Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 40/2015 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 06.03.2015
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUDDS6EUPPČL0

Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 40/2015 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 40/2015 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 264/2022

Legislatívny proces k zákonu 264/2022§ 14a
Pôsobnosť komisie

(1)
Zriaďuje sa komisia ako osobitný orgán koregulácie pre oblasť ochrany maloletých pri uplatňovaní
a)
jednotného systému označovania podľa § 12 a
b)
iného akceptovaného systému označovania podľa § 12a.
(2)
Do pôsobnosti komisie patrí:
a)
vypracúvať návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví podrobnosti o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania, ktorý predkladá ministerstvu kultúry,
b)
vypracúvať návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanovuje zoznam akceptovaných systémov označovania a podrobnosti o spôsobe ich uplatňovania, ktorý predkladá ministerstvu kultúry,
c)
dohliadať na dodržiavanie povinností podľa § 12b, 13 a 14 tohto zákona a povinností podľa osobitného predpisu,17a)
d)
metodicky usmerňovať postupy pri určovaní vekovej vhodnosti osobami uskutočňujúcimi hodnotenie vekovej vhodnosti.
(3)
Podrobnosti o činnosti komisie upraví rokovací poriadok komisie, ktorý schvaľuje komisia.
zobraziť paragraf
§ 39
Orgány dohľadu


Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona je
a)
komisia,
b)
Slovenský filmový ústav,
c)
Slovenská obchodná inšpekcia.
zobraziť paragraf
§ 41
Správne delikty

(1)
Komisia uloží pokutu do 30 000 eur
a)
osobe uvádzajúcej označovaný komunikát na trh za porušenie povinnosti podľa § 12b ods. 1 a ods. 3 až 5,
b)
distributérovi audiovizuálneho diela za porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 1,
c)
distributérovi multimediálneho diela za porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 2,
d)
prevádzkovateľovi audiovizuálneho technického zariadenia za porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 3,
e)
prevádzkovateľovi mediatéky za porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 4,
f)
prevádzkovateľovi počítačovej herne za porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 5,
g)
povinnej osobe za porušenie niektorej z povinností podľa § 14.
(2)
Slovenský filmový ústav uloží povinnej osobe za porušenie niektorej z povinností podľa
a)
§ 5 ods. 2 alebo ods. 4, § 7 ods. 1, 2 a 4 a § 43 ods. 3 pokutu od 33 eur do 165 eur,
b)
§ 35 ods. 2 a 3 pokutu od 331 eur do 3 319 eur,
c)
§ 36 ods. 1, 2 a 4 a § 37 ods. 3 až 5 pokutu od 331 eur do 66 387 eur,
d)
§ 38 ods. 1 až 3 pokutu od 66 eur do 1 825 eur.
(3)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží povinnej osobe za porušenie povinnosti
a)
podľa § 15 pokutu od 165 eur do 663 eur,
b)
podľa § 16 pokutu od 331 eur do 16 596 eur,
c)
podľa § 17 pokutu od 165 eur do 3 319 eur,
d)
podľa § 18 pokutu od 100 eur do 10 000 eur.
(4)
Orgán dohľadu pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob a rozsah porušenia povinnosti, na následky takého porušenia a ich trvanie, na získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť upravenú týmto zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému.
(5)
Konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti komisia dozvedela, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď bola povinnosť porušená. Za deň, keď sa komisia dozvedela o porušení povinnosti podľa odseku 1, sa považuje deň prerokovania správy o kontrole dodržiavania povinností podľa tohto zákona na zasadnutí komisie.
(6)
Pokutu podľa odseku 2 a 3 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti orgán dohľadu dozvedel, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(8)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Správcom pohľadávok štátu vzniknutých z uložených pokút podľa odseku 1 je regulátor.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore