Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2023 do 26.02.2023

Platnosť od: 23.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 26.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dražby, Daň z pridanej hodnoty, Dane z príjmu, Daňové orgány, Správa a privatizácia národného majetku
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST49JUD99591DS52EUPP11ČL59

Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2023 do 26.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 563/2009 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 496/2022

Legislatívny proces k zákonu 496/2022§ 1
Predmet a rozsah pôsobnosti

(1)
Tento zákon upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní.
(2)
Podľa tohto zákona sa postupuje, ak osobitné predpisy1) neustanovujú inak.
(3)
Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1c) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach.1d)
(4)
Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1e) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na odvod časti poistného.1f)
(5)
Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1g) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na odvod z nadmerných príjmov.1g)
(6)
Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1h) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií.1h)
zobraziť paragraf
§ 47
Protokol

Protokol musí obsahovať
a)
názov a sídlo správcu dane,
b)
číslo konania,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu kontrolovaného daňového subjektu alebo obchodné meno a sídlo kontrolovaného daňového subjektu, identifikačné číslo organizácie a identifikačné číslo kontrolovaného daňového subjektu pridelené pri registrácii, alebo rodné číslo, ak fyzická osoba nemá povinnosť registrácie podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu alebo nemá povinnosť evidencie podľa osobitného predpisu,
d)
predmet daňovej kontroly a kontrolované zdaňovacie obdobie alebo kontrolované účtovné obdobie,
e)
meno a priezvisko zamestnanca správcu dane, ktorý vykonával daňovú kontrolu,
f)
miesto vykonania daňovej kontroly a dátum začatia daňovej kontroly,
g)
súpis kontrolovaných dokladov,
h)
preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenie dôkazov,
i)
vyjadrenia kontrolovaného daňového subjektu podľa § 45 ods. 1 písm. f),
j)
dátum vypracovania protokolu,
k)
vlastnoručný podpis osoby, ktorá vyhotovila protokol; ak sa protokol vyhotovuje v elektronickej podobe, neobsahuje vlastnoručný podpis, ale sa autorizuje podľa osobitného predpisu.20aa)
zobraziť paragraf
§ 52
Zverejňovanie zoznamov

(1)
Finančné riaditeľstvo vypracúva zoznamy
a)
daňových dlžníkov podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur,
b)
daňových subjektov, ktorým bola povolená úľava alebo odpustenie podľa § 70 a 157, u ktorých celková suma povolenej úľavy alebo odpustenia presahuje za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať, u fyzickej osoby 17 000 eur a u právnickej osoby 170 000 eur,
c)
daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach presahujúce u fyzickej osoby 33 000 eur a u právnickej osoby 330 000 eur a tento odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach naďalej trvá.
(2)
Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam
a)
daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur,
b)
daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach presahujúce u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur a tento odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach naďalej trvá,
c)
daňových subjektov, ktorým bola v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa bude zoznam zverejňovať povolená úľava alebo odpustený daňový nedoplatok s uvedením jej výšky.
(3)
V zoznamoch podľa odsekov 1 a 2 sa uvedie
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,
b)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
c)
suma
1.
daňových nedoplatkov,
2.
dane, u ktorej bolo povolené jej zaplatenie v splátkach alebo povolený odklad platenia dane alebo
3.
povolenej úľavy alebo odpustenia podľa § 70 a 157.
(4)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam podľa odseku 1 písm. a) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje, a zoznamy podľa odseku 1 písm. b) a c) v prvom polroku bežného roka. Zoznamy podľa odseku 2 zverejňuje obec v prvom polroku bežného roka na svojom webovom sídle alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií.
(5)
Finančné riaditeľstvo zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty a pre spotrebné dane. V zoznamoch sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.
(6)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu.37a) V zozname sa uvedie identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody podľa prvej vety, a
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo
b)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo platiteľovi dane z pridanej hodnoty pridelené.
(7)
Platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorý je zverejnený v zozname podľa odseku 6, finančné riaditeľstvo vymaže z tohto zoznamu, ak odpadli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený a súčasne v období šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov platiteľ dane neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz ani povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne, alebo ak mu bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty.
(8)
Finančné riaditeľstvo súčasne so zoznamom podľa odseku 6 zverejňuje aj zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty, v ktorom sa okrem údajov uvedených v odseku 6 uvedie dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu podľa odseku 6, ak nastali skutočnosti podľa odseku 7.
(9)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka. V zozname sa uvedie obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.
(10)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj, odpočet výdavkov (nákladov) na investície alebo oslobodenie podľa osobitného predpisu.37ab) V zozname sa uvedú údaje podľa osobitného predpisu.37ac)
(11)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu.37ad) V zozname sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.
(12)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti, a to do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku. V zozname sa uvedie
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, výška uplatneného nadmerného odpočtu, výška priznanej vlastnej daňovej povinnosti a zdaňovacie obdobie,
b)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, výška uplatneného nadmerného odpočtu, výška priznanej vlastnej daňovej povinnosti a zdaňovacie obdobie.
(13)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam regulovaných osôb,1d) a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe rozhodnutí o zúčtovaní osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach, ktoré nadobudli právoplatnosť v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka. V zozname sa uvedie
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, súčet osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia vypočítaný podľa osobitného predpisu,1d) dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania týchto osobitných odvodov po lehote splatnosti a príslušné účtovné obdobie,
b)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, súčet osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia vypočítaný podľa osobitného predpisu,1d) dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania týchto osobitných odvodov po lehote splatnosti a príslušné účtovné obdobie.
(14)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov. V zozname sa uvedie daňové identifikačné číslo a
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,
b)
názov právnickej osoby a jej sídlo,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené.
(15)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle sprístupňuje aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej hodnoty v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo číslo účtu vedeného u zahraničného poskytovateľa platobných služieb podľa toho, ktorý má platiteľ dane z pridanej hodnoty zriadený.
(16)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle sprístupňuje aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej hodnoty v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt.
(17)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, v ktorom sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, a index daňovej spoľahlivosti.
(18)
Údaje, ktoré finančné riaditeľstvo zverejňuje v zoznamoch, a údaje, ktoré finančné riaditeľstvo sprístupňuje, sa zverejňujú a sprístupňujú v štruktúrovanej podobe, ktorá umožňuje ich cielené vyhľadávanie a ďalšie automatizované spracovanie.
zobraziť paragraf
§ 53d
Index daňovej spoľahlivosti

(1)
Daňový úrad zašle daňovému subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov, oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti obsahuje odôvodnenie, v ktorom sa uvedú dôvody určenia indexu.
(2)
Ak sa index daňovej spoľahlivosti zmení, daňový úrad zašle daňovému subjektu podľa odseku 1 oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým je kalendárny polrok.
(3)
Proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti môže daňový subjekt podať námietku do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Podaná námietka musí byť odôvodnená. Podanie námietky má odkladný účinok. Zmeškanie lehoty na podanie námietky nemožno odpustiť.
(4)
Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Podrobnosti týkajúce sa nárokov, ekonomických ukazovateľov, zásad a spôsobu určenia indexu daňovej spoľahlivosti daňového subjektu uverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
(5)
Daňovému subjektu podľa odseku 1, ktorý je na základe indexu daňovej spoľahlivosti vysoko spoľahlivý daňový subjekt, správca dane
a)
vyhotoví čiastkový protokol v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a,
b)
určí lehotu najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.
(6)
Daňovému subjektu podľa odseku 1, ktorý je na základe indexu daňovej spoľahlivosti menej spoľahlivý daňový subjekt, správca dane určí lehotu osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo výkonom miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.
zobraziť paragraf
§ 60
Vylúčenie zamestnanca

(1)
Zamestnanec príslušného orgánu je z daňového konania vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k účastníkovi konania možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti.
(2)
Zamestnanec príslušného orgánu je z daňového konania vylúčený aj vtedy, ak sa v tej istej veci zúčastnil daňového konania ako zamestnanec orgánu iného stupňa.
(3)
Zamestnanec príslušného orgánu zúčastnený na daňovom konaní je povinný neodkladne oznámiť príslušnému nadriadenému zamestnancovi tohto orgánu skutočnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 a ďalšie skutočnosti preukazujúce zaujatosť zamestnanca príslušného orgánu.
(4)
Ak sa účastník daňového konania dozvie skutočnosti preukazujúce vylúčenie zamestnanca podľa odsekov 1 a 2, môže podať príslušnému orgánu námietku zaujatosti najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, skutočnosť, pre ktorú má byť tento zamestnanec vylúčený, kedy sa účastník daňového konania podávajúci námietku zaujatosti o skutočnosti preukazujúcej vylúčenie zamestnanca dozvedel a dôkazy na preukázanie skutočnosti, ktoré odôvodňujú podanie námietky zaujatosti okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na neskôr uplatnenú námietku zaujatosti a na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, sa neprihliada a príslušný orgán túto skutočnosť oznámi tomu, kto námietku podal; postup podľa § 13 sa v takom prípade neuplatní.
(5)
Zamestnanec príslušného orgánu, o ktorého nezaujatosti sú pochybnosti, môže do doby, keď bude rozhodnuté o tom, či je zaujatý, vykonať vo veci len nevyhnutné úkony.
(6)
O námietke zaujatosti rozhodne jeho najbližšie nadriadený vedúci zamestnanec, ktorý môže rozhodnúť o vylúčení zamestnanca aj z vlastného podnetu. Námietku zaujatosti nemožno podať voči starostovi obce, prezidentovi finančnej správy, riaditeľovi daňového úradu a riaditeľovi colného úradu.
(7)
Proti rozhodnutiu o námietke zaujatosti podľa odseku 6 nie sú prípustné opravné prostriedky. Na opakovanú námietku zaujatosti podanú z toho istého dôvodu, o ktorej už bolo rozhodnuté, sa neprihliada.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú aj na daňovú kontrolu.
zobraziť paragraf
§ 67
Postup pri registrácii

(1)
Daňový subjekt, ktorý sa registruje u správcu dane podľa osobitných predpisov,1) je povinný predložiť správcovi dane žiadosť o registráciu na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo; ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme.
(2)
V žiadosti o registráciu je daňový subjekt, ktorým je
a)
fyzická osoba, povinný uviesť
1.
meno a priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
rodné číslo,
4.
identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené,
5.
miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu,
6.
svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
7.
dane, ku ktorým žiada registráciu,
8.
splnomocnenca na doručovanie, ak ide o fyzickú osobu podľa § 9 ods. 11,
9.
ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov,1)
b)
právnická osoba, povinný uviesť
1.
obchodné meno,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo organizácie,
4.
svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
5.
dane, ku ktorým žiada registráciu,
6.
štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu konať, ak také údaje nie sú uvedené v obchodnom registri,
7.
splnomocnenca na doručovanie, ak ide o právnickú osobu podľa § 9 ods. 11,
8.
ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov.1)
(3)
K žiadosti o registráciu daňový subjekt priloží prílohy podľa osobitných predpisov.1)
(4)
Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu a v prílohách podľa odseku 3, a ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil, a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný výzve vyhovieť.
(5)
Ak daňový subjekt vyhovie výzve správcu dane v určenej lehote a v požadovanom rozsahu, považuje sa žiadosť o registráciu za podanú v deň pôvodného podania.
(6)
Ak daňový subjekt výzve správcu dane nevyhovie, vydá správca dane rozhodnutie, v ktorom žiadosť o registráciu zamietne, ak tento zákon neustanovuje inak. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.
(7)
Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania, ak spĺňa podmienky na registráciu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.1) Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo a aj identifikačné číslo, ak sa registruje na daň podľa osobitného predpisu;41a) tieto čísla je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.
(8)
Ak správca dane zistí, že daňový subjekt nesplnil registračnú povinnosť podľa osobitných predpisov,35) vyzve ho na splnenie tejto povinnosti. Ak daňový subjekt výzve nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, správca dane zaregistruje daňový subjekt z úradnej moci. Správca dane môže rozhodnúť o registrácii z úradnej moci aj vtedy, ak daňový subjekt nevyhovel výzve podľa odseku 4 a sú opodstatnené dôvody na registráciu.
(9)
Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa odseku 2 vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny v registri vykoná správca dane z úradnej moci, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti.
(10)
Oznámenie podľa odseku 9 môže daňový subjekt splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste,42) ak je to v súvislosti a v rozsahu požadovaných zmien podľa osobitného predpisu.43)
(11)
Ak tak ustanovujú osobitné predpisy,1) správca dane zaregistruje daňový subjekt z úradnej moci. Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní odo dňa prevzatia údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo a číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt, ak mu predtým nebolo oznámené.
(12)
Ak vznikla daňovému subjektu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje alebo sprístupňuje finančnej správe, daňový subjekt nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.
zobraziť paragraf
§ 68

(1)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, vyrubovacie konanie začína nasledujúci deň po dni doručenia protokolu, ktorého súčasťou je výzva podľa § 46 ods. 8 a § 49 ods. 1 a končí dňom doručenia rozhodnutia daňovému subjektu; vyrubovacie konanie nezačne, ak sa výzva podľa § 46 ods. 8 nezasiela. Vyrubovacie konanie po doručení protokolu, ktorého súčasťou je výzva podľa § 46 ods. 8 vykoná a rozhodnutie vo vyrubovacom konaní vydá správca dane, ktorý začal daňovú kontrolu. Vyrubovacie konanie po doručení protokolu, ktorého súčasťou je výzva podľa § 49 ods. 1 vykoná a rozhodnutie vo vyrubovacom konaní vydá správca dane, ktorý doručil daňovému subjektu oznámenie podľa § 48 ods. 2. Ak daňovú kontrolu vykonalo finančné riaditeľstvo, vyrubovacie konanie vykoná a rozhodnutie vo vyrubovacom konaní vydá miestne príslušný správca dane. Ak je vec vrátená na ďalšie vyrubovacie konanie, vyrubovacie konanie vykoná a rozhodnutie vo vyrubovacom konaní vydá správca dane, ktorého rozhodnutie bolo zrušené.
(2)
Správca dane vydá rozhodnutie do 15 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k protokolu podľa § 46 ods. 8 a § 49 ods. 1, ak
a)
sa daňový subjekt vzdá práva na vyjadrenie sa k zisteniam v protokole,
b)
daňový subjekt nemá pripomienky k zisteniam v protokole,
c)
sa daňový subjekt nevyjadrí k protokolu v lehote určenej správcom dane vo výzve; v tom prípade správca dane o tejto skutočnosti spíše úradný záznam.
(3)
Ak daňový subjekt predloží pripomienky a dôkazy v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 46 ods. 8 a § 49 ods. 1, dohodne so správcom dane deň prerokovania pripomienok a dôkazov ním predložených; ak sa nedohodnú, určí deň ich prerokovania správca dane. Ak sa daňový subjekt nemôže zúčastniť na prerokovaní, je povinný určiť si na tento účel zástupcu. Správca dane na základe písomného vyjadrenia daňového subjektu a ním predložených dôkazov vykoná dokazovanie alebo miestne zisťovanie. Ak sa daňový subjekt alebo jeho zástupca nezúčastní na prerokovaní pripomienok a dôkazov ním predložených, správca dane spíše o tejto skutočnosti úradný záznam. Správca dane vydá rozhodnutie do troch mesiacov od uplynutia lehoty určenej vo výzve podľa prvej vety. Ak vzhľadom na mimoriadnu zložitosť prípadu, iné závažné okolnosti alebo osobitnú povahu prípadu nemožno rozhodnúť ani v lehote troch mesiacov, môže túto lehotu pred jej uplynutím na základe písomného odôvodnenia primerane predĺžiť druhostupňový orgán. Správca dane o predĺžení lehoty upovedomí daňový subjekt.
(4)
Daň je vyrubená
a)
rozhodnutím správcu dane,
b)
podaním daňového priznania vrátane dodatočného daňového priznania alebo
c)
zaplatením dane, pri ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie, alebo na účel podľa § 157b.
(5)
Správca dane v rozhodnutí vydanom vo vyrubovacom konaní vyrubí daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej dani.
(6)
Správca dane v rozhodnutí vydanom vo vyrubovacom konaní určí sumu alebo rozdiel v sume, ktorú mal daňový subjekt podľa osobitných predpisov1) vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov.1)
zobraziť paragraf
§ 148a

(1)
Správca dane je oprávnený vykonať daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu daňového dlžníka, ktorého príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu, pričom daňová exekučná výzva neobsahuje údaje uvedené v § 91 ods. 2 písm. i).
(2)
Daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu správca dane doručí daňovému dlžníkovi a orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu daňového dlžníka.
(3)
Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania správca dane bezodkladne doručí orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu daňového dlžníka.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 157b
Ustanovenie k účinnej ľútosti


Na účel zániku trestnosti daňového trestného činu podľa Trestného zákona z dôvodu účinnej ľútosti možno aj po zániku práva podľa § 69 vyrubiť daň zaplatením dane, pričom táto daň je splatná dňom jej zaplatenia.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 165n
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2023


Ustanovenie § 165j ods. 2 sa od 1. januára 2023 nepoužije.
zobraziť paragraf
Poznámka
1c)
§ 10 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
1d)
Zákon č. 235/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
1e)
§ 68a ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 339/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
1f)
§ 68a zákona č. 39/2015 Z. z. v znení zákona č. 339/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
1g)
§ 25a až 25k zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
1h)
Zákon č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
2)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
3)
§ 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
3a)
Zákon č. 447/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
3b)
Napríklad § 11a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 346/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
4)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.§ 34 zákona č. 48/2002 Z. z.o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 558/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
7)
§ 7 a § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11)
§ 72 až 75 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
20)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014). Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
zobraziť paragraf
Poznámka
20aa)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
20aaa)
§ 23 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
20ab)
Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
§ 17b zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
21a)
Napríklad zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010.
zobraziť paragraf
Poznámka
21aa)
§ 17a zákona č. 652/2004 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
22a)
Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
§ 21 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23a)
§ 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
Napríklad § 37 ods. 4 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 623/2004 Z. z., § 90 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
Napríklad § 91 ods. 4 písm. c) a odseku 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
Napríklad § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27a)
Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27aa)
§ 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
zobraziť paragraf
Poznámka
27ab)
§ 63 zákona č. 351/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27ac)
§ 56 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27ad)
§ 57 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27b)
§ 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27c)
§ 8, § 10 až 12 a § 19 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
Napríklad zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
29)
§ 29 až 34 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
29a)
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
zobraziť paragraf
Poznámka
29aa)
§ 11 ods. 1 a § 12 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 325/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
29ab)
§ 29 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
31)
Napríklad § 3 Trestného poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
33)
Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 530/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
36)
§ 3 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
36a)
§ 79 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
36b)
§ 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
§ 151j až 151md Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
37a)
§ 81 ods. 4 písm. b) druhý bod zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 246/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
37aa)
§ 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
37ab)
§ 13a, 13b, 30c a § 30e zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
37ac)
§ 13a ods. 6, § 13b ods. 7, § 30c ods. 8 a § 30e ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
37ad)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
37ae)
Napríklad § 10 ods. 1 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
37b)
§ 105b, 115 a 117 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38)
§ 544 až 558 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
39)
§ 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
40)
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
zobraziť paragraf
Poznámka
41a)
Napríklad § 19 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
§ 66ba ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
§ 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
43a)
§ 101 ods. 1 a 6 Správneho súdneho poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 361/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44a)
§ 4a a 4b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 83/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44aa)
§ 78 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44b)
§ 55d ods. 1, 5 až 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
44c)
§ 9b ods. 1 zákona č. 466/2009 Z. z. v znení zákona č. 269/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44d)
§ 8 ods. 2 zákona č. 466/2009 Z. z. v znení zákona č. 531/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
45)
§ 151e Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
Napríklad § 42 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 173/2004 Z. z., § 91 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 214/2006 Z. z., § 47 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
§ 28 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
48a)
§ 206f ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 377/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
§ 151a až 151md Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 73d až 73i zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
50)
§ 524 až 530 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
51)
§ 358 až 364 Obchodného zákonníka.§ 580 a 581 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
51a)
§ 26 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
53)
Napríklad § 151h Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
54)
§ 151ma ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
55)
§ 15 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
56)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
56a)
§ 61 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 130/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
57)
§ 74 ods. 7 písm. g) zákona č. 448/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
58)
§ 73 ods. 1 až 7 zákona č. 448/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
59)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
60)
§ 19 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
61)
Napríklad zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
62)
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
63)
§ 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
65)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia vlády č. 469/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
66)
§ 73 ods. 1 až 7 a § 74 ods. 7 písm. g) zákona č. 448/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
67)
§ 716 až 719 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
67a)
§ 90 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
68)
Napríklad § 195 až 198 Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
69)
§ 92 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
70)
§ 14 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
71)
Napríklad § 558 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 323 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
72)
§ 78 až 85 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
73)
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
74)
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
75)
§ 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
76)
Napríklad § 8 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
77)
§ 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.§ 92 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
78)
§ 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
79)
§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.§ 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
80)
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
81)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
82)
§ 2 písm. d) a § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
83)
Zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení zákona č. 221/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
84)
§ 39 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
85)
§ 52 zákona č. 566/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
86)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
87)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
88)
§ 5 a § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
89)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
90)
§ 76 až 153 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
91)
Napríklad zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
92)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
92a)
§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
92b)
§ 79 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
92ba)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
92c)
Napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2015 Z. z. v znení zákona č. 375/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
93)
Zákon č. 466/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
93a)
§ 106 až 107, § 166 až 171c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 421/2020 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
93aa)
§ 13a Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
93ab)
§ 82i ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 301/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
94)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
95)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
96)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
97)
Napríklad zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
98)
Zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
99)
§ 5 zákona č. 312/2020 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore