Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 23.11.2000
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST50JUD79875DS31EUPP6ČL17

Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 385/2000 s účinnosťou od 01.06.2023 na základe 150/2022

Legislatívny proces k zákonu 150/2022§ 27
Ročný štatistický výkaz sudcu

(1)
Predseda súdu každoročne k 31. marcu vyhotovuje ročný štatistický výkaz sudcu (ďalej len „výkaz“) za predchádzajúci kalendárny rok; na Mestskom súde Košice vyhotovuje a podpisuje výkaz podpredseda súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva.
(2)
Výkaz obsahuje tieto údaje:
a)
označenie súdu,
b)
titul, meno a priezvisko sudcu,
c)
počet a zloženie nevybavených vecí pridelených sudcovi k prvému a poslednému dňu kalendárneho roka,
d)
počet vecí pridelených sudcovi v priebehu kalendárneho roka,
e)
počet a zloženie rozhodnutých vecí v priebehu kalendárneho roka,
f)
počet vybavených vecí v priebehu kalendárneho roka,
g)
počet verejne prejednaných vecí v priebehu kalendárneho roka,
h)
počet odpracovaných dní, počet určených pojednávacích dní vrátane počtu využitých pojednávacích dní v priebehu kalendárneho roka,
i)
počet rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti sudcu a ktorými Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušenie iných základných práv a slobôd s uvedením počtu vecí, v ktorých došlo k prieťahom v konaní pred pridelením veci hodnotenému sudcovi,
j)
údaj o priemernej výkonnosti podľa písmen c) až g) v rovnakej súdnej agende na príslušnom súde a celoslovenský priemer výkonnosti podľa písmen c) až g) v tejto agende,
k)
dôvod, pre ktorý sa sudca podieľa na výkone súdnictva v zníženom rozsahu,
l)
údaj o spôsobe rozhodnutia vecí pridelených sudcovi odvolacím alebo dovolacím senátom,
m)
údaj o účasti sudcu na vzdelávacích aktivitách podľa tohto zákona,
n)
údaje o výkonnosti sudcu podľa odseku 3,
o)
dátum vyhotovenia výkazu,
p)
titul, meno a priezvisko predsedu súdu,
q)
podpis predsedu súdu.
(3)
Predseda súdu ďalej vo výkaze uvedie porovnanie údajov podľa odseku 2 písm. c) až g) s údajmi podľa odseku 2 písm. j) spolu s odôvodnením. Ak je výsledkom porovnania nižšia výkonnosť sudcu ako priemer podľa odseku 2 písm. j), je predseda súdu povinný uviesť vo výkaze aj informáciu o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov10a) alebo o dôvodoch neprijatia týchto opatrení.
(4)
Ak ide o senát, za vec pridelenú sudcovi sa považuje vec, ktorá je sudcovi pridelená ako spravodajcovi.
(5)
Vzor výkazu zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
(6)
Písomné vyhotovenie výkazu je súčasťou osobného spisu sudcu. Predseda súdu zabezpečí zverejnenie výkazu sudcu na webovom sídle ministerstva, a to najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore