Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 30.04.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Daňové právo, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Prokuratúra, Trestné konanie, Notárstvo, Trestné činy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 150/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 150/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

1.

Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Konanie v prvom stupni v obvode Mestského súdu Bratislava I vykonáva Mestský súd Bratislava I, ...

2.

V § 16 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Na konanie v prvom stupni o obzvlášť závažných zločinoch, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia ...

3.

V § 17 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

4.

V § 19 ods. 1, § 21 ods. 2 písm. a), § 24 ods. 2 a § 280 ods. 1 sa slová „v sídle krajského súdu“ nahrádzajú ...

5.

V § 24 ods. 4 sa slová „v sídle toho krajského súdu“ nahrádzajú slovami „podľa § 16 ods. 2“.

6.

V § 248 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Hlavné pojednávanie možno uskutočniť v pojednávacej miestnosti mimo sídla súdu, ak je to vhodné ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

7.

V § 301 sa na konci pripája táto veta: „Na konanie neverejného zasadnutia sa primerane použije § 248 ...

8.

V § 315 prvá veta znie: „O odvolaní proti rozsudku okresného súdu rozhoduje krajský súd, v ktorého obvode ...

9.

V § 521 ods. 2 sa slová „Okresný súd Bratislava 1“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I“.

10.

V § 562 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

11.

V § 562 ods. 1 sa slová „v sídle krajského súdu“ nahrádzajú slovami „podľa § 16 ods. 1“.

12.

V § 562 ods. 2 sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I“.

13.

Za § 567r sa vkladá § 567s, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567s Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. januára 2023 Konania začaté a právoplatne neskončené ...

Čl. II

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákona č. 350/2018 ...

1.

Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie v prvej inštancii je pre obvod Mestského súdu Bratislava ...

2.

V § 20 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

3.

V prvej časti tretej hlave tretí diel vrátane nadpisu znie:

„TRETÍ DIEL KAUZÁLNA PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU § 22 Príslušnosť v obchodnoprávnych sporoch Na konanie v obchodnoprávnych ...

4.

§ 34 znie:

„§ 34 (1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, o odvolaní proti rozhodnutiu okresného súdu rozhoduje krajský ...

5.

V § 40 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „kauzálnu príslušnosť v obchodnoprávnych ...

6.

V § 173 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pojednávanie sa uskutoční v pojednávacej miestnosti mimo ...

7.

V § 175 odsek 2 znie:

„(2) Ak sa na zaručenie spravodlivého procesu nevyžaduje fyzická prítomnosť strany na pojednávaní, súd ...

8.

Za § 471b sa vkladá § 471c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 471c Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. januára 2023 Konania začaté a právoplatne neskončené ...

Čl. III

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 3 až 7, ktoré znejú:

„(3) Na konanie vo veciach podľa prvej hlavy a tretej hlavy druhej časti, tretej časti a štvrtej časti ...

2.

§ 33 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Pojednávanie sa uskutoční v pojednávacej miestnosti mimo sídla súdu v jeho obvode, ak je to vhodné ...

3.

§ 124 vrátane nadpisu znie:

„§ 124 Miestna príslušnosť súdu Na konanie o návrat maloletého, ktorý bol neoprávnene premiestnený alebo ...

4.

V § 279 odsek 3 znie:

„(3) Obchodný register vedie: a) Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave, b) Mestský ...

5.

Za § 396a sa vkladá § 396b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 396b Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. januára 2023 Konania začaté a právoplatne neskončené ...

Čl. IV

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. ...

1.

§ 12 sa vypúšťa.

2.

§ 14 sa vypúšťa.

3.

V § 19 ods. 1 sa slová „najvyšší správny súd, krajské súdy a v zákonom ustanovených prípadoch aj okresné ...

4.

V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

„f) žalobách vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov, g) žalobách vo veciach registrácie ...

5.

§ 24 sa vypúšťa.

6.

V § 49 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
v konaní podľa § 23 ods. 2 písm. f) až h),“.

7.

V § 85 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

8.

V § 85 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.

9.

V § 264 ods. 2, § 293 ods. 2 a § 303 ods. 2 sa slovo „okresný“ nahrádza slovom „správny“.

10.

§ 439 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Kasačná sťažnosť nie je prípustná ani proti právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu vo veciach ...

11.

Za § 493a sa vkladá § 493b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 493b Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. januára 2023 Konania začaté podľa § 12 v znení ...

Čl. V

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona ...

V § 68a písm. b) sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava II“.

Čl. VI

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 27 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na Mestskom súde ...

Čl. VII

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona ...

1.

V § 39 ods. 2 sa slová „tento zákon“ nahrádzajú slovami „odsek 3 alebo odsek 4 alebo príloha č. 1“.

2.

V § 46 ods. 3 sa za slová „krajskej prokuratúry,“ vkladajú slová „a ak tak určí krajský prokurátor aj ...

3.

§ 46 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ak majú v obvode súdu sídlo dve alebo viaceré prokuratúry, na konanie pred súdom je príslušný ...

4.

V § 56b sa slovo „prílohe“ nahrádza slovami „prílohe č. 2“.

5.

Pred prílohu sa vkladá príloha č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1k zákonu č. 153/2001 Z. z. SÍDLA A OBVODY OKRESNÝCH PROKURATÚR 1. Sídlom Okresnej prokuratúry ...

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 2.

Čl. VIII

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

1.

§ 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:

„§ 2 Sídla a obvody okresných súdov (1) Sídlom Mestského súdu Bratislava I je mesto Bratislava; jeho ...

2.

§ 7 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

3.

Za § 18k sa vkladajú § 18l až 18n, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 18l Prechodné ustanoveniak úpravám sídiel a obvodov okresných súdov (1) Výkon súdnictva, všetky práva ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

„4) § 51 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 5) § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 ...

Čl. IX

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 ...

1.

V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Organizácia práce na súde musí rešpektovať špecializáciu sudcov na hlavné súdne agendy, ktorými ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

2.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Mestský súd má postavenie okresného súdu.“.

3.

V § 6 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

4.

V § 15 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na Mestskom súde Košice sa zriaďuje ...

5.

V § 17 ods. 1 prvá veta znie: „Na krajskom súde sa zriaďuje občianskoprávne kolégium a trestnoprávne ...

6.

V § 39 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Predsedu súdu v čase jeho neprítomnosti alebo keď funkcia predsedu súdu nie je obsadená zastupuje ...

7.

Doterajší text § 40 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak ide o funkciu podpredsedu súdu na Mestskom súde Košice, návrh predsedu súdu a rozhodnutie o ...

8.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Povinnosti podľa odseku 3 vykonáva na Mestskom súde Košice popri predsedovi súdu aj podpredseda ...

9.

V § 50 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Rozvrh práce musí rešpektovať zásadu špecializácie sudcov na hlavné súdne agendy.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

10.

V § 51 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na príslušnom mestskom súde sa do rozvrhu služieb podľa ...

11.

Za § 51a sa vkladá § 51b, ktorý znie:

„§ 51b (1) Rozvrh práce okresného súdu môže byť založený na obvodovom systéme, ktorým sa vytvára obvod ...

12.

V § 52 ods. 1 druhej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ako aj zásadu špecializácie sudcov ...

13.

V § 52 ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v prípade Mestského súdu Košice aj s ...

14.

V § 63 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na Mestskom súde Košice vybavuje sťažnosti podpredseda ...

15.

V § 67 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podpredsedom súdu podľa § 63 ods. 1“. ...

16.

V § 73 ods. 3 a § 78 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

17.

V § 73 ods. 4 sa za slovo „pre“ vkladajú slová „Mestský súd Košice a“.

18.

§ 84 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Predseda Mestského súdu Košice a riaditeľ správy Mestského súdu Košice vypracúvajú vecne odôvodnený ...

19.

V § 85 druhej vete sa za slová „na vedomie“ vkladajú slová „predsedovi Mestského súdu Košice,“.

20.

V § 87 druhej vete sa za slová „krajského súdu“ vkladajú slová „s výnimkou Mestského súdu Košice“.

21.

V § 88 ods. 1 druhej vete sa za slová „v súčinnosti s“ vkladajú slová „predsedom Mestského súdu Košice ...

Čl. X

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Za § 196 sa vkladá § 196a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 196a Príslušnosť (1) Na konanie podľa tohto zákona sú kauzálne príslušné a) Mestský súd Bratislava ...

2.

V § 197 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 9.

3.

Za § 206n sa vkladá § 206o, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 206o Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. januára 2023 Konania začaté a právoplatne neskončené ...

Čl. XI

Zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene ...

V § 9 ods. 3 sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I“.

Čl. XII

Zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená ...

V § 10 ods. 1 druhej vete sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava ...

Čl. XIII

Zákon č. 161/2013 Z. z. o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade ...

V § 12 ods. 1 druhej vete sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava ...

Čl. XIV

Zákon č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 7 odsek 4 znie:

„(4) Ak sa na vykonanie vyšetrovacieho úkonu uvedeného v európskom vyšetrovacom príkaze vyžaduje podľa ...

2.

V § 36 ods. 1 sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I“.

Čl. XV

Zákon č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia sa mení takto:

V § 30 ods. 1 sa slová „Okresný súd Bratislava II“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava III“.

Čl. XVI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022 okrem čl. I až VII, čl. VIII bodov 1 a 2, § 18l ods. 1 až ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore