Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platnosť od: 21.04.2015
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST36JUD9DS24EUPP2ČL2

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 79/2015 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 292/2017, 460/2019, 302/2019, 128/2021, 216/2021, 372/2021 a 430/2021

Legislatívny proces k zákonu 430/2021
Legislatívny proces k zákonu 372/2021
Legislatívny proces k zákonu 216/2021
Legislatívny proces k zákonu 128/2021
Legislatívny proces k zákonu 460/2019
Legislatívny proces k zákonu 302/2019§ 13
Zákazy


Zakazuje sa
a)
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
b)
zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
c)
zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2,
d)
vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e)
zneškodňovať skládkovaním
1.
kvapalné odpady,
2.
odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3.
odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
4.
odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
5.
odpady, ktorých obsah nebezpečných látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa prílohy č. 5,
6.
vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
7.
biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie,
8.
vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
9.
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
10.
odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem
10.1
inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,
10.2
odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia,
f)
riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa prílohy č. 5,
g)
zneškodňovať spaľovaním
1.
odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto oddelene vyzbieraného odpadu, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6,
2.
biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b),
3.
komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,
h)
spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.
zobraziť paragraf
§ 16
Zber odpadu a výkup odpadu

(1)
Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu, je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinný
a)
zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu odpadov,
b)
označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov.
(2)
Okrem povinností podľa odseku 1 je ten, kto vykonáva
a)
zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, povinný zaradiť odpad odobratý od takej osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,
b)
zber odpadu od fyzickej osoby, povinný oznamovať obci, na území ktorej sa zber odpadu uskutočňuje, údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu,
c)
výkup odpadu od fyzickej osoby, oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu.
(3)
Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadu (§ 27 ods. 3) v zariadení na zber odpadov alebo bez zariadenia na zber odpadov, je povinný mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov, príslušnou treťou osobou, alebo výrobcom príslušného vyhradeného výrobku; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel, na osobu uvedenú v odseku 4 a na distribútorov vykonávajúcich spätných zber. Ten, kto vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov od fyzických osôb na území obce, musí mať uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou táto obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.
(4)
Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu, je povinný najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vykúpeného odpadu a informácie o jeho zhodnotení v prvom zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťami R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo v prvom inom zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R 1 až R 11 podľa prílohy č. 1, a to dokladmi o materiálovom toku na účely plnenia zberových podielov a cieľov a limitov odpadového hospodárstva,
a)
v prípade odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov (§ 73 ods. 3) príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov, ktorá má podpísanú zmluvu s obcou, v ktorej sa výkup realizuje,
b)
v prípade elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov príslušnému koordinačnému centru, ak je zriadené; okrem elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré má ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú zmluvu s výrobcom, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, treťou osobou alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
(5)
Zakazuje sa zbierať a vykupovať kovový odpad uvedený v odsekoch 6 až 8 inak, ako je uvedené.
(6)
Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu, je povinný zbierať alebo vykupovať kovový odpad
a)
pochádzajúci zo súčiastok a častí zariadení z koľajových vedení, zabezpečovacej techniky a oznamovacej techniky, koľajových vozidiel a výstroja tratí alebo javiace znaky, že z takýchto zariadení pochádzajú, iba od prevádzkovateľov dráh a podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,
b)
pochádzajúci z dopravných značiek a dopravných zariadení, zvodidiel, alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od správcov pozemných komunikácií a podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,
c)
pochádzajúci z kanalizačných poklopov a krytov kanalizačných vpustí iba od vlastníka alebo prevádzkovateľa vodovodu a kanalizácie,
d)
pochádzajúci zo závlahových detailov, závlahových čerpacích staníc, poľnohospodárskych strojov a lesníckych strojov a ich súčastí, poľnohospodárskych technických zariadení a kovové časti konštrukčných celkov stavieb alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od poľnohospodárskych a lesných subjektov, súkromne hospodáriacich roľníkov alebo od podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,
e)
pozostávajúci z elektrických rozvodov, elektrických transformátorov a ich súčastí alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od subjektov, ktoré sú oprávnené s nimi pracovať, alebo od podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe.
(7)
Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu, je povinný zbierať alebo vykupovať kovový odpad pochádzajúci
a)
zo starých vozidiel a ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od osôb, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať a z vozidiel a ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od držiteľa vozidla alebo od podnikateľských subjektov vykonávajúcich servis vozidiel,
b)
z elektroodpadu (§ 32 ods. 6) a jeho častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z neho pochádza, iba od osôb, ktoré sú oprávnené s ním nakladať, alebo od podnikateľských subjektov spolupracujúcich s nimi na zmluvnom základe.
(8)
Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu podľa odseku 6 alebo výkup kovového odpadu podľa odseku 7, je povinný
a)
vyžadovať od osoby, od ktorej sa odpad zbiera alebo vykupuje, ak ide o
1.
fyzickú osobu, preukázanie totožnosti predložením jej dokladu totožnosti, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo dokladu totožnosti,
2.
fyzickú osobu, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo je osobou oprávnenou konať v ich mene alebo ide o fyzickú osobu – podnikateľa, preukázanie totožnosti predložením jej dokladu totožnosti v rovnakom rozsahu ako v prvom bode a obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
viesť a uchovávať evidenciu o osobách, od ktorých odpad zbiera alebo vykupuje, v rozsahu uvedenom podľa písmena a), o druhoch a množstve kovových odpadov od nich odobratých alebo vykúpených,
c)
viesť a uchovávať opis a dokumentáciu, ktorú tvorí fotodokumentácia alebo videodokumentácia o kovovom odpade,
d)
uhrádzať platbu za výkup kovového odpadu formou peňažného poukazu na výplatu alebo formou bezhotovostného platobného styku,
e)
pri platbách za výkup kovového odpadu od fyzickej osoby vypočítať a odviesť daň podľa osobitného predpisu,34)
f)
používať pri zisťovaní hmotnosti preberaného kovového odpadu výlučne váhy zaradené do skupiny určených meradiel a spĺňajúce požiadavky na určené meradlo,35)
g)
monitorovať priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom, uchovávať záznam z kamerového systému počas 14 dní odo dňa jeho zhotovenia a na vyžiadanie tento záznam poskytnúť orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
(9)
Na zber kovového odpadu uvedeného v odseku 7, ktorý nie je výkupom, sa vzťahuje odsek 8 písm. c), f) a g).
(10)
Ten, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov
a)
zabezpečí na základe požiadavky obce, v ktorej vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo35) alebo iný preukázateľný spôsob váženia týchto odpadov [§ 105 ods. 3 písm. w)],
b)
je povinný ohlasovať príslušnej obci množstvá vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraných komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci, na území ktorej vznikli tieto odpady, do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol zber uskutočnený.
(11)
Ten, kto vykonáva výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný od nej vyžadovať poskytnutie údaju o obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza.
(12)
Ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, je povinný
a)
zasielať ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa odseku 3, údaje za
1.
kalendárny štvrťrok najneskôr do konca druhého mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v súlade s vykonávacím predpisom,
2.
kalendárny rok najneskôr do 30. júna kalendárneho roka v súlade s vykonávacím predpisom,
b)
zverejňovať na svojom webovom sídle do 31. augusta a do 28. februára kalendárneho roka za predchádzajúce kalendárne polroky údaje ustanovené vo vykonávacom predpise.
zobraziť paragraf
§ 20
Základné ustanovenia

(1)
Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s odpadovou ortuťou sa vzťahujú na odpadovú ortuť38a) a ortuť38b) vrátane zlúčenín ortuti38c) a zmesí ortuti,38d) ktorá sa považuje za odpad podľa osobitného predpisu39) (ďalej len „odpadová ortuť“) a ktorá sa musí zneškodniť.
(2)
Odpadová ortuť sa zneškodňuje činnosťami D 12 alebo D 15 podľa prílohy č. 2 tak, aby bola zabezpečená vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.
(3)
Dočasne uskladňovať odpadovú ortuť v kvapalnom skupenstve v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento účel sa zakazuje.
(4)
Odpadová ortuť sa pred jej zneškodnením trvalým uložením podľa osobitného predpisu39a) upravuje v zariadeniach určených a vybavených na tento účel (ďalej len „zariadenie na úpravu odpadovej ortuti“).
(5)
Odpadová ortuť sa trvalo uskladňuje v podzemných alebo v povrchových zariadeniach na trvalé uskladnenie odpadovej ortuti (ďalej len „úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“) za podmienok ustanovených v tomto zákone
a)
v soľných baniach na to prispôsobených alebo v hlboko položených podzemných masívoch tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane, ak bola odpadová ortuť upravená procesom konverzie, alebo
b)
v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento účel s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane, ak bola odpadová ortuť upravená procesom konverzie a solidifikácie.
(6)
Pôvodca odpadovej ortuti je povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadovej ortuti jej trvalým uložením v úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.
(7)
Odpadová ortuť sa dočasne uskladňuje v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento účel, v soľných baniach na to prispôsobených alebo v hlboko položených podzemných masívoch tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti“) za podmienok ustanovených v tomto zákone.
(8)
Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa skládky odpadov a účelovej finančnej rezervy (§ 24) sa primerane vzťahujú aj na úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a na úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, ak § 20 až 23 neustanovujú inak.
(9)
Pôvodca odpadovej ortuti, ktorá pochádza z priemyselnej výroby chlóru a alkalických hydroxidov, čistenia zemného plynu alebo z ťažby a tavenia neželezných kovov, oznamuje ministerstvu každoročne do 31. mája údaje podľa osobitného predpisu.39b)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 53aa

Orgány štátnej správy nesmú na účely svojej činnosti obstarávať kúpu nápojov v jednorazových obaloch.
zobraziť paragraf
§ 64
Zber starých vozidiel

(1)
Zber starých vozidiel môže vykonávať spracovateľ starých vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie podľa § 89 ods. 1 tretieho bodu alebo ten, kto má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber starých vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. d) a uzavretú zmluvu so spracovateľom starých vozidiel.
(2)
Osoba oprávnená na zber starých vozidiel je okrem povinností podľa § 14 a 16 povinná
a)
prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby,
b)
vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla a ak pri vystavení potvrdenia o prevzatí starého vozidla je z evidencie automaticky vygenerované potvrdenie o vyradení vozidla, jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla,
c)
vykonávať zber výhradne na účel prepravy starých vozidiel na ich spracovanie k spracovateľovi starých vozidiel okrem prípadu, ak zber vykonáva sám spracovateľ starých vozidiel,
d)
odovzdať spracovateľovi starých vozidiel, ktorý spĺňa podmienky tohto zákona, každé odobrané staré vozidlo a odobrané osvedčenie o evidencii časť I a časť II tohto starého vozidla do 30 dní,
e)
vykonávať zber starých vozidiel výlučne v zariadení, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo ich častí,
f)
prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej úplné spracovanie; to neplatí, ak si držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu,20a)
g)
zaslať bezodkladne po prevzatí starého vozidla na spracovanie v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje z potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie,
h)
vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
zobraziť paragraf
§ 65
Povinnosti spracovateľa starých vozidiel

(1)
Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17
a)
spracovávať staré vozidlá v súlade s udeleným súhlasom a dodržiavať požiadavky ustanovené v autorizácii na spracovanie starých vozidiel,
b)
mať uzavretú zmluvu o spracovaní starých vozidiel s výrobcom vozidiel alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre vozidlá,
c)
voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie starých vozidiel alebo pri jeho modernizácii najlepšie dostupné techniky s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
d)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade s platnou dokumentáciou, s podmienkami určenými v udelenom súhlase a v súlade s udelenou autorizáciou,
e)
viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní starých vozidiel,
f)
viesť evidenciu častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie,
g)
nakladať so starým vozidlom tak, aby bolo predovšetkým zbavené látok nebezpečných pre životné prostredie, a vykonať ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
h)
zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla v lehote do jedného roka od jeho prevzatia na spracovanie vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí a súčiastok starého vozidla a zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel, najmä recyklácie starých vozidiel, ako aj zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,
i)
prednostne odobrať použitú automobilovú batériu a akumulátor, ak je súčasťou tohto starého vozidla a zabezpečiť ich odovzdanie spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov určenému v zmluve podľa písmena b),
j)
odobrať použité prevádzkové kvapaliny a odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s nimi určenej v zmluve podľa písmena b),
k)
ohlasovať koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov množstvo odobratých použitých batérií a akumulátorov podľa písmena i), ich členenie podľa § 42 ods. 3 a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal,
l)
zabezpečiť pri svojej činnosti dodržanie požiadaviek na recykláciu, opätovné použitie častí a súčiastok starých vozidiel a zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel ustanovených vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. n)],
m)
zabezpečiť pri svojej činnosti dodržanie ustanovených záväzných limitov a termínov uvedených v prílohe č. 3 na opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel,
n)
prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby,
o)
vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla a ak pri vystavení potvrdenia o prevzatí starého vozidla je z evidencie automaticky vygenerované potvrdenie o vyradení vozidla [§ 105 ods. 3 písm. n)], jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla; uvedená povinnosť sa neuplatní, ak staré vozidlo preberá od osoby oprávnenej na zber starých vozidiel,
p)
publikovať informácie uvedené v § 61 ods. 1 písm. g) druhý a tretí bod,
q)
poskytnúť na požiadanie potrebnú súčinnosť výrobcovi vozidiel pri plnení jeho povinností podľa § 61 ods. 1 písm. g) druhý a tretí bod,
r)
viesť a uchovávať evidenciu o spracovaní starých vozidiel,
s)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena r) príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a výrobcovi vozidiel a organizácii zodpovednosti výrobcov pre vozidlá, s ktorými má uzavretú zmluvu, a uchovávať ohlasované údaje,
t)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
u)
prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej úplné spracovanie; to neplatí, ak si držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu,20a)
v)
po prevzatí starého vozidla na spracovanie zaslať bezodkladne v elektronickej forme orgánu policajného zboru údaje z potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie a následne mu do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku doručiť osvedčenie o evidencii časť I a časť II,
w)
vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch ministerstva vnútra.
(2)
Ustanoveniami odseku 1 písm. p) a q) nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.20)
zobraziť paragraf
§ 75f
Rozšírená zodpovednosť výrobcu osobitného výrobku z plastu

(1)
Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E oddiele I je okrem povinností podľa § 27 a 52 povinný znášať náklady
a)
na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na trh Slovenskej republiky,
b)
spojené so zberom, prepravou, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením odpadu z výrobkov,
c)
spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu.
(2)
Výrobca tabakových výrobkov na účely povinnosti podľa odseku 1 písm. b) môže zriadiť špecifickú infraštruktúru zberu odpadu z týchto výrobkov.
(4)
Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a predáva tieto výrobky v inom členskom štáte, ustanoví na plnenie povinností vo vzťahu k týmto výrobkom splnomocneného zástupcu v danom členskom štáte.
(5)
Výrobca rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty vedie a uchováva evidenciu o rybárskom výstroji, ktorý je uvedený na trh Slovenskej republiky a ohlasuje ministerstvu údaje z nej a uchováva ohlasované údaje.
zobraziť paragraf
§ 81
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

(1)
Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
a)
obec, ak ide o
1.
zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
2.
zmesový odpad z iných zdrojov,
3.
drobný stavebný odpad,
b)
ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
1.
oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
2.
elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
3.
oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov,
4.
oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu.108aa)
(2)
Komunálny odpad z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je taký odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20.
(3)
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.
(4)
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
(5)
Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
(6)
Zakazuje sa
a)
ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
b)
ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
c)
vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(7)
Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná
a)
zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,
b)
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1.
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania109) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1),
2.
jedlých olejov a tukov z domácností a
3.
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
c)
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky,
d)
umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady
1.
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,
2.
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,
e)
umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou; ustanovenie odseku 22 tým nie je dotknuté,
f)
na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého bodu,
g)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor,
h)
zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce,
i)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
j)
zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu109a) za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.
(8)
Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o
a)
nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b)
spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c)
nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d)
nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
e)
spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1.
elektroodpadov z domácností,
2.
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3.
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
4.
veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
5.
jedlých olejov a tukov,
f)
spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok,
g)
spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
h)
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
i)
prevádzkovaní zberného dvora,
j)
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
k)
dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
(9)
Pôvodca komunálnych odpadov, okrem skutočností podľa odseku 1 písm. b) je povinný
a)
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
b)
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c)
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d)
ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
(10)
Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.108)
(11)
Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.
(12)
Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad108) vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 10. Do miestneho poplatku obec nemôže zahrnúť náklady uvedené v odseku 11. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(13)
Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov.
(14)
Zmluva medzi obcou a tým, kto na jej území vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre zložku papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky, musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj spôsob preukazovania vyzbieraných množstiev týchto odpadov a spôsob a podmienky úhrady nákladov uhrádzaných obcou podľa § 59 ods. 8.
(15)
Obec v zmluve podľa odseku 13 podrobne upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov uvedených v odseku 13 tak, aby boli v súlade s platným programom kraja a so všeobecne záväzným nariadením obce podľa odseku 8. Zmluva sa uzatvára na určitý čas, obvykle na päť rokov alebo na dobu neurčitú s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov.
(16)
Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g) od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
(17)
Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
(18)
Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka
a)
individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku 9 písm. d), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo
b)
výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení podľa odseku 8; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.
(19)
Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý preukáže, že
a)
množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b)
komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
(20)
Obec môže zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.
(21)
Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.
(22)
Obec môže pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej dvoch kalendárnych rokov.
(23)
Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci neuzatvorí zmluvu podľa § 59 ods. 4 ani do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy obce s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 59 ods. 2 napriek tomu, že financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa tohto zákona je zabezpečené, je obec oprávnená vypovedať zmluvu podľa odseku 13 alebo jej časť, na základe ktorej je na jej území zabezpečený triedený zber; výpovedná doba je 45 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede.
(24)
Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne, na jeho náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce
a)
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
b)
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
(25)
Obec je povinná nahlásiť ministerstvu a organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2, údaje o produkcii zmesového odpadu a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v obci za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
(26)
Na území vojenského obvodu108a) úlohy a povinnosti obce podľa tohto zákona plní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
(27)
Ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, je povinný tento odpad dotriedený na úroveň ustanovenú vo vykonávacom predpise poskytnúť na materiálové zhodnotenie najmenej dvom zariadeniam oprávneným na recykláciu daného druhu dotriedeného odpadu. Ak tieto zariadenia na recykláciu odmietnu prijať takto dotriedený odpad, vydajú o tom písomné potvrdenie, na ktorého základe môže byť odpad energeticky zhodnotený.
zobraziť paragraf
§ 103
Informačný systém odpadového hospodárstva

(1)
Informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len „informačný systém“) zriaďuje a spravuje ministerstvo. Prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená organizácia. Informačný systém sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.
(2)
Povinná osoba na účely tohto zákona je osoba, ktorej ukladá tento zákon
a)
evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť,
b)
inú povinnosť súvisiacu s informačným systémom.
(3)
Miestom výskytu odpadu na účely tohto zákona sa rozumie miesto, na ktorom odpad fyzicky vzniká, nakladá sa s ním alebo sa tam nachádza. Každé miesto výskytu odpadu je jednoznačne identifikovateľné pomocou priradeného identifikátora.
(4)
Informačný systém slúži najmä na
a)
evidenciu a publikovanie programových dokumentov odpadového hospodárstva,
b)
účely úkonov orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo veciach
1.
registrácie výrobcov vyhradených výrobkov a súvisiacich činností,
2.
udeľovania autorizácií a súvisiacich činností,
3.
udeľovania súhlasov a súvisiacich činností,
4.
vykonávania registrácií a súvisiacich činností,
5.
vydávania vyjadrení a súvisiacich činností,
6.
vydávania osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti a súvisiacich činností,
7.
vydávania osvedčení na autorizovanú činnosť,
c)
podávanie námietok, udeľovanie súhlasov a vymedzenie podmienok pri cezhraničnom pohybe odpadov,
d)
podporu kontrolnej činnosti,
e)
vedenie registrov,
f)
evidenciu údajov povinných osôb,
g)
zber a vyhodnocovanie údajov od povinných osôb,
h)
elektronizáciu komunikácie medzi povinnými osobami a orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva.
(5)
Informačný systém obsahuje
a)
register výrobcov vyhradeného výrobku,
b)
register autorizácií,
c)
register osvedčení o odbornej posudkovej činnosti,
d)
register zariadení na zneškodňovanie odpadu,
e)
register zariadení na zhodnocovanie odpadu,
f)
register zariadení na zber odpadov,
g)
register zberných dvorov,
h)
register zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly,
i)
register osôb registrovaných podľa § 98,
j)
register orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva,
k)
register osvedčení na autorizovanú činnosť,
l)
evidenciu údajov o cezhraničnom pohybe odpadov,
m)
evidenciu údajov o vnútroštátnej preprave nebezpečného odpadu,
n)
evidenciu údajov o nahraných programových dokumentoch,
o)
evidenciu údajov o uložených sankciách,
p)
evidenciu údajov o elektronickej evidencii odpadov povinných osôb,
q)
evidenciu údajov o udelených súhlasoch,
r)
evidenciu údajov o vydaných vyjadreniach,
s)
evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s odpadom,
t)
evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie výrobcov vyhradených výrobkov podľa § 27 ods. 4 písm. h),
u)
evidenciu údajov z ohlasovaných údajov z evidencie organizácií zodpovednosti výrobcov a tretích osôb podľa § 28 ods. 4 písm. d) prvého bodu,
v)
údaje o podaniach podľa tohto zákona vrátane ich obsahu, podávajúcich osobách, spôsobe ich vyriešenia a ostatné súvisiace údaje z referenčných registrov štátnej správy a centrálnych systémov,
w)
údaje týkajúce sa zostáv a štatistík plynúcich zo zozbieraných údajov, registrov, evidencií,
x)
údaje o činnosti užívateľov informačného systému formou technického žurnálu ich aktivít,
y)
údaje potrebné na fungovanie informačného systému a zabezpečenie jeho bezpečnej prevádzky.
(6)
V rámci informačného systému sa spracúvajú nevyhnutné osobné údaje a používajú údaje
a)
z registratúry ministerstva,
b)
z elektronického informačného systému na správu registratúry ministerstva vnútra,
c)
z registra fyzických osôb,
d)
z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
e)
z registra adries,
f)
zo správy používateľov ministerstva vnútra,
g)
zo správy používateľov ministerstva,
h)
z informačných systémov povinných osôb, ktoré si časť alebo celkové evidenčné a ohlasovacie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva plnia pomocou automatizovaných rozhraní informačného systému,
i)
z informačných systémov štátnej správy, ktoré obsahujú relevantné údaje vo vzťahu k úseku odpadového hospodárstva,
j)
z informačných systémov štátnej správy, ktoré sa využívajú za účelom elektronizácie štátnej správy v súlade s osobitným predpisom.
(7)
Povinné osoby zasielajú evidenciu údajov podľa tohto zákona v súlade s vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. ab)].
(8)
V informačnom systéme sa vedú osobné údaje v rozsahu podľa tohto zákona. Orgány štátnej správy a iné osoby, ktoré využívajú informačný systém, spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu činností vo svojej pôsobnosti alebo na účely plnenia svojich povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov.148) Týmto nie sú dotknuté osobitné predpisy o ochrane osobných údajov.59)
(9)
Registre podľa odseku 5 sa členia na verejnú časť a neverejnú časť, pričom
a)
verejnú časť tvoria
1.
údaje o povinných osobách v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa, rozsah a platnosť registrácie, súhlasu, prípadne iného úradného dokumentu podľa tohto zákona,
2.
osobné údaje o fyzických osobách v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje, ak ide o register osvedčení,
b)
neverejnú časť tvoria ostatné údaje.
(10)
Údaje v registroch podľa odseku 5 sú verejné, pokiaľ nie je v odseku 11 uvedené inak okrem písmena c), na ktoré sa vyžaduje písomný súhlas dotknutej osoby.
(11)
Údaje v evidenciách podľa odseku 5 písm. k), l), n) až t), v), x) a y) nie sú verejné.
(12)
V informačnom systéme sa používajú údaje z iných informačných systémov, evidencií a registrov uvedených v odseku 5 v rozsahu potrebnom na výkon činností orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva a colných orgánov v rozsahu podkladov k nimi vykonávaným kontrolám.
(13)
Osoby, ktoré spravujú a vedú evidenciu a registre alebo sú držiteľmi údajov tvoriacich registre a evidenciu podľa odseku 5, sú povinné bezodplatne ministerstvu poskytnúť údaje na účely tohto zákona, a to nepretržite a automatizovane alebo nepretržite a priamo; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.137)
(14)
Údaje evidované v informačnom systéme sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak.
(15)
Údaje sa v informačnom systéme uchovávajú
a)
päť rokov po skončení platnosti dokladu, ktorý oprávňuje k vykonávaniu činnosti, ak ide o podanie a súvisiace údaje, na základe ktorých sa vydalo osvedčenie, súhlas, rozhodnutie alebo iný úradný dokument oprávňujúci k činnosti; ak sa platnosť tohto oprávnenia predlžuje, údaje v informačnom systéme sa uchovávajú päť rokov po skončení posledného predĺženia,
b)
desať rokov, ak ide o údaje z evidencií a ohlásení v podobe, ako ju podali povinné osoby,
c)
100 rokov, ak ide o údaje z registrov agregovaných a štatistických informácií odvodených z ostatných dát.
(16)
Registre sa napĺňajú v rámci informačného systému, a to spracovaním žiadostí, ohlásení, oznámení, evidencií a iných vstupov podľa tohto zákona, podaných pomocou elektronických formulárov137) zverejnených na portáli informačného systému.
(17)
K údajom z registrov majú automatizovaný prístup alebo priamy prístup
a)
ministerstvo,
b)
ministerstvo vnútra,
c)
inšpekcia,
d)
okresné úrady v sídle kraja vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
okresné úrady vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
f)
colné orgány,
g)
Policajný zbor.
(18)
Z registrov informačného systému sa nevyhotovujú výpisy ani odpisy.
(19)
Osoby povinné ohlasovať údaje príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa tohto zákona sú povinné bezodplatne ohlásiť ustanovené údaje elektronicky do informačného systému.
(20)
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva a obce sú povinné ohlasovať bezodkladne elektronicky do informačného systému údaje podľa tohto zákona.
(21)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia, predĺženie platnosti rozhodnutia alebo žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa tohto zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému.
(22)
Žiadosť o zápis do registrov podľa tohto zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému.
(23)
Evidenčná povinnosť a ohlasovacia povinnosť podľa tohto zákona sa vykonáva elektronicky prostredníctvom informačného systému.
zobraziť paragraf
§ 105
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
b)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje Program Slovenskej republiky a Program predchádzania vzniku odpadu,
c)
dáva námietky, súhlasy a určuje podmienky pri cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti tohto zákona,
d)
vedie a aktualizuje Register výrobcov vyhradeného výrobku, zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly (§ 79 ods. 11) a vydáva potvrdenie podľa § 79 ods. 12,
e)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
f)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
g)
konzultuje s príslušnými orgánmi členských štátov opatrenia podľa § 112 ods. 3, ak ide o vplyvy činnosti vykonávanej v inom štáte, a môže požiadať o zastavenie zneškodňovania odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 uvedenými v prílohe č. 2,
h)
vedie evidenciu o cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti tohto zákona,
i)
udeľuje, predlžuje, mení a zrušuje autorizáciu podľa § 89 až 94 a pozastavuje výkon činností, na ktoré bola udelená autorizácia (§ 94 ods. 6),
j)
vedie register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ods. 5), register osôb, ktorým bola udelená autorizácia (§ 89 ods. 5) a register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov (§ 100 ods. 9),
k)
zabezpečuje odbornú prípravu pre odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť [§ 95 ods. 2 písm. c) a ods. 6 písm. b)], zabezpečuje vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ods. 3), vydáva, mení a ruší osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť podľa § 95 ods. 4 a § 96 ods. 1, 2 a 3,
l)
zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti odpadového hospodárstva medzinárodným inštitúciám, ktorých je Slovenská republika členom, alebo ak taká povinnosť vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
m)
zabezpečuje činnosť ohniskového bodu pri preprave odpadov cez štátnu hranicu,138)
n)
na požiadanie informuje o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a zariadeniach na zneškodňovanie odpadov,
o)
zabezpečuje odbornú prípravu osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov [§ 100 ods. 3 písm. d) a § 101 písm. c)], zabezpečuje vykonanie skúšok osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov [§ 100 ods. 3 písm. c), ods. 6 a § 101 písm. c)], vydáva, mení a ruší osvedčenia o odbornej posudkovej činnosti podľa § 100 ods. 5 a 6 a § 102 ods. 1 až 4, povoľuje vydanie odborného posudku osobe podľa § 100 ods. 8 a dáva si vyhotoviť kontrolný odborný posudok podľa § 102 ods. 5,
p)
oznamuje Európskej komisii program Slovenskej republiky týkajúci sa polychlórovaných bifenylov a zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly podľa § 79 ods. 11,
q)
vykoná zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku (§ 30),
r)
vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. h), § 28 ods. 4 písm. d), § 41 písm. b), § 44 ods. 8 písm. c), § 51 písm. f), § 65 ods. 1 písm. s), na základe ohlásených údajov kontroluje plnenie povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g) a raz ročne súhrnne vyhodnocuje ich plnenie na účely notifikácie vo vzťahu k Európskej únii (§ 105 ods. 4),
s)
vyjadruje sa ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska,139)
t)
určuje podiel výrobcov elektrozariadení na trhu na základe údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. h),
u)
rozhoduje v prípade pochybností, či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením, na ktoré sa vzťahuje druhý oddiel štvrtej časti tohto zákona,
v)
vedie evidenciu údajov o recyklačnej efektivite ohlásených podľa § 51 písm. j),
w)
sleduje splnenie určených cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3,
x)
rozhoduje v prípade pochybností, či výrobok je, alebo nie je obalom,
y)
zabezpečuje činnosť kontaktného bodu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,140)
z)
zverejňuje údaje potrebné pre výpočet trhového a zberového podielu podľa § 27 ods. 4 písm. j), ciele zberu pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly a potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade na svojom webovom sídle,
aa)
zverejňuje program odpadového hospodárstva kraja podľa § 9 ods. 4,
ab)
vyzýva organizáciu zodpovednosti výrobcov na preukázanie funkčnosti systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 28 ods. 5,
ac)
vyzýva tretiu osobu na preukázanie funkčnosti systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi podľa § 44 ods. 9,
ad)
vyzýva výrobcu vyhradeného výrobku na preukázanie funkčnosti systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 29 ods. 2,
ae)
zverejňuje rozhodnutia o udelení autorizácie,
af)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej osoby analýzy zmesového komunálneho odpadu,
ag)
vykonáva zápis a výmaz koordinačných centier do Registra koordinačných centier, vedie Register koordinačných centier a údaje z neho zverejňuje na svojom webovom sídle,
ah)
zabezpečuje vzájomnú spoluprácu s ostatnými členskými štátmi, najmä na vytvorení vhodného toku informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností výrobcov elektrozariadení a poskytovanie informácií členským štátom a Európskej komisii podľa potreby,
ai)
na svojom webovom sídle zverejňuje odkazy na vnútroštátne registre výrobcov elektrozariadení ostatných členských štátov,
aj)
udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí podľa § 97 ods. 1 písm. f) a schvaľuje plán recyklácie lode podľa § 97 ods. 1 písm. g),
ak)
vydáva písomné potvrdenie podľa § 24 ods. 5 a 9,
al)
udelí poverenie podľa § 135h ods. 4,
am)
udelí poverenie podľa § 135h ods. 5,
an)
určuje identifikátory prijatých platieb podľa § 24 ods. 4 a zverejňuje a aktualizuje ich zoznam na svojom webovom sídle,
ao)
monitoruje cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6.
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti o obsahu programov a o spôsobe vypracúvania programu kraja, držiteľa polychlórovaných bifenylov a o obsahu programu predchádzania vzniku odpadu,
b)
zoznam odpadov, ako aj zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov, ktoré tvoria Katalóg odpadov,
c)
obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie evidencie odpadov a ohlasovanie údajov z evidencie držiteľa odpadu, odosielateľa, príjemcu a prepravcu nebezpečných odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov a prevádzkovateľa zariadenia na zber a výkup odpadov, obsah a spôsob vedenia evidencie a uchovávanie evidencie o zbere odpadov a výkupe niektorých odpadov, a ohlasovanie údajov z nej, obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie a ohlasovanie údajov z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadov,
d)
podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi a na prevádzkovanie zariadenia, označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti o označovaní a zhromažďovaní odpadov v priestoroch prekládkovej stanice komunálneho odpadu a priestoroch skladovania výkopovej zeminy, technológii nakladania s nebezpečnými odpadmi, zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov, podrobnosti o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi, zverejnenie podmienok, za ktorých preberá odpad na spracovanie, zhodnotenie alebo zneškodnenie, označovanie zariadenia na zber odpadov alebo výkup odpadov, podrobnosti o oznámení pri zbere alebo výkupe odpadu od fyzických osôb, zverejňovanie druhov odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnené, vzorec na výpočet energetickej účinnosti, rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a prostredia, do ktorého sa tento odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje, limity toxicity, zoznam odpadov, ktoré sa zakazuje skládkovať bez ich predchádzajúcej úpravy,
e)
jednotné metódy analytickej kontroly odpadov,
f)
podrobnosti o skládkach odpadov, o ich prevádzkovaní, postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí, postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov, podrobnosti o evidenčnej, ohlasovacej povinnosti a o povinnosti uchovávania evidencie,
g)
podrobnosti o prevádzkovaní úložiska dočasného uskladnenia ortuti, podrobnosti o prevádzkovaní úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, podrobnosti a náležitosti prevádzkového poriadku, ktorý podlieha schváleniu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, rozsah a spôsob monitorovania ortuti, obsah, spôsob vedenia, ohlasovania a uchovávania evidencie o ortuti, ktorá je odpadom, prevádzkovateľom úložiska dočasného uskladnenia ortuti, a prevádzkovateľom úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, podmienky pre uskladnenie ortuti, potvrdenie o kontajneri,
h)
vzorec pre výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy, vzor potvrdenia na čerpanie účelovej finančnej rezervy a náležitosti stanoviska podľa § 24 ods. 5 a 9,
i)
podrobnosti žiadosti o zápise do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a vzor potvrdenia o zápise, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku, podrobnosti o informačnej povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku, podrobnosti o propagačných a vzdelávacích aktivitách so zameraním na konečného používateľa s celoslovenským pôsobením a lokálnym pôsobením na úrovni obce o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov, podrobnosti o obsahu Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov a o rozsahu údajov zverejňovaných z tejto správy, podrobnosti o obsahu Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania a o rozsahu údajov zverejňovaných z tejto správy, podrobnosti o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu odpadu, podrobnosti o výpočte výšky a druhu záruky podľa § 29 ods. 2 písm. g) a jej preukazovaní ministerstvu, podrobnosti o nakladaní s odpadom z neobalových výrobkov, podrobnosti o zasielaní údajov podľa § 28 ods. 4 písm. h), k) a n) a § 44 ods. 8 písm. f), h) a n),
j)
podrobnosti o spôsobe preukazovania zhodnotenia v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov,
k)
podrobnosti o nakladaní s elektrozariadením a s elektroodpadom, podrobnosti o členení elektroodpadu na účely oddeleného zberu a skladovania pred jeho spracovaním, podrobnosti o označovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom, podrobnosti o nádobe na zbernom mieste, podrobnosti o skladovaní elektroodpadu vrátane dočasného skladovania, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa elektroodpadu, podrobnosti o technických požiadavkách na spracovanie elektroodpadu, podrobnosti o vedení prevádzkovej dokumentácie o spracovaní elektroodpadu, podmienky, ktoré musí spĺňať zariadenie na výkon prípravy na opätovné použitie, podrobnosti o informáciách poskytnutých spracovateľom o príprave na opätovné použitie a spracovanie pre každý typ nového elektrozariadenia, kategórie elektroodpadu, ktoré sú vhodné na prípravu na opätovné použitie a oprávnenosť osoby vykonávajúcej prípravu na opätovné použitie elektroodpadu, nádoba určená na odovzdanie veľmi malého elektroodpadu alebo elektroodpadu zo svetelných zdrojov, príklady elektroodpadu z domácností a iného ako z domácností, podrobnosti o cezhraničnej preprave použitých elektrozariadení, podrobnosti o sprievodných dokladoch, testovaní a hodnotení použitých elektrozariadení, vrátane výsledkov testovania, obsahu, umiestnení a uchovávaní záznamu, informatívny zoznam elektrozariadení,
l)
podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov, sadzby pre určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov podľa § 112 ods. 11, podrobnosti o cezhraničnej preprave použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6,
m)
výšku zálohu zálohovaných opakovane použiteľných obalov na nápoje a výšku zálohu zálohovaných obalov na nápoje, ktoré nie sú opakovane použiteľné, požiadavky na vlastnosti a zloženie obalov, podrobnosti o označovaní údajom o materiálovom zložení obalu, podrobnosti o označovaní obalu ako zálohovaný obal, podrobnosti o spôsobe a preukazovaní materiálového toku, podrobnosti o výpočte trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a cieľov zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov, podrobnosti o výške ekonomicky oprávnených výdavkov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov, podrobnosti k zasielaniu a zverejňovaniu podľa § 16 ods. 12, podrobnosti k zasielaniu a zverejňovaniu Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 4 písm. n) a p) a odsekov 9 a 10,
n)
podrobnosti o požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel a na zariadenie na zber starých vozidiel, podrobnosti o podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa starých vozidiel, podrobnosti o vedení prevádzkovej dokumentácie o spracovaní starých vozidiel, podrobnosti o spôsobe kódovania častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov, požiadavky na recykláciu, zhodnocovanie starých vozidiel a opätovné použitie častí starých vozidiel, zoznam materiálov a súčiastok podľa § 61 ods. 1 písm. b), vrátane najvyšších prípustných limitov obsahu ťažkých kovov v nich obsiahnutých, lehoty na uplatňovanie výnimky a prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním vrátane spôsobu ich označenia, vzor potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie a vzor potvrdenia o vyradení vozidla z evidencie, podrobnosti o rozsahu publikačnej a informačnej povinnosti výrobcu vozidiel, podrobnosti o publikačnej povinnosti spracovateľa starých vozidiel [§ 65 ods. 1 písm. p)], podrobnosti o žiadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla, podrobnosti o výške príspevku do Environmentálneho fondu pri žiadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla,
o)
podrobnosti o dekontaminácii polychlórovaných bifenylov, referenčné metódy zistenia obsahu polychlórovaných bifenylov v dekontaminovaných zariadeniach, objektoch, materiáloch a kvapalinách, spôsob označovania vstupu do priestoru, v ktorom je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly umiestnené, spôsob označovania týchto zariadení, spôsob označovania dekontaminovaných zariadení a technické požiadavky na metódy zneškodnenia polychlórovaných bifenylov okrem spaľovania, spôsob a obsah oznámenia o držbe zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly, vzor potvrdenia o prijatí polychlórovaných bifenylov podľa § 17 ods. 1 písm. i),
p)
osobitné kritériá pre určenie stavu konca odpadu,
q)
vymedzenie lokalít výskytu medveďa hnedého, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť odpad osobitným spôsobom a podrobnosti o spôsobe zabezpečenia odpadu,
r)
obsah, spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb a podrobnosti o obsahu žiadosti o registráciu podľa § 98,
s)
podrobnosti o obsahu žiadostí o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
t)
požiadavky udeľovania súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu vrátane podrobností o odpadoch vhodných na tento účel,
u)
podrobnosti o obsahu žiadosti o udelenie autorizácie a jej vzor, podrobnosti o podkladoch na účely predĺženia platnosti autorizácie, náležitosti a podrobnosti o obsahu a spôsobe vedenia registra osôb, ktorým bola udelená autorizácia,
v)
podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej spracovateľskej činnosti a o obsahu a spôsobe overovania odbornej spôsobilosti, zabezpečenie systému zmluvných vzťahov, obsah a spôsob vedenia registra odborne spôsobilých osôb na autorizáciu, prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a udelenia autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie, podrobnosti o postupe pri ustanovovaní oprávnených osôb, náležitosti odborného posudku, podrobnosti o podmienkach výkonu posudkovej činnosti, podrobnosti o vedení registra oprávnených osôb,
w)
podrobnosti o vybavení zberných dvorov, požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov, výpočet obvyklých nákladov na zber v obci, podrobnosti o vážení komunálnych odpadov,
x)
podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi, podrobnosti o informačnej kampani zameranej na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
y)
podmienky ohlasovania údajov do informačného systému, rozsah sprístupnenia údajov z informačného systému,
z)
podrobnosti o náležitostiach oznámenia k cezhraničnému pohybu odpadov,
aa)
metodiku analýzy zmesového komunálneho odpadu,
ab)
podrobnosti o elektronickej evidencii odpadov,
ac)
podrobnosti týkajúce sa zohľadnenia trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovného použitia, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch,
ad)
špecifikácie označovania podľa § 75e,
ae)
postup selektívnej demolácie pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými odpadmi s demolačnými odpadmi, ako aj uskutočňovania stavby alebo údržby stavby podľa § 77 ods. 3 písm. b), minimálny rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií podľa § 77 ods. 3 písm. d), požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií, technické a organizačné požiadavky na mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, špecifické požiadavky pre výkopové zeminy, odstránenú asfaltovú zmes, odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť vedľajším produktom podľa prílohy č. 8b piateho bodu až siedmeho bodu, a obsah ohlásenia podľa § 77 ods. 3 písm. e) a f).
(4)
Ministerstvo vo vzťahu k Európskej únii je notifikačným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi a oznamuje Európskej komisii najmä
a)
údaje z evidencie vedenej podľa odseku 2 písm. r),
b)
údaje a správy podľa dotazníka, návodu alebo osnovy Európskej komisie,140a)
c)
každoročne údaje o dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a spôsobe získania týchto údajov do 18 mesiacov od ukončenia kalendárneho roka,
d)
každoročne údaje o efektivite a dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 117
Iné správne delikty

(1)
Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. a), f), g), h), n); § 15 ods. 2, 18; § 16 ods. 1, 2; § 16 ods. 4; § 16 ods. 8 písm. b), ods. 12; 16a ods. 1; § 17 ods. 1 písm. c), d), g), h), i), k), l), m); § 19 ods. 1 písm. b), c), e), h), i); § 20 ods. 9; § 21 ods. 3 písm. b), c), e), h), j), o), p), q), r); § 26 ods. 2 písm. a), b); § 26 ods. 3, 4, 5, 6; § 27 ods. 4 písm. h); § 28 ods. 4 písm. h), i), k), n), o), p), s), t), ac), ad), ae); § 28 ods. 9 písm. a), b), c),d), f), g), h), i), j), k), ods. 10, 11; § 29 ods. 1 písm. d), e), f), g), h), i), m); § 30 ods. 6, 7; § 34 ods. 1 písm. l); § 38 ods. 1; § 39 ods. 4 písm. d), e); § 41 písm. a), b), c), d), m), n); § 44 ods. 8 písm. f), g), h), j), k), l), n), o), u); § 44 ods. 12, 13, 14; § 46 ods. 2; § 50 ods. 4; § 51 písm. e), f), g), j); § 53 ods. 7, 8; § 54 ods. 1 písm. f), ods. 5; § 53aa; § 55 ods. 3, 4, 5; § 56 ods. 4, 5, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. h), i), j); § 61 ods. 2, 3, 6; § 62 ods. 2, 3, 4; § 64 ods. 2 písm. b), g), h); § 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w); § 67 ods. 1, 3, 4; § 74 ods. 1 písm. b); § 79 ods. 8, 10; § 81 ods. 2, 3, 4, 15, 25; § 82 ods. 3 písm. a), b); § 92 ods. 4; § 93 ods. 1; § 103 ods. 7, 13, 19, 20; § 125 ods. 5.
(2)
Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 6, 7, 8, 9; § 10 ods. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12; § 11; § 16 ods. 8 písm. a), d); § 17 ods. 1 písm. e); § 19 ods. 1 písm. g), i); § 21 ods. 3 písm. d), n); § 25 ods. 5, 13, § 27 ods. 15; § 28 ods. 4 písm. j); § 37; § 41 písm. e), f); § 48; § 51 písm. b), c); § 55 ods. 1, 2, 6; § 56 ods. 1, 2, 3, 6, 7; § 64 ods. 2 písm. a), f); § 65 ods. 1 písm. c), d), n), u); § 71; § 81 ods. 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24; § 82 ods. 3 písm. c), d); § 83; § 98; § 135.
(3)
Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2, 6; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g); § 17 ods. 1 písm. f), n), o); § 21 ods. 3 písm. i), k), s); § 22; § 23; § 25 ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. a), b), c), d), i), l); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r), u), v), w), x), y), z), aa), ab), af), ag),ah); § 28 ods. 5; § 28 ods. 12 písm. c); § 28 ods. 13; § 29 ods. 1 písm. a), c), d), h), j), k), l), o); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, ods. 11 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), 12, 13, 14, 15, 17 písm. c); § 31 ods. 8; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 39 ods. 5; § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r), s),v),w); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 1, 2, 4; § 59 ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), k); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. c), d), e); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2, 3, 5; § 70; § 72; § 73 ods. 10; § 74 ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 3 a 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4, § 135ea ods. 3; § 135eb ods. 6, 7, 8; § 135ec; § 135k.
(4)
Pokutu od 1 500 eur do 200 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší alebo koná v rozpore s § 17 ods. 1 písm. a), b), j); § 19 ods. 1 písm. a), d); § 19 ods. 3; § 21 ods. 1; § 21 ods. 3 písm. a), l), m); § 26 ods. 1 písm. a); § 28 ods. 4 písm. c), d); § 29 ods. 1 písm. b); § 44 ods. 8 písm. b), c); § 51 písm. a); § 64 ods. 1; § 65 ods. 1 písm. a); § 89 ods. 1; § 97.
(5)
Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. k), l); § 16 ods. 6, 7; § 19 ods. 4; § 20 ods. 2, 3, 6; § 24; § 26 ods. 2 písm. c), d); § 27 ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28 ods. 4 písm. e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f), l), m); § 29 ods. 4; § 31 ods. 11 písm. q); § 34 ods. 1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i), p), t); § 44 ods. 11; § 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54 ods. 1 písm. d), e); § 74 ods. 1 písm. a); § 79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23; § 79a ods. 3; § 84 ods. 4; § 88 ods. 2, 4; § 88a ods. 2, 4; § 112 ods. 6; § 135eb ods. 9, 10.
(6)
Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 13; § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f); g); § 25 ods. 1, 7; § 27 ods. 25; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 62 ods. 6; § 75b; § 75c; § 75d; § 75e; § 75f; § 75g; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 81 ods. 27; § 84 ods. 3, 5; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 135g.
(7)
Za porušenie povinnosti podľa § 59 ods. 12 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uloží organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly pokutu v sume vypočítanej ako 1,5-násobok nákladov na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov v obci, v ktorej nezabezpečila triedený zber týchto odpadov do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto obce s inou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
(8)
Za porušenie povinnosti podľa § 59 ods. 13 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uloží organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly pokutu v sume vypočítanej ako 1,5-násobok nákladov na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, v ktorej neuhradila náklady na triedený zber týchto odpadov.
zobraziť paragraf
Poznámka
20a)
§ 116 ods. 17 zákona č. 8/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
Napríklad § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb.), zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
22a)
§ 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
22b)
§ 139b ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
Čl. 114 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
zobraziť paragraf
Poznámka
26a)
§ 8 ods. 5 písm. i) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
Napríklad § 124 ods. 3 Trestného zákona, zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
29)
§ 300 až 302 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
30)
§ 126 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
31)
§ 3 ods. 2 Trestného poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
zobraziť paragraf
Poznámka
33)
Občiansky zákonník.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
§ 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35)
§ 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35a)
§ 2 písm. x) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
36)
§ 9 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38)
Napríklad § 566 a 577 Obchodného zákonníka, § 724 Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
38a)
Čl. 2 bod 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ L 137, 24. 5. 2017).
zobraziť paragraf
Poznámka
38b)
Čl. 2 bod 1 nariadenia (EÚ) 2017/852.
zobraziť paragraf
Poznámka
38c)
Čl. 2 bod 2 nariadenia (EÚ) 2017/852.
zobraziť paragraf
Poznámka
38d)
Čl. 2 bod 3 nariadenia (EÚ) 2017/852.
zobraziť paragraf
Poznámka
39)
Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2017/852.
zobraziť paragraf
Poznámka
39a)
Čl. 13 bod 3 nariadenia (EÚ) 2017/852.
zobraziť paragraf
Poznámka
39b)
Čl. 12 nariadenia (EÚ) 2017/852.
zobraziť paragraf
Poznámka
40)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
40a)
§ 32 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
40b)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41)
§ 116 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
§ 102 zákona č. 7/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
§ 153 zákona č. 7/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
§ 68 ods. 3 písm. e) Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení. Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.). Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) (oznámenie č. 15/2001 Z. z.).§ 3 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov. Nariadenie (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12. 2008) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
§ 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
§ 6 zákona č. 67/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
50)
§ 7 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
zobraziť paragraf
Poznámka
51)
Napríklad zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
51a)
Článok 3 bod 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
51b)
Článok 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
§ 610 až 629 a § 638 až 641 Obchodného zákonníka.§ 765 až 771 Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
53)
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení. Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.). Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) (oznámenie č. 15/2001 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
54)
Napríklad zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
55)
Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
56)
Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne).
zobraziť paragraf
Poznámka
57)
Čl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4. 12. 2007) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
58)
Nariadenie (ES) č. 1013/2006 v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 1418/2007 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
58a)
§ 2 písm. c) zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
58b)
§ 6 zákona č. 302/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
58c)
Napríklad § 22, 23 a 27 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
zobraziť paragraf
Poznámka
59)
Napríklad zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
60)
Zákon č. 587/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
61)
Obchodný zákonník. Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
62)
Napríklad zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
63)
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
64)
Zákon č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
65)
§ 2 ods. 19 zákona č. 362/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
66)
§ 2 ods. 20 zákona č. 362/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
67)
§ 2 ods. 22 zákona č. 362/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
68)
Napríklad rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008), zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 529/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
69)
§ 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
70)
§ 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
71)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1103/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES určujú pravidlá týkajúce sa označovania kapacity prenosných sekundárnych (dobíjateľných) a automobilových batérií a akumulátorov (Ú. v. EÚ L 313, 30. 11. 2010).
zobraziť paragraf
Poznámka
72)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).
zobraziť paragraf
Poznámka
72a)
Čl. 3 piaty bod nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
73)
§ 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
74)
Rozhodnutie Komisie zo dňa 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (97/129/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 3, Ú. v. ES L 50, 20. 2. 1997).
zobraziť paragraf
Poznámka
75)
Napríklad zákon č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
76)
Nariadenie Komisie (ES) č. 461/2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel.
zobraziť paragraf
Poznámka
77)
Čl. 3 ods. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).
zobraziť paragraf
Poznámka
78)
Čl. 4 a príloha I nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
79)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (U. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013).
zobraziť paragraf
Poznámka
80)
§ 2 ods. 22 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
81)
§ 2 ods. 22 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
82)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 34/2010 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť.
zobraziť paragraf
Poznámka
83)
§ 29 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
83a)
§ 31 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
84)
§ 25 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
85)
§ 12 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
86)
§ 12 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
87)
§ 25 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
88)
§ 29 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
88a)
§ 31 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
89)
§ 120 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
90)
§ 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
91)
§ 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 543/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
92)
§ 113 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
93)
§ 121 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
94)
§ 3 písm. u) zákona č. 587/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
95)
§ 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
96)
§ 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 8/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
96a)
Čl. 2 bod 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
96b)
Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
96c)
Čl. 4 ods. 1 bod 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
96d)
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
96e)
§ 2 ods. 3 zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
96f)
§ 7 ods. 1 písm. v) zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
96g)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2151 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 428, 18. 12. 2020).
zobraziť paragraf
Poznámka
96h)
Zákon č. 89/2016 Z. z. v znení zákona č. 92/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
97)
§ 2 písm. i) zákona č. 137/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
98)
§ 43g zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
99)
§ 94 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
100)
§ 86 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
101)
Napríklad § 87 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
102)
§ 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
102a)
Napríklad § 54, 55, 57 a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
103)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
104)
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. Príloha č. 6 časť B bod 7.7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
105)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
106)
§ 2 písm. b) tretí bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
107)
Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
107a)
§ 55 ods. 2 písm. b) a c) a § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
107b)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES (Ú. v. EÚ L 330/1, 10. 12. 2013) v platnom znení. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2323 z 19. decembra 2016, ktorým sa vytvára európsky zoznam zariadení na recykláciu lodí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 o recyklácii lodí (Ú. v. EÚ L 345/119, 20. 12. 2016) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
107c)
Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
107d)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
107e)
Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
107f)
Čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
108)
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
108a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 96/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
108aa)
Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
109)
§ 26 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 355/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
109a)
§ 12 a 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o Štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
110)
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
111)
Čl. 53 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
112)
Čl. 54 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
113)
Čl. 2 bod 15 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
114)
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
115)
Príloha II nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
116)
Príloha IA a IB nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
117)
Čl. 11 a 12 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
118)
§ 300 až 309 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
119)
Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
120)
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
121)
Rozhodnutie Rady OECD C(2001)107 o preskúmaní rozhodnutia C(92)39 o kontrole cezhraničných pohybov odpadu určeného na zhodnotenie (rozhodnutie OECD) (Ú. v. ES L 16, 23. 01. 1992).
zobraziť paragraf
Poznámka
122)
§ 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
122a)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
123)
§ 19 zákona č. 39/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
124)
Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
125)
§ 36 zákona č. 364/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
125a)
Čl. 3 ods. 1 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES (Ú. v. ES L 330, 10. 12. 2013) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
125b)
Čl. 3 ods. 1 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
125c)
§ 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
125d)
§ 76 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
126)
§ 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
126a)
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
126b)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
127)
§ 18 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
128)
§ 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
129)
§ 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
130)
§ 88 zákona č. 50/1976 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
131)
§ 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
132)
§ 76 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
133)
Čl. 114 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
135)
§ 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
137)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
138)
Čl. 5 Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 60/1995 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
139)
§ 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
140)
Čl. 9 Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 593/2004 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
140a)
Napríklad Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1885 zo 6. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov o skládkach komunálneho odpadu v súlade so smernicou Rady 1999/31/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2000/738/ES; vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1004 z 7. 6. 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov o odpade v súlade so smernicou EP a Rady 2008/98/ES a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2012) 2384.
zobraziť paragraf
Poznámka
141)
§ 10 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
zobraziť paragraf
Poznámka
142)
Zákon č. 514/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
143)
§ 39 zákona č. 251/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
144)
Čl. 2 ods. 35 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
145)
Čl. 22 až 25 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
145a)
§ 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
146)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
147)
§ 13 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
148)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
148a)
§ 24 a 26 zákona č. 71/1967 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
148aa)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
148b)
§ 32 ods. 1 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
148c)
§ 3 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 262/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
148d)
§ 3 ods. 3 písm. c) piaty bod zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 262/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
148e)
§ 6 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
149)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
160)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
160a)
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1004 z 7. 6. 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov o odpade v súlade so smernicou EP a Rady 2008/98/ES a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2012) 2384.
zobraziť paragraf
Poznámka
160b)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
161)
STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2004) (83 9001).
zobraziť paragraf
Poznámka
162)
Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
163)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29. 6. 2013) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore