Nariadenie vlády Slovenskej republiky o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami 419/2014 účinný od 28.01.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 31.12.2014
Účinnosť od: 28.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami 419/2014 účinný od 28.01.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 419/2014 s účinnosťou od 28.01.2023 na základe 28/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami

Vláda Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2014 Z. z. nariaďuje:

§ 1

Limity výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami, ktoré sú určené výlučne na prepravu osôb, a okruh osôb, na ktoré sa tieto limity vzťahujú, sú ustanovené v prílohe.

§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 419/2014 Z. z.

  LIMITY VÝDAVKOV NA OBSTARANIE OSOBNÝCH AUTOMOBILOV ŠTÁTNYMI ROZPOČTOVÝMI ORGANIZÁCIAMI A ŠTÁTNYMI PRÍSPEVKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI

  Obstarávanie osobných automobilov určených na prepravu limit výdavkov bez dane z pridanej hodnoty
  1. štátnych tajomníkov, generálnych tajomníkov služobných úradov ministerstiev, vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky, riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, verejného ochrancu práv, prezidenta finančnej správy, prvého námestníka generálneho prokurátora, náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 48 000 eur
  2. podpredsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy, generálnych tajomníkov služobných úradov ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predsedov krajských súdov, krajských prokurátorov, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, splnomocnencov vlády Slovenskej republiky, námestníka riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, ďalších námestníkov generálneho prokurátora, predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, predsedu Dopravného úradu, podpredsedov Ústavného súdu Slovenskej republiky, podpredsedov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podpredsedov Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu 43 000 eur
  3. generálnych riaditeľov a riaditeľov sekcií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predsedov okresných súdov, okresných prokurátorov, prednostov okresných úradov, podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, podpredsedu Dopravného úradu, predsedov, generálnych riaditeľov, riaditeľov a iných vedúcich štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a preddavkových organizácií okrem generálneho prokurátora, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a námestníkov riaditeľa Slovenskej informačnej služby 30 000 eur
  4. ostatných zamestnancov štátnych rozpočtových organizácií aštátnych príspevkových organizácií 22 000 eur

Načítavam znenie...
MENU
Hore