenia bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu, obnovy zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) a výmeny spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome podľa § 6 ods. 5 písm. b) sa započítava aj cena za vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla. Obstarávacím nákladom obnovy bytovej budovy je možné započítať cenu energetického hodnotenia bytovej budovy. Z uvedeného vyplýva, že podporujete činnosti spojené so zlepšovaním stavu životného prostredia. Pre absenciu Analýzy však nie je možné posúdiť odhadované pozitívne alebo negatívne dopady na zložky životného prostredia (napr. k akým úsporám energií, zdrojov či zamedzeniu emitovania znečisťujúcich látok vďaka tejto podpore dôjde) ani aké opatrenia budú vykonané na zmiernenie dopadu na životné prostredie (napr. posudzovanie žiadostí na základe energetickej efektívnosti, voľby použitých materiálov zvýhodňovaním ekologických alternatív, nakladania s odpadom pri prerábkach (napr. stavebným) alebo projektových úprav zohľadňujúcich dopady na životné prostredie, a.i).

Komisia tiež v doložke vybraných vplyvov odporúča dopracovať časť 5. Alternatívne riešenia, kde je potrebné uviesť minimálne nulový variant, t. j. popis súčasného stavu, kedy by sa návrh zákona nerealizoval.

K analýze sociálnych vplyvov

1.v časti 4.2 odporúčame doplniť druhú sekciu (významný vplyv na zraniteľné skupiny obyvateľstva alebo v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia);

2.v časti 4.3 odporúčame taktiež doplniť jej druhú sekciu;

3.v časti 4.4 odporúčame doplniť všetky časti, ku ktorým sa navrhovateľ nevyjadril.

Všeobecne platí, že pokiaľ v konkrétnom aspekte návrh sociálny vplyv nezakladá, odporúčame v príslušnej sekcii uviesť formáciu „bez vplyvu“. Tým navrhovateľ deklaruje, že posudzoval všetky aspekty sociálnych vplyvov návrhu a nielen tie, ku ktorým sa v analýze explicitne vyjadril.

III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje

nesúhlasné stanovisko

s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.

MDV SR uplatnené pripomienky Komisie v stanovisku k doložke vybraných vplyvov časť 5. Alternatívne riešenia a k analýze sociálnych vplyvov akceptovalo a zapracovalo do návrhu materiálu, ktorý je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie.

V prípade požiadavky na doplnenie vplyvov na životné prostredie uvádzame, že novelou zákona sa nevytvárajú nové účely podpory, iba sa spresňuje a zjednocuje ich definovanie s inými právnymi predpismi a preto nevnikajú nové vplyvy na životné prostredie v porovnaní s platným znením zákona.

6

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2020

2021

2022

2023

Príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť

0

0

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

v tom: za MDV SR /01705 ŠFRB

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

z toho:

- vplyv na ŠR

Rozpočtové prostriedky

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

EÚ zdroje

0

0

0

0

spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na počet zamestnancov

- vplyv na ŠR

- vplyv na obce

- vplyv na vyššie územné celky

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

- vplyv na ŠR

- vplyv na obce

- vplyv na vyššie územné celky

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

Financovanie zabezpečené v rozpočte

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

v tom: za MDV SR /01705

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0

0

0

0

7

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Predkladaný materiál predpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2020 2023. Výdavky sú zabezpečené v rámci limitu výdavkov rozpočtu MDV SR na príslušný rozpočtový rok.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným nástrojom podpory rozvoja bývania. Prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. V súčasnosti jeho podpora smeruje predovšetkým do oblasti podpory obstarávania nájomných bytov a do obnovy bytových budov. Záujem o tento nástroj je dôkazom, že aj pri existujúcich nastavených podmienkach patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania pre široký okruh žiadateľov.

Predloženým návrhom zákona sa vytvárajú podmienky pre motiváciu žiadateľov k obstarávaniu najmä nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb. V rámci väčšiny účelov podpory sa navrhuje zvýšenie výšky podpory. V snahe zvýšiť záujem súkromného sektora investovať do oblasti obstarania nájomných bytov navrhuje sa pre žiadateľa - inú právnickú osobu zrušiť podmienku jej vzniku minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti o podporu zo ŠFRB.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

x iné

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

2020

2021

2022

2023

Indikátor ABC

Indikátor KLM

Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

Predkladaný materiál vplyv na verejné financie v roku 2020 ako aj v rokoch 2021 až 2023 vo výške finančných prostriedkov nevyhnutných na zabezpečenie úloh spojených s poskytnutím úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

8

Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

2020

2021

2022

2023

poznámka

Daňové príjmy (100)1

0

0

0

0

Nedaňové príjmy (200)1

0

0

0

0

Granty a transfery (300)1

0

0

0

0

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

0

0

0

0

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

0

0

0

0

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

9

Tabuľka č. 4

Štátny fond rozvoja bývania

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2020

2021

2022

2023

poznámka

Bežné výdavky (600)

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

0

0

0

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

0

0

0

Tovary a služby (630)2

0

0

0

0

Bežné transfery (640)2

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

0

0

0

0

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

10

Tabuľka č. 5

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2020

2021

2022

2023

poznámka

Počet zamestnancov celkom

0

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

0

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

Osobné výdavky celkom (v eurách)

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

z toho vplyv na ŠR

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

z toho vplyv na ŠR

Poznámky:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

11

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

- z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

Aký je ich počet?

Vytvorením podmienok pre podporu rozširovania a zveľaďovania bytového fondu sa vytvárajú následne podmienky pre všetky kategórie podnikov pre rozvoj aktivít v rámci obstarávania výstavby a obnovy zariadení sociálnych služieb.

MSP sa vytvárajú možnosti predovšetkým v oblasti projektovej prípravy stavieb.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

- z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

Ako dlho trvali konzultácie?

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

Pred spracovaním návrhu sa uskutočnili rokovania s právnickými osobami, ktoré majú záujem zapojiť sa do rozvoja nájomného bývania.

3.3 Náklady regulácie

- z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Nedochádza k vzniku priamych finančných nákladov.

3.3.2 Nepriame finančné náklady

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Nedochádza k vzniku nepriamych finančných nákladov.

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Nedochádza k vzniku administratívnych nákladov.

12

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie

Priame finančné náklady

0

0

Nepriame finančné náklady

0

0

Administratívne náklady

0

0

Celkové náklady regulácie

0

0

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

- z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

Nedochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb.

3.5 Inovácie

- z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

Neutrálne.

13

Analýza sociálnych vplyvov

Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.

Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?

Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?

Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?

Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:

Domácnosti budú mať zabezpečené nájomné bývanie alebo vlastné bývanie.

Zvýšenie počtu lôžok v zariadeniach sociálnych služieb.

Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:

Domácnosti – zabezpečenie nájomného bývania v bytových budovách alebo vlastného bývania

v bytovom dome, polyfunkčnom bytovom dome alebo rodinnom dome,

Fyzické osoby v zariadeniach sociálnych služieb.

Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:

Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:

Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.

V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky. V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.

Ovplyvnená skupina č. 1:

Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Odhadujeme, že priemerné domácnosti ušetria cca 200 eur na nájomnom za prenájom bytu obstaraného z verejných zdrojov oproti trhovému nájomnému za byt.

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Vzhľadom na objem predpokladaných výdavkov zo štátneho rozpočtu návrh môže ovplyvniť cca 10 000 domácností.

Ovplyvnená skupina č. 2:

Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:

V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):

14

4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.

Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?

Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

Rozumie sa najmä na prístup k:

sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),

kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,

pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,

zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,

zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,

k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,

bývaniua súvisiacimzákladným komunálnym službám,

doprave,

ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,

spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,

informáciám

k iným právam (napr. politickým).

Návrh vytvára podmienky pre prístup k bývaniu širšiemu okruhu domácností až do 4, resp. 5-násobku životného minima v nájomných bytoch pri 80 % obstarávaných bytov a pri 20 % obstarávaných

nájomných bytov sa príjem domácnosti nájomníka nelimituje a fyzických osôb v zariadeniach sociálnych služieb.

Má návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:

domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),

nezamestnaní,najmädlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,

deti (0 – 17),

mladí ľudia (18 – 25 rokov),

starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,

ľudia so zdravotným postihnutím,

marginalizované rómske komunity

domácnosti s 3 a viac deťmi,

jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),

príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,

iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia

-

domácnosti s nízkym príjmom,

-

starší ľudia,

-

ľudia so zdravotným postihnutím,

15

4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí. Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.

Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?

Návrh nemá vplyv na rovnosť príležitostí.

Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.

Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:

podporavyrovnávaniaekonomickej nezávislosti,

zosúladeniepracovného,súkromného a rodinného života,

podpora rovnej participácie na rozhodovaní,

boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,

eliminácia rodových stereotypov.

Návrh nemá odlišný vplyv na ženy a mužov.

4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.

V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.

16

Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania

/pracovných úväzkov pôjde a pod.

Návrhom sa predpokladá zvýšenie pracovných príležitostí pre malých a stredných podnikateľov a veľké podniky, remeselníkov najmä v oblasti stavebníctva, a to aj v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti.

Návrh zákona vytvára podmienky pre motiváciu využitia podpory pri obstarávaní nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb. V súčasnosti nie je možné predpokladať, koľko žiadateľov využije tento druh podpory a preto nie je možné kvantifikovať vznik nových pracovných miest.

Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené

a rozsah vplyvu.

Návrh nevedie k zániku pracovných miest.

Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?

Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.

Bez vplyvu.

Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?

Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť

ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).

Bez vplyvu.

Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?

Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či

technológií.

Bez vplyvu.

Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?

Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“

Bez vplyvu.

17

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

2. Názov návrhu zákona:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:

a)v primárnom práve,

1.čl. 18, 107 až 109 a 174 až 178 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016),

2.čl. 2, 6 a 9 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016 ),

3.čl. 20 a 21 Charty základných práv Európskej únie (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016)

b)v sekundárnom práve,

-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. L 347, 20.12.2013) v platnom znení (Gestori ÚV SR, MDVRR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MV SR, MPSVR SR, MH SR, MŽP SR, MF SR),

-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. L 347, 20.12.2013) v platnom znení (Gestori ÚV SR, MDVRR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MV SR, MPSVR SR, MPRV SR, MH SR, MŽP SR, MF SR),

-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020)

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Problematika návrhu zákona nie je v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie obsiahnutá.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)uviesť lehotu na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení,

Bezpredmetné

18

b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,

Bezpredmetné

c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav.

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

-úplne

19

Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu, keďže podľa súčasného stavu finančné prostriedky Európskej únie a iné príjmy, ak tak ustanovuje osobitný predpis, ktorým je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), totožné.

Z uvedeného dôvodu sa navrhuje ponechať odkaz na osobitný predpis vo všeobecnosti. Samozrejme, že o zmenách rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“), ktoré majú vplyv na prebytok alebo schodok rozpočtu verejnej správy rozhoduje minister po predchádzajúcom písomnom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky.

K bodu 2

ŠFRB určený limit výdavkov na svoju činnosť. Podľa súčasného znenia zákona je možné tieto výdavky zvýšiť o iné príjmy, ak tak ustanoví nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) uvedené v bode 1. V skutočnosti však nejde o celý objem finančných prostriedkov určených na finančný nástroj EÚ. Preto sa navrhuje spresniť toto ustanovenie, že limit výdavkov na činnosť ŠFRB možno zvýšiť o finančné prostriedky určené na odplatu za vykonávanie finančného nástroja.

K bodu 3

Ustanovenie definuje účel podpory, ktorým je obstaranie bytu do vlastníctva fyzickej osoby (výstavbou bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou, alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome, kúpou bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome).

So zreteľom na podporu rozvoja bytovej výstavby je záujmom štátu podporovať rozvoj novej bytovej výstavby a nadväzne na to podporovať aj kúpu novopostavených bytov. Kúpa bytu v bytovom, polyfunkčnom alebo rodinnom dome, podporiť systém obstarávania si hotového bytu, v rámci ktorého budúci vlastník rieši okamžite bytovú situáciu a súčasne predmetnou nehnuteľnosťou môže zabezpečiť záväzok vyplývajúci z poskytnutého úveru.

K bodom 4 až 6

Ustanovenia definujú možnosti obstarania nájomného bytu. Ide o výstavbu nájomného bytu vrátane nájomného bytu získaného nadstavbou alebo prístavbou bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ak vznikne bytový dom, rodinný dom alebo polyfunkčný dom a stavebnú úpravu bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ak po vykonaní stavebnej úpravy vznikne byt v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome.

V porovnaní s definovaním účelu obstarania nájomného bytu v súčasnosti, navrhuje sa rozšírenie možností realizácie zámeru obstarávania nájomných bytov. Súčasne sa novonavrhovaným definovaním tohto účelu zabezpečí rovnosť s definíciou účelu obstarania nájomných bytov v zákone č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 443/2010 Z. z.“).

20

K bodu 7

Ďalším účelom pre poskytovanie štátnej podpory je výstavba zariadenia sociálnych služieb (výstavba zariadenia sociálnych služieb, prístavba alebo nadstavba zariadenia sociálnych služieb alebo stavebná úprava bytovej alebo nebytovej budovy na zariadenie sociálnych služieb), ktoré poskytuje sociálnu službu celoročnou pobytovou formou. Ide o tieto druhy zariadení sociálnych služieb - zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie. V týchto zariadeniach sociálnych služieb sa poskytujú celoročnou pobytovou formou sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a nahrádzajú klientom prirodzené rodinné prostredie vrátane celoročného ubytovania (plnia teda tiež funkciu ich celoročného bývania).

K bodom 8 a 9

V snahe motivovať žiadateľov k výstavbe zariadenia sociálnych služieb sa navrhuje, aby žiadateľ, ktorý chce postaviť zariadenie sociálnych služieb, mohol súčasne požiadať ŠFRB o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie tohto zariadenia. Technickou vybavenosťou sa rozumie verejný vodovod, verejná kanalizácia vrátane čistiarne odpadových vôd, miestna komunikácia alebo odstavné plochy.

Súčasne sa navrhuje, aby obstaranie pozemku podmieňujúceho výstavbu alebo užívanie zariadenia sociálnych služieb bolo taktiež podporované zo strany štátu poskytovaním výhodného úveru zo ŠFRB.

K bodu 10

Ide o zmenu pojmu „prestavba“ na pojem „stavebná úprava“. Cieľom je zosúladenie používaných pojmov v právnych a technických predpisoch.

K bodom 11, 12 a 15

Na účely tohto zákona v zákone definované niektoré pojmy, napr. polyfunkčný dom, kúpa bytu, príslušenstvo obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a spoločné priestory a spoločné zariadenia zariadenia sociálnych služieb.

Polyfunkčný dom je budova so zmiešaným účelom užívania, v ktorej najmenej tretina podlahovej plochy je určená na bývanie. Takýto typ polyfunkčných domov vzniká najmä stavebnými úpravami existujúcich budov. Zámerom je efektívne využívanie stavieb a zainvestovaných pozemkov.

Jednou z foriem obstarania bytu, nájomného bytu alebo ubytovacieho domu je kúpa. Kúpou bytu, nájomného bytu alebo ubytovacieho domu sa rozumie kúpa novostavby bytu, nájomného bytu alebo ubytovacieho domu. To znamená, že žiadateľ môže kúpiť byt, nájomný byt alebo ubytovací dom v prípade, ak ku dňu podania žiadosti od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytu, nájomného bytu alebo ubytovacieho domu neuplynulo viac ako 3 roky.

Pri účele výstavby alebo obnovy zariadenia sociálnych služieb je výška podpory určená na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb. Z uvedeného dôvodu sa v zákone definujú pojmy: príslušenstvo obytnej miestnosti (predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak jej súčasťou alebo ak k nej priamo priľahlé), spoločné priestory zariadenia sociálnych služieb (najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, miestnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, miestnosť na poskytovanie fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti, miestnosť pre zamestnancov zariadenia sociálnych služieb, chodba, schodisko, pivnica,

21

kuchyňa, WC a kúpeľňa, ak nie súčasťou obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a ak nie sú k nej priamo priľahlé), spoločné zariadenie, zariadenia sociálnych služieb (zariadenia, ktoré slúžia výlučne tomuto zariadeniu sociálnych služieb, a to aj v prípade, ak umiestnené mimo zariadenia sociálnych služieb, najmä výťahy, práčovne, kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky).

K bodu 13

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na definovanie kúpy bytu, nájomného bytu a ubytovacieho domu.

K bodu 14

Ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania upravuje, na koho sa vzťahuje výnimka z § 6 ods. 3 zákona, ktorým vymedzuje pojem kúpy bytu, na ktorú je možné poskytnúť podporu. To znamená, že žiadateľ môže kúpiť byt, nájomný byt alebo ubytovací dom v prípade, ak ku dňu podania žiadosti od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytu, nájomného bytu alebo ubytovacieho domu neuplynulo viac ako tri roky. Navrhovanou zmenou ide o rozšírenie okruhu fyzických osôb o tie fyzické osoby, ktoré boli na základe rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení, výchovnom opatrení alebo o ústavnej starostlivosti umiestnené v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, t.j. v centrách pre deti a rodiny.

K bodu 16

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s definovaním pojmu príslušenstvo ubytovacej bunky v ubytovacom dome.

K bodu 17

Žiadateľom o podporu môže byť aj iná právnická osoba. Podmienkou je, že musí mať sídlo na území Slovenskej republiky. Navrhuje sa vypustiť podmienku, že táto právnická osoba vznikla aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.

Doterajšia právna úprava obmedzovala konkurenciu vo výstavbe nájomných bytov, keďže právnické osoby existujúce menej ako päť rokov sa nemohli zo zákona uchádzať o podporu na obstaranie nájomných bytov. Vypustením tejto podmienky sa však môžu uchádzať o podporu aj právnické osoby bez histórie podnikania. Takáto právnická osoba však bude povinná zložiť zábezpeku za požadovaný úver v dostatočnej výške, čím by sa malo zmenšiť riziko, že by sa o podporu z fondu uchádzali schránkové firmy s potenciálom neefektívne nakladať s finančnými prostriedkami získanými z verejných zdrojov. Povinnosť zložiť zábezpeku bude navyše signalizovať, že ide o právnickú osobu s dostatočnými finančnými prostriedkami na zabezpečenie celého procesu obstarania nájomných bytov, zariadenia sociálnych služieb alebo ubytovacieho domu.

K bodu 18

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novodefinovaním účelu obstarania nájomného bytu.

K bodu 19

Jedným z účelov pre poskytovanie štátnej podpory prostredníctvom ŠFRB je výstavba alebo obnova zariadenia sociálnych služieb.

V platnom znení zákona žiadateľom o poskytnutie podpory na tento účel môže byť obec, samosprávny kraj a iná právnická osoba.

22

Navrhovanou úpravou sa umožní, aby žiadateľom o podporu na tieto účely bola aj nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo jedným zo zakladateľov je obec alebo VÚC, ak ich vklad tvorí najmenej 51 % majetku neziskovej organizácie a v správnej rade neziskovej organizácie ich zastupuje nadpolovičný počet členov.

K bodu 20

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zosúladením pojmu obstarávací náklad so zákonom č. 443/2010 Z. z.

K bodom 21 až 29

Podpora zo ŠFRB sa poskytuje vo forme úveru, pričom zákon vo všeobecnosti umožňuje poskytnúť túto podporu do 100 % obstarávacej ceny s lehotou splatnosti do 40 rokov a zároveň ustanovuje maximálny limit výšky úveru na byt, 1m2 podlahovej plochy bytu alebo obytnej miestnosti, resp. 1m2 zatepľovanej plochy.

Predmetným ustanovením sa navrhuje zvýšenie limitu úveru alebo zmena v určovaní limitu úveru.

Pre fyzické osoby sa navrhuje zvýšenie limitu úveru na byt z 90 000 eur na 120 000 eur.

Pri obstarávaní nájomného bytu obcou, VÚC alebo neziskovou organizáciou sa navrhuje zmena v určovaní limitu z limitu na byt (90 000 eur) na 1 m2 podlahovej plochy bytu (1 350 eur/1 m2 podlahovej plochy bytu).

Maximálny limit úveru pri obstarávaní nájomného bytu inou právnickou osobou sa navrhuje zvýšiť z 1 200 eur na 1 350 eur/1 m2 podlahovej plochy bytu.

Pri účele modernizácia bytovej budovy a odstránenie systémovej poruchy bytového dom sa navrhuje zvýšenie limitu úveru z 500 eur na 800 eur/1 m2 podlahovej plochy bytu.

Pri účele zateplenia bytovej budovy alebo zateplenie zariadenia sociálnych služieb bol limit úveru určený na 1 m2 zatepľovanej plochy (100 eur/1 m2 zatepľovanej plochy). Z dôvodu zjednodušenia výpočtu výšky úveru sa navrhuje určiť limit úveru na 1 m2 podlahovej plochy bytu alebo 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb (200 eur/1 m2 podlahovej plochy). Z dôvodu, že výpočet zatepľovanej plochy bol náročný a jeho vypracovanie bolo spojené s ďalšími finančnými výdavkami, navrhuje sa zmena určenia výšky úveru na m2 podlahovej plochy, čo je pre spracovanie podkladov žiadateľom jednoduchšie.

Pre účel výstavby zariadenia sociálnych služieb sa navrhuje zvýšenie limitu úveru zo 760 na 1 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

Pri účele modernizácia zariadenia sociálnych služieb sa navrhuje zvýšenie limitu úveru z 500 na 800 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

V súvislosti s doplnením možnosti poskytnutia podpory na obstaranie technickej vybavenosti a kúpu pozemku, ktoré prislúchajú k zariadeniu sociálnych služieb, sa navrhuje určiť limit úveru na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb.

Vzhľadom na to, že súčasný limit úveru na kúpu pozemku nepokrýva reálnu cenu pozemkov v niektorých lokalitách, navrhuje sa zvýšenie maximálneho limitu úveru na tento účel zo súčasných

23

12 000 eur na 17 000 eur na obstarávaný nájomný byt, obytnú miestnosť alebo ubytovaciu bunku. Vykonávací predpis určí limity úveru s prihliadnutím na lokalizáciu kupovaného pozemku.

Pri účele obstaranie ubytovacieho domu sa navrhuje zvýšenie limitu úveru z 1 000 eur na 1 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy ubytovacej bunky.

K bodu 30

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na zmenu určenia limitu úveru z 1 m2 zatepľovanej plochy na 1 m2 podlahovej plochy. Z uvedeného dôvodu sa vypúšťa definícia pojmu zatepľovaná plocha.

K bodu 31

V rámci tohto ustanovenia je vymedzenie obstarávacieho nákladu osobitne pre výstavbu bytu, nájomného bytu, zariadenia sociálnych služieb, technickej vybavenosti a ubytovacieho domu a kúpu bytu, nájomného bytu, technickej vybavenosti a ubytovacieho domu. Obstarávacím nákladom sú spravidla všetky náklady vynaložené na uskutočnenie stavby, súčasťou ktorých môže byť aj cena za vyhotovenie projektovej dokumentácie. V prípade obstarávania nájomných bytov obcou, VÚC a neziskovou organizáciou, cena za projektovú dokumentáciu musí byť súčasťou obstarávacích nákladov. Pri obstaraní bytu, nájomného bytu, technickej vybavenosti, pozemku alebo ubytovacieho domu kúpou je obstarávacím nákladom kúpna cena uvedená v kúpnej zmluve alebo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Do obstarávacieho nákladu sa započíta aj cena spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach (okrem účelu výstavby) a spoločných zariadeniach bytového domu. Do obstarávacieho nákladu pri obstarávaní bytu, nájomného bytu, technickej vybavenosti a ubytovacieho domu nie je možné započítať cenu pozemku a nebytového priestoru. Do obstarávacieho nákladu nájomného bytu nižšieho štandardu je však možné započítať cenu nebytového priestoru, ktorý svojim stavebno-technickým usporiadaním a vybavením zabezpečuje špecifické potreby žiadateľa v súvislosti s prenájmom podporených nájomných bytov, najmä poskytovanie sociálnych služieb alebo službu ochrany objektu.

V prípade obnovy bytového domu sa do obstarávacieho nákladu započítava cena obnovy bytovej budovy a k nemu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu. Do tohto obstarávacieho nákladu nie je možné započítať cenu obnovy nebytového priestoru a k nemu prislúchajúceho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu. Cena obnovy garáží, ktoré súčasťou bytového domu sa však do obstarávacieho nákladu pre výpočet úveru započítava. Do obstarávacieho nákladu podľa prvej vety je možné započítať cenu projektovej dokumentácie, cenu odborného posudku preukazujúceho existenciu systémovej poruchy a projektového energetického hodnotenia bytovej budovy.

Pri zateplení bytovej budovy je možné do obstarávacieho nákladu započítať aj náklady na vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie (napr. solárne panely, fotovoltaické články, tepelné čerpadlá, atď.) alebo rekuperáciu tepla.

K bodu 32

Navrhuje sa do všeobecných podmienok poskytnutia podpory doplniť podmienku, že podporu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý nie je v nútenej správe. Ak je žiadateľ v nútenej správe, to znamená, že prekročil určitú zákonom stanovenú hranicu, o ktorú môžu výdavky prekračovať jeho príjmy. V praxi to znamená, že žiadateľ v nútenej správe si musí predovšetkým vyriešiť svoje záväzky z predchádzajúcich období a nie je možné mu poskytnúť nový úver, keďže nevie preukázať schopnosť splácať požadovaný úver.

24

K bodu 33

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novodefinovaním účelu obstaranie nájomného bytu.

K bodu 34

Podporu z prostriedkov ŠFRB je možné poskytnúť žiadateľovi obstarávajúcemu nájomný byt stavebnou úpravou bytovej alebo nebytovej budovy alebo stavebnou úpravou bytu v bytovom dome nadobudnutého podľa zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov alebo stavebnou úpravou bytu vo vlastníctve obce alebo samosprávneho kraja, ktorý je v takom zlom technickom stave, že nespĺňa základné požiadavky, ktoré na stavby ustanovuje stavebný zákon, alebo žiadateľovi realizujúcemu stavebnú úpravu bytovej alebo nebytovej budovy na zariadenie sociálnych služieb alebo obstarávajúcemu ubytovací dom stavebnou úpravou bytovej alebo nebytovej budovy. Vzhľadom na to, že v tomto prípade ide o staršie stavby, je potrebné zabezpečiť všetky technické požiadavky kladené na stavby.

Z uvedeného dôvodu sa navrhuje prijať úpravu, aby v takto obstarávaných bytoch, zariadeniach sociálnych služieb a ubytovacích domoch boli vymenené všetky vnútorné inštalácie v byte aj bytovom dome, obytných miestnostiach, príslušenstve obytných miestností a spoločných priestoroch zariadení sociálnych služieb a ubytovacích bunkách a spoločných priestoroch ubytovacích domov (voda, plyn, elektrina, kanalizácia, teplo, slaboprúdové rozvody) a technické zariadenia budov (napr. kotolňa, výťah, atď.).

K bodu 35

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novodefinovaním účelu obstaranie bytu fyzickou osobou. Navrhovanou úpravou sa rozširuje možnosť obstarania bytu kúpou bytu v rodinnom dome pre všetky fyzické osoby definované zákonom a nielen pre mladomanželov.

K bodu 36

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na predchádzajúci novelizačný bod.

K bodu 37

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s predchádzajúcim novelizačným bodom.

K bodu 38

Navrhuje sa vypustiť ustanovenie určujúce maximálnu výšku sumy odpustenej časti úveru (6 000 eur) pre mladomanželov poskytnutého na obstaranie bytu staršieho ako 3 roky. Navrhovanou úpravou však nie je dotknutá možnosť odpustenia časti úveru pri narodení dieťaťa určená vo výške 2 000 eur na každé dieťa, ktoré žije so žiadateľom v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, rovnako ako u všetkých okruhov žiadateľov, ktorým sú fyzické osoby.

K bodu 39

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na predchádzajúci novelizačný bod.

K bodu 40

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novelizačným bodom 51.

K bodu 41

Navrhovanou úpravou sa reflektuje na pripomienky odbornej verejnosti venujúcej sa

25

problematike osôb so zdravotným znevýhodnením. Tieto osoby majú iné požiadavky na dispozičné riešenie či vybavenie bytu než bežné osoby a preto majú problém obstarať si bývanie na voľnom trhu. Navrhuje sa preto ako podmienku poskytnutia úveru stanoviť, že minimálne 10 % z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov v bytovej alebo nebytovej budove, ktorá zriadený výťah musí byť navrhnutých univerzálne tak, aby z hľadiska stavebných konštrukcií boli tieto byty využiteľné aj pre osoby so zdravotným postihnutím bez dodatočných úprav stavebných konštrukcií. Počet univerzálne navrhovaných bytov sa zaokrúhľuje na celé čísla nadol.

Aby sa minimalizoval negatívny dopad tejto úpravy na rozbehnuté investičné projekty, navrhuje sa odložiť účinnosť tohto ustanovenia o dva roky, t. j. táto povinnosť sa bude prvýkrát vzťahovať až na žiadosti podané v roku 2023.

K bodu 42

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s vypustením niektorých odsekov, čím dochádza k zmene vnútorných odkazov.

K bodu 43

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zosúladením pojmu obstarávací náklad so zákonom č. 443/2010 Z. z.

K bodu 44

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s vypustením niektorých odsekov, čím dochádza k zmene vnútorných odkazov

K bodu 45

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s presunom podmienky do iného odseku.

K bodom 46 a 47

Podľa súčasného znenia zákona podporu na obstaranie nájomného bytu možno poskytnúť žiadateľovi inej právnickej osobe iba vtedy, ak sa stavba nachádza v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo v obci, na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo existuje priemyselný park alebo na území obce je prevádzka žiadateľa minimálne s 500 zamestnancami. Záujmom je, aby takýto typ stavieb vznikal predovšetkým v tých sídlach, kde je priamo väčšia možnosť zamestnania a neboli ďalšie požiadavky na budovanie dopravnej infraštruktúry.

Navrhovanou úpravou sa rozširuje možnosť obstarávať nájomné byty inou právnickou osobou aj v obci s viac ako 2 000 obyvateľmi a súčasne sa znižuje minimálna hranica počtu zamestnancov v prevádzke žiadateľa na 200.

K bodu 48

Žiadatelia môžu obstarávať nájomné byty aj tzv. budúcou kúpou. Podľa platného znenia to znamená, že so zhotoviteľom stavby majú uzatvorenú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, pričom následnú kúpnu zmluvu musia uzatvoriť najneskôr do konca mesiaca august v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o poskytnutí podpory zo ŠFRB. Vzhľadom na to, že sa navrhuje predĺžiť termín podávania žiadostí, navrhuje sa predĺžiť aj termín na uzatvorenie následnej kúpnej zmluvy, a to do konca mesiaca december v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva o poskytnutí podpory.

26

K bodu 49

Navrhuje sa upraviť podmienku pri obstarávaní nájomného bytu v rodinnom dome. Doteraz bolo možné obstarávať v rodinnom dome najmenej dva nájomné byty. Podľa navrhovanej zmeny možno v rodinnom dome obstarávať aj jeden nájomný byt, ak sa však v rodinnom dome nachádzajú najmenej dva byty.

K bodu 50

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novelizačným bodom 34.

K bodu 51

Pri obstarávaní nájomného bytu, na ktorý je možno poskytnúť úver do výšky 100 % obstarávacieho nákladu je potrebné dodržať maximálny limit priemernej podlahovej plochy nájomného bytu, limit obstarávacích nákladov, podmienky zachovania nájomného charakteru bytu a zriadiť záložné právo na nájomné byty v prospech fondu. Ďalšou podmienkou pre poskytnutie úveru na obstaranie nájomného bytu žiadateľovi vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, že musí preukázať, že v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory mal uzavreté nájomné zmluvy na 85 %-ný podiel nájomných bytov, ktoré má vo svojom vlastníctve.

Poskytnutie úveru vo výške 100 % je náročnejšie na zabezpečenie jeho návratnosti zo strany žiadateľa. Žiadateľ musí mať zabezpečené podmienky pre udržateľnosť projektu. Preto je ustanovené, že podpora vo výške 100 % obstarávacej ceny smeruje len do miest, alebo lokalít, kde je väčší predpoklad obsadenosti nájomných bytov. Ide o obce nachádzajúce sa v okrese s nízkou mierou nezamestnanosti, obec v katastri ktorej sa realizuje výstavba priemyselných parkov, alebo obec, na území ktorej sa realizuje významná investícia.

Zároveň sa žiadateľ zaviaže, že minimálne 80 % podporených nájomných bytov prenajme fyzickým osobám žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima domácnosti a pri zvyšných 20 % sa splnenie podmienky príjmu domácnosti neposudzuje. Splnenie podmienky príjmu domácnosti sa posudzuje iba pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na zmenu príjmu domácnosti sa počas platnosti zmluvy neprihliada.

Doteraz všetky domácnosti, ktorým sa prenajal takýto byt, museli spĺňať podmienku príjmu do štvornásobku životného minima a nájomná zmluva bola uzatváraná najviac na obdobie troch rokov. Pri uzatváraní novej nájomnej zmluvy musel nájomník opätovne preukazovať splnenie podmienky príjmu, a to aj v prípade, ak išlo o toho istého nájomníka.

K bodu 52

Ide o spresnenie podmienky, aby bolo jednoznačné, že modernizácia bytového domu (výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome, vybudovanie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v bytovom dome a iná modernizácia) môže byť na jednej stavbe vykonávaná súčasne alebo postupne. Na stavebné práce realizované v rámci modernizácie bytového domu, je možné poskytnúť podporu zo ŠFRB iba jedenkrát.

K bodu 53

Dopĺňa sa podmienka poskytnutia podpory na odstránenie systémovej poruchy bytového domu. Príčinou vzniku systémovej poruchy bytového domu je nesprávne použitá technológia pri výstavbe bytového domu. Ide o stavby realizované a kolaudované pred 1. januárom 1994.

27

K bodu 54

Ide o určenie podmienky, že podporu na zateplenie bytovej budovy nemožno poskytnúť, ak boli na tento účel poskytnuté finančné prostriedky Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Ide napr. o príspevok na zateplenie rodinného domu.

K bodu 55

Navrhovanou zmenou sa zavádza možnosť poskytnutia podpory na zateplenie bytovej budovy aj vtedy, ak ŠFRB na tento účel poskytol podporu aspoň desať rokov pred podaním žiadosti alebo ak bola na bytovom dome odstraňovaná systémová porucha zateplením.

K bodom 56 a 57

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novelizačným bodom 36.

K bodu 58

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zjednotením používaných pojmov v zákone.

K bodom 59 až 61

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením účelu obstarania technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie zariadenia sociálnych služieb.

K bodom 62, 63 a 68

Cieľom navrhovanej úpravy je zjednodušenie žiadosti a zníženie administratívnej náročnosti, ak žiadateľ pri obstarávaní nájomného bytu, výstavbe zariadenia sociálnych služieb alebo obstarávaní ubytovacieho domu žiada aj o poskytnutie podpory na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti a na kúpu prislúchajúceho pozemku. Napriek tomu, že podľa zákona ide o tri rôzne účely, žiadosť o poskytnutie podpory sa bude podávať na jednom tlačive žiadosti a prílohy k žiadosti, ktoré boli spoločné a predkladali sa ku každej jednej žiadosti sa budú preukazovať iba k jednej žiadosti (napr. identifikačné údaja žiadateľa, preukázanie splnenia všeobecných podmienok poskytnutia podpory, atď.)

K bodu 64

Navrhuje sa, aby na obstaranie technickej vybavenosti prislúchajúcej k zariadeniu sociálnych služieb alebo ubytovaciemu domu bolo možné poskytnúť podporu aj vtedy, ak sa obstaráva formou tzv. budúcej kúpy. Podľa podmienok platných v súčasnosti bolo možné formou tzv. budúcej kúpy obstarať iba technickú vybavenosť prislúchajúcu k nájomných bytom.

K bodu 65

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novelizačným bodom 62.

K bodom 66 a 67

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením účelu kúpy pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie zariadenia sociálnych služieb.

K bodu 69

Navrhuje sa, aby na kúpu pozemku prislúchajúceho k nájomnému bytu, zariadeniu sociálnych služieb alebo ubytovaciemu domu bolo možné poskytnúť podporu aj vtedy, ak sa obstaráva formou tzv. budúcej kúpy. Podľa podmienok platných v súčasnosti nebolo možné formou tzv. budúcej kúpy kúpiť pozemok.

28

Keďže nevyhnutnou prílohou žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB je právoplatné stavebné povolenie a v tom čase by mal mať žiadateľ o poskytnutie podpory preukázaný vzťah k pozemku, navrhuje sa tzv. refinancovanie poskytnutého úveru na kúpu pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, zariadenia sociálnych služieb alebo ubytovacieho domu.

K bodu 70

Navrhuje sa, aby na obstaranie ubytovacieho domu bolo možné poskytnúť podporu aj vtedy, ak sa obstaráva formou tzv. budúcej kúpy. Podľa platných podmienok nie je možné formou tzv. budúcej kúpy obstarať ubytovací dom. Navrhovanou úpravou ide o zníženie záťaže žiadateľa splácať poskytnutý úver počas realizácie výstavby ubytovacieho domu. Pri tzv. budúcej kúpe dochádza k splácaniu úveru, po čerpaní úveru, t.j. po predložení kúpnej zmluvy s právoplatného kolaudačného rozhodnutia obstarávaného ubytovacieho domu najneskôr v mesiaci december v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva.

Žiadateľ, tak môže následne prenajímať ubytovacie bunky a zo získaného nájmu môže splácať poskytnutý úver.

K bodu 71

Ide o zmenu pojmu „prestavba“ na pojem „stavebná úprava“. Cieľom je zosúladenie používaných pojmov v právnych a technických predpisoch.

K bodu 72

Navrhuje sa úprava termínov podávania žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB, čím sa docieli predĺženie lehoty, počas ktorej je možné podávať žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na všetky účely. Na účely obstaranie bytu fyzickou osobou a obnovu bytovej budovy sa navrhuje termín podania žiadosti od 15. januára do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomného bytu, technickej vybavenosti a kúpu pozemku prislúchajúceho k nájomným bytom môžu podávať obce, VÚC a neziskové organizácie od 15. januára do 31. mája príslušného kalendárneho roka, ak obstaranie nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti je spolufinancované s dotáciou na rozvoj bývania podľa zákona č. 443/2010 Z. z.

Od 15. januára do 31. augusta príslušného kalendárneho roka bude možné podávať žiadosti žiadateľmi, ktorými obec, VÚC, nezisková organizácia a iná právnická osoba na obstaranie nájomného bytu (obec, VÚC a nezisková organizácia iba pri úvere vo výške 100 % obstarávacích nákladov stavby), výstavbu a obnovu zariadenia sociálnych služieb, obstaranie technickej vybavenosti, kúpu pozemku a obstaranie ubytovacieho domu.

K bodu 73

Ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorných odkazov v zákone súvisiacu s vypustením a doplnením niektorých ustanovení v zákone.

K bodu 74

Obec v sídle okresu doručenú žiadosť zaeviduje na webovom sídle ŠFRB ihneď po jej doručení a do 15 pracovných dní overí úplnosť náležitostí tejto žiadosti. V prípade, ak v žiadosti zistené nedostatky (napr. nesúlad údajov uvedených v žiadosti s prílohami k žiadosti) obec v sídle okresu vyzve žiadateľa, aby v lehote do desiatich pracovných dní od doručenia písomnej výzvy odstránil nedostatky v žiadosti. Obec v sídle okresu môže zaslať výzvu k odstráneniu nedostatkov v žiadosti ku každej žiadosti iba raz. Po odstránení nedostatkov je overenie úplnosti žiadosti

29

vyznačené odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca obce v sídle okresu, ktorý toto overenie vykonal. Zamestnanec obce v sídle okresu môže vyznačiť zhodu kópie dokladu priloženého k žiadosti s originálom dokladu.

K bodu 75

Obec v sídle okrese zašle úplnú a overenú žiadosť ŠFRB v poradí podľa doručenia úplnej žiadosti a súčasne odošle formulár elektronickej žiadosti uverejnenej na webovom sídle ŠFRB.

K bodu 76

Ak žiadateľ ani po výzve v stanovenej lehote neodstránil zistené nedostatky v žiadosti alebo žiadosť nespĺňa podmienky ustanovené zákonom, obec v sídle okresu mu žiadosť bezodkladne vráti.

K bodu 77

Okresný úrad v sídle kraja doručenú žiadosť zaeviduje na webovom sídle ŠFRB ihneď po jej doručení a do 15 pracovných dní overí úplnosť náležitostí tejto žiadosti. V prípade, ak v žiadosti zistené nedostatky (napr. nesúlad údajov uvedených v žiadosti s prílohami k žiadosti), okresný úrad v sídle kraja vyzve žiadateľa, aby v lehote do tridsiatich pracovných dní od doručenia písomnej výzvy odstránil nedostatky v žiadosti. Okresný úrad v sídle kraja môže zaslať výzvu k odstráneniu nedostatkov v žiadosti ku každej žiadosti iba raz. Po odstránení nedostatkov je overenie úplnosti žiadosti vyznačené odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca okresného úradu v sídle kraja, ktorý toto overenie vykonal. Zamestnanec okresného úradu v sídle kraja môže vyznačiť zhodu kópie dokladu priloženého k žiadosti s originálom dokladu.

K bodu 78

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na predchádzajúci novelizačný bod.

K bodu 79

Okresný úrad v sídle kraja zašle úplnú a overenú žiadosť ŠFRB v poradí podľa doručenia úplnej žiadosti a súčasne odošle formulár elektronickej žiadosti uverejnenej na webovom sídle ŠFRB.

K bodu 80

Ak žiadateľ ani po výzve v stanovenej lehote neodstránil zistené nedostatky v žiadosti alebo žiadosť nespĺňa podmienky ustanovené zákonom, okresný úrad v sídle kraja mu žiadosť bezodkladne vráti.

K bodom 81 a 82

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 78.

K bodu 83

Vzhľadom na to, že so žiadateľom pracujú zamestnanci obce v sídle okresu alebo okresného úradu v sídle kraja na odstraňovaní nedostatkov v žiadosti, navrhuje sa skrátiť lehotu na posudzovanie žiadosti ŠFRB zo 110 dní na 60 dní. ŠFRB rozhodne o žiadosti podľa poradia určeného dátumom doručenia úplnej žiadosti do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte ŠFRB na príslušný účel podpory, pričom o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roku.

30

K bodu 84

Ak v žiadosti nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť, aby mohol ŠFRB rozhodnúť o poskytnutí podpory, ŠFRB písomne vyzve žiadateľa, aby v primeranej lehote odstránil zistené nedostatky. ŠFRB rozhodne o poskytnutí podpory bezprostredne po odstránení nedostatkov v žiadosti.

ŠFRB môže rozhodnúť o poskytnutí podpory aj k žiadosti doručenej neskôr ako bola doručená žiadosť, ku ktorej ŠFRB zaslal žiadateľovi výzvu na odstránenie nedostatkov v žiadosti. Žiadosť, ktorú ŠFRB posúdil ako vyhovujúcu a rozhodol o poskytnutí podpory, musí byť úplná a spĺňa podmienky určené zákonom.

K bodu 85

Ide o spresnenie podmienky rozhodnutie ŠFRB o neposkytnutí podpory a vrátenia žiadosti žiadateľov v prípade, že vyčerpané disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel v príslušnom kalendárnom roku.

K bodom 86 až 88

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novelizačným bodom 78.

K bodom 89 až 92

Ide o spresnenie obsahu zmluvy o poskytnutí podpory zo ŠFRB.

K bodu 93

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novelizačnými bodmi v § 10.

K bodom 94, 96 a 97

Navrhuje sa zníženie sankcií za nedodržanie termínu dokončenia stavby a nedodržanie podmienky poskytnutia údajov o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie a nedodržanie podmienky na zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti vo forme odvodu vo výške 1 % zo sumy poskytnutého úveru na 0,5 % zo sumy poskytnutého úveru.

K bodu 95

Navrhuje sa doplnenie sankcie pri nedodržaní nájomného charakteru bytu, minimálnej doby na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb a ubytovania v ubytovacích domoch. Žiadateľ bude pri nedodržaní týchto podmienok vrátiť nesplatenú časť úveru a zaplatiť odvod vo výške 10 % poskytnutého úveru.

K bodu 98

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením sankcie pri nedodržaní podmienky zachovania nájomného charakteru bytu, nedodržaní minimálneho času na poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovania v ubytovacích domoch.

K bodu 99

ŠFRB môže na písomné požiadanie žiadateľa uzavrieť so žiadateľom dohodu o splátkach úveru. Navrhuje sa doplnenie možnosti, že ŠFRB bude môcť uzatvoriť so žiadateľom aj dohodu o odklade splátok úveru, ak o to žiadateľ písomne požiada.

K bodom 100 a 102

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novelizačným bodom 78 a 84.

31

K bodu 101

Ide o legislatívno-technickú úpravu a spresnenie údajov, ktoré bude ŠFRB zverejňovať na svojom webovom sídle.

K bodu 103

Navrhuje sa doplniť termíny, kedy ŠFRB zverejňovať na svojom webovom sídle údaje, napr. o počte predložených žiadostí, počte uzatvorených zmlúv o poskytnutí podpory o počte nevyhovujúcich žiadostí atď.

K bodu 104

Ustanovenie upravuje, že zmenu v oblasti uzatvárania nájomných zmlúv navrhnutú v bode 51 je možné uplatniť aj na zmluvy uzatvorené pred 1.1.2021.

Čl. II

S cieľom podporiť efektivitu niektorých nástrojov sociálnej politiky subjektov územnej samosprávy a súčasne zabezpečiť rovnaké podmienky pre obce aj vyššie územné celky sa navrhuje úprava ustanovenia odseku 8 o nezapočítavaní záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku. Navrhuje sa nezapočítavať záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania bez ohľadu na to, či je ich splácanie premietnuté v úhrade nájomného, čím sa zabezpečí plynulá realizácia sociálnej politiky obce a vyššieho územného celku vo vzťahu ku všetkým obyvateľom jej územia bez ohľadu na ich spoločenský status.

Čl. III

Navrhuje sa, aby novela zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bod 41., ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Bratislava 30. septembra 2020

Igor Matovič v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Andrej Doležal v. r.

minister dopravy a výstavby

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania

K predpisu 150/2013, dátum vydania: 15.06.2013

23

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2015 schválená uznesením vlády SR č. 96 zo dňa 3. 2. 2010, ako východiskový dokument pre oblasť bývania do roku 2015 stanovila základné pôsobnosti štátu v oblasti rozvoja bývania. V rámci týchto pôsobností patrí k základným úlohám štátu ú loha vo vytváraní systému ekonomických nástrojov na rozvoj bývania.

V nadväznosti na uvedené je cieľom podpory rozvoj sociálneho nájomného bývania (štartovacie byty pre mladých, bývanie pre starších ľudí a marginalizované skupiny) a revitalizácia obytného prostredia s preferovaním integrovaných strat égií.

V Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2015 bola ďalej prijatá úloha „pripraviť návrh právneho rámca pre uplatnenie nových ekonomických nástrojov štátu pre stimuláciu investorov pri rozvoji súkromného nájomného sektoru“. Zámerom je aj zacielenie podpory na prioritné oblasti s integrovaním nov ých nástrojov finančného inžinierstva (napr. JESSICA) s cieľom dosiahnuť ich vzájomným pôsobením čo najširší rozvoj v oblasti bývania a obytného prostredia.

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bý vania v zmysle predloženého znenia môžu byť významným zdrojom pozitívnych skúseností pre podporu infraštruktúry bývania a využívanie inovatívnych foriem financovania na Slovensku v ďalšom progr amovom období 2014-2020.

V liste DG REGIO/F3/CT/io je uvedené, že na to, aby bolo možné priame zadanie grantu Štátnemu fondu rozvoja bývania (ďalej len „fond“), musia byť splnené tri podmienky:

1)legislatíva určí fond ako finančnú inštitúciu

2)legislatíva predstaví ciele verejného zá ujmu, ktoré odôvodňujú priame zadanie grantu fond

3)legislatíva doloží existenciu odborných znalostí potrebný ch pre úspešné plnenie úloh fondu v rámci tejto finančnej inštitúcie.

Predloženým návrhom zákona sa zabezpečuje splnenie uvedených podmienok.

V štátnom rozpočte sa každoročne vyčleňujú finančné prostriedky určené na rozvoj bývania. V období rokov 1996 až 2011 fond uzavrel 44 276 zmlúv a poskytol podporu v celkovej výške 1 784,24 mil. eur, pričom zo štátneho rozpočtu bolo na tento systém podpory vyčlenených 1 442,02 mil. eur. Okrem podporných finančných nástrojov zo strany štátu je možné na rozvoj bývania využiť aj ďalšie finančné systémy, ktorými sú stavebné sporenie alebo hypotekárne úverovanie. Možno konštatovať, že tieto dva finančné systémy sa stali dostupnými pre takmer celé obyvate ľstvo (s výnimkou nízkopríjmových občanov). Dôkazom toho je aj vývoj poskytovaných podpôr na jednotlivé účely. Kým v rokoch 2000 až 2005 smerovalo až cca 50-90 % poskytnutých podpôr na obstaranie bytov do vlastníctva fyzických osôb, od roku 2006 smeruje na tento úč el len cca 25 %. Väčšia časť poskytnutých podpôr smeruje do výstavby nájomný ch bytov a obnovy existujúceho bytového fondu.

Z uvedeného dôvodu, je možné zo strany štátu pristúpiť k smerovaniu podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania najmä do oblasti obstarávania nájomných bytov, č i už vo verejnom alebo súkromnom sektore a obnovy bytového fondu.

V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR sa navrhuje zacielenie podpory pre fyzické osoby, mladých manželov (vek oboch manželov nepresiahne v deň podania žiadosti 35 rokov). Ide o mladé rodiny, resp. rodiny starajúce sa o maloleté deti, ktoré si v prevažnej miere zabezpečujú svoje prvé bývanie. Ïalší mi žiadateľmi by mali byť domácnosti, ktorých členom je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a odchovanci detských domovov (domovov sociálnych služieb pre deti, fyzické osoby, ktorým sa skončila pest únska starostlivosť) vo veku do 35 rokov.

V rámci modernizácie alebo rekonštrukcie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa navrhuje zacieliť podporu na tie časti bytových domov, ktoré smerujú k zvýšeniu bezpečnosti niektorých zariadení, resp. spoločných častí stavieb. V kontexte uvedeného sa dôraz kladie na výmenu alebo modernizáciu výťahu, výmenu spoločných rozvodov plynu alebo elektriny, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a ostatné rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu (vyžadujúce stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavby). V oblasti obnovy bytového fondu je ďalej možné podporiť odstránenie systémovej poruchy bytového domu a zateplenie bytovej budovy.

V súčasnosti je poskytovanie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania upravené zákonom č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení bolo vypracované nové znenie zákona.

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet, nakoľko ide o finančné prostriedky rozpočtované v rámci existujú ceho programu rozvoja bývania.

Predložený návrh zákona nevyžaduje nové nároky na pracovné sily.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými všeobecne z áväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bý vania

3.Problematika návrhu prá vneho predpisu:

a)je upravená v práve Európskej ú nie

-primárnom

Zmluva o fungovaní Európskej únie - čl. 18 - z ákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, čl. 107 – 109 o štátnej pomoci a čl. 174 – 178 právny rámec štrukturálnych fondov.

-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1.legislatívne akty

2.nelegislatívne akty

-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

1.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regioná lneho rozvoja a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 v platnom znení,

2.Nariadenie rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú v šeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v platnom znení,

3.Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia Euró pskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v platnom znení,

4.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38 /ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušní kov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských š tátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/E HS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

- C - 65/81, Reina v. Landeskreditbank Baden-Wurttemberg – podľa rozhodnutia súdu pri poskytovaní bezúročnej pôžičky pri pôrode dieťaťa nie je prípustná žiadna diskriminácia na základe štá tnej príslušnosti.

- C - 75/2011, Európska komisia v. Rakúska republika - Rakúska republika si tým, že zľavnené cestovné poskytuje zásadne len študentom, ktorých rodičia poberajú rakúske rodinné prídavk y, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 18 ZFEÚ v spojení s článkami 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ, ako aj z článku 24 smernice 2004/38/ES.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vz ťahu k Európskej únii:

a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

Nie je určená

b)lehota určená na predloženie ná vrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzný ch právnych predpisov

Nie je určená

c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

d)informácia o prá vnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu pr ávneho predpisu s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti - úplný

6.Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu:

Návrh zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania

Termín začatia a ukončenia PPK: od 24.11.2011

A.2. Vplyvy:

Pozití vne Žiadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3. Sociálne vplyvyxx– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,– sociálnu exklúziu,– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet. Financovanie bude realizované v rámci programu 01705 Štátny fond rozvoja b ývania. Pre rok 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 54 904 000 eur a v rokoch 2013 až 2015 sa rozpočtujú výdavky vo výške 54 904 000 eur.

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo financií SR žiada v doložke vybraných vplyvov uviesť, že návrh má negatívny vplyv na rozpoč et verejnej správy a zároveň dopracovať v súlade Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov relevantné tabuľky analýzy na rozpoč et verejnej správy s tým, že rozpočtovo nekrytý vplyv bude nulový.

Ministerstvo hospodárstva SR neuplatňuje pripomienky a súhlasí z doložkou vplyvov na podnikateľské prostredie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR žiada v časti A.2 označiť zodpovedajúci vplyv a vypracovať analýzu vplyvov podľa prílohy č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.

Ministerstvo financií SR žiada vypracovať doložku vybraných vplyvov z hľadiska vplyvov na informatizáciu spoločnosti.

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2012r201320142015Príjmy verejnej správy celkom0000v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť0000z toho: - vplyv na ŠR0000- vplyv na územnú samosprávu0000Výdavky verejnej správy celkom54 904 00054 904 00054 904 00054 904 000v tom: za každý subjekt verejnej spr ávy / program zvlášť0 000z toho: - vplyv na ŠR54 904 00054 904 00054 904 00054 904 000- vplyv na územnú samosprávu0000Celková zamestnanosť 0000- z toho vplyv na ŠR 0000Financovanie zabezpečené v rozpočte0000v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť0000

2.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

FinancovanieVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2012r201320142015Celkový vplyv na rozpoč et verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)+54 904 000+54 904 000+54 904 000+54 904 000 z toho vplyv na ŠR+54 904 000+54 904 000 +54 904 000+54 904 000 financovanie zabezpečené v rozpočte+54 904 000+54 904 000+54 904 000+54 904 000 ostatné zdroje financovania0+10 000 00000Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora0000Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšen ých výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpoč et. Financovanie bude realizované v rámci programu 01705 Štátny fond rozvoja bývania. Pre rok 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 54 904 000 eur a v rokoch 2013 až 2015 sa rozpočtujú výdavky vo výš ke 54 904 000 eur.

Na financovanie obnovy bytového fondu predpokladáme poskytnutie čiastky 10 mil. eur z prostriedkov EÚ.

Rozpočtovo nekrytý vplyv bude nulový. Žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania predložené nad rámec disponibilných zdrojov fondu budú vrátené späť žiadateľom.

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

Vlá da Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala, že podporí rozvoj sociálneho nájomného bývania (štartovacie byty pre mladých, bývanie pre starších ľudí a marginalizované skupiny) a revitalizáciu obytného prostredia s preferovaním integrovaných stratégií. Súčasne sa vláda SR zaviazala, že podporí rozvoj ekonomických nástrojov na rozvoj bývania (hypotekárne úverovanie, stavebné sporenie, Štátny fond rozvoja bývania) a ich zacielenie na prioritné oblasti s integrovaním nových nástrojov finančného inžinierstva (napr. JESSICA) s cieľom dosiahnuť ich vzájomným pôsobením čo naj širší rozvoj v oblasti bývania a obytného prostredia.

Uznesením č. 96/2010 bola schválená Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2015. Z bodu B.8 predmetného uznesenia vyplýva úloha „pripraviť návrh právneho rámca pre uplatnenie nových ekonomických ná strojov štátu pre stimuláciu investorov pri rozvoji súkromného nájomného sektoru“.

V štátnom rozpočte sa každoročne vyčleňujú finančné prostriedky určené na rozvoj bývania. V období rokov 1996 až 2011 Štátny fond rozvoja bývania uzavrel 44 276 zmlúv a poskytol podporu v celkovej výške 1 784,24 mil. eur, pričom zo štátneho rozpočtu bolo na tento systém podpory vyčlenených 1 442,02 mil. eur. Okrem podporných finančných nástrojov zo strany štátu je možné na rozvoj bý vania využiť aj ďalšie finančné systémy, ktorými sú stavebné sporenie alebo hypotekárne úverovanie. Možno konštatovať, že tieto dva finančné systémy sa stali dostupnými pre takmer celé obyvate ľstvo (s výnimkou nízkopríjmových občanov). Dôkazom toho je aj vývoj poskytovaných podpôr na jednotlivé účely. Kým v rokoch 2000 až 2005 smerovalo až cca 50-90 % poskytnutých podpô r na obstaranie bytov do vlastníctva fyzických osôb, od roku 2006 smeruje na tento účel len cca 25 %. Väčšia časť poskytnutých podpôr smeruje do výstavby nájomných bytov a obnovy existujúceho bytové ho fondu.

Z uvedeného dôvodu, je možné zo strany štátu pristúpiť k smerovaniu podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania najmä do oblasti obstarávania nájomných bytov, či už vo verejnom alebo súkromnom sektore a obnovy bytového fondu.

V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR sa navrhuje zacielenie podpory pre fyzické osoby, mladých manželov (vek oboch manželov nepresiahne v deň podania žiadosti 35 rokov). Ide o mladé rodiny, ktoré si v prevažnej miere zabezpečujú svoje prvé bývanie. Ïalšími žiadateľmi by mali byť domácnosti, ktorých členom je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a odchovanci detských domovov (domovov soci álnych služieb pre deti, fyzické osoby, ktorým sa skončila pestúnska starostlivosť) vo veku do 35 rokov.

V rámci modernizácie alebo rekonštrukcie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa navrhuje zacieliť podporu na tie č asti bytových domov, ktoré smerujú k zvýšeniu bezpečnosti niektorých zariadení, resp. spoločných častí stavieb. V kontexte uvedeného sa dôraz kladie na výmenu alebo modernizáciu výťahu, vý menu spoločných rozvodov plynu alebo elektriny, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a ostatné rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu (vyžadujúce stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavby). V oblasti obnovy bytového fondu je ďalej možné podporiť odstránenie systémovej poruchy bytového domu a zateplenie bytovej budovy.

V súčasnosti je poskytovanie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania upravené zákonom č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja b ývania v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení bolo vypracované nové znenie zákona.

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet, nakoľko ide o finančné prostriedky rozpočtované v rámci existujú ceho programu rozvoja bývania.

Predložený návrh zákona nevyžaduje nové nároky na pracovné sily.

.......................................................................................................................................................

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zru šenie)

kombinovaný návrh

iné

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použ ite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 3

Objem aktivítOdhadované objemy2011r2012 120132014Indikátor ABC Indikátor KLM Indikátor XYZ 2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Návrh zákona nezakladá nové požiadavky na štátny rozpočet. Financovanie bude realizované v rámci programu 01705 Štátny fond rozvoja bý vania. Pre rok 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 54 904 000 eur a v rokoch 2013 až 2015 sa rozpočtujú výdavky vo výške 54 904 000 eur.

Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť

Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospod árenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené. Kvantifikujte: - Rast alebo pokles príjmov/vý davkov na priemerného obyvateľa- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností

- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupí n obyvateľstva.Návrhom zákona sa podpora na účel obstarania bytu navrhuje poskytovať mladým manželom do 35 rokov, manželom starajúcim sa o maloleté detí, domácnostiam, ktorej členom je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a odchovancom detských domovov. Návrh zákona zacielením na isté skupiny obyvateľstva môže vytvárať zároveň pozitívny i mierne negatívny vplyv oproti súčasnému právnemu stavu. Návrhom zákona sa zvýši dostupnosť obstarania bytu najmä pre mladé rodiny (manželské páry, obaja vo veku do 35 rokov), rodiny s malolet ými deťmi a mladých odchovancov z detských domovov či z náhradnej starostlivosti, zároveň sa mierne zníži pre ostatné skupiny s príjmom do zákonom stanoveného násobku životného minima, ktoré majú oprávnenie na podporu podľa terajšieho platného právneho stavu. Na druhej strane zvýšenie podpory výstavby nájomných bytov bude mať všeobecne pozitívny vplyv na zvýšenie prístupu k bývaniu najmä pre n ízkopríjmové skupiny obyvateľstva.

4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť. 4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?

Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?

Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?

Pôsobnosťou fondu nie je realizovať výskum a vývoj v oblasti bytovej výstavby so zameraním na zhà ňanie triedených a komparatívnych údajov so zameraním na rodové a vekové hľadisko, príjmovú štruktúru obyvateľstva a pod. Štátny fond rozvoja bývania nemôže vytvárať informačné systé my so zameraním na zber a vyhodnocovanie vyššie uvedených údajov. Vzhľadom na skutočnosť, že Štátny fond rozvoja bý vania nesleduje poskytovanie podpory na rozvoj bývania podľa vekovej, príjmovej štruktúry obyvateľstva, nie je možné vyčísliť konkrétny dopad návrhu zákona na obyvateľstvo. Štatistické údaje o poskytnutej podpore z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania sú uvedené v dôvodovej správe k § 6.

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácieObsah6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?

(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)Áno

Predloženým návrhom sa rozširujú elektronické služby na úroveň III.

Na webovom sídle ŠFRB sa vytvára formulár elektronickej žiadosti pre zákazníka, ktorým je zamestnanec krajského stavebného úradu alebo mestského úradu v sídle okresu, ktorý súčasne so zaslaní m overenej žiadostí vyplní aj predmetný formulár.

6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?

(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)Nie¼udia6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?

(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)Nie6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)Nie6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)Nie6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?

(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)NieInfraštruktúra6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?

(Uveďte jeho funkciu.)Áno

ŠFRB v súlade so zákonom č. 607/2003 Z.z. vedie informačný systém, ktorý v nadväznosti na rozšírenie elektronických služieb bude umožňovať preberanie údajov z formulár elektronickej žiadosti.6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)Nie6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)Nie6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?

(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)Nie6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?

(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)Nie6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?

(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)

NieRiadenie procesu informatizácie6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?

(Uveďte popis zmien.)NieFinancovanie procesu informatizácie6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)Nie

Legislatívne prostredie procesu informatizácie6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?

(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)Nie

Osobitná časť

K § 1:

Fond je právnickou osobou, ktorá bola zriadená na financovanie priorít štátnej bytovej politiky pri rozširovaní bytového fondu, ktorým je nová bytová v ýstavba realizovaná v bytových alebo rodinných domoch a zveľaďovaní bytového fondu, ktorým je obnova bytového fondu realizovaná modernizáciou alebo rekonštrukciou spoločných častí a spoločný ch zariadení bytového domu, odstránením systémovej poruchy bytového domu a zateplením bytovej budovy.

Pre potreby implementácie nástrojov finančného inžinierstva a zároveň v zmysle pravidiel legislatívneho rámca EÚ je navrhovaná zmena znenia ustanovenia odseku 1 a je doplnený odsek 3, ktorý upravuje postavenie fondu ako finančnej inštitúcie.

Fond ako finančná inštitúcia na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva, ktorá bude o.i. implementovať finančné zdroje z európskej únie v zmysle schválených princípov a priorít štá tnej bytovej politiky schválených vládou SR naposledy v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2015.

Cieľom štátnej bytovej politiky, pri realizácii ktorých zohráva fond jednu z kľúčových úloh, je postupné zvyšovanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo bývanie pre obyvateľstvo dostupné a aby si ka ždá domácnosť mohla zabezpečiť primerané bývanie. V tomto duchu je potrebné vytvárať rámec pre zapojenie všetkých subjektov procesu rozvoja bývania pri riešení čiastkových úloh, vytvárať priestor pre participáciu všetkých úrovní rozhodovania a posilňovať partnerstvo medzi verejným, súkromným a mimovládnym sektorom na horizontálnej i vertikálnej úrovni, a to pri rešpektovaní princí pov trvalo udržateľného rozvoja, energetickej a ekonomickej efektívnosti a sociálnej solidarity. V oblasti kvality bývania je prvoradou úlohou zlepšiť technický stav jestvujúceho bytového fondu a s použitím vhodn ých nástrojov obnovy prispieť k predĺženiu jeho životnosti a zníženiu energetickej náročnosti aj využitím prostriedkov EÚ prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva. Podpora bývania zo š trukturálnych fondov EÚ by mala vytvoriť spolu s existujúcimi nástrojmi štátnej bytovej politiky vzťah logickej komplementarity, nie konkurencie. Aj táto skutočnosť bude najlepšie zabezpečená prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania ako inštitúciou, ktorá je integrálnou súčasťou celého systému štátnej bytovej politiky SR.

Fond ako verejná inštitúcia správajúca sa striktne v medziach ustanovujúcej národnej legislatívy má s poskytovaním úverových zdrojov v oblasti bývania dlhoročné skúsenosti. Existujúce úč ely podpory sú osvedčené a z hľadiska najbližších rokov vyžadujú veľký objem finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu na účel „zateplenie bytovej budovy“ bude vhodné aj využitie finančný ch prostriedkov EÚ, ako nástroja na zlepšenie energetickej efektívnosti bytových budov. Fond je najvhodnejšia inštitúcia aj vzhľadom na minimalizáciu finančných, administratívnych a časových nákladov na pr ípravu a implementáciu pilotného prístupu, s potenciálom jeho rozsiahlejšieho využitia v ďalšom programovom období 2014-2020. Vzhľadom na existenciu Štátneho fondu rozvoja bývania nie je potrebné vytvára ť novú inštitúciu, resp. nástroj, ktorý bude implementovať finančné prostriedky z EÚ.

Fond pôsobí na Slovensku už 15 rokov a poskytuje úvery na viaceré účely podpory (výstavba nájomných bytov, výstavba a obnova bytov pre fyzické osoby, obnova bytovej budovy). Medzi inými sú to aj úč el obnova bytovej budovy a od roku 2009 aj vládny program zatepľovania, na ktorý v roku 2009 boli poskytnuté fondom úvery 347 žiadateľom v objeme finančných prostriedkov cca 71 mil. eur. Na obnovu je to od roku 2000 takmer 2 300 žiadostí v objeme finančných prostriedkov 231 mil. eur. Všetky uvedené informácie je možné podložiť údajmi uvedenými vo Výročných správach fondu, ktoré je povinný vypracovávať v zmysle článku 5 ods. 1 písm. d) Štatútu fondu.

K § 2:

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov upravuje, ž e Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR SR“) je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky. V súvislosti s tým vykonáva správu Štátneho fondu rozvoja bývania. V nadväznosti na uvedené, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vymenúva a odvoláva generá lneho riaditeľa tohto fondu, ktorý je štatutárnym zástupcom Štátneho fondu rozvoja bývania.

Minister si môže zriadiť Radu Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorá plní funkciu poradného orgánu. Rada fondu prerokúva najmä zásadné materiály predkladané ministrovi na schvá lenie a navrhuje opatrenia na zlepšenie činnosti fondu. Rada fondu v súlade so štatútom schváleným vládou podľa doterajšieho znenia zákona má jedenásť členov. Z tohto počtu šiestich členov vymenú va minister na základe vlastného výberu a ostatných členov na návrh ministra financií SR, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ministra vnútra SR, predsedu Združenia miest a obcí Slovenska a prezidenta Asoci ácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Èinnosť tejto menovanej Rady fondu, ako aj podrobnosti o organizácii a činnosti fondu upravuje štatút fondu.

K § 3:

Fond je koncipovaný na báze revolvingu. Znamená to, že prostriedky, ktorými disponuje, sú používané na poskytovanie podpory vo forme úverov. Splátky a ú roky z týchto úverov postupne vytvárajú jeden z rozhodujúcich zdrojov príjmov fondu, čím sa zabezpečuje jeho návratnosť. Z toho dôvodu patria vlastné zdroje fondu, resp. vý nosy z nich, k zdrojom fondu. Ide tu o splátky istiny úverov poskytnutých z fondu, splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu, sankcie vymáhané fondom za porušenie finančnej disciplíny a o vý nosy z prostriedkov fondu uložených v banke, výnosy z účtov v banke pre realizáciu finančných operácií (splátky úverov vedených na účtoch v banke) s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutý ch fondu zo štátneho rozpočtu, príjmy z výťažku pri výkone exekúcie a dobrovoľnej dražby.

K vlastným zdrojom fondu možno priradiť zostatky nevyčerpanej podpory vrátenej žiadateľom okrem zostatkov podpory, ktorá bola poskytnutá z prostriedkov štátneho rozpočtu v predchádzajúcich rokoch a dary.

V zmysle § 3 písm. k) sú príjmami fondu finančné prostriedky Európskej únie. Tieto prostriedky budú využité iba na poskytovanie podpory na „zatepľovanie bytovej budovy“. Z financovania správy fondu sú tieto prostriedky vylúčené (viď § 4 ods. 4 „Prostriedky použité na správu fondu okrem nákladov za vedenie účtov a iné bankové činnosti nesmú ročne presiahnuť 3 % z ročných prí jmov fondu uvedených v § 3 písm. a) až e). Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.“). Preto dohoda o financovaní, ktorá bude uzatvorená medzi MPRV SR a ŠFRB nebude zá kazkou na poskytnutie služby v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a MPRV SR môže poskytnúť ŠFRB grant v zmysle druhej časti písmena b) člá nku 44 nariadenia Rady 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1 260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).

Dotácie zo štátneho rozpočtu boli v začiatočnom období fungovania fondu jeho hlavným zdrojom. Pomocou nich si fond vytvoril kapitál, ktorý v rozpočte na rok 2011 reprezentovali vlastné zdroje vo výš ke 87,67 mil. eur, čo predstavuje 61,49 % z celkových príjmov fondu.

K § 4:

Prostriedky fondu sú v rozhodujúcej miere používané na poskytovanie podpory. V súlade s ďalším ustanovením je možné prostriedky fondu použiť na sprá vu fondu, avšak len v zákonom limitovanom rozsahu (3 % z ročných zdrojov fondu okrem finančných prostriedkov získaných zo štátneho rozpočtu).

Fond ku koncu roku 2011 spravoval cca 44 000 úverov, ktorých lehota splatnosti je prevažne 30 rokov.

Použitie prostriedkov fondu sa riadi rozpočtom, ktorého návrh vypracúva fond a prostredníctvom ministerstva ho predkladá vláde Slovenskej republiky na schválenie každoročne do 15. augusta. Vlá da Slovenskej republiky rozhoduje aj o zmenách rozpočtu fondu, ktoré majú vplyv na prebytok alebo schodok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre EÚ.

O ostatných zmenách (napr. presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými účelmi) rozhoduje minister na základe odporúčania Rady fondu.

Odmeňovanie zamestnancov fondu sa uskutočňuje v súlade s predpismi, ktoré platia všeobecne na odmeňovanie zamestnancov pri výkone prá ce vo verejnom záujme.

K § 5:

Fond v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší ch predpisov a zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok zostavuje rozpočet. Rozpočet fondu na príslušný rok je súčasťou rozpočtu MDVRR SR.

Vzhľadom na to, že fond je svojimi finančnými vzťahmi napojený na rozpočet ministerstva, je povinný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy ku koncu roka zúčtovať so štá tnym rozpočtom finančné prostriedky, ktoré od neho obdržal.

V súlade s podmienkami pre hospodárenie s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu sú prostriedky fondu vedené v Štátnej pokladnici. Za hospodárenie s prostriedkami fondu je zodpovedný štatut árny zástupca fondu, t.j. generálny riaditeľ fondu.

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Eur ópskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde v článku 43 bod 3 upravuje: „Keď sa nástroj finančného inžinierstva vytvorí v rámci finančnej inštitúcie, ustanoví sa ako osobitný finančný blok, podliehaj úci špecifickým vykonávacím pravidlám v rámci finančnej inštitúcie, ktorými sa ustanovuje najmä to, že sa vedú osobitné účty na odlíšenie nových zdrojov investovaných do nástroja finančn ého inžinierstva, vrátane zdrojov z príspevku operačného programu, od zdrojov, ktoré mala inštitúcia pôvodne k dispozícii.“

V súvislosti s poskytovaním podpory, ktorá je poskytovaná vo forme úveru, je potrebné vykonávať finančné operácie jednak s uvoľňovaním priznaného úveru, ale predovšetkým s jeho splácaním. V prípade, že si fond nevybuduje systém na sledovanie finančných operácií, navrhuje sa, aby tieto služby vykonávala banka. Keďže ide úvery poskytované štátnou inštitúciou, navrhuje sa, aby prípadné finančné operácie vykonávala banka so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorú určí ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Na príkaz fondu podľa podpísanej zmluvy o poskytnutí podpory Štátna pokladnica prevedie sumu prostriedkov zodpovedajúcu priznanej podpore do vybranej banky, ktorá otvorí žiadateľovi účet vo svojej poboč ke alebo expozitúre umiestnenej najbližšie k miestu uskutočňovania stavby žiadateľa.

O žiadosti o poskytnutie úveru na obstaranie nájomného bytu, na financovanie ktorého súčasne žiadateľ žiada poskytnutie dotácie z MDVRR SR, fond rozhodne až po oznámení ministerstva o možnosti poskytnutia dotá cie na daný predmet. Na tento účel je možné v rozpočte fondu vyčleniť osobitne finančné prostriedky. V rozpočte fondu je možné osobitne vyčleniť finančné prostriedky aj na stavby spolufinancované zo zdrojov EÚ (výstavba nájomných bytov) a na zateplenie bytovej budovy, ktorý bude financovaný z prostriedkov EÚ. Na zateplenie bytovej budovy budú osobitne vyčlenené finančné prostriedky ďalej rozdelené pod ľa samosprávnych krajov.

K § 6:

Podpora sa pri zriadení fondu orientovala predovšetkým na novú bytovú výstavbu a to tak v etape výstavby ako aj kúpy. Vzhľadom na to, že podľ a pravidiel poskytovania štátnej podpory v krajinách EÚ nie je možné podporu poskytnúť na projekt, ktorého realizácia bola začatá pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory je snahou priblížiť sa podmienkami poskytovania podpory týmto pravidlám a neposkytovať podporu na dokončovanie niekoľko rokov rozostavaných objektov. Podpora výstavby znamená, že žiadateľ môže o poskytnutie podpory požiadať po čas výstavby bytu, t.j. počas lehoty uvedenej v stavebnom povolení na dokončenie stavby.

Prehľad o poskytnutej podpore v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania (v mil. eur)Účel podpory2000 1)2001 2)2002 3)2003 4)2004 5)2005 6)200620072008 200920102011Poskytnutá podpora spolu112,31122,34171,90 94,40112,30127,89156,03141,55159,64210,67136,11139,68Počet zmlúv spolu6 1804 0814 361 4 0641 9661 6221 5821 5421 3251 398990887Počet podporených bytov spolu8 5359 14710 7695 958 5 8015 9819 34111 96410 94025 35512 26218 410z toho - vý stavba bytov v bytovom, rodinnom a polyfunkčnom domePoskytnutá podpora 100,0667,8883,0086,0150,2745,6736,2237,7134,7629,1324,8516,27Počet zmlúv 5 3433 7874 0093 9011 7921 3811 2071 150972771647416Počet podporených bytov 5 3863 8484 009 3 9041 9531 5791 2111 150973771647416- výstavba nájomný ch bytovPoskytnutá podpora5,1751,5786,330,0950,5570,6894,2767,7593,1177,9768,7542,44Počet zmlúv151372561108141196147187127130109Počet podporených bytov6533 8205 433 42 0042 5543 3852 4323 3022 4162 1231 361- kúpa novostavby bytuPoskytnutá podpora0,050,100,130,050,762,982,033,735,855,9210,2711,40Počet zmlúv391032651 654934234341Počet podporených bytov391032610765125106144293314- obnovaPoskytnutá podpora7,032,782,458,2510,728,3023,0231,7624,9326,1432,2352,09Počet zmlúv819148861594048112193126127170233Počet podporených bytov2 4931 4701 3172 0471 8181 7244 6448 2316 4757 2109 19912 539- výstavba zariadení soci álnych služiebPoskytnutá podpora 0,000,000,000,000,000,270,490,620,990,620,000,80Počet zmlúv 0000012 36301Počet podporených bytov 00000 1736268438035- Vládny program zatepľ ovaniaPoskytnutá podpora ---------70,89-16,68Počet zmlúv ------- --347-87Počet podporených bytov ------- --14 776-3 745Z uvedenej tabuľky možno vidieť vývoj v poskytovan í podpory na jednotlivé účely v rokoch 2000 až 2011. Z podpory smerujúcej do obstarávania bývania do vlastníctva fyzických osôb sa postupne ťažiskovým stala podpora obstarávania nájomných bytov a taktie ž sa zvyšovala podpora obnovy bytového fondu.

V nadväznosti na uvedené a zámer viac zacieliť podporu z fondu sa navrhuje pristúpiť k zmene smerovania podpory predovšetkým na obstarávanie nájomných bytov a obnovu existujúceho bytového fondu.

Ustanovenie definuje účely podpory, ktorými sú obstaranie bytu (výstavbou bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkč nom dome alebo v nebytovej budove, kúpou bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome), obstarávanie nájomných bytov (výstavbou nájomného bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prí padne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome alebo v nebytovej budove, kúpou nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome), obnova bytovej budovy (modernizá cia alebo rekonštrukciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, odstránenie systémovej poruchy bytového domu a zateplenie bytovej budovy), výstavba zariadenia sociálnych služ ieb, obnova zariadenia sociálnych služieb.

So zreteľom na podporu rozvoja bytovej výstavby je záujmom štátu podporovať rozvoj novej bytovej výstavby a nadväzne na to podporovať aj kúpu novopostavený ch bytov. Kúpa bytu, má podporiť systém obstarávania si už hotového bytu, v rámci ktorého budúci vlastník rieši okamžite bytovú situáciu a súčasne predmetnou nehnuteľnosťou môže ručiť za záväzok vyplývajúci z poskytnutého úveru.

Zavedenie možnosti kúpy staršieho bytu je zacielené na vybranú skupinu občanov, ktorá dosiahnutím veku stanoveného zákonom o sociálnej pomoci je povinná opustiť domov sociálnych služieb pre deti, resp. detsk ý domov (osoba, ktorej skončila poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, alebo ktorej sa skončila pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť alebo osobná starostlivosť poručníka) bez možnosti riešenia ďalšieho bývania. Navrhované riešenie bývania odchovancov detských domovov vyplýva z toho, že týmto občanom trvá ústavná starostlivos ť len do dosiahnutia plnoletosti a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do 25 rokov veku. Okrem tejto skupiny občanov sa možnosť kúpy staršieho bytu vzťahuje aj pre zabezpečovanie bývania domácnosti, č lenom ktorej je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Riešenie problému bývania tejto skupiny občanov je niekoľkoročným problémom, ktorý neriešila ani možnosť kúpy novostavby bytu, z dôvodu vyš šej ceny nových bytov k finančným možnostiam odchovancov detských domovov. Vzhľadom na nutnosť riešenia tohto problému sa navrhuje, aby sa týmto občanom umožnilo s podporou štátu si obstarať aj starší byt, ktorého cena môže byť dostupnejšia.

Podľa odborných odhadov podiel nájomných bytov na Slovensku klesol na hodnotu cca 4 % z celkového počtu bytov. Vo vyspelých európskych krajinách je podiel nájomn ého sektoru v rozsahu 20-60% z celkového bytového fondu. Na trhu s bytmi je vplyv dostupnosti nájomných bytov výrazným indikátorom dostupnosti bývania. Významné miesto predstavujú nájomné byty vo verejnom nájomnom sektore, ktoré plnia sociálnu funkciu (bývanie pre obč anov v hmotnej núdzi, bývanie pre sociálne slabšie skupiny občanov, bývanie podmieňujúce rozvoj regiónu apod.). Súčasne z úlohy B.8 uznesenia vlády SR č. 96/2010, ktorým bola schválená Koncepcia št átnej bytovej politiky do roku 2015 vyplýva, že je potrebné „pripraviť návrh právneho rámca pre uplatnenie nových ekonomických nástrojov štátu pre stimuláciu investorov pri rozvoji súkromného nájomn ého sektoru“. Pre vytvorenie vhodných podmienok rozvoja súkromného nájomného sektoru, sa navrhuje poskytovať výhodné úvery na obstarávanie bytov určených na nájom aj iným právnickým osobám, ako s ú obce.

Slovenská republika má v porovnaní s európskymi krajinami mladý bytový fond, ktorý sa však vyznačuje zanedbanou údržbou, nevyhovujúcimi tepelnotechnickými vlastnosťami a existenciou konštrukčný ch alebo realizačných nedostatkov. Vzhľadom na uvedené je záujmom štátu formou výhodných úverov podporovať aj túto oblasť rozvoja bývania. V prvom rade je záujmom štátu podporovať zateplenie bytový ch domov a rodinných domov z dôvodu znižovania nárokov na spotrebu energií. Ïalšou oblasťou je podpora modernizácie a rekonštrukcie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. Dô raz sa navrhuje zamerať na podporu tých častí, ktoré môžu znížiť bezpečnosť stavieb (spoločné rozvody elektrickej energie a plynu) a dosiahnuť súčasne technické parametre (výmena, resp. moderniz ácia osobných výťahov). Zároveň zo smerníc EÚ vyplýva povinnosť zabezpečovať bezbariérový prístup do budov. V časti obnovy bytových budov je zavedená nová možnosť podpory – odstrá nenie systémovej poruchy bytového domu. Ide predovšetkým o tie systémové poruchy, odstránením ktorých sa súčasne zlepšujú technické vlastnosti stavebných konštrukcií. Predmetom podpory z fondu môž u byť aj systémové poruchy, ktorých neodstránenie môže viesť k ohrozeniu bezpečnosti užívania bytového domu.

Ïalším účelom pre poskytovanie štátnej podpory je výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálnu služ bu celoročnou pobytovou formou alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb a obnova zariadenia sociálnych služieb vrátane jeho zateplenia. Ide o tieto druhy zariadení sociálnych služ ieb - zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie. V týchto zariadeniach sociálnych služieb sa poskytujú celoročnou pobytovou formou sociálne služ by na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovàšenia dôchodkového veku a nahrádzajú klientom prirodzené rodinné prostredie vrátane celoročného ubytovania (plnia teda tiež funkciu ich celoročného bývania).

V súlade s vymedzením sociálneho bývania v § 21 ods. 1 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, sociálne bývanie je aj bývanie alebo ubytovanie financované s použit ím verejných prostriedkov a poskytované v rámci starostlivosti podľa osobitných predpisov. Ide napr. o vybrané druhy zariadení sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službá ch a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v ktorých sa poskytuje v rámci obslužných č inností aj ubytovanie. V rámci zariadení sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovàšili dôchodkový vek, sú to zariadenia podporovaného bý vania, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia. V rámci sociálnych služieb na podporu rodiny s deť mi, ide o zariadenia dočasnej starostlivosti o deti. V rámci zariadení sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, ide o nocľahárne, útulky, domo vy na pol ceste a zariadenia núdzového bývania.

Zákon neupravuje možnosť podpory výstavby súvisiacej technickej vybavenosti podmieňujúcej bytovú výstavbu.

Súčasne sú v tomto ustanovení na účely tohto zákona definované niektoré pojmy, napr. polyfunkčný dom, kúpa bytu, obnova bytového domu, príslušenstvo obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a spoločné priestory zariadenia sociálnych služieb.

Polyfunkčný dom je budova pozostávajúca najmenej zo štyroch bytov a najmenej tretina podlahovej plochy je určená na bývanie. Takýto typ polyfunkčných domov vzniká najmä prestavbou, resp. nadstavbou existujú cich budov. Zámerom je efektívne využívanie stavieb a zainvestovaných pozemkov.

Kúpou bytu sa rozumie kúpa novostavby bytu, t.j. od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí a od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia neuplynulo viac ako 3 roky.

Pod modernizáciou a rekonštrukciou bytového domu sa rozumie výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny kanalizácie, vody a tepla, stavebná úprava spoločných častí alebo spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa zabezpečí bezbariérový prístup do bytov v bytovom dome. Iná modernizácia je iná, než tá, ktorá bola uvedená v predchádzajúcom texte a tiež nejde o odstraňovanie systémovej poruchy bytového domu alebo jeho zatepľovanie.

K § 7:

Ustanovenie vymedzuje jednotlivých žiadate ľov. V súlade s pôvodným zákonom žiadateľom zostáva žiadateľom fyzická osoba – občan Slovenskej republiky, občan členského štátu EÚ, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Euró pskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovàšila 18 rokov a má vlastný príjem zo závislej č innosti alebo podnikania. Neprihliada sa na to, či ide o zamestnanca, živnostníka, podnikateľa, dôchodcu atď. S prihliadnutím na ustanovenie § 15 ods. 1 zákona, podľa ktorého fond o poskytnutí podpory uzavrie so ž iadateľom zmluvu, musí žiadateľ byť osobou spôsobilou na právne úkony. Žiadateľom nemôže byť neplnoletá osoba, a to ani v zastúpení poručníkom, nakoľko podľa § 9 ods. 1 zákona musí ž iadateľ preukázať, okrem iného, aj to, že je schopný platiť splátky a úroky z úveru v dohodnutej výške a v lehotách. Žiadateľom môže byť plnoletá fyzická osoba a musí mať aj vlastný pravidelný príjem.

Z dôvodu presnejšieho a jednoznačnejšieho zacielenia podpory došlo k podrobnejšiemu špecifikovaniu žiadateľov – právnických osôb. Žiadateľom o podporu môže byť právnická osoba bez ohľ adu na to, či je zapísaná v Obchodnom registri alebo inom registri (napr. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov). Žiadateľom môže byť podnikateľský subjekt, správcovská organizácia, bytové družstvo, obec, VÚC a pod. Podmienkou pri tejto skupine žiadateľov je, že musí mať sídlo na území Slovenskej republiky a musí svojim hospodárskym výsledkom preukázať schopnosť splácať poskytnutý úver. Obec a VÚC preukazuje schopnosť splácať poskytnutý úver rozpočtom obce. Iné právnické osoby musia preukázať, že podnikali počas piatich rokov pred podaním žiadosti.

Žiadateľom o poskytnutie úveru na obstaranie bytu môže byť aj fyzická osoba; pričom v § 10 sa určuje podmienky, ktorá fyzická osoba môže byť žiadateľom o poskytnutie úveru na obstaranie bytu. Prá vnická osoba môže byť žiadateľom o poskytnutie úveru na obstaranie nájomných bytov.

Oproti pôvodnému zákonu sa na účel obstarania nájomných bytov umožňuje poskytnúť úver okrem obce a VÚC aj právnickej osobe. Ide o snahu štátu motivovať a stimulovať investovať finančné prostriedky do oblasti súkromného nájomného sektora.

O poskytnutie úveru na modernizáciu bytového domu a zateplenia bytovej budovy môžu požiadať všetci žiadatelia uvedení v odseku 1.

Žiadateľom o poskytnutie úveru na odstránenie systémovej poruchy bytového domu môže byť žiadateľ podľa odseku 1 zákona okrem fyzickej osoby.

Podporu na výstavbu a obnovu zariadenia sociálnych služieb bude možné poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec alebo samosprávny kraj.

K § 8:

Podporu z fondu podľa pôvodného zá kona bolo možné poskytnúť vo forme úveru a vo forme nenávratného príspevku. Podporu vo forme nenávratného príspevku bolo možné poskytnúť len na obstaranie bytu (výstavba, resp. kúpa bytu) žiadateľ ovi, ak on alebo člen jeho domácnosti je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Z vypracovaných ekonomických analýz vyplýva, že výstavba bezbariérového bytu výrazne nezvyšuje obstarávaciu cenu bytu. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje túto formu podpory zrušiť.

Podpora z fondu sa navrhuje poskytovať iba vo forme úveru. Táto forma podpory sa navrhuje poskytovať do výšky 80 % obstarávacej ceny a s lehotou splatnosti do 40 rokov. Vzhľadom na ekonomický a hospodársky vý voj sa navrhuje, aby výška ročnej úrokovej sadzby bola upravená vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom ministerstvom, ktorým sa dá pružnejšie reagovať na vyvolané zmeny. V prí pade odchovancov, resp. člena domácnosti, ktorého členom domácnosti je ťažko zdravotne postihnutá osoba je možné podiel podpory zvýšiť až na 100 %.

Okrem limitu podpory stanoveného podielom z obstarávacích nákladov zákon upravuje aj absolútnu výšku podpory, a to

·na obstaranie bytu sa navrhuje poskytovať úver do výšky 65 000 eur na byt,

·na modernizáciu bytového domu alebo odstránenie systémovej poruchy bytov ého domu možno žiadateľovi poskytnúť úver vo výške minimálne 30 eur a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,

·na zateplenie rodinného domu je možno poskytnúť úver do výš ky 60 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy a 100 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy pri bytovom dome. Zatepľ ovaná plocha je vymedzená všetkými plochami, kde dochádza k úniku tepla - obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konš trukcie. V rámci obvodového plášťa ide aj o zatepľovanie konštrukcií, ktoré sa nachádzajú ako súčasť plášťa (balkóny, lodžie), ktoré je nevyhnutné zatepliť z dôvodu vzniku tepelný ch mostov,

·na výstavbu zariadenia sociálnych služieb sa navrhuje poskytovať úver najviac 760 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytn ých miestnosti a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb,

·na zateplenie zariadenia sociálnych služieb je navrhnutý ú ver najviac 100 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy,

·na modernizáciu zariadenia sociálnych služieb sa navrhuje poskytovať úver vo výške minimálne 30 eur a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestnosti a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

V rámci tohto ustanovenia je vymedzenie obstar ávacej ceny na jednotlivé účely. Obstarávacou cenou je spravidla cena za zhotovenie stavby, ktorej súčasťou môže byť aj cena za vyhotovenie projektovej dokumentácie a cena za vyhotovenie tepelno-technické ho posudku alebo odborného posudku preukazujúceho existenciu systémovej poruchy (ak ju žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie podpory - túto časť ceny nie je žiadateľ v žiadosti povinný uvádzať ). Pri obstaraní bytu kúpou je obstarávacou cenou kúpna cena uvedená v kúpnej zmluve. Súčasťou obstarávacej ceny je aj daň z pridanej hodnoty.

K § 9:

Poskytnutie štátnej podpory podľa tohto z ákona je viazané na splnenie stanovených podmienok, ktoré majú vytvoriť predpoklady pre efektívne vynaloženie verejných prostriedkov. Ide najmä o preukázanie schopnosti platiť istinu úveru a úroky z úveru v dohodnutej výške a termínoch a schopnosti zabezpečiť požadovaný úver.

Podporu nie je možné poskytnúť, ak si žiadateľ neplní povinnosti vo vzťahu k štátu, štátnym inštitúciám, štátnym fondom alebo iným veriteľom. Ïalší mi podmienkami pre poskytnutie podpory teda sú neporušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu, žiadateľ nemôže byť v likvidácii, reštrukturalizácii, konkurze ani nemôže byť voč i nemu vedené konkurzné konanie, nemá nedoplatky poistného na zdravotné, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nemá daňové nedoplatky, má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a plní si záväzky voči všetkým veriteľom, ktorí mu poskytli úver, resp. pôžičku.

Èerpanie podpory sa realizuje bezhotovostným spôsobom z účtu v banke otvoreného pre žiadateľa. Podporu z účtu je možné previesť na účet dodávateľa na základe overeného účtovné ho dokladu pracovníkom mestského úradu, resp. obvodného úradu v sídle kraja, ktorý posudzuje aj žiadosti o poskytnutie podpory z fondu.

Podporu z fondu, ktorá má charakter štátnej pomoci, možno poskytovať iba v súlade s legislatívnymi predpismi týkajúcimi sa oblastí štátnej pomoci.

Ustanovenie určuje termín na dokončenie stavby (okrem kúpy bytu), na ktorú sa poskytuje podpora. Je to najviac 24 mesiacov odo dňa otvorenia účtu, na ktorý bola žiadateľovi poskytnutá podpora. Cieľom je, aby podporen á stavba bola ukončená a užívaná v čo najkratšom termíne. V prípadoch osobitného zreteľa môže byť lehota na výstavbu predĺžená, ide napríklad o mimoriadne životné udalosti (váž ne zdravotné problémy, úmrtie, rozvod, živelná udalosť, apod.) alebo stratu príjmu dlžníka.

K § 10:

Pre obstaranie bytu/nájomného bytu je zá kladnou podmienkou veľkosť podporovanej stavby na bývanie. V predloženom návrhu sa plocha bytu v bytovom dome navrhuje 80 m2, čo umožňuje zabezpečiť primerané bývanie aj viacpočetných rodinám.

Pri plochách bytu v rodinnom dome sa definuje celková plocha bytových a nebytových priestorov, a to rozsahom 120 m2 s tým, že viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie. Do bytových priestorov sa započítava plocha obytných miestností a príslušenstva, ktorý m je priestor pre varenie, komunikáciu (chodba), pre osobnú hygienu a uskladnenie potravín. Do iných priestorov sa započítava predovšetkým plocha povalového priestoru, pivnice, garáže nad 25 m2, práčovne, kotolne, skladu paliva, sušiarne apod. Záujmom je, aby podpora štátu do vý stavby bytov v rodinných domov smerovala do efektívneho, ekonomického a primeraného bývania pre štátom definovanú skupinu občanov. Snahou je taktiež zamedziť vytváraniu rôznych priestorov v rámci rodinné ho domu, účelovosť ktorých bola rôznorodá a nesleduje prvoradý záujem riešenia bývania.

Byt obstarávaný pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím (uvedeným v prílohe zákona) si vyžaduje iné architektonické riešenie v súvislosti s bezbariérovým usporiadaním priestorov. Ustanovenie o limite podlahovej plochy sa v tomto prípade upravuje, a to tak, že podlahovú plochu možno zvýšiť maximálne o 10 % oproti stanovenej.

V záujme zvyšovať efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov, podpora z fondu by mala byť smerovaná na energeticky menej náročné stavby. Z uvedeného dôvodu sú v zákone navrhnuté limity potreby tepla na vykurovanie v rodinnom dome a bytovom, resp. polyfunkčnom dome.

Ako už bolo uvedené v komentári k § 6 smerovanie podpory fondu sa pôsobením iných ekonomických nástrojov na financovanie rozvoja bývania zmenilo. V nadväznosti na tento vý voj sa navrhuje zacielenie poskytovania podpory z fondu iba na určitú skupinu fyzických osôb. V zákone sa táto skupina občanov definuje ako mladá rodina – obaja manželia majú do 35 rokov, alebo manželia s malolet ým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo 5 rokov, ak ide o osvojené dieťa, domácnosť, členom ktorej je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a odchovanec, ktorý v deň podania nepresiahn e vek 35 rokov, alebo odchovanca s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo 5 rokov, ak ide o osvojené dieťa (ak ide o manželov – odchovancami musia byť obaja a súčasne musia spĺňať aj podmienku veku do 35 rokov). Podporu možno poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi žiadateľa – fyzickej osoby. ktorý nie je príslušníkom členského štátu EÚ. Tento rodinný príslušní k, však musí mať na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Naďalej zostáva zachovaná podmienka príjmu domácnosti, ktorý nesmie domácnosť prekročiť - štvornásobok životného minima pripadajú ceho na domácnosť. Príjem sa bude posudzovať za rok prechádzajúci roku podania žiadosti o podporu. Priemerný mesačný príjem žiadateľa a os ôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane, príjmy oslobodené od dane z príjmov, vreckové pri zahraničných pracovných cestách, atď.) sa vypočí ta ako podiel tohto dosiahnutého príjmu za rok (resp. časť roka, počas ktorého sa príjem poberal) a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa tento príjem poberal.

V snahe podporiť najmä mladé začínajúce rodiny zákonom sa navrhuje zaviesť možnosť odpustenia časti úveru v prípade, že sa žiadateľovi počas platnosti zmluvy narodí dieťa a s ním žije v spoločnej domácnosti a dožije sa minimálne jedného roku veku, alebo ktorý si osvojí dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti minimálne jeden rok. Podmienkou je, že žiadateľ o odpustenie časti úveru p ísomne požiada fond najneskôr jeden rok po vzniku nároku na odpustenie časti úveru, dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí úveru a má splnené záväzky voči fondu ku dňu podania tejto ž iadosti. Toto ustanovenie sa bude vzťahovať až na zmluvy uzavreté po 1. januári 2014, t.j. po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

V prípade, že žiadateľ, ktorému bol poskytnutý úver na obstaranie bytu, sa rozhodne zmeniť predmet podpory, t.j. byt, aj zmenený predmet musí spĺňať podmienky, ktoré sú definované zákonom (veľkosť podlahovej plochy, potreba tepla na vykurovanie). Zmenu predmetu podpory je možné vykonať počas lehoty splatnosti úveru.

Podporu na obstaranie bytu je možné žiadateľovi poskytnúť iba raz a to aj vtedy, ak bola podpora poskytnutá jednému z manželov pred uzavretím manželstva.

V prípade podpory výstavby obecných nájomných bytov je možné podporu poskytnúť, ak je táto realizovaná obcou, VÚC alebo právnickou osobou. Vzhľadom na to, že výška nájomného sa v tý chto bytoch odvodzuje od obstarávacích nákladov a cieľovú skupinu predstavujú občania s nižšími príjmami, je záujmom štátu podporovať výstavbu nájomných bytov, pri ktorých nebudú neú merne vysoké obstarávacie náklady. Z uvedeného dôvodu sa v zákone navrhuje na obstaranie nájomných bytov poskytnúť podporu iba vtedy, ak priemerná podlahová plocha obstarávaných bytov nepresiahne 60 m2 a obstarávací náklad nepresiahne hodnotu stanovenú zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Súčasne sa musí žiadateľ v zmluve o poskytnutí podpory zaviazať, že nájomný charakter bytov bude zachovaný počas celej lehoty splatnosti ú veru, minimálne však 30 rokov, zriadi záložné právo na podporená nájomné byty v prospech fondu a pri prenájme dodrží podmienky ustanovené v § 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bý vania a o sociálnom bývaní (poskytnutie bývania iba oprávnenej osobe). V zákone č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociá lnom bývaní je ustanovené, že sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôž u obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa tohto zákona. Sociálne bývanie je aj bývanie alebo ubytovanie financované s použitím verejných prostriedkov, pričom za verejné zdroje sa považujú aj zvýhodnené úvery z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Vzhľadom na uvedené je potrebné aj do tohto zákona doplniť podmienku na dodržanie ustanovení v § 22 zákona č . 443/2010 Z. z.

Vzhľadom na to, že podporou obstarávania nájomných bytov v súkromnom nájomnom sektore sa má podporiť predovšetkým mobilita pracovnej sily je v n ávrhu stanovená podmienka, že právnické osoby môžu žiadať o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov v prípade, že sa tieto byty budú nachádzať v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach, resp. v obciach kde sa realizuje výstavba priemyselných parkov.

Súčasne je stanovená podmienka, ak už bol raz nájomný byt financovaný prostredníctvom podpory z fondu, nie je možné naň opätovne poskytnúť podporu z fondu.

K § 11:

Ustanovenie upravuje podrobnejšie pož iadavky pri realizácii modernizácie bytového domu. Pri výmene alebo modernizácii výťahu musí ísť o také zariadenie, ktoré má doklad preukazujúci zhodu výrobkov, nakoľko musí byť zabezpečená kvalita a bezpečnosť tohto výrobku.

Pre zabezpečenie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome, je možné podporu poskytnúť iba na také práce, ktorými sa zabezpečí voľný pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Ide napr. o vybudovanie nájazdu pre vozičkárov pre vstup do bytového domu, vybudovanie výťahu, atď.

Pri realizácii modernizácie a rekonštrukcie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu ide o realizáciu takých prác, ktoré zabezpečia fungovanie a podstatu bytového domu, napr. vý mena zvislých rozvodov teplej a studenej vody, rozvodov kanalizácie, odstránenie statických nedostatkov bytového domu, atď. Pod realizáciou modernizácie a rekonštrukcie spoločných častí a spoločných zariaden í bytového domu sa však nechápe vybudovanie novej kotolne.

V kontexte komplexného riešenia problematiky nájomných vzťahov v podmienkach reštituovaných bytových domov sa s odkazom na vecnú pôsobnosť z ákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom, navrhuje vytvoriť priestor pre systémovú modernizáciu reštituovaného bytového fondu. Oprávneným ž iadateľom o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania bude aj vlastník bytového domu vydaného v rámci režimu majetkových reštitúcii, pričom vecným zameraním a rozsahom bude limitovaný § 6 ods. 5 navrhovaného zákona. Zakotvením predmetného mechanizmu podpory modernizácie bude zabezpečená aj ochrana práv vlastníkov dotknutých bytových domov v zmysle proporcionálneho vyváženia majetkových prá v a povinností v kontexte režimu zavedeného zákonom č. 260/2011 Z. z.

K § 12:

Bytový fond na Slovensku aj napriek ní zkemu veku vykazuje zlý technický stav, ktorý je z časti dôsledkom nesprávneho navrhnutia materiálov alebo detailov, nesprávneho použitia technológie výstavby alebo nedodržania navrhnutého postupu realizá cie stavby. Nakoľko tieto poruchy nie sú a neboli zapríčinené majiteľmi, resp. užívateľmi týchto bytov, ani zanedbaním ich údržby a opráv navrhuje sa na ich odstraňovanie poskytnutie úveru. Rozsah definovan ých systémových porúch vychádza z výskumných prác realizovaných v uvedenej oblasti.

Účelnosť a efektívnosť vynakladania štátnych prostriedkov je nevyhnutné preukázať aj v prípade odstraňovania systémových porúch bytových domov. To znamená, že je potrebné preukázať nielen jej existenciu, ale aj navrhnúť účinný systém jej odstránenia, ktorý zamedzí možnosť jej ďalšieho výskytu.

V prípade, že sa systémová porucha odstraňuje zateplením obvodového plášťa alebo štítovej steny, musí sa stavba realizovať tepelnoizolačným systémom, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca syst ému, stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na tento systém vydané osvedčenie akreditovanou osobou a na stavbe bude vykonávaný odborný technický dozor.

Úver na odstránenie systémovej poruchy je možné poskytnúť na každý jeden druh systémovej poruchy daného domu alebo jeho časti len raz.

K § 13:

V snahe zabezpečiť čo najefektívnej šie využitie štátom vynakladaných finančných prostriedkov, podporu na zateplenie bytovej budovy je možné poskytnúť iba vtedy, ak dôjde k úspore potreby tepla na vykurovanie minimálne 35 %.

Pri zatepľovaní sa musí stavba realizovať tepelnoizolačným systémom, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému. Stavbu realizuje zhotovite ľ, ktorý má na tento systém vydané osvedčenie akreditovanou osobou a na stavbe bude vykonávaný odborný technický dozor. Súčasťou prác pri zatepľovaní musia byť aj opravy vystupujúcich častí stavby – lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu, oprava alebo výmena otvorových výplní bytov v rozsahu minimálne 85 % z celkového počtu bytov, úprava vstupov a schodiskových priestorov.

V prípade, že na bytovej budove sú preukázané systémové poruchy, žiadateľ musí preukázať, že tieto boli pred zateplením odstránené, alebo ich odstránenie sa navrhuje realizovať v rámci projektov ého riešenia predkladaného k žiadosti.

Oblasť stanovovania požiadaviek na tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií prešla výraznými zmenami. Navrhuje sa preto, aby boli zvýhodnenými úvermi podporované bytové budovy dané do uží vania pred rokom 2002, kde je možné očakávať vyššie úspory v spotrebe tepla na vykurovanie.

Na kontrolu dodržania zákonom stanovenej úspory potreby tepla musí žiadateľ predložiť fondu údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za 2 vyúčtovacie obdobia predchádzajúce podaniu žiadosti a 3 vyú čtovacie obdobia nasledujúce po dokončení zateplenia. Ak bude stavba financovaná z prostriedkov Európskej únie, musí žiadateľ predložiť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za 5 vyúčtovací ch období nasledujúcich po dokončení zateplenia.

Nakoľko sú na zatepľovanie poskytované aj iné formy podpory navrhuje sa, aby na jednej budove nedochádzalo k ich kumulácii.

Počas životnosti bytovej budovy je možné poskytnúť podporu z fondu na zateplenie tejto budovy iba raz.

Podpora na zateplenie bytovej budovy financovaná z finančných prostriedkov EÚ (implementácia nástrojov finančného inžinierstva) bude môcť byť poskytnutá žiadateľovi (obci, samosprávnemu kraju, spoloč enstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome) a len v prípade, že stavba sa nachádza na území mesta.

K § 14:

Podporu na vý stavbu, obnovu alebo zateplenie zariadenia sociálnych služieb bude možné poskytnúť žiadateľovi iba v prípade, že pôjde o zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služ ieb alebo špecializované zariadenie a budú splnené všetky podmienky, ktoré sú stanovené pre tieto zariadenia zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona. č . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ sa súčasne v zmluve o poskytnutí úveru musí zaviazať, že v zariadení sociálnych služieb, na ktoré bude poskytnutá podpora z fondu, bude poskytovať sociálne služby poč as lehoty splatnosti, minimálne po dobu 30 rokov od uzavretia zmluvy a zriadi záložné právo na podporenú nehnuteľnosť v prospech fondu.

Pri zateplení zariadenia sociálnych slu žieb je potrebné dodržať primerane podmienky, ktoré sa vzťahujú aj na bytové a rodinné domy. Ide o úsporu potreby tepla na vykurovanie minimálne 35 %. Stavba musí byť realizovaná tepelnoizolačným systémom, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému. Stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na tento systém vydané osved čenie akreditovanou osobou a na stavbe bude vykonávaný odborný technický dozor. Súčasťou projektového riešenia zateplenia zariadenia sociálnych služieb musí byť aj vyregulovanie vykurovacej sústavy.

Podporu možno poskytnúť na zateplenie zariadenia sociálnych služieb iba v prípade, že bolo dané do užívania pred rokom 2002.

Na zateplenie zariadenia sociálnych služieb je možné poskytnúť podporu z fondu počas jeho životnosti iba raz.

K § 15:

Žiadateľ predkladá žiadosť fondu prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu v prípade miest Bratislava a Košice prostredníctvom ich mestských častí. V prípade obstarávania nájomného bytu, či už výstavbou alebo kúpou a vý stavby a obnovy zariadenia sociálnych služieb žiadateľ predkladá žiadosť fondu prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja.

V rámci tohto ustanovenia sa urč uje aj termín podávania žiadostí tak, aby nevznikla enormná záťaž pracovníkov posudzujúcich žiadosti počas prvých mesiacov roka. Žiadosti budú takto posudzovať rovnomernejšie počas celé ho roka tak, aby sa mohli vyčerpať všetky finančné prostriedky určené v rozpočte fondu na jednotlivé účely podpory. Termín podávania žiadostí sa nebude vzťahovať na žiadosti, ktorými sa bude rie šiť odstraňovanie následkov živelnej udalosti.

Náležitosťami žiadosti o poskytnutie podpory sú najmä identifikačné údaje žiadateľa, účel a požadovaná výška podpory, údaje o stavbe, preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z po žadovaného úveru a návrh na zabezpečenie záväzkov.

K základným náležitostiam žiadosti patria identifikačné údaje žiadateľa. Tieto sú rozlíšené podľa toho, či žiadateľom o poskytnutie podpory je fyzická osoba alebo niektorá z prá vnických osôb určených zákonom.

Identifikačným údajom žiadateľa – fyzickej osoby je meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo. Ïalšie údaje, ktoré sa uvádzajú v tlačive žiadosti o poskytnutie podpory s ú adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, rodné priezvisko a rodinný stav. Tieto údaje žiadateľ preukazuje občianskym preukazom, resp. identifikačnou kartou a rodným listom. V prípade, že je ž iadateľ ženatý, resp. žiadateľka vydatá je nevyhnutné k žiadosti doložiť overenú kópiu sobášneho listu. Ak žiadateľ v žiadosti uvedie, že je rozvedený, je potrebné túto skutočnosť doložiť kópiou právoplatného rozhodnutia s údu o rozvode.

Identifikačnými údajmi žiadateľ a – právnickej osoby sú názov a sídlo, ktoré sa preukazujú výpisom z obchodného registra. V prípade, že žiadateľom je obec alebo samosprávny kraj, identifikačnými údajmi sú ná zov obce alebo samosprávneho kraja, adresa obecného úradu alebo samosprávneho kraja. Súčasťou identifikačných údajov je aj identifikačné číslo organizácie.

Vzhľadom na to, že podpora sa poskytuje vo forme úveru, je potrebné tento záväzok zabezpečiť. Záväzok možno zabezpečiť predovšetkým označením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného prá va. Označením nehnuteľného majetku sa rozumie jeho názov, umiestnenie (katastrálne územie, ulica, obec) a číslo listu vlastníctva z katastra nehnuteľností v celom rozsahu. Dokladom o tomto spôsobe zabezpečenia záväzkov je list vlastníctva nehnuteľnosti a ocenenie tejto nehnuteľnosti súdnym znalcom. Pre zabezpečenie návratnosti poskytnutých finančných prostriedkov je nevyhnutné, aby nehnuteľný majetok – stavby boli poistené pre prípad následkov živelný ch udalostí.

V prípade, ak žiadateľ nedisponuje žiadnou nehnuteľnosťou môže využiť ďalší spôsob ručenia, a to je „banková záruka“. Bankovú záruku vystaví banka žiadateľovi na základe zmluvy o poskytnutí bankovej záruky (resp. mandátnej zmluvy) na výšku požadovaného úveru z fondu. Ak nastane situácia, že dlžník nebude fondu splácať poskytnutý úver, príslušnú splátku úveru uhradí fondu príslušná banka.

Ïalšou možnosťou zabezpečenia záväzku žiadateľa je zriadenie záložného práva na pohľadávku žiadateľa. Táto forma zabezpečenia je určená pre obnovu bytovej budovy. Predmetná forma zabezpe čenia úveru sa pri podaní žiadosti preukazuje zmluvou s bankou o zriadení účtu, na ktorom je vedený fond prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome, výpisom z tohto účtu a čestným vyhlásením ž iadateľa o nezriadení záložného práva na tento účet.

Obec posúdi žiadosť do 10 pracovný ch dní odo dňa jej podania a v prípade splnenia úplnosti náležitosti vyznačí overenie odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca, ktorý toto overenie vykonal. Overenie úplnosti žiadosti neznamená len mechanick é skontrolovanie náležitostí žiadosti a požadovaných príloh, ale je potrebné zistiť či žiadateľ spĺňa podmienky stanovené týmto zákonom. Zhodu originálu dokladu priloženého k žiadosti s jeho kópiou, ktorá je súčasťou žiadosti, môže vyznačiť zamestnanec obce. Žiadosti sa posudzujú v poradí podľa ich doručenia.

V prípade podávania žiadostí o obstaranie nájomných bytov sa navrhuje, aby sa tieto podávali na obvodnom úrade v sídle kraja. Predmetným návrhom sa sleduje zámer zjednotenia miesta podávania žiadostí o podporu na obstaranie nájomný ch bytov (dotácie poskytovanej MDVRR SR a úverom poskytovaným ŠFRB). Súčasne je potrebné uviesť, že obvodné úrady v sídle kraja už v súčasnosti realizujú proces, ktorý v tomto účele nastá va po uzatvorení zmluvy medzi žiadateľom o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov (mesto, obec) a fondom. Znamená to, že obvodné úrady v sídle kraja kontrolujú čerpanie úveru a odsúhlasujú doklady pred ich predložením financujúcej banke.

Obce a obvodné úrady v sídle kraja po overení zašlú žiadosť fondu, súčasne však vyplnia formulár elektronickej žiadosti uverejnený na webovom sídle fondu, na základe čoho bude žiadosti pridelené poradové číslo. Uvedené ustanovenie sa navrhuje doplniť do zákona z dôvodu, aby sa eliminoval časový faktor v doručovaní žiadosti.

V návrhu zákona je ďalej doplnený mechanizmus postupu pre prípady, ak žiadateľ nebude súhlasiť s postupom obce, obvodného úradu sídle kraja alebo fondu. Žiadateľ má možnosť podať prostrední ctvom obce, resp. obvodného úradu v sídle kraja alebo fondu podnet na preskúmanie postupu obce, obvodného úradu v sídle kraja alebo fondu. V prípade ich pochybenia bude žiadosť zaradená späť do poradia žiadost í so zachovaním poradia podľa doručenia žiadosti. Ak obec, obvodný úrad v sídle kraja, resp. fond nepochybili pri posudzovaní žiadosti, podnet bude zamietnutý a žiadosť bude vrátená späť žiadateľ ovi.

Fond vedie evidenciu žiadostí podľa prideleného poradového čísla. Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v lehote do 90 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia žiadosti. Rozhodovanie fondu o poskytnutí podpory sa jednoznačne riadi splnení m podmienok, poradím stanoveným podľa dátumu doručenia žiadosti na fond a finančnými prostriedkami vyčlenenými v rozpočte na daný účel. O žiadostiach musí fond rozhodnúť do 31. decembra príslušného roka. Za rozhodnutie fondu o poskytnutí podpory sa považuje vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí podpory z fondu.

V prípade, že žiadosť nespĺňa zákonom stanovené podmienky, fond rozhodne o neposkytnutí podpory a bezprostredne po posúdení ž iadosti to oznámi žiadateľovi.

Výnimku z poradia žiadostí môže udeliť iba minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, a to iba v prípade, že žiadosťou sa rieši odstránenie následkov živelnej udalosti. Pričom zákon taxat ívne vymedzuje, čo sa rozumie živelnou udalosťou. Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory do 30 pracovných dní zašle žiadateľovi návrh zmluvy, ktorá obsahuje podmienky pre jej poskytnutie. Na poskytnutie podpory nie je právny nárok a na rozhodovanie o jej poskytnutí sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Neposkytnutie podpory v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok môže byť len z d ôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte fondu.

K § 16:

V návrhu zákona sú upravené základn é náležitosti zmluvy o poskytnutí podpory. Identifikačné údaje o zmluvných stranách (žiadateľ a fond), účel a výška poskytovanej podpory sú základnými náležitosťami každého zmluvné ho vzťahu.

Vzhľadom na to, že formou podpory je úver, je nevyhnutné, aby zmluva obsahovala spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán. Fond určuje kde a v ktorej banke otvorí účet v prospech dlžníka a určí dá tum, do ktorého bude môcť žiadateľ čerpať z tohto účtu prostriedky podpory na úhradu faktúr.

Zabezpečenie záväzkov bude vychádzať z návrhu žiadateľa obsiahnutého v jeho žiadosti. Fond musí zabezpečovacími prostriedkami vytvoriť podmienky pre vrátenie poskytnutej podpory.

Podpora poskytnutá z prostriedkov fondu je určená výhradne len na úhradu faktúr a iných platobných dokladov a nemôže byť žiadateľovi poskytnutá v hotovosti. Bezhotovostný spôsob úhrady podpory bude vž dy tvoriť nevyhnutnú súčasť zmluvy.

Technické podmienky v zmluve sa určujú z dôvodu zabezpečenia súladu s projektovým riešením a stavebným povolením a pre účelné a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov. Nakoľko podpora sa zo strany štátu poskytuje na rozvoj bývania, je záujmom štátu, aby sa práce vykonali v primeranom čase a nedochádzalo k neprimeranému predlžovaniu doby výstavby. Na prekročenie dĺžky času uskutoč nenia stavby sa v zmluve upraví sankcia (napr. sankčný úrok). V zmluve sa tiež dohodnú sankcie za oneskorené splácanie (nedodržanie splátkového kalendára), za neoprávnené použitie poskytnutej podpory, za neumo žnenie kontroly na stavbe, resp. za iné porušenie zmluvných podmienok.

Zo zákona vyplýva povinnosť dohodnúť v zmluve aj minimálnu dobu, počas ktorej bude stavbu vlastniť a aj užívať žiadateľ alebo jeho rodinní príslušníci, ak je žiadateľom fyzická osoba (obč an). V prípade podpory poskytnutej na obstaranie nájomných bytov musí zmluva obsahovať aj minimálnu dobu, po ktorú bude žiadateľ vlastniť a prenajímať byty a minimálny čas, v ktorom bude žiadateľ v zariadení sociálnych služieb poskytovať sociálne služby. V prípade, že by došlo k predaju predmetnej nehnuteľnosti pred uplynutím stanovenej lehoty, budú v zmluve upravené sankcie za nedodržanie zmluvne dohodnut ých podmienok.

Súčasne sa v zmluve určí trvanie zmluvného vzťahu a podmienky jeho ukončenia. Zmluva musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami, t.j. žiadateľom a štatutárnym zástupcom fondu.

K § 17:

MDVRR SR je povinné vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania podpory upravených týmto zákonom. Kontrolu vykonáva v súlade s ustanoveniami osobitný ch predpisov pre oblasť kontroly.

Fond vykonáva kontrolu dodržiavania postupu pri posudzovaní a overovaní žiadostí obcou a obvodným úradom v sídle kraja. Fond vykonáva aj kontrolu, či podpora bola použitá na taký účel podpory, na ktorý bola v súlade so zákonom poskytnutá a súčasne aj kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok (napr. splácanie úveru, predloženie právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby, zabezpečenie úveru, atď.)

Kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory pred jej úhradou bankou vykonávajú obvodné úrady v sídle kraja (v prípade obstarávania nájomných bytov) a obce v sídle okresu (ostatné úč ely).

Okrem MDVRR SR, ktoré je povinné ako správca fondu vykonávať kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami, kontrolu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách vykonáva aj Ministerstvo financií SR. Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými zo zdrojov EÚ vykonáva ich poskytovateľ – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a kontrolné orgány Európskej Komisie a Euró psky dvor audítorov.

K § 18:

Žiadateľ je povinný použiť prostriedky poskytnutej podpory v súlade s určenými alebo dohodnutými podmienkami. Za porušenie takýchto podmienok sa považuje najmä financovanie iného účelu, ako je uvedený v zmluve o poskytnutí podpory, alebo financovanie stavby po jej skolaudovaní (v prípade účelu výstavba bytu) alebo nákup nadbytočného stavebného materiálu z prostriedkov fondu, ktorý neskôr žiadateľ odpredá, čím zí ska finančné prostriedky v hotovosti a pod. Za poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny, v ktorej nebola istina do d ňa skončenia kontroly alebo vládneho auditu splatená.

V § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje, že porušenie pravidiel a podmienok, za ktorý ch boli verejné prostriedky poskytnuté je porušením finančnej disciplíny. Za takéto porušenie finančnej disciplíny zákon č. 523/2004 Z. z. neukladá sankcie. Vzhľadom na uvedené v predloženom návrhu z ákona sú upravené sankcie v prípade takýchto porušení (nedodržanie podmienky zachovania nájomného charakteru bytov, nedodržanie minimálneho času na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociá lnych služieb, neposkytnutie údajov o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie, nezriadenie záložného práva k nehnuteľnosti).

Ak sa žiadateľ rozhodne predčasne splatiť úver, musí požiadať o túto možnosť fond a následne sa s ním dohodnúť na podmienkach mimoriadnej splátky. Ak žiadateľ chce splatiť celý zostatok ú veru, fond mu to umožní bez poplatku.

Sankcie za porušenie finančnej disciplíny a podmienok poskytnutie podpory ukladá a vymáha fond. Finančné prostriedky získané z poplatkov, pokút a penálov sú zdrojom fondu.

Ak žiadateľ nemôže riadne a včas uhradiť dlh (odvod, vrátenie nesplatenej časti úveru, penále, pokutu), fond s ním môže uzatvoriť dohodu o splátkach. Dohoda o splátkach musí mať písomnú fon du a nemôže byť dohodnutá na dobu dlhšiu ako 1 rok odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty určenej na úhradu dlhu.

Dohodu o splátkach môže fond so žiadateľom uzavrieť, ak žiadateľ svoj dlh písomne uznal, zaplatením celého dlhu by sa zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery. Dlh sa stane okamžite splatným, ak ž iadateľ nezaplatí niektorú splátku vyplývajúce z dohody o splátkach riadne a včas.

K § 19:

Vytvorenie informačného systému o poskytnutej podpore je nevyhnutnou súčasťou realizácie štátnej podpory. Súčasne je to nevyhnutnou súčasť ou pre realizovanie kontroly plnenia zákonných, ako aj zmluvne dohodnutých podmienok.

Pri spracúvaní koncepčných materiálov v oblasti bytovej politiky plní tento informačný systém nezastupiteľné miesto pri sledovaní účelovosti a efekt ívnosti tohto systému. Fond je povinný vytvoriť opatrenia na zamedzenie zneužitia osobných údajov o žiadateľoch. Pri spracúvaní osobných údajov sa postupuje podľa zákona o ochrane osobných údajov.

K § 20:

Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje minister.

Poskytnutú podporu musí žiadateľ čerpať v súlade s podmienkami zákona a zmluvne dohodnutými podmienkami. Jednou z týchto podmienok je termín čerpania podpory, ktorý je zhodný s termínom ukončenia stavb y. V prípade, že v dohodnutom termíne nie sú vyčerpané všetky poskytnuté prostriedky, ďalšie čerpanie sa zastavuje a prostriedky sú vrátené fondu. Podpora musí byť vrátená fondu aj v prípade, ž e žiadateľ neoprávnene čerpal podporu.

Nevyčerpaná časť podpory zostáva na účte, ktorý vedie banka obhospodarujúca prostriedky fondu. Zákon ukladá banke bezodkladne uskutočniť prevod tý chto prostriedkov na účet fondu v Štátnej pokladnici.

K § 21:

Zákon upravuje rámce pre určenie výšky podpory pre jednotlivé druhy. Na určenie podrobností o výškach poskytovaných podpôr zákon splnomocň uje MDVRR SR. Vychádza sa z toho, že výšky podpôr musia pružne reagovať na meniace sa ekonomické a spoločenské podmienky.

Zákon upravuje základné náležitosti žiadosti. Pre posúdenie žiadosti a následné poskytnutie podpory je nevyhnutné overiť údaje uvádzan é v žiadosti a tieto údaje doplniť o doklady preukazujúce zákonom stanovené podmienky. MDVRR SR sa splnomocňuje upraviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti a forme jej predkladania.

K § 22:

V ustanovení je upravené, že fond zriadený podľa zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov je fondom uv ádzaným v rámci tohto návrhu zákona.

V nadväznosti na vyššie uvedené zákon upravuje prechod pohľadávok, záväzkov, pracovnoprávnych vzťahov, právnych vzťahov a iných vzť ahov fondu, ktoré vznikli pred 1. januárom 2014.

K § 23:

Prechodné ustanovenia upravujú postup pri predkladaní a posudzovaní žiadostí do účinnosti zákona a následne po jej nadobudnutí. Zároveň sa určuje, ž e ustanovenie o možnosti odpustenia časti úveru žiadateľovi - fyzickej osobe sa bude vzťahovať až na zmluvy o poskytnutí úveru uzavreté podľa tohto zákona.

K § 24:

Zrušuje sa zákon č. 607/2003 Z. z., ktorý stráca opodstatnenosť prijatím navrhovanej právnej úpravy.

Súčasne sa zrušuje aj nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štá tneho fondu rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 547/2008 Z. z. a vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu ž iadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora v znení vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 535/2009 Z. z., nakoľko s účinnosťou navrhovanej právnej úpravy je nevyhnutné vydať nové nariadenie vlády a vyhlášku ministerstva.

K § 25:

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. januára 2014.

Bratislava 9. januára 2013

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ján Počiatek, v. r.

minister dopravy, výstavby

a regioná lneho rozvoja Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore