Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.01.2023 do 14.05.2023

Platnosť od: 10.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 14.05.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST44JUD39212DSEUPP11ČL2

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.01.2023 do 14.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 543/2005 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 305/2022 a 406/2022


§ 29
Peňažná záruka

(1)
Súd spolu s určením výšky peňažnej záruky14) podľa povahy veci súčasne určí aj lehotu, v ktorej treba peňažnú záruku zložiť. V nevyhnutných prípadoch umožní obvinenému alebo inej osobe, aby peňažnú záruku zložili do pokladne súdu. Inak týmto osobám uloží, aby peňažnú záruku zaslali priamo na účet súdu. To platí aj pre prípad zloženia peňažnej záruky v cudzej mene.
(2)
Ak je obvinený vo väzbe a súd prijme peňažnú záruku,14) ktorá bola zložená, prepustí ho z väzby ihneď po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola peňažná záruka prijatá. Výplatu sumy zloženej na peňažnú záruku možno vykonať len na základe písomného príkazu predsedu senátu.
(3)
Ak súd, ktorý rozhodol o nahradení väzby peňažnou zárukou, zároveň uložil obvinenému primerané povinnosti a obmedzenia podľa osobitného predpisu,12) postupuje primerane podľa § 28a ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 33b
Postup pred nariadením kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami

(1)
Ak sa preskúmanie splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami vykonáva v obvode súdu, ktorého sudca vydal pokyn na jeho vykonanie, pokyn sa bezodkladne pridelí probačnému a mediačnému úradníkovi tohto súdu.
(2)
Ak sa preskúmanie splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami vykonáva mimo obvodu súdu, ktorého sudca vydal pokyn na jeho vykonanie, pokyn sa bezodkladne odošle príslušnému súdu, kde sa pridelí probačnému a mediačnému úradníkovi. Ustanovenie § 190a sa nepoužije.
(3)
Pri určovaní lehoty na vykonanie preskúmania splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami sa prihliada na technické prostriedky, ktoré sa majú použiť, miestne podmienky a plynulosť konania.
(4)
Ak sa má rozhodovať vo veciach spojených s výkonom kontroly technickými prostriedkami na verejnom zasadnutí alebo na neverejnom zasadnutí, predseda senátu upovedomí o termíne zasadnutia aj probačného a mediačného úradníka.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 44a

Ak sa pojednávanie alebo iný úkon súdu vykonáva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, používajú sa na tento účel programové prostriedky určené ministerstvom.
zobraziť paragraf
§ 48
Zasielanie písomností súdu v niektorých prípadoch

(1)
Písomnosti určené osobám, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo ktoré sú vo väzbe, doručujú sa prostredníctvom ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby, v ktorých sú umiestnené.
(2)
Písomnosti určené osobám vo výkone detencie alebo ústavného ochranného liečenia a osobám umiestneným v ústave zdravotníckej starostlivosti sa doručujú prostredníctvom správy príslušného zdravotníckeho zariadenia. Obdobne sa postupuje u chovancov domovov mládeže a iných kolektívnych zariadení pre mládež.
(3)
Písomnosti určené tým, ktorí požívajú diplomatické výsady a imunity, alebo tým, ktorí sú v ich obydlí alebo ktorým sa majú písomnosti doručiť v budovách alebo miestnostiach chránených diplomatickou imunitou, predložia sa Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na ďalší postup.
(4)
Písomnosti určené príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú mimoriadnu službu18a) a profesionálnym vojakom vykonávajúcim štátnu službu18b) na území Slovenskej republiky, ak im nebol nariadený výkon mimoriadnej služby, možno doručiť prostredníctvom príslušných veliteľov. Písomnosti určené príslušníkom ozbrojených zborov, ktorí nie sú ubytovaní v objektoch ozbrojených zborov, sa doručujú priamo; v ostatných prípadoch sa doručujú prostredníctvom ich veliteľov alebo náčelníkov.
(5)
Príslušnému orgánu obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, zasiela poverený zamestnanec súdu v nasledujúci pracovný deň po vyznačení právoplatnosti v elektronickej podobe správu o právoplatnom rozhodnutí súdu o tom, či tu manželstvo je, alebo nie je, o rozvedení manželstva, vyhlásení manželstva za neplatné, o priezvisku dieťaťa, ak sa rodičia o priezvisku dieťaťa nedohodli, ak nie je žiadny z rodičov známy, alebo ak matka zanechala dieťa po pôrode v zdravotníckom zariadení podľa osobitného predpisu,18e) o zmene priezviska dieťaťa, najmä pri osvojení alebo zrušení osvojenia, o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov pred súdom, o určení alebo zapretí otcovstva, o určení materstva, o vyhlásení za mŕtveho a o zrušení osvojenia podľa osobitného predpisu,19) obsahujúcu skutočnosti vyplývajúce zo súdneho spisu podstatné pre vykonanie zápisu v matrike podľa osobitného predpisu.19a) Na miesto správy možno v odôvodnených prípadoch v rovnakej lehote zaslať rozhodnutie v elektronickej podobe spolu s doložkou právoplatnosti.
(6)
V konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých zasiela poverený zamestnanec súdu príslušnému zariadeniu vykonateľné rozhodnutie vo veci neodkladného opatrenia, výchovného opatrenia, ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy.
(7)
Príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností sa zasielajú v elektronickej podobe v lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné rozhodnutia o právach k nehnuteľnostiam podľa osobitného predpisu19b) spolu s doložkou právoplatnosti. Neodkladné opatrenie, ktorým sa upravujú práva k nehnuteľnostiam, sa zašle v elektronickej podobe príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností bezodkladne po jeho vyhotovení.
(8)
Príslušnému daňovému úradu alebo, ak je súd zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu, prostredníctvom technického vybavenia ktorej možno platiť súdne poplatky, sa v lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia vykonateľnosti zasielajú v elektronickej podobe rozhodnutia súdu o vrátení súdneho poplatku alebo jeho časti spolu s doložkou právoplatnosti.19c)
(9)
Poverený zamestnanec súdu zabezpečí postupom podľa osobitného predpisu19d) uloženie rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony v elektronickej podobe spolu s doložkou právoplatnosti do Notárskeho centrálneho registra listín (ďalej len „register listín“) a súčasne zasiela správu o právoplatnom rozhodnutí súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony v elektronickej podobe ohlasovni na účely zápisu skutočnosti o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby v registri fyzických osôb podľa osobitného predpisu,19da) a to v nasledujúci pracovný deň po vyznačení právoplatnosti. Po uložení rozhodnutia do registra listín sa predloží vyúčtovanie odmeny a náhrady hotových výdavkov notára učtárni súdu.
(10)
Poverený zamestnanec súdu zašle ministerstvu elektronickými prostriedkami rovnopis rozhodnutia podľa § 298 ods. 2 Civilného sporového poriadku, a to v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyznačenia právoplatnosti na prvopise rozhodnutia; rovnopis rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní zašle ministerstvu súd, ktorý rozhodnutie dovolacieho súdu doručuje.
(11)
Súdy zasielajú príslušným orgánom elektronickými prostriedkami aj údaje o právoplatných rozhodnutiach v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.19e)
zobraziť paragraf
§ 52
Zápisnica o súdnom pojednávaní

(1)
Zápisnica o súdnom pojednávaní okrem náležitostí ustanovených predpismi o konaní pred súdmi obsahuje všetky podstatné okolnosti a poučenia poskytnuté súdom. V zápisnici o súdnom pojednávaní sa uvedie presný čas začiatku a skončenia súdneho pojednávania; v zápisnici sa vyznačí aj doba, počas ktorej bolo súdne pojednávanie prerušené. Ak sa výsluch vykonáva prostredníctvom technického zariadenia určeného na prenos obrazu a zvuku, uvedie sa to v zápisnici o súdnom pojednávaní; v zápisnici o súdnom pojednávaní sa uvedie aj meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá overila totožnosť vypočúvanej osoby.
(2)
Predseda senátu diktuje zápisnicu o súdnom pojednávaní nahlas tak, aby prítomní diktované znenie počuli, ak predpisy o konaní pred súdmi nepripúšťajú iný postup. Predseda senátu môže vyslúchanému, najmä ak ide o znalca, dovoliť, aby svoju výpoveď do zápisnice nadiktoval. Táto skutočnosť sa v zápisnici poznamená.
(3)
Zápisnica o súdnom pojednávaní sa vyhotovuje použitím diktafónu, postupom podľa § 56, rýchlopisným záznamom alebo pomocou výpočtovej techniky. Ak sa zápisnica o súdnom pojednávaní vyhotovila použitím diktafónu alebo rýchlopisným záznamom, bezodkladne po skončení súdneho pojednávania vyhotoví asistent prepis zápisnice pomocou výpočtovej techniky, ku ktorému pripojí doložku „Za správnosť vyhotovenia:“, v ktorej uvedie svoje meno, priezvisko a podpis. Ak predpisy o konaní pred súdom neurčujú inak, netreba záznam uchovávať; ak je zápisnica o pojednávaní vyhotovená použitím diktafónu alebo ak sa priebeh súdneho pojednávania zaznamenáva podľa § 56, možno upustiť od prítomnosti asistenta na pojednávaní s výnimkou hlavného pojednávania, verejného zasadnutia a neverejného zasadnutia.
(4)
Ak sa zápisnica o súdnom pojednávaní vyhotovuje pomocou diktafónu alebo postupom podľa § 56, predseda senátu na úvod do mikrofónu nadiktuje údaje potrebné na vyplnenie záhlavia zápisnice a ak požiadali účastníci konania o vydanie kópie zápisnice o súdnom pojednávaní, aj počet požadovaných kópií. Nesprávnosti záznamu zistené v priebehu súdneho pojednávania opraví predseda senátu nadiktovaním správneho znenia, ktoré uvedie slovami „opravuje sa“; oprava vymazaním záznamu je neprípustná. Ak nadiktuje predseda senátu do záznamu vyhotovenie rozhodnutia, je potrebné, aby jeho text obsahoval všetky náležitosti ustanovené predpismi o konaní pred súdmi.
(5)
Spravidla sa zapíše alebo nadiktuje len podstatný obsah výpovedí a prednesov, ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak. Ak je to dôležité na posúdenie veci, zapíšu sa odpovede vyslúchaných osôb doslovne, prípadne sa v zápisnici uvedú jednotlivé otázky a odpovede k nim.
(6)
Zápisnica sa spisuje alebo diktuje v slovenskom jazyku. Ak záleží na doslovnom znení výpovede toho, kto nevypovedá v slovenskom jazyku, zapíše asistent alebo tlmočník jej príslušnú časť, ak je to možné, aj v jazyku, v ktorom vypočúvaný vypovedal.
(7)
Zápisnicu o súdnom pojednávaní podpisuje predseda senátu a asistent, ktorý ju spísal alebo vyhotovil jej prepis, ako aj iné osoby, ak tak ustanovujú predpisy o konaní pred súdmi. Ak sa zápisnica vyhotovuje ako elektronický úradný dokument, autorizuje ju predseda senátu.
zobraziť paragraf
§ 53
Zápisnica o inom úkone súdu


Na zápisnicu o inom úkone súdu, najmä o obhliadke a výsluchu, sa ustanovenia § 52 a 55 použijú primerane.
zobraziť paragraf
§ 68
Dožiadanie

(1)
Dožiadanie iného súdu o vykonanie jednotlivých úkonov sa vykoná prípisom, v ktorom sa uvedú údaje zo súdneho spisu, ktorých znalosť je potrebná na riadne vykonanie úkonu, a to najmä vtedy, ak na vykonanie úkonov je dožiadaných niekoľko súdov. Ak je to potrebné, pripojí dožadujúci súd súdne spisy a poukáže na tie ich časti, kde sú potrebné údaje obsiahnuté; ak sa súdny spis vedie v elektronickej podobe, pripája sa v elektronickej podobe. Postupné dožiadanie viacerých súdov v zaslanom súdnom spise je prípustné len vtedy, ak na riadne vykonanie dožiadaného úkonu je potrebná znalosť predchádzajúcich úkonov. V dožiadaní sa tiež uvedie, či a ktorý zástupca účastníka konania sa má o úkone dožiadaného súdu upovedomiť. Dožiadaný súd podľa povahy veci a podľa toho, čo pri vykonávaní úkonu vyšlo najavo, vykoná aj ďalšie nevyhnutné úkony v dožiadaní neuvedené, ak to môže prispieť k urýchlenému a správnemu rozhodnutiu vo veci. Dožiadaný súd dbá na to, aby sa úkon vykonal len v prípadoch, ak účastníci konania alebo ich zástupcovia boli včas upovedomení o čase a mieste úkonu, iba ak by dožadujúci súd uviedol, že úkon sa má vykonať bez účasti účastníkov alebo niektorého z nich.
(2)
Dožiadaniu sa vyhovie bezodkladne, najmä v prípadoch, ak je na dožadujúcom súde nariadené súdne pojednávanie.
(3)
Ak postupuje dožiadaný súd dožiadanie inému súdu, oznámi to dožadujúcemu súdu.
(4)
Trovy, ktoré vznikli dožiadanému súdu vykonávaním úkonov, dožadujúci súd dožiadanému súdu neuhrádza. Dožiadaný súd oznámi v správe o vybavení dožiadania dožadujúcemu súdu výšku trov, ktoré mu vznikli vykonaním dožiadania. Preddavky na vykonanie dôkazov zaplatené účastníkmi zúčtuje dožadujúci súd. O určení znalečného a svedočného rozhoduje bez zbytočného odkladu vždy dožadujúci súd, ktorý vyplatí znalečné alebo svedočné tomu, kto znalečné alebo svedočné v konaní návrhom uplatnil; to platí aj o odmene a náhradách pri tlmočníckom úkone a prekladateľskom úkone.
(5)
Dožiadať o výsluch osoby, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody prostredníctvom súdu, v ktorého obvode sa nachádza ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu, možno len vtedy, ak tento výsluch nemožno zabezpečiť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.
zobraziť paragraf
§ 76
Opatrenia na nariadenie výkonu trestu odňatia slobody

(1)
Ak odsúdený bez dostatočného ospravedlnenia nenastúpi v určenej lehote na výkon trestu odňatia slobody alebo ak je obava, že ujde, prikáže súdny tajomník, aby bol odsúdený dodaný na výkon trestu do príslušného spádového ústavu na výkon väzby. Ak pobyt odsúdeného nie je známy, súd to na príkaze na dodanie na výkon trestu odňatia slobody výslovne uvedie s tým, že treba vypátrať pobyt odsúdeného. Príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody sa odošle okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, v ktorého obvode má odsúdený trvalé bydlisko; ak trvalé bydlisko odsúdeného nie je známe, príkaz sa odošle okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v obvode súdu.
(2)
Ak bol pobyt odsúdeného vypátraný inak ako orgánmi polície alebo ak sa odsúdený dobrovoľne prihlásil na výkon trestu, treba príkaz na dodanie na výkon trestu odvolať, a to u toho orgánu polície, ktorému bol zaslaný.
(3)
U odsúdeného, ktorý sa zdržuje v cudzine, sa pri nariadení výkonu trestu odňatia slobody postupuje podľa osobitného predpisu.
(4)
Ak súd nariadi výkon trestu odňatia slobody, ktorý bol uznaný rozhodnutím podľa osobitného predpisu,40a) v nariadení výkonu trestu odňatia slobody pri kategóriách trestných činov podľa osobitného predpisu40b) uvedie aj kvalifikačný ekvivalent trestného činu podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a zaradenie odsúdeného do ústavu na výkon trestu odňatia slobody minimálneho, stredného alebo maximálneho stupňa stráženia.
(5)
U mladistvého, ktorý je v ústavnej alebo ochrannej výchove, zašle súd nariadenie výkonu trestu odňatia slobody ústavu, v ktorom je mladistvý, s tým, aby bol na výkon trestu dodaný zamestnancom tohto ústavu. Ak to nemožno zabezpečiť, požiada súdny tajomník o predvedenie mladistvého na výkon trestu okresné riaditeľstvo Policajného zboru, v ktorého obvode je ústav.
(6)
Ak ide o výkon trestu odňatia slobody dlhší ako tri mesiace, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých najmenej dva mesiace pred predpokladaným dňom jeho skončenia oznámi výchovnému alebo liečebnému zariadeniu, z ktorého bol mladistvý dodaný na výkon trestu, výsledky prevýchovy mladistvého výkonom trestu z hľadiska prípadného prepustenia z ochrannej výchovy, podmienečného umiestnenia mimo výchovného zariadenia alebo zrušenia ústavnej výchovy.
(7)
Ústav na výkon väzby, prípadne ústav na výkon trestu odňatia slobody vráti súdu jedno vyhotovenie nariadenia výkonu trestu odňatia slobody s potvrdením, že odsúdený nastúpil trest, alebo ihneď oznámi súdu, že trest v určenej lehote nastúpený nebol. Ak je odsúdený vo výkone iného trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody potvrdí prijatie nariadenia výkonu trestu a na jednom jeho vyhotovení uvedie pravdepodobný termín nástupu trestu a vráti ho bez zbytočného odkladu súdu.
(8)
Ak v nariadení výkonu trestu odňatia slobody určí súd koniec lehoty na nástup výkonu trestu odňatia slobody inak ako dňom kalendárneho mesiaca, oznámi súd bezodkladne príslušnému ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody deň doručenia výzvy na nástup výkonu trestu odňatia slobody odsúdenému.
(9)
Súd požiada ústav na výkon väzby, prípadne ústav na výkon trestu odňatia slobody o vrátenie nariadenia výkonu trestu odňatia slobody, ak pominuli dôvody na vykonanie trestu odňatia slobody.
(10)
Uznesenie, ktorým súd rozhodol o započítaní väzby do uloženého trestu odňatia slobody a uznesenie, ktorým uložil odsúdenému povinnosť uhradiť trovy spojené s výkonom väzby zašle súd bezodkladne ústavu na výkon väzby prípadne ústavu na výkon trestu odňatia slobody s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
(11)
O premiestnení odsúdeného do iného ústavu na výkon trestu odňatia slobody, o začatí ochranného liečenia, o jeho úteku a zadržaní, o jeho úmrtí, prerušení výkonu trestu, o podmienečnom prepustení, ako aj o tom, že odsúdený bol v dôsledku výkonu uloženého trestu, udelenia milosti, amnestie, premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia alebo z iného dôvodu prepustený na slobodu, podá ústav na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom odsúdený naposledy bol, bezodkladne správu súdu, ktorý rozhodol v prvom stupni; ak ide o podmienečné prepustenie, podá správu aj súdu, ktorý o podmienečnom prepustení rozhodol. O tom, že odsúdený bol v dôsledku premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia prepustený na slobodu, podá ústav na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom odsúdený naposledy bol, ihneď po prepustení odsúdeného správu súdu, v obvode ktorého sa má trest domáceho väzenia vykonať; správa obsahuje údaj o čase prepustenia a zasiela sa súdu elektronickými prostriedkami.
(12)
Ak sa nariaďuje výkon trestu odňatia slobody pre trestný čin domáceho násilia,40d) nariadenie výkonu trestu odňatia slobody obsahuje poznámku „Domáce násilie“ a ak sa postupuje podľa § 408 ods. 5 Trestného poriadku, aj informáciu o poškodenom alebo svedkovi v rozsahu telefónne číslo, e-mailový kontakt a adresa pobytu poškodeného alebo svedka.
zobraziť paragraf
§ 77
Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(1)
Súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia súdu prvého stupňa vyžaduje v lehotách určených predsedom senátu najmenej raz ročne od právoplatnosti rozhodnutia odpis registra trestov a ďalšie potrebné podklady na posúdenie spôsobu života odsúdeného. Ak bola odsúdenému uložená povinnosť nahradiť spôsobenú škodu, zaplatiť dlh alebo zameškané výživné, u poškodeného zistí, či odsúdený prejavil v skúšobnej dobe snahu splniť túto povinnosť.
(2)
Súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia súdu prvého stupňa po právoplatnosti rozhodnutia o tom, či sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil alebo či bol nariadený výkon trestu, jeho výsledok bezodkladne oznámi Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky - registru trestov.
(3)
Ak súd do jedného roka od uplynutia skúšobnej doby alebo do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby, ak sa proti odsúdenému vedie trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe nerozhodol bez zavinenia odsúdeného o tom, či sa podmienečne odsúdený osvedčil alebo či sa trest vykoná, predseda senátu urobí v trestnom spise záznam a poverený zamestnanec súdu prvého stupňa oznámi Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky - registru trestov, že odsúdený sa v skúšobnej dobe osvedčil.
(4)
Ak bol povolený podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody pri súčasnom prijatí záruky záujmového združenia občanov za nápravu odsúdeného alebo súd o výchovné spolupôsobenie takéto záujmové združenie občanov požiadal, oznámi v žiadosti o výchovné spolupôsobenie záujmovému združeniu občanov, aké obmedzenia podľa osobitného predpisu41) boli obvinenému uložené. Zároveň ho požiada, aby podľa obsahu týchto obmedzení zameralo svoje výchovné pôsobenie, sledovalo, či odsúdený obmedzenia dodržuje, a podalo súdu ihneď správu o ich prípadnom porušovaní. Rovnako požiada o oznámenie zmeny zamestnania alebo bydliska odsúdeného.
(5)
Súd postupuje rovnako aj vtedy, ak požiada záujmové združenie občanov o výchovné spolupôsobenie, aj keď podmienečný odklad výkonu trestu bol povolený bez jeho záruky.
zobraziť paragraf
§ 78a

(1)
Probačný a mediačný úradník vo veciach podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom a podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom zabezpečuje
a)
vstupný pohovor a poučenie,
b)
používanie probačného plánu alebo probačného programu,
c)
hodnotenie miery rizika, pre potreby určenia frekvencie probačných stretnutí,
d)
posúdenie intervenčnej potreby rizika recidívy, ak probačný a mediačný úradník vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca neurčí inak.
(2)
Probačný a mediačný úradník počas probačného dohľadu vyžaduje najmenej dvakrát ročne od právoplatnosti rozhodnutia, ak predseda senátu neurčil inú lehotu, odpis registra trestov a ďalšie potrebné podklady na posúdenie spôsobu života odsúdeného a dodržiavania uložených obmedzení a povinností.
(3)
Ak ide o podmienečné prepustenie podľa § 66 ods. 1 písm. c) Trestného zákona, po doručení žiadosti riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody na preskúmanie splnenia podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami probačný a mediačný úradník
a)
zabezpečí preskúmanie splnenia materiálno-technických podmienok použitia zariadenia na kontrolu prítomnosti a zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osoby; na účel preskúmania materiálno-technických podmienok podľa tohto odseku sa zariadením na kontrolu prítomnosti považuje aj zariadenie na kontrolu požitia alkoholu,
b)
zabezpečí písomný súhlas plnoletej osoby, ktorá bude s kontrolovanou osobou žiť v spoločnej domácnosti,
c)
vypracuje správu, ktorá obsahuje vyjadrenie probačného a mediačného úradníka, či sú splnené zákonom určené podmienky použitia zariadenia na kontrolu prítomnosti v navrhovanom mieste výkonu kontroly a zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osoby a
d)
zašle správu podľa písmena c) spolu s prílohami riaditeľovi ústavu na výkon trestu odňatia slobody.
(4)
Ak probačný a mediačný úradník zistí, že odsúdený nevedie riadny život alebo nedodržiava uložené obmedzenia a povinnosti, nespolupracuje alebo inak marí úkony probácie, vyhotoví o týchto skutočnostiach bez zbytočného odkladu priebežnú správu, ktorú predloží predsedovi senátu. Probačný a mediačný úradník pri vyhotovovaní priebežnej správy podľa prvej vety prihliada na osobu odsúdeného a závažnosť jeho konania.
(5)
Probačný a mediačný úradník po skončení probačného dohľadu vyhotoví záverečnú správu o priebehu výkonu probačného dohľadu, v ktorej vyhodnotí jeho priebeh z pohľadu dodržiavania uložených obmedzení a povinností a miery možného rizika recidívy. Záverečná správa obsahuje informácie o zmenách, ktoré nastali vo vzťahu k osobe odsúdeného, akými sú osobné údaje, bydlisko, rodinný stav a v prípadoch osobitného zreteľa aj zdravotný stav. Súčasťou záverečnej správy o priebehu výkonu probačného dohľadu je analýza relevantných údajov a poznatkov, ktoré boli zaznamenané v priebehu vstupného pohovoru, pričom jej neoddeliteľnou súčasťou je vyhodnotenie rizikových faktorov recidívy. V závere správa obsahuje najmä stanovisko probačného a mediačného úradníka k plneniu probačného plánu, probačného programu a uložených obmedzení a povinností. Záverečná správa sa predloží predsedovi senátu do 60 dní odo dňa skončenia probačného dohľadu.
(6)
Prílohou priebežnej a záverečnej správy je najmä odpis z registra trestov, výsledky lustrácií z referenčných, zdrojových alebo iných registrov a ďalšie písomnosti, ktoré sú podkladom pre súd na rozhodnutie o ďalšom postupe v trestnom konaní a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie o tom, či sa odsúdený osvedčil.
zobraziť paragraf
§ 78aa
Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia

(1)
Po doručení žiadosti riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody na preskúmanie splnenia podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami probačný a mediačný úradník zabezpečí ich preskúmanie a písomný súhlas plnoletej osoby, ktorá bude s kontrolovanou osobou žiť v spoločnej domácnosti.
(2)
Po zabezpečení úkonov podľa odseku 1 probačný a mediačný úradník vypracuje správu, ktorú spolu s prílohami zašle riaditeľovi ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Správa obsahuje vyjadrenie probačného a mediačného úradníka, či sú v navrhovanom mieste výkonu trestu domáceho väzenia splnené zákonom ustanovené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.
zobraziť paragraf
§ 78b
Výkon trestu prepadnutia majetku

(1)
Po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti príslušnému súdu.41a)
(2)
Ak dôjde k zrušeniu rozhodnutia vo výroku o prepadnutí majetku, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia súdu uvedenému v odseku 1.
(3)
V úvodnej časti uznesenia, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok odsúdeného, ktorému bol uložený trest prepadnutia majetku, sa uvedie aj
a)
označenie súdu, ktorý trest prepadnutia majetku uložil,
b)
spisová značka rozhodnutia, ktorým sa tento trest uložil,
c)
dátum vydania tohto rozhodnutia,
d)
označenie ustanovenia zákona, podľa ktorého sa konkurz vyhlásil.41b)
(4)
Príslušný súd41a) bezodkladne oznámi zrušenie konkurzu vyhláseného na základe rozhodnutia podľa odseku 1 tomu, kto toto rozhodnutie vydal.
zobraziť paragraf
§ 83a
Výkon ochranného dohľadu

(1)
Súd, ktorý rozhodol o uložení ochranného dohľadu, zašle rovnopis takéhoto rozhodnutia súdu ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom odsúdený bude vykonávať trest odňatia slobody. Spolu s rozhodnutím zašle ústavu na výkon trestu odňatia slobody aj nariadenie výkonu ochranného dohľadu na účel jeho následného zaslania súdu, ktorý po prepustení odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody bude ochranný dohľad vykonávať.
(2)
Súd, ktorý ochranný dohľad vykonáva, oznámi začatie výkonu ochranného dohľadu súdu, ktorý nariadil výkon ochranného dohľadu.
(3)
Súd, ktorý rozhodne o odložení alebo prerušení výkonu trestu odňatia slobody na čas dlhší ako tri mesiace a zároveň rozhodne, že sa má s výkonom ochranného dohľadu začať pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody, zašle rovnopis takéhoto rozhodnutia súdu, v ktorého obvode má odsúdený pobyt.
(4)
Ak súd preruší výkon ochranného dohľadu z dôvodu výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného liečenia uskutočňovaného v liečebnom ústave, oznámi to súdu, ktorý výkon ochranného dohľadu vykonáva. Rovnako postupuje súd aj vtedy, ak dôvody prerušenia ochranného dohľadu zaniknú.
(5)
Ak dôjde k upusteniu od výkonu ochranného dohľadu, súd, ktorý takéto rozhodnutie vydal, nariadi, aby sa od ochranného dohľadu upustilo, a uvedené skutočnosti oznámi probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý výkon ochranného dohľadu kontroluje.
(6)
Probačný a mediačný úradník vypracuje správu o priebehu ochranného dohľadu vždy, ak o to požiada predseda senátu alebo prokurátor alebo ak dôjde k upusteniu, prepusteniu alebo zániku ochranného dohľadu do 30 dní odo dňa, ktorý je rozhodujúci pre tento postup.
zobraziť paragraf
§ 83d
Mediácia v trestnoprávnych veciach

(1)
Probačný a mediačný úradník začína mediáciu v trestnoprávnych veciach z podnetu poškodeného alebo obvineného, na základe podnetu orgánov činných v trestnom konaní, strán konania alebo z podnetu súdu podľa osobitného predpisu.
(2)
Na začiatku mediácie poučí probačný a mediačný úradník obvineného a poškodeného o podstate a podmienkach mediácie a o možnosti vziať súhlas k mediácii späť kedykoľvek v priebehu konania.
(3)
V odôvodnených prípadoch probačný a mediačný úradník pre potreby mediácie zisťuje majetkové pomery obvineného.
(4)
Vo veci mediácie probačný a mediačný úradník podľa okolností prípadu zabezpečí najmä
a)
dožiadanie na prokuratúru alebo súd na účel získania súhlasu na vykonanie mediácie, ak podnet na mediáciu dal obvinený alebo poškodený,
b)
záznam z preštudovania spisu,
c)
lustrácie,
d)
predvolanie účastníkov mediácie,
e)
poučenie obvineného, poškodeného alebo zákonného zástupcu,
f)
súhlas obvineného, poškodeného alebo zákonného zástupcu,
g)
vyhlásenie obvineného, že spáchal skutok,
h)
vypracovanie dohody,
i)
záznam o možnosti odklonu od mediácie, ak sú splnené podmienky pre podmienečné zastavenie trestného stíhania,
j)
záznam z mediácie, ak sa mediácia prerušuje alebo ak je to potrebné z iného dôvodu,
k)
žiadosť o predĺženie určenej lehoty na mediáciu,
l)
záverečnú správu z mediácie.
(5)
Prílohou záverečnej správy z mediácie je doklad
a)
o nahradení škody, ak bola škoda uhradená, alebo o inom opatrení na náhradu škody, ak bola trestným činom spôsobená,
b)
o uhradení sumy určenej ministerstvu na ochranu a podporu obetí trestných činov, ak ide o zmier.
(6)
Mediácia sa vykonáva spravidla priamou formou; nepriamou formou možno mediáciu vykonať v prípadoch hodných osobitného zreteľa na požiadanie poškodeného. O tejto požiadavke probačný a mediačný úradník spracuje úradný záznam.
(7)
Probačný a mediačný úradník vykonáva mediáciu v priestoroch súdu, ktoré sú na tento účel určené.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 85a
Spoločné ustanovenie k výkonu niektorých rozhodnutí v trestnom konaní


Rozhodnutie alebo pokyn, z ktorého vyplýva povinnosť vykonať probáciu alebo mediáciu, sa na prvej strane označuje poznámkou „Probácia a mediácia“.
zobraziť paragraf
§ 91

(1)
Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže vyzvať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, príslušné zariadenie, ak je v ňom maloleté dieťa umiestnené, obec, školu, školské zariadenie alebo neštátny subjekt, aby mu v lehotách, ktoré určí, predkladali správy o maloletom dieťati zamerané najmä na účinnosť uloženého výchovného opatrenia vo vzťahu k dôvodu, pre ktorý bolo uložené s prípadným odporúčaním na zrušenie uloženého výchovného opatrenia, ak už splnilo svoj účel, alebo s odporúčaním na opakované uloženie toho istého výchovného opatrenia alebo na uloženie iného vhodného výchovného opatrenia, a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, aj s odporúčaním dočasnej úpravy jeho pomerov podľa osobitného predpisu.
(2)
Ak súd nariadil nad maloletým dieťaťom ústavnú starostlivosť46) alebo mu uložil ochrannú výchovu, sústavne sleduje spôsob ich výkonu a najmenej dvakrát do roka hodnotí ich účinnosť. Na tento účel súd najmä vyžaduje pravidelné správy o maloletom dieťati od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia, do ktorého bolo maloleté dieťa umiestnené, prípadne sleduje spôsob ich výkonu návštevami sudcu v zariadení, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené.
(3)
Súd vymedzí rozsah požadovanej správy o maloletom dieťati podľa odseku 1 alebo odseku 2, a oblasti, na ktoré má byť zameraná, vrátane otázok, ktoré kladie v súvislosti s plnením výchovného opatrenia, ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy.
zobraziť paragraf
§ 92

(1)
Ak súd hodnotí výkon náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti, môže si na tento účel najmä vyžiadať správu o maloletom dieťati od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iných osôb, ktoré sú oboznámené s pomermi maloletého dieťaťa, osoby, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúna. Súd vymedzí rozsah požadovanej správy o maloletom dieťati a oblasti, na ktoré má byť zameraná, vrátane otázok, ktoré kladie v súvislosti s hodnotením výkonu náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.
(2)
Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, po oznámení dočasného premiestnenia maloletého dieťaťa do cudziny na dobu dlhšiu ako tri mesiace podľa osobitného predpisu46a) súd môže požiadať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o prešetrenie pomerov maloletého dieťaťa, prípadne o informácie o vzťahových väzbách maloletého dieťaťa s rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami.
(3)
Ak súd nezisťuje názor maloletého dieťaťa sám, uvedie zoznam otázok, ktoré majú byť predmetom zisťovania názoru maloletého dieťaťa.
(4)
Správa o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa obsahuje najmä informácie o výnosoch, investíciách, ako aj účel a výšku výdavkov a príjmov súvisiacich s týmto majetkom.
zobraziť paragraf
§ 149
Forma vedenia súdnych registrov

(1)
Súdne registre sa vedú v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie.
(2)
Ak nie je v aplikácii pre niektoré súdne registre predpísaná elektronická podoba ich vedenia, vedú sa tieto súdne registre ručne podľa § 154 až 162.
(3)
Bez ohľadu na to, či sa vedie súdny register v elektronickej podobe, alebo ručne, každé podanie, ktorým sa dáva podnet na začatie konania alebo na inú činnosť súdu, sa zaeviduje prostredníctvom aplikácie; to neplatí pre podania, ktoré sa zapisujú do súdnych registrov uvedených v § 130 ods. 3 a pre podania týkajúce sa vyššieho overovania listín podľa § 67.
zobraziť paragraf
§ 150
Zakladanie súdnych registrov

(1)
Register sa zakladá v podateľni súdu zaznamenaním údajov v aplikácii; ak sa súdny register vedie ručne, zakladá sa v príslušnom súdnom oddelení. Každé podanie, ktorým sa dáva podnet na začatie konania alebo inú činnosť súdu, sa zapisuje do súdnych registrov príslušného súdneho oddelenia.
(2)
Súdny register JP sa zakladá zapísaním pohľadávky v elektronickej podobe, ktorá sa prevádza do tohto súdneho registra z príslušných súdov.
zobraziť paragraf
§ 153
Úschova súdnych registrov

(1)
Súdny register vedený v elektronickej podobe sa na archívne účely uchováva v elektronickej podobe. Zoznam neskončených vecí v každom elektronicky vedenom registri k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka nahrádza registrový prevod.
(2)
Len čo sa v ručne vedenom súdnom registri zapíše posledná vec v roku, opatrí sa uzávierkou podľa § 161 umiestnenou trvalým spôsobom za posledný zápis v súdnom registri. Uzávierku opatrí asistent poverený vedením súdneho registra odtlačkom úradnej pečiatky a vlastnoručným podpisom. Uzavretý súdny register sa odovzdá do príručnej registratúry.
zobraziť paragraf
§ 163
Súdne registre okresného súdu

(1)
Na evidenciu súdnych spisov sa na okresnom súde vedú tieto druhy súdnych registrov pre veci
a)
trestnoprávne T, Tk, Tv, Nt, Ntd, Pp, Td, Tp, Tcud, Pr, M, Ntt,
b)
občianskoprávne C, Cpr, Cr, Csr, Csp, Ca, Cd, Ccud,
c)
obchodnoprávne Cb, CbPv, Cbcud, CbR, Cbd, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm, CbVO, CbVyl,
d)
konkurzné a reštrukturalizačné K, R, NcKR, OdK, OdS, Odi, Vpr, Npr,
e)
rodinné, opatrovnícke a starostlivosti súdu o maloletých P, PPOm, Pc, Ps, Po, Pu, Pd, Pcud,
f)
dedičské D, Dd, Dcud,
g)
výkonu rozhodnutia Em, Ed, Ecud,
h)
exekučné Er, Ek, Erd, Ercud,
i)
upomínacieho konania Up,
j)
úschov Ú,
k)
umorovania listín UL a
l)
justičnej pokladnice JP,
m)
konania o potvrdení vydržania Vyd.
(2)
Na registrových súdoch2) sa okrem súdnych registrov podľa odseku 1 vedú aj súdne registre vo veciach registrácie v obchodnom registri Re, Nre, Exre, Nsre, Pok a Vym.
(3)
Na okresnom súde, ktorý je registrujúcim orgánom,63a) sa okrem registrov podľa odsekov 1 a 2 vedú aj súdne registre vo veciach registra partnerov verejného sektora PRe, PNre, PExre, PNsre, PPok a PVym.
(4)
Na okresných súdoch, ktoré konajú a rozhodujú o dočasnej ochrane podnikateľov,63b) sa okrem súdnych registrov podľa odsekov 1 a 2 vedú aj súdne registre vo veciach dočasnej ochrany podnikateľov CRe, CNsre a Cxre.
(4)
Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov na okresnom súde podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 1 časti II, na registrových súdoch v prílohe č. 2 časti II, na súde, ktorý je registrujúcim orgánom, v prílohe č. 2a časti II.
zobraziť paragraf
§ 164
Súdne registre krajského súdu

(1)
Evidencia súdnych spisov krajského súdu sa vedie v súdnych registroch pre prvostupňovú agendu a pre odvolaciu agendu. Súdne registre na krajskom súde podľa prvej vety sa vedú pre agendu občianskoprávnu, správnu, obchodnoprávnu a trestnoprávnu a pre Krajský súd v Bratislave register justičnej pokladnice.
(2)
Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde v prvostupňovej agende vedú pre veci
a)
občianskoprávne registre C, Cd, Cudz,
b)
obchodnoprávne registre Cbi, K, V, NcKV, NcCb, Cbnl,
c)
trestnoprávne registre T, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc, Ntt, Ntn, Td,
d)
justičnej pokladnice register JP.
(3)
Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde v druhostupňovej agende vedú pre veci
a)
občianskoprávne, registre Co, CoPr, CoR, CoSr, CoCsp, CoD, CoP, CoUp, CoE, CoEk, CoPom, CoPno, NcC,
b)
obchodnoprávne Cob, CoPv, CoZm, CoKR, CobVO, Ncb,
c)
správne So, NcS,
c)
trestnoprávne To, Tov, Tpo, Tos, Nto, Ntro.
(4)
Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov krajského súdu podľa odsekov 2 a 3, sú uvedené v prílohe č. 1 časti III.
zobraziť paragraf
§ 167
Ostatné evidenčné pomôcky

(1)
Ostatnými evidenčnými pomôckami sú najmä
a)
kalendár,
b)
zoznam odoslaných súdnych spisov podľa vzoru č. 13 uvedeného v prílohe č. 4,
c)
úhrnný dodací lístok doporučených zásielok,
d)
poštový podací lístok,
e)
doručovacia kniha súdneho doručovateľa podľa vzoru č. 9 uvedeného v prílohe č. 4,
f)
zoznam súdnych spisov odovzdaných do registratúrneho strediska,
g)
menoslov k súdnym registrom,
h)
zoznam väzieb podľa vzoru č. 11 uvedeného v prílohe č. 4,
i)
zoznam podmienečne odsúdených, odsúdených k peňažným trestom a trestom zákazu činnosti,
j)
register Kp k súdnemu registru K na vydávanie potvrdení o tom, že žiadateľ nie je v konkurze podľa vzoru č. 18 uvedeného v prílohe č. 4,
k)
kniha vyžiadaných písomných znaleckých posudkov,
l)
kniha vyžiadaných tlmočníckych úkonov.
m)
register Vylo k súdnemu registru CbVyl na vydávanie osvedčení o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je, podľa vzoru č. 26 uvedeného v prílohe č. 4.
n)
register OpP na evidenciu podaní a písomností doručených v elektronickej podobe, ktoré sa majú použiť vo viacerých veciach vedených na tom istom súde.
(2)
Na evidenčné pomôcky uvedené v odseku 1 sa ustanovenie § 148 ods. 2 vzťahuje rovnako.
(3)
Ak to povaha evidenčných pomôcok uvedených v odseku 1 pripúšťa, môžu sa viesť aj v elektronickej podobe. Evidenčná pomôcka podľa odseku 1 písm. n) sa vedie v elektronickej podobe.
zobraziť paragraf
§ 180

(1)
Do prílohovej obálky sa zakladajú prílohy podaní predložené účastníkmi konania, ktoré sa po skončení konania vracajú a výsledky lustrácií v úradných evidenciách, ak je to potrebné s ohľadom na ochranu osobných údajov. Týmito prílohami sa rozumejú originály alebo úradne overené kópie listinných dôkazov, najmä sobášny list, rodný list.
(2)
Fotokópie príloh sa do prílohovej obálky nezakladajú. Zaradia sa do súdneho spisu, označia sa číslom listu a účastníkom konania sa nevracajú.
(3)
Ak je príloha podľa odseku 1 predložená spolu s podaním podľa § 178, prílohová obálka sa založí do súdneho spisu za potvrdenie o prijatí podania a označí sa nasledujúcim číslom listu. Ak je príloha podľa odseku 1 predložená dodatočne v priebehu konania, založí sa prílohová obálka ako ďalšie pokračovanie súdneho spisu a označí sa nasledujúcim číslom listu. V súdnom spise môže byť založená len jedna prílohová obálka.
(4)
Prílohová obálka má formát podľa potreby. Na prílohovej obálke sa uvedie spisová značka veci, ako aj údaje o tom, aké listiny obsahuje, kto a kedy ich súdu predložil.
(5)
Prílohy, ktoré sa svojou povahou nehodia na vloženie do prílohovej obálky, uschovajú sa osobitne, spravidla v uzamykateľnej skrini a na prílohovej obálke sa urobí poznámka o tom, kde sú uložené.
(6)
Po právoplatnom skončení veci sa prílohy podľa odseku 1 vrátia osobám, ktoré ich predložili. Vrátenie príloh potvrdí príjemca svojím podpisom a dátumom priamo na prílohovej obálke, ak neboli vrátené poštou. Ak sa prílohy vracajú poštou, zasielajú sa vždy doporučene.
(7)
Ak si prílohy podľa odseku 1 účastník napriek predchádzajúcej výzve neprevezme osobne alebo ak sa zásielky vrátia ako nedoručené, založia sa tieto prílohy do prílohovej obálky, o čom sa vykoná záznam v súdnom spise.
zobraziť paragraf
§ 183
Kontrolná pečiatka

(1)
Všetky vyhotovenia rozhodnutí, ktorých rovnopisy sa musia vyhotoviť, a všetky písomné úpravy sudcu a súdneho úradníka asistentovi príslušného súdneho oddelenia, ktoré sa musia v určitej lehote vykonať, opatrí asistent odtlačkom kontrolnej pečiatky, v ktorom sa vyznačí deň, kedy písomnosť došla do súdneho oddelenia a kedy sa vypravila; kontrolná pečiatka sa umiestni pod úpravu sudcu alebo súdneho úradníka.
(2)
Kontrolnú pečiatku vyplní dátumom a podpisom asistent, ktorý písomnosť vypravil, pričom vyznačí aj spôsob vypravenia a počet zásielok s doručenkou.
(3)
Kontrolná pečiatka sa nepoužije, ak sa úprava sudcu alebo súdneho úradníka asistentovi urobí v elektronickej podobe.
zobraziť paragraf
§ 188
Súdne spisy opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti súdu o maloletých

(1)
Súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia vždy po prijatí nového návrhu vo veciach zapisovaných do súdneho registra P vykoná lustráciu v súdnom registri.
(2)
Ak sa postupom podľa odseku 1 zistí, že na súde už je vedený právoplatne ukončený súdny spis o maloletom dieťati a súdu sa doručí nový návrh na začatie konania týkajúci sa toho istého maloletého dieťaťa, predchádzajúci právoplatne ukončený súdny spis sa natrvalo pripojí k novému návrhu a zapíše sa do zoznamu pripojených spisov.
(3)
Ak sa postupom podľa odseku 1 zistí, že na súde je vedený súdny spis o maloletom dieťati, ktorý nie je právoplatne ukončený, a súdu sa doručí nový návrh na začatie konania týkajúci sa toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov, ak majú spoločných oboch rodičov, ak nedôjde k spojeniu týchto vecí,65) bezodkladne po právoplatnom ukončení jednej z nich sa súdny spis v tejto veci pripojí spôsobom podľa odseku 2 k veci, ktorá nie je právoplatne ukončená.
(4)
Na konci súdneho spisu vo veciach toho istého maloletého sa založí obal z mäkkého papiera, kam sa ukladajú všetky právoplatné rozhodnutia vrátane právoplatných rozhodnutí z pripojených súdnych spisov.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane použijú aj vo veciach obmedzenia spôsobilosti na právne úkony zapisovaných do súdneho registra Ps.
(6)
Do súdnych spisov opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti súdu o maloletých sa zakladá prehľad o osobných a majetkových pomeroch účastníkov konania.
zobraziť paragraf
§ 189
Súdne spisy v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach


Neoddeliteľnou súčasťou súdneho spisu v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach je zoznam pohľadávok.
zobraziť paragraf
§ 190a
Súdne spisy vo veciach dožiadania

(1)
Po vybavení dožiadania sa celý súdny spis vo veci dožiadania zašle dožadujúcemu súdu, kde sa natrvalo založí na koniec základného súdneho spisu a zapíše sa do zoznamu pripojených súdnych spisov.
(2)
Ak sa dožiadanie týka veci, o ktorej už koná dožiadaný súd, dožiadanie sa vybavuje v súdnom spise tohto konania.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 192
Zberné spisy súdu druhého stupňa

(1)
Na súde druhého stupňa sa v súvislosti s rozhodovaním o opravných prostriedkoch vo veciach zapísaných do súdnych registrov súdu druhého stupňa, návrhoch na odňatie a prikázanie veci alebo o námietkach zaujatosti zakladá pre každú z týchto vecí zberný spis.
(2)
Zberný spis sa skladá z predkladacej správy, potvrdenia o prijatí podania, rovnopisu napadnutého rozhodnutia, rovnopisu rozhodnutia súdu druhého stupňa a zo zápisnice o hlasovaní súdu druhého stupňa. Do zberného spisu sa môže založiť aj koncept rozhodnutia súdu druhého stupňa.
(3)
Opatrenia súdu druhého stupňa, najmä nariadenie verejného alebo neverejného zasadnutia, predvolanie svedkov, vybavujú sa vždy v rámci súdneho spisu súdu prvého stupňa; rovnopis rozhodnutia súdu druhého stupňa sa zakladá vždy do súdneho spisu súdu prvého stupňa.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 193a
Lustrácia v informačnom systéme verejnej správy

(1)
Ak je potrebné na účely vybavovania agendy súdu overiť určitú skutočnosť známu z činnosti iného orgánu verejnej moci, súd ju overuje najmä lustráciou v informačnom systéme príslušného orgánu.
(2)
Ak výsledok lustrácie nie je naďalej potrebný pre súdne konania, vyradí sa zo súdneho spisu.
zobraziť paragraf
§ 199
Všeobecné ustanovenia

(1)
Na účely úschovy súdnych spisov sa ukončeným spisom s výnimkou podľa odseku 2 rozumie súdny spis v právoplatne skončenej veci, v ktorom už nie je potrebné žiadne ďalšie opatrenie a v ktorom sa vykonala poplatková a spisová kontrola.
(2)
Súdny spis vecí starostlivosti o maloletých podľa § 188 sa považuje za ukončený dňom, keď maloletý dosiahol plnoletosť. Súdny spis opatrovníckych vecí podľa § 188 ods. 5 sa považuje za ukončený dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o vrátení spôsobilosti na právne úkony alebo dňom úmrtia osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená. Registrový spis podľa § 190 sa považuje za ukončený dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o výmaze zapísanej osoby z obchodného registra. Súdny spis v agende registra partnerov verejného sektora sa považuje za ukončený dňom výmazu zapísaného partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora. Súdny spis vo veciach výkonu detencie sa považuje za ukončený dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepustení osoby v detencii z detenčného ústavu.
zobraziť paragraf
§ 214
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tejto vyhlášky
a)
systémom sa rozumujú programové a technické prostriedky schválené ministerstvom určené na vedenie agendy obchodného registra,
b)
návrhom na zápis sa rozumie návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra,
c)
zapisovaním údajov sa rozumie postup, pri ktorom sa na základe návrhu na zápis alebo na základe oznámenia zo systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (ďalej len „systém prepojenia registrov“) do systému zapisujú alebo sa zo systému vymazávajú údaje obsiahnuté v návrhu na zápis alebo v oznámení zo systému prepojenia registrov,
d)
vykonaním zápisu sa rozumie úkon vyššieho súdneho úradníka alebo sudcu, ktorým po ukončení postupu podľa písmena c) v systéme nezvratným spôsobom potvrdí zápis alebo výmaz navrhovaných údajov; uvedený úkon sa v systéme vykoná použitím funkcie „Uzavretie registrácie“,
e)
dňom vykonania zápisu sa rozumie deň, keď vyšší súdny úradník alebo sudca vykonal úkon podľa písmena d),
f)
dňom, ku ktorému sa zápis vykonáva, rozumie sa deň, od ktorého sa začína platnosť zapísaných údajov v systéme alebo ku ktorému sa končí platnosť vymazaných údajov v systéme; deň, ku ktorému sa zápis vykonáva, vyplýva z návrhu na zápis; ak tento deň nevyplýva z návrhu na zápis, je týmto dňom deň nasledujúci po dni vykonania zápisu,
g)
preverovaním návrhu na zápis sa rozumie postup, pri ktorom sa skúma splnenie podmienok na vykonanie zápisu podľa osobitného predpisu,72)
h)
manuálnym spracovaním návrhu na zápis sa rozumejú úkony súvisiace so zapisovaním navrhovaných údajov do systému a vymazávaním navrhovaných údajov zo systému,
i)
skupinou asistentov sa rozumie skupina zamestnancov súdu určených na manuálne spracovanie návrhu na zápis,
j)
výpisom z obchodného registra sa rozumie výpis vydávaný podľa osobitného predpisu;73) vydanie tohto výpisu nie je podmienené zaplatením súdneho poplatku podľa osobitného predpisu,74)
k)
stavom návrhu sa rozumie údaj o štádiu spracovania, v ktorom sa návrh na zápis v systéme nachádza; podrobný opis jednotlivých stavov, ktorými môže návrh na zápis v priebehu svojho spracovania prechádzať vrátane predpokladov a obmedzení prechodu medzi jednotlivými stavmi návrhu, určuje príručka k programovému vybaveniu systému,
l)
formulárom sa rozumie elektronický formulár alebo tlačivo vydané v listinnej podobe alebo zverejnené na internetovej stránke ministerstva podľa vzoru publikovaného v osobitnom predpise.
zobraziť paragraf
§ 215
Postup pri zaevidovaní návrhu v podateľni


Zamestnanec podateľne registrového súdu zaeviduje v aplikácii každý návrh na zápis údajov, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov, ktorý bol doručený registrovému súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára.
zobraziť paragraf
§ 216

(1)
Zamestnanec podateľne zaeviduje návrh na zápis vyplnením príslušného formulára určeného na zápis údajov o návrhu na zápis do aplikácie.
(2)
Zamestnanec podateľne vyplní údaje tvoriace špecifikáciu návrhu na zápis a do samostatných na to určených polí súčasne vyplní alebo potvrdí údaje exportované z na to určeného elektronického formulára:
a)
údaje o dátume podania návrhu na zápis v poradí deň, mesiac a rok a o presnom čase podania návrhu na zápis v daný deň v poradí hodina, minúta prípadne aj nižšia časová jednotka tak, aby sa vylúčilo, že v jeden časový okamih dôjde viac ako jeden návrh na zápis,
b)
obchodné meno, ktoré navrhovateľ navrhuje zapísať, ak ide o návrh na prvozápis alebo návrh na zmenu zapísaných údajov, na základe ktorého sa navrhuje zmena obchodného mena.
(3)
Aplikácia návrhu na zápis automaticky priradí číslo a pridelí ho na preverovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi.
(4)
Po pridelení návrhu na zápis na preverovanie zamestnanec podateľne zabezpečí bezodkladné odovzdanie celého spisového materiálu týkajúceho sa návrhu na zápis súdnemu tajomníkovi príslušného súdneho oddelenia, ktorý listiny tvoriace návrh na zápis chronologicky zapíše do spisového prehľadu, založí do registrovej vložky príslušnej zapísanej osoby a celý spisový materiál bez zbytočného odkladu predloží na preverovanie príslušnému vyššiemu súdnemu úradníkovi.
zobraziť paragraf
§ 222
Vykonanie zápisu

(1)
Ak návrh na zápis spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,72) vyšší súdny úradník po skončení zapisovania údajov obsiahnutých v návrhu na zápis do systému a po kontrole zapísaných údajov vykoná zápis. Na tento účel vyšší súdny úradník použije funkciu „Uzavretie registrácie“. Po potvrdení tejto funkcie systém neumožní meniť údaje o návrhu na zápis zaznamenané v systéme ani údaje, ktoré boli na základe návrhu na zápis zapísané do systému alebo zo systému vymazané.
(2)
Ak je návrh na zápis pridelený na manuálne spracovanie asistentovi, vyšší súdny úradník pred vykonaním zápisu vykoná kontrolu správnosti údajov zapísaných do systému asistentom. Na tento účel môže vyšší súdny úradník podporne použiť funkciu „Kontrola zapísaných údajov“. Ak vyšší súdny úradník zistí, že zapísané údaje sú neúplné alebo že údaje z návrhu na zápis sú zapísané do systému chybne, môže návrh na zápis vrátiť na dopracovanie asistentovi alebo chyby opraviť sám. Ak vyšší súdny úradník rozhodne o vrátení návrhu na zápis na dopracovanie asistentovi, použije funkciu „Vrátenie na dopracovanie“.
(3)
Vyšší súdny úradník v systéme vyplní údaj o dni, ku ktorému sa zápis vykonáva, ak tento údaj vyplýva z návrhu na zápis. Ak tento údaj vyšší súdny úradník nevyplní, vygeneruje ho systém automaticky takým spôsobom, že dňom, ku ktorému sa zápis vykonáva, je deň nasledujúci po dni vykonania zápisu.
(4)
Po vykonaní zápisu súd vygeneruje a doručí navrhovateľovi ako autorizovaný elektronický úradný dokument
a)
potvrdenie o vykonaní zápisu,
b)
výpis z obchodného registra.
(5)
Ak navrhovateľ v návrhu na zápis zvolil možnosť osobného vyzdvihnutia listinnej podoby dokumentov podľa odseku 4, vyšší súdny úradník zabezpečí
a)
vytlačenie kópie potvrdenia o vykonaní zápisu, ktoré vlastnoručne podpíše a postúpi kancelárii styku s verejnosťou obchodného registra na ďalší postup podľa § 227,
b)
aktivovanie funkcie systému, ktorá umožní kancelárii styku s verejnosťou obchodného registra ku dňu podľa odseku 3 vytlačiť výpis z obchodného registra.
zobraziť paragraf
§ 223
Odmietnutie vykonania zápisu

(1)
Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,72) vyšší súdny úradník odmietne vykonanie zápisu navrhovaných údajov. Na tento účel vyšší súdny úradník použije funkciu „Odmietnutie vykonania zápisu“.
(2)
Odmietnuť vykonanie zápisu možno len vo vzťahu k návrhu na zápis ako celku. Čiastočné vykonanie zápisu a čiastočné odmietnutie vykonania zápisu vo vzťahu k jednému návrhu na zápis sa nepripúšťa.
(3)
Ak došlo na základe návrhu na zápis podľa odseku 1 k zápisu údajov do systému, vyšší súdny úradník dosiaľ zapísané údaje zo systému vymaže. Na tento účel vyšší súdny úradník použije funkciu „Výmaz údajov rozpracovanej registrácie“. Takto vymazané údaje sa v systéme nebudú uchovávať.
(4)
Vyšší súdny úradník v systéme povinne vyplní pole vyhradené pre odôvodnenie odmietnutia vykonania zápisu. V odôvodnení odmietnutia vykonania zápisu vyšší súdny úradník uvedie všetky dôvody vrátane presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ktoré na základe ním vykonaného preskúmania návrhu na zápis a príloh umožňujú odmietnutie vykonania zápisu.
(5)
Po odmietnutí vykonania zápisu súd vygeneruje a doručí navrhovateľovi ako autorizovaný elektronický úradný dokument oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu.
(6)
Ak navrhovateľ v návrhu na zápis zvolil možnosť osobného vyzdvihnutia listinnej podoby dokumentu podľa odseku 4, vyšší súdny úradník zabezpečí vytlačenie kópie oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu, ktorú vlastnoručne podpíše a postúpi kancelárii styku s verejnosťou obchodného registra na ďalší postup podľa § 227.
zobraziť paragraf
§ 225

(1)
Ak vyšší súdny úradník odmietne vykonať zápis podľa § 224 ods. 2, podateľňa vec zapíše do súdneho registra Nsre a bez zbytočného odkladu pridelí na rozhodnutie sudcovi.
(2)
Po pridelení veci kancelária styku s verejnosťou obchodného registra bez zbytočného odkladu predloží celý spisový materiál týkajúci sa pridelenej veci sudcovi na rozhodnutie o námietkach.
(3)
Sudca skúma odôvodnenosť odmietnutia vykonania zápisu vyšším súdnym úradníkom len z hľadiska splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.72) Pri preskúmaní návrhu na zápis na základe námietok sudca nie je viazaný dôvodmi odmietnutia vykonania zápisu, ktoré vyšší súdny úradník uviedol v odôvodnení oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu, ani dôvodmi uvedenými v úradnom zázname vyhotovenom podľa § 224 ods. 2 poslednej vety.
(4)
Po preskúmaní námietok sudca v lehote desiatich pracovných dní od ich doručenia na registrový súd vykoná zápis, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.72) V tomto prípade sudca v závislosti od okolností prípadu môže vykonávať zápis na základe doplneného alebo opraveného návrhu na zápis alebo na základe pôvodného návrhu na zápis.
(5)
Na postup sudcu podľa odseku 4 sa primerane použijú tie ustanovenia tejto vyhlášky, ktoré upravujú postup vyššieho súdneho úradníka vedúci k vykonaniu zápisu.
(6)
Ak nie sú splnené podmienky na postup podľa odseku 4, sudca uznesením rozhodne o zamietnutí námietok.
(7)
Na postup sudcu podľa odseku 6 sa uplatnia ustanovenia osobitného predpisu.78)
zobraziť paragraf
§ 228
Vydávanie a doručovanie písomností

(1)
Vydávanie potvrdení o vykonaní zápisu, výpisov z obchodného registra, oznámení o odmietnutí vykonania zápisu (ďalej len „doklad“) navrhovateľovi zabezpečuje kancelária styku s verejnosťou obchodného registra.
(2)
Ak navrhovateľ v tlačive návrhu na zápis uviedol, že si príde doklad prevziať na registrový súd osobne, kancelária styku s verejnosťou obchodného registra pripraví doklad na odovzdanie navrhovateľovi a umožní mu jeho prevzatie. Prevzatie dokladu navrhovateľ potvrdí svojím podpisom na jednom vyhotovení príslušného dokladu a v knihe vydaných výpisov z obchodného registra podľa vzoru č. 14 uvedeného v prílohe č. 4. Toto vyhotovenie sa následne založí do súdneho spisu. Druhé vyhotovenie dokladu sa vydá navrhovateľovi.
(3)
Ak navrhovateľ v návrhu na zápis zvolil možnosť osobného vyzdvihnutia listinnej podoby dokladov a ak si navrhovateľ na registrovom súde nevyzdvihne tieto doklady do piatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia, kancelária styku s verejnosťou obchodného registra zabezpečí doručenie dokladov ako autorizovaných elektronických úradných dokumentov.
(4)
Ak sa doklad nedoručuje ako autorizovaný elektronický úradný dokument, dňom doručenia písomnosti je deň, keď si navrhovateľ doklad prevzal na registrovom súde a jej prevzatie potvrdil svojím podpisom podľa odseku 2.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 228b
Postup pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra


Elektronické žiadosti o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra sa v systéme spracúvajú a vybavujú automatizovaným spôsobom.
zobraziť paragraf
§ 230
Zverejňovanie a oznamovacia povinnosť

(1)
V Obchodnom vestníku sa zverejňuje obsah výpisu z obchodného registra, s výnimkou rodného čísla fyzických osôb ako údaja zapisovaného do obchodného registra a údajov o konečnom užívateľovi výhod, a oznámenie o uložení listín do zbierky listín.
(2)
Expedícia externých súborov obsahujúcich údaje podľa odseku 1, ktoré sú určené na zverejnenie v Obchodnom vestníku, sa zabezpečuje denne.
(3)
Po zápise navrhovaných údajov do obchodného registra registrový súd zabezpečí poskytnutie údajov obsiahnutých vo výpise z obchodného registra prostredníctvom dátovej pumpy subjektom podľa osobitného predpisu,79) a to za podmienok tam uvedených. Vyhotovovanie a doručovanie osobitného oznámenia o skutočnostiach zapísaných do obchodného registra týmto subjektom sa nevyžaduje.
zobraziť paragraf
§ 232
Postup registrového súdu v konaní vo veciach obchodného registra

(1)
Podateľňa po zaevidovaní návrhu alebo podnetu na zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom vrátane podnetu, ktorého prílohou je výpis z registra diskvalifikácií a vrátane oznámenia zo systému prepojenia registrov, v súdnom registri Exre vec pridelí sudcovi na konanie vo veciach obchodného registra.
(2)
Okrem prípadov, v ktorých je obsahom podnetu podľa odseku 1 oprava chýb v písaní a počítaní alebo iných zrejmých nesprávností, registrový súd vydá uznesenie o začatí konania, doručí ho zapísanej osobe a v konaní postupuje podľa osobitného predpisu.80)
(3)
Po vydaní uznesenia o vykonaní zápisu podľa osobitného predpisu81) sa na ďalší postup sudcu primerane uplatní § 220.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na konanie o zrušenie zápisu údajov podľa osobitného predpisu.81a)
zobraziť paragraf
§ 235
Register zbierky listín

(1)
Register zbierky listín je evidenčnou pomôckou, v ktorej sa vedie evidencia všetkých listín zapísaných osôb, ktoré sú uložené v zbierke listín.
(2)
Register zbierky listín sa člení na rovnaké oddiely ako registrová kniha obchodného registra. Oddiely registra zbierky listín majú tieto označenia:
a)
Pš - štátne podniky,
b)
Sa - akciové spoločnosti,
c)
Sro - spoločnosti s ručením obmedzeným,
d)
Sr - verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti,
e)
Dr - družstvá,
f)
Po - organizačné zložky podniku
1.
organizačné zložky zahraničnej právnickej osoby,
2.
organizačné zložky podniku zahraničnej právnickej osoby,
3.
právnické osoby zriadené zákonom, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, ak sa nezapisujú do iného oddielu,
4.
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vykonávajúce podnikateľskú činnosť,
g)
Sja – jednoduché spoločnosti na akcie.
(3)
Register zbierky listín sa vedie aj v elektronickej podobe a obsahuje tieto náležitosti:
a)
označenie oddielu a spisovej značky zapísanej osoby, ktorej sa listiny týkajú,
b)
obchodné meno zapísanej osoby, IČO zapísanej osoby, sídlo zapísanej osoby,
c)
chronologický zoznam listín o zapísanej osobe, ktoré sú uložené v zbierke listín; listiny sa zapisujú podľa ich názvu, napríklad spoločenská zmluva, úplné znenie spoločenskej zmluvy, s uvedením dátumu vyhotovenia listiny,
d)
dátum doručenia listiny registrovému súdu, dátum jej uloženia do zbierky listín,
e)
poznámka.
(4)
V registri zbierky listín sa evidujú všetky listiny uložené do zbierky listín podľa osobitného predpisu.83)
(5)
Register zbierky listín je pokračujúcim registrom, do ktorého sa zapisuje evidencia listín po celý čas trvania zapísanej osoby. Tento register sa neukladá pre každý rok znova.
(6)
Na účely tejto vyhlášky možno na vedenie zbierky listín používať skratky uvedené v zozname skratiek, ktorý je uvedený v prílohe č. 9.
zobraziť paragraf
§ 237
Spisy zbierky listín

(1)
Na účely ukladania listín do zbierky listín sa pre každú zapísanú osobu založí spis zbierky listín.
(2)
Do spisu zbierky listín ukladá kancelária zbierky listín všetky listiny zapísanej osoby, ktoré boli doručené registrovému súdu na uloženie do zbierky listín. Tieto listiny sa ukladajú do zbierky listín pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra alebo bez návrhu.
(3)
Na vonkajšej strane spisového obalu sa uvedie spisová značka, obchodné meno, sídlo a IČO zapísanej osoby a jej organizačných zložiek.
(4)
Spisová značka spisu zbierky listín sa skladá zo spisovej značky, pod ktorým je zapísaná osoba zapísaná v obchodnom registri. Na konci sa k spisovej značke pridáva spojovník a písmená „Zbl“, napríklad Sro 1258/B-Zbl.
(5)
Na prednej vnútornej strane spisu sa uvedie spisový prehľad, ktorý obsahuje zoznam listín uložených v spise.
(6)
Každú stranu listiny pri jej ukladaní do spisu kancelária zbierky listín označí číslom, a to postupne od čísla „1“. Listiny sa do spisu ukladajú vzostupne, tak ako boli doručené registrovému súdu.
(7)
Po výmaze subjektu z obchodného registra platí pre archivovanie spisu zbierky listín rovnaká lehota ako pre spis v agende obchodného registra. Po uplynutí tejto lehoty sa celý registrový spis zbierky listín spolu s registrovým spisom odovzdá do registratúrneho strediska.
(8)
Ak dôjde k zmene príslušnosti registrového súdu, spis zbierky listín sa spolu s registrovým spisom odstúpi príslušnému registrovému súdu.
zobraziť paragraf
§ 238
Prijímanie podaní pre zbierku listín

(1)
Kancelária zbierky listín ukladá listiny do zbierky listín bezodkladne po ich predložení registrovému súdu.
(2)
Ak boli registrovému súdu listiny predložené v listinnej podobe, prevod z listinnej podoby do elektronickej podoby zabezpečí bezodkladne kancelária zbierky listín.
(3)
Ak sa registrovému súdu doručia v elektronickej podobe listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra, podateľňa alebo poverený zamestnanec registrového súdu po ich prijatí vyznačí v systéme, ktoré z priložených listín sa ukladajú do spisu zbierky listín.
(4)
Ak sa listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín spolu s návrhom na zápis do obchodného registra, doručia registrovému súdu v listinnej podobe len v jednom vyhotovení, podateľňa alebo poverený zamestnanec registrového súdu ich predloží spolu s návrhom sudcovi, ktorému bol podľa rozvrhu práce návrh pridelený. Podateľňa alebo poverený zamestnanec registrového súdu v takomto prípade priloží k prijatému podaniu úradný záznam o tom, že prílohy v listinnej podobe boli k návrhu priložené len v jednom vyhotovení. O tejto skutočnosti rovnako vyrozumie aj kanceláriu zbierky listín.
zobraziť paragraf
§ 239
Kniha zbierky listín

(1)
Kniha zbierky listín predstavuje evidenciu o kópiách listín vydaných zo zbierky listín a o nahliadnutí do zbierky listín.
(2)
Kniha zbierky listín je vedená v písomnej forme pevne zviazaného registra a obsahuje tieto údaje:
a)
poradové číslo,
b)
údaje o žiadateľovi - obchodné meno alebo priezvisko, sídlo alebo bydlisko a IČO alebo číslo občianskeho preukazu žiadateľa,
c)
obchodné meno a sídlo zapísanej osoby, ktorej sa vyžiadaná listina týka,
d)
názov listiny a počet vydaných kópií,
e)
úradný záznam o uhradení súdneho poplatku,
f)
podpis žiadateľa,
g)
poznámku.
(3)
Ako vzor knihy zbierky listín sa použije vzor č. 15 uvedený v prílohe č. 4.
(4)
Kniha zbierky listín sa ukladá a vedie pre každý rok samostatne.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 240b
Postup pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie elektronickej podoby kópie listiny zo zbierky listín


Elektronická žiadosť o vydanie elektronickej podoby kópie listiny zo zbierky listín sa v systéme spracúva a vybavuje automatizovaným spôsobom. Ak je listina uložená len v listinnej podobe, prevod z listinnej podoby do elektronickej podoby zabezpečí bezodkladne kancelária zbierky listín.
zobraziť paragraf
§ 241b
Podanie v agende probácie a mediácie

(1)
Podaním v agende probácie a mediácie, ktorým sa začína probácia, sa rozumie rovnopis právoplatného rozhodnutia súdu alebo prokurátora, z ktorého vyplýva povinnosť vykonať probáciu alebo písomný pokyn súdu alebo prokurátora alebo písomná žiadosť riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak ide o predbežné šetrenie.
(2)
Podaním v agende probácie a mediácie, ktorým sa začína mediácia, sa rozumie
a)
písomný pokyn predsedu senátu,
b)
písomný pokyn prokurátora v prípravnom konaní,
c)
podnet policajta v prípravnom konaní,
d)
podnet poškodeného a obvineného alebo
e)
iný podnet.
zobraziť paragraf
§ 241c
Postup pri zaevidovaní podania v podateľni a pridelenie veci probačnému a mediačnému úradníkovi

(1)
Prijaté podanie podľa § 241b sa eviduje v podateľni pomocou aplikácie.
(2)
Ak odsek 3 alebo odsek 4 neustanovuje inak, podania podľa § 241b sa prideľujú náhodným výberom probačným a mediačným úradníkom príslušného súdu v súlade s rozvrhom práce.
(3)
Probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý vykonal predbežné šetrenie, sa pridelí podanie podľa § 241b, ak sa súčasne nariadi kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami, výkon trestu povinnej práce alebo splnenie povinností podľa § 51 ods. 4 písm. h) Trestného zákona.
(4)
Ak sa podanie podľa § 241b týka osoby, o ktorej sa už vedie konanie v inej veci súdneho registra Pr alebo M, zaeviduje sa do súdneho registra Pr alebo M a pridelí sa tomu probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý koná vo veci tejto osoby.
zobraziť paragraf
§ 241d
Súdne registre Pr a M


Súdne registre Pr a M vedie súdny tajomník určený rozvrhom práce.
zobraziť paragraf
§ 241f

(1)
Základom probačného spisu je podanie, na základe ktorého sa vykonáva probácia, a všetky písomnosti súvisiace s vecou.
(2)
Základom mediačného spisu je podanie, na základe ktorého sa vykonáva mediácia, a všetky písomnosti súvisiace s vecou.
(3)
Spisový prehľad v súdnom spise v agende probácie a mediácie sa tvorí priebežne prostredníctvom aplikácie, ktorá uvádza informáciu o poradových číslach záznamov a príslušnom počte strán záznamov; spisový prehľad sa vyhotovuje vo forme osobitného záznamu spravidla pred ukončením spisu.
(4)
Úkony podľa § 206 ods. 1 v súdnom spise v agende probácie a mediácie vykonáva súdny tajomník určený rozvrhom práce.
zobraziť paragraf
§ 241j

(1)
Podaním sa pri predbežnom šetrení rozumie
a)
pokyn sudcu alebo prokurátora na preskúmanie splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami alebo žiadosť riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody o takéto preskúmanie,
b)
pokyn sudcu alebo prokurátora na vypracovanie správy o možnostiach uloženia a riadneho výkonu trestu povinnej práce alebo trestu domáceho väzenia vrátane stanoviska obvineného k uloženiu tohto trestu,
c)
pokyn sudcu alebo prokuratúra na vypracovanie správy o vhodnosti uloženia povinnosti podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu,
d)
žiadosť sudcu alebo prokurátora o stanovisko probačného a mediačného úradníka podľa § 241a ods. 3.
(2)
Prijaté podanie podľa odseku 1 sa eviduje v podateľni pomocou aplikácie.
(3)
Podanie podľa odseku 1 sa prideľuje náhodným výberom probačným a mediačným úradníkom v súlade s rozvrhom práce okresného súdu.
zobraziť paragraf
§ 241k

(1)
Súdnym spisom pri predbežnom šetrení je spis predbežného šetrenia. Spis predbežného šetrenia sa zakladá na súde, ktorý je príslušný na vykonanie predbežného šetrenia.
(2)
Základom spisu predbežného šetrenia je podanie podľa § 241j. Spis predbežného šetrenia ďalej obsahuje najmä
a)
spisový prehľad,
b)
potvrdenie o prijatí podania,
c)
písomný sľub páchateľa, ak sa vyžaduje,
d)
súhlas chránenej osoby, ak sa vyžaduje,
e)
súhlas plnoletej osoby, ktorá žije s kontrolovanou osobou v spoločnej domácnosti, ak sa vyžaduje,
f)
záznam o pohovore s maloletým dieťaťom, ak sa vyžaduje,
g)
vyjadrenie zákonného zástupcu alebo osoby, ktorej je maloleté dieťaťa zverené do starostlivosti, ak sa vyžaduje,
h)
vyjadrenie opatrovníka, ak sa vyžaduje,
i)
záznam o poučení dotknutej osoby,
j)
správu o preskúmaní splnenia podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami,
k)
správu o možnostiach uloženia a riadneho výkonu trestu.
(3)
Ak sa po vykonaní predbežného šetrenia nariadi kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami, uloží sa trest povinnej práce alebo splnenie povinností podľa § 51 ods. 4 písm. h) Trestného zákona, postupuje sa podľa § 241c ods. 3 a spis predbežného šetrenia sa pripojí k probačnému spisu; v ostatných prípadoch sa po vykonaní predbežného šetrenia probačný spis ukončí a uloží do úschovy.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 244

(1)
V správnom registri sa evidujú všetky písomnosti, ktoré sa týkajú agendy správy súdu došlé na súd, ako aj zasielané súdom. V správnom registri sa spravidla založí samostatný oddiel, v ktorom sa evidujú sťažnosti a podnety; tento oddiel sa označí nadpisom „Sťažnosti a podnety“. V správnom registri sa v samostatnom oddiele evidujú aj opatrenia predsedu súdu na odstránenie zistených nedostatkov podľa osobitného predpisu,84a) ak boli uložené písomne; tento oddiel sa označí nadpisom „Opatrenia predsedu súdu“. Správny register sa môže podľa potreby ďalej členiť aj na iné oddiely.
(2)
Na označenie správneho registra sa používa skratka „Spr“. Ak sa vedie správny register v elektronickej podobe, môže si ho súd podľa potreby upraviť pri zachovaní jeho náležitostí ustanovených touto vyhláškou, prípadne ho môže doplniť aj o ďalšie náležitosti.
(3)
Správny register vedie kancelária predsedu súdu. Správny register sa môže vnútorne členiť na oddiel týkajúci sa kancelárie predsedu súdu a oddiel týkajúci sa kancelárie riaditeľa správy súdu.
zobraziť paragraf
§ 255
Programové prostriedky pre spracovanie súdnej agendy

(1)
Ak táto vyhláška ukladá súdom používať pri spracovaní súdnej agendy, najmä na prijímanie podaní došlých na súd, vedenie súdnych registrov a zverejňovanie súdnych rozhodnutí elektronickú podobu prostredníctvom programových prostriedkov schválených ministerstvom, postupujú súdy pri používaní týchto programových prostriedkov podľa tejto vyhlášky a podľa aktuálnej metodickej príručky a používateľskej príručky k týmto programovým prostriedkom, ktorú schválilo ministerstvo.
(2)
Obchodný register vrátane registra zbierky listín vedú registrové súdy prostredníctvom programového vybavenia, ktoré schválilo ministerstvo podľa tejto vyhlášky a podľa aktuálnej metodickej príručky a používateľskej príručky k systému vydanej ministerstvom. Príslušný registrový súd v spolupráci s ministerstvom zabezpečuje pri používaní tohto programového vybavenia ochranu všetkých údajov zapísaných do systému.
(3)
Ustanovenie odseku 2 platí rovnako aj pre agendu registra partnerov verejného sektora.
zobraziť paragraf
§ 256
Evidencia informačného centra súdu


Na účely evidencie žiadostí o vydanie rovnopisu alebo odpisu rozhodnutia alebo inej písomnosti zo súdneho spisu, vydanie úradného potvrdenia zo súdneho spisu a overenie vydaných kópií písomností zo súdneho spisu vedie informačné centrum súdu evidenčnú knihu informačného centra podľa vzoru č. 3 uvedeného v prílohe č. 4; ustanovenia § 149 ods. 1 a 2 platia rovnako.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 259b

(1)
Sudcovia a zamestnanci kauzálne príslušného krajského súdu, ktorého obvod tvoria obvody dvoch alebo viacerých krajských súdov, môžu mať kanceláriu mimo sídla krajského súdu, najmä v budove iného súdu, spravidla krajského súdu, a to po dohode predsedov dotknutých súdov.
(2)
Odsek 1 sa rovnako vzťahuje aj na Špecializovaný trestný súd a správny súd, ako aj na sudcov dočasne pridelených na správny súd.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 263l
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 17. júla 2022


Vo veciach zapísaných do súdnych registrov CRe, CNsre a Cxre pred 17. júlom 2022, ktoré neboli do 16. júla 2022 právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 16. júla 2022.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.


I

Civilná Obchodná Konkurz Iná obchodná Trestná Justičná pokladnica C Cbi K NcCb T JP Cd V Cbnl Ntok Cudz NcKV Ntol Ntod Ntc Ntt Ntn Td


KRAJSKÝ SÚD

prvostupňová agenda

odvolacia agenda

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD
II


A.


Súdny register trestných vecí
1.
Do súdneho registra „T“ sa zapisuje trestnoprávna vec, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu, ak sa nezapisuje do súdneho registra „Tk“ alebo „Tv“.

2.
Do súdneho registra „Tk“ sa zapisuje trestnoprávna vec podľa § 16 ods. 1 Trestného poriadku, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.

3.
Do súdneho registra „Tv“ sa zapisuje trestnoprávna vec podľa § 16 ods. 2 Trestného poriadku, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.

4.
Súdny register „Nt“ obsahuje

a)
osobitné oddiely pre vec zahladenia odsúdenia,

b)
návrh na uloženie ochranných opatrení, napríklad detencia, ochranné liečenie, ochranná výchova, ochranný dohľad,

c)
návrh na povolenie obnovy konania.

d)
návrh na prerušenie výkonu trestu,

e)
návrh na upustenie od výkonu trestu,

f)
návrh súvisiaci s ochranným opatrením,

g)
návrh na zmenu spôsobu výkonu trestu,

h)
návrh na určenie spoločného spôsobu postupne uložených trestov,

i)
rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uložený trest povinnej práce, zaslaný na výkon trestu iným súdom,

j)
rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uložený trest domáceho väzenia, zaslaný na výkon trestu iným súdom,

k)
návrh právneho nástupcu odsúdenej právnickej osoby či alebo v akom rozsahu sa nevykonaný trest vzťahuje aj na tohto právneho nástupcu.

5.
Do súdneho registra „Ntd“, ktorý vedie okresný súd, v ktorého obvode sa vykonáva detencia, sa zapisujú návrhy týkajúce sa výkonu detencie, najmä návrh na preskúmanie trvania dôvodov detencie, návrh na zmenu detencie na ochranné liečenie a návrh na prepustenie osoby v detencii z výkonu detencie.

6.
Súdny register „Pp“ vedie každý okresný súd, v ktorého obvode sa vykonáva trest odňatia slobody.

a)
návrh na podmienečné prepustenie podané prokurátorom alebo riaditeľom ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa vykonáva trest,

b)
návrh na podmienečné prepustenie podané záujmovými združeniami občanov,

c)
prípad, keď súd rozhoduje o podmienečnom prepustení z vlastného podnetu,

d)
žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie,

e)
podnet na podmienečné prepustenie podané osobami alebo právnickými osobami, ktoré nie sú na to oprávnené.

7.
Do súdneho registra „Td“ sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc v rámci Slovenskej republiky.

8.
Do súdneho registra „Tp“ – register trestných vecí prípravného konania, sa zapisuje najmä

a)
návrh na ustanovenie obhajcu,

b)
návrh na vydanie príkazu na zatknutie,

c)
návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu,

d)
návrh na vzatie obvineného do väzby,

e)
nariadenie vyšetrenia duševného stavu,

f)
sťažnosť proti rozhodnutiu o zaistení majetku,

g)
návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku,

h)
návrh na udelenie súhlasu so zmenou, zrušením alebo zánikom právnickej osoby v trestnom konaní proti právnickej osobe,

i)
návrh na uloženie, obmedzenie alebo zrušenie obmedzujúcich a zaisťujúcich opatrení v trestnom konaní proti právnickej osobe vrátane návrhu na vydanie povolenie na vykonanie úkonu, na ktorý sa vzťahuje obmedzujúce alebo zaisťujúce opatrenie,

j)
návrh na ustanovenie opatrovníka v trestnom konaní proti právnickej osobe.

9.
Do súdneho registra „Tcud“ sa zapisuje

a)
konanie o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia v trestnej veci, ak je daná príslušnosť okresného súdu,

b)
povolenie úkonov právnej pomoci,

c)
žiadosť cudzích orgánov o inú právnu pomoc v trestných veciach, najmä doručenie písomnosti, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

d)
konanie o uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal správny orgán štátu pôvodu podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10.
Do súdneho registra „Pr“ sa zapisujú

a)
rovnopisy právoplatných rozhodnutí súdu a prokurátora vydaných podľa Trestného poriadku, z ktorých vyplýva povinnosť vykonať probáciu, a to najmä rozhodnutia o

1.
nahradení väzby zárukou za súčasného uloženia primeraných povinností a obmedzení,

2.
nahradení väzby sľubom za súčasného uloženia primeraných povinností a obmedzení,

3.
nahradení väzby probačným dohľadom,

4.
podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,

5.
ponechaní podmienečného odsúdenia v platnosti so súčasným nariadením probačného dohľadu,

6.
uložení trestu povinnej práce,

7.
uložení trestu domáceho väzenia,

8.
podmienečnom upustení od potrestania mladistvého so súčasným nariadením probačného dohľadu,

9.
podmienečnom upustení od výkonu ochrannej výchovy mladistvého s nariadením probačného dohľadu,

10.
podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody mladistvého s dodatočným uložením probačného dohľadu,

11.
podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody mladistvého s probačným dohľadom,

12.
nahradení peňažného trestu všeobecne prospešnou činnosťou v rámci probačného dohľadu podľa § 114 ods. 3 Trestného zákona,

13.
výchovných povinnostiach a obmedzeniach,

14.
uložení trestu zákazu činnosti, ak je dohľad nad dodržiavaním zákazu činnosti súčasťou probačného dohľadu,

15.
uložení ochranného dohľadu,

16.
podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody so súčasným nariadením probačného dohľadu,

b)
pokyn na vykonanie predbežného šetrenia a nariadenie kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami,

c)
dožiadania z iných súdov vo veciach probácie a vo veciach kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami.

11.
Do súdneho registra „M“ sa zapisujú

a)
písomné pokyny predsedu senátu na vykonanie mediácie,

b)
písomné pokyny prokurátora na vykonanie mediácie v prípravnom konaní,

c)
podnety poškodeného a obvineného,

d)
podnety policajta na vykonanie mediácie,

e)
iné podnety na vykonanie mediácie.

12.
Do súdneho registra „Ntt“ sa zapisujú veci podľa § 24 ods. 4 Trestného poriadku, ak o nich rozhoduje okresný súd.

B.


Súdny register občianskoprávnych vecí
1.
Do súdneho registra „C“ sa zapisuje

a)
žaloba, návrh na začatie konania a určovací návrh v občianskoprávnych veciach, ak sa nezapisuje do súdneho registra Csp,

b)
návrh na vydanie platobného rozkazu v občianskoprávnych veciach, ak sa nezapisuje do súdneho registra Csp; v tomto súdnom registri sa vedie vec aj po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bol podaný opravný prostriedok proti výroku o trovách konania, vec, v ktorej bol podaný odpor proti platobnému rozkazu vrátane odporu podaného oneskorene, bez odôvodnenia vo veci samej alebo neoprávnenou osobou, a vec, v ktorej bol návrh na vydanie platobného rozkazu vzatý späť,

c)
návrh na zrušenie a na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

d)
návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu; v prípade obchodnej agendy sa vec zapisuje do súdneho registra Cb,

e)
návrh vyvolaný konaním o dedičstve,

f)
návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v občianskoprávnej veci,

g)
návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu alebo obytných miestností a návrh na ich vypratanie, iný občianskoprávny spor týkajúci sa bytu a obytných miestností aj nebytových priestorov,

h)
návrh na ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena právnickej osoby,

i)
návrh na začatie konania vo veci ochrany všeobecných osobnostných práv podľa § 11 až 16 Občianskeho zákonníka,

j)
spor z poskytovania zdravotnej starostlivosti,

k)
spor z verejného obstarávania občianskoprávneho charakteru,

l)
návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku; ak je návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci,

m)
návrh na vydanie ochranného opatrenia,

n)
návrh na vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o ochrannom opatrení,

o)
návrh na úpravu ochranného opatrenia nariadeného v inom členskom štáte, aby bola zachovaná jeho vykonateľnosť v Slovenskej republike,

p)
návrh na vydanie rozhodnutia o neuznaní ochranného opatrenia vydaného v inom členskom štáte,

q)
návrh na rozhodnutie o pozastavení alebo zrušení účinkov uznania ochranného opatrenia,

r)
iný spor občianskoprávneho charakteru upravený osobitným predpisom,

s)
žaloba na obnovu konania,

t)
vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní,

u)
vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

2.
Do súdneho registra „Cpr“ sa zapisujú individuálne pracovnoprávne spory a spory z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky.

3.
Do súdneho registra „Cr“ sa zapisujú

a)
žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov,

b)
žaloby o zrušenie predbežného opatrenia podľa zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,

c)
rozhodnutia, ktorými bol zrušený rozhodcovský rozsudok podľa § 43 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení zákona č. 336/2014 Z. z.

4.
Do súdneho registra „Csr“ sa zapisujú

a)
žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b)
návrhy na pokračovanie v konaní vo veci v rozsahu uvedenom v žalobe alebo v rozsahu uvedenom vo vzájomnej žalobe po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení rozhodcovského rozsudku podľa § 47 ods. 1 zákona č. 335/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5.
Do súdneho registra „Csp“ sa zapisujú spory zo spotrebiteľských zmlúv.

6.
Do súdneho registra „Ca“ sa zapisujú spory z autorského práva a spory z práv súvisiacich s autorským právom (autorskoprávne spory).

7.
Do súdneho registra „Cd“ – tuzemské dožiadanie v občianskoprávnej veci, sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc tuzemských súdov v občianskoprávnych veciach, napríklad žiadosť o výsluch účastníka, svedka, sudcu, žiadosť o vykonanie iného dôkazu než výsluchu, napríklad vykonanie krvnej skúšky, zabezpečenie listinného dôkazu, žiadosť o doručenie písomnosti.

8.
Do súdneho registra „Ccud“ – dožiadania cudzích orgánov v občianskych veciach a iné úkony vo vzťahu k cudzine, sa zapisuje

a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v občianskych veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine,

c)
žiadosť o poskytnutie informácie o orgánoch dožiadaného členského štátu.

C.


Súdny register obchodných vecí
1.
Do súdneho registra „Cb“ sa zapisuje

a)
žaloba a návrh na začatie konania v obchodných veciach, určovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v obchodných veciach,

b)
návrh na vydanie platobného rozkazu v obchodnoprávnych veciach; v tomto súdnom registri sa vedie vec aj po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bol podaný opravný prostriedok proti výroku o trovách konania, vec, v ktorej bol podaný odpor proti platobnému rozkazu vrátane odporu podaného oneskorene, bez odôvodnenia vo veci samej alebo neoprávnenou osobou, a vec, v ktorej bol návrh na vydanie platobného rozkazu vzatý späť,

c)
žaloba, z ktorej je zrejmé, že záväzkový vzťah účastníkov, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, sa spravuje podľa písomnej dohody Obchodným zákonníkom vrátane vzťahu, ktorý vznikol pri zabezpečení záväzku z tejto zmluvy; to neplatí, ak ide o spory zo spotrebiteľských zmlúv,

d)
žaloba, ak je jej predmetom uplatňovanie práv z nekalej súťaže podľa § 44 až 55 Obchodného zákonníka, práv z obchodného tajomstva podľa § 17 až 20 Obchodného zákonníka, práv z obchodného mena podľa § 8 až 12 Obchodného zákonníka a iné žaloby, ak je ich predmetom vzťah z Obchodného zákonníka,

e)
žaloba na obnovu konania v obchodných veciach,

f)
vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní,

g)
vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

2.
Do súdneho registra „CbPv“ sa zapisujú

a)
spory podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (patentové spory),

b)
spory podľa zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (dizajnové spory),

c)
spory podľa nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva vrátane sporov z nezapísania dizajnov (spory z dizajnov spoločenstva),

d)
spory podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (spory z ochranných známok),

e)
spory podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (spory z ochranných známok),

f)
spory podľa zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (spory z úžitkových vzorov),

g)
spory podľa zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z. (spory z topografií polovodičových výrobkov),

h)
spory podľa zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (spory z označení pôvodu a zemepisných označení),

i)
spory podľa zákona č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín (spory z právnej ochrany odrôd rastlín),

j)
spory podľa zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (spory z presadzovania práv duševného vlastníctva).

3.
Do súdneho registra „Cbcud“ – dožiadania cudzích orgánov v obchodných veciach a iné úkony vo vzťahu k cudzine, sa zapisuje

a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v obchodných veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

4.
Do súdneho registra „CbR“ sa zapisujú návrhy na začatie konania, v ktorých je daná príslušnosť registrového súdu podľa § 304 Civilného mimosporového poriadku.

5.
Do súdneho registra „Cbd“ – tuzemské dožiadania v obchodnoprávnej veci, sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc tuzemského súdu v obchodnej veci.

6.
Do súdneho registra „CbBu“ sa zapisujú žaloby, ktorých predmet vyplýva z burzových obchodov a ich sprostredkovania.

7.
Do súdneho registra „CbHs“ sa zapisujú žaloby, ktorých predmetom je ochrana práv z hospodárskej súťaže.

8.
Do súdneho registra „Cbi“ sa zapisujú žaloby v sporoch vyvolaných konkurzom a reštrukturalizáciou alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou.

9.
Do súdneho registra „CbZm“ sa zapisujú žaloby a návrhy, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku podľa zákona zmenkového a šekového okrem návrhov, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku, ktoré sú uplatňované proti spotrebiteľovi v súvislosti so spotrebiteľským právnym vzťahom.

10.
Do súdneho registra „CbVO“ sa zapisujú žaloby na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa predpisov o verejnom obstarávaní.

11.
Do súdneho registra „CbVyl“, ktorý vedie Okresný súd Žilina, sa zapisuje diskvalifikačný list spolu s rovnopisom právoplatného rozhodnutia súdu o vylúčení.

12.
Na vydávanie osvedčení o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je, sa vedie register „Vylo“ podľa vzoru č. 26 uvedeného v prílohe č. 4.

D.


Súdny register konkurzov a reštrukturalizácií
1.
Do súdneho registra „K“ sa zapisujú návrhy na vyhlásenie konkurzu podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak sa počas konkurzného konania vo vzťahu k dlžníkovi začne reštrukturalizácia, vec sa do súdneho registra „R“ neprevádza.

2.
Do súdneho registra „R“ sa zapisujú návrhy na povolenie reštrukturalizácie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak sa počas reštrukturalizačného konania vo vzťahu k dlžníkovi začne konkurzné konanie, vec sa do súdneho registra „K“ neprevádza.

3.
Do súdneho registra „NcKR“ sa zapisujú iné podania okrem návrhov podľa prvého a druhého bodu vzťahujúce sa na konania podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane návrhov týkajúcich sa uplatnenia zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.

4.
Na vydávanie potvrdení o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, sa vedie register „Kp“ podľa vzoru č. 18 uvedeného v prílohe č. 4.

5.
Do súdneho registra „OdK“ sa zapisujú návrhy na vyhlásene konkurzu v konaní o oddlžení.

6.
Do súdneho registra „OdS“ sa zapisujú návrhy na určenie splátkového kalendára v konaní o oddlžení.

7.
Do súdneho registra „Odi“ sa zapisujú návrhy a podnety na zrušenie oddlženia.

E.


Súdny register rodinných vecí, opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti súdu o maloletých
1.
Do súdneho registra „P“ sa zapisuje najmä

a)
návrh na povolenie uzavrieť manželstvo,

b)
návrh na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa,

c)
návrh na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých:

1.
určenie mena a priezviska maloletého,

2.
úprava výkonu rodičovských práv a povinností,

3.
výživa maloletého,

4.
styk s maloletým,

5.
poručníctvo,

6.
opatrovníctvo maloletého,

7.
odovzdanie maloletého,

8.
veci maloletého, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť,

9.
schválenie právneho úkonu maloletého,

10.
zastupovanie maloletého,

11.
správa majetku maloletého,

12.
ústavná starostlivosť a iné výchovné opatrenia,

13.
ochranné opatrenia,

14.
pestúnska starostlivosť,

15.
zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti,

16.
iné veci, ak to vyplýva z osobitného predpisu,

d)
návrh na konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,

e)
osvojiteľnosť, osvojenie, predosvojiteľská starostlivosť.

2.
Do súdneho registra „PPOm“ sa zapisuje návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veciach ochrany maloletého podľa § 365 Civilného mimosporového poriadku a návrh na nariadenie neodkladného opatrenia o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podľa § 368 Civilného mimosporového poriadku; ak je návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci.

3.
Do súdneho registra „Pc“ sa zapisuje

a)
návrh na rozvod manželstva s výnimkou návrhu na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa,

b)
návrh na konanie o určenie neplatnosti manželstva,

c)
návrh na konanie o určenie neexistencie manželstva,

d)
návrh v ostatných veciach týkajúcich sa manželov a rozvedených manželov,

e)
návrh na určenie alebo zapretie otcovstva, návrh na určenie materstva, návrh na určenie prípustnosti podania návrhu na zapretie otcovstva dieťaťom,

f)
návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke,

g)
návrh na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov.

4.
Do súdneho registra „Ps“ sa zapisuje

a)
návrh na vyhlásenie za mŕtveho,

b)
návrh na konanie o spôsobilosti na právne úkony (obmedzenie, zmena obmedzenia, navrátenie spôsobilosti na právne úkony), ako aj ďalšie návrhy týkajúce sa osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

c)
návrh na konanie o ustanovení opatrovníka.

5.
Do súdneho registra „Po“ sa zapisuje vec vyhlásenia o uznaní otcovstva.

6.
Do súdneho registra „Pu“ sa zapisuje vec konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení.

7.
Do súdneho registra „Pd“ sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc tuzemských súdov vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých.

8.
Do súdneho registra „Pcud“ – dožiadania cudzích orgánov vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých a iné úkony súdu vo vzťahu k cudzine, sa zapisuje

a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

F.


Súdny register dedičských vecí
1.
Do súdneho registra „D“ sa zapisuje

a)
oznámenie matriky o úmrtí občana (úmrtný list),

b)
právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení za mŕtveho,

c)
návrh na dodatočné konanie o dedičstve podľa § 211 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, ak má základné náležitosti, a to doklad o úmrtí občana a doklad o majetku, ktorý sa má prejednať v dodatočnom konaní o dedičstve,

d)
podnet na dodatočné konanie o dedičstve podľa § 211 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku, ak ho podáva najmä súd, notár, štátny orgán, orgán územnej samosprávy, ak je pripojený doklad o úmrtí občana a doklad o majetku, ktorý sa má prejednať v dodatočnom konaní o dedičstve,

e)
návrh na obnovu právoplatne skončeného konania o dedičstve podľa § 75 Civilného mimosporového poriadku,

f)
návrh alebo podnet, ktorý smeruje k dodatočnému konaniu o dedičstve, ale neobsahuje základné náležitosti návrhu, napríklad dátum úmrtia poručiteľa, doklad o smrti poručiteľa, doklad o majetku, ktorý sa má prejednať v dodatočnom konaní o dedičstve,

g)
ohlásenie úmrtia, ktoré nie je dokladované úmrtným listom,

h)
žiadosť o vydanie, opravu, zmenu, odvolanie, predĺženie platnosti alebo pozastavenia účinkov európskeho osvedčenia o dedičstve.

2.
Do súdneho registra „Dd“ sa zapisuje dožiadanie, ktoré sa týka dedičského konania.

3.
Do súdneho registra „Dcud“ – dožiadania do cudziny od cudzích orgánov v dedičských veciach a iné úkony vo vzťahu k cudzine, sa zapisuje

a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v dedičských veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

G.


Súdny register vecí výkonu rozhodnutia
1.
Do súdneho registra „Em“ sa zapisuje návrh na súdny výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.

2.
Do súdneho registra „Ed“ sa zapisujú dožiadania vo veciach podľa prvého bodu.

3.
Do súdneho registra „Ecud“ sa zapisuje návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným rozhodnutím alebo návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia okrem návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal správny orgán štátu pôvodu podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

H.


Súdny register exekučných vecí
1.
Do súdneho registra „Er“ sa zapisuje

a)
žiadosť exekútorov o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie,

b)
návrh exekútorov na zastavenie exekučného konania pred vydaním poverenia z dôvodu nezloženia preddavku na odmenu exekútora a na náhradu hotových výdavkov,

c)
návrh exekútorov na zastavenie exekučného konania, ak návrh nebol opravený alebo doplnený alebo ak nebol priložený exekučný titul.

2.
Do súdneho registra „Ek“ sa zapisuje návrh na vykonanie exekúcie v exekučných konaniach, v ktorých sa súdny exekútor ustanovuje náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

3.
Do súdneho registra „Erd“ sa zapisuje dožiadanie v exekučných veciach.

4.
Do súdneho registra „Ercud“ sa zapisuje návrh na výkon cudzieho rozhodnutia, ktoré bolo uznané, vyhlásené za vykonateľné alebo pri ktorom sa uznanie osobitným rozhodnutím alebo vyhlásenie vykonateľnosti nevyžaduje.

I.


Súdny register vecí upomínacieho konania
1.
Do súdneho registra Up sa zapisujú návrhy na vydanie platobného rozkazu podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.

2.
V súdnom registri „Up“ sa vyznačuje skončenie veci

a)
nadobudnutím právoplatnosti vydaného platobného rozkazu,

b)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu,

c)
márnym uplynutím lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní,

d)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí návrhu na vydanie platobného rozkazu,

e)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania.

3.
V súdnom registri „Up“ sa vyznačuje skončenie veci a jej postúpenie súdu príslušnému na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku v prípade

a)
podania odporu a návrhu na pokračovanie v konaní,

b)
zrušenia platobného rozkazu pre jeho nedoručenie do vlastných rúk žalovanému a podania návrhu na pokračovanie v konaní.

J.


Súdny register súdnych a notárskych úschov
Do súdneho registra „U“ sa zapisuje
a)
návrh na prijatie veci do úschovy,

b)
námietka proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku,

c)
námietka proti vydaniu výťažku z predaja zálohu zloženého do notárskej úschovy,

d)
podnet notára na začatie konania o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu.

K.


Súdny register vecí umorenia listiny
Do súdneho registra „UL“ sa zapisuje návrh na umorenie listiny.
L.


Súdny register justičnej pokladnice
Do súdneho registra „JP“ sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:
a)
súdne poplatky,

b)
trovy trestného konania,

c)
trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí,

d)
pokuty (bez peňažných trestov),

e)
svedočné, znalečné, tlmočné,

f)
iné náklady súdneho konania,

g)
pohľadávky podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.,

h)
preddavky v súdnom konaní,

i)
ostatné (napríklad škody).

M.


Súdny register vecí v konaní o potvrdení vydržania
Do súdneho registra „Vyd“ sa zapisuje návrh na začatie konania o potvrdení vydržania.
N.


Súdny register vecí v konaní o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a v konaní o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii
Do súdneho registra Vpr sa zapisuje
a)
návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie,

b)
kvalifikovaný podnet,

c)
návrh dlžníka na zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii,

d)
návrh na predĺženie dočasnej ochrany,

e)
žiadosť o skončenie dočasnej ochrany,

f)
návrh na potvrdenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu,

g)
návrh na potvrdenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu s návrhom na nahradenie súhlasu skupiny,

h)
návrh na zrušenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu,

i)
iné podania vzťahujúce sa na konanie o verejnej preventívnej reštrukturalizácii podľa zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do súdneho registra Npr sa zapisuje
a)
oznámenie o začatí konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii,

b)
predloženie neverejného preventívneho reštrukturalizačného plánu na posúdenie.

III


SÚDNE REGISTRE PRVOSTUPŇOVEJ AGENDY
A.
Súdny register občianskoprávnych vecí

1.
Do súdneho registra „C“ sa zapisuje žaloba v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach.

2.
Do súdneho registra „Cd“ – dožiadania v občianskoprávnych a obchodných veciach, sa zapisuje žiadosť o vykonanie dôkazu na základe požiadavky iného súdu alebo dožiadania o právnu pomoc z cudziny; do tohto registra sa zapisujú aj žiadosti účastníkov o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

3.
Do súdneho registra „Cudz“ sa zapisuje návrh účastníka na uznanie vybraných cudzích rozhodnutí podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a žiadosť o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule týkajúcom sa verejnej listiny, ktorou nie je rozhodnutie súdu alebo súdom schválený zmier.

B.
Súdny register obchodných vecí

Do súdneho registra „Cbi“ sa zapisujú návrhy v sporoch vyvolaných konkurzom a vyrovnaním alebo súvisiacich s konkurzom a vyrovnaním.
C.
Súdny register konkurzov a vyrovnaní

1.
Do súdneho registra „K“ sa zapisujú návrhy na vyhlásenie konkurzu podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

2.
Do súdneho registra „V“ sa zapisujú návrhy na vyrovnanie podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

3.
Do súdneho registra „NcKV“ sa zapisujú iné podania okrem návrhov podľa odsekov 1 a 2 vzťahujúce sa na konkurzné a vyrovnacie konanie.

4.
Do súdneho registra „CobVO“ sa zapisujú veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbVO“, ak bolo proti rozhodnutiu okresného súdu podané odvolanie.

5.
Na vydávanie potvrdení o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, sa vedie register „Kp“ podľa vzoru č. 18 uvedeného v prílohe č. 4.

D.
Iné súdne registre v obchodných veciach

1.
Do súdneho registra „NcCb“ sa zapisujú všetky obchodné veci, v ktorých od 1. januára 2005 nie je daná vecná príslušnosť krajského súdu.

2.
Do súdneho registra „Cbnl“ sa zapisujú návrhy týkajúce sa námorných lodí, námornej plavby a právnych vzťahov s tým spojených podľa § 64 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.

E.
Súdny register trestných vecí

1.
Do súdneho registra „T“ sa zapíše každá senátna trestná vec, v ktorej prokurátor podal obžalobu.

2.
Do súdneho registra „T“ sa zapíše pod novou spisovou značkou aj vec,

a)
ktorá bola vylúčená z inej senátnej trestnej veci na samostatné konanie,

b)
ktorá bola vrátená na nové prejednanie po zrušení rozhodnutia na základe sťažnosti pre porušenie zákona,

c)
v ktorej po vrátení veci súdom do prípravného konania prokurátor znovu podal obžalobu.

Súvislosť s pôvodným zápisom sa vyznačí v poznámkovom stĺpci.
3.
Do súdneho registra „Ntok“ sa zapíše každý návrh na povolenie obnovy konania v senátnych trestných veciach vedených v registri „T“.

4.
Do súdneho registra „Ntol“ sa zapíše každý návrh na uloženie ochrannej liečby (všetky druhy).

5.
Do súdneho registra „Ntod“ sa zapíše každý návrh na uloženie alebo prepustenie z výkonu ochranného dohľadu podľa zákona č. 448/2002 Z. z. o ochrannom dohľade a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

6.
Do súdneho registra „Ntc“ sa zapisuje

a)
konanie vo veci žiadosti cudzích orgánov o vydanie osoby zo Slovenskej republiky do cudziny na trestné stíhanie alebo výkon trestu,

b)
návrh prokurátora na vzatie osoby do predbežnej väzby, vydávacej väzby a rozhodnutie o prípustnosti vydania do cudziny,

c)
návrh na uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia, ak je daná príslušnosť krajského súdu,

d)
návrh na rozhodnutie o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu,

e)
žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu o zadržanie odsúdeného alebo o prijatie iného opatrenia na zabezpečenie toho, aby odsúdený zostal do prijatia rozhodnutia o uznaní a výkone na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 344/2012 Z. z.,

f)
žiadosť príslušného orgánu členského štátu o udelenie súhlasu s prevzatím rozhodnutia na jeho uznanie a výkon do Slovenskej republiky podľa zákona č. 549/2011 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z. z.,

g)
žiadosť príslušného justičného orgánu štátu pôvodu o vzatie do väzby osoby, ktorej sa rozhodnutie týka a ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky, a to aj pred doručením osvedčenia a rozhodnutia podľa § 14 ods. 2 zákona č. 549/2011 Z. z.,

h)
návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody podľa zákona č. 549/2011 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z. z.

Súdny register sa vedie mimo aplikácie.
7.
Do súdneho registra „Ntt“, ktorý sa vedie ručne mimo elektronickej podateľne, sa zapisujú návrhy a podania podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

8.
Do súdneho registra „Ntn“ sa zapisujú návrhy na vydanie príkazov podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9.
Do súdneho registra „Td“ sa zapisujú žiadosti o právnu pomoc v rámci Slovenskej republiky.

F.
Súdny register justičnej pokladnice

Do súdneho registra „JP“ sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:
a)
súdne poplatky,

b)
trovy trestného konania,

c)
trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí,

d)
pokuty (bez peňažných trestov),

e)
svedočné, znalečné, tlmočné,

f)
iné náklady súdneho konania,

g)
pohľadávky podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.,

h)
preddavky v súdnom konaní,

i)
ostatné (napríklad škody).

SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY
A.


Súdny register občianskoprávnych vecí
1.
Do súdneho registra „Co“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „C“, „Ca“ a „Vyd“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a podľa druhu agendy sa nezapisujú do iných súdnych registrov odvolacej agendy.

2.
Do súdneho registra „CoCsp“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Csp“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

3.
Do súdneho registra „CoD“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „D“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu v konaní o dedičstve alebo odvolanie proti uzneseniu notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve, ktoré predložil okresný súd na rozhodnutie odvolaciemu súdu podľa § 72 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, a všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch „U“ a „UL“, ak v nich bolo podané odvolanie.

4.
Do súdneho registra „CoP“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch „P“, „Pc“, „Ps“, „Pu“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

5.
Do súdneho registra „CoE“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch „Em“, „Ecud“, „Er“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

6.
Do súdneho registra „CoEk“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Ek“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

7.
Do súdneho registra „CoUp“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Up“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

8.
Do súdneho registra „CoPom“ sa zapisujú veci, ktoré sa týkajú neodkladných opatrení nariadených okresným súdom podľa § 365 a 368 Civilného mimosporového poriadku, ak v nich bolo podané odvolanie proti uzneseniu okresného súdu. Pri vedení registra sa dôsledne sleduje dodržiavanie lehôt.

9.
Do súdneho registra „NcC“ sa zapisujú spory o príslušnosť a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje nadriadený súd podľa § 54 Civilného sporového poriadku v občianskoprávnej agende všeobecne, teda bez špecializácie na veci dedičské, exekučné a veci starostlivosti súdu o maloletých.

10.
Do súdneho registra „CoPr“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri "Cpr", ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

11. Do súdneho registra „CoR“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Cr“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.
12.
Do súdneho registra „CoSr“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Csr“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

13.
Do súdneho registra „CoPno“ sa zapisujú veci podľa § 362 Civilného mimosporového poriadku.

B.


Súdny register obchodných vecí
1.
Do súdneho registra „Cob“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov „Cb“, „CbCud“, „CbR“, „Nre“, „Exre“, PPok ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

2.
Do súdneho registra „CoPv“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbPv“, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

3.
Do súdneho registra „CoZm“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbZm“, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

4.
Do súdneho registra „CoKR“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov „K“, „R“, „NcKR“, „Cbi“ a „Vpr", ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

5.
Do súdneho registra „CobVO“ sa zapisujú veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbVO“, ak bolo proti rozhodnutiu okresného súdu podané odvolanie.

6.
Do súdneho registra „Ncb“ sa zapisujú spory o príslušnosť a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje nadriadený súd podľa § 54 Civilného sporového poriadku v obchodnej agende všeobecne.

C.


Súdny register trestných vecí
1.
Do súdneho registra „To“ sa zapisujú trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch „T“ a „Tk“, ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu

a)
o podmienečnom zastavení trestného stíhania,

b)
o zastavení trestného stíhania,

c)
o zmieri,

d)
o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie,

e)
o postúpení veci príslušnému súdu,

f)
o postúpení veci inému.

Do súdneho registra „To“ sa zapisujú aj trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Tcud“, ak bolo podané odvolanie alebo sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu.
2.
Do súdneho registra „Tov“ sa zapisujú trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Tv“, ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu najmä o

a)
podmienečnom zastavení trestného stíhania,

b)
zastavení trestného stíhania,

c)
zmieri,

d)
vrátení veci prokurátorovi na došetrenie,

e)
postúpení veci príslušnému súdu,

f)
postúpení veci inému.

3.
Do súdneho registra „Tpo“ sa zapisujú veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti uzneseniu okresného súdu o vzatí do väzby v prípravnom konaní, a ostatné veci, v ktorých je podľa trestného poriadku prípustný opravný prostriedok proti rozhodnutiam okresného súdu v prípravnom konaní.

4.
Do osobitného oddielu registra podľa tretieho bodu sa môžu zapisovať veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti uzneseniu okresného súdu o nevzatí do väzby v prípravnom konaní. Tieto veci vybavuje senát nadriadeného súdu určený rozvrhom práce.

5.
Do súdneho registra „Tos“ sa zapisujú veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o sťažnostiach podaných po podaní obžaloby, a veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o sťažnosti proti uzneseniu senátu odvolacieho súdu, ktorým bola uložená poriadková pokuta, a o sťažnosti proti uzneseniu odvolacieho súdu o vzatí obvineného do väzby.

6.
Do súdneho registra „Nto“ sa zapisujú veci, v ktorých odvolací súd rozhoduje o sporoch týkajúcich sa príslušnosti a o námietkach zaujatosti.

7.
Do súdneho registra „Ntro“ sa zapisujú sťažnosti pre nečinnosť podľa § 55 ods. 3 Trestného poriadku podané na okresnom súde, o ktorých rozhoduje krajský súd.

IV


1.


Do súdneho registra „T“ sa zapisuje
a)
každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá obžalobu,

b)
každá vec, ktorá bude postúpená Špecializovanému trestnému súdu z dôvodu príslušnosti podľa Trestného poriadku.

2.


Do súdneho registra „Tp“ sa zapisuje každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá návrh podľa § 24 ods. 3 a 4 Trestného poriadku, najmä
a)
návrh na vzatie obvineného do väzby,

b)
návrh na vydanie príkazu na zatknutie,

c)
návrh na predĺženie lehoty trvania väzby,

d)
žiadosti o prepustenie z väzby,

e)
návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu,

f)
návrh na ustanovenie a zrušenie obhajcu,

g)
návrh na vyšetrenie duševného stavu,

h)
nariadenie vyšetrenia duševného stavu,

i)
sťažnosť proti rozhodnutiu o zaistení majetku.

Do súdneho registra „Tp“ sa zapisuje aj
a)
návrh na udelenie súhlasu so zmenou, zrušením alebo zánikom právnickej osoby v trestnom konaní proti právnickej osobe,

b)
návrh na uloženie, obmedzenie alebo zrušenie obmedzujúcich a zaisťujúcich opatrení v trestnom konaní proti právnickej osobe vrátane návrhu na vydanie povolenie na vykonanie úkonu, na ktorý sa vzťahuje obmedzujúce alebo zaisťujúce opatrenie,

c)
návrh na ustanovenie opatrovníka v trestnom konaní proti právnickej osobe.

3.


Do súdneho registra „Nt“ sa zapisuje najmä
a)
návrh na povolenie obnovy konania,

b)
návrh na uloženie alebo prepustenie z výkonu ochranného dohľadu,

c)
návrh na uloženie ostatných ochranných opatrení, napríklad ochranného liečenia, ochrannej výchovy,

d)
návrh právneho nástupcu odsúdenej právnickej osoby či alebo v akom rozsahu sa nevykonaný trest vzťahuje aj na tohto právneho nástupcu.

4.


Do súdneho registra „Ntt“, ktorý sa vedie ručne mimo aplikácie, zapisuje sa každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá návrh podľa Trestného poriadku, ktorá je pôvodcom určená ako utajovaná skutočnosť podľa predpisov o ochrane utajovaných skutočností.
VDo správneho registra sa zapisuje hromadné podanie bez ohľadu na to či podania tvoriace hromadné podanie sú podané v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Ak sa podania tvoriace hromadné podanie doručia súdu postupne v priebehu jedného dňa, hromadné podanie sa zapíše do správneho registra bezodkladne potom, čo sa súd dozvie, že ide o hromadné podanie.

Do správneho registra sa na súde, ktorému boli doručené podania podané na inom súde v rámci hromadného podania, zapíše prípis, ktorého prílohou sú podania tvoriace hromadné podanie, a to do času ich zapísania do príslušného súdneho registra alebo založenia do súdneho spisu.
VI


A.


Súdne registre okresného súdu
1.
Do súdneho registra „S“ sa zapisuje

a)
žaloba vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov,

b)
žaloba vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja,

c)
žaloba vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí.

2.
Do súdneho registra „Scud“ sa zapisuje dožiadanie cudzích orgánov vo veciach správneho súdnictva.

B.


Súdne registre krajského súdu
1.
Do súdneho registra „S“ sa zapisujú senátne veci, o ktorých podľa Správneho súdneho poriadku rozhoduje krajský súd.

2.
Do súdneho registra „Sa“ sa zapisujú sudcovské veci, o ktorých podľa Správneho súdneho poriadku rozhoduje krajský súd, ak sa nezapisujú do súdneho registra „SaZ“.

3.
Do súdneho registra „SaZ“ sa zapisujú veci s azylovou problematikou.

4.
Do súdneho registra „NcS“ sa zapisujú námietky zaujatosti vo veciach zapísaných na okresnom súde do súdneho registra „S“.

5.
Do súdneho registra „Scud“ sa zapisujú dožiadania cudzích orgánov vo veciach správneho súdnictva.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.


PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA PEČIATOK NA SÚDE


Čl. I


1.
Veľká okrúhla pečiatka má priemer 36 mm, v strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, po obvode kruhu okolo štátneho znaku je označenie súdu. Každá veľká okrúhla pečiatka je očíslovaná; číslo úradnej pečiatky sa uvedie v jej texte.

2.


3.
Odtlačkom veľkej okrúhlej pečiatky súd opatrí prvopisy a rovnopisy vyhotovení súdnych rozhodnutí, listiny o poverení výchovou a zastupovaním maloletého, o ustanovení opatrovníka, úradné potvrdenie, doložku o právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí, nariadenie výkonu trestu a ochranných opatrení, príkaz na zatknutie a odvolanie tohto príkazu, príkaz na prijatie do väzby a príkaz na prepustenie z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody, povolenie na návštevu obvineného vo väzbe, žiadosť o vypátranie pobytu osôb a odvolanie tejto žiadosti, výzva na nastúpenie výkonu trestu odňatia slobody, výzva na nastúpenie ochranného liečenia, opatrenie o ustanovení obhajcu, ako aj všetky písomnosti určené pre súdy alebo iné orgány v cudzine. V iných prípadoch sa môže veľká okrúhla pečiatka súdu používať, len ak tak ustanovuje táto vyhláška alebo osobitný právny predpis.

4.
Ak sa listina opatrí odtlačkom veľkej okrúhlej pečiatky, odtlačok sa spravidla umiestni dva až tri riadky pod textovým stĺpcom v strede papiera; listina sa podpisuje vpravo od odtlačku okrúhlej pečiatky; je neprípustné, aby podpis zasahoval do odtlačku pečiatky. Veľká okrúhla pečiatka sa odtláča spravidla modrou farbou.

Čl. II


1.
Malá okrúhla pečiatka má priemer 22 mm, v strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, po obvode kruhu okolo štátneho znaku je označenie súdu. Každá malá okrúhla pečiatka je očíslovaná; číslo úradnej pečiatky sa uvedie v jej texte.

2.


3.
Odtlačkom malej okrúhlej pečiatky súd opatrí najmä všetky úradné poverenia, overenia a rozhodnutia, listiny určené do cudziny, rozhodnutia o vyradení nepotrebného a nepoužiteľného majetku v správe štátu, splnomocnenia na zastupovanie v súdnom konaní alebo v konaní pred správnymi orgánmi, výkazy štatisticko-operatívnej evidencie, návrh plánu a rozpočtu, zmluvy, dispozície v súvislosti s bežnými účtami v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, registračné doklady v investičnej výstavbe.

4.
Čl. I ods. 4 platí primerane.

Čl. III


1.
Podlhovastá pečiatka súdu má spravidla rozmery 52 mm na šírku a 20 mm na výšku. Text podlhovastej pečiatky pozostáva z označenia súdu a jeho sídla (ulica, číslo ulice, poštové smerové číslo a mesto). Každá podlhovastá pečiatka je očíslovaná; číslo podlhovastej pečiatky sa uvedie v dolnej časti pod označením súdu.

2.


3.
V prípadoch, v ktorých nie je predpísané používanie úradných pečiatok podľa čl. I a II, a v bežnom administratívnom styku sa používa podlhovastá pečiatka súdu.

4.
Čl. I ods. 4 platí primerane.

Čl. IV


1.
Reliéfna pečiatka má okrúhly tvar s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, po obvode kruhu okolo štátneho znaku je označenie súdu. Každá reliéfna pečiatka je očíslovaná; číslo sa uvedie v dolnej časti pod štátnym znakom.

2.
Reliéfna pečiatka sa používa najmä na rozhodnutia týkajúce sa ústavnej zdravotnej starostlivosti, na príkaz na prepustenie z väzby a z výkonu trestu odňatia slobody a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi, ako aj vtedy, ak tak rozhodne predseda súdu.

3.
Pri používaní reliéfnej pečiatky sa farba spravidla nepoužíva.

Čl. V


1.
Osemhranná pečiatka má priemer 32 mm, v strede je umiestnený kruh s priemerom 28 mm, kde je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a po obvode tohto kruhu okolo štátneho znaku označenie súdu.

2.


3.
Odtlačkom osemhrannej pečiatky sa opatria rovnopisy poukazov, ktorými sa nariaďuje vydanie peňažných prostriedkov alebo iných hodnôt. V iných prípadoch sa osemhranná pečiatka používa, len ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo ak tak rozhodne predseda súdu.

4.
Čl. I ods. 4 platí primerane.

Čl. VI


1.
Podacia pečiatka má rozmery 54 mm na šírku a 32 mm na výšku. Podacia pečiatka obsahuje náležitosti podľa § 136 ods. 1.

2.


3.
Odtlačkom podacej pečiatky sa opatria všetky podania došlé súdu, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

4.
Odtlačok podacej pečiatky sa umiestňuje podľa § 136 ods. 2. Podacia pečiatka sa odtláča spravidla modrou farbou.

Čl. VII


1.
Evidencia úradných pečiatok súdu sa vedie formou evidenčného listu, ktorý dáva prehľad o tom, ktorý sudca alebo zamestnanec súdu aktuálne disponuje úradnou pečiatkou súdu. Evidenčné listy vedie poverený zamestnanec súdu.

2.
Evidenčný list podľa odseku 1 je evidenčnou pomôckou a zakladá sa pre každého sudcu a zamestnanca súdu, ktorý pri svojej činnosti používa úradnú pečiatku. Vzor evidenčného listu je uvedený v čl. X.

3.
Sudca alebo zamestnanec súdu potvrdí prevzatie úradnej pečiatky svojím vlastnoručným podpisom vedľa odtlačku tejto pečiatky na evidenčnom liste s uvedením dátumu prevzatia; na evidenčnom liste sa tiež vyznačí deň vrátenia úradnej pečiatky s vlastnoručným podpisom sudcu alebo zamestnanca súdu na potvrdenie jej vrátenia.

4.
Sudca alebo zamestnanec súdu svojím vlastnoručným podpisom a prevzatím úradnej pečiatky preberá zodpovednosť za používanie tejto pečiatky.

5.
Sudca alebo zamestnanec súdu, ktorý prevzal úradnú pečiatku súdu pri skončení služobného pomeru, pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri zmene funkcie alebo pracoviska v rámci súdu, odovzdá zverenú úradnú pečiatku a na evidenčnom liste svojím podpisom odobrí jej odovzdanie.

Čl. VIII


1.
Úradné pečiatky súdu sa uschovávajú tak, aby k nim nemali prístup nepovolané osoby a aby sa zabránilo ich strate, odcudzeniu, zničeniu, poškodeniu, zneužitiu alebo falšovaniu. Po skončení pracovného času sa tieto pečiatky uložia v uzamykateľnej skrini.

2.
Úradné pečiatky súdu, ktoré sa nepoužívajú alebo ktoré neboli pridelené konkrétnemu sudcovi alebo zamestnancovi súdu, sa uschovávajú v trezore súdu.

3.
Každý sudca a zamestnanec súdu, ktorý pri svojej činnosti používa okrúhlu úradnú pečiatku, je povinný chrániť ju pred stratou, odcudzením, zničením, poškodením, zneužitím a falšovaním najmä v uzamykateľnej skrini alebo v iných vhodných priestoroch, ktoré je možné uzamknúť. Stratu, odcudzenie, zničenie, poškodenie, zneužitie alebo falšovanie okrúhlej úradnej pečiatky je sudca alebo zamestnanec súdu povinný bezodkladne po zistení nahlásiť predsedovi súdu a príslušnému policajnému orgánu.

Čl. IX


1.
Na účely likvidácie úradných pečiatok súdu sa vytvorí spravidla trojčlenná komisia. Z poškodenej, opotrebovanej pečiatky alebo z pečiatky, ktorá sa má vyradiť z používania, sa na čistý hárok papiera vyhotoví jej odtlačok. Z úradnej pečiatky sa následne odstráni guma a tá sa prestrihne na tri časti.

2.
O úradných pečiatkach zlikvidovaných podľa prvého bodu sa vyhotoví záznam o likvidácii úradnej pečiatky.

3.
Úradný záznam, odtlačok úradnej pečiatky na čistom hárku papiera spolu s odstránenou gumou z úradnej pečiatky sa odovzdajú poverenému zamestnancovi súdu, ktorý zabezpečí v spolupráci so správou súdu zničenie zlikvidovaných úradných pečiatok.

Čl. X


Prevziať prílohu - Vzor
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 4 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.


VZORY EVIDENČNÝCH POMÔCOK
Prevziať prílohu -VZOR č. 1

ÚRADNÝ ZÁZNAM O NAZRETÍ DO SÚDNEHO SPISU

VZOR č. 2

ÚRADNÝ ZÁZNAM O VYHOTOVENÍ FOTOKÓPIÍ ZO SÚDNEHO SPISU

VZOR č. 3

EVIDENČNÁ KNIHA INFORMAČNÉHO CENTRA

Do evidenčnej knihy informačného centra sa zapisujú všetky žiadosti oprávnených osôb o vydanie rovnopisu alebo odpisu rozhodnutia alebo inej písomnosti zo súdneho spisu, vydanie úradného potvrdenia zo súdneho spisu, overenie kópií písomností zo súdneho spisu a žiadosti prokurátora o poskytnutie informácií zo súdnych registrov.

Evidenčná kniha informačného centra sa vyplňuje takto:

Stĺpec 1

Uvedie sa poradové číslo počnúc číslom „1“.

Stĺpec 2

Uvedie sa dátum žiadosti o vydanie rovnopisu, úradného potvrdenia zo súdneho spisu, overenia kópií písomností zo súdneho spisu alebo žiadosti prokurátora o poskytnutie informácií zo súdnych registrov.

Stĺpec 3

Označí sa meno a priezvisko žiadateľa a jeho adresa, u právnických osôb názov a sídlo. Ak je to potrebné, aj ďalšie identifikačné údaje.

Stĺpec 4

Uvedie sa spisová značka súdneho spisu, z ktorého sa vydávajú rovnopisy, úradné potvrdenia alebo z ktorého sa overujú vydané kópie. Ak ide o žiadosť prokurátora o poskytnutie informácií zo súdnych registrov, spisová značka sa neuvádza.

Stĺpec 5

Označí sa písomnosť, ktorej rovnopis sa vydáva, alebo sa označí vydávané úradné potvrdenie, prípadne sa uvedie, že ide o overenie vyhotovených kópií. Ak ide o žiadosť prokurátora o poskytnutie informácií zo súdnych registrov, uvedie sa spôsob jej vybavenia.

Stĺpec 6

Uvedie sa poznámka o zaplatení súdneho poplatku, ak je to potrebné.

Stĺpec 7

Uvedie sa podpis žiadateľa.

VZOR č. 4

KNIHA ÚSCHOV

VZOR č. 5

KNIHA DOŠLÝCH ZMENIEK

VZOR č. 6

ÚRADNÝ ZÁZNAM O PREVZATÍ ZMENKY SÚDOM

VZOR č. 7

ÚRADNÝ ZÁZNAM

VZOR č. 8

ÚRADNÝ ZÁZNAM O VRÁTENÍ ZMENKY

VZOR č. 9

DORUČOVACIA KNIHA SÚDNEHO DORUČOVATEĽA

VZOR č. 11

ZOZNAMY VÄZIEB

VZOR č. 12

SÚDNY REGISTER Ntt

VZOR č. 13

ZOZNAM ODOSLANÝCH SÚDNYCH SPISOV

VZOR č. 14

KNIHA VYDANÝCH VÝPISOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Vzor č. 15

KNIHA ZBIERKY LISTÍN

VZOR č. 16

TRESTNÝ LIST PRE MEDZINÁRODNÚ VÝMENU

VZOR č. 17

SPISOVÝ OBAL SPISU AGENDY SPRÁV SÚDU

VZOR č. 18

REGISTER „Kp"

VZOR č. 19

ZOZNAM TROV KONANIA A ZOZNAM PRIPOJENÝCH SPISOV

(PREDTLAČ)

VZOR č. 20

ZOZNAM SÚDNYCH SPISOV ODOVZDÁVANÝCH DO REGISTRATÚRNEHO STREDISKA

VZOR č. 21

ŽIADANKA O VYDANIE SÚDNEHO SPISU Z REGISTRATÚRNEHO STREDISKA

VZOR č. 22

SPRÁVNY REGISTER

VZOR č. 23

ZOZNAM HESIEL

VZOR č. 24

PROTOKOL

VZOR č. 25 a č. 26
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 5 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.


VZOR
Prevziať prílohu -Poučenie o správaní v pojednávacej miestnosti
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 6 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
Prevziať prílohu -


VZOR č. 1
Zoznam pojednávaných vecí v trestnom konaní
VZOR č. 2
Zoznam pojednávaných vecí v občianskom súdnom konaní
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 7 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.


ÚPRAVA POJEDNÁVACEJ MIESTNOSTI


I


Ako pojednávacie miestnosti určí predseda súdu spravidla najpriestrannejšie miestnosti v budove súdu. Pojednávacia miestnosť má byť umiestnená tak, aby okná boli po strane miestnosti. Mala by s ňou súvisieť aj poradná miestnosť. Tieto miestnosti sa na dverách označia zvonku označeniami „Pojednávacia miestnosť“ a „Poradná miestnosť“.
Na prednej stene pojednávacej miestnosti je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Iná výzdoba nie je prípustná.
Pojednávacia miestnosť môže byť vybavená hodinami, telefónom s úpravou, ktorá neumožňuje spájať hovory do pojednávacej miestnosti, technickým zariadením určeným na zaznamenávanie priebehu súdneho pojednávania, technickým zariadením na vyvolanie veci a technickým zariadením určeným na privolanie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ak je to potrebné na ochranu života a zdravia, poriadku v pojednávacej miestnosti alebo na účely zabezpečenia dôstojnosti a plynulosti súdneho pojednávania. Na oknách môžu byť záclony, prípadne rolety. Steny pojednávacej miestnosti môžu byť obložené dreveným obkladom. Maľba v pojednávacej miestnosti je svetlá a bez rušivého vzoru. Pojednávacia miestnosť vrátane podlahy sa udržiava v čistote.
Nábytok a drevené obloženie v pojednávacej miestnosti majú byť v rovnakom štýle a v rovnakej farbe, spravidla v tmavších odtieňoch. Iný nábytok okrem určeného vybavenia v nej nesmie byť. Inú úpravu pojednávacej miestnosti môže povoliť len predseda príslušného súdu.
Pojednávacia miestnosť musí byť riadne uprataná, vetraná a osvetlená.
II


Stôl, za ktorým zasadá senát alebo samosudca (ďalej len „súdny stôl“), je umiestnený pred stenou na pódiu asi 20 až 35 cm vysokom tak, aby sa jeho okraj kryl s okrajom pódia. Vedľa súdneho stola je na pódiu umiestnený stôl asistenta, pokiaľ súdny stôl nemá aj miesto pre asistenta. Súdny stôl rovnako ako stôl asistenta je na prednej strane a na bočných stranách plne zakrytý výplňou vo farbách stola alebo tmavým závesom.
Vo veciach prejednávaných senátom sedí predseda senátu vždy uprostred.
Asistent spravidla sedí vedľa senátu alebo samosudcu tak, aby mal zabezpečený dostatok svetla a voľnosť pohybu pre úkony spojené s predvolávaním do pojednávacej miestnosti. Nie je prípustné, aby asistent sedel medzi členmi senátu.
Počas súdneho pojednávania môžu byť na súdnom stole iba súdne spisy, pracovné pomôcky a predmety súvisiace s prejednávanou vecou.
Počas súdneho pojednávania v trestnoprávnych veciach je pred pódiom, na pravej strane pri pohľade od súdneho stola umiestnený stôl pre prokurátora, na ľavej strane stôl pre obhajcu.
Vedľa prokurátora sedí zástupca záujmového združenia, zástupca orgánu povereného starostlivosťou o mládež, poškodený a jeho splnomocnenec. Pokiaľ nie je dostatok miesta pri stole prokurátora, vyhradí sa týmto osobám samostatný stôl vedľa stola prokurátora. Ak počet poškodených prevyšuje počet takto vymedzených miest, vyhradí im predseda senátu ďalšie miesta podľa priestorových možností pojednávacej miestnosti.
Obvinený sedí vedľa svojho obhajcu. Ak je obvinený vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, jeden z príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže sedí po jeho pravej strane, druhý buď po jeho ľavej strane, alebo za ním.
Pri súdnom pojednávaní v trestných veciach s väčším počtom obvinených sedia obvinení na lavici; poradie obvinených od súdneho stola sa riadi poradím ich mien uvedených v obžalobe.
S prihliadnutím na priestorové možnosti pojednávacej miestnosti a charakter prejednávanej trestnej veci môže predseda senátu stanoviť v jednotlivých prípadoch odlišný zasadací poriadok. Pritom prihliadne aj na stanovisko prítomných príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, pričom dbá najmä na bezpečnosť všetkých osôb prítomných v pojednávacej miestnosti.
III


Počas súdneho pojednávania v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych veciach sú rovnako ako počas súdneho pojednávania v trestnoprávnych veciach pred pódiom pripravené stoly so stoličkami pre účastníkov konania a ich právnych zástupcov, a to vpravo pre navrhovateľa (žalobcu) a vľavo pre odporcu (žalovaného) pri pohľade od súdneho stola.
Ak sa na súdnom pojednávaní v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych veciach zúčastňuje prokurátor alebo zástupca orgánu povereného starostlivosťou o mládež, sedia za súdnym stolom na opačnej strane ako asistent. Ak také umiestnenie prokurátora alebo orgánu starostlivosti o mládež nie je možné, pripraví sa pre tieto osoby samostatný stôl vedľa stola navrhovateľa s potrebným počtom stoličiek.
IV


Ak nie je na súde zriadená šatňa, je potrebné vešiaky na odevy umiestniť pri zadnej stene, prípadne na zadnú stenu pojednávacej miestnosti, alebo na bočnú stenu pri vchode do pojednávacej miestnosti.
V


V pojednávacej miestnosti je potrebné vyhradiť priestor pre verejnosť s primeraným počtom miest na sedenie. Priestor pre verejnosť sa zriaďuje v dostatočnej vzdialenosti od súdneho stola, stola prokurátora a stola obhajcu alebo účastníkov konania a ich právnych zástupcov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 8 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.


VYŠŠIE OVEROVANIE LISTÍN


Čl. I


Apostila
Prevziať prílohu - Vzor 01
Čl. II


Osvedčenie na účely konzulárnej superlegalizácie

Čl. III


Osvedčenie podľa § 67 ods. 6 písm. a) a b) môže mať formu nálepky alebo pečiatky, ktorá sa pevne pripojí alebo umiestni na listinu pod podpis a odtlačok pečiatky, ktorých pravosť sa overuje. Osvedčenie zamestnanec vyplní podľa predtlače, podpíše ho vlastnou rukou a potvrdí odtlačkom malej úradnej pečiatky súdu v modrej farbe tak, aby čiastočne prekrývala osvedčenie. Ak v dôsledku nedostatku miesta na overovanej listine nemožno osvedčenie umiestniť priamo na ňu, zamestnanec súdu k verejnej listine pripojí pomocou trikolóry vo farbách štátnej zástavy osobitný hárok papiera, kam osvedčenie umiestni. V mieste pripojenia umiestni odtlačok malej úradnej pečiatky súdu, aby bolo zrejmé, že pripojenie vykonal súd.
Čl. IV


Kniha vyššieho overenia
Prevziať prílohu -
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 9 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.


ZOZNAM SKRATIEK

NZ Notárska zápisnica SZ Spoločenská zmluva ZL Zakladateľská listina ZZ Zakladateľská zmluva ÚZ Účtovná závierka VS Výročná správa ZP Znalecký posudok VZ Valné zhromaždenie P Predstavenstvo DR Dozorná rada ČS Členská schôdza St Stanovy PL Prezenčná listina PV Podpisový vzor
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 10 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 10 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 11 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.


PRAVIDLÁ VYRAĎOVACIEHO KONANIA
Prevziať prílohu - Vzor 02

Čl. I


(1)
Predmetom vyraďovacieho konania sú všetky ukončené spisy a evidenčné pomôcky k nim, ktoré nie sú potrebné na ďalšiu činnosť súdu a ktorým uplynuli ich lehoty uloženia.

(2)
Vyraďovanie ukončených spisov zahŕňa posúdenie a rozhodnutie, že súdny spis

a)
má trvalú dokumentárnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení je určený do trvalej starostlivosti príslušného archívu, alebo

b)
nemá trvalú dokumentárnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení je určený na zničenie.

Čl. II


(1)
Súd predkladá návrhy na vyradenie a vyraďuje ukončené spisy v pravidelných intervaloch dohodnutých s príslušným archívom, najmenej raz za päť rokov. Ak nedôjde k dohode, lehotu určí príslušný archív.

(2)
Správca registratúrneho strediska dbá na to, aby súd zabezpečil pravidelné a plánovité vyraďovanie súdnych spisov v súlade s touto vyhláškou a osobitnými predpismi.

(3)
Vyraďovanie súdnych spisov, ktorým uplynuli predpísané lehoty uloženia, sa pripravuje v registratúrnom stredisku.

(4)
Vyraďovanie súdnych spisov sa uskutočňuje v súlade s registratúrnym plánom platným v čase vzniku súdneho spisu.

(5)
Správca registratúrneho strediska zabezpečí vyhotovenie zoznamu ukončených spisov určených na vyradenie z registratúrneho strediska, a to osobitne pre vecné skupiny súdnych spisov so znakom hodnoty „A“ (vzor č. 1) a osobitne pre vecné skupiny súdnych spisov bez znaku hodnoty „A“ (vzor č. 2) s uvedením množstva vyradených súdnych spisov vyjadreného v ukladacích jednotkách (balíky, spisové dosky a pod.).

Čl. III


(1)
Správca registratúry pripraví v dvoch vyhotoveniach návrh na vyradenie súdnych spisov (ďalej len „návrh“) (vzor č. 3) a predloží ho na schválenie riaditeľovi správy súdu. Návrh schválený riaditeľom správy súdu sa zaeviduje v správnom registri. Jedno vyhotovenie spolu s prílohami sa odovzdá príslušnému archívu; druhé vyhotovenie si ponechá registratúrne stredisko.

(2)
Súdne spisy uvedené v návrhu zostanú uložené v registratúrnom stredisku tak, aby pri odbornej archívnej prehliadke mohli byť predložené zamestnancovi príslušného archívu. Čísla položiek súdnych spisov označených znakom hodnoty „A“ a spisov bez znaku hodnoty „A“ sa vyznačia na príslušnej ukladacej jednotke.

(3)
Príslušný archív posúdi návrh a preverí jeho nadväznosť na predchádzajúce vyraďovacie konanie. Neúplný alebo nepresný návrh vráti súdu na doplnenie alebo na prepracovanie. Vykoná odbornú archívnu prehliadku, posúdi dokumentárnu hodnotu súdnych spisov a vydá rozhodnutie, v ktorom určí, ktoré súdne spisy majú trvalú dokumentárnu hodnotu a sú určené do trvalej archívnej starostlivosti a ktoré súdne spisy nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu a sú určené na zničenie.

(4)
Zničenie súdnych spisov sa uskutočňuje na náklady súdu.

Čl. IV


(1)
Vyradenie súdnych spisov sa vyznačí v evidencii registratúrneho strediska.

(2)
Súd zabezpečí všestrannú ochranu súdnych spisov, ktoré boli posúdené ako archívne dokumenty, dovtedy, kým ich príslušný archív prevezme do trvalej archívnej starostlivosti. Tieto súdne spisy sa ukladajú v registratúrnom stredisku oddelene od ostatných súdnych spisov uložených v registratúrnom stredisku.

(3)
Príslušný archív preberá do trvalej starostlivosti ucelené súbory archívnych dokumentov alebo ich ucelené časti uložené v označených archívnych škatuliach v dohodnutej lehote. Dokladom o prevzatí archívnych dokumentov je dvojmo vyhotovený preberací protokol. Vyhotovuje ho príslušný archív na základe odovzdávajúceho zoznamu súdnych spisov so znakom hodnoty „A“ (vzor č. 4).

(4)
Súdne registre a ostatné evidenčné pomôcky sa odovzdajú do príslušného archívu až po vyradení v nich zaevidovaných súdnych spisov.

(5)
Odovzdanie archívnych dokumentov do príslušného archívu sa uskutočňuje na náklady súdu.


VZOR č. 1

Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie

VZOR č. 2

Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie

VZOR č. 3

NÁVRH NA VYRADENIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV

VZOR č. 4

ZOZNAM ODOVZDÁVANÝCH ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore