Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 608/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Stavebné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD16DS10EUPPČL0

Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 608/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 608/2003 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 172/2022

Legislatívny proces k zákonu 172/2022
Legislatívny proces k zákonu 608/2003

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 172/2022, dátum vydania: 20.05.2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál.

Cieľom návrhu zákona je v súvislosti s návrhom rekodifikácie stavebného zákona zriadiť nový ostatný ústredný orgán štátnej správy Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ktorý prevezme kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia.

Oblasť územného plánovania bola dlhodobo zanedbávaná a nevenovala sa jej potrebná pozornosť. Aj toto je jeden z dôvodov návrhu na zriadenie nového úradu ako ústredného orgánu štátnej správy. Pre posilnenie významu spoločenskej diskusie, vývoja územného plánovania aj prípravy metodiky ako aj zásad územného plánovania sa predpokladá, že pri úrade bude pôsobiť poradný orgán pre územné plánovanie v ktorom budú zastúpené profesijné stavovské organizácie spracovateľov územnoplánovacích dokumentácií, samospráv ako zástupcov obstarávateľov a univerzít architektonického a urbanistického zamerania.

Zároveň sa navrhuje špecializovaná štátna správa vo vertikálnej štruktúre podriadených úradov resp. regionálnych pracovísk úradu.

Po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona o výstavbe sa na úseku výstavby zmení i doteraz známa štruktúra rozhodovacej právomoci pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený úrad a právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na jeho pracoviská v regiónoch.

V súvislosti s prechodom kompetencií na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia z ministerstva na úrad predmetom novelizácie v článkoch II VI i súvisiace predpisy spolu so zohľadnením nadobudnutia účinnosti návrhu zákona o územnom plánovaní a návrhu zákona o výstavbe.

Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, pozitívne a negatívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, služby verejnej správy pre občana, životné prostredie, ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

2

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Kompetenčný zákon

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Úrad vlády SR

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Máj 2021

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

Jún 2021

2.Definovanie problému

Východiská a oblasti s potenciálom na zlepšenie pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky:

-Nejednotnosť a nepredvídateľnosť postupov pri výkone verejnej moci

-Nedostatočná disciplína a vymáhateľnosť

-Dlhé doby trvania konaní (napr. získanie stavebného povolenia trvá v priemere 300 dní)

-Nedostatočná kvalita rozhodovania a kontroly

-Nedostupnosť údajov o území

-Neefektívna komunikácia s účastníkmi procesov územného plánovania a výstavby

-Nelichotivé postavenia Slovenska v medzinárodnom merítku v rebríčku Doing Business 2020 - SR patrí 146. miesto (zo 190 hodnotených krajín)

3.Ciele a výsledný stav

Právnou úpravou sa zriaďuje Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorý bude gestorom interoperability procesov, kvality a dostupnosti údajov o území a elektronického výkonu verejnej moci ako predpokladu pre efektivity a kvality procesov územného plánovania a výstavby,

Očakávaným výsledkom je:

-zjednotenie a predvídateľnosť postupov pri výkone verejnej moci na úrovni štátnej správy a samosprávy, zvýšenie disciplíny a vymáhateľnosti,

-zlepšenie kvality rozhodovania a kontroly,

-zavedenie informačného modelu stavby ako digitálnej reprezentáciu fyzickej a/alebo funkčnej časti projektovaného územia alebo stavby v štruktúrovanej forme.

-

-ako aj zlepšenie postavenia Slovenska v medzinárodnom merítku v rebríčku Doing Business 2020 - SR patrí 146. miesto (zo 190 hodnotených krajín) vs SR bude patriť medzi 20 najlepšie hodnotených krajín z pohľadu stavebného konania.

3

Zriadenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky je predpokladom a prvým z krokov navrhovanej zmeny v oblasti územného plánovania a výstavby. Bude nasledovaný návrhmi zákonov o územnom plánovaní a o výstavbe.

Ad prístup k dátam: Jedným z princípov architektúry IS “Kvalitné a otvorené dáta”. Všetky vstupné dáta budú organizované jednotným dátovým modelom BIM (Building Information Modeling v súlade s STN EN ISO 23387 (73 9014)) a štandardami pre ISVS. Údaje budú pokrývať domény priestorových informácií územného plánovania a výstavby ako aj transakčných údajov súvisiacich so zabezpečením výkonu agiend na týchto úsekoch správy. Na výstupe budú referenčné a spracované údaje dostupné vo forme pubic api, data setov, ako aj v analytickej časti samotného IS pre potreby OLAP a následného exportu. Údaje budú dostupné na základe rolí a príslušných oprávnení pre registrovaných, neregistrovaných a autentifikovaných používateľov systému. Všetky údaje budú evidované, spracovávané, publikované ako aj archivované v zmysle Zákon č. 95/2019 Z. z. (Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

4.Dotknuté subjekty

Dotknuté subjekty sú:

- novo navrhovaný Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý má byť ústredným orgánom štátnej správy,

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR,

- Ministerstvo vnútra SR

- Ministerstvo životného prostredia SR

- okresný úrad v sídle kraja, ako orgán štátnej správy,

- orgány územnej samosprávy, ktorými sú obce a samosprávne kraje.

5.Alternatívne riešenia

Pri príprave nového konceptu boli zvažované alternatívne návrhy.

Alternatíva

krátky popis

popis

A1

as is

Žiadna zmena legislatívy. Žiadny IS. (tj ponechanie procesov územného plánovania a procesov výstavby úpravou doterajšieho zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

A2

MDV2019 bez IS

Zmena legislatívy bez elektronizácie procesov prostredníctvom IS.

A3

ISVS - VS

Zmena legislatívy s podporou elektronizácie procesov prostredníctvom IS. Nový inf. systém financovaný prostredníctvom št. rozpočtu - Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

A4

ISVS - a.s.

Zmena legislatívy s podporou elektronizácie procesov prostredníctvom IS. Nový inf. systém financovaný prostredníctvom a.s. Funkčný SaaS dostupný skôr ako pri A5.

A5

ISVS - PPP

Zmena legislatívy s podporou elektronizácie procesov prostredníctvom IS. Nový inf. systém financovaný prostredníctvom PPP. Funkčný SaaS dostupný neskôr ako pri A4.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

4

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7.Transpozícia práva EÚ

Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.

Návrhom nedochádza k transpozícii práva EÚ.

8.Preskúmanie účelnosti**

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne“

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne“

10.Poznámky

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.

Ad sociálne vplyvy:

Využitím navrhovanej elektronickej komunikácie prostredníctvom služieb nového informačného systému je

-dodržaná povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami ...

-diskriminácia medzi ženami a mužmi neprípustná

-podporená rovná participácia na rozhodovaní

5

považuje predkladateľ za pozitívne.

Vplyvy súvisiace so zánikom pracovných miest a vytváraním nových pracovných miest v súvislosti so zmenami kompetencií obcí a vznikom nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky - považuje predkladateľ za pozitívne aj negatívne.

11.Kontakt na spracovateľa

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov

drahosova.silvia@gmail.com

 

marian.vaniak@vlada.gov.sk

 

slavomira.salajova@vlada.gov.sk

12.Zdroje

Pri spracúvaní návrhu zákona ako aj doložky vplyvov boli za účelom získania relevantných údajov a informácií podľa možností použité všetky zdroje – predchádzajúce návrhy dokumentácie z roku 2019, dostupné štatistiky, výstupy z procesnej analýzy a z návrhov efektivizácie štátnej správy, relevantné smernice EÚ, konzultácie s dotknutými subjektmi, spolupráca s odborníkmi ako aj metódy odhadu. Všetky použité zdroje sú bližšie popísané v častiach, kde sa s príslušnými informáciami pracuje, uvažuje a pod.

13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania

6

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2021

2022

2023

2024

Príjmy verejnej správy celkom

0,00

0,00

19 962 000,00

16 895 205,00

CSÚ

0,00

0,00

19 962 000,00

16 895 205,00

z toho:

- vplyv na ŠR

0,00

0,00

19 962 000,00

16 895 205,00

Rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

19 962 000,00

16 895 205,00

EÚ zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na obce

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

3 200 000,00

14 345 415,63

20 571 796,75

25 745 375,75

Úrad vlády SR (SIH)

3 200 000,00

0,00

0,00

0,00

CSÚ

14 345 415,63

20 571 796,75

25 745 375,75

z toho:

- vplyv na ŠR

3 200 000,00

14 345 415,63

20 571 796,75

25 745 375,75

Rozpočtové prostriedky

3 200 000,00

14 345 415,63

20 571 796,75

25 745 375,75

EÚ zdroje

0

0

0

0

Spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na počet zamestnancov

0

0,00

0,00

0,00

- vplyv na ŠR

0

413,00

513,00

513,00

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0,00

7 674 187,20

10 203 307,20

10 203 307,20

- vplyv na ŠR

0,00

7 674 187,20

10 203 307,20

10 203 307,20

- vplyv na obce

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na vyššie územné celky

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0,00

0,00

0,00

0,00

Financovanie zabezpečené v rozpočte

3 200 000,00

610 000,00

610 000,00

8 850 171,00

Úrad vlády SR (SIH)

3 200 000,00

0,00

0,00

0,00

7

MDVSR (ÚP, ukončenie preneseného výkonu)

0,00

610 000,00

610 000,00

8 850 171,00

Iné ako rozpočtové zdroje*

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0,00

13 735 415,63

-203,25

-0,25

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Financovanie návrhu bude zabezpečené

-v r. 2021 je zdrojom kapitola Úrad vlády SR v rámci Štátneho rozpočtu na rok 2021,

- v r. 2022 financovaním zo štátneho rozpočtu,

- od roku 2023 príjmami nového úradu CSÚ - zo zdrojov zo spolufinancovania prostredníctvom prevádzkovateľa IS ÚPaV (akcionári: štát, investor),

- pozn. v r. 2024 - ukončenie preneseného výkonu je chápaný ako zdroj krytia, keďže nedôjde k jeho úspore (pozn. v pripravovanom rozpočte na roky 2022 až 2024 je z MDV SR uvedený transfer na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku na rok 2024 v sume 8 240 171 eur) a 610 tis Eur z kapitoly MDV SR pre fond na územné plánovanie (realokované už od roku 2022).

Budúcim príjmom štátu budú aj pokuty vyberané na základe kompetencie dohľadu, v súčasnosti nie je možné bližšie určiť výšku tohoto príjmu.

Predpokladané spolufinancovanie

- súkromných investorov – majoritným podielom a

- štát – minoritným podielom.

Spôsob financovania a obchodný model budúceho IS je navrhnutý v súlade s princípom rozpočtovej neutrality, čo v prípade IS ÚPaV znamená, že všetky priame ako aj vyvolané náklady na IS bude znášať prevádzkovateľ IS ÚPaV zaradený mimo sektor verejnej správy.

Navrhuje sa reforma, ktorá si vyžaduje komplexnú zmenu organizácie, procesov aj výraznú informatizáciu. Zároveň dochádza k zmene kompetencií tak, aby výkon stavebnej správy bol v budúcnosti efektívnejší a transparentnejší. Táto reforma si ale vyžaduje vybudovanie nového prostredia, či už inštitucionálneho alebo personálneho. K zmene systému môže dôjsť len postupne, nie jednorázovo. Postupná zmena bude znamenať, že v roku 2022 a 2023 budú dočasne zvýšené náklady z dôvodu, že ešte budú vykonávať činnosť aj obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy ale aj novozriaďovaná štátna správa. Tieto dvojité náklady ale budú len dočasné a v ďalších rokoch sa nepredpokladá negatívny dopad na štátny rozpočet.

Na obr. je znázornený diagram právnych vzťahov a finančných tokov reformného návrhu:

8

 

Tieto fin. prostriedky budú použité na vytvorenie, rozvoj a prevádzku IS.

Odhad nákladov na vývoj a prevádzku nového informačného systému ÚPaV je realizovaný v zmysle Vyhlášky č. 85/2020, ktorá detaile špecifikuje metodiku a formu odhadu celkových nákladov vlastníctva.

V zmysle pripomienok MFSR z MPK sú kvantifikované vplyvy na rozpočet verejnej správy pri Kompetenčnom zákone.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrh rieši?

1.Vznik nového centrálneho Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ďalej len CSÚ) ako nového ústredného orgánu štátnej správy.

2.Elektronizácie služieb zavedením nového IS - elektronizácia procesov územného plánovania a výstavby v jednotnej metodike a v jednom informačnom systéme.

3.Zrušenie správnych poplatkov vo výstavbe.

4.Zavedenie nového poplatku % z ceny diela vo výkaze výmer.

Kto bude návrh implementovať?

1.Ad vznik CSÚ - Úrad vlády SR v súčinnosti s MDV SR, MV SR, MŽP SR, stavebnými úradmi v obciach a mestách, s okresnými úradmi a VUC. Po zriadení nového CSÚ implementáciu prevezme sám CSÚ.

2.Ad Elektronizácia - spočiatku Úrad vlády SR, po zriadení nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len CSÚ) zodpovednosť za implementáciu prevezme CSÚ v súčinnosti s MŽP SR, stavebnými úradmi v obciach a mestách, s okresnými úradmi a VUC a s novým prevádzkovateľom IS ÚPaV.

Kde sa budú služby poskytovať?

Cieľovým stavom je poskytovanie služieb elektronicky, fyzické služby ako napr. inšpekcie a pod., budú i naďalej vykonávané fyzicky na mieste výstavby.

Metodické a procesné riadenie bude centrálne, výkon bude realizovaný regionálne (8 krajských miest vrátane Bratislavy a Košíc).

V prechodnom období bude potrebné služby poskytovať paralelne oboma spôsobmi: 1. v pôvodnom formáte v mestách a obciach na príslušných stavebných úradoch, 2. postupne budú nabiehať služby po lokalitách a druhoch stavieb v novom systéme elektronicky.

9

.......................................................................................................................................................

2.2.2. Charakteristika návrhu:

x zmena sadzby

x zmena v nároku

x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

x iné

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

r

r + 1

r + 2

r + 3

Indikátor ABC

Indikátor KLM

Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

10

Tabuľka č. 3

Vplyv na rozpočet verejnej správy

1.Prevádzkovateľ IS ÚPaV / Príjmy (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

0,00

19 962 000,00

16 895 205,00

Prevádzkovateľ IS ÚPaV

0

19 962 000,00

16 895 205,00

účelovo viazaný odvod od prevádzkovateľa IS ÚPaV, vstupom je odplata za službu IS na základe vykon. predpisu

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0,00

21 762 000,00

35 231 000,00

11

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Nedaňový príjem:

1.Prevádzkovateľ IS ÚPaV

Prevádzkovateľa IS ÚPaV (a.s.) bude zriaďovať SIH.

Prevádzkovateľ IS ÚPaV - zavedenie poplatku % z ceny diela vo výkaze výmer bude slúžiť na rozvoj a údržbu IS ÚPaV a bude príjmom prevádzkovateľa IS ÚPaV, ktorý bude prostredníctvom povinného účelovo viazaného odvodu do štátneho rozpočtu podporovať činnosti CSÚ. CSÚ bude mat záväzný ukazovateľ príjmov.

2.Obce

Dôjde k zníženiu príjmov zo správnych poplatkov vyberaných obcami vo vzťahu k agende a procesom výstavby. V roku 2023 je odhadovaný pokles príjmov zo správnych poplatkov odhadovaný na polovicu, nakoľko počas roku 2023 konania budú

1. dobiehať podľa starého (súčasného) zákona – tieto budú spravované do konca roku 2023 obcami a

2. začínať podľa nového zákona v novom elektronizovanom prostredí IS ÚPaV - tieto budú spravované novým Úradom - CSÚ.

*Dopad na kapitolu obcí v rozpočte: zrušenie správnych poplatkov: 1,8 mil v r. 2023 a 3,6 mil v r. 2024.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

2.Obce / Príjmy (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

Obce

*zrušenie správnych poplatkov

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

0,00

0,00

0,00

12

Doložka vplyvov t.č. neobsahuje pozitívne vplyvy zrýchlenia povoľovacích procesov na príjmy a výdavky štátneho rozpočtu. Skrátenie povoľovacieho procesu umožní skoršiu realizáciu verejných investícií a tým aj úsporu vyplývajúcu z medziročného rastu cien stavebnej produkcie.

Zmena procesu zároveň prinesie úsporu z digitalizácie, ktorá bola vyčíslená len pre verejný sektor. Zrýchlenie povoľovania novej výstavby bude znamenať aj tieto pozitívne vplyvy:

- skôr realizované stavby budú skôr predmetom daní (daň z príjmu, DPH, dane z nehnuteľností), čo má priamy pozitívny vplyv na verejné financie,

- zrýchlenie a zjednodušenie povoľovacích konaní bude mať vysoko pravdepodobne vplyv na rast celkového objemu výstavby, ktorý bude priamo úmerne zvyšovať príjmy z daní vrátane multiplikačných efektov.

Pre exaktný výpočet t.č. predkladateľ nemá presná dáta.

Môžeme ale predpokladať, že ak zjednodušenie a skrátenie konaní povedie k rastu stavebnej produkcie len o 5%, bude to znamenať nárast z 5 067 180 000 € na 5 320 539 000 €. Nárast predstavuje 253 359 000 €. Z uvedeného nárastu získa štát viac ako 50 mil. € na dani z pridanej hodnoty.

Samosprávy získajú ďalej dlhodobý príjem z dane z nehnuteľností. Skrátením povoľovacích konaní získa štát príjem z DPH v celom objeme výrazne skôr ako pri súčasných lehotách.

Tabuľka č. 4

1. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (ďalej aj CSÚ) – vznik nového úradu a konverzia

Hodnoty sú uvádzané v EUR.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Bežné výdavky (600)

0,00

13 345 415,63

17 271 796,75

22 745 375,75

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

7 674 187,20

10 203 307,20

10 203 307,20

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

2 682 128,43

3 569 075,55

3 569 075,55

Tovary a služby (630)2

0

2 989 100,00

3 499 414,00

8 972 993,00

vrátane odstraňovania čiernych stavieb od r 2024

Bežné transfery (640)2

0

0

0

0

13

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

2. MinDop/ Obce – prenesený výkon

Hodnoty sú uvádzané v EUR.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

Kapitálové výdavky (700)

0

1 000 000,00

3 300 000,00

3 000 000,00

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

0

1 000 000,00

3 300 000,00

3 000 000,00

konverzia dokumentácie (digitaliz.) 300 tis, územné plány

Kapitálové transfery (720)2

0

0

0

0

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

14 345 415,63

20 571 796,75

25 745 375,75

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Bežné výdavky (600)

0,00

-610 000,00

-610 000,00

-8 850 171,00

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

0

0

0

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

0

0

0

Tovary a služby (630)2

0

0

0

0

Bežné transfery (640)2

0

-610 000,00

-610 000,00

-8 850 171,00

prenesený výkon (8240171) a fond na územné plánovanie (610000)

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

0

0

0

0

Kapitálové transfery (720)2

0

0

0

0

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

-610 000,00

-610 000,00

-8 850 171,00

14

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

3. Úrad vlády – Proof of Concept a vložné

Hodnoty sú uvádzané v EUR.

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ad 1. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Najväčšia časť bežných výdavkov súvisí so zavedením nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (ďalej aj CSÚ) preto v časti tovary a služby sú náklady na prenájom (636), cestovné, materiálové vybavenie, interiér vybavenie, a iné. Bežné výdavky vo výške 150 000 Eur / ročne od r 2023 viažuce sa k návrhu súvisia aj s nevyhnutnosťou zabezpečenia prevádzky novo zavedených služieb CSÚ, projektovým riadením, potrebným metodickým usmernením dotknutých orgánov verejnej moci a občanov, zaškolením zamestnancov verejnej správy a súvisiacou medializáciou a osvetovou činnosťou. Rozsah týchto výdavkov bol stanovený expertným odhadom vychádzajúc z benchmarkových údajov, resp. výdavkov ktoré sa vzťahovali k predchádzajúcim dvom vlnám debyrokratizácie, v rámci ktorých sa nasadzovali obdobné nové služby pri aplikácii ustanovení Zákona proti byrokracii. Od roku 2024 návrh uvažuje výdavky (kategória tovary a služby) v ročnej výške 5 323 579 Eur na odstraňovanie čiernych stavieb (tvorbu fondu), pričom začiatok čerpania vo väzbe na účinnosť zákona predpokladá polovičný dopad v roku 2024.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Bežné výdavky (600)

0,00

0,00

0,00

0,00

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

0

0

0

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

0

0

0

Tovary a služby (630)2

0

0

0

0

Bežné transfery (640)2

0

0

0

0

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

Kapitálové výdavky (700)

3 200 000,00

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

1 200 000,00

0

0

0

Proof of Concept

Kapitálové transfery (720)2

2 000 000,00

0

0

0

vložné pre prevádzkovateľa IS ÚPaV.

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

3 200 000,00

0,00

0,00

0,00

15

Výdavky v hodnote 300 tis Eur plánované na konverziu stávajúcej neukončenej papierovej dokumentácie pri preberaní (takeover) agendy vyše 2000 stavebných úradov od obcí - do elektronického formátu.

Od roku 2023 návrh uvažuje kapitálové výdavky v hodnote 3 mil Eur na financovanie vypracovania územnoplánovacej dokumentácie a ich zmien obcami a samosprávnymi krajmi.

Predpokladané počty zamestnancov boli navrhnuté podľa aktuálnej obsadenosti jednotlivých sekcii a odborov ako aj podľa zaužívanej praxe. Nové pracoviská boli napočítané na základe diskusie a praktickej potreby pokrytia agendy.

NB, príslušenstvo a mobil je vybavenie zamestnanca, ktoré bude potrebovať k práci. V návrhu boli pre výpočet využité tieto parametre: 1000 EUR/NB, 400 EUR/príslušenstvo a 30 EUR/mobil/mesiac pri predpoklade vybavenia všetkých zamestnancov novým zariadením. Vozidlá v návrhu budú priradené riadiacim pracovníkom a terénnym pracovníkom. Návrh počíta s prenájmom vozidiel v priemernej cene 400 EUR/mesiac, PHM s priemerným nájazdom 25.000 km za rok, priemernej spotrebe 6 l/100km a priemernej cene PHM 1.25 EUR/l.

Ad 2. MinDop/ Obce

*Dotácia na obce 2024 na úsek Stavebného Poriadku vo výške 8 240 171,00 Eur za prenesený výkon štátnej správy (MFSR), ktorá je hradená ročne, už nebude potrebná od roku 2024 a preto ani vynaloženým výdavkom zo štátneho rozpočtu. Prechodom preneseného výkonu kompetencií zanikne nárok alebo aj potreba na krytie takto dotknutých príjmov obciam.

Prostriedky plánované v rozpočte na územné plánovanie vo výške 610 tis. Eur budú presunuté z kapitoly MDVSR do kapitoly nového CSÚ od roku 2022.

Ad 3. Úrad vlády

Uvedené kapitálové výdavky Úradu vlády SR (úrad) vzťahujúce sa k predkladanému návrhu sa viažu pre rok 2021 2 mil. Eur pri kapitálovom transfere pre Prevádzkovateľa IS ÚPaV po právoplatnosti navrhovaného zákona, t.j. v súlade s jeho navrhovanou účinnosťou. Kapitálový transfer bude predstavovať vklad akcionára do akciovej spoločnosti, ktorá bude prevádzkovať informačný systém územného plánovania a výstavby a bude realizovaný prostredníctvom SIH, prípadne ňou spravovaných fondov.

Pri stanovení hodnoty - výšky kapitálovej investície - sa vychádzalo z expertného odhadu možnej účasti štátu pri budovaní takéhoto informačného systému podporenom zároveň konzultáciami so zástupcami Centier excelentnosti zahraničných univerzít, ktoré sa problematikou zaoberajú, ako napr. Standford University.).

Kapitálová investícia je limitovaná maximálnou výškou 2 mil. Eur, čo bude predstavovať hotovostný vklad, prípadne sčasti nahradené kapitalizovanými výstupy aktivít, ktoré úrad vykonáva v rámci prípravy nového stavebného zákona (napr. proof of concept).

Prínosom tejto investície pre štát je participácia štátu na budúcich dividendách, vplyv štátu na vyvíjané a poskytované služby prevádzkovateľom IS ÚPaV, zabezpečenie ochrany záujmov štátu pri činnosti prevádzkovateľa IS ÚPaV ako aj zvýšenú motiváciu súkromného investora pri účasti štátu na projekte.

16

Tabuľka č. 5

1. CSÚ – vznik nového úradu

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2021

2022

2023

2024

poznámka

Počet zamestnancov celkom – CSÚ Predseda

1

1

1

z toho vplyv na ŠR

1

1

1

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

5 619,60

5 619,60

5 619,60

z toho vplyv na ŠR

5 619,60

5 619,60

5 619,60

Osobné výdavky celkom (v eurách)

91 004

91 004

91 004

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

67 435

67 435

67 435

z toho vplyv na ŠR

67 435

67 435

67 435

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

23 568,60

23 568,60

23 568,60

z toho vplyv na ŠR

23 568,60

23 568,60

23 568,60

2021

2022

2023

2024

poznámka

Počet zamestnancov celkom – CSÚ PP+GT+ RiKP

4

4

4

z toho vplyv na ŠR

4

4

4

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

4 800,00

4 800,00

4 800,00

z toho vplyv na ŠR

4 800,00

4 800,00

4 800,00

Osobné výdavky celkom (v eurách)

310 925

310 925

310 925

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

230 400

230 400

230 400

z toho vplyv na ŠR

230 400

230 400

230 400

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

80 524,80

80 524,80

80 524,80

z toho vplyv na ŠR

80 524,80

80 524,80

80 524,80

17

Počet zamestnancov celkom – GR sekcie

3

3

3

z toho vplyv na ŠR

3

3

3

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

3 840,00

3 600,00

3 600,00

z toho vplyv na ŠR

3 840,00

3 600,00

3 600,00

Osobné výdavky celkom (v eurách)

186 555

177 915

177 915

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

138 240

129 600

129 600

z toho vplyv na ŠR

138 240

129 600

129 600

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

48 314,88

48 314,88

48 314,88

z toho vplyv na ŠR

48 314,88

48 314,88

48 314,88

Počet zamestnancov celkom – riaditeľ odboru

25

25

25

z toho vplyv na ŠR

25

25

25

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

3 072,00

3 072,00

3 072,00

z toho vplyv na ŠR

3 072,00

3 072,00

3 072,00

Osobné výdavky celkom (v eurách)

1 243 699

1 243 699

1 243 699

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

921 600

921 600

921 600

z toho vplyv na ŠR

921 600

921 600

921 600

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

322 099,20

322 099,20

322 099,20

z toho vplyv na ŠR

322 099,20

322 099,20

322 099,20

Počet zamestnancov celkom – referent

148

248

248

z toho vplyv na ŠR

148

248

248

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

1 800,00

1 800,00

1 800,00

z toho vplyv na ŠR

1 800,00

1 800,00

1 800,00

18

Osobné výdavky celkom (v eurách)

2 516 548

4 819 334

4 819 334

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

1 864 800

3 571 200

3 571 200

z toho vplyv na ŠR

1 864 800

3 571 200

3 571 200

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

651 747,60

1 248 134,40

1 248 134,40

z toho vplyv na ŠR

651 747,60

1 248 134,40

1 248 134,40

Počet zamestnancov celkom – vedúci

10

10

10

z toho vplyv na ŠR

10

10

10

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

2 457,60

2 457,60

2 457,60

z toho vplyv na ŠR

2 457,60

2 457,60

2 457,60

Osobné výdavky celkom (v eurách)

397 984

397 984

397 984

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

294 912

294 912

294 912

z toho vplyv na ŠR

294 912

294 912

294 912

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

103 071,74

103 071,74

103 071,74

z toho vplyv na ŠR

103 071,74

103 071,74

103 071,74

Počet zamestnancov celkom – terénny pracovník

200

200

200

z toho vplyv na ŠR

200

200

200

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

1 920,00

1 920,00

1 920,00

z toho vplyv na ŠR

1 920,00

1 920,00

1 920,00

Osobné výdavky celkom (v eurách)

5 182 080

6 218 496

6 218 496

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

3 840 000

4 608 000

4 608 000

z toho vplyv na ŠR

3 840 000

4 608 000

4 608 000

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

1 342 080,00

1 610 496,00

1 610 496,00

19

z toho vplyv na ŠR

1 342 080,00

1 610 496,00

1 610 496,00

Počet zamestnancov celkom – asistent, vodič

22

22

22

z toho vplyv na ŠR

22

22

22

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

1 440,00

1 440,00

1 440,00

z toho vplyv na ŠR

1 440,00

1 440,00

1 440,00

Osobné výdavky celkom (v eurách)

427 522

513 026

513 026

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

316 800

380 160

380 160

z toho vplyv na ŠR

316 800

380 160

380 160

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

110 721,60

132 865,92

132 865,92

z toho vplyv na ŠR

110 721,60

132 865,92

132 865,92

Poznámky:

Návrh predpokladá zriadenie nových 513 miest. Výkon dohľadu v oblasti výstavby bol dlhodobo podhodnocovaný. Výrazné posilnenie stavebnej inšpekcie pomôže efektívne bojovať proti čiernym stavbám. Návrh predpokladá tiež väčšiu kontrolu stavieb aj prostredníctvom odborných terénnych pracovníkov počas ich realizácie, čím sa posilní prevencia a zefektívni kolaudácia.

Aktuálny Návrh organizačnej štruktúry CSÚ je priložený na obr. nižšie.

20

2 (2/0)2 (2/0)

Predseda úraduOS UUPV v23

Podpredseda úradu

Podpredseda úradu

Generálny tajomník

Regionálna stavebnáspráva 1/8

Tlačový odbor

Kanceláriapredsedu úradu

Odbor legislatívno-právny

Odbor auditu

Kancelária GT

Odbor správymajetku a prevádzky

Osobnýúrad

Odborinformačných akomunikačnýchtechnológií

Sekcia výstavby

Sekcia územnéhoplánovania

Sekcia informačnýchtechnológií

Regionálne odd.vyvlastňovania 1/8

Odbor verejnéhoobstarávania

Odbor metodikyúzemného plánu

Odbor metodikyvýstavby

Odbor metodikyvyvlastňovania

Úrad telekomunikačnýchstavieb

Poradný orgánpre UP15 (0/15)11 (0/11)4 (0/4)3 (2/1)x82 (0/2)5 (0/5)5 (0/5)4 (0/4)5 (0/5)

Legenda:5 (0/5)–5 vznikne, 0 delimitácia, 5 nových

Odbor opravnýchprostriedkov

Odbor správy aprevádzky IS

5 (0/5)15 (0/15)

9 (0/9)

Odbor ekonomikya rozpočtu

Odbor prevenciekorupcie a krízovéhomanažmentu

6 (0/6)7 (0/7)

Odd. regionálnehoUP 1/8

Odbor vnútornej kontroly

6 (0/6)

Oddelenie prevenciekorupcie

Oddelenie krízovéhomanažmentu

Oddelenie KURS

Sekciavyvlastňovania2 (0/2)

5 (5/0)5 (0/5)10 (4/6)3 (2/1)

Sekcia špeciálnychstavieb

16 (8/8)2 (0/2)13 (10/3)x8 *4 (3/1)x8

2 (0/2)2 (0/2)

3 (0/3)

Stavebná inšpekcia2 (1/1)

Odbor výkonurozhodnutí

Regionálna stavebnáinšpekcia 1/8

Odbor metodikystavebného dohľadu10 (2/8)x815 (4/11)5 (0/5)

Odbor opravnýchprostriedkov6 (6/0)

Odbor opravnýchprostriedkov13 (6/7)

Dráhový stavebný úrad

Letecký stavebný úrad

Vodný stavebný úrad

Špeciálny stavebný úradpre diaľnice

728 (215/513)

Úradenergo-stavieb

Regionálne pracoviská CSU2 (0/2)x8

Regionálny UUPV v sídle kraja

Podpora aprevádzka 1/82 (0/2)x8

Terénny pracovníkinšpekcie25 (0/25)x8

Odbor všeobecných stavieb voverejnomzáujme

Odborverejnýchprác

13 (13/0)2 (0/2)2 (0/4)12 (12/0)2 (1/1)8 (5/3)**10 (8/2)10 (0/10)*Špeciálne cestné, vodné a dráhové stavebné úrady na okresných úradoch nie sú započítané do delimitácií** prevodný stavebný úrad počítame 8zamestnancov, z toho 5 delimitovaných.

.

21

2. Obce – postupné ukončenie preneseného výkonu štátnej moci v oblasti výstavby

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2021

2022

2023

2024

poznámka

Počet zamestnancov celkom – obce

Vo väzbe na nábeh nového systému

z toho vplyv na ŠR

Ad prenesený výkon

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

z toho vplyv na ŠR

Osobné výdavky celkom (v eurách)

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

z toho vplyv na ŠR

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

z toho vplyv na ŠR

Poznámky:

Celkový počet zamestnancov na obciach, na ktorých sa vzťahuje prenesený výkon, je uvádzaný cca 1000 (niekedy v rozmedzí 800-1200 zamestnancov), pričom vo vyjadrení cez FTE to bude výška okolo 500 FTE, ktorú reflektuje dotácia na obce na úsek Stavebného Poriadku. Pozn. v pripravovanom rozpočte na roky 2022 2024 je z MDV SR uvedený transfer na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku na rok 2024 v sume 8 240 171 eur (zdroj: MF SR). Ukončenie preneseného výkonu chápeme ako zdroj krytia, keďže nedôjde k jeho úspore, preto je uvedené v tabuľke č. 1 v časti Financovanie zabezpečené v rozpočte.

Návrh predpokladá postupný nábeh nového systému od roku 2023. V tomto období budú bežať paralelne oba procesy podľa súčasného zákona (papierový svet) a podľa nového zákona. Pre obce to bude znamenať primeraný úbytok nových podaní. Návrh predpokladá

-nábeh nového systému od roku 2023 postupne pre všetky druhy stavieb a pre celé územie SR (pri nábehu s úrovňou poskytovanej služby 4),

-tj počas roku 2023 paralelný výkon podľa „starého zákona“ a podľa nového zákona a

-od r. 2024 ukončenie realizovania pôvodného (papierového) procesu na obciach. Preto návrh predpokladá počet zamestnancov na obciach od roku 2024 pre agendu na úseku Stavebného Poriadku za prenesený výkon štátnej správy vo výške 0 a ako aj skutočnosť, že dotácia vo výške 8 240 171 Eur od roku 2024 nebude obciam poskytovaná.

22

Pri novom organizačnom zabezpečení, v zmysle obsahovej tranzície agiend popísanej vyššie, návrh predpokladá postupné zapojenie aj časti zamestnancov z obcí do procesov CSÚ: aplikovaním a ne/akceptovaním (v rôznej miere a rôznom čase) výpovednej lehoty, príp. primeraná časť z expertov prejde z obce do CSÚ aj skôr, napr. aj od konca roka 2022. Dopad z jednorazového efektu z navýšenia prostriedkov na ukončene prac. vzťahu pre obce vs skoršie ukončenie vzťahu uvažuje návrh t.č. ako neutrálny. Prechod práv a povinností z obcí na CSÚ sa neuvažuje vzhľadom na povahu/ typ miest a zamestnaneckého vzťahu.

Obce:

Počet dotknutých zamestnancov navrhovanou zmenou na obciach je uvádzaný cca 1000 (niekedy v rozmedzí 800-1200 zamestnancov) návrh predpokladá postupné zapojenie zamestnancov z obcí do procesov a na novovytvorené pracovné miesta Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky od konca roka 2022 do konca roka 2023. Vyššiespomenutých cca 1000 zamestnancov bude ovplyvnených návrhom z dôvodu zrušenia miesta alebo úpravou náplne práce najneskôr k 31.12.2023. Návrh zároveň uvažuje aj pozitívny dopad na občanov pri obsadzovaní novovzniknutých miest v počte 513.

Ak uvažujeme o dopade vo vzťahu k FTE vyjadreniu, tak negatívny dopad je vo výške 500 a pozitívny vo výške 513 FTE.

Stavebné úrady v mestách a obciach ako aj spoločné stavebné úrady patriace pod verejnú správu zaniknú. CSU bude zastrešovať krajské stavebné úrady (8) vrátane úradov v mestách Bratislava a Košice.

Na mestá a obce prejdú resp. ostávajú povinnosti územného plánovania.

Návrh schémy / procesu delimitácie** je znázornený na obr. nižšie.

23

Regionálne pracoviská

Sekcia špeciálnych stavieb

Úrad pre Územné Plánovanie a Výstavbu

 

 

 

Vodný stavebný úrad

Špeciálny stavebný úradOdbor štátnej vodnej správy

Územné plánovanie

Stavebná inšpekcia

Štátna stavebná správa

Dráhový stavebný úrad

Špeciálny stavebný úrad prediaľnice

Oddelenie územného plánovania

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Sekcia špeciálnych stavieb

Stavebná inšpekcia

Sekcia špeciálnych stavieb

Sekcia vyvlastňovania

Sekcia výstavby

Sekcia územného plánovania

Regionálne pracoviská

Letecký stavebný úrad

Odd. regionálneho UP

Regionálna stavebná správa2584+81?83427128

 

Špeciálny stavebný úradOdbor letísk a stavieb

1.1.2023

1.1.2023

1.1.2022

SamosprávaStavebný úrad prevodné stavby

SamosprávaStavebné úrady pre cesty

1.1.2023

Okresné úradyŠpeciálnystavebný úradprepozemné komunikácie(348)

1.1.2023

?

1.1.2023

Delimitácia:

Doložka neobsahuje delimitácie, ktoré budú predmetom delimitačných protokolov bez ďalších finančných vplyvov na štátny rozpočet.

24

MVSR: Návrh predpokladá dopad na spolu 117 zamestnancov/ pracovných miest (preddohoda s MVSR), ktorých sa zmena dotkne delimitáciou. Návrh po rokovaniach so zástupcami MVSR identifikoval dotknuté pracoviská: OU Bratislava, OU Trnava, OU Trenčín, OU Nitra, OU Žilina, OU Banská Bystrica, OU Prešov a OU Košice. Pre 117 tabuľkových miest bude ročný vplyv na rozpočet do delimitácii z kapitoly MVSR do kapitoly CSÚ nasledovný: kat. 610 - Mzdy 1 816 830,- Eur a kat. 620 - Poistné 634 983,- Eur.

MDVSR: Návrh po rokovaniach so zástupcami MDVSR predpokladá dopad na 89 zamestnancov/ pracovných miest, ktorých sa zmena dotkne delimitáciou. Identifikované dotknuté agendy a pracoviská: Štátna stavebná správa, Vyvlastňovanie, Opravné prostriedky, Územné plánovanie, Stavebná inšpekcia, Výstavba a Špeciálne stavebné úrady. Tento počet je výstupom z rokovaní počas MPK.

V rokovaniach je predbežne dotknutých / odhadovaných niekoľko ďalších miest: 1 na Dopravnom úrade a 5 na MŽP.

**Nakoľko niektoré pozície stále predmetom diskusie, počty delimitácii odhadované. Spresnenie počtu delimitovaných zamestnancov a následne aj nových pozícii potrebných na pokrytie agendy stavebného úradu budú predmetom diskusie delimitačných komisií.

25

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

A – nová služba

B – zmena služby

Kód služby

Názov služby

Úroveň elektronizácie služby

(0 až 5)

26

Novelizáciou Zákona sa zavádza jednotný proces a poskytovanie súvisiacich elektronických služieb používateľom pre používateľov s príslušným oprávnením na zabezpečenie a skvalitnenie výkonu verejnej moci na úseku správy v oblasti územného plánovania.

Právnou úpravou gestor zavedie nové koncové elektronické služby na úrovni 5 (cieľový stav)

B

A

as_53835

as_n/a

(zoznam služieb má len informatívny charakter)

Získavanie údajov z iných systémov prostredníctvom integrácie

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Poskytnutie územnoplánovacích podkladov

Evidencia územnoplánovacej dokmentácie

Konzultácie k územnoplánovacej dokumentácii

Validácia územnoplánovacej dokumentácie voči územnoplánovacím podkladom

Vydanie stanoviska k územnoplánovacej dokumentácii

Vypracovanie správy k návrhu zmeny územnoplánovacej dokumentácii

Prerokovanie rozporu k návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Žiadosť o preskúmanie stanoviska dotknutých orgánov k

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

27

územnoplánovacej dokumentácii

Preskúmanie stanoviska dotknutých orgánov k územnoplánovacej dokumentácii

Vydanie stanoviska k územnoplánovacej dokumentácii

Vypracovanie podkladov pre zastupiteľstvo k schváleniu územnoplánovacej dokumentácie

Schvaľovanie ÚPD zastupiteľstvom

Vypracovanie čistopisu ÚPD

Poskytnutie územnoplánovacej dokumentácie

5

5

5

5

5

5

Spracovanie projektovej dokumentácie projektu (SZ, PS, PSV)

Konzultácie k projektu

Validácia modelu

Vydanie stanoviska k projektu

5

5

5

5

28

Vydanie rozhodnutia k projektu

Prerokovanie rozporu

Žiadosť o preskúmanie stanoviska dotknutých orgánov

Preskúmanie stanoviska dotknutých orgánov

Žiadosť o preskúmanie stanoviska dotknutých orgánov

Preskúmanie rozhodnutia k projektu

Poskytnutie projektu

5

5

5

5

5

5

5

Infraštruktúra

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?

(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)

A

isvs_10799

IS ÚPAV

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania

29

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

X

B

30

 

31

 

32

 

33

 

34

DÔVODOVÁ SPRÁVA

B. Osobitná časť

K bodu 1 až 3:

Legislatívno-technická úprava zohľadňujúca zmenu názvu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

K bodu 4 a 6:

Tento novelizačný bod legislatívno-technicky upravuje presun kompetencií na úseku územného plánovania a výstavby z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na novovznikajúci Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

K bodu 7:

Uznesením vlády č. 168/2011 z 9. marca 2011 bol ako preventívny orgán podľa článku 6

Dohovoru OSN proti korupcii, ktorý bol prijatý v New Yorku 31. októbra 2003 notifikovaný

Úrad vlády SR. Kompetencie Úradu vlády SR v oblasti prevencie korupcie však neboli riadne

zapracované do zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej

štátnej správy (kompetenčný zákon) v platnom znení. Problematika prevencie korupcie v

súčasnosti formálne nie je v pôsobnosti žiadneho ústredného orgánu štátnej správy. Vzhľadom

na jej význam pre riadne fungovanie verejnej správy v súlade so zásadami právneho štátu je

však potrebné, aby sa jej venovala náležitá pozornosť aj tým, že kompetencie v oblasti

prevencie korupcie budú riadne zverené kompetenčným zákonom do pôsobnosti ústredného

orgánu štátnej správy. Navrhuje sa doplniť kompetenčný zákon tak, aby sa doň premietol

súčasný stav a pôsobnosť Úradu vlády SR v oblasti prevencie korupcie. Ide o formálne

zosúladenie právneho stavu s aplikačnou praxou.

K bodu 8:

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.

K bodu 5 a 9:

Novelizačným bodom sa navrhuje zriadiť Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky ako ostatný ústredný orgán štátnej správy. Dôvodom zriadenia je centralizácia agendy územného plánovania a výstavby s cieľom zlepšenia a posilnenia dlhodobo zanedbávanej a pre výstavbu a všeobecný sídelný a územný rozvoj tak podstatnej činnosti akou je územné plánovanie na základe jednotných princípov, zásad a metodiky. Zámerom predkladateľa je taktiež reforma štátnej správy v oblasti výstavby profesionalizácia odborných kapacít na centrálnej ale i regionálnej úrovni a posilnenie transparentnosti, efektívnosti a hospodárností doterajších stavebných a územných konaní.

K bodu 10:

V nadväznosti na uvedené zmeny súvisiace s prechodom kompetencií sa v príslušných prechodných ustanoveniach navrhuje intertemporálna právna úprava upravujúca súvisiace procesy spojené s prechodom práv a povinností (zamestnanecké vzťahy, správa majetku štátu a pod.).

K čl. II až čl. VI

V nadväznosti na zmeny v čl. I zriadenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a prechod kompetencií na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia sa

35

navrhuje v článku II VI vykonať nevyhnutné legislatívno-technické zmeny a úpravy súvisiace s prechodom práv a povinností.

K čl. VII

Navrhovaná účinnosť časovo zodpovedá predpokladanému času prerokúvania a schvaľovania zákona a zohľadňuje účinnosti návrhu zákona o územnom plánovaní a návrhu zákona o výstavbe, ktoré nahradia doteraz platný a účinný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Bratislava 30. júna 2021

Eduard Heger v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Štefan Holý v. r.

podpredseda vlády

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

K predpisu 608/2003, dátum vydania: 31.12.2003

 

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Predložený návrh vychádza z

-        uznesenia vlády SR č. 371 zo 14. mája 2003, ktorým vláda schválila Koncepciu usporiadania miestnej štátnej správy ako východisko a podklad na legislatívne zabezpečenie zmeny organizácie miestnej štátnej správy s účinnosťou od 1. januára 2004 - vo väzbe na vytvorenie orgánov miestnej štátnej správy na vykonávanie štátnej správy na úsekoch, ktoré boli v pôsobnosti terajších krajských úradov a okresných úradov,

-        uznesenia vlády SR č.471 z 11. júna 2003, ktorým vláda schválila terminológiu v miestnej štátnej správe,

-        uznesenia vlády SR č 472 z 11. júna 2003, ktorým vláda schválila Návrh optimalizácie usporiadania miestne štátnej správy z hľadiska efektívnosti zabezpečovania úloh a z hľadiska dostupnosti pre občanov, ako východisko a podklad pre legislatívne zabezpečovanie zmien organizácie miestnej štátnej správy.

Predloženým návrhom sa vymedzujú orgány štátnej správy, ktoré vykonávajú štátnu správu na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku, stavebnej inšpekcie a bývania, ktorými sú

-        Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

-        krajské stavebné úrady,

-        obce pri prenesenom výkone štátnej správy, - Slovenská stavebná inšpekcia.

Predloženým návrhom sa súčinnosťou od 1. januára 2004 zriaďuje špecializovaný orgán miestnej štátnej správy na krajskej úrovni - krajský stavebný úrad, ktorý bude vykonávať štátnu správu na úsekoch - územného plánovania, stavebného poriadku, - bývania.

Sídla a územné obvody týchto krajských úradov sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov. Úrady budú rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Doložka

finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť

1.     Dopad na verejné financovanie

Návrh zákona nemá dopad na verejné financovanie Slovenskej republiky. Novým usporiadaním miestnej štátnej správy v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a bývania nevznikajú nároky na štátny rozpočet, nakoľko ide o presun, resp. delimitáciu finančných prostriedkov a zamestnancov z kapitoly krajských úradov do kapitoly MVRR SR. Nepatrné náklady spojené napríklad s tlačou nového označenia úradov (hlavičkový papier), resp. s vyhotovením razítok nepredstavujú náklady, ktoré by nebolo možné uspokojiť z doterajších zdrojov.


Prechod zamestnancov z krajských a okresných úradov do špecializovanej štátnej správy nevyvolá požiadavky na ďalších zamestnancov, tak ako to vyplýva z priložených tabuliek.

Územné plánovanie a stavebný poriadok


Presun počtu funkčných miest do špecializovanej štátnej správy za územné plánovanie a stavebný poriadok

z KÚ              115,75         do špecial. štátnej správy 115,75

ztohoSŠ         111,75

           4,00


Výdavky - mzdové prostriedky (15 000,-- x 112x 12 17 000,-- x4x 12)

-  odvody do poist. fondov

-  tovary a služby (80 000,- - Sk na osobu)

Bežné výdavky spolu


20 976 000,- -

7 970 880,- -

9 280 000,- -

38 226 880,- -


Kapitálové výdavky spolu (100 000,- - na osobu)

Výdavky spolu


11 600 800,--

49 826 880.- -


Bytová politika

Presun počtu funkčných miest do špecializovanej štátnej správy


z KÚ

16

do

špecializovanej štátnej správy 40

z OÚ

24

do

 

Spolu

40

 

 

 


Výdavky

- mzdové prostriedky

7 200 000,- -

 

40x15 000x12

- odvody do poist. fondov

2 736 000,- -

 

- tovary a služby

(80 000,- - na osobu)

3 200 000,- -

 


Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky (100 000,- - na osobu) Výdavky spolu


13 136 000,- -

4 000 000,- -

17 136 000,- -


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.      Dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

Návrh zákona nemá dopad na uvedené skupiny.

3.      Dopad na životné prostredie

Návrh zákona nemá dopad na životné prostredie.

4.      Dopad na zamestnanosť

Špecializovaná štátna správa na miestnej úrovni bude v súhrne vykonávaná rovnakým počtom zamestnancov ako bola vykonávaná na okresných úradoch a krajských úradoch, pričom sa uvažuje z ich prechodom a to aj zamestnancov v štátnej službe ako aj zamestnancov vo verejnej službe na základe zákona. Uvedené skutočnosti preukazujú uvedené tabuľky.

Doložka

zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.     Navrhovateľ zákona: Vláda Slovenskej republiky

2.     Názov návrhu zákona: zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v žnem neskorších predpisov.

3.      Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a)      návrh zákona z pohľadu Európskej dohody o pridružení, Národného programu pre prijatie acquis communautaire, Partnerstva pre vstup, Bielej knihy, screeningu a plánu legislatívnych úloh vlády SR nepatrí medzi priority,

b)      návrh zákona nie je predmetom negociačných pozícií v príslušnej kapitole.

4.     Problematika návrhu zákona: Nie je v práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únie upravená.

5.     Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie: Bezpredmetné.

6.      Gestor návrhu zákona: Bezpredmetné.

7.     Účasť cudzích expertov: Návrh bol vypracovaný bez zahraničnej gescie a bez účasti zahraničných expertov.

Osobitná časť

K článku I:

K§1

Vymedzujú sa orgány štátnej správy v rezorte MVRR SR, ktoré vykonávajú špecializovanú štátnu správu na úsekoch

-         územného plánovania,

-         stavebného poriadku, - bývania.

Štátnu správu na úseku územného plánovania zabezpečujú ministerstvo a krajské stavebné úrady, ktoré sú orgánmi územného plánovania podľa § 16 stavebného zákona. Orgánmi územného plánovania sú aj samosprávne kraje a obce, ktoré kompetencie na úseku územného plánovania vykonávajú ako originálnu pôsobnosť podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.

Štátnu správu na úseku stavebného poriadku vykonávajú ministerstvo ako ústredný orgán, krajské stavebné úrady v druhom stupni na krajskej úrovni a prenesený výkon štátnej stavebnej správy v prvom stupni vykonávajú obce ako stavebné úrady podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v žnem neskorších predpisov.

Zabezpečovanie činností súvisiacich s vykonávaním štátnej správy v oblasti bývania sa navrhuje víroch úrovniach - základné a všeobecné činnosti na úrovni ministerstva, regionálne činnosti na úrovni navrhovaných ôsmich krajských stavebných úradov a vybrané činnosti spojené s aplikáciou niektorých ustanovení zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania sa navrhuje zabezpečovať prostredníctvom obcí.

Vzhľadom na to, že osobitná štátna správa je upravená aj v osobitných predpisoch je do návrhu zahrnuté aj ustanovenie, ktorým sa nevylúči jej vykonávanie.

K§2

Vymedzuje sa pôsobnosť ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy na jednotlivých úsekoch.

Na úseku územného plánovania ministerstvo plní úlohy ústredného orgánu, ktorý metodicky usmerňuje orgány územného plánovania v územnoplánovacích činnostiach, rieši vecné problémy, obstaráva Stratégiu územného rozvoja Slovenska a Koncepciu územného rozvoja Slovenska a ich aktualizáciu, vypracúva metodiku obstarávania územných plánov regiónov, územných plánov obcí a územných plánov zón, organizuje vzdelávanie zamestnancov úradov, samosprávnych krajov a obcí, ktorých prostredníctvom sa obstarávajú územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumenty, zabezpečuje odbornú spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov obcami a samosprávnymi krajmi, zabezpečuje spoluprácu so susednými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie, obstaráva územno-technickc podklady a poveruje ostatné orgány územného plánovania ich obstarávaním, posudzuje zadanie a návrh územného plánu regiónu a návrh zmien a doplnkov územného plánu regiónu, prevádzkuje a sprístupňuje informačný systém o územnom plánovaní.

Na úseku stavebného poriadku ministerstvo plní úlohy ústredného orgánu, ktorý spracúva základné koncepčné materiály v oblasti štátnej stavebnej správy, t.j. územného rozhodovania, stavebného poriadku, vyvlastnenia a štátneho stavebného dohľadu, ako aj stavebnej inšpekcie a v tejto oblasti vypracúva návrhy príslušných legislatívnych predpisov a zabezpečuje metodické riadenie. V nadväznosti na to zabezpečuje spoluprácu so susednými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie, najmä s výbormi Európskej komisie pre vnútorný trh na úseku uznávania odborných kvalifikácií v oblasti projektovania stavieb (výkon povolania architekt a stavebný inžinier) ako aj vybraných činností vo výstavbe. Vytvára koncepciu bezpečnosti a vhodnosti výstavby a jednotnej technickej politiky určením všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. Významnou oblasťou pôsobnosti ministerstva je koordinovanie, metodické riadenie a kontrola výkonu štátnej správy vykonávanej

-         špecializovanou miestnou štátnou správou na úrovni kraja - krajskými stavebnými úradmi,

-         obcami ako stavebnými úradmi pri prenesenom výkone štátnej správy.

V oblasti tvorby a uskutočňovania bytovej politiky ministerstvo spracováva základné koncepčné materiály pre oblasť bývania. Ide predovšetkým o Koncepciu štátnej bytovej politiky stanovovanú na určité časové obdobie. Ďalším koncepčným materiálom je Koncepcia rozvoja bytovej výstavby. V rámci týchto koncepčných materiálov ministerstvo navrhuje opatrenia zamerané na rozvoj bývania, vytváranie nástrojov pre podporu rozvoja bývania, hospodárenie a správu bytového fondu.

V nadväznosti na uvedené spracúva návrhy príslušných legislatívnych predpisov zameraných predovšetkým v oblasti podporných nástrojov, iniciuje zmeny právnych predpisov pre oblasť vlastníctva a hospodárenia s bytmi. Nezanedbateľnou oblasťou pôsobnosti je navrhovanie nástrojov v oblasti určovania výšky nájomného vo verejnom nájomnom sektore.

Samostatnou oblasťou pôsobnosti je vykonávanie správy Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý je špecializovanou inštitúciou zriadenou na poskytovanie štátnej podpory na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu. Hlavnou formou poskytovania podpory zo štátneho tôndu rozvoja bývania je poskytovanie zvýhodnených úverov pre presne cielenú skupinu občanov.

Ministerstvo navrhuje úpravy v ďalších nástrojoch štátnej podpory a to v oblasti hypotekárneho úverovania a stavebného sporenia.

Osobitnou oblasťou je vytváranie podmienok pre poskytovanie štátnej podpory do oblasti výstavby nájomných bytov vo verejnom nájomnom sektore, prípravy územia pre bytovú výstavbu a odstraňovania systémových porúch bytových domov.

K§3

Zriaďujú sa krajské stavebné úradu ako právnické osoby, ktoré majú právnu subjektivitu a ako štátne orgány sú štátnymi rozpočtovými organizáciami. Pri svojom hospodárení sa riadia zákonom o rozpočtových pravidlách. Navrhuje sa aby úrad bol služobným úradom pre zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu a zamestnávateľom pre zamestnancov vykonávajúcich verejnú službu. Za jeho činnosť zodpovedá prednosta. Územným obvodom úraduje kraj (§ 8 ods. 1 zák. č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky).

K§4

Vymedzuje sa pôsobnosť novozriadeného orgánu špecializovanej miestnej štátnej správy na krajskej úrovni na jednotlivých úsekoch.

Na úsekoch územného plánovania a stavebného poriadku prejde na krajský stavebný úrad s účinnosťou od 1. januára 2004 v celom rozsahu pôsobnosť, ktorú doposiaľ vykonával krajský úrad podľa stavebného zákona (v súčasnosti túto pôsobnosť na krajskom úrade v rámci odboru životného prostredia vykonávajú oddelenie územného plánovania a oddelenie stavebného poriadku).

Na úseku stavebného poriadku krajský stavebný úrad vykonáva štátnu stavebnú správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad, pričom zároveň riadi a kontroluje tento výkon prenesenej štátnej správy. Ďalej plní úlohy štátneho stavebného dohľadu a podieľa sa na tvorbe koncepcií v oblasti povoľovania a realizácie stavieb. Podľa § 123 stavebného zákona si krajský stavebný úrad môže vyhradiť právomoc stavebného úradu pri jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách alebo opatreniach s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí (napr. v súčasnosti má príslušný krajský úrad vyhradenú právomoc stavebného úradu pri stavbách atómových elektrární). Z ustanovenia § 5 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyplýva krajskému stavebnému úradu povinnosť, ak obec dlhodobo (najmenej 6 mesiacov) nevykonáva pôsobnosť stavebného úradu, vyzvať písomne obec na nápravu a určiť jej na to lehotu; ak obec v určenej lehote nezabezpečí nápravu, príslušný na konanie je úrad, ktorý v takomto prípade prevezme pôsobnosť stavebného úradu.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v súčasnosti poskytuje dotácie na obstarávanie nájomných bytov, na prípravu územia a na výstavbu technickej vybavenosti a dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov. Zber žiadostí, ako aj ich posudzovanie a následné odosielanie zabezpečujú okresné úrady. S účinnosťou od 1.januára 2004 sa navrhuje, aby túto činnosť zabezpečoval špecializovaný orgán štátnej správy na krajskej úrovni. Znamená to, že od 1. januára 2004 budú tieto špecializované úrady zabezpečovať zber žiadostí, ich posudzovanie, ktoré pozostáva z overenia stanovených podmienok pre poskytnutie dotácie a následné zasielanie žiadostí na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré je poskytovateľom dotácie. V nadväznosti na túto činnosť budú tieto špecializované úrady zabezpečovať aj kontrolu vynakladania finančných prostriedkov na stavbách na ktoré bola podpora poskytnutá zo strany ministerstva. Súčasne sa v pripravovanej novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania navrhuje, aby tieto špecializované úrady vykonávali takúto kontrolu finančných prostriedkov aj v prípade podpory poskytnutej z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Kontrola vynakladania finančných prostriedkov bude spočívať v overovaní účtovných dokladov a ich súladu s predmetom podpory a v kontrole na stavbách.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytuje podporu vo forme dotácií na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. Okresné úrady zabezpečujú činnosti súvisiace s kontrolou dodržiavania zmluvne dohodnutých podmienok. Podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 1. januára 2004 sa navrhuje, aby činnosti v oblasti kontrolnej činnosti prešli na špecializované úrady na krajskej úrovni, nakoľko kontrolu nad vynakladaním verejných prostriedkov zo štátnych zdrojov musia vykonávať štátne orgány. Úlohou špecializovaných úradov pre oblasť bývania na úrovni krajských úradov bude aj vykonávanie kontroly dodržania zmluvných podmienok.

K§5

Vymedzuje sa pôsobnosť obce, ktorá vykonáva prenesenú štátnu správu na úsekoch štátnej stavebnej správy a bývania.

Na úseku štátnej stavebnej správy bola prenesená na obce pôsobnosť stavebného úradu (s výnimkou vyvlastnenia) s účinnosťou od 1. januára 2003 zákonom č. 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a následne bola prenesená na obce súčinnosťou od 1. apríla 2003 zákonom č. 103/2003 Z.z. aj pôsobnosť na úseku vyvlastnenia, ktorá sa týmto opätovne začlenila do pôsobnosti vykonávanej stavebným úradom.

Prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania je poskytovaná štátna podpora na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu. Podľa zákona NR SR č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v žnem neskorších predpisov žiadateľ o podporu predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom okresného úradu príslušného podľa miesta stavby alebo jej umiestnenia ktorý overí úplnosť náležitostí žiadosti. S účinnosťou od 1. januára 2004 sa navrhuje, aby tento zber žiadostí, ich posudzovanie a následné odoslanie na Štátny fond rozvoja bývania zabezpečovali obce z dôvodu bezprostredného kontaktu so žiadateľom o podporu. Povinnosťou obcí bude aj preskúmanie bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podpory podľa zákona o ŠFRB.

K§6

V prechodných ustanoveniach sa upravujú podrobnosti o prechode práva a povinností, ktoré súvisia zo vznikom nových orgánov štátnej správy a to jednak vo vzťahu k štátnym zamestnancom ako aj k zamestnancom vykonávajúcim verejnú službu.

V súčasnosti na úseku bývania sa jedná o 16 štátnozamestnaneckých miest, na úseku územného plánovania a stavebného poriadku sa jedná o 108 štátnozamestnaneckých miest a 4 miesta vo verejnej službe.

K článku H:

K bodu 1 a 2:

V ustanoveniach týkajúcich sa pôsobnosti orgánu štátnej správy územného plánovania, ktorú doposiaľ vykonával krajský úrad, sa vykonávajú zmeny vyplývajúce z prechodu tejto pôsobnosti na novozriadený špecializovaný orgán miestnej štátnej správy v rezorte MVRR SR.

K bodu 3:

Vytvorením špecializovanej štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie stratila opodstatnenie predmetná povinnosť krajského úradu, ktorá mala viesť k jednotnému stanovisku krajského úradu pre obstarávateľov územného plánu obce a zóny za všetky dotknuté orgány štátnej správy.

K bodu 4:

V záujme odstránenia pochybnosti o príslušnosti na prejednávanie priestupkov sa jednoznačne určuje, že priestupky prejednávajú stavebné úrady.

K bodu 5:

Ostatná novela stavebného zákona konštituuje Slovenskú stavebnú inšpekciu s presne určenými úlohami a s oprávnením ukladať pokuty podľa § 123 a stavebného zákona.

K bodu 6:

V súvislosti so zrušením okresných úradov sa v § 117 v odseku 1 vypúšťa tretia veta, týkajúca sa určenia okresného úradu ako orgánu, prostredníctvom ktorého sa poskytuje delimitačná dotácia obciam na výkon činnosti stavebného úradu. Toto ustanovenie bolo do stavebného zákona zaradené nesystematický, keďže túto pôsobnosť vykonával úsek rozpočtu a financií okresného úradu a nie úsek štátnej stavebnej správy. Vzhľadom na to, že po zrušení okresných úradov prejde táto pôsobnosť na novozriadený orgán špecializovanej štátnej správy na krajskej úrovni v rezorte MVRR SR, navrhujeme ustanovenie zaradiť do článku I tohto zákona.

K bodu 7:

V súlade so schválenou koncepciu rozvoja štátnej správy budú inšpektoráty Slovenskej stavebnej inšpekcie budované vo všetkých krajoch a preto je nevyhnutné ich sídla doplniť do znenia stavebného zákona.

K bodu 8:

V ustanoveniach týkajúcich sa vyhradenej pôsobnosti stavebného úradu a vykonávania informačných činností sa vykonáva zmena vyplývajúca z prechodu pôsobnosti štátnej stavebnej správy na špecializovaný orgán štátnej správy na krajskej úrovni v rezorte MVRR SR.

K bodu 9:

V prechodných ustanoveniach sa rieši dokončenie správnych konaní začatých pred 1. januárom 2004 krajským úradom na úseku stavebného poriadku, vzhľadom na zmeny vykonané týmto zákonom.

K článku III

Navrhovaný dátum účinnosti je určený v súlade s uznesením vlády o reforme verejnej správy.

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 810 zo dňa 27. augusta 2003.

Mikuláš Dzurinda v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

László Gyurovszky v.r.
minister výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore