Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 01.08.2022

Platnosť od: 13.07.2000
Účinnosť od: 01.08.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Správne poplatky, Priestupkové konanie, Príroda a krajina, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUD431104DS15EUPP4ČL20

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 01.08.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 211/2000 s účinnosťou od 01.08.2022 na základe 251/2022


§ 21b

(1)
Opakovaným použitím informácií je použitie informácie, ktorú má k dispozícii
a)
povinná osoba podľa odseku 3, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby,
b)
povinná osoba podľa odseku 5, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci poskytovania služieb vo verejnom záujme.
(2)
Informáciou podľa odseku 1 je akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči; informáciou podľa odseku 1 nie je počítačový program.
(3)
Povinnou osobou podľa odseku 1 písm. a) je povinná osoba podľa § 2 ods. 1, právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 4, a združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jedna z povinných osôb podľa odseku 4 alebo § 2 ods. 1.
(4)
Právnická osoba podľa odseku 3 je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný ani obchodný charakter, a
a)
je úplne alebo z väčšej časti zapojená na rozpočet povinnej osoby podľa § 2 ods. 1,
b)
je ovládaná27b) povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 alebo
c)
viac ako polovica členov jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu je vymenovaná alebo volená povinnou osobou podľa § 2 ods. 1.
(5)
Povinnou osobou podľa odseku 1 písm. b) je právnická osoba, na ktorú má povinná osoba podľa odseku 3 priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv a ktorá vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu27ba) v odvetviach vôd, energetiky a tepelnej energetiky, dopravy a poštových služieb, alebo ako poskytovateľ služieb v železničnej a cestnej osobnej doprave podľa osobitného predpisu,27bb) alebo ako letecký dopravca pri plnení záväzkov v rámci služby podľa osobitného predpisu,27bc) alebo ako vlastník lodí pri plnení záväzkov v rámci služby podľa osobitného predpisu.27bd) Rozhodujúcim vplyvom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie, že povinná osoba podľa odseku 3 priamo alebo nepriamo
a)
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
b)
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
c)
vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
(6)
Na účely opakovaného použitia informácií sa rozumie
a)
anonymizáciou proces zmeny informácií na anonymné informácie, ktoré sa netýkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, alebo proces zmeny osobných údajov na anonymné takým spôsobom, aby nebolo možné identifikovať dotknutú osobu,
b)
dynamickým údajom informácia v elektronickej podobe, ktorá podlieha častej aktualizácii alebo aktualizácii v reálnom čase, najmä z dôvodu jej premenlivosti alebo rýchleho zastarávania; dynamickým údajom je spravidla informácia generovaná senzormi,
c)
výskumným údajom informácia v elektronickej podobe pochádzajúca z vedeckovýskumnej činnosti okrem vedeckých publikácií, ktorá sa zbiera alebo tvorí v priebehu vedeckovýskumných činností a ktorá sa používa ako dôkaz v rámci výskumného procesu alebo sa vo výskumnej obci všeobecne akceptuje za potrebnú na potvrdenie zistení a výsledkov výskumu,
d)
súborom informácií s vysokou hodnotou informácie, ktorých opakované použitie sa spája s významnými prínosmi pre spoločnosť, životné prostredie a hospodárstvo, najmä preto, že sú vhodné na tvorbu služieb s pridanou hodnotou, aplikácií a nových, vysoko kvalitných pracovných miest, ako aj vzhľadom na počet osôb, ktoré môžu využívať prínosy týchto služieb a aplikácií s pridanou hodnotou založených na týchto súboroch informácií,
e)
strojovo spracovateľným formátom formát elektronického dokumentu v dátovej štruktúre, ktorá umožňuje technickému prostriedku alebo programovému prostriedku, ktoré ich spracúvajú, porozumieť ich dátovej štruktúre, identifikovať a extrahovať konkrétny údaj a porozumieť jeho významu,
f)
formálne otvoreným štandardom štandard použitia súborov v informačných technológiách verejnej správy,27be) ktorého popis je zverejnený prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy,27bf)
g)
primeranou návratnosťou investícií percentuálny podiel celkového poplatku nad rámec toho, čo je potrebné na nahradenie oprávnených nákladov, vo výške, ktorá neprekračuje základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky o viac ako päť percentuálnych bodov,
h)
treťou stranou fyzická osoba alebo právnická osoba odlišná od povinnej osoby podľa odseku 3 alebo odseku 5, ktorá disponuje informáciami.
(7)
Opakovaným použitím informácií nie je výmena informácií medzi povinnými osobami podľa odseku 3 pri plnení ich úloh a medzi povinnými osobami podľa odseku 3 a povinnými osobami podľa odseku 5 pri plnení úloh povinných osôb podľa odseku 3. Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie § 21f ods. 6.
(8)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, na sprístupnenie informácie na účel opakovaného použitia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 2 až 21a.
zobraziť paragraf
§ 21c

(1)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu,
a)
ktorá sa nesprístupňuje podľa ustanovení tohto zákona okrem § 11 ods. 1 písm. c),
b)
ktorej vyhotovenie nepatrí do rozsahu plnenia úloh povinnej osoby podľa § 21b ods. 3 vymedzených zákonom,
c)
na ktorú má právo duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu23) tretia strana; to neplatí, ak tretia strana udelila súhlas,
d)
ktorú má k dispozícii verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania, a ňou založené právnické osoby na účely plnenia služieb verejnosti v oblasti vysielania,27c)
e)
ktorú má k dispozícii škola,27d) a v prípade iných vzdelávacích inštitúcií, na informáciu, ktorá nie je výskumným údajom,
f)
ktorú má k dispozícii kultúrna inštitúcia; to neplatí pre informáciu, ktorú má k dispozícii múzeum,27f) galéria,27f) knižnica27g) vrátane akademickej knižnice27ga) a archív27h), ktoré sú povinnou osobou,
g)
ktorej sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo obranu Slovenskej republiky alebo jej zahraničnopolitické záujmy,
h)
ktorá sa týka havarijných plánov, evakuačných plánov a dokumentov na zaistenie fyzickej a objektovej bezpečnosti povinnej osoby alebo ktorej sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť informačného systému povinnej osoby, najmä ak ide o prístupové heslá, analýzy zraniteľnosti a rizík informačného systému v čase ich trvania, výsledky penetračných testov, bezpečnostné nastavenie informačného systému, bezpečnostnú politiku27j) a dokumenty na zaistenie informačnej bezpečnosti ňou určené a bezpečnostný projekt,27k)
i)
ktorej sprístupnenie obmedzujú vo vzťahu k vymedzeným subjektom osobitné prepisy,27ka) na ktorej sprístupnenie je nevyhnutné splnenie zákonných predpokladov podľa osobitného predpisu,27kb) alebo ak ide o informáciu, o ktorej má povinná osoba povinnosť zachovávať dôvernosť podľa osobitného predpisu,27kc)
j)
ktorá je časťou dokumentu obsahujúceho výlučne logá, heraldické znaky a insígnie,
k)
ktorá sa týka citlivej informácie o kritickej infraštruktúre,27kd)
l)
ktorú má k dispozícii osoba vykonávajúca výskum a vývoj alebo osoba financujúca výskum a vývoj vrátane osoby vykonávajúcej prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe, okrem výskumných údajov.
(2)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na použitie informácie zverejnenej podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu27l) a na použitie informácie sprístupnenej na základe žiadosti podľa § 14.
(3)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu, ktorú má k dispozícii povinná osoba podľa § 21b ods. 5 a ktorá
a)
je vytvorená mimo rozsahu poskytovania služieb vo verejnom záujme alebo
b)
sa týka činnosti priamo vystavenej hospodárskej súťaži na trhu podľa osobitného predpisu.27laa)
(4)
Ak ide o informáciu, ktorá je predmetom osobitného práva zhotoviteľa databázy,27lab) povinná osoba podľa § 21b ods. 3 si pri sprístupňovaní informácie na účel opakovaného použitia toto právo neuplatňuje.
zobraziť paragraf
§ 21d

(1)
Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia na základe žiadosti. Informácie na účel opakovaného použitia môže povinná osoba zverejniť aj bez žiadosti.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na informácie, ku ktorým múzeá, galérie, knižnice, akademické knižnice a archívy vykonávajú majetkové práva duševného vlastníctva a s ktorými môžu nakladať v prospech iných osôb podľa osobitného predpisu,27la) a na informácie, ktoré majú k dispozícii povinné osoby podľa § 21b ods. 5. Múzeá, galérie, knižnice, akademické knižnice, archívy a povinné osoby podľa § 21b ods. 5 však môžu sprístupniť informácie podľa predchádzajúcej vety, o čom zverejnia oznam na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené, inak podľa § 6 ods. 2.
(3)
Ak povinná osoba sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia, bezodkladne zverejní v štruktúrovanej podobe údaje o webových sídlach a iných miestach, kde sa zverejňujú skutočnosti týkajúce sa opakovaného použitia informácií najmä podľa § 21e ods. 6, § 21f ods. 7 a 8 a § 21k ods. 6, na portáli určenom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“) pre sprístupňovanie otvorených údajov.
zobraziť paragraf
§ 21e

(1)
Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia všetkým žiadateľom za rovnakých podmienok.
(2)
Ustanovenia dohôd medzi povinnou osobou a treťou stranou, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia informácií ostatnými žiadateľmi vrátane výhradného prístupu k opakovane používaným informáciám (ďalej len „obmedzenie opakovaného použitia“), sú neplatné.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak je obmedzenie opakovaného použitia nevyhnutné na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme. Povinná osoba aspoň raz za tri roky overuje dôvody obmedzenia opakovaného použitia podľa predchádzajúcej vety, pričom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam. Dohody, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia nevyhnutné na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme, sa zverejňujú v elektronickej podobe aspoň dva mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti a nepretržite počas existencie záväzkov z nich vyplývajúcich.
(4)
Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak sa obmedzenie opakovaného použitia vzťahuje na digitalizáciu kultúrnych zdrojov financovanú prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva. Ak povinná osoba udelí výhradný prístup na obdobie dlhšie ako 10 rokov, overí dôvody obmedzenia opakovaného použitia v jedenástom roku a každých nasledujúcich sedem rokov, pričom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam. Tretia strana, ktorá má výhradný prístup k opakovane používaným informáciám, je povinná poskytnúť povinnej osobe podľa § 21b ods. 3 bezodplatne rozmnoženinu digitalizovaného predmetu kultúrneho dedičstva, ktorá bude prístupná na opakované použitie po uplynutí doby výhradnosti.
(5)
Dohody, ktoré bez toho, aby výslovne udeľovali výhradný prístup, vedú alebo by podľa oprávnených očakávaní mohli viesť k obmedzeniu opakovaného použitia informácií pre iné osoby, ako účastníkov týchto dohôd, sa zverejňujú v elektronickej podobe aspoň dva mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti a nepretržite počas existencie záväzkov z nich vyplývajúcich. Povinná osoba aspoň raz za tri roky overuje účinok dohôd podľa predchádzajúcej vety, pričom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam.
(6)
Povinná osoba zverejňuje dohody podľa odsekov 3 a 5 na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak ich zverejňuje podľa § 6 ods. 2. Povinnosť nesprístupniť ustanovenia dohody obsahujúce informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje vrátane rozsahu osobných údajov účastníka dohody odlišného od povinnej osoby podľa § 5a ods. 13, platí rovnako.
zobraziť paragraf
§ 21f

(1)
Povinná osoba môže umožniť opakované použitie informácií bez určenia podmienok alebo s určením podmienok. Ak povinná osoba zverejní informácie na účel opakovaného použitia bez žiadosti podľa § 21d ods. 1 druhej vety a neurčí podmienky ich opakovaného použitia, je vo vzťahu k sprístupneným informáciám, ktoré sú chránené podľa osobitného predpisu,27la) udelená verejná licencia,27ma) na všetky spôsoby použitia známe v čase jej udelenia v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv.
(2)
Podmienky opakovaného použitia informácií obsahujú
a)
požiadavky prístupu,
b)
povinnosti žiadateľa pri opakovanom použití informácií.
(3)
Požiadavkami prístupu podľa odseku 2 písm. a) sú najmä technické požiadavky, ktorých splnenie je potrebné na zabezpečenie sprístupnenia informácií na účel opakovaného použitia.
(4)
Povinnosťami žiadateľa pri opakovanom použití informácií podľa odseku 2 písm. b) môžu byť najmä povinnosť označovať povinnú osobu, ktorá na účel opakovaného použitia informácie poskytla, a obmedzenie možnosti zmeny obsahu informácií. Zmenou obsahu informácií nie je oprava nesprávnej alebo neaktuálnej informácie, prepojenie informácií s inými informáciami, ani doplnenie ďalších informácií, ak je pôvodná informácia označená.
(5)
Podmienky opakovaného použitia informácií určí povinná osoba tak, aby boli v súlade so štandardmi pre informačné systémy verejnej správy,27n) nediskriminačné a obmedzovali opakované použitie informácií len v nevyhnutnej miere.
(6)
Povinná osoba podľa § 21b ods. 3, ktorá opakovane používa informáciu na podnikateľský účel odlišný od plnenia úloh tejto povinnej osoby, má rovnaké povinnosti ako žiadateľ, ktorý opakovane používa informáciu na podnikateľské účely.
(7)
Povinná osoba zverejňuje podmienky opakovaného použitia informácií na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak ich zverejňuje podľa § 6 ods. 2.
(8)
Ak povinná osoba zruší alebo zmení podmienky opakovaného použitia informácií, bez zbytočného odkladu o tom informuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak podľa § 6 ods. 2.
(9)
Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie § 21c ods. 1 písm. c), výskumné údaje sa sprístupňujú na účel opakovaného použitia, na podnikateľský účel alebo nepodnikateľský účel, ak sú financované z finančných prostriedkov, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy7aa) vrátane neštátnych účelových fondov, a zároveň osoby vykonávajúce výskum a vývoj alebo osoby financujúce výskum a vývoj ich už sprístupnili prostredníctvom inštitucionálnej databázy alebo tematickej databázy.
zobraziť paragraf
§ 21g

(1)
Povinná osoba sprístupňuje informácie na účely ich opakovaného použitia v podobe a spôsobom, ktoré umožňujú jej technické podmienky, prednostne v elektronickej podobe ako otvorené údaje27na) umožňujúce automatizované spracovanie27nb) spolu s ich metaúdajmi.27nc) Formáty a metaúdaje musia v čo najväčšom rozsahu spĺňať formálne otvorené štandardy.
(2)
Povinná osoba nemá povinnosť sprístupňovať informácie na účel ich opakovaného použitia usporiadané v štruktúre alebo vo formátoch27o) podľa kritérií určených žiadateľom a nemá povinnosť zabezpečiť osobitné technické riešenie prepojenia alebo pripojenia žiadateľa, ak požiadavky žiadateľa presahujú rámec jednoduchej operácie. Povinná osoba nemá povinnosť pokračovať vo vyhotovovaní a uchovávaní informácií na účely ich opakovaného použitia prostredníctvom inej osoby.
(3)
Povinná osoba je povinná sprístupňovať dynamické údaje na účel ich opakovaného použitia bezodkladne po ich vzniku prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania a ak je to vhodné, prostredníctvom ich hromadného stiahnutia.
(4)
Ak by sprístupnenie dynamických údajov podľa odseku 3 presahovalo rámec jednoduchej operácie s ohľadom na finančné a technické možnosti povinnej osoby, povinná osoba sprístupní údaje na účel ich opakovaného použitia v časovom rámci alebo s dočasnými technickými obmedzeniami, ktoré neprimerane neznižujú využitie ich hospodárskeho a spoločenského potenciálu.
(5)
Povinná osoba sprístupňuje súbor informácií s vysokou hodnotou v zmysle vykonávacieho právne záväzného aktu Európskej komisie ustanovujúceho zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou na účel opakovaného použitia v strojovo spracovateľnom formáte prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania a ak je to vhodné, prostredníctvom hromadného stiahnutia.
zobraziť paragraf
§ 21i

(1)
Lehota na vybavenie žiadosti je 20 pracovných dní. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť túto lehotu, najviac však o 20 pracovných dní. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 21 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
(2)
Ak povinná osoba má určené podmienky opakovaného použitia informácií, na základe podanej žiadosti preskúma, či žiadateľ splnil tieto podmienky, a v prípade ich splnenia sprístupní rozhodnutím informácie na účel ich opakovaného použitia; inak žiadosť rozhodnutím odmietne. Žiadosť rozhodnutím odmietne aj vtedy, ak sa požadované informácie nesprístupňujú podľa § 21c a 21d; ak ide o informáciu podľa § 21c ods. 1 písm. c), povinná osoba v rozhodnutí žiadateľovi oznámi, kto je nositeľom práva duševného vlastníctva, ak je povinnej osobe známy. Povinnosť oznámiť, kto je nositeľom práva duševného vlastníctva, sa nevzťahuje na múzeá, galérie, knižnice, akademické knižnice a archívy.
(3)
Ak povinná osoba nemá určené podmienky opakovaného použitia informácií a ak sprístupňuje informácie podľa § 21d,
a)
určí podmienky opakovaného použitia informácií rozhodnutím v lehote na vybavenie žiadosti podľa odseku 1 prvej vety a súčasne tieto podmienky zverejní podľa § 21f ods. 7 alebo
b)
v rovnakej lehote rozhodnutím sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia.
(4)
Ak sa uplatní postup podľa odseku 3 písm. a), lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť odo dňa podania oznámenia žiadateľa o splnení požiadaviek prístupu takto určených podmienok opakovaného použitia informácií.
(5)
Ak žiadateľ prestal spĺňať podmienky opakovaného použitia informácií, povinná osoba na základe rozhodnutia zruší opakované použitie informácií.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na
a)
povinnú osobu podľa § 21b ods. 5,
b)
vzdelávaciu inštitúciu, osobu vykonávajúcu výskum a vývoj a osobu financujúcu výskum a vývoj, ak ide o sprístupnenie výskumných údajov.
zobraziť paragraf
§ 21j

(1)
Odvolanie možno podať proti rozhodnutiu povinnej osoby podľa § 21b ods. 3
a)
podľa § 18 ods. 3,
b)
o odmietnutí žiadosti podľa § 21i ods. 2,
c)
o zrušení opakovaného použitia informácií podľa § 21i ods. 5.
(2)
Odvolanie je prípustné aj vtedy, ak povinná osoba podľa § 21b ods. 3 sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia a žiadateľ sa domnieva, že neboli dodržané rovnaké podmienky podľa § 21e ods. 1 alebo výška úhrady nebola určená podľa § 21k.
zobraziť paragraf
§ 21k

(1)
Informácie na účely opakovaného použitia sa sprístupňujú bezplatne. Povinná osoba môže požadovať iba úhradu zahrňujúcu materiálne náklady spojené s vyhotovením rozmnoženiny informácie, s poskytovaním a šírením informácie ako aj s anonymizáciou osobných údajov a opatreniami na ochranu dôverných obchodných informácií.
(2)
Ustanovenie odseku 1 druhej vety sa nepoužije na
a)
súbor informácií s vysokou hodnotou okrem informácie, ktorú má k dispozícii
1.
povinná osoba podľa § 21b ods. 5, ak v zmysle vykonávacieho právne záväzného aktu Európskej komisie ustanovujúceho zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou predstavuje informáciu, ktorej bezplatné sprístupnenie môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže na trhu,
2.
múzeum, galéria, knižnica, akademická knižnica a archív,
b)
výskumné údaje.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak odsek 2 neustanovuje inak a ak informáciu sprístupňuje
a)
povinná osoba podľa § 21b ods. 3, ktorá vytvára príjmy, ktorými pokrýva podstatnú časť nákladov súvisiacich s výkonom svojich verejných úloh,
b)
múzeum, galéria, knižnica, akademická knižnica a archív,
c)
povinná osoba podľa § 21b ods. 5.
(4)
Povinné osoby podľa odseku 3 písm. a) a c) vypočítavajú celkovú sumu úhrady v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami, pričom celková úhrada za sprístupnenie informácií za príslušné účtovné obdobie nesmie presiahnuť náklady spojené so zberom informácie, s uchovávaním informácie, s vyhotovením rozmnoženiny informácie, s poskytovaním a šírením informácie, s anonymizáciou osobných údajov a s opatreniami na ochranu dôverných obchodných informácií; v nákladoch možno zohľadniť aj primeranú návratnosť investícií. Povinné osoby podľa odseku 3 písm. b) môžu okrem nákladov uvedených v prvej vete zohľadniť tiež náklady spojené s vysporiadaním práv duševného vlastníctva. Kritériá podľa prvej vety zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle.
(5)
Ministerstvo investícií zverejňuje na portáli podľa § 21d ods. 3 zoznam povinných osôb podľa odseku 3 písm. a). Na účely vytvorenia zoznamu podľa prvej vety poskytnú tieto povinné osoby ministerstvu investícií potrebnú súčinnosť.
(6)
Povinné osoby zverejňujú výšku úhrady a skutočnosti, ktoré boli podkladom na výpočet úhrady, podľa odseku 1 druhej vety na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené, inak podľa § 6 ods. 2.
(7)
Ak o to žiadateľ požiada, povinná osoba mu písomne oznámi skutočnosti, ktoré boli podkladom na výpočet výšky úhrady.
zobraziť paragraf
§ 21l

Na účely podávania správ inštitúciám Európskej únie povinné osoby poskytnú ministerstvu investícií na jeho žiadosť potrebné informácie týkajúce sa opakovaného použitia informácií, najmä o dostupnosti informácií na účel ich opakovaného použitia, o podmienkach ich sprístupňovania a o podaných opravných prostriedkoch.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 22g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2022


Dohoda medzi povinnou osobou podľa § 21b ods. 5 a treťou stranou existujúca k 1. augustu 2022, ktorá obsahuje obmedzenie opakovaného použitia, sa ukončí uplynutím obdobia, na ktoré bola uzatvorená, najneskôr však 17. júla 2049; to neplatí, ak ide o obmedzenie opakovaného použitia podľa § 21e ods. 3 alebo ods. 4 v znení účinnom od 1. augusta 2022.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]27j)  § 3 ods. 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení. Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]27k)  § 23 ods. 1 zákona č. 95/2019 Z. z. v znení zákona č. 287/2021 Z. z.§ 2 ods. 4 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]27n)  § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]27na)  § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 39 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]27nb)  § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 38 ods. 2 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]27nc)  § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 2 písm. l) vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]27o)  § 24 ods. 1 a 2 zákona č. 95/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k zákonu č. 211/2000 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14. 2. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 172, 26. 6. 2019).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore