Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69237
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 01.07.2016


Platnosť od: 13.07.2000
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Správne poplatky, Priestupkové konanie, Príroda a krajina, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD46360 DS11 EU PP4 ČL2
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 01.07.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 211/2000 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.1)

§ 2
Povinné osoby
(1)

Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) ...

(2)

Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym ...

(3)

Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa odseku 1 a 2. ...

(4)

Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej osobe ...

§ 3
(1)

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

(2)

Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, ...

(3)

Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý ...

§ 4
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie. ...

(2)

Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného ...

(3)

Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, ...

(4)

Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informácia ...

(5)

Osoba so zmyslovým postihnutím podľa tohto zákona je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca ...

§ 5
Povinné zverejňovanie informácií
(1)

Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

a)
spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b)
miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, ...
c)
miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia ...
d)
postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných ...
e)
prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba ...
f)
sadzobník správnych poplatkov,6) ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad ...
(2)

Národná rada Slovenskej republiky je povinná zverejniť

a)
termíny jej schôdzí a zasadaní výborov a návrh programu rokovania,
b)
zápisnice z verejných schôdzí,
c)
texty predložených návrhov zákonov do troch dní po ich podaní do Kancelárie Národnej rady Slovenskej ...
d)
texty schválených zákonov do troch dní po ich schválení v treťom čítaní,
e)
údaje o dochádzke poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na jej schôdze a na zasadnutia jej ...
f)
výpisy o hlasovaní poslancov po každej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky okrem prípadov ...
(3)

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky je povinná zverejniť

a)
program a výsledky pracovných ciest a prijatí prezidenta Slovenskej republiky a miesto jeho pobytu, ...
b)
podpísanie zákona alebo jeho vrátenie Národnej rade Slovenskej republiky,
c)
prepožičanie vyznamenania,
d)
vymenovanie a odvolanie štátneho funkcionára a prijatie demisie,
e)
odpustenie, zmiernenie alebo zahladenie trestu a nariadenie nezačínať alebo nepokračovať v trestnom ...
f)
organizačnú štruktúru a počty zamestnancov Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.
(4)

Vláda Slovenskej republiky je povinná zverejniť texty materiálov (návrhy, správy, rozbory) predložených ...

(5)

Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy zverejňujú ...

(6)

Povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov ...

a)
meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
b)
adresa pobytu alebo sídlo,
c)
identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.
(7)

Ústavný súd Slovenskej republiky je povinný zverejniť doručené návrhy na začatie konania podľa ...

(8)

Ustanovenia odseku 2 sa primerane použijú na zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami, ...

§ 5a
Povinne zverejňovaná zmluva
(1)

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje ...

(2)

Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. ...

(3)

Namiesto zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti ...

(4)

Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona ...

(5)

Povinne zverejňovanou zmluvou nie je

a)
služobná zmluva,7b)
b)
pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru;7c) povinne zverejňovanou zmluvou ...
c)
zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,
d)
zmluva týkajúca sa cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,
e)
zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
f)
zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba ...
g)
zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike ...
h)
zmluva uzavieraná v pôsobnosti Štátnej pokladnice týkajúca sa finančných a platobných služieb, ...
i)
zmluva týkajúca sa obchodov zabezpečujúcich likviditu štátu a zmluva o zabezpečení poskytovania ...
j)
zmluva o pôžičke podľa osobitného predpisu,7ca)
k)
zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie,7cb)
l)
zmluva, ktorej účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora zamestnávania ...
m)
zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby,7cd) ...
n)
zmluva týkajúca sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzavieraná ...
o)
zmluva týkajúca sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzavieraná ...
p)
zmluva, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s bojom proti terorizmu a organizovanému ...
q)
zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej ...
r)
zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu7ch) a zmluva, ktorú ...
s)
zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, žetónov alebo obdobných predmetov.
(6)

Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to ...

(7)

Povinná osoba zašle bezodkladne Úradu vlády Slovenskej republiky zmluvu na zverejnenie. Úrad vlády ...

(8)

Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky ...

(9)

Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle ...

(10)

Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ...

(11)

Povinná osoba a Úrad vlády Slovenskej republiky vydajú účastníkovi zmluvy na jeho požiadanie ...

(12)

Písomné potvrdenie podľa odseku 11 obsahuje najmä tieto údaje:

a)
názov zmluvy,
b)
identifikáciu účastníkov zmluvy; ak ide o osobné údaje účastníka zmluvy odlišného od povinnej ...
c)
popis predmetu zmluvy,
d)
hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť,
e)
dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,
f)
dátum zverejnenia zmluvy,
g)
označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu,7fa) ak sa zverejnila zmluva, ktorá ...
(13)

Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi alebo viacerými účastníkmi zmluvy, rozhodujúce je ...

(14)

Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z ...

(15)

Podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v registri a náležitosti informácie podľa § 5a ods. 3 ustanoví ...

§ 5b
(1)

Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej ...

a)
o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác
1.
identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,
2.
popis objednaného plnenia,
3.
celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú ...
4.
identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5.
dátum vyhotovenia objednávky,
6.
identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:
6a.
meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo ...
6b.
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej ...
6c.
identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,
7.
údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:
7a.
meno a priezvisko fyzickej osoby,
7b.
funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,
b)
o faktúre za tovary, služby a práce
1.
identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,
2.
popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
3.
celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či ...
4.
identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5.
identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
6.
dátum doručenia faktúry,
7.
identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
7a.
meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo ...
7b.
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej ...
7c.
identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.
(2)

Údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia ...

(3)

Povinnosť zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na objednávku alebo faktúru súvisiacu ...

(4)

Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 nepretržite počas piatich rokov ...

§ 6
(1)

Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť ...

(2)

Informácie podľa § 5 ods. 1 sa ďalej zverejňujú v sídle povinnej osoby a na všetkých jej pracoviskách ...

(3)

Povinné osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy9) obsahujúce informácie, pri ktorých osobitný ...

(4)

Povinné osoby môžu informácie podľa predchádzajúcich odsekov zverejniť aj ďalšími spôsobmi. ...

(5)

V obciach, ktoré sú vymedzené osobitným zákonom,11) povinná osoba zverejní tieto informácie ...

(6)

Na obmedzenia zverejňovania informácií sa použijú ustanovenia § 8 až 12.

§ 7
Odkaz na zverejnenú informáciu
(1)

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže ...

(2)

Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná osoba mu ich sprístupní. ...

Obmedzenia prístupu k informáciám
§ 8
Ochrana utajovaných skutočností
(1)

Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona12) alebo je predmetom ...

(2)

Porušením alebo ohrozením bankového tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a.

§ 9
Ochrana osobnosti a osobných údajov
(1)

Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, ...

(2)

Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za ...

(3)

Povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré ...

a)
titul,
b)
meno,
c)
priezvisko,
d)
funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
e)
pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
f)
miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva, ...
g)
mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo ...
(4)

Osobné údaje osoby, ktorá je nadriadeným v služobnom pomere,16g) povinná osoba sprístupní v ...

§ 10
Ochrana obchodného tajomstva
(1)

Informácie označené ako obchodné tajomstvo17) povinná osoba nesprístupní.

(2)

Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie

a)
týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo,18) ...
b)
o znečisťovaní životného prostredia,20)
c)
ktorá sa získala za verejné prostriedky,7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, ...
d)
o štátnej pomoci21) a informácie podľa § 3 ods. 2.
(3)

Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy podľa § 5a.

§ 11
Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám
(1)

Povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak

a)
jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu povinnej osoby ...
b)
ju zverejňuje na základe zákona;22) ak je podľa takého zákona zverejňovaná vo vopred stanovenej ...
c)
tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom23) s výnimkou, ...
d)
sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného ...
e)
sa týka zmierovacieho konania, arbitrážneho konania alebo rozhodcovského konania okrem informácie ...
f)
sa týka miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a hrozí ...
g)
by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo ...
h)
sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov24b) ...
i)
ide o dokumentáciu, ktorá obsahuje informácie, ktorých zverejnenie by sa mohlo použiť na plánovanie ...
(2)

Ustanovenie písmena a) sa nepoužije, ak ide o informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky,7a) ...

(3)

Pri sprístupňovaní informácií, ktoré získala povinná osoba od tretej osoby na plnenie úlohy ...

§ 12
Podmienky obmedzenia

Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva povinná osoba tak, že sprístupní požadované ...

§ 13

Sprístupnenie informácií podľa tohto zákona sa nepovažuje za porušenie povinností zachovávať ...

Sprístupňovanie informácií na žiadosť
§ 14
Žiadosť o sprístupnenie informácií
(1)

Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným ...

(2)

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné ...

(3)

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve ...

(4)

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.

(5)

Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady ...

§ 15
Postúpenie žiadosti
(1)

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má ...

(2)

Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.

(3)

Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú ...

§ 16
Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť
(1)

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si ...

(2)

Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, ...

a)
slepeckým (Braillovým) písmom alebo
b)
zväčšeným typom písma.
(3)

Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v ...

(4)

Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou ...

(5)

Ak žiadateľ podľa odseku 2 v žiadosti uvedie, že požaduje sprístupnenie informácie v prístupnej ...

(6)

Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom podľa ...

(7)

Žiadateľ podľa odsekov 3, 4 a 6 a povinná osoba môžu dohodnúť aj iný spôsob sprístupnenia ...

(8)

Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, ...

(9)

Povinná osoba umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, ...

(10)

Povinná osoba pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti ...

§ 17
Lehoty na vybavenie žiadosti
(1)

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr ...

(2)

Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných ...

a)
vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej ...
b)
vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na ...
c)
preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ...
(3)

Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty ...

§ 18
Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia
(1)

Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 ...

(2)

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné ...

(3)

Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ...

(4)

Ak povinná osoba (§ 2 ods. 3) žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, dá bezodkladne, najneskôr do ...

§ 19
Opravné prostriedky
(1)

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote ...

(2)

O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla ...

(3)

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací ...

§ 20
Evidencia žiadostí

Povinná osoba vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania ...

a)

dátum podania žiadosti,

b)

vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,

c)

výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti), ...

d)

podanie opravného prostriedku.

§ 21
Úhrada nákladov
(1)

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku ...

(2)

Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť.

(3)

Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

(4)

Úhrady sú príjmami povinnej osoby.

§ 21a
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,
b)
vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva ...
c)
poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1 650 eur a zákaz činnosti až na dva roky. ...

(3)

Priestupok podľa odseku 1 možno prejednať len na návrh postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu ...

(4)

V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za páchateľa ...

(5)

Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obvodný úrad.

(6)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.27a)

Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií
§ 21b
(1)

Opakovaným použitím informácií je použitie informácie, ktorú má povinná osoba podľa odseku ...

(2)

Informáciou podľa odseku 1 je akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, ...

(3)

Povinnou osobou podľa odseku 1 je povinná osoba podľa § 2 ods. 1, právnická osoba, ktorá spĺňa ...

(4)

Právnická osoba podľa odseku 3 je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb ...

a)
je úplne alebo z väčšej časti zapojená na rozpočet povinnej osoby podľa § 2 ods. 1,
b)
je ovládaná27b) povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 alebo
c)
viac ako polovica členov jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu ...
(5)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na sprístupnenie informácie na účel opakovaného použitia sa ...

§ 21c
(1)

Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu,

a)
ktorá sa nesprístupňuje podľa ustanovení tohto zákona okrem § 11 ods. 1 písm. c),
b)
ktorej vyhotovenie nepatrí do rozsahu plnenia úloh povinnej osoby vymedzených zákonom,
c)
na ktorú má právo duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu23) iná osoba ako povinná ...
d)
ktorú má k dispozícii verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti ...
e)
ktorú má k dispozícii vzdelávacia inštitúcia a výskumná inštitúcia ako škola,27d) vysoká ...
f)
ktorú má k dispozícii kultúrna inštitúcia; to neplatí pre informáciu, ktorú má k dispozícii ...
g)
ktorej sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo obranu Slovenskej republiky alebo jej zahraničnopolitické ...
h)
ktorá sa týka havarijných plánov, evakuačných plánov a dokumentov na zaistenie fyzickej a objektovej ...
i)
ktorej sprístupnenie obmedzujú vo vzťahu k vymedzeným subjektom osobitné prepisy27ka) alebo na ...
j)
ktorá je časťou dokumentu obsahujúceho výlučne logá, heraldické znaky a insígnie.
(2)

Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na použitie informácie zverejnenej ...

§ 21d
(1)

Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia na základe žiadosti. ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na informácie, ku ktorým múzeá, galérie, knižnice, akademické ...

(3)

Ak povinná osoba sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia, bez zbytočného odkladu ...

§ 21e
(1)

Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia všetkým žiadateľom ...

(2)

Ustanovenia dohôd medzi povinnou osobou a inou osobou, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak je obmedzenie opakovaného použitia nevyhnutné na zabezpečenie ...

(4)

Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak sa obmedzenie opakovaného použitia vzťahuje na digitalizáciu ...

(5)

Povinná osoba zverejňuje dohody, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia podľa odseku ...

§ 21f
(1)

Povinná osoba môže umožniť opakované použitie informácií bez určenia podmienok alebo s určením ...

(2)

Podmienky opakovaného použitia informácií obsahujú

a)
požiadavky prístupu,
b)
povinnosti žiadateľa pri opakovanom použití informácií.
(3)

Požiadavkami prístupu podľa odseku 2 písm. a) sú najmä technické požiadavky, ktorých splnenie ...

(4)

Povinnosťami žiadateľa pri opakovanom použití informácií podľa odseku 2 písm. b) môžu byť ...

(5)

Podmienky opakovaného použitia informácií určí povinná osoba tak, aby boli v súlade so štandardmi ...

(6)

Povinná osoba, ktorá opakovane používa informáciu na podnikateľský účel odlišný od plnenia ...

(7)

Povinná osoba zverejňuje podmienky opakovaného použitia informácií na svojom webovom sídle, ak ...

(8)

Ak povinná osoba zruší alebo zmení podmienky opakovaného použitia informácií, bez zbytočného ...

§ 21g
(1)

Povinná osoba sprístupňuje informácie na účely ich opakovaného použitia v podobe a spôsobom, ...

(2)

Povinná osoba nemá povinnosť sprístupňovať informácie na účel ich opakovaného použitia usporiadané ...

§ 21h
(1)

Žiadateľ, ktorý žiada sprístupniť informácie podľa ustanovení o opakovanom použití informácií, ...

a)
informácie žiada sprístupniť podľa ustanovení o opakovanom použití informácií,
b)
použije informácie na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel.
(2)

Ak žiadosť neobsahuje údaje podľa odseku 1, povinná osoba ju vybaví podľa § 14.

§ 21i
(1)

Lehota na vybavenie žiadosti je 20 pracovných dní. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba ...

(2)

Ak povinná osoba má určené podmienky opakovaného použitia informácií, na základe podanej žiadosti ...

(3)

Ak povinná osoba nemá určené podmienky opakovaného použitia informácií a ak sprístupňuje informácie ...

a)
určí podmienky opakovaného použitia informácií rozhodnutím v lehote na vybavenie žiadosti podľa ...
b)
v rovnakej lehote rozhodnutím sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia.
(4)

Ak sa uplatní postup podľa odseku 3 písm. a), lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť odo ...

(5)

Ak žiadateľ prestal spĺňať podmienky opakovaného použitia informácií, povinná osoba na základe ...

§ 21j
(1)

Odvolanie možno podať proti rozhodnutiu povinnej osoby

a)
podľa § 18 ods. 3,
b)
o odmietnutí žiadosti podľa § 21i ods. 2,
c)
o zrušení opakovaného použitia informácií podľa § 21i ods. 5.
(2)

Odvolanie je prípustné aj vtedy, ak povinná osoba sprístupní informácie na účel ich opakovaného ...

§ 21k
(1)

Úhrada za opakované použitie informácií je príjmom povinnej osoby a môže byť jednorazová alebo ...

(2)

Úhrada za opakované použitie informácií nesmie prekročiť výšku nevyhnutne a účelne vynaložených ...

(3)

Príplatok nepresahujúci 5 % účelne vynaložených nákladov určených podľa odseku 2 je oprávnená ...

a)
vytvára príjmy, ktorými pokrýva podstatnú časť nákladov súvisiacich s výkonom svojich verejných ...
b)
je múzeom, galériou, knižnicou, akademickou knižnicou alebo archívom.
(4)

Príplatok podľa odseku 3 povinná osoba použije najmä na skvalitňovanie prístupu žiadateľov ...

(5)

Povinná osoba zverejňuje výšku úhrady podľa odseku 2 a výšku príplatku podľa odseku 3 na svojom ...

(6)

Ak o to žiadateľ požiada, povinná osoba mu písomne oznámi skutočnosti, ktoré boli podkladom ...

(7)

Povinná osoba môže od zaplatenia úhrady podľa odseku 2 alebo príplatku podľa odseku 3 upustiť; ...

§ 21l

Na účely podávania správ inštitúciám Európskej únie povinné osoby poskytnú Ministerstvu spravodlivosti ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 22
(1)

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné ...

(2)

Sprístupňovanie informácií zo štátnych archívov upravuje osobitný predpis.29)

(3)

Ustanovenia § 21b až 21k sa použijú na prístup k informáciám len na základe žiadosti podľa ...

§ 22a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 22b

Povinné zverejnenia informácií podľa § 5 ods. 6 a ods. 7 sa vzťahuje na prevod alebo prechod majetku, ...

§ 22c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2011, ...

(2)

Povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a nie je do 31. júla 2011 zmluva o poskytovaní zdravotnej ...

§ 22d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, ...

§ 22e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012
(1)

Ustanovenia dohôd medzi povinnou osobou a inou osobou existujúce k 30. novembru 2012, ktoré obsahujú ...

(2)

Povinná osoba nemôže podmieňovať opakované použitie informácií určením podmienok, ak ide ...

(3)

Informáciu zverejnenú podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu27l) alebo sprístupnenú na ...

§ 22f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Dohoda medzi povinnou osobou a inou osobou existujúca k 1. januáru 2016, ktorá obsahuje obmedzenie ...

§ 23
Zrušovacie ustanovenie
1.

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1998 Z. z. o prístupe k informáciám ...

2.

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje hodnota ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 524/1990 Zb., ...

1.

Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42a Priestupok na úseku práva na prístup k informáciám (1) Priestupku sa dopustí aj ten, ...

„3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ...

2.

V § 68 ods. 1 sa za slová „ako aj priestupky podľa“ vkladajú slová „§ 42a a“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

§ 4 ods. 2 písm. e) znie:

„e)
o slobodnom prístupe k informáciám.“.

Čl. V

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...

1.

Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

OSOBITNÉ USTANOVENIA O INFORMÁCIÁCH O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
§ 33a
Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia
(1)

Fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá je podľa osobitných predpisov ...

(2)

Zo zverejnených výsledkov meraní a sledovaní musí byť zrejmé, aké znečistenie životného prostredia ...

(3)

Povinnosť neodkladne informovať verejnosť má aj fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická ...

(4)

Splnením povinnosti podľa odseku 3 nie je dotknutá oznamovacia povinnosť ani iné povinnosti podľa ...

§ 33b
Správa o stave životného prostredia
(1)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky za každý rok zverejní správu o stave životného ...

(2)

Správu podľa odseku 1 vydá ministerstvo do 15. decembra nasledujúceho roka. Príslušné ústredné ...

(3)

Správa podľa odseku 1 bude prístupná na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

„2) Napríklad § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 26, 45 a 34 Ústavy Slovenskej republiky; čl. 17, 25 a 35 Listiny základných práv a slobôd. ...
 • 2)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 3)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 3a)  Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí. ...
 • 4)  § 1 ods. 4 písm. a) zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  Zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 6a)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde ...
 • 6b)  § 16 a § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...
 • 7)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 7a)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a ...
 • 7aa)  § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 199/2007 Z. z.
 • 7b)  § 27 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7c)  § 42 a 223 Zákonníka práce.
 • 7ca)  Zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov.
 • 7cb)  Napríklad § 7 ods. 11 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení ...
 • 7cc)  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7cd)  § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 7ce)  Napríklad § 2, 48, § 53 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej ...
 • 7cf)  § 71 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 305/2005 Z. z.
 • 7cg)  Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 ...
 • 7ch)  § 5 ods. 13 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ...
 • 7ci)  § 9 ods. 2 zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti.
 • 7d)  § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 7e)  Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7f)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7fa)  § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 7fb)  § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 7g)  § 47a Občianskeho zákonníka.
 • 8)  § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 9)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení ...
 • 11)  Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.
 • 12)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  § 11 až 16 Občianskeho zákonníka.
 • 16)  § 26 až 30 Občianskeho zákonníka.
 • 16a)  Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií ...
 • 16b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 16c)  § 5 ods. 3 až 5 a § 9 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16d)  § 25 ods. 2 písm. b) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16e)  § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. ...
 • 16f)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 16g)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 16h)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a ...
 • 16i)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 17)  § 17 až 20 Obchodného zákonníka,§ 122 Trestného zákona v znení zákona č. 100/1996 Z. z. a ...
 • 18)  Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane ...
 • 19)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 34/1996 Z. z. o uzavretí Dohovoru ...
 • 20)  § 8 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 21)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.
 • 22)  Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, § 36 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade ...
 • 23)  Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch ...
 • 24)  § 82a ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 24a)  Napríklad čl. 38. 1 Protokolu č. 18 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej ...
 • 24b)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
 • 24c)  Napríklad § 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 ...
 • 25)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších ...
 • 26)  Napríklad § 73 ods. 2 písm. b) zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ...
 • 27a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 27b)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 27c)  Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 27d)  § 27 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 27e)  § 2 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 27ea)  § 8 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách ...
 • 27f)  § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej ...
 • 27g)  § 2 ods. 1 zákona č. 126/2015 Z. z.
 • 27h)  § 4 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. ...
 • 27j)  § 29 písm. a) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch ...
 • 27k)  § 16 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 27ka)  Napríklad § 55aa zákona č. 153/2001 Z. z. v znení zákona č. 192/2011 Z. z., § 10 ods. 4 až ...
 • 27kb)  Napríklad § 13 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ...
 • 27l)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 27la)  Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 • 27m)  § 2 písm. j) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
 • 27ma)  § 76 zákona č. 185/2015 Z. z.
 • 27n)  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.
 • 27na)  § 52 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. v znení výnosu č. 276/2014 ...
 • 27nb)  § 51 ods. 2 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.
 • 27nc)  § 2 písm. w) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.
 • 27o)  § 6 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 570/2009 Z. z.výnos Ministerstva financií Slovenskej ...
 • 27p)  § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 460/2008 Z. z.
 • 28)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 29)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore