Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 20.01.2006
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST26JUD6911DS28EUPP1ČL2

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 24/2006 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 172/2022

Legislatívny proces k zákonu 172/2022Príloha
Príloha č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.


ZOZNAM NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH POSUDZOVANIU ICH VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE1.
Ťažobný priemysel


Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné
hodnotenie) Časť B
(zisťovacie
konanie) 1. Ťažba a úprava uhlia, lignitu a bituminóznych hornín povrchová aj podzemná od 100 000 t/rok do 100 tis. t/rok 2. Ťažba a úprava rúd a magnezitu od 100 000 t/rok do 100 tis. t/rok 3. Ťažba a úprava nerastov s rádioaktívnymi vlastnosťami vrátane odvalov a odkalísk a ich rekultivácie bez limitu 4. Ťažba a úprava ropy od 500 t/deň do 500 t/deň 5. Ťažba a úprava zemného plynu od 500 000
m3/deň do 500 000
m3/deň 6. Povrchové priemyselné prevádzky pre ťažbu uhlia, lignitu, ropy, zemného plynu, rúd a bituminóznych hornín bez limitu 7. Podzemné uskladňovanie zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach od 100 mil.
m3/rok do 100 mil.
m3/rok 8. Podzemné uskladňovanie zemného plynu v umelo vybudovaných podzemných priestoroch od 500 000 m3 do 500 000 m3 9. Prevádzky na ťažbu a spracovanie azbestu bez limitu 10. Ťažba nerastov bagrovaním z riek od 100 000 t/rok 11. Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku od 200 000 t/rok
alebo od 10 ha
záberu plochy od 100 000 t/rok
do 200 000 t/rok
alebo
od 5 ha do 10 ha
záberu plochy 12. Ťažba kaolínu, keramických a žiaruvzdorných ílov a ílovcov od 200 000 t/rok
alebo od 10 ha
záberu plochy od 100 000 t/rok
do 200 000 t/rok
alebo od 5 ha do
10 ha záberu
plochy 14. Ťažba sklárskych a zlievárenských pieskov od 200 000 t/rok
alebo od 10 ha
záberu plochy od 100 000 t/rok
do 200 000 t/rok
alebo
od 5 ha do 10 ha
záberu plochy 15. Ťažba ostatných nerastov, ak nie sú uvedené v položkách č. 1 - 6, 9 - 14 od 200 000 t/rok
alebo od 10 ha
záberu plochy od 100 000 t/rok
do 200 000 t/rok
alebo
od 5 ha do 10 ha záberu plochy 16. Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy
súvisiacich s ťažobnou činnosťou) najmä:
– vrty na využívanie geotermálnej energie
a geotermálnych vôd
– vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu
– vrty pre vodné zdroje
od 500 m
bez limitu
od 600 m
do 500 m

od 300 m 17. Trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia bez limitu

2.
Energetický priemysel


Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné
hodnotenie) Časť B
(zisťovacie
konanie) 1. Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie s tepelným výkonom od 300 MW od 50 MW do 300 MW 2. Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne) od 0,1 MW do 0,1 MW 3. Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie(veterné elektrárne) bez limitu 4. Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane ich vyraďovania a likvidácie. Jadrové elektrárne a jadrové reaktory prestávajú byť takýmto zariadením, keď je z ich územia trvalo odstránené jadrové palivo a iné rádioaktívne kontaminované prvky bez limitu 5. Zariadenia na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva bez limitu 6. Zariadenia určené na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva a výskumné zariadenia na výrobu a konverziu jadrového paliva a jadrových palivových surovín bez limitu 7. Zariadenia na spracovanie vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívnych rádioaktívnych odpadov bez limitu 8. Trvalé úložiská vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívnych odpadov bez limitu 9. Zariadenia na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste, ako bol vyprodukovaný bez limitu 10. Zariadenia na spracovanie, úpravu a ukladanie stredne a nízkoaktívnych odpadov z prevádzky a vyraďovania jadrových elektrární a využívania rádionuklidov bez limitu 11. Zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich skladovania, ak nie sú uvedené v položkách č. 7 až 10 bez limitu 12. Geotermálne elektrárne a výhrevne od 50 MW od 5 MW do 50 MW 13. Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 1 - 4 a 12 od 50 MW od 5 MW do 50MW 14. Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody bez limitu 15. Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie 220 kV a viac
s dĺžkou od 15 km 220 kV a viac
s dĺžkou od 5 km do 15 km
alebo od 110 do 220 kV
s dĺžkou od 5 km 16. Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom od 500 mm alebo
od 1 MPa alebo
od 40 km od 300 mm do 500 mm
alebo od 0,3 MPa do
1 MPa alebo od 10 km
do 40 km 17. Podzemné uskladnenie horľavých plynov bez limitu 18. Povrchové skladovanie fosílnych palív od 10 000 m3

3.
Hutnícky priemysel


Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné
hodnotenie) Časť B
(zisťovacie
konanie) 1. Prevádzky na úpravu, praženie alebo aglomeráciu rúd
(vrátane sulfidových rúd) od 100 000 t/rok do 100 000 t/rok 2. Prevádzky na spracovanie železných kovov
a) valcovne za tepla

b) kováčske dielne s kladivami, ktorých energia presahuje

c) kovanie výbuchom
d) prevádzky na nanášanie ochranných povlakov
z roztavených kovov (pokovovanie)
od 20 t/hod. surovej
ocele
50 kJ/kladivo alebo
20 MW tepelného
výkonu
bez limitu
od 1 t surovej
ocele/hod.
3. Zlievárne železných kovov nad 20 t/deň 4. Prevádzky na primárnu výrobu surového železa, liatiny
alebo ocele (primárna alebo sekundárna tavba) vrátane
kontinuálneho odlievania s kapacitou bez limitu 5. Prevádzky na výrobu surových neželezných kovov z
rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín
metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými
procesmi bez limitu 6. Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin (legovania)
neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane
pretavovania recyklovaných výrobkov
(rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia od 100 000 t/rok od 10 000 t/rok
do 100 000 t/rok 7. Tavenie zliatin s obsahom toxických zlúčenín od 4 t/deň 8. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov
využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy
upravenej plochy od 30 m3 kapacity
používaných kadí od 10 m3 do 30 m3
kapacity používaných
kadí

4.
Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel


Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné
hodnotenie) Časť B
(zisťovacie
konanie) 1. Prevádzky na splyňovanie a skvapalňovanie uhlia, lignitu (plynárne, koksárne) a bituminóznych hornín od 500 t/deň od 100 t/deň
do 500 t/deň 2. Rafinérie ropy, minerálnych olejov a plynu
(okrem zariadení na výrobu mazív z ropy) bez limitu 2a. Zariadenia na regeneráciu odpadových minerálnych olejov od 500 t/deň a viac od 50 t/deň do 500 t/deň 3. Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu:
3.1. základných organických chemikálií, ako sú:
a) jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické),
b) organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice,
c) organické zlúčeniny obsahujúce síru,
d) organické zlúčeniny obsahujúce dusík, ako sú amíny, amidy, dusité, dusné alebo dusičné zlúčeniny, nitrily, kyanáty, izokyanáty,
e) organické zlúčeniny obsahujúce fosfor,
f) halogénové uhľovodíky,
g) organokovové zlúčeniny,
h) základné plastické hmoty (polymérové syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe),
i) syntetické gumy,
j) farbivá a pigmenty,
k) povrchovo aktívne látky a sulfooktany,
3.2. základných anorganických chemikálií, ako sú:
a) plyny, ako sú čpavok, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid,
b) kyseliny, ako sú kyselina chrómová (chromitá), kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a ostatné kyseliny síry,
c) zásady, ako sú hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný,
d) soli, ako sú chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, tetraboritan (peroxoboritan), dusičnan strieborný,
e) nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, ako sú karbid vápenatý (karbid vápnika), kremík, karbid kremičitý (karbid kremíka),
3.3. prevádzky na výrobu fosforečných, dusíkatých alebo draselných hnojív (jednoduchých alebo kombinovaných),
3.4. prevádzky na výrobu základných prípravkov na ochranu rastlín a na výrobu biocídov,
3.5. prevádzky na výrobu základných farmaceutických výrobkov vyžívajúce chemické, biochemické alebo biologické procesy,
3.6. prevádzky na výrobu výbušnín bez limitu 4. Prevádzky na výroba uhlíka (grafitu) alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou bez limitu 5. Používanie alebo regenerácia chlórovaných
uhľovodíkov od 100 t/rok od 10 t/rok
do 100 t/rok 6. Zariadenia na zhodnotenie alebo deštrukciu
výbušných látok bez limitu 7. Výroba viskózových vláken, celofánu a celofánových derivátov bez limitu 8. Výroba jedov bez limitu 9. Skladovanie jedov a pesticídov od 100 t od 10 t do 100 t 10. Výroba antioxidantov, urýchľovačov
a iných gumárenských chemikálií od 200 t/rok 11. Výroba pesticídov, farmaceutických výrobkov,
peroxidov a elastomérov bez limitu 12. Výroba farieb a lakov od 200 t/rok od 100 t/rok
do 200 t/rok 13. Potrubia na prepravu ropy alebo chemikálií
- so svetlosťou
- alebo s tlakom
- alebo dĺžkou
od 500 mm
od 1 MPa
od 20 km
od 300 mm do 500 mm
od 0,3 MPa do 1 MPa
od 5 km do 20 km 13a. Potrubia na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice
- so svetlosťou
- alebo dĺžkou

od 800 mm
od 40 km

do 800 mm
do 40 km 14. Priemyselná výroba chemikálií a polotovarov
neuvedených v položkách č. 3-8, 10-12 bez limitu

5.
Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel


Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky č. 1 a 3
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre položky č. 2 a 4

Pol.
číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné
hodnotenie) Časť B
(zisťovacie
konanie) 1. Impregnácia dreva použitím toxických chemikálií od 1 000 t/rok
použitých chemikálií od 100 t/rok do
1000 t/ rok použitých
chemikálií 2. Výroba drevovláknitých a drevotrieskových dosiek od 50 000 m3/ rok
vstupných
materiálov 3. Výroba nábytku od 10 000 m3/ rok
vstupných
materiálov 4. Priemyselné prevádzky na výrobu
a) buničiny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov
b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou
bez limitu
od 200 t/ deň

bez limitu

6.
Priemysel stavebných látok


Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné
hodnotenie) Časť B
(zisťovacie
konanie) 1. Cementárne, vápenky (s rotačnými alebo inými pecami) s kapacitou
- cementového slinku a/alebo cementu
- vápna

od 500 t/deň
od 50 t/deň

do 500 t/deň 2. Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov od 100 000 t/rok od 50 000 t/rok
do 100 000 t/rok 3. Výroba azbestocementových výrobkov s ročnou produkciou finálneho výrobku od 20 000 t/rok od 5 000 t/rok
do 20 000 t/rok 4. Obaľovne živičných zmesí od 10 000 t/rok

7.
Strojársky a elektrotechnický priemysel


Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné
hodnotenie) Časť B
(zisťovacie
konanie) 1. Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel bez limitu 2. Lodenice bez limitu 3. Prevádzky na výrobu a opravy lietadiel bez limitu 4. Výroba železničných zariadení bez limitu 5. Testovacie prevádzky na motory, turbíny a reaktory bez limitu 6. Trvalé skúšobné trate pre motorové vozidlá bez limitu 7. Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou od 3 000 m2

8.
Ostatné priemyselné odvetvia


Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné
hodnotenie) Časť B
(zisťovacie
konanie) 1. Zariadenia na výrobu skla a sklenených vláken s kapacitou tavby od 20 t/deň od 5 t/deň
do 20 t/deň 2. Prevádzky na tavenie nerastných materiálov vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavby od 20 t/deň 3. Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, najmä krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, dlaždíc, ostatných kameninových výrobkov, hrubej a jemnej keramiky a porcelánu s výrobnou kapacitou od 75 t/deň alebo
s kapacitou pece od
4 m3, alebo úžitkovou
kapacitou pece od
300 kg/m3 od 30 t/deň
do 75 t/deň alebo
s kapacitou pece
od 2 m3, alebo
s úžitkovou
kapacitou pece
od 150 kg/m3 4. Prevádzky na predprípravu (pranie, bielenie, macerácia) alebo farbenie vláken alebo textílií od 10 t/deň
použitých chemikálií od 5 t/deň
do 10 t/deň
použitých chemikálií 5. Prevádzky na priemyselné spracovanie usní, koží a kožušín (garbiarne) od 2 000 t/rok
hotových výrobkov od 500 t/rok
do 2 000 t/rok
hotových výrobkov 6. Polygrafické prevádzky od 10 t/rok
použitých chemikálií od 1 t/rok do
10 t/rok použitých
chemikálií 7. Priemyselné zariadenia na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, hlavne na apretáciu, potlač, poťahovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, lepenie, lakovanie (natieranie), čistenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby používanej látky od 150 kg
rozpúšťadiel/hod.
alebo od 200 t/rok 8. Sériová veľkovýroba obuvi od 250 000
párov/rok 9. Prevádzky na výrobu výrobkov z azbestu s ročnou produkciou finálnych výrobkov
- trecie materiály
- iné využitie azbestu

od 50 t/rok
od 200 t/rok

od 5 t/rok do 50 t/rok
od 50 t/rok
do 200 t/rok 10. Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou plochou
od 1 000 m2 11. Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia od 1 500 000 t/rok do 1 500 000 t/rok 12. Výroba a spracovanie výrobkov založených na elastoméroch bez limitu

9.
Infraštruktúra


Rezortný orgán:


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky č. 1, 13, 14, 15


Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky pre položku č. 16


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre položku č. 17

Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné)
hodnotenie) Časť B
(zisťovaciekonanie) 1. Odkaliská, úložiská popolčeka a odvaly
hlušiny s kapacitou od 250 000 m3 od 50 000 m3
do 250 000 m3 2. Skládky odpadov na nebezpečný odpad bez limitu 3. Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný s kapacitou od 250 000 m3 do 250 000 m3 4. Skládky odpadov na inertný odpad s
kapacitou nad 250 000 m3 5. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie
ostatných odpadov v spaľovniach a
zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov bez limitu 6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem
zhodnocovania odpadov uvedeného v
položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a
spracovanie ostatných odpadov od 5 000 t/rok 7. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie
nebezpečných odpadov v spaľovniach a
zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,
alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie
nebezpečných odpadov bez limitu 8. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
tepelnými postupmi bez limitu 9. Stavby, zariadenia, objekty a priestory
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi od 10 t/rok 10. Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov
a z neželezných kovov a starých vozidiel,
– okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných
jednorazových obalov na nápoje z kovu
bez limitu

od 5 000 t/rok
11. Zariadenie na zhodnocovanie ostatného
stavebného odpadu od 100 000 t/rok od 50 000 t/rok
do 100 000 t/rok 12. Zneškodňovanie odpadov
(nezahrnuté v položkách 1 až 5 a 7) bez limitu 13. Nadzemné sklady s kapacitou
a) zemného plynu a iných plynných médií

b) ropy a petrochemických výrobkov

c) chemikálií a chemických výrobkov
od 100 000 m3

od 10 000 t

od 1 000 t
od 50 000 m3
do 100 000 m3

od 100 t do 10 000 t

od 500 t do 1 000 t
14. Podzemné sklady s kapacitou
a) zemného plynu a iných plynných médií

b) ropy a petrochemických výrobkov
c) chemikálií a chemických výrobkov
od 100 000 m3

od 10 000 t
od 1 000 t
od 5 000 m3
do 100 000 m3

od 100 t do 10 000 t
od 500 t do 1 000 t 15. Projekty budovania priemyselných zón
vrátane priemyselných parkov bez limitu 16. Projekty rozvoja obcí vrátane
a) pozemných stavieb alebo ich súborov
(komplexov), ak nie sú uvedené
v iných položkách tejto prílohy


b) statickej dopravy

c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú
územné rozhodnutie pre činnosti uvedené
v písmenách a) a b)
od 500 stojísk
v zastavanom území
od 10 000 m2
podlahovej plochy
mimo zastavaného
územia od 1 000 m2
podlahovej plochy

od 100 do 500 stojísk

bez limitu 17. Krematóriá a cintoríny bez limitu

10.
Vodné hospodárstvo


Rezortný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pol.
číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné
hodnotenie) Časť B
(zisťovacie
konanie) 1. Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené
na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody
vrátane suchých nádrží
– s výškou hrádze nad terénom
alebo
– s celkovým novým objemom,
alebo dodatočne zadržaným objemom,
alebo

– s rozlohou


od 8 m alebo

od 1 mil. m3
alebo

od 100 ha

od 3m do 8 m

od 0,5 mil. m3
do 1 mil. m3
alebo

od 50 ha do 100 ha 2. Zariadenia na prevod povrchových a
podzemných vôd medzi povodiami, ak
taký prenos je zameraný na prevenciu
pred možným nedostatkom vody
od 10 mil. m3/rok do 10 mil. m3/rok 3. Zariadenia na prevod vodných zdrojov
medzi povodiami, ak dlhoročný priemerný
prietok toku, z ktorého sa má voda čerpať,
presahuje od 300 mil. m3/rok
a keď množstvo
prevádzanej vody
presahuje 5 %
prietoku od 60 mil. mVrok
do 300 mil. mVrok 4. Odber podzemných vôd alebo systémy
umelého dopĺňania podzemných vôd od 10 mil. m3/rok od 3 mil. m3/rok
do 10 mil. m3/rok 5. Diaľkové vodovody od 20 km 6. Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné
siete od 100 000
ekvivalentných
obyvateľov od 2 000
do 100 000
ekvivalentných
obyvateľov 7. Objekty protipovodňovej ochrany bez limitu 8. Vrty na zásobovanie pitnou vodou s očakávanou
výdatnosťou
od 100 l/s 9. Odber geotermálnych vôd bez limitu

11.
Poľnohospodárska a lesná výroba


Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné
hodnotenie) Časť B
(zisťovacie
konanie) 1. Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu
vrátane depónií vedľajších produktov
s kapacitou
a) hospodárskych zvierat
b) ošípaných


c) hydiny


od 2 000 ks (nad
30 kg) alebo od
750 ks prasníc

od 85 000 ks
brojlerov
alebo
od 40 000 ks nosníc

od 100 VDJ1)
od 200 ks do 2 000
ks (nad 30 kg) alebo
do 750 ks prasníc

od 55 000 ks
do 85 000 ks brojlerov
alebo
od 25 000 ks
do 40 000 ks nosníc 2. Intenzívny chov rýb bez limitu 3. Vodohospodárske projekty pre
poľnohospodárstvo vrátane
melioračných zásahov, najmä
a) odvodnenie, závlahy, protierózna
ochrana pôd, úpravy pozemkov
b) lesnícko-technické meliorácie

od 500 ha

od 10 do 500 ha

od 50 ha len v
chránených
územiach 4. Objekty na skladovanie
– pesticídov
– kvapalných
a suspendovaných
priemyselných hnojív od 10 t
od 50 t bez limitu 5. Kafilérie a veterinárne asanačné ústavy od 10 t/deň do 10 t/deň 6. Ťažba rašeliny od 200 000 t/rok
alebo od 20 ha
ťažobného miesta od 50 000 t/rok do
200 000 t/rok alebo
do 20 ha ťažobného
miesta 7. Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na
účely zmeny na iný typ využitia krajiny od 10 ha od 5 ha do 10 ha 8. Návrhy na využitie neobrábaných alebo
poloprírodných oblastí na intenzívne
poľnohospodárske účely bez limitu 9. Návrhy na reštrukturalizáciu vidieckych
usadlostí bez limitu 1) VDJ - veľká dobytčia jednotka (500 kg živej hmotnosti).

12.
Potravinársky priemysel


Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné
hodnotenie) Časť B
(zisťovacie
konanie) 1. Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne
nealkoholických nápojov bez limitu 2. Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody
s kapacitou od 50 t/deň živej
váhy bez limitu 3. Priemyselné zariadenia na výrobu škrobu (škrobárne) od 50 000 t/rok
vstupnej suroviny od 10 000 t/rok
do 50 000 t/rok
vstupnej suroviny 4. Cukrovary (výroba a rafinovanie cukru) bez limitu 5. Priemyselná výroba cukroviniek a sirupov bez limitu 6. Liehovary od 10 000 t/rok
suroviny 7. Tukový priemysel (výroba rastlinných a živočíšnych
tukov a olejov) a výroba saponátových prostriedkov od 75 t/deň
výrobkov od 20 t/deň
do 75 t/deň
hotových výrobkov 8. Mliekárne a priemyselné výrobne mliečnych výrobkov
s kapacitou spracovaného mlieka od 200 t/deň od 100 t/deň
do 200 t/deň 9. Prevádzky na spracovanie mäsa a výrobu mäsových
výrobkov od 75 t/deň
hotových výrobkov od 20 t/deň
do 75 t/deň
hotových výrobkov 10. Priemyselné prevádzky na spracovanie rýb, výrobu
rybieho oleja a ostatných výrobkov z rýb bez limitu 11. Konzervárne a baliarne živočíšnych a rastlinných
výrobkov od 100 t/deň
hotových výrobkov 12. Ostatné špeciálne technológie potravinárskeho
priemyslu od 75 t/deň
hotových výrobkov 13. Prevádzky na spracovanie ostatných rastlinných
surovín a živočíšnych surovín neuvedených
v položkách č. 1 až 13 od 300 t/deň
hotových výrobkov 75 t/deň
do 300 t/deň 14. Prevádzky na priemyselnú výrobu bielkovinových
potravinárskych prísad, droždia, fermentov a ďalších
bielkovinových látok (proteínov) bez limitu

13.
Doprava a telekomunikácie


Rezortný orgán:


Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pre položky 1 – 15


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre položku č. 10

Pol.
číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné
hodnotenie) Časť B
(zisťovacie
konanie) 1. Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov bez limitu 2. Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie
jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou
kategórie vrátane od 10 km
stavebnej dĺžky od 5 km do 10 km
stavebnej dĺžky 3. Výstavba železničných dráh nadzemných
a podzemných od 20 km od 5 km do 20 km 4. Železničné stanice, terminály
a) osobné
b) zmiešané (nákladné + osobné)
c) zriaďovacie
d) nákladné, prekladiská kombinovanej
dopravy
e) kontajnerové prekladiská
f) pohraničné prechodové
od 3 koľají
od 5 koľají
od 10 koľají
od 3 koľají
od 3 koľají
od 5 koľají 5. Rušňové a vozňové depá od 6 stojísk 6. Dezinfekčné stanice (koľajiská) od 50 vozňov/deň 7. Odstavné stanice (koľajiská) od 15 súprav/deň 8. Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy)
a železničných mostov bez limitu 9. Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy
osobitného druhu a trolejbusové dráhy bez limitu 10. Obchodné prístavy, prístavné móla pre nakladanie
a vykladanie, ktoré sú pripojené k zemi, a vonkajšie
prístavy (okrem železničných mól) pre plavbu lodí
s výtlakom
od 1 350 t pre plavbu lodí
s výtlakom
do 1 350 t 11. Vnútrozemské vodné cesty a prístavy vrátane
prístavných zariadení pre vnútrozemskú vodnú
dopravu pre plavbu lodí
s výtlakom
od 1 350 t pre plavbu lodí
s výtlakom
do 1 350 t 12. Výstavba letísk s hlavnou vzletovou a pristávacou
dráhou s dĺžkou od 2 100 m a viac do 2100 m 13. Špeciálne dráhy (ozubnicové dráhy a metro) bez limitu 14. Objekty na opravy a údržbu automobilovej techniky
s kapacitou od 50
opravárenských
miest od 30 do 50
opravárenských
miest 15. Rozhlasové a televízne vysielače od 500 kW
výstupného výkonu 16. Rádiolokačné zariadenia primárne s výkonom od
750 kW
a frekvenciou nad
1 GHz

14.
Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch


Rezortný orgán:


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

Pol. číslo Činnosti, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné hodnotenie) Časť B
(zisťovacie konanie) 1. Športové a rekreačné prístavy v chránených územiach neuvedené v časti A 2. Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia v zastavanom území od 10 000 m2
mimo zastavaného územia od 5 000 m2
v území sústavy chránených území bez limitu 3. Trvalé pretekárske trate a skúšobné trate pre motorové vozidlá v chránených územiach neuvedené v časti A 4. Tematické parky bez limitu 5. Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest

neuvedené v položkách č. 1 - 4 v zastavanom území od 10 000 m2
mimo zastavaného územia od 5 000 m2

15.
Vojenské stavby


Rezortný orgán: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Pol.
číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A
(povinné
hodnotenie) Časť B
(zisťovacie
konanie) 1. Vojenské priestory a zariadenia na výcvik, ak si
vyžadujú plochu od 100 ha
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore