Zákon o Horskej záchrannej službe 544/2002 účinný od 15.01.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 26.09.2002
Účinnosť od: 15.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14JUDDS7EUPP4ČL0

Zákon o Horskej záchrannej službe 544/2002 účinný od 15.01.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 544/2002 s účinnosťou od 15.01.2023 na základe 456/2022

Legislatívny proces k zákonu 456/2022§ 4
Úlohy horskej služby

(1)
Horská služba v horských oblastiach a jaskyniach5) najmä
a)
organizuje a vykonáva záchrannú činnosť,
b)
poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb,
c)
vykonáva preventívne opatrenia súvisiace s bezpečnosťou osôb, najmä pri ohrození lavínami,
d)
podieľa sa na pátraní po nezvestnej osobe,
e)
vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu,
f)
zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby,
g)
poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu5a) v súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou,
h)
vydáva pokyny týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti.
(2)
Horská služba ďalej
a)
plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,6)
b)
vydáva metodiku na vykonávanie odbornej spôsobilosti podľa § 12,
c)
vykonáva odbornú spôsobilosť podľa § 12,
d)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 12 ods. 3 a 11,
e)
zabezpečuje materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh horskej služby,
f)
rozhoduje podľa osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti získanej v zahraničí,
g)
poskytuje súčinnosť pri dokumentovaní udalosti s následkom smrti alebo poškodenia zdravia na ťažko prístupnom mieste,
h)
je oprávnená vyhotoviť na zdokumentovanie záchrannej činnosti obrazový záznam alebo iný záznam o príčine a priebehu záchrannej činnosti vrátane príjmu tiesňového volania, ktorý uchováva tri roky od jeho vzniku,
i)
vykonáva výcvik psov na výkon záchrannej činnosti,
j)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,
k)
spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri plnení úloh podľa tohto zákona,
l)
spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti horskej záchrany, v ktorých zastupuje Slovenskú republiku.
(3)
Horská služba v horských oblastiach umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti (ďalej len „vlastník“) výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb a zabezpečovacie zariadenia na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí.
(4)
Horská služba sa za odplatu môže podieľať na zaistení bezpečnosti pri športovom podujatí a inom verejnom podujatí a poskytovať služby súvisiace s bezpečnosťou a záchranou osôb prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a prevádzkovateľovi zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu, ak lyžiarska trať je v území, ktoré môže byť ohrozené lavínami. Príjmy získané za poskytnutie týchto služieb môže horská služba použiť na úhradu nákladov spojených so záchrannou činnosťou a s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a prevádzkovaním súvisiaceho so záchrannou činnosťou.
(5)
Horská služba zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o osobách s odbornou spôsobilosťou na výkon záchrannej činnosti podľa § 12 ods. 3 v rozsahu meno, priezvisko a druh záchrannej činnosti.
zobraziť paragraf
§ 11
Práva a povinnosti osôb v horskej oblasti

(1)
Osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, má právo požadovať od horskej služby, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti, bezplatné informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti.
(2)
Osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, je povinná
a)
dodržiavať pokyny horskej služby, riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti,
b)
správať sa tak, aby neohrozovala vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných osôb,
c)
ohlásiť bezodkladne horskej službe poškodenie zdravia alebo nezvestnosť inej osoby v horskej oblasti a informácie súvisiace s poškodením zdravia alebo s nezvestnosťou inej osoby v horskej oblasti,
d)
zapísať sa pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu do knihy vychádzok a výstupov,
e)
uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú; to neplatí, ak osoba nie je plnoletá, nemá spôsobilosť na právne úkony alebo ide o náklady po osobe, ktorá zomrela pred záchrannou činnosťou alebo počas nej,
f)
na vyzvanie príslušníka horskej služby alebo horského vodcu preukázať svoju totožnosť.
(3)
Príjmy za výkon záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe môže horská služba použiť na úhradu nákladov spojených so záchrannou činnosťou a s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a prevádzkovaním súvisiaceho so záchrannou činnosťou a materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh horskej služby.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 12aa
Lokalizácia

(1)
Horská služba je oprávnená pri vyhľadávaní osoby v tiesni, ktorá je nezvestná, využívať prevádzkové a lokalizačné údaje získané Policajným zborom podľa osobitného predpisu.10a)
(2)
Horská služba je oprávnená využívať prevádzkové a lokalizačné údaje podľa odseku 1 len v nevyhnutnej miere a je povinná zabezpečiť ich ochranu pred neoprávneným zverejnením a poskytnutím inej osobe. Prevádzkové a lokalizačné údaje podľa odseku 1 využíva spôsobom, ktorý uchováva identifikačné údaje o príslušníkovi horskej služby, ktorý o poskytnutie prevádzkových a lokalizačných údajov žiadal, a tiež údaje o účele, na ktorý sa poskytnutie prevádzkových a lokalizačných údajov žiadalo. Horská služba je povinná nepotrebné prevádzkové a lokalizačné údaje podľa odseku 1 bezodkladne zničiť; o zničení údajov vyhotoví písomnú zápisnicu.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
2)
§ 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
3)
§ 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
4a)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
5)
§ 24 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
5a)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
6a)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
6b)
Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu.
8)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z. z.Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
9c)
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
10)
§ 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.§ 17 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10a)
§ 76 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore