Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín 521/2021 účinný od 01.01.2023 do 30.09.2023

Platnosť od: 28.12.2021
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.09.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín 521/2021 účinný od 01.01.2023 do 30.09.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 521/2021 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 471/2022


§ 1

(1)
Je v záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov (ďalej len „národné vízum“) štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú absolventmi
a)
vysokoškolského štúdia druhého stupňa vysokej školy v Slovenskej republike alebo v Českej republike,
b)
vysokoškolského štúdia vysokej školy uvedenej v prílohe č. 1 alebo ekvivalentného vzdelania podľa európskeho kvalifikačného rámca z výskumnej inštitúcie uvedenej v prílohe č. 1,
c)
vysokoškolského štúdia druhého alebo tretieho stupňa vysokej školy a budú zamestnaní u zamestnávateľa v Slovenskej republike v zamestnaniach uvedených prílohe č. 2.
(2)
Národné víza je možné udeliť spolu v počte najviac 3 000 národných víz v kalendárnom roku. Do počtu národných víz podľa prvej vety sa nezapočítava národné vízum udelené na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak mu pred udelením národného víza na účel zamestnania bolo udelené vízum na účel hľadania si zamestnania.
(3)
Udeliť národné vízum je možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny
a)
podľa odseku 1 písm. a) a b), ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 alebo § 24 zákona o pobyte cudzincov, alebo
b)
podľa odseku 1 písm. c), ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov.
(4)
Národné vízum sa štátnemu príslušníkovi podľa odseku 1 udeľuje na účel
a)
hľadania si zamestnania na obdobie 90 dní,
b)
zamestnania na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok.
(5)
Národné vízum podľa odseku 2 nie je možné opätovne udeliť z rovnakého dôvodu podľa odseku 4.
(6)
Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 5a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2023


V konaní o udelenie národného víza začatom a neskončenom pred 1. januárom 2023 sa splnenie podmienok podľa § 1 ods. 1 písm. b) a c) posudzuje podľa príloh č. 1 a 2 v znení účinnom do 31. decembra 2022.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 521/2021 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 521/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 521/2021 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 521/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore