Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2023 do 29.05.2023

Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 29.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Školstvo a vzdelávanie, Štátna správa, Územná samospráva, Miestna štátna správa
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST42JUD2310DS39EUPP18ČL1

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2023 do 29.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 596/2003 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 396/2022 a 394/2022


§ 19
Zriaďovanie škôl alebo školských zariadení

(1)
Školu alebo školské zariadenie možno zriadiť až po jeho zaradení do siete.
(2)
Školu alebo školské zariadenie môže zriadiť
a)
obec,
b)
samosprávny kraj,
c)
regionálny úrad,
d)
štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,56)
e)
iná právnická osoba alebo fyzická osoba,
f)
vysoká škola, ak ide o zriadenie materskej školy,
g)
ústredný orgán štátnej správy, ak ide o zriadenie materskej školy.
(3)
Škola alebo školské zariadenie zriadené zriaďovateľom podľa odseku 2 písm. d) je cirkevná škola alebo cirkevné školské zariadenie a škola alebo školské zariadenie zriadené zriaďovateľom podľa odseku 2 písm. e) je súkromná škola alebo súkromné školské zariadenie.
(4)
Vzdelanie získané v školách zriadených zriaďovateľom podľa odseku 2 je rovnocenné.
(5)
Vo veciach výchovy a vzdelávania sú školy a školské zariadenia podľa tohto zákona v oblasti metodického riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu riadené ministerstvom.
(6)
Elokované pracovisko možno zriadiť iba na území kraja podľa adresy školy alebo školského zariadenia až po rozhodnutí o zmene v sieti podľa § 18 ods. 6 písm. a). Elokované pracovisko sa nezriaďuje pri školských účelových zariadeniach.
(7)
Elokovaným pracoviskom sa rozumie trvalo zriadený uzatvorený priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom školy, ktorej je súčasťou, alebo výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou. Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou. Na vonkajšom označení elokovaného pracoviska sa uvádza elokované pracovisko, pomlčka a za pomlčkou sa uvedie názov školy alebo školského zariadenia podľa § 21 ods. 1, ktorého je elokované pracovisko súčasťou.
(8)
Elokované pracovisko možno zrušiť až po rozhodnutí o zmene v sieti podľa § 18 ods. 6 písm. b).
(9)
Diagnostické centrum môže zriadiť len regionálny úrad.
(10)
Vysoká škola alebo ústredný orgán štátnej správy môže zriadiť materskú školu len pre deti osôb, ktoré sú v štátnozamestnaneckom pomere, pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k zriaďovateľovi materskej školy. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky môže zriadiť materskú školu aj pre deti profesionálnych vojakov vykonávajúcich štátnu službu v služobnom pomere k Slovenskej republike. Vysoká škola a ústredný orgán štátnej správy má právo na zabezpečenie financovania podľa osobitného predpisu,31) len ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie.
zobraziť paragraf
§ 37
Priestupky

(1)
Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý
a)
ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie,
b)
zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci alebo viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku alebo
c)
zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.
(2)
Priestupku sa dopustí zamestnanec školy alebo školského zariadenia, ktorý umožní v škole alebo v školskom zariadení činnosť politickej strany alebo politického hnutia a ich propagáciu.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane. Za priestupok podľa odseku 2 sa uloží pokuta do 331,50 eur, a to aj opakovane.
(4)
Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec. Priestupky podľa odseku 2 prejednáva regionálny úrad.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.79a)
zobraziť paragraf
§ 37a
Správne delikty

(1)
Obec uloží pokutu od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane, zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je právnickou osobou a ktorý
a)
ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie,
b)
zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci alebo viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku alebo
c)
zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.
(2)
Školský inšpektor uloží pokutu do 331,50 eura zodpovednému zamestnancovi, ktorý neodstránil nedostatky zistené školskou inšpekciou okrem opatrení týkajúcich sa riešenia sťažností a petícií.
(3)
Hlavný školský inšpektor uloží pokutu do 663,50 eura zriaďovateľovi, ktorý vymenoval do funkcie riaditeľa osobu, ktorá nespĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 5, a rozhodne o opatrení na odstránenie zisteného nedostatku.
(4)
Regionálny úrad uloží pokutu
a)
do 663,50 eura
1.
obci, ktorá nezabezpečila činnosti podľa § 6 ods. 3,
2.
samosprávnemu kraju, ktorý nezabezpečil činnosti podľa § 9 ods. 4,
b)
do 1 659,50 eura
1.
obci, ktorá neplnila povinnosti podľa § 6 ods. 13,
2.
samosprávnemu kraju, ktorý neplnil povinnosti podľa § 9 ods. 13,
3.
obci a samosprávnemu kraju, ktoré porušili ustanovenia o počte žiakov v triedach.
(5)
Ministerstvo uloží pokutu
a)
do 3 319,00 eur zriaďovateľovi, ktorý porušil povinnosť podľa § 17 ods. 5 alebo podľa § 22 ods. 4,
b)
do 33 193,50 eura zriaďovateľovi, ktorý
1.
zriadil školu alebo školské zariadenie bez rozhodnutia ministerstva o ich zaradení do siete,
2.
zrušil školu alebo školské zariadenie bez rozhodnutia ministerstva o ich vyradení zo siete,
c)
od 100 eur do 3000 eur zriaďovateľovi, ktorý údaje podľa § 35a neposkytol alebo poskytol nepravdivé údaje,
d)
do 5 000 eur zriaďovateľovi, ktorý
1.
nespracuje alebo spracuje nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje podľa § 23a ods. 3 písm. d), g) až k) a ods. 4 písm. c) alebo
2.
nesplní povinnosť oznámiť údaje podľa § 23a ods. 10,
e)
od 1 000 eur do 10 000 eur zriaďovateľovi, ktorý neodvolá riaditeľa v lehote podľa § 3 ods. 17.
(6)
Ministerstvo uloží pokutu do 3 000 eur škole alebo školskému zariadeniu, ak
a)
neposkytne alebo poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov,79b)
b)
nesplní povinnosť oznámiť údaje na spracovanie údajov v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov podľa osobitného predpisu,79c)
c)
nezaznamená alebo zaznamená nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje do Centrálneho registra pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení79d) alebo
d)
nesplní povinnosť oznámiť údaje na spracovanie v Centrálnom registri pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu.79e)
(7)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(8)
Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(9)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu okrem výnosu z pokút podľa odseku 1, ktorý je príjmom obce.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 39hj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023


Konanie o priestupku alebo konanie o správnom delikte, ktoré bolo začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2022, sa dokončia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore