Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 76/2021 účinný od 01.03.2021 do 31.12.2021


Platnosť od: 19.02.2021
Účinnosť od: 01.03.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Pracovné právo, Štátna správa, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 76/2021 účinný od 01.03.2021 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 76/2021 s účinnosťou od 01.03.2021

Legislatívny proces k zákonu 76/2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 11 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) iných činnostiach neuvedených v písmenách a) až c), ak ide o fyzickú osobu staršiu ako 15 rokov ...

2.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa na účely tohto zákona je zamestnanec, ktorý sa osobne ...

3.

V § 45 odsek 2 znie:

„(2) Ak zamestnanec počas dohodnutej skúšobnej doby neodpracoval pre prekážku v práci na jeho strane ...

4.

§ 52 vrátane nadpisu znie:

„§ 52 Domácka práca a telepráca (1) Ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, ...

5.

V § 58a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri dočasnom pridelení zamestnanca v pracovnom pomere ...

10.

§ 89 znie:

„§ 89 (1) Pružný pracovný čas sa neuplatní v deň, počas ktorého je zamestnanec na pracovnej ceste. Zamestnávateľ ...

12.

V § 106 ods. 3 sa za slová „rodiny Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo práce“)“. ...

13.

V § 118 ods. 2 sa za slovo „odchodné,“ vkladajú slová „príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 3 a ...

14.

V § 120 ods. 8 sa slová „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“ nahrádzajú ...

15.

V § 134 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 10.

16.

V § 134 ods. 9 sa slová „odsekov 1 až 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 8“.

17.

V § 152 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a voči zamestnancom, ...

18.

V § 152 ods. 2 sa slová „Nárok na poskytnutie stravy“ nahrádzajú slovami „Nárok na zabezpečenie stravovania ...

20.

V § 152 ods. 5 sa slová „maximálne 3 %“ nahrádzajú slovami „maximálne 2 %“.

21.

V § 152 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa odseku 8, ak a) povinnosť ...

22.

V § 152 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

24.

V § 188 sa za slovo ,,určení“ vkladá slovo ,,výšky“.

25.

V § 223 ods. 2 sa slová „§ 124 a šiestej časti“ nahrádzajú slovami „§ 124, šiestej časti a § 173 až ...

26.

V § 226 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

27.

V § 227 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a nová tretia veta, ktoré znejú: „Za fyzickú osobu, ...

28.

V § 228 ods. 2 tretia veta znie: „Neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študentov je potvrdenie ...

29.

V § 228 ods. 2 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Štatút žiaka strednej školy a ...

30.

V § 230 ods. 2 sa slová „odborových organizácií na pracovisku“ nahrádzajú slovami „odborovej organizácie ...

31.

Za § 230 sa vkladá § 230a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 230a Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa (1) Ak má zamestnávateľ alebo odborová ...

32.

Za § 252o sa vkladá § 252p, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 252p Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021 Zamestnávateľ, ktorý pred 1. marcom ...

Čl. II

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

§ 7 a 7a vrátane nadpisu nad § 7, § 9a vrátane nadpisu a § 9b sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4ad až 4aj sa vypúšťajú.

2.

V § 14 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.

3.

Za § 32 sa vkladá § 32aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32aa Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021 Na reprezentatívnu kolektívnu zmluvu ...

Čl. III

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

1.

V § 141 ods. 2 písm. h) sa za slovom „cestu“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto ...

2.

V § 141 ods. 2 písm. i) sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pri zabezpečovaní stravovania ...

4.

V § 141 ods. 3 sa slová „písm. h) až j)“ nahrádzajú slovami „písm. h) a i)“.

5.

V § 141 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak nie je možné zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

6.

Za § 287k sa vkladá § 287l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 287l Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021 Služobný úrad, ktorý pred 1. marcom ...

Čl. IV

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 ...

1.

V § 193 sa slová „§ 145 až 152 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 145 až 151, § 152 ods. 1, 2, ods. 4 ...

2.

Za § 209j sa vkladá § 209k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 209k Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2021 Služobný úrad, ktorý pred 1. marcom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:

„42) § 152 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 76/2021 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

V § 5 ods. 7 písm. b) sa vypúšťajú slová „ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného ...

Čl. VI

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

Za § 72aq sa vkladá § 72ar, ktorý znie:

„§ 72ar V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti ...

Čl. VII

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 7b ods. 5 písm. a) sa slová „päť dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.

Čl. VIII

Zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Zástupcami zamestnávateľov na účely tohto zákona sú zástupcovia vymenovaní reprezentatívnymi združeniami ...

2.

V § 3 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a nová tretia veta, ktoré znejú: „Zástupcovia zamestnávateľov ...

3.

V § 5 sa na konci tretej vety a štvrtej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmenej ...

4.

V § 7 odsek 6 znie:

„(6) Plenárne zasadnutie je schopné prijímať závery, ak sú na jeho zasadnutí prítomní najmenej štyria ...

5.

V § 7 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak plenárne zasadnutie nebolo schopné prijímať závery, ...

6.

V § 8 ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o skutočnostiach podľa § 7 ods. 7 poslednej ...

7.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Závery predsedníctva sú prijaté, ak s nimi vysloví súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov ...

8.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Sekretariát Činnosť rady vecne, organizačne a administratívne zabezpečuje sekretariát prostredníctvom ...

9.

Za § 12 sa vkladá § 13, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021 Ak je k 28. februáru 2021 počet reprezentatívnych ...

Čl. IX

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 120 ods. 1 písm. h) sa za slovom „republiky“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú ...

2.

V § 120 odsek 4 znie:

„(4) Veliteľ poskytne profesionálnemu vojakovi finančný príspevok na stravovanie v sume uvedenej v odseku ...

3.

V § 120 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak nie je možné zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

4.

V § 217 ods. 1 sa slová „§ 40 ods. 1, 2, 6 a 7“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 1, 2, 6, 7 a 11“.

5.

Za § 235f sa vkladá § 235g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 235g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021 Služobný úrad, ktorý pred 1. marcom ...

Čl. X

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 ...

1.

V § 52 ods. 3 sa za slová „nezapočítava čas“ vkladá slovo „celodenných“.

2.

V § 171 sa slová „§ 40 ods. 1, 2, 5 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 1, 2, 5 až 8 a 11“, slová „§ ...

3.

Doterajší text § 171 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Na účely § 152a a § 152b Zákonníka práce sa započítava doba nepretržitého trvania štátnozamestnaneckého ...

4.

Za § 193dd sa vkladá § 193de, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 193de Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021 Služobný úrad, ktorý pred 1. marcom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63c znie:

„63c) § 152 ods. 7 Zákonníka práce v znení zákona č. 76/2021 Z. z.“.

Čl. XI

Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 213 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a voči príslušníkom finančnej správy, ktorým ...

2.

V § 213 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom právnickej ...

4.

V § 213 ods. 5 sa za slovo „príspevok“ vkladajú slová „na stravovanie“.

5.

V § 213 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak nie je možné zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom stravovacom ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

6.

Za § 331 sa vkladá § 331a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 331a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021 Služobný úrad, ktorý pred 1. marcom ...

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2021 okrem čl. I bodov 6 až 9, 11 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore