Zákon o štátnom rozpočte na rok 2023 526/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 31.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2023 526/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 526/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o štátnom rozpočte na rok 2023

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
(1)

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2023 sa rozpočtujú sumou 26 699 184 040 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2023 sa určujú sumou 35 040 556 232 eur.

(2)

Schodok štátneho rozpočtu na rok 2023 sa určuje sumou 8 341 372 192 eur.

(3)

Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2023 je uvedený v prílohe č. 1.

(4)

Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2023 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.

(5)

Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2023 poskytujú do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 5.

(6)

Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2023 sú uvedené v prílohe č. 6.

(7)

Celková platba za poistencov štátu1) na verejné zdravotné poistenie na rok 2023 je uvedená v prílohe č. 7.

§ 2
(1)

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2023 uvedené v prílohách č. 2 až 7, pričom ustanovenia osobitného predpisu o vykonávaní rozpočtových opatrení2) týmto nie sú dotknuté. Vláda alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2023 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.3)

(2)

Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2023 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2023 podľa § 1 ods. 2.

(3)

Odsek 2 sa nevzťahuje na prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vrátené do štátneho rozpočtu, určené na ďalšie použitie.

§ 3
(1)

Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2023 určuje vo výške 0 % ročne.

(2)

Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2023 určuje vo výške 2 % ročne.

(3)

Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu5) sa na rok 2023 určuje vo výške 3 % ročne.

§ 4
(1)

Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2023 je 12 994 182 309 eur.6)

(2)

Vláda je oprávnená v roku 2023 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2023 až 2025 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.

(3)

Vláda je oprávnená v roku 2023 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2023 až 2025 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 500 000 000 eur.

§ 5
(1)

Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby7) sa v roku 2023 zvýši o 7 % od 1. januára 2023 a o ďalších 10 % od 1. septembra 2023.

(2)

Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov finančnej správy8) sa v roku 2023 zvýšia o 7 % od 1. januára 2023 a o ďalších 10 % od 1. septembra 2023.

(3)

Hodnostné platy profesionálnych vojakov9) sa v roku 2023 zvýšia o 7 % od 1. januára 2023.

§ 6
(1)

Vodohospodárska výstavba, š. p. odvedie v roku 2023 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení10) (ďalej len „osobitný odvod“) za rok 2022 v sume 100 000 000 eur na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do 15. decembra 2023.

(2)

Vodohospodárska výstavba, š. p. odvedie za rok 2023 do štátneho rozpočtu osobitný odvod v sume 50 000 000 eur.

(3)

Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 2 odvedie Vodohospodárska výstavba, š. p. na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky preddavok v sume 50 000 000 eur do 15. decembra 2023.

(4)

Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom vykoná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v termíne do 30. júna 2024.

(5)

Ak na osobitný odvod nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. p. prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu;11) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu11) zostávajú nedotknuté.

§ 7
(1)

Limit verejných výdavkov pre rok 2023 je 41 321 154 940 eur. Tento limit verejných výdavkov sa ustanovuje do schválenia limitu verejných výdavkov podľa odseku 3; ustanovenie osobitného predpisu12) tým nie je dotknuté.

(2)

Ak limit verejných výdavkov vypočítaný a predložený Radou pre rozpočtovú zodpovednosť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) je rovný alebo vyšší ako limit verejných výdavkov podľa odseku 1 prvej vety, uplatní sa limit verejných výdavkov podľa odseku 1 prvej vety.

(3)

Ak limit verejných výdavkov vypočítaný a predložený Radou pre rozpočtovú zodpovednosť na rokovanie národnej rady je nižší ako limit verejných výdavkov podľa odseku 1 prvej vety, národná rada rozhoduje o tomto nižšom limite verejných výdavkov. Ak je národnou radou schválený nižší limit verejných výdavkov, uplatní sa pre rok 2023 tento nižší limit verejných výdavkov.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 526/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2023

  Príloha č. 2 k zákonu č. 526/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príjmy kapitol na rok 2023

  Príloha č. 3 k zákonu č. 526/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2023

  Príloha č. 4 k zákonu č. 526/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2023

  Príloha č. 5 k zákonu č. 526/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2023

  Príloha č. 6 k zákonu č. 526/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2023

  Príloha č. 7 k zákonu č. 526/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - CELKOVÁ PLATBA ZA POISTENCOV ŠTÁTU NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE NA ROK 2023

Poznámky

 • 1)

  § 13 ods. 13 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 15 až 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.§ 11 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 74 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 4)

  § 122ya ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.

 • 5)

  § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 161 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z.

 • 9)

  § 157 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 377/2019 Z. z.

 • 10)

  § 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.

 • 12)

  § 30aa ods. 22 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 520/2022 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore