Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 489/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 23.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 489/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 489/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 401/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2019 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 105/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 402/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 460/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Z finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtovaných na kalendárny rok v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3 ods. 2 písm. a) prvého bodu zákona sa odpočítajú finančné prostriedky na bežné výdavky pre a) špeciálne materské školy a školské internáty, b) zariadenia školského stravovania, školské kluby detí a centrá voľného času, c) špeciálne výchovné zariadenia, d) zariadenia poradenstva a prevencie.“.

2.

V § 4 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 17 sa označujú ako odseky 2 až 16.

3.

V § 4 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

4.

V § 4 sa vypúšťa odsek 13.

Doterajšie odseky 14 až 16 sa označujú ako odseky 13 až 15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa vypúšťa.

5.

V nadpise § 6 sa slová „zariadenia podľa § 5 ods. 2 zákona okrem špeciálnych školských zariadení“ nahrádzajú slovom „internáty“.

6.

V § 6 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 1 až 7.

7.

V § 6 ods. 3 sa číslo „3“ nahrádza číslom „2“.

8.

V nadpise § 7 sa slová „školské zariadenia okrem špeciálnych školských zariadení podľa § 5 ods. 3 až 5 zákona“ nahrádzajú slovami „zariadenia školského stravovania, školské kluby detí a centrá voľného času“.

9.

V § 7 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Finančné prostriedky určené pre zariadenia školského stravovania, školské kluby detí a centrá voľného času sa rozdelia pre jednotlivé druhy týchto školských zariadení v pomere, v akom boli finančné prostriedky rozpísané pre tieto školské zariadenia v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, na ktorý sa rozdeľujú finančné prostriedky. (2) Normatívny príspevok pre školský klub detí a centrum voľného času sa vypočíta ako podiel objemu finančných prostriedkov pre príslušný druh školského zariadenia a počtu žiakov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 11 a 12a sa vypúšťajú.

10.

V § 7 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

Doterajšie odseky 6 až 18 sa označujú ako odseky 3 až 15.

11.

V § 7 ods. 3 sa slová „školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b), ktoré“ nahrádzajú slovami „školského klubu detí, ktorý“.

12.

V § 7 ods. 5 celom texte sa slová „školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „školského klubu detí“.

13.

V § 7 ods. 6 sa slová „školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b) a e)“ nahrádzajú slovami „školského klubu detí a centra voľného času“.

14.

V § 7 ods. 7 a 8 sa slová „školské zariadenie podľa odseku 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „zariadenie školského stravovania“.

15.

V § 7 ods. 9 sa číslo „13“ nahrádza číslom „10“.

16.

V § 7 ods. 11 sa číslo „11“ nahrádza číslom „8“

17.

V § 7 ods. 12 sa slová „14 podľa odsekov 9 až 12“ nahrádzajú slovami „11 podľa odsekov 6 až 9“.

18.

V § 7 sa vypúšťajú odseky 13 až 15.

19.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Postup pri výpočte objemu finančných prostriedkov pre špeciálne výchovné zariadenia (1) Finančné prostriedky určené pre špeciálne výchovné zariadenia sa rozdelia pre jednotlivé druhy špeciálnych výchovných zariadení v pomere, v akom boli finančné prostriedky rozpísané pre tieto školské zariadenia v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, na ktorý sa rozdeľujú finančné prostriedky. (2) Normatívny príspevok pre špeciálne výchovné zariadenia sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov určených pre špeciálne výchovné zariadenia a najvyššieho počtu detí, ktoré môžu byť prijaté do príslušného špeciálneho výchovného zariadenia podľa osobitného predpisu.14) (3) Objem finančných prostriedkov pre a) špeciálne výchovné zariadenie sa určí na bežný kalendárny rok v závislosti od 1. dvoch tretín kapacitných možností príslušného špeciálneho výchovného zariadenia v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, 2. jednej tretiny kapacitných možností príslušného špeciálneho výchovného zariadenia v novom školskom roku, ktorý začal v bežnom kalendárnom roku, a 3. zodpovedajúceho normatívneho príspevku, b) novovzniknuté špeciálne výchovné zariadenie sa určí v závislosti od kapacitných možností príslušného špeciálneho výchovného zariadenia a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) § 121 ods. 6 a 9, § 122 ods. 4 a 5, § 123 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2008 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

20.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Postup pri výpočte objemu finančných prostriedkov pre zariadenia poradenstva a prevencie (1) Finančné prostriedky určené pre zariadenia poradenstva a prevencie sa rozdelia pre jednotlivé druhy zariadení poradenstva a prevencie v pomere, ktorý zodpovedá počtu odborných zamestnancov v jednotlivých druhoch zariadení poradenstva a prevencie. (2) Finančný príspevok pre zariadenie poradenstva a prevencie na bežný kalendárny rok sa určí ako súčet paušálneho príspevku a výkonového príspevku. (3) Paušálny príspevok pre zariadenie poradenstva a prevencie na bežný kalendárny rok sa vypočíta ako súčin prepočítaného počtu detí a žiakov, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť zariadením poradenstva a prevencie a normatívneho príspevku určeného na paušálny príspevok. Prepočítaný počet detí a žiakov, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť za uplynulý školský rok, sa vypočíta ako súčin počtu detí a žiakov, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť a koeficientu pre jednotlivé skupiny detí a žiakov uvedeného v prílohe č. 10. Normatívny príspevok určený na paušálny príspevok sa vypočíta ako podiel dvoch desatín objemu finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre zariadenia poradenstva a prevencie na bežný kalendárny rok a prepočítaného počtu detí a žiakov. (4) Výkonový príspevok pre zariadenie poradenstva a prevencie na bežný kalendárny rok sa vypočíta ako súčin prepočítaného počtu výkonov odbornej činnosti za uplynulý školský rok a normatívneho príspevku určeného na výkonový príspevok. Prepočítaný počet výkonov odbornej činnosti za uplynulý školský rok sa vypočíta ako súčin počtu výkonov odbornej činnosti uvedených v prílohe č. 11 a koeficientu podľa prílohy č. 11. Normatívny príspevok určený na výkonový príspevok sa vypočíta ako podiel ôsmich desatín objemu finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre zariadenia poradenstva a prevencie na bežný kalendárny rok a prepočítaného počtu výkonov odbornej činnosti za uplynulý školský rok, ktoré v nich boli vykonané.“.

21.

Za § 12c sa vkladá § 12d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023 (1) Na účely výpočtu paušálneho príspevku pre zariadenia poradenstva a prevencie sa v roku 2023 použijú údaje o počte detí a žiakov tých zariadení poradenstva a prevencie, ktoré splnili podmienky na výkon činnosti podľa osobitného predpisu.20) (2) Na účely výpočtu výkonového príspevku pre zariadenia poradenstva a prevencie sa v roku 2023 použijú počty výkonov odbornej činnosti tých zariadení poradenstva a prevencie, ktoré splnili podmienky na výkon činnosti podľa osobitného predpisu.20)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) §161n a 161q zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 415/2021 Z. z.“.

22.

V prílohe č. 2 riadku 5 sa slová „športový manažment“ nahrádzajú slovami „ostatné odbory vzdelávania“.

23.

Príloha č. 5 sa vypúšťa.

24.

Prílohy č. 10 a 11 vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - “.

25.

V prílohe č. 12 časť B vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - “.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore