Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby 437/2006 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 01.07.2006
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDSEUPP2ČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby 437/2006 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 437/2006 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 510/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 písm. a) až j) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti

a)

o prijímaní, umiestňovaní, premiestňovaní a predvedení obvinených,

b)

o zaobchádzaní s obvinenými,

c)

o zabezpečovaní práv obvinených,

d)

o nakladaní s peňažnými prostriedkami obvineného,

e)

o zaraďovaní obvinených do práce,

f)

o disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,

g)

o diferencovanom výkone väzby,

h)

o prepúšťaní obvinených,

i)

o výkone väzby mladistvých, žien, cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti,

j)

o účasti orgánov a organizácií na výkone väzby obvinených,

k)

o nosení preukazu obvineného,

l)

o konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby.

Prijímanie
§ 2
(1)

Písomný príkaz súdu, na základe ktorého bol obvinený prijatý do väzby, obsahuje údaje podľa osobitného predpisu,1) mená, priezviská a dátumy narodenia obvinených, ktorých trestné činy navzájom súvisia alebo o trestných činoch ktorých sa vykonáva spoločné konanie, ak sú vo väzbe z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.2)

(2)

Písomný príkaz podľa odseku 1 musí obsahovať podpis sudcu a odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky súdu, ktorý rozhodnutie o vzatí do väzby vydal.

§ 4
(1)

Osobnú prehliadku obvineného pri prijatí do väzby vykoná príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „príslušník zboru“) rovnakého pohlavia za prítomnosti príslušníka orgánu, ktorý obvineného dodal do väzby.

(2)

O výsledku osobnej prehliadky sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje najmä

a)

zoznam odňatých vecí podľa § 6 ods. 6 zákona,

b)

údaj o prevzatí osobných dokladov,

c)

údaj o prevzatí peňažných prostriedkov v eurách alebo cudzej mene podľa § 23 ods. 1 a 2 zákona,

d)

záznam o vyjadrení obvineného, či, kým a kedy bolo voči nemu použité fyzické násilie,

e)

záznam o zistení viditeľných stôp po fyzickom násilí alebo zranení na tele obvineného a

f)

časový údaj s uvedením dátumu, hodiny a minúty vykonania osobnej prehliadky a vykonania písomného záznamu.

(3)

Záznam podľa odseku 2 podpíše príslušník zboru, ktorý osobnú prehliadku vykonal, obvinený, ktorý sa úkonom podľa odsekov 1 a 2 podrobil, a príslušník, ktorý obvineného do väzby dodal; ak obvinený záznam odmietne podpísať, príslušník zboru o tom urobí poznámku v zázname. Ak obvineného do väzby dodal príslušník iného pohlavia ako dodaný obvinený, tak tento príslušník podpíše písomný záznam potvrdzujúci len pravdivosť jeho obsahu podľa odseku 2 písm. a) až d) a f).

(4)

Písomný záznam podľa odseku 2 sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch; jeden výtlačok sa vydá obvinenému a jeden sa založí do osobného spisu obvineného.

§ 5
(1)

O oboznámení s právami a povinnosťami, ktoré má obvinený vo väzbe, sa urobí záznam, ktorý obvinený potvrdí podpisom; ak obvinený záznam odmietne podpísať, príslušník zboru o tom urobí poznámku v zázname.

(2)

O obvinenom sa založí osobný spis.

§ 6
(1)

Ak je obvinený prijatý do väzby v pracovný deň po 15.00 hodine alebo v deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, podrobí sa lekárskej prehliadke, hygienickým a protiepidemickým opatreniam a zdravotným výkonom v najbližší pracovný deň. Ak príslušník zboru, ktorý osobnú prehliadku vykonal, pri prijatí obvineného do väzby zistí, že na tele obvineného sú viditeľné stopy po fyzickom násilí alebo zranení, zabezpečí bez zbytočného odkladu jeho prehliadku lekárom. Ak je obvinený podozrivý z infekčného a parazitárneho ochorenia, ústav na výkon väzby a nemocnica pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“) ihneď zabezpečí jeho izoláciu.

(2)

Ak lekár pri vstupnej lekárskej prehliadke zistí na tele obvineného stopy po fyzickom násilí alebo zranení alebo zistí, že obvinená je tehotná, ústav o tom upovedomí súd, ktorý o väzbe rozhodol, a prokurátora, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave.

§ 7
(1)

Obvinený si môže ponechať veci uvedené v § 17 ods. 1 zákona; ostatné veci vrátane peňažných prostriedkov, cenností a dokladov ústav prevezme do úschovy.

(2)

Ak má obvinený pri prijatí do výkonu väzby strelnú zbraň alebo strelivo, odovzdá ich orgánu, ktorý obvineného dodal do výkonu väzby. Pri dodaní obvineného do výkonu väzby príslušníkmi zboru ústav strelnú zbraň alebo strelivo obvinenému odníme a odovzdá v mene obvineného do úschovy najbližšiemu policajnému útvaru, ktorý o tom vydá potvrdenie; potvrdenie o úschove ústav prevezme do úschovy podľa odseku 1.

§ 8

Ústav o prijatí obvineného do väzby odošle hlásenie súdu, ktorý o vzatí do väzby rozhodol.

Umiestňovanie
§ 9
(1)

Umiestňovanie obvineného do cely určuje riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru. Pri umiestňovaní sa prihliada najmä na vek, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody v minulosti, zdravotný stav a životné návyky obvineného ako fajčenie, závislosť od alkoholu alebo iných návykových látok.

(2)

O každom umiestnení obvineného do cely sa vedie záznam.

(3)

Obvinený môže v odôvodnenom prípade požiadať o umiestnenie do inej cely, o čom rozhodne riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru.

(4)

Obvinený mladší ako 18 rokov môže byť v súlade s § 7 ods. 7 zákona umiestnený s dospelým obvineným iba v prípade, ak v ústave nie je iný mladistvý, s ktorým by mohol byť umiestnený, dospelý obvinený v minulosti nevykonával trest odňatia slobody alebo nie je obvinený zo spáchania úmyselného trestného činu proti životu a zdraviu, trestného činu proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestného činu proti rodine a mládeži, trestného činu proti iným právam a slobodám, trestného činu proti mieru a ľudskosti alebo trestné činy terorizmu a extrémizmu a nebráni tomu stav osobnosti dospelého obvineného.

§ 11 - Premiestňovanie
(1)

Osobný spis obvineného, jeho osobné veci, peňažné prostriedky v cudzej mene prevzaté do úschovy a príkaz na premiestnenie sa zasielajú eskortou do ústavu, do ktorého sa obvinený premiestňuje.

(2)

Ak je obvinený premiestnený do iného zdravotníckeho zariadenia mimo pôsobnosti zboru, zabezpečuje jeho stráženie najbližší ústav alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody.

Predvedenie
§ 12
(1)

Obvinený sa predvádza v ústave pred osoby a orgány podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona do miestnosti na to určenej. Do miestnosti možno priniesť a z miestnosti odniesť len písomnosti, ktoré bezprostredne súvisia s konaním vo veci, v ktorej je obvinený predvádzaný. Iné veci, ktoré so sebou priniesli osoby a orgány podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona, sa odkladajú do uzamykateľných skriniek v priestoroch na to určených.

(2)

Ak nie je z údajov evidovaných ústavom preukázaný účel predvedenia, musí osoba uvedená v § 9 ods. 1 alebo ods. 2 zákona tento účel preukázať pred predvedením plnomocenstvom na zastupovanie, rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím iného oprávneného orgánu.

§ 12a

Ak s tým obvinený súhlasí, predvedie sa na účel udelenia plnomocenstva aj pred advokáta. V prípade obvineného v kolúznej väzbe si príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd môže vyhradiť svoju prítomnosť; ak sa príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si vyhradil prítomnosť k predvedeniu nedostaví, predvedenie sa vykoná aj bez jeho prítomnosti. Pri udeľovaní plnomocenstva je prítomný príslušník zboru. Predmetom predvedenia môže byť len podpísanie plnej moci.

§ 13
(1)

Žiadosti o predvedenie a odovzdanie obvineného na vykonanie úkonov trestného konania mimo ústavu sa nevyhovie, ak tomu bráni zlý zdravotný stav obvineného. O zamietnutí žiadosti rozhoduje na návrh lekára riaditeľ ústavu.

(2)

Ak je obvinený odovzdaný na viac ako 24 hodín a úkon trestného konania je vykonávaný mimo územia okresu, kde sa ústav nachádza, môže sa obvinený umiestniť do ukončenia úkonu mimo súdu alebo na súde v ústave, ktorý je najbližšie k miestu, kde sa úkon vykonáva. Umiestnenie do cely policajného zaistenia3) je možné len vo výnimočných prípadoch a na nevyhnutne potrebný čas.

DRUHÁ HLAVA
ZAOBCHÁDZANIE

Prvý oddiel
Zabezpečovanie práv

§ 14 - Stravovanie
(1)

Hygienickú bezchybnosť, zdravotnú neškodnosť, kvalitu stravy a hygienické podmienky jej prípravy, výdaja a skladovania kontroluje lekár alebo iný zdravotnícky pracovník.

(2)

Strava sa pripravuje podľa schválených jedálnych lístkov, receptúr jedál v spoločnom stravovaní, peňažných limitov na prípravu stravy a počtov stravníkov v rozsahu priznaných stravných dávok spravidla vo väzenskej kuchyni; podáva sa podľa časového rozvrhu dňa. Ak z prevádzkových dôvodov alebo dôvodov zaradenia obvineného do práce nemožno dodržať časový odstup medzi vydávaním hlavných jedál podľa § 13 zákona, ústav zabezpečí výdaj desiatej alebo olovrantu.

(3)

Stravnou dávkou sa rozumie určené množstvo stravy, ktoré sa obvinenému poskytuje na základe výživových dávok odporúčaných Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa veku, zdravotného stavu, zaradenia do práce a osobitostí vyplývajúcich z požiadaviek kultúrnych a náboženských tradícií.

(4)

Zloženie a nutričnú hodnotu stravy pri špeciálnych diétach, štandardizovaných diétnych postupoch a neštandardných požiadavkách na poskytnutie stravy podľa kultúrnych a náboženských tradícií určí spravidla nutričný terapeut. Peňažné limity na prípravu stravy vyjadrujú priemernú hodnotu potravín obsiahnutých v stravných dávkach, zodpovedajú priemernej úrovni cien potravín a sú podkladom na výpočet peňažnej náležitosti stravovania vo väzenskej kuchyni.

(5)

O priznaní, druhu a zrušení liečebnej výživy rozhoduje lekár.

(6)

Obvinenému, ktorému nie je v cele alebo kuchynke umožnená vlastná príprava kávy alebo čaju, sa najmenej trikrát denne poskytuje horúca voda na prípravu nápojov.

§ 14a - Ubytovanie
(1)

Obvinenému sa povolí primeraná estetická úprava cely. O spôsobe úpravy cely, lôžka a uzamykateľnej skrinky obvineného rozhoduje riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru.

(2)

Ubytovacia plocha cely sa určí z celkovej plochy cely po odpočítaní plochy, ktorú zaberá

a)

hygienická bunka umiestnená v cele,

b)

stavebne oddelené WC umiestnené v cele,

c)

plocha, nad ktorou je svetlá výška cely menšia ako 1300 mm,

d)

plocha zabudovaného nábytku,

e)

plocha okenných a dverných ústupkov.

(3)

Do ubytovacej plochy cely sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1200 mm široké, 300 mm hlboké a 2000 mm vysoké od podlahy.

(4)

Generálny riaditeľ určí celkovú ubytovaciu kapacitu ústavu.

(5)

O dočasnom znížení ubytovacej plochy podľa § 12 ods. 1 zákona môže rozhodnúť riaditeľ ústavu. Rozhodnutie riaditeľa ústavu o dočasnom znížení ubytovacej plochy platí najviac šesť mesiacov; v prípade trvania dôvodov, môže riaditeľ ústavu o dočasnom znížení ubytovacej plochy rozhodnúť aj opakovane.

Odievanie
§ 15
(1)

Ak obvinený používa vlastný odev, spodnú bielizeň a obuv, musí mať zabezpečenú obmenu spodnej bielizne, košieľ alebo tričiek a uterákov raz za týždeň, obmenu ostatného odevu najmenej raz za dva týždne a obmenu obuvi podľa potreby. Kontrolu prinesených súčastí odevu určených na obmenu vykonáva príslušník zboru v prítomnosti osoby, ktorá ich priniesla, o čom urobí záznam. Jednotlivé časti vlastného odevu nesmú sťažovať identifikáciu obvineného, nesmú byť označené názvami ozbrojených zborov, nesmú byť výstredné alebo v rozpore s § 30 ods. 2 písm. i) zákona.

(2)

Obvinený, ktorý používa vlastný odev, nosí rukávovú pásku oranžovej farby širokú 10 cm nad lakťom ľavej ruky na účel jeho identifikácie. Obvinení, ktorých trestné činy navzájom súvisia alebo o trestných činoch ktorých sa vykonáva spoločné konanie, sa pri eskorte označujú aj rukávovou páskou rovnakej farby okrem oranžovej; rukávová páska je široká 10 cm a obvinený ju nosí nad lakťom ľavej ruky.

§ 16
(1)

Ak obvinený nedodržiava podmienky ustanovené v § 14 ods. 2 zákona alebo ak poruší povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 1 písm. i) zákona, riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru dočasne pozastaví možnosť obvineného používať vlastný odev a obuv.

(2)

Obvinenému sa v súlade s § 14 ods. 1 zákona poskytuje odev, spodnú bielizeň, obuv a iné súčasti výstroja podľa určených vzorov a noriem. Ústavná spodná bielizeň sa vymieňa raz za týždeň, ústavný odev, spodnú bielizeň, obuv a iné súčasti výstroja podľa potreby a ústavná posteľná bielizeň raz za dva týždne.

§ 17
(1)

Pri športovej činnosti v ústave sa obvinenému na jeho žiadosť umožní používať vlastný športový odev a obuv.

(2)

Obvinený, ktorý sa má podľa § 9 zákona predviesť mimo ústavu, používa počas predvedenia vlastný odev, spodnú bielizeň a obuv, ak zodpovedajú klimatickým a mikroklimatickým podmienkam a zabezpečia ochranu jeho zdravia pred nepriaznivými účinkami týchto podmienok.

(3)

Podmienky používania vlastného odevu, spodnej bielizne a obuvi určí riaditeľ ústavu.

(4)

Ak obvinený o to požiada, ústav môže zabezpečiť vypranie vlastného odevu a spodnej bielizne na náklady obvineného.

§ 17a - Nosenie preukazu obvineného

Preukaz obvineného nosí obvinený pri sebe alebo na sebe. Zároveň je povinný nahlásiť príslušníkovi zboru jeho stratu, poškodenie alebo zničenie. Ďalšie podrobnosti nosenia preukazu obvineného môžu byť s ohľadom na osobitosti a špecifiká ústavu upravené v ústavnom poriadku.

§ 18 - Spánok

Počas nočného pokoja sa obvinený zdržiava na svojom lôžku a nevykonáva žiadne činnosti, ktoré by mohli rušiť ostatných obvinených, najmä nezapína osvetlenie cely, nehrá kartové ani iné hry, nepoužíva hlasno rádioprijímač a nesleduje televízne vysielanie; fajčiť počas nočného pokoja môže len obvinený, ktorý je v cele umiestnený individuálne. Riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru môže obvinenému povoliť sledovať televízne vysielanie aj počas nočného pokoja.

Starostlivosť o zdravie
§ 19
(1)

Ústav poskytne obvinenému peňažný príspevok podľa § 16 ods. 2 zákona vo výške najnižšieho doplatku za liek, liečebnú a zdravotnícku pomôcku zaradenú v zozname kategorizovaných liekov, liečebných a zdravotníckych pomôcok, ktoré majú porovnateľný účel určenia a porovnateľné základné funkčné vlastnosti. Ak liek, liečebnú alebo zdravotnícku pomôcku indikuje lekár v ústave alebo v nemocnici, ústav poskytne obvinenému peňažné prostriedky na nákup lieku, liečebnej alebo zdravotníckej pomôcky vo výške určeného doplatku za liek, liečebnú alebo zdravotnícku pomôcku.

(2)

Obvinený preukázateľným spôsobom potvrdí súhlas s poskytnutím peňažných prostriedkov na úhradu nákladov na nákup lieku, liečebnej alebo zdravotníckej pomôcky a na úhradu nevyhnutých nákladov poskytnutých za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Peňažný príspevok sa zaeviduje na konto obvineného debetom.

(3)

Lekár alebo iný zdravotnícky pracovník vykonávajúci kontrolu podľa osobitného predpisu4) predkladá riaditeľovi ústavu správu a odporúčanie týkajúce sa nedostatkov v hygienickej starostlivosti.

(4)

Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti5) a nemožno ju zabezpečiť lekárom z ústavu, ústav privolá záchrannú zdravotnú službu alebo lekársku službu prvej pomoci, ktorá po vyšetrení obvineného rozhodne o ďalšom postupe.

(5)

Ak obvinený vyhlási hladovku, do 24 hodín sa o tom informuje lekár, ktorý rozhodne o spôsobe dohľadu nad zdravotným stavom obvineného; zdravotný stav obvineného kontroluje najmenej raz za tri dni. Ak hladovka trvá viac ako 72 hodín, riaditeľ ústavu oznámi túto skutočnosť prokurátorovi, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave, príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu a obvinenému sa poskytne potrebná zdravotná starostlivosť.

§ 20
(1)

Priestor určený na vychádzky je vybavený zariadením na sedenie a vykonávanie športových činností a súčasne umožňuje vykonanie vychádzky aj v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

(2)

Obvinený sa zúčastňuje na vychádzke v odeve a obuvi, ktoré sú primerané poveternostným podmienkam. Obvinený môže počas vychádzky vykonávať športovú činnosť.

(3)

Vychádzka chorého obvineného sa uskutočňuje so súhlasom lekára a podľa jeho pokynov.

(4)

Ustanovenia § 7 zákona sa primerane použijú aj na uskutočnenie vychádzky.

§ 21
(1)

Ak z prevádzkových alebo iných dôvodov obvinenému nemožno sprchovanie dočasne zabezpečiť, ústav zabezpečí, aby sa obvinený mohol najmenej dvakrát v kalendárnom týždni umývať v teplej vode.

(2)

Dohľad pri sprchovaní vykonáva príslušník zboru rovnakého pohlavia.

(3)

Ak orgán činný v trestnom konaní nepožiadal, aby vzhľad obvineného zostal v záujme trestného konania bez zmeny, možno obvinenému na jeho požiadanie upraviť vlasy, fúzy a bradu.

(4)

Obvinený je podľa potreby bezplatne strihaný; vlasy a fúzy si obvinený musí udržiavať čisté.

(5)

Ak obvinený nemá pri prijímaní do výkonu väzby potreby osobnej hygieny, vydajú sa mu ihneď po nástupe. Ústav vydá obvinenému základné potreby osobnej hygieny a ďalšie potreby osobnej hygieny v súlade s § 16 ods. 6 zákona podľa potreby a určených noriem na základe preukázateľnej žiadosti obvineného. Náklady ústavu na poskytnutie ďalších potrieb osobnej hygieny sa zaevidujú na konto obvineného debetom.

§ 22

Ak obvinený ochorel na nevyliečiteľnú životu nebezpečnú chorobu alebo nevyliečiteľnú duševnú chorobu, ktorú nemožno liečiť v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“), riaditeľ ústavu na návrh lekára oznámi túto skutočnosť príslušnému prokurátorovi alebo súdu; vždy však prokurátorovi, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave. Prílohou oznámenia je lekárska správa o zdravotnom stave obvineného.

§ 23 - Veci osobnej potreby
(1)

Obvinený kedykoľvek umožní príslušníkovi zboru nahliadnuť do svojich osobných vecí. Náhradné kľúče od uzamykateľnej skrinky sú uložené na mieste určenom riaditeľom ústavu tak, aby bolo vylúčené ich zneužitie.

(2)

Podmienky a spôsob používania vecí osobnej potreby určuje riaditeľ ústavu.

§ 24 - Styk s obhajcom a inými osobami
(1)

Na styk obvineného s obhajcom, advokátom alebo inou osobou podľa § 18 zákona je v ústave určená miestnosť; obvinený môže na stretnutie priniesť a zo stretnutia odniesť len písomnosti, ktoré bezprostredne súvisia s vecou, v ktorej ho zastupuje.

(2)

Ak iná osoba zastupuje obvineného, musí sa vždy preukázať písomným plnomocenstvom na zastupovanie, musí presne identifikovať konanie, v ktorom vystupuje obvinený ako účastník konania a musí preukázať, že zvolený zástupca je v tomto konaní evidovaný ako zástupca obvineného.

Návštevy
§ 25
(1)

Návšteva sa vykoná na základe povolenia na návštevu schváleného riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru za podmienok ustanovených v zákone. Pri určovaní termínu a času realizácie návštev obvineného, ktorého dieťa je žiakom základnej školy alebo strednej školy, prihliada riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru na čas vyučovania dieťaťa.

(2)

Pre návštevníkov je pred fyzickou návštevou k dispozícii čakáreň a kútik pre rodičov s deťmi. V čakárni je k dispozícii zákon, táto vyhláška a ústavný poriadok.

§ 26
(1)

Za priebeh návštev zodpovedá určený príslušník zboru. Pred návštevou v súlade s § 19 zákona príslušník zboru poučí obvineného a návštevníkov o zásadách správania sa pri návšteve uvedených v prílohe č. 1 a odpovie na ich prípadné otázky.

(2)

Pred začiatkom a po skončení fyzickej návštevy sa vykoná osobná prehliadka obvineného osobou rovnakého pohlavia.

(3)

Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže zúčastniť na fyzickej návšteve len v sprievode plnoletej osoby.

(4)

Podmienky zabezpečenia videonávštevy určí riaditeľ ústavu.

(5)

Vykonanie návštevy, jej prerušenie alebo predčasné ukončenie podľa § 19 ods. 7 zákona sa eviduje.

Korešpondencia
§ 27
(1)

Korešpondencia sa prijíma a odosiela každý pracovný deň v čase určenom v ústavnom poriadku. Poštovému podniku6) sa korešpondencia odovzdáva najneskôr nasledujúci pracovný deň. Doručená korešpondencia sa obvinenému odovzdáva v ten istý deň, v ktorom sa prevzala z poštového podniku, ak tomu nebránia dôležité okolnosti.

(2)

Ak je potrebné zistiť obsah korešpondencie napísanej v inom ako štátnom jazyku, ústav zabezpečí jej preklad okrem korešpondencie obvinených v kolúznej väzbe; v takom prípade sa postupuje podľa § 20 ods. 3 zákona.

(3)

Obvinený odovzdáva korešpondenciu na odoslanie v nezalepenej obálke; to neplatí, ak ide o korešpondenciu podľa § 20 ods. 4 zákona. Korešpondencia musí byť označená úplnou adresou odosielateľa a adresou adresáta a musí byť na nej nalepená platná poštová známka príslušnej nominálnej hodnoty okrem prípadu uvedeného v § 20 ods. 7 zákona; inak sa taká korešpondencia neodošle.

(4)

Obvinený si môže ponechať pri sebe došlú korešpondenciu v množstve zodpovedajúcom možnostiam jej uloženia v skrinke. Ak množstvo korešpondencie, ktorú má obvinený pri sebe, prevyšuje možnosti jej uloženia v skrinke, obvinený korešpondenciu odovzdá pri návšteve, odošle na vlastné náklady, zničí ju alebo ak o to požiada, ústav zabezpečí uloženie korešpondencie do jeho osobných vecí; ústav korešpondenciu pred odovzdaním alebo odoslaním skontroluje.

(5)

Poštové známky doručené v korešpondencii sú veci osobnej potreby.

§ 28
(1)

Korešpondencia podľa § 20 ods. 4 zákona a korešpondencia medzi obvineným a osobami a orgánmi uvedenými v § 59 a 60 zákona sa evidujú; ostatná korešpondencia sa eviduje, len ak je odosielaná a doručená ako doporučená zásielka alebo poistená zásielka.

(2)

Korešpondenciu, o ktorej obvinený tvrdí, že obsahuje opravný prostriedok, ktorý podáva podľa procesných predpisov, opatrí príslušník zboru odtlačkom prezentačnej pečiatky ústavu s dátumom odovzdania korešpondencie obvineným na odoslanie.

(3)

Ak ústav zadrží korešpondenciu podľa § 20 ods. 2 zákona, príslušník zboru o tom spracuje úradný záznam a informuje obvineného.

§ 29 - Telefonovanie
(1)

Podmienky používania telefónneho zariadenia a videotelefónneho zariadenia určí riaditeľ ústavu.

(2)

Ústav nesprostredkúva hovory adresované obvinenému do ústavu. Riaditelia ústavov po vzájomnej dohode môžu povoliť telefonovanie medzi obvinenými navzájom a medzi obvinenými a odsúdenými, ak ide o blízke osoby. Náklady telefonovania znáša volajúci obvinený alebo odsúdený.

(3)

Žiadosť o telefonovanie predkladá obvinený v kolúznej väzbe orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu prostredníctvom službukonajúceho príslušníka zboru na predpísanom tlačive; žiadosť sa zasiela orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na náklady ústavu.

(4)

Telefonovanie príslušník zboru zruší, ak obvinený nedodržiava zásady slušného správania a vystupovania voči osobám, s ktorými telefonuje, alebo poškodzuje telefónne zariadenie alebo videotelefónne zariadenie.

(5)

Kredit na telefonovanie si môže obvinený zabezpečiť spôsobom určeným poskytovateľom telefonických služieb. Po prepustení obvineného na slobodu poskytovateľ telefonických služieb obvinenému peňažné prostriedky z nevyčerpaného kreditu vráti.

§ 30 - Prijímanie balíkov
(1)

Povolenie na prijatie balíka podľa § 14 ods. 4, § 22, § 26 ods. 5 a § 38 ods. 3 písm. d) zákona (ďalej len „balík“) zasiela obvinený fyzickej osobe alebo právnickej osobe, od ktorej ho žiada zaslať, na riadne vyplnenom predpísanom tlačive opatrenom odtlačkom pečiatky ústavu a podpisom oprávneného príslušníka zboru, ktorý tlačivo vyplnil.

(2)

Povolenie na prijatie balíka je platné tri mesiace odo dňa jeho vydania; u mladistvého jeden mesiac odo dňa jeho vydania. Na predpísanom tlačive sa vyznačí dátum posledného dňa platnosti povolenia na prijatie balíka. Pre časovú platnosť povolenia na prijatie balíka je rozhodujúci dátum jeho podania na poštovú prepravu odosielateľom.

(3)

Ústav neprevezme od poštového podniku6) balík, ak

a)

bol doručený bez platného povolenia na prijatie balíka nalepeného na obale,

b)

platnosť povolenia na prijatie balíka uplynula pred dátumom jeho podania na poštovú prepravu odosielateľom,

c)

má poškodený obal,

d)

presahuje maximálnu povolenú hmotnosť podľa § 22 ods. 1 zákona alebo § 38 ods. 3 písm. d) zákona,

e)

obvinený nemá na svojom konte dostatok peňažných prostriedkov na úhradu vyčíslených colných poplatkov.

(4)

Dôvod odmietnutia prevzatia balíka podľa odseku 3 ústav uvedie na dodacom doklade poštového podniku.

(5)

V záujme zaistenia bezpečnosti a predchádzania prieniku drog do ústavu sa vykoná kontrola balíka na prítomnosť drog a výbušných systémov a zaistí sa časť obsahu balíka, ktorá nie je v súlade so zákonom.

(6)

Obsah balíka vydá určený príslušník zboru obvinenému, ktorému je balík adresovaný. Prijatie balíka a jeho obsah sa eviduje. Obvinený potvrdí prevzatie balíka vrátane neporušenosti obalu svojím podpisom v príslušnej evidenčnej knihe. Osobitne sa evidujú nevydané veci.

Nakladanie s peňažnými prostriedkami a iné finančné operácie
§ 31
(1)

Ak táto vyhláška neustanovuje inak, obvinený môže čerpať peňažné prostriedky v poradí podľa

a)

§ 23 ods. 3 a ods. 4 písm. a) až d) zákona,

b)

§ 23 ods. 5 písm. a) a b) zákona po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

(2)

Ústav vydá na základe preukázateľnej žiadosti obvineného ceniny, cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktoré boli prevzaté a zaevidované obvinenému v pokladnici ústavu, osobe určenej obvineným.

(3)

Suma uhradeného výživného a pohľadávok tvorí kredit. Kredit sa zvyšuje úhradou výživného alebo pohľadávky z konta obvineného, zrážkou z čistej pracovnej odmeny obvineného na úhradu výživného alebo pohľadávky a úhradou zrealizovanou inou osobou na účet štátnych rozpočtových príjmov, poukázanou na úhradu pohľadávky spojenej s výkonom väzby alebo výkonom trestu, ktorá je v správe ústavu.

(4)

Výšku kreditu neznižujú

a)

dobrovoľné úhrady výživného alebo pohľadávky,

b)

úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a zdravotníckej starostlivosti,

c)

úhrady súdnych poplatkov, správnych poplatkov a notárskych poplatkov,

d)

úhrady poplatkov súvisiacich s poskytnutím informácií obvinenému,

e)

nákupy kreditu na telefonovanie.

Výšku kreditu neznižujú ústavom poskytnuté prostriedky na nákup základných a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu podľa § 23 ods. 9 zákona.

(5)

Kredit sa prenáša do ďalšieho obdobia.

(6)

Obvinený môže na základe preukázateľnej žiadosti raz mesačne poukázať peňažné prostriedky určeným osobám. Výdavky spojené s poukázaním peňažných prostriedkov znáša obvinený.

(7)

Vyživovacie povinnosti a pohľadávky voči obvinenému sa evidujú na základe právoplatného rozhodnutia súdu, exekučného príkazu, nariadenia výkonu rozhodnutia, rozhodnutia týkajúceho sa výkonu väzby alebo výkonu trestu a dohody na dobrovoľné plnenie podľa § 60k zákona.

(8)

Ak obvinený nemá súdom upravené vyživovacie povinnosti, môže zo svojho konta raz mesačne zaslať peňažné prostriedky v sume do 30 % zo životného minima7) vyživovaným osobám. Odoslanie peňažných prostriedkov zvyšuje kredit.

(9)

Obvinený môže čerpať peňažné prostriedky zo svojho konta podľa § 23 ods. 4 písm. e) zákona na

a)

úhradu pohľadávky,

b)

doplnenie predpokladanej sumy cestovného do miesta trvalého pobytu obvineného na území Slovenskej republiky a stravného na jeden deň,

c)

nákup základných potrieb osobnej hygieny,

d)

nákup ďalších potrieb osobnej hygieny,

e)

nákup primeraného odevu a obuvi pred prepustením z väzby,

f)

nákup základných potrieb na korešpondenciu,

g)

nákup liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne, a na úhradu nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(10)

Pri prepustení z väzby sa obvinenému vyplatí z pokladnice ústavu zostatok peňažných prostriedkov na konte obvineného. Ak ústav pri prepustení obvineného nemá v pokladnici k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov, vyplatí sa obvinenému najmenej suma zodpovedajúca životnému minimu;7) zostávajúce peňažné prostriedky sa obvinenému zašlú bez zbytočného odkladu na ním uvedenú adresu v Slovenskej republike alebo účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

(11)

Ak ústav v čase prepustenia na slobodu eviduje voči obvinenému neuhradenú pohľadávku spojenú s výkonom väzby alebo výkonom trestu, obvinenému ústav stiahne na úhradu takejto pohľadávky alebo jej časti zo sumy peňažných prostriedkov vyššej, ako je suma podľa § 23 ods. 6 zákona.

§ 32
(1)

Ak sa kontrolou údajov z preukazu obvineného pri nákupe potravín a vecí osobnej potreby zistí, že preukaz obvineného bol použitý iným obvineným ako tým, ktorému bol vydaný, nakúpený tovar sa nevydá; neoprávnené použitie preukazu obvineného je disciplinárnym previnením podľa § 40 ods. 2 zákona.

(2)

Primeranosť cien tovarov v predajni zriadenej v ústave kontroluje riaditeľom ústavu určený príslušník zboru a zástupcovia orgánov uvedených v § 59 a 60 zákona v čase, keď vykonávajú dozor alebo kontrolu v ústave.

Vzdelávanie, záujmová činnosť, športová činnosť a iná činnosť
§ 33
(1)

Obvinený sa môže zúčastňovať na krátkodobých skupinových vzdelávacích a osvetových činnostiach, záujmovej činnosti, športovej činnosti a inej činnosti najmä na základe ponukových listov, ktoré spracováva určený príslušník zboru na nasledujúci kalendárny mesiac a schvaľuje vedúci oddelenia výkonu väzby.

(2)

V ponukových listoch sú uvedené činnosti podľa druhu a čas ich konania; obvinený sa na nich môže zúčastňovať v čase určenom časovým rozvrhom dňa alebo vo svojom osobnom voľne.

(3)

O účasti obvineného na jednotlivých činnostiach rozhoduje určený príslušník zboru, ktorý účasť eviduje s uvedením dátumu a času vykonávanej činnosti.

(4)

Obvinenému, ktorý ku dňu prijatia do väzby študoval na strednej škole alebo vysokej škole, sa na základe jeho žiadosti umožní pokračovať v tomto štúdiu dištančným vzdelávaním; na štúdium obvineného, ktorý je v kolúznej väzbe, sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.

(5)

Ustanovenia § 7 ods. 2 zákona sa primerane použijú aj na uskutočnenie vzdelávania, záujmovej činnosti, športovej činnosti a inej činnosti podľa § 26 zákona.

(6)

Na vzdelávacích a osvetových činnostiach, záujmovej činnosti, športovej činnosti a inej činnosti sa môžu podieľať aj fyzické osoby z prostredia vedy, kultúry a športu.

§ 34
(1)

V ústave sú na záujmovú a športovú činnosť obvinených vytvorené priestory s potrebným vybavením. Miestnosti na záujmovú činnosť sú zariadené podľa druhu činnosti; miestnosti a vonkajšie priestory na športovú činnosť najmä posilňovacím náradím, zariadením na vykonávanie skutočnej fyzickej námahy a vybavením na loptové hry.

(2)

Zoznam vecí, ktoré môže obvinený prijať podľa § 26 ods. 5 zákona, vyznačí určený príslušník zboru v povolení na prijatie balíka, ktoré zasiela obvinený fyzickej osobe alebo právnickej osobe, od ktorej žiada zaslanie balíka.

(3)

Odev na športovú činnosť sa v primeranom množstve povolí aj obvinenému, ktorý používa vlastný odev.

Prístup k informáciám
§ 35
(1)

Rádioprijímač a televízny prijímač možno obvinenému do ústavu dodať individuálnou donáškou v čase a termíne určených riaditeľom ústavu.

(2)

Maximálne rozmery rádioprijímača a televízneho prijímača a počet prijímačov v cele určí riaditeľ ústavu podľa priestorových možností a technických možností v cele; uhlopriečka obrazovky televízneho prijímača nesmie presiahnuť veľkosť určenú v ústavnom poriadku.

§ 36
(1)

V ústave sa zriaďuje väzenská knižnica (ďalej len „knižnica“).

(2)

Knižničný fond tvorí domáca a zahraničná odborná literatúra, populárno-náučná literatúra, beletria, iná literatúra a podľa dostupnosti literatúra v jazykoch národnostných menšín a cudzojazyčná literatúra. Knižničný fond sa pravidelne dopĺňa a obnovuje.

(3)

Knižničný fond je obvineným sprístupnený za podmienok určených knižničným a výpožičným poriadkom. Sprístupňovanie knižničného fondu sa zabezpečuje prostredníctvom katalógu titulov kníh, ktorý je každému obvinenému dostupný. Všeobecne záväzné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sú obvineným sprístupnené spravidla v čitárni knižnice.

(4)

Ústavu možno knihy darovať na základe písomne uzatvorenej darovacej zmluvy; pred uzatvorením zmluvy darca predloží ústavu zoznam titulov kníh, ktoré majú byť predmetom darovacej zmluvy. Darovacia zmluva sa uzatvára podľa aktuálnych potrieb knižnice a možností uloženia darovaných kníh.

§ 37 - Poskytovanie psychologických a sociálnych služieb
(1)

Psychológ ústavu poskytne obvinenému na jeho žiadosť alebo podnet príslušníka zboru alebo inej osoby so súhlasom obvineného potrebné psychologické služby v miestnosti ústavu na to určenej; poskytovanie psychologických služieb sa eviduje.

(2)

Psychológ ústavu podľa potreby a závažnosti prípadu spolupracuje s príslušníkmi zboru, o čom urobí záznam.

(3)

Sociálne poradenstvo poskytuje obvinenému určený príslušník zboru, o čom urobí záznam.

Ochrana práv
§ 38
(1)

V ústave sa na bežne dostupnom mieste pre obvinených umiestňuje uzamykateľná schránka na ich žiadosti, podnety alebo sťažnosti určené prokurátorovi podľa § 59 zákona; schránka musí byť zabezpečená tak, aby ju nemohla otvoriť nepovolaná osoba. Schránku vyberá prokurátor v čase, keď vykonáva dozor alebo kontrolu v ústave.

(2)

Sťažnosti a žiadosti určené štátnym orgánom Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 1 zákona a medzinárodným orgánom a medzinárodným organizáciám podľa § 29 ods. 1 zákona obvinený podáva v zalepenej obálke označenej úplnou adresou adresáta a s nalepenou poštovou známkou príslušnej nominálnej hodnoty.

(3)

Medzinárodnými orgánmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v odseku 2 sú najmä

a)

Výbor pre ľudské práva Organizácie Spojených národov,

b)

Rada Organizácie Spojených národov pre ľudské práva,

c)

Úrad komisára pre ľudské práva,

d)

Výbor Organizácie Spojených národov pre odstránenie rasovej diskriminácie,

e)

Výbor Organizácie Spojených národov proti mučeniu,

f)

Komisia Organizácie Spojených národov pre postavenie žien,

g)

Výbor pre práva dieťaťa pri Organizácii Spojených národov,

h)

Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHCHR),

i)

Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR),

j)

Európsky súd pre ľudské práva,

k)

Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT),

l)

Vysoký komisár Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre národnostné menšiny,

m)

Úrad Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre demokratické inštitúcie a ľudské práva,

n)

Amnesty International,

o)

Medzinárodná federácia pre ľudské práva (FIDH),

p)

Medzinárodná helsinská federácia pre ľudské práva,

q)

Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva (IGFM),

r)

Medzinárodná rómska únia,

s)

Medzinárodný výbor Červeného kríža.

(4)

O rozhovor s osobami a zástupcami orgánov uvedenými v § 59 a 60 zákona môže obvinený požiadať písomne alebo ústne. Žiadosť sa odošle alebo odovzdá príslušnej osobe najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

§ 39
(1)

Ak obvinený požiada o rozhovor s riaditeľom ústavu, rozhovor sa mu umožní do jedného týždňa, v naliehavých prípadoch bezodkladne. Naliehavosť prípadu posudzuje riaditeľ ústavu podľa dôvodov žiadosti o rozhovor. Ak riaditeľ ústavu nie je prítomný, žiadosť obvineného posudzuje určený príslušník zboru.

(2)

Riaditeľ ústavu bezodkladne preskúma každú informáciu týkajúcu sa porušenia práva obvineného a podľa potreby prijme opatrenia na zabránenie ďalšiemu porušovaniu práv obvineného.

Druhý oddiel
Zaraďovanie do práce

§ 40
(1)

O zaradení obvineného do práce a o zmene zaradenia do práce rozhoduje po splnení podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona riaditeľ ústavu na návrh umiestňovacej komisie. Predsedom umiestňovacej komisie je vedúci oddelenia výkonu väzby, ďalšími členmi umiestňovacej komisie sú samostatný referent režimu, psychológ, lekár alebo iný zdravotnícky pracovník, príslušník zboru z organizačno-právneho oddelenia, úseku zamestnávania, výroby a odbytu, preventívno-bezpečnostnej služby, oddelenia ochrany alebo ďalší príslušníci zboru alebo zamestnanci zboru určení riaditeľom ústavu. Zdravotnú spôsobilosť na zaradenie do práce posudzuje lekár. Určený príslušník zboru vykoná o rozhodnutí záznam v príslušnej dokumentácii.

(2)

Pred zaradením obvineného do práce a počas jeho zaradenia ústav najmä

a)

preukázateľne oboznámi obvineného s jeho právami a povinnosťami, s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi, o používaní predpísaných ochranných zariadení a osobných ochranných pracovných prostriedkov,

b)

vytvára podmienky na bezpečnú prácu,

c)

riadi, koordinuje a zvyšuje úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, technických zariadení a pracovného prostredia a zabezpečuje odstránenie zistených nedostatkov,

d)

zisťuje a odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, eviduje ich a robí opatrenia potrebné na ich nápravu,

e)

vyhodnocuje riziká vyplývajúce z výkonu práce a na ich základe prehodnocuje bezplatné poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a kontroluje ich používanie,

f)

oboznamuje obvinených s príslušnými právnymi predpismi, zásadami a novými poznatkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, preveruje ich vedomosti a vedie záznamy o vykonaných školeniach a predpísaných skúškach,

g)

zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov o ochrane pred požiarmi, plní z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a vykonáva pravidelne kontrolu ich plnenia,

h)

chráni zdravie obvinených, aby nebolo ohrozené fajčením v priestoroch, kde sa pracuje.

(3)

O poučení obvineného podľa odseku 2 písm. a) a f) sa urobí záznam, ktorý sa založí do osobného spisu obvineného.

(4)

Obvinený dodržiava pracovnú disciplínu, najmä

a)

svedomito a riadne pracuje podľa svojich síl, vedomostí a schopností, plní príkazy a pokyny príslušníkov zboru alebo zamestnancov zboru, ktorí organizujú zamestnávanie obvinených,

b)

využíva pracovný čas a pracovné prostriedky na vykonanie pridelenej práce, pracovné úlohy plní včas, kvalitne a hospodárne,

c)

hospodárne zaobchádza so zverenými prostriedkami,

d)

dbá o svoju bezpečnosť a zdravie pri práci a ochranu pred požiarmi a dodržiava právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a právne predpisy o ochrane pred požiarmi,

e)

zúčastňuje sa na školeniach uskutočňovaných v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a absolvuje predpísané skúšky a lekárske prehliadky,

f)

oznamuje určenému príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru poruchy a nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

g)

dodržiava zákaz fajčenia na miestach, kde sa pracuje,

h)

používa pri výkone práce predpísané ochranné zariadenia a osobné ochranné pracovné prostriedky.

(5)

Náklady spojené so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi uhrádza ústav, ak sa s objednávateľmi prác a služieb zmluvne nedohodne inak.

(6)

Pri zaraďovaní obvineného do práce prihliada ústav najmä na jeho osobné pomery, sociálnu situáciu jeho rodiny a prípadný výkon rozhodnutia o výživnom.

§ 40a - Pracovná odmena a podmienky jej poskytovania
(1)

Pracovnú odmenu obvineného zaradeného do práce tvorí

a)

pracovná trieda,

b)

príplatok za prácu nadčas,

c)

príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,

d)

príplatok za prácu vo sviatok,

e)

príplatok za nočnú prácu,

f)

príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,

g)

osobný príplatok.

(2)

Riaditeľ ústavu zaradí obvineného do pracovnej triedy podľa druhu vykonávanej práce v súlade s charakteristikami pracovných tried, kvalifikačnými predpokladmi, mierou zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce podľa prílohy č. 2.

(3)

Výška pracovnej triedy patrí obvinenému po odpracovaní pracovného času.8) Obvinenému, ktorý je zaradený do práce na kratší pracovný čas alebo ktorý neodpracoval v kalendárnom mesiaci všetky pracovné dni, patrí pracovná trieda vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času.

(4)

Ak obvinený vykonáva prácu podľa normy spotreby práce, patrí mu v prípade splnenia určenej normy zodpovedajúca platová trieda podľa prílohy č. 2. Ak obvinený vlastným zavinením nesplnil normu spotreby práce, jeho pracovná trieda sa primerane zníži, za vyšší výkon normovanej práce v požadovanej kvalite patrí obvinenému pracovná trieda primerane zvýšená o prekročenie normy spotreby práce.

(5)

Výška pracovnej triedy je určená percentuálnym podielom z minimálnej mzdy podľa osobitného predpisu9) a určuje sa ako 40 % pri prvej pracovnej triede, 43 % pri druhej pracovnej triede, 46 % pri tretej pracovnej triede, 76 % pri štvrtej pracovnej triede z minimálnej mzdy podľa osobitného predpisu a zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto smerom nahor.

(6)

Za prácu nadčas, prácu v sobotu alebo v nedeľu alebo nočnú prácu patrí obvinenému okrem pracovnej triedy aj príplatok vo výške 25 % jeho pracovnej triedy.

(7)

Za prácu vo sviatok patrí obvinenému okrem pracovnej triedy aj príplatok vo výške 100 % jeho pracovnej triedy.

(8)

Za prácu, pri ktorej sa vykonávajú pracovné činnosti podľa Zákonníka práce,10) patrí obvinenému okrem pracovnej triedy aj príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí vo výške 25 % jeho pracovnej triedy.

(9)

Za dosiahnutý pracovný výkon a kvalitne vykonanú prácu môže riaditeľ ústavu na základe návrhu priznať obvinenému, po uplynutí dvoch mesiacov od jeho zaradenia do práce, osobný príplatok až do výšky 70 % príslušnej pracovnej triedy, do ktorej je zaradený.

Tretí oddiel
Diferencovaný výkon väzby

Výkon väzby v zmiernenom režime
§ 41

Na obvineného umiestneného v oddiele so zmierneným režimom sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ďalej nie je ustanovené inak.

§ 42
(1)

Obvinený sa umiestni v oddiele so zmierneným režimom za podmienok ustanovených v zákone vždy, keď tomu nebránia dôvody podľa § 37 ods. 3 zákona; v čase od večierky do budíčka je spravidla uzamknutý v cele.

(2)

Ak u obvineného vznikne prekážka umiestnenia do oddielu so zmierneným režimom podľa § 37 ods. 3 zákona, riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru určí jeho umiestnenie do cely mimo tohto oddielu.

(3)

Ak pominú dôvody umiestnenia obvineného podľa odseku 2, riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru určí umiestnenie obvineného späť do oddielu so zmierneným režimom; uvedené sa vzťahuje aj na obvineného, ktorý nebol umiestnený v oddiele so zmierneným režimom pre prekážky podľa § 37 ods. 3 zákona.

§ 43
(1)

Vychádzku možno so súhlasom obvineného uskutočňovať aj formou skupinových športových aktivít.

(2)

V oddiele so zmierneným režimom sa zriadia aj miestnosti určené na činnosti smerujúce na zabezpečenie niektorých osobných potrieb obvinených, ako kuchynka a miestnosť s práčkou, žehličkou a ďalším inventárom.

(3)

Obvinenému sa umožní pripraviť tepelnou úpravou jednoduché jedlo a vyprať vlastný odev a spodnú bielizeň; suroviny na prípravu jedla a pracie prostriedky si obvinený môže zakúpiť v predajni zriadenej v ústave.

ŠTVRTÝ ODDIEL

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.hlava-druha.oddiel-stvrty.odsek-1DISCIPLINÁRNE ODMENY, DISCIPLINÁRNE TRESTY A ROZSAH DISCIPLINÁRNEJ PRÁVOMOCI

§ 44
(1)

Disciplinárne odmeny podľa § 38 ods. 3 zákona môže obvinenému udeliť samostatný referent režimu.

(2)

Záznam o udelení disciplinárnej odmeny podľa § 38 ods. 4 zákona obsahuje druh a dôvod udelenia disciplinárnej odmeny.

(3)

Disciplinárnu odmenu môže navrhnúť príslušník zboru alebo zamestnanec zboru. O návrhu na udelenie disciplinárnej odmeny sa rozhodne do piatich pracovných dní od jeho podania. Disciplinárna odmena sa udelí jej vyhlásením a vykoná sa spravidla do jedného mesiaca po udelení.

(4)

Disciplinárne odmeny sa vyhlasujú individuálne.

§ 45
(1)

Samostatný referent režimu môže obvinenému uložiť disciplinárne tresty podľa § 40 ods. 3 zákona.

(2)

O disciplinárnom previnení urobí príslušník zboru alebo zamestnanec zboru, ktorý sa o disciplinárnom previnení dozvedel, oznámenie na určenom tlačive a odovzdá ho na vybavenie ktorémukoľvek príslušníkovi zboru s disciplinárnou právomocou. Z oznámenia musia byť zrejmé údaje o disciplinárnom previnení, najmä miesto, čas, spôsob spáchania disciplinárneho previnenia a okolnosti, za ktorých bolo disciplinárne previnenie spáchané.

(3)

O uložení disciplinárneho trestu vykoná príslušník zboru s disciplinárnou právomocou záznam v osobnej karte obvineného. Záznam o uložení disciplinárneho trestu obsahuje druh a dôvod disciplinárneho trestu.

(4)

Rozhodnutie o disciplinárnom treste sa po jeho vykonaní založí do osobného spisu obvineného.

Piaty oddiel
Účasť orgánov a organizácií

§ 47
(1)

Činnosti podľa § 44 ods. 1 zákona môžu subjekty vykonávať podľa predloženého projektu, ktorý na základe stanoviska vedúceho oddelenia výkonu väzby schvaľuje riaditeľ ústavu; projekt obsahuje najmä zameranie činností a podmienky jeho realizácie.

(2)

Podľa odseku 1 sa postupuje aj pri zámere projektu, na základe ktorého sa budú čerpať finančné prostriedky z fondov Európskej únie, programov štátnej podpory Slovenskej republiky alebo z iných grantových zdrojov, pričom subjekt predloží ústavu na zaujatie stanoviska projekt v štruktúre požadovanej poskytovateľom finančných prostriedkov; ak je to na realizáciu projektu účelné, predloží sa pred samotným podaním projektu na zaujatie stanoviska aj návrh vyhlásenia ústavu a subjektu o vstupe ústavu do partnerstva v projekte.

(3)

Ak zástupca subjektu realizujúceho projekt koná spôsobom ohrozujúcim účel výkonu väzby alebo poruší podmienky uvedené v projekte, ústav môže subjektu navrhnúť skončenie poverenia príslušného zástupcu alebo ukončí so subjektom spoluprácu.

§ 48
(1)

Duchovná a pastoračná služba sa poskytuje najmä

a)

vykonávaním bohoslužieb,

b)

rozhovormi, pastoračnými návštevami, vysluhovaním sviatostí a svätenín,

c)

vedením študijných skupín,

d)

zabezpečovaním náboženskej literatúry,

e)

podieľaním sa na aktivitách podľa § 44 ods. 1 zákona.

(2)

Ústav vytvorí vhodné podmienky na poskytovanie duchovnej a pastoračnej služby; v ústavnom poriadku alebo ponukových listoch informuje obvinených o možnosti jej poskytovania.

(3)

Ústav zabezpečí vhodné priestory na duchovné a pastoračné služby. Ústav nesmie vytvárať podmienky, ktoré by zvýhodňovali niektorú cirkev alebo náboženskú spoločnosť na úkor inej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

(4)

Duchovná a pastoračná služba podľa odseku 1 písm. a) a b) sa obvineným v kolúznej väzbe poskytuje takým spôsobom a v takých priestoroch, ako je uvedené v § 12 ods. 1; v odôvodnených prípadoch a na základe súhlasu riaditeľa ústavu v priestoroch podľa odseku 3.

(5)

Právom obvineného na účasť na duchovných a pastoračných službách nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia o právach a povinnostiach obvinených.

(6)

Pri zabezpečovaní spoločných duchovných a pastoračných služieb spolupracujú osoby uvedené v § 44 ods. 4 zákona s príslušníkmi zboru; poriadok a bezpečnosť podľa potreby zabezpečí príslušník zboru.

Šiesty oddiel
Výkon väzby mladistvých

§ 49 - Všeobecné ustanovenie

Na mladistvého sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ďalej nie je ustanovené inak.

§ 50 - Osobitné ustanovenia
(1)

Ústav môže vytvoriť pre mladistvých samostatný oddiel so zmierneným režimom, ak to umožňujú priestorové možnosti ústavu; inak sa mladistvý umiestni v oddiele so zmierneným režimom spolu s dospelými obvinenými.

(2)

Ústav po dohode s príslušným orgánom štátnej správy v školstve, obcou alebo so samosprávnym krajom zabezpečí podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky mladistvými.

(3)

Pri zabezpečení hodnotenia plnenia povinnej školskej dochádzky mladistvým sa príslušné skúšky vykonajú v ústave. Skúšku vykoná mladistvý v civilnom odeve bez označenia; to platí aj pre príslušníka zboru prítomného pri skúške, ktorý svoju príslušnosť k zboru preukazuje podľa osobitného predpisu.15b)

§ 50a - Opatrovník
(1)

Opatrovník ustanovený podľa § 46 ods. 7 zákona bezodkladne informuje riaditeľa ústavu o skutočnosti, podľa ktorej prestal spĺňať podmienky výkonu funkcie opatrovníka v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby.

(2)

Pre prípad uvedený v odseku 1 alebo pre prípad inej objektívnej prekážky, ktorá neumožňuje opatrovníkovi bezprostredne po začatí konania zastupovať a pomáhať mladistvému v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby, určí riaditeľ ústavu náhradného opatrovníka. Náhradný opatrovník sa mladistvému ustanoví aj v prípade jeho premiestnenia do iného ústavu za predpokladu, že výkon funkcie opatrovníka by bol v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby nehospodárny a nemohol by naplniť svoj účel. Na takéto určenie sa vzťahujú ustanovenia § 46 ods. 7 až 9 zákona.

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na obvineného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.

Siedmy oddiel
Výkon väzby žien

§ 51 - Všeobecné ustanovenie

Na obvinenú ženu sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ďalej nie je ustanovené inak.

§ 52 - Osobitné ustanovenia
(1)

Obvinené ženy sa umiestňujú do ciel spravidla vo vyhradenej časti ústavu; pre ženy umiestnené do výkonu väzby v zmiernenom režime sa vytvára samostatný oddiel so zmierneným režimom.

(2)

Ak sa preukáže, že obvinená žena je tehotná, riaditeľ ústavu na návrh lekára oznámi túto skutočnosť príslušnému prokurátorovi alebo súdu; vždy však prokurátorovi, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave. Prílohou oznámenia je lekárska správa o zdravotnom stave obvinenej.

(3)

Ústav zabezpečí, aby sa obvinená žena mohla sprchovať v teplej vode každý deň.

Ôsmy oddiel
Výkon väzby cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti

§ 53 - Všeobecné ustanovenie

Na cudzincov16) a osoby bez štátnej príslušnosti sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ďalej nie je ustanovené inak.

§ 54 - Osobitné ustanovenia
(1)

Poučenie pri dodaní do väzby podľa § 6 ods. 4 zákona sa vykoná v jazyku, ktorému cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti rozumie, alebo iným vhodným spôsobom.

(2)

Pri umiestňovaní cudzincov do ciel prihliada ústav na to, aby cudzinci hovoriaci rovnakým jazykom mohli spolu komunikovať.

(3)

O premiestnení cudzinca ústav informuje diplomatickú misiu17) alebo konzulárny úrad18) štátu, ktorého je cudzinec občanom.

(4)

Pri vzatí cudzinca do väzby a jeho prepustení z väzby postupuje ústav podľa osobitného predpisu.19)

TRETIA HLAVA
PREPUSTENIE Z VÄZBY

§ 55
(1)

Písomný príkaz súdu alebo prokurátora, na základe ktorého bol obvinený prepustený z väzby, musí obsahovať údaje zabezpečujúce, že obvinený nebude zamenený s inou osobou.

(2)

Písomný príkaz podľa odseku 1 musí obsahovať podpis sudcu alebo prokurátora a odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky súdu alebo prokuratúry, ktorá rozhodnutie vydala. Ak je písomný príkaz zaslaný telefaxom, overí sa spätne jeho pravosť a správnosť a overenie sa na ňom vyznačí.

(3)

Ak súd rozhodne o prepustení obvineného z väzby, obvinený, ktorý bol predvedený pred súd, sa ihneď prepustí, ak na tom trvá; inak sa prepustí po návrate do ústavu. Príslušník zboru navrhne obvinenému návrat do ústavu na účel vykonania potrebných opatrení; ak obvinený návrat odmietne, príslušník zboru ho poučí o postupe vykonania opatrení.

§ 56
(1)

Pred prepustením obvineného z väzby sa overí jeho totožnosť a obvinený sa podrobí výstupnej lekárskej prehliadke okrem prípadu, ak bol ihneď prepustený podľa § 55 ods. 3.

(2)

Obvinenému prepustenému z väzby sa vydajú jeho osobné veci a evidované peňažné prostriedky obvineného; ich prevzatie potvrdí obvinený svojím podpisom.

(3)

Obvinenému prepustenému z väzby sa vydá potvrdenie o prepustení z väzby.

§ 57

Ak je obvinený v čase prepustenia z väzby v stave, v ktorom sú ohrozené životne dôležité funkcie, ústav zabezpečí jeho hospitalizáciu v najbližšom zdravotníckom zariadení; ústav o tom informuje toho, kto o prepustení rozhodol, a niektorú z blízkych osôb11) obvineného, ktorú určí, a ak blízkej osoby niet, inú osobu, ktorú určí obvinený.

ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE VO VECIACH SÚVISIACICH S VÝKONOM VÄZBY

§ 57a

Oprávnené orgány v konaní podľa § 60b ods. 3, 5 a 6 zákona sú určené v ústavnom poriadku.

PIATA HLAVA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 58
(1)

Ustanovenia tejto vyhlášky sa na obvinených umiestnených v zdravotníckom zariadení v ústave, nemocnici alebo v inom zdravotníckom zariadení mimo pôsobnosti zboru uplatňujú primerane podľa zdravotného stavu obvineného a odporúčania lekára.

(2)

Ustanovenia tejto vyhlášky sa na ohrozených svedkov a chránených svedkov,20) ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc počas výkonu väzby, uplatňujú primerane.

(3)

Na účely tejto vyhlášky je obvinený aj obžalovaný a odsúdený do doručenia nariadenia výkonu trestu odňatia slobody ústavu, v ktorom je osoba vo väzbe.

(4)

Samostatný referent režimu organizuje a zabezpečuje zaobchádzanie v skupine, ktorú tvorí spravidla 35 obvinených umiestnených v oddiele so zmierneným režimom. V oddiele so štandardným režimom samostatný referent režimu organizuje a zabezpečuje zaobchádzanie spravidla pre 20 obvinených.

(5)

Vzdelávanie, kultúrno-osvetovú, záujmovú a športovú činnosť pre obvinených a pracovné činnosti obvinených organizuje a zabezpečuje najmä určený samostatný referent režimu špecialista a koordinátor pre vzdelávanie.

(6)

Za doklad, ktorým sa potvrdzuje, že obvinený žil pred prijatím do výkonu väzby v spoločnej domácnosti ako druh a družka, sa okrem potvrdenia o prihlásení k pobytu považuje akýkoľvek doklad, z ktorého vyplýva, že tieto osoby žili v spoločnej domácnosti a zdieľali náklady na jej chod. Pre preukázanie vzťahu blízkych osôb rovnako postačuje skutočnosť, že obvinený a iná osoba sú rodičmi spoločného dieťaťa a rodičovstvo je uvedené v rodnom liste dieťaťa.

§ 59 - Predbežná väzba a vydávacia väzba

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na výkon predbežnej väzby a vydávacej väzby.

§ 60 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006 okrem § 29, § 34 ods. 1 a § 43 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007.

Lucia Žitňanská v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2006 Z. z.

  ZÁSADY SPRÁVANIA PRI NÁVŠTEVE

  Fyzická návšteva priamym kontaktom

  1.

  Obvinený sa môže s navštevujúcimi osobami privítať a rozlúčiť podaním ruky, objatím a krátkym pobozkaním.

  2.

  Počas návštevy nie sú povolené prejavy, ktoré by ohrozovali mravnosť.

  3.

  Sedenie na kolenách alebo držanie na rukách je u maloletého dieťaťa povolené; ak vznikne dôvodné podozrenie zo zneužitia dieťaťa na nedovolenú činnosť, napríklad prostredníctvom dieťaťa sú obvinenému odovzdávané nepovolené veci, určený príslušník zboru fyzický kontakt okamžite preruší alebo predčasne ukončí návštevu.

  Fyzická návšteva bez priameho kontaktu

  1.

  Obvinený je od navštevujúcich osôb oddelený technickou prekážkou.

  2.

  Komunikácia obvineného s navštevujúcimi osobami je zabezpečená spravidla prostredníctvom komunikačného zariadenia.

  Videonávšteva

  1.

  Videonávšteva sa môže uskutočniť ako párový videohovor medzi obvineným a návštevníkom.

  2.

  Viedeonávšteva sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačného programu umožňujúceho prenos obrazu a zvuku.

  3.

  Počas videonávštevy sa nepovoľuje videohovor presmerovať, používať chat, zdieľať informácie s hanlivým obsahom, informácie, ktoré môžu narušiť účel výkonu trestu a informácie, ktorých obsah zakladá podozrenie z páchania trestnej činnosti, odosielať alebo prijímať súbory, zdieľať obrazovku, vyhotovovať si obrazové alebo zvukové záznamy.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 437/2006 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PRACOVNÝCH TRIED OBVINENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE

  1. pracovná trieda

  Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (poučenie).

  Výkon pomocných prác, ktoré si vyžadujú len poučenie na plnenie presných postupov a pokynov, s malou zmyslovou záťažou a bežnou fyzickou a psychickou námahou a bez ďalších väzieb na iné činnosti.

  2. pracovná trieda

  Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (odborné zaškolenie alebo zaučenie).

  Výkon prípravných, pomocných alebo prevádzkovo-manipulačných prác, ktorý si vyžaduje potrebné odborné zaškolenie alebo zaučenie, spravidla s bežnou alebo zvýšenou fyzickou námahou vrátane zvýšeného rizika pracovného úrazu, bežnou psychickou a zmyslovou záťažou a menšími väzbami na ďalšie činnosti.

  3. pracovná trieda

  Kvalifikačný predpoklad: stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, a ak to vyžaduje samostatný výkon prác, tak aj odborná spôsobilosť.21)

  Samostatný výkon ucelených rutinných, obslužných alebo remeselných prác alebo opakovaných kontrolovateľných administratívnych, administratívno-technických alebo prevádzkovo-manipulačných prác podľa určených postupov alebo podrobných prevádzkových režimov s určitými ďalšími prevádzkovými nadväznosťami, s rizikom pracovného úrazu a zvýšenou fyzickou alebo psychickou záťažou.

  4. pracovná trieda

  Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa so zodpovedajúcou odbornosťou.

  Výkon samostatných, osobitne náročných, odborných a špecializovaných prác podmienený voľbou správneho postupu, pričom sa nesmie vybočiť z alternatívnych technických, technologických, prevádzkových, ekonomických, administratívnych a iných postupov vrátane dodržania nadväznosti na iné činnosti s možnými dôsledkami na úsek činnosti ústavu.

Poznámky

 • 1)

  § 28 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.

 • 3)

  § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 7 a § 32 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 7)

  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 85 až 87 a § 91 až 93 Zákonníka práce.

 • 9)

  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  § 124 ods. 2 Zákonníka práce.

 • 15b)

  § 11 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.

 • 16)

  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 17)

  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.

 • 18)

  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.

 • 19)

  § 114 zákona č. 404/2011 Z. z.

 • 20)

  Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Načítavam znenie...
MENU
Hore