Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 13.04.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Právo sociálneho zabezpečenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPP1ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 129/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje niektoré podmienky pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu.1)

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Poskytovateľ na účely tohto zákona je poskytovateľ celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu2) registrovaného v centrálnom verejnom registri,3) ktorý uzatvorí so sporiteľom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu4) (ďalej len „sporiteľ“) zmluvu o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte5) (ďalej len „zmluva“).

(2)

Príspevok na účely tohto zákona sú finančné prostriedky, ktoré podľa zmluvy zaplatil sporiteľ.

§ 3 - Sporiteľ

Sporiteľom sa môže stať len plnoletá fyzická osoba.

§ 4 - Vecný rozsah celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu

Z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vyplácajú tieto dávky:

a)

dôchodok,

b)

programový výber,

c)

jednorazové vyrovnanie a

d)

predčasný výber.

Podmienky vyplácania dávky
§ 5

Sporiteľovi, ktorý požiada poskytovateľa o vyplácanie dávky podľa § 4 písm. a) až c), sa táto dávka vypláca, ak

a)

mu vznikne nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,6)

b)

mu vznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,6) alebo

c)

dovŕši vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.7)

§ 6 - Dôchodok a suma dôchodku
(1)

Poskytovateľ vypláca dôchodok formou

a)

doživotného dôchodku,

b)

dočasného dôchodku.

(2)

Doživotný dôchodok sa vypláca počas obdobia života poberateľa dávok celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. Dočasný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

(3)

Suma doživotného dôchodku sa určí v závislosti od hodnoty majetku8) sporiteľa a od veku sporiteľa, od ktorého sa začne doživotný dôchodok vyplácať. Suma dočasného dôchodku sa určí v závislosti od hodnoty majetku sporiteľa, od veku sporiteľa, od ktorého sa začne dočasný dôchodok vyplácať a od počtu rokov, počas ktorých sa dočasný dôchodok má vyplácať. Prvá splátka doživotného dôchodku alebo dočasného dôchodku môže byť vyplatená najviac vo výške 25 % hodnoty majetku sporiteľa. Ak má byť prvá splátka doživotného dôchodku alebo dočasného dôchodku vyplatená podľa tretej vety, suma doživotného dôchodku podľa prvej vety alebo suma dočasného dôchodku podľa druhej vety sa určí z hodnoty majetku sporiteľa zníženej o sumu prvej splátky doživotného dôchodku alebo dočasného dôchodku.

§ 7 - Programový výber a suma programového výberu
(1)

Ak § 9 ods. 3 písm. a) neustanovuje inak, programový výber sa vypláca najmenej do uplynutia piatich rokov od dovŕšenia veku sporiteľa potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.7)

(2)

Suma programového výberu sa určí rovnomerne v závislosti od hodnoty majetku sporiteľa a od počtu rokov, počas ktorých sa programový výber vypláca.

§ 8 - Jednorazové vyrovnanie a suma jednorazového vyrovnania

Na žiadosť sporiteľa poskytovateľ vyplatí sporiteľovi jednorazové vyrovnanie v sume požadovanej sporiteľom, ak

a)

hodnota majetku sporiteľa je nižšia ako štvornásobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa jednorazové vyrovnanie vypláca, alebo

b)

uplynulo päť rokov od dovŕšenia veku sporiteľa potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.7)

§ 9 - Predčasný výber a suma predčasného výberu
(1)

Sporiteľovi, ktorý nespĺňa podmienky vyplácania dávky podľa § 5, poskytovateľ na jeho žiadosť vyplatí predčasný výber, ak sporiteľ je

a)

z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu

1.

invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu6) a táto skutočnosť nastala po uzatvorení zmluvy,

2.

fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu,9) alebo

b)

vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov podľa osobitného predpisu10) a dovŕšil najmenej 57 rokov veku.

(2)

Sporiteľovi podľa odseku 1 písm. a) sa predčasný výber vyplatí v sume hodnoty majetku sporiteľa. Predčasný výber podľa prvej vety sa vyplatí jednorazovo, ak sa sporiteľ s poskytovateľom písomne nedohodne inak.

(3)

Sporiteľovi podľa odseku 1 písm. b) sa predčasný výber poskytuje formou

a)

programového výberu, ktorý sa vypláca najmenej 5 rokov; § 7 ods. 2 sa použije rovnako, alebo

b)

jednorazového vyrovnania.

Dohľad
§ 10
(1)

Národná banka Slovenska je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu.11) Národná banka Slovenska

a)

vykonáva právomoci podľa osobitného predpisu,1)

b)

vykonáva dohľad nad poskytovaním a distribúciou celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu vrátane rozhodovania o registrácii celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a o zrušení registrácie celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.

(2)

Národná banka Slovenska pri výkone kompetencií podľa odseku 1, žiadatelia o registráciu celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, poskytovatelia celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a distribútori celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu postupujú podľa osobitného predpisu,12) ak tento zákon alebo osobitné predpisy13) neustanovujú inak.

(3)

Národná banka Slovenska je pri výkone svojich úloh povinná zohľadňovať spoločné postupy a odporúčania Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) pri uplatňovaní tohto zákona a osobitných predpisov pre oblasť celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.

(4)

Na poskytovanie informácií podľa tohto odseku sa nevzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných predpisov.14) Národná banka Slovenska je oprávnená poskytnúť informácie získané pri výkone dohľadu

a)

Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) alebo iným orgánom Európskej únie, ak sú tieto informácie potrebné na plnenie ich povinností alebo povinností Národnej banky Slovenska,

b)

orgánom dohľadu nad finančnými inštitúciami z iného štátu alebo iným orgánom verejnej správy z iného štátu, ktoré sa podieľajú na výkone dohľadu alebo s ktorými Národná banka Slovenska pri plnení svojich úloh v oblasti dohľadu nad finančnými inštitúciami spolupracuje v súlade s osobitnými predpismi alebo zmluvami, ktorými je Slovenská republika alebo Národná banka Slovenska viazaná, ak sú tieto informácie potrebné na plnenie ich povinností alebo povinností Národnej banky Slovenska,

c)

centrálnym bankám Európskeho systému centrálnych bánk vrátane Európskej centrálnej banky a iným subjektom s podobnou funkciou v ich postavení menových orgánov, ak sú tieto informácie dôležité pre výkon ich úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov vrátane výkonu menovej politiky a súvisiaceho poskytovania likvidity, dohľadu nad platobnými systémami, systémami zúčtovania a systémami zúčtovania cenných papierov a ochrany stability finančného systému,

d)

Európskemu výboru pre systémové riziká zriadenému osobitným predpisom,15) ak sú tieto informácie potrebné pre výkon jeho úloh,

e)

súdom,

f)

ústredným orgánom štátnej správy, ak ide o informovanie o výsledku vybavenia podaní finančných spotrebiteľov a iných klientov dohliadaných subjektov podľa odseku 1, súvisiacich s poskytovaním finančných služieb alebo s inými obchodmi dohliadaných subjektov podľa osobitného predpisu,12) ktoré boli z ústredného orgánu štátnej správy z dôvodu vecnej príslušnosti postúpené na vybavenie,

g)

orgánom štátnej správy v oblasti daní a poplatkov vo veciach správy daní,16) ak o to orgán štátnej správy v oblasti daní a poplatkov písomne požiada,

h)

iným orgánom verejnej správy, s ktorými Národná banka Slovenska pri plnení svojich úloh pri výkone dohľadu spolupracuje podľa osobitného predpisu17) a iným orgánom verejnej správy uvedeným v osobitných predpisoch,18) ak je spolupráca alebo výmena informácií s týmito orgánmi potrebná na plnenie povinností Národnej banky Slovenska, a to v rozsahu informácií potrebných na plnenie týchto povinností Národnou bankou Slovenska,

i)

osobám, ktoré sú podľa osobitných predpisov19) povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s plnením ich úloh pre poskytovateľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, distribútora celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a depozitára,

j)

advokátom alebo iným osobám podľa osobitného predpisu20) zastupujúcim Národnú banku Slovenska, jej zamestnanca alebo člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska v súdnom konaní alebo v trestnom konaní, ktoré sa týka poskytovateľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, distribútora celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu alebo depozitára,

k)

štatutárnym audítorom, audítorským spoločnostiam, ďalším osobám oprávneným na vykonávanie štatutárneho auditu podľa osobitného predpisu21) a iným osobám, ak vykonávajú pre Národnú banku Slovenska znaleckú činnosť22) alebo poskytujú odborné posúdenie na účely dohľadu nad poskytovaním celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a orgánom vykonávajúcim dohľad nad poskytovaním celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.

(5)

Informácie získané pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená poskytnúť iným osobám ako osobám podľa odseku 4 len so súhlasom dotknutých subjektov.

(6)

Ustanoveniami odsekov 4 a 5 nie je dotknutá povinnosť uložená osobitným predpisom23) oznámiť alebo prekaziť spáchanie trestného činu.

§ 11
(1)

Poskytovateľovi celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, distribútorovi celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a depozitárovi, ktorí v súvislosti s poskytovaním alebo distribúciou celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu porušili alebo obišli povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov13) alebo nesplnili opatrenia uložené právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska alebo získali registráciu celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu na základe nepravdivých alebo zavádzajúcich skutočností, alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spôsobom v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,24) môže Národná banka Slovenska

a)

uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,

b)

nariadiť výmenu osôb v riadiacich orgánoch alebo dozorných orgánoch poskytovateľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, distribútora celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu alebo depozitára alebo nariadiť výmenu iných osôb vo vedúcich funkciách poskytovateľa, distribútora celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu alebo depozitára,

c)

nariadiť zmenu depozitára,

d)

uložiť pokutu do výšky

1.

5 000 000 eur, ak ide o právnickú osobu,

2.

10 % celkového ročného obratu podľa účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky uloženej vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa osobitného predpisu,25) ak takto určená suma pokuty presahuje sumu pokuty podľa prvého bodu,

3.

700 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,

4.

dvojnásobku sumy neoprávnene získaných pôžitkov vyplývajúcich z porušenia povinností, ak je možné výšku neoprávnene získaného pôžitku zistiť, a to aj vtedy, ak presahuje maximálne sumy pokút podľa prvého bodu až tretieho bodu,

e)

zrušiť registráciu celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.

(2)

Národná banka Slovenska môže fyzickej osobe a právnickej osobe, ktoré vykonávajú činnosť, na ktorú je oprávnený len poskytovateľ celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, distribútor celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu alebo depozitár,

a)

uložiť sankciu alebo opatrenie podľa odseku 1,

b)

nariadiť upustenie od konania a zdržanie sa opakovania konania, na ktoré fyzická osoba alebo právnická osoba nie je oprávnená.

(3)

Ak Národná banka Slovenska má dôvodné podozrenie na vykonávanie činnosti podľa odseku 2, je na účely preskúmania tohto podozrenia, aj v prípade, že nejde o ňou dohliadaný subjekt podľa osobitného predpisu,12) oprávnená vyžiadať si od dotknutej osoby informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia určené Národnou bankou Slovenska. Dotknutá osoba je povinná bezplatne, úplne, správne, pravdivo a včas predložiť Národnej banke Slovenska ňou vyžiadané informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia, a to v požadovanej forme, podobe, štruktúre a termíne; Národná banka Slovenska je tiež oprávnená, a dotknutá osoba je povinná umožniť Národnej banke Slovenska overiť si tieto informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia priamo na mieste u dotknutej osoby. Na postup Národnej banky Slovenska a dotknutej osoby pri zisťovaní a preskúmavaní podozrenia podľa odseku 2 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.26)

(4)

Pri ukladaní sankcie alebo opatrenia podľa odsekov 1 a 2 Národná banka Slovenska postupuje podľa osobitného predpisu.27)

(5)

Sankcie alebo opatrenia podľa odsekov 1 a 2 možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane.

(6)

Sankcie alebo opatrenia podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Uložením sankcií alebo opatrení podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.27)

(7)

Národná banka Slovenska je aj mimo konania o uložení sankcie alebo opatrenia podľa odsekov 1 a 2 za nedostatky podľa tohto zákona oprávnená prerokovať nedostatky v činnosti dohliadaného subjektu s osobami oprávnenými konať v mene dohliadaného subjektu, ktorí sú povinní poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.

(8)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(9)

Pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.

(10)

Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle bez zbytočného odkladu výrok svojho vykonateľného rozhodnutia o uložení sankcie alebo opatrenia podľa odsekov 1 a 2 vrátane identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia alebo opatrenie podľa odsekov 1 a 2. Národná banka Slovenska môže odložiť zverejnenie výroku rozhodnutia podľa prvej vety, rozhodnúť o jeho nezverejnení alebo ho zverejniť bez uvedenia identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia alebo opatrenie podľa odsekov 1 a 2, ak by zverejnenie identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia alebo opatrenie podľa odsekov 1 a 2, bolo neprimerané povahe porušenia alebo ak by zverejnenie výroku rozhodnutia podľa prvej vety predstavovalo ohrozenie stability finančných trhov alebo prebiehajúceho dohľadu.

§ 12
(1)

Poskytovateľ celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, distribútor celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a depozitár poskytujú Národnej banke Slovenska informácie potrebné na výkon dohľadu nad poskytovaním a distribúciou celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.13) Rozsah, formu, lehoty a spôsob poskytovania informácií podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska ustanoviť opatrením.

(2)

Poskytovateľ celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, distribútor celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a depozitár poskytujú Národnej banke Slovenska na jej vyžiadanie aj ďalšie informácie a vysvetlenia potrebné na výkon jej právomocí podľa tohto zákona a osobitných predpisov.24)

§ 13 - Spoločné ustanovenie

Ak osobitný predpis upravujúci celoeurópsky osobný dôchodkový produkt1) a tento zákon neustanovujú inak, na činnosť poskytovateľa celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a distribútora celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu pri poskytovaní alebo distribúcii celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, na činnosť depozitára a na dohľad nad ich činnosťou sa vzťahujú osobitné predpisy.28)

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 z. z. a zákona č. 416/2021 Z. z sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 7 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
dávky z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu podľa osobitného predpisu34a) a dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu;35) rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu,35)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) Zákon č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 9 ods. 2 písm. h) sa za slovo „veku,“ vkladajú slová „celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu podľa osobitného predpisu34a)“.
3.
V § 11 odseky 8 až 10 znejú:

„(8)
Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu,34a) príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu35) a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

(9)
Príspevky daňovníka na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 8 je možné odpočítať od základu dane v sume, v akej sú v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do 180 eur za rok; pri výpočte úhrnu príspevkov sporiteľa na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a príspevkov účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie sa použije postup podľa § 4 ods. 3.

(10)
Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 8 musia byť súčasne splnené tieto podmienky:
a)
príspevky podľa odseku 8 zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, alebo na základe zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte podľa osobitného predpisu,64a)

b)
daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu,35) ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:

„64a) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019) v platnom znení.“.

4.
V § 37 ods. 1 písm. c) sa za slovo „príspevok“ vkladajú slová „na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu34a) alebo“.
5.
V § 43 ods. 3 písmeno e) znie:

„e)
dávku z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu podľa osobitného predpisu34a) a dávku z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu35) [§ 7 ods. 1 písm. d)],“.

Čl. III

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z. a zákona č. 209/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019) v platnom znení, zákon č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Nariadenie (EÚ) 2019/1238 v platnom znení, zákon č. 129/2022 Z. z.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zákon č. 129/2022 Z. z.“.
4.
Za § 38h sa vkladá § 38i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠38i
Intervenčné opatrenia v oblasti celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu
(1)
Národná banka Slovenska môže za podmienok vymedzených v osobitnom predpise47v) rozhodnúť v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom47w) o vydaní intervenčného opatrenia alebo o vydaní dočasného naliehavého intervenčného opatrenia, ktorého účelom je
a)
zakázať alebo obmedziť uvádzanie celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu na trh,

b)
zakázať alebo obmedziť distribúciu celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu,

c)
preventívne uložiť zákaz alebo obmedzenie pred tým, než bude celoeurópsky osobný dôchodkový produkt uvedený na trh alebo distribuovaný sporiteľom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.

(2)
Na vydanie intervenčného opatrenia alebo dočasného naliehavého intervenčného opatrenia podľa odseku 1 sa uplatní § 38g ods. 2 až 8, ak osobitný predpis47z) neustanovuje inak.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 47v, 47w a 47z znejú:

„47v) Čl. 63 nariadenia (EÚ) 2019/1238 v platnom znení.

47w) Zákon č. 129/2022 Z. z.

47z) Nariadenie (EÚ) 2019/1238 v platnom znení.
Zákon č. 129/2022 Z. z.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Poznámky

 • 1)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019) v platnom znení.

 • 2)

  Čl. 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) 2019/1238 v platnom znení.

 • 3)

  Čl. 13 nariadenia (EÚ) 2019/1238 v platnom znení.

 • 4)

  Čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1238 v platnom znení.

 • 5)

  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1238 v platnom znení.

 • 6)

  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Čl. 2 ods. 24 nariadenia (EÚ) 2019/1238 v platnom znení.

 • 9)

  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  Čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) 2019/1238 v platnom znení.

 • 12)

  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  Napríklad nariadenie (EÚ) 2019/1238 v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/897 zo 4. marca 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o formát oznamovania príslušným orgánom dohľadu a spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (Ú. v. EÚ L 197, 4. 6. 2021).

 • 14)

  Napríklad § 7 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 2, 3, 17 a 24 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.

 • 16)

  Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 18)

  Napríklad zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  § 340 a 341 Trestného zákona.

 • 24)

  Napríklad nariadenie (EÚ) 2019/1238 v platnom znení, vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/897, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  Čl. 68 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1238 v platnom znení. Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 28)

  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore