Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 31.03.2022

Platnosť od: 13.07.2000
Účinnosť od: 31.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Správne poplatky, Priestupkové konanie, Príroda a krajina, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17JUD431102DS14EUPP4ČL20

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 31.03.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 211/2000 s účinnosťou od 31.03.2022 na základe 395/2021

Legislatívny proces k zákonu 395/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.1)

§ 2 - Povinné osoby
(1)

Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne ...

(2)

Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, ...

(3)

Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa odseku 1 a 2 a zdravotné ...

(4)

Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej osobe alebo fyzickej ...

§ 3
(1)

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

(2)

Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní ...

(3)

Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia ...

§ 4 - Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.

(2)

Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného ...

(3)

Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia ...

(4)

Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informácia ...

(5)

Osoba so zmyslovým postihnutím podľa tohto zákona je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá, ...

§ 5 - Povinné zverejňovanie informácií
(1)

Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

a)
spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b)
miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, ...
c)
miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej ...
d)
postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, ...
e)
prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje ...
f)
sadzobník správnych poplatkov,6) ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie ...
(2)

Národná rada Slovenskej republiky je povinná zverejniť

a)
termíny jej schôdzí a zasadaní výborov a návrh programu rokovania,
b)
zápisnice z verejných schôdzí,
c)
texty predložených návrhov zákonov do troch dní po ich podaní do Kancelárie Národnej rady Slovenskej ...
d)
texty schválených zákonov do troch dní po ich schválení v treťom čítaní,
e)
údaje o dochádzke poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na jej schôdze a na zasadnutia jej výborov ...
f)
výpisy o hlasovaní poslancov po každej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky okrem prípadov tajného ...
(3)

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky je povinná zverejniť

a)
program a výsledky pracovných ciest a prijatí prezidenta Slovenskej republiky a miesto jeho pobytu,
b)
podpísanie zákona alebo jeho vrátenie Národnej rade Slovenskej republiky,
c)
prepožičanie vyznamenania,
d)
vymenovanie a odvolanie štátneho funkcionára a prijatie demisie,
e)
odpustenie, zmiernenie alebo zahladenie trestu a nariadenie nezačínať alebo nepokračovať v trestnom ...
f)
organizačnú štruktúru a počty zamestnancov Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.
(4)

Vláda Slovenskej republiky je povinná zverejniť texty materiálov (návrhy, správy, rozbory) predložených ...

(5)

Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy zverejňujú materiály ...

(6)

Povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov ...

a)
meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
b)
adresa pobytu alebo sídlo,
c)
identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.
(7)

Ústavný súd Slovenskej republiky je povinný zverejniť doručené návrhy na začatie konania podľa čl. 125 ...

(8)

Ustanovenia odseku 2 sa primerane použijú na zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami, mestskými ...

§ 5a - Povinne zverejňovaná zmluva
(1)

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ...

(2)

Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3, v ktorej ...

(3)

Namiesto zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej ...

(4)

Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje, ...

(5)

Povinne zverejňovanou zmluvou nie je

a)
služobná zmluva,7b)
b)
pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru;7c) povinne zverejňovanou zmluvou ...
c)
zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,
d)
zmluva týkajúca sa cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,
e)
zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
f)
zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo ...
g)
zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike ...
h)
zmluva uzavieraná v pôsobnosti Štátnej pokladnice týkajúca sa finančných a platobných služieb,
i)
zmluva týkajúca sa obchodov zabezpečujúcich likviditu štátu a zmluva o zabezpečení poskytovania platobných ...
j)
zmluva o pôžičke podľa osobitného predpisu,7ca)
k)
zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie,7cb)
l)
zmluva, ktorej účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora zamestnávania občanov ...
m)
zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby,7cd)
n)
zmluva týkajúca sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzavieraná ...
o)
zmluva týkajúca sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzavieraná ...
p)
zmluva, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s bojom proti terorizmu a organizovanému ...
q)
zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti ...
r)
zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu7ch) a zmluva, ktorú uzatvára ...
s)
zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, žetónov alebo obdobných predmetov.
(6)

Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to neplatí, ...

(7)

Povinná osoba zašle bezodkladne Úradu vlády Slovenskej republiky zmluvu na zverejnenie. Úrad vlády Slovenskej ...

(8)

Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky ...

(9)

Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej ...

(10)

Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa ...

(11)

Povinná osoba a Úrad vlády Slovenskej republiky vydajú účastníkovi zmluvy na jeho požiadanie písomné ...

(12)

Písomné potvrdenie podľa odseku 11 obsahuje najmä tieto údaje:

a)
názov zmluvy,
b)
identifikáciu účastníkov zmluvy; ak ide o osobné údaje účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby, ...
c)
popis predmetu zmluvy,
d)
hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť,
e)
dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,
f)
dátum zverejnenia zmluvy,
g)
označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu,7fa) ak sa zverejnila zmluva, ktorá na vznik, ...
(13)

Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi alebo viacerými účastníkmi zmluvy, rozhodujúce je prvé zverejnenie ...

(14)

Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne ...

(15)

Podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v registri a náležitosti informácie podľa § 5a ods. 3 ustanoví nariadenie ...

(16)

Povinne zverejňovanou zmluvou je aj písomná zmluva o poskytovaní služieb, ktorej účastníkom je povinná ...

§ 5b
(1)

Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme ...

a)
o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác
1.
identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,
2.
popis objednaného plnenia,
3.
celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú ...
4.
identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5.
dátum vyhotovenia objednávky,
6.
identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:
6a.
meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo ...
6b.
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej ...
6c.
identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,
7.
údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:
7a.
meno a priezvisko fyzickej osoby,
7b.
funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,
b)
o faktúre za tovary, služby a práce
1.
identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,
2.
popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
3.
celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma ...
4.
identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5.
identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
6.
dátum doručenia faktúry,
7.
identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
7a.
meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo ...
7b.
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej ...
7c.
identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.
(2)

Údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia ...

(3)

Povinnosť zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na objednávku alebo faktúru súvisiacu ...

(4)

Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 nepretržite počas piatich rokov odo dňa ...

§ 6
(1)

Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje ...

(2)

Informácie podľa § 5 ods. 1 sa ďalej zverejňujú v sídle povinnej osoby a na všetkých jej pracoviskách ...

(3)

Povinné osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy9) obsahujúce informácie, pri ktorých osobitný zákon ...

(4)

Povinné osoby môžu informácie podľa predchádzajúcich odsekov zverejniť aj ďalšími spôsobmi. Okrem informácií ...

(5)

V obciach, ktoré sú vymedzené osobitným zákonom,11) povinná osoba zverejní tieto informácie aj v jazyku ...

(6)

Na obmedzenia zverejňovania informácií sa použijú ustanovenia § 8 až 12.

§ 7 - Odkaz na zverejnenú informáciu
(1)

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného ...

(2)

Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná osoba mu ich sprístupní. V takom prípade ...

Obmedzenia prístupu k informáciám
§ 8 - Ochrana utajovaných skutočností
(1)

Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona12) alebo je predmetom bankového ...

(2)

Porušením alebo ohrozením bankového tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a.

§ 9 - Ochrana osobnosti a osobných údajov
(1)

Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, ...

(2)

Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ...

(3)

Povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané ...

a)
titul,
b)
meno,
c)
priezvisko,
d)
funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
e)
pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
f)
miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva, ...
g)
mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon ...
(4)

Osobné údaje osoby, ktorá je nadriadeným v služobnom pomere,16g) povinná osoba sprístupní v rozsahu ...

§ 10 - Ochrana obchodného tajomstva
(1)

Informácie označené ako obchodné tajomstvo17) povinná osoba nesprístupní.

(2)

Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie

a)
týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo,18) životné prostredie ...
b)
o znečisťovaní životného prostredia,20)
c)
ktorá sa získala za verejné prostriedky,7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania ...
d)
o štátnej pomoci21) a informácie podľa § 3 ods. 2.
(3)

Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy podľa § 5a.

§ 11 - Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám
(1)

Povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak

a)
jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu povinnej osoby písomne ...
b)
ju zverejňuje na základe zákona;22) ak je podľa takého zákona zverejňovaná vo vopred stanovenej dobe, ...
c)
tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom23) s výnimkou, ak osoba ...
d)
sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom ...
e)
sa týka zmierovacieho konania, arbitrážneho konania alebo rozhodcovského konania okrem informácie o ...
f)
sa týka miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a hrozí ich neprípustné ...
g)
by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou ...
h)
sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov24b) okrem ...
i)
ide o dokumentáciu, ktorá obsahuje informácie, ktorých zverejnenie by sa mohlo použiť na plánovanie ...
(2)

Ustanovenie písmena a) sa nepoužije, ak ide o informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky,7a) ...

(3)

Pri sprístupňovaní informácií, ktoré získala povinná osoba od tretej osoby na plnenie úlohy na základe ...

§ 12 - Podmienky obmedzenia

Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva povinná osoba tak, že sprístupní požadované informácie ...

§ 13

Sprístupnenie informácií podľa tohto zákona sa nepovažuje za porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť ...

Sprístupňovanie informácií na žiadosť
§ 14 - Žiadosť o sprístupnenie informácií
(1)

Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. ...

(2)

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné ...

(3)

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, ...

(4)

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.

(5)

Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie ...

§ 15 - Postúpenie žiadosti
(1)

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť ...

(2)

Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.

(3)

Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

§ 16 - Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť
(1)

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo ...

(2)

Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, ...

a)
slepeckým (Braillovým) písmom alebo
b)
zväčšeným typom písma.
(3)

Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v odseku ...

(4)

Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v odseku ...

(5)

Ak žiadateľ podľa odseku 2 v žiadosti uvedie, že požaduje sprístupnenie informácie v prístupnej forme, ...

(6)

Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom podľa § 16 ods. ...

(7)

Žiadateľ podľa odsekov 3, 4 a 6 a povinná osoba môžu dohodnúť aj iný spôsob sprístupnenia informácie. ...

(8)

Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, a ktorý ...

(9)

Povinná osoba umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť ...

(10)

Povinná osoba pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti podľa ...

§ 17 - Lehoty na vybavenie žiadosti
(1)

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich ...

(2)

Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní ...

a)
vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej ...
b)
vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie ...
c)
preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno ...
(3)

Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty (ods. ...

§ 18 - Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia
(1)

Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom ...

(2)

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné ...

(3)

Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani ...

(4)

Ak povinná osoba (§ 2 ods. 3) žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, dá bezodkladne, najneskôr do troch ...

§ 19 - Opravné prostriedky
(1)

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote ...

(2)

O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla ...

(3)

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán ...

§ 20 - Evidencia žiadostí

Povinná osoba vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí ...

a)

dátum podania žiadosti,

b)

vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,

c)

výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti),

d)

podanie opravného prostriedku.

§ 21 - Úhrada nákladov
(1)

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych ...

(2)

Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť.

(3)

Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

(4)

Úhrady sú príjmami povinnej osoby.

§ 21a - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,
b)
vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie ...
c)
poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1 650 eur a zákaz činnosti až na dva roky.

(3)

Priestupok podľa odseku 1 možno prejednať len na návrh postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu alebo ...

(4)

V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za páchateľa a kedy ...

(5)

Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obvodný úrad.

(6)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.27a)

Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií
§ 21b
(1)

Opakovaným použitím informácií je použitie informácie, ktorú má povinná osoba podľa odseku 3 k dispozícii, ...

(2)

Informáciou podľa odseku 1 je akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu ...

(3)

Povinnou osobou podľa odseku 1 je povinná osoba podľa § 2 ods. 1, právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky ...

(4)

Právnická osoba podľa odseku 3 je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného ...

a)
je úplne alebo z väčšej časti zapojená na rozpočet povinnej osoby podľa § 2 ods. 1,
b)
je ovládaná27b) povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 alebo
c)
viac ako polovica členov jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu je vymenovaná ...
(5)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na sprístupnenie informácie na účel opakovaného použitia sa primerane ...

§ 21c
(1)

Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu,

a)
ktorá sa nesprístupňuje podľa ustanovení tohto zákona okrem § 11 ods. 1 písm. c),
b)
ktorej vyhotovenie nepatrí do rozsahu plnenia úloh povinnej osoby vymedzených zákonom,
c)
na ktorú má právo duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu23) iná osoba ako povinná osoba; to ...
d)
ktorú má k dispozícii verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového ...
e)
ktorú má k dispozícii vzdelávacia inštitúcia a výskumná inštitúcia ako škola,27d) vysoká škola27e) a ...
f)
ktorú má k dispozícii kultúrna inštitúcia; to neplatí pre informáciu, ktorú má k dispozícii múzeum,27f) ...
g)
ktorej sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo obranu Slovenskej republiky alebo jej zahraničnopolitické ...
h)
ktorá sa týka havarijných plánov, evakuačných plánov a dokumentov na zaistenie fyzickej a objektovej ...
i)
ktorej sprístupnenie obmedzujú vo vzťahu k vymedzeným subjektom osobitné prepisy27ka) alebo na ktorej ...
j)
ktorá je časťou dokumentu obsahujúceho výlučne logá, heraldické znaky a insígnie.
(2)

Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na použitie informácie zverejnenej ...

§ 21d
(1)

Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia na základe žiadosti. Informácie ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na informácie, ku ktorým múzeá, galérie, knižnice, akademické knižnice ...

(3)

Ak povinná osoba sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia, bez zbytočného odkladu nahlási ...

§ 21e
(1)

Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia všetkým žiadateľom za ...

(2)

Ustanovenia dohôd medzi povinnou osobou a inou osobou, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak je obmedzenie opakovaného použitia nevyhnutné na zabezpečenie ...

(4)

Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak sa obmedzenie opakovaného použitia vzťahuje na digitalizáciu kultúrnych ...

(5)

Povinná osoba zverejňuje dohody, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia podľa odseku 3, na svojom ...

§ 21f
(1)

Povinná osoba môže umožniť opakované použitie informácií bez určenia podmienok alebo s určením podmienok. ...

(2)

Podmienky opakovaného použitia informácií obsahujú

a)
požiadavky prístupu,
b)
povinnosti žiadateľa pri opakovanom použití informácií.
(3)

Požiadavkami prístupu podľa odseku 2 písm. a) sú najmä technické požiadavky, ktorých splnenie je potrebné ...

(4)

Povinnosťami žiadateľa pri opakovanom použití informácií podľa odseku 2 písm. b) môžu byť najmä povinnosť ...

(5)

Podmienky opakovaného použitia informácií určí povinná osoba tak, aby boli v súlade so štandardmi pre ...

(6)

Povinná osoba, ktorá opakovane používa informáciu na podnikateľský účel odlišný od plnenia úloh tejto ...

(7)

Povinná osoba zverejňuje podmienky opakovaného použitia informácií na svojom webovom sídle, ak ho má ...

(8)

Ak povinná osoba zruší alebo zmení podmienky opakovaného použitia informácií, bez zbytočného odkladu ...

§ 21g
(1)

Povinná osoba sprístupňuje informácie na účely ich opakovaného použitia v podobe a spôsobom, ktoré umožňujú ...

(2)

Povinná osoba nemá povinnosť sprístupňovať informácie na účel ich opakovaného použitia usporiadané v ...

§ 21h
(1)

Žiadateľ, ktorý žiada sprístupniť informácie podľa ustanovení o opakovanom použití informácií, v žiadosti ...

a)
informácie žiada sprístupniť podľa ustanovení o opakovanom použití informácií,
b)
použije informácie na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel.
(2)

Ak žiadosť neobsahuje údaje podľa odseku 1, povinná osoba ju vybaví podľa § 14.

§ 21i
(1)

Lehota na vybavenie žiadosti je 20 pracovných dní. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť ...

(2)

Ak povinná osoba má určené podmienky opakovaného použitia informácií, na základe podanej žiadosti preskúma, ...

(3)

Ak povinná osoba nemá určené podmienky opakovaného použitia informácií a ak sprístupňuje informácie ...

a)
určí podmienky opakovaného použitia informácií rozhodnutím v lehote na vybavenie žiadosti podľa odseku ...
b)
v rovnakej lehote rozhodnutím sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia.
(4)

Ak sa uplatní postup podľa odseku 3 písm. a), lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť odo dňa podania ...

(5)

Ak žiadateľ prestal spĺňať podmienky opakovaného použitia informácií, povinná osoba na základe rozhodnutia ...

§ 21j
(1)

Odvolanie možno podať proti rozhodnutiu povinnej osoby

a)
podľa § 18 ods. 3,
b)
o odmietnutí žiadosti podľa § 21i ods. 2,
c)
o zrušení opakovaného použitia informácií podľa § 21i ods. 5.
(2)

Odvolanie je prípustné aj vtedy, ak povinná osoba sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia ...

§ 21k
(1)

Úhrada za opakované použitie informácií je príjmom povinnej osoby a môže byť jednorazová alebo opakovaná. ...

(2)

Úhrada za opakované použitie informácií nesmie prekročiť výšku nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov ...

(3)

Príplatok nepresahujúci 5 % účelne vynaložených nákladov určených podľa odseku 2 je oprávnená pripočítať ...

a)
vytvára príjmy, ktorými pokrýva podstatnú časť nákladov súvisiacich s výkonom svojich verejných úloh, ...
b)
je múzeom, galériou, knižnicou, akademickou knižnicou alebo archívom.
(4)

Príplatok podľa odseku 3 povinná osoba použije najmä na skvalitňovanie prístupu žiadateľov k informáciám, ...

(5)

Povinná osoba zverejňuje výšku úhrady podľa odseku 2 a výšku príplatku podľa odseku 3 na svojom webovom ...

(6)

Ak o to žiadateľ požiada, povinná osoba mu písomne oznámi skutočnosti, ktoré boli podkladom na výpočet ...

(7)

Povinná osoba môže od zaplatenia úhrady podľa odseku 2 alebo príplatku podľa odseku 3 upustiť; musí ...

§ 21l

Na účely podávania správ inštitúciám Európskej únie povinné osoby poskytnú Ministerstvu spravodlivosti ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 22
(1)

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy ...

(2)

Sprístupňovanie informácií zo štátnych archívov upravuje osobitný predpis.29)

(3)

Ustanovenia § 21b až 21k sa použijú na prístup k informáciám len na základe žiadosti podľa § 21h.

§ 22a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 22b

Povinné zverejnenia informácií podľa § 5 ods. 6 a ods. 7 sa vzťahuje na prevod alebo prechod majetku, ...

§ 22c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2011, na ...

(2)

Povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a nie je do 31. júla 2011 zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.30) ...

§ 22d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na ...

§ 22e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012
(1)

Ustanovenia dohôd medzi povinnou osobou a inou osobou existujúce k 30. novembru 2012, ktoré obsahujú ...

(2)

Povinná osoba nemôže podmieňovať opakované použitie informácií určením podmienok, ak ide o informácie ...

(3)

Informáciu zverejnenú podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu27l) alebo sprístupnenú na základe ...

§ 22f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Dohoda medzi povinnou osobou a inou osobou existujúca k 1. januáru 2016, ktorá obsahuje obmedzenie opakovaného ...

§ 23 - Zrušovacie ustanovenie
1.

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1998 Z. z. o prístupe k informáciám o životnom ...

2.

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 524/1990 Zb., zákona ...

1.

Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42a Priestupok na úseku práva na prístup k informáciám (1) Priestupku sa dopustí aj ten, kto vedome ...

„3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a ...

2.

V § 68 ods. 1 sa za slová „ako aj priestupky podľa“ vkladajú slová „§ 42a a“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

§ 4 ods. 2 písm. e) znie:

„e)
o slobodnom prístupe k informáciám.“.

Čl. V

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 ...

1.

Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

OSOBITNÉ USTANOVENIA O INFORMÁCIÁCH O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
§ 33a - Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia
(1)

Fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá je podľa osobitných predpisov alebo ...

(2)

Zo zverejnených výsledkov meraní a sledovaní musí byť zrejmé, aké znečistenie životného prostredia príslušné ...

(3)

Povinnosť neodkladne informovať verejnosť má aj fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická ...

(4)

Splnením povinnosti podľa odseku 3 nie je dotknutá oznamovacia povinnosť ani iné povinnosti podľa osobitných ...

§ 33b - Správa o stave životného prostredia
(1)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky za každý rok zverejní správu o stave životného ...

(2)

Správu podľa odseku 1 vydá ministerstvo do 15. decembra nasledujúceho roka. Príslušné ústredné orgány ...

(3)

Správa podľa odseku 1 bude prístupná na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovenskej ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

„2) Napríklad § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 26, 45 a 34 Ústavy Slovenskej republiky; čl. 17, 25 a 35 Listiny základných práv a slobôd.
 • 2)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2a)  § 2 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...
 • 3)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 3a)  Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí.
 • 4)  § 1 ods. 4 písm. a) zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 6a)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení ...
 • 6b)  § 16 a § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a ...
 • 7)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • 7a)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 7aa)  § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 199/2007 Z. z.
 • 7b)  § 27 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7c)  § 42 a 223 Zákonníka práce.
 • 7ca)  Zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov.
 • 7cb)  Napríklad § 7 ods. 11 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona ...
 • 7cc)  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 7cd)  § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 7ce)  Napríklad § 2, 48, § 53 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej ...
 • 7cf)  § 71 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 305/2005 Z. z.
 • 7cg)  Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. ...
 • 7ch)  § 5 ods. 13 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...
 • 7ci)  § 9 ods. 2 zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti.
 • 7d)  § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 7e)  Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7f)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 7fa)  § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 7fb)  § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7g)  § 47a Občianskeho zákonníka.
 • 7h)  § 2 písm. c) piaty až siedmy bod zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení ...
 • 8)  § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 9)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona ...
 • 11)  Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.
 • 12)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  § 11 až 16 Občianskeho zákonníka.
 • 16)  § 26 až 30 Občianskeho zákonníka.
 • 16a)  Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných ...
 • 16b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • 16c)  § 5 ods. 3 až 5 a § 9 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16d)  § 25 ods. 2 písm. b) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16e)  § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 16f)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 16g)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 16h)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 16i)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 17)  § 17 až 20 Obchodného zákonníka,§ 122 Trestného zákona v znení zákona č. 100/1996 Z. z. a zákona č. ...
 • 18)  Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane ...
 • 19)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 34/1996 Z. z. o uzavretí Dohovoru o ...
 • 20)  § 8 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 21)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.
 • 22)  Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, § 36 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad ...
 • 23)  Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení ...
 • 24)  § 82a ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 24a)  Napríklad čl. 38. 1 Protokolu č. 18 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...
 • 24b)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 24c)  Napríklad § 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. ...
 • 25)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších ...
 • 26)  Napríklad § 73 ods. 2 písm. b) zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, § ...
 • 27a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 27b)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 27c)  Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 27d)  § 27 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27e)  § 2 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 27ea)  § 8 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a ...
 • 27f)  § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty ...
 • 27g)  § 2 ods. 1 zákona č. 126/2015 Z. z.
 • 27h)  § 4 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 • 27j)  § 29 písm. a) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné ...
 • 27k)  § 16 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 27ka)  Napríklad § 55aa zákona č. 153/2001 Z. z. v znení zákona č. 192/2011 Z. z., § 10 ods. 4 až 6 zákona ...
 • 27kb)  Napríklad § 13 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 27l)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 27la)  Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 • 27m)  § 2 písm. j) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
 • 27ma)  § 76 zákona č. 185/2015 Z. z.
 • 27n)  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.
 • 27na)  § 52 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. v znení výnosu č. 276/2014 Z. ...
 • 27nb)  § 51 ods. 2 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.
 • 27nc)  § 2 písm. w) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.
 • 27o)  § 6 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 570/2009 Z. z. Výnos Ministerstva financií Slovenskej ...
 • 27p)  § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 460/2008 Z. z.
 • 28)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 29)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore