Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov 511/2021 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 22.12.2021
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov 511/2021 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 511/2021 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 511/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 290/2018 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 396/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z. a zákona č. 408/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 odsek 3 znie:

„(3)
Znížená sadzba dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorým je lieh vyrobený v
a)
liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l a. z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť12) na daňovom území (ďalej len „domácnosť“) za jedno výrobné obdobie13) za podmienok podľa tohto zákona, alebo

b)
daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, za podmienok podľa tohto zákona.“.

2.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Znížená sadzba dane podľa odseku 3 písm. b) sa uplatní aj na lieh dodaný na daňové územie z iného členského štátu, ak je preukázané potvrdením správcu dane tohto členského štátu, že lieh bol vyrobený malým samostatným liehovarom podľa právnych predpisov tohto členského štátu.“.

3.
V § 10 ods. 1 úvodnej vete, § 11 ods. 1 úvodnej vete a § 12 ods. 1 sa za číslo „64“ vkladá čiarka a slová „65a“.
4.
V § 12 ods. 2 sa za slová „prevádzkovateľ daňového skladu,“ vkladajú slová „prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,“.
5.
V § 14 ods. 2 prvej vete sa za slová „podnik na výrobu alkoholického nápoja,“ vkladajú slová „daňový sklad, ktorým je malý samostatný liehovar,“.
6.
V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v)
register prevádzkovateľov daňových skladov, ktorými sú malé samostatné liehovary.“.

7.
V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla.“.

8.
Za § 49a sa vkladá § 49b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠49b
Osobitná úprava prevádzkovania daňového skladu,
ktorým je malý samostatný liehovar
(1)
Prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je osoba, ktorá v rámci podnikania vyrába lieh a spĺňa tieto podmienky:
a)
ročná výroba liehu nie je väčšia ako 10 hl a.,

b)
nie je majetkovo ani personálne prepojená s inou osobou, ktorá v rámci podnikania lieh vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,

c)
nevyrába lieh na základe licencie,78)

d)
výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh,

e)
nie je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15, v ktorom vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh, alebo podľa § 15a, a ani nie je prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia podľa § 49.

(2)
Ročnou výrobou liehu sa podľa odseku 1 písm. a) rozumie celkové množstvo liehu, ktoré bolo v danom výrobnom období vyrobené v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar. Výrobné obdobie trvá od 1. októbra bežného roka do 30. septembra nasledujúceho roka.

(3)
Osoba, ktorá chce v pozastavení dane vyrábať lieh v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)
a)
obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracúvaného, odosielaného a skladovaného liehu,

b)
predpokladaný ročný objem výroby liehu v príslušnej meracej jednotke.19a)

(4)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 3 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,

b)
povolenie na výrobu liehu v malom samostatnom liehovare, vydané podľa osobitného predpisu,32)

c)
technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, opis výrobných a skladovacích priestorov a zariadenia na spracovanie a skladovanie liehu s pripojeným nákresom a vyznačením umiestnenia uzáver miestností, stručný opis činnosti a opis daňového skladu, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávneným použitím, technická dokumentácia a opis kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 na meranie vyrobeného množstva liehu a zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad o overení týchto zariadení alebo vyhlásenie o zhode týchto zariadení,

d)
technologický opis postupu výroby s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín, zoznamu výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších produktov, prípadne odpadu,

e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 5 písm. f),

f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.

(5)
Žiadateľ podľa odseku 3 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)

b)
zložil zábezpeku na daň spôsobom podľa § 16 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo liehu, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu v priebehu jedného kalendárneho mesiaca,

c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,

d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 3 a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti podľa odseku 3 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)

e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23)

f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,

g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.

(6)
Prítomnosť zamestnanca colného úradu podľa § 42 ods. 2 sa v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, nevyžaduje.

(7)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 1, 3 až 5, porovná skutkový stav výrobného zariadenia s technickou dokumentáciou a nákresom výrobného zariadenia predloženými v prílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 5 a § 42 ods. 1, § 43 až 45, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad vydá osobe podľa prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej číslo oprávnenia na distribúciu podľa § 54 ods. 2 ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Na základe takto vydaného oprávnenia na distribúciu môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, predávať len spotrebiteľské balenie, ktoré vyrobil.

(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. b) a d) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku a podľa odseku 4 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 4 písm. e) je prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 písm. c) je prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, povinný oznámiť colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní vopred; to sa nevzťahuje na zmenu skutočností a údajov o technickej dokumentácií a opise kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 na meranie vyrobeného množstva liehu, zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a na doklad o overení týchto zariadení alebo na vyhlásenie o zhode týchto zariadení, ktorých zmenu je povinný oznámiť do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo prevádzkovateľa.

(9)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.

(10)
Ustanovenia § 10 až 13, 17, 18, 21, 22, 42, 43, 44, 45, 51 a 53 sa použijú pre prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, rovnako.

(11)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň
a)
pred začatím prepravy liehu v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 5 písm. b) nezodpovedá výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného liehu,

b)
ak daň pripadajúca na množstvo liehu uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac prevyšuje o viac ako 20 % zloženú zábezpeku na daň; prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti,

c)
do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 12, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane.

(12)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar.

(13)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo liehu uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac, za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň a ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý podľa § 16 ods. 14 písm. a) a c) a dodržuje podmienky podľa odseku 5 po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň.

(14)
Colný úrad o žiadosti podľa odseku 13 rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa podania tejto žiadosti a príslušný rozdiel môže vrátiť s prihliadnutím na stav zásob liehu, a to do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zloženej zábezpeky na daň.

(15)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, môže požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky podľa § 16 ods. 11. Na žiadosť o upustenie od zábezpeky sa ustanovenia § 16 odseky 11 až 17 použijú rovnako.

(16)
Na lieh vyrobený prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, sa uplatňuje znížená sadzba dane, ak odsek 17 neustanovuje inak.

(17)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný uplatniť základnú sadzbu dane na celkové množstvo liehu vyrobené za výrobné obdobie, ak
a)
vyrobil v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, viac ako 10 hl a.,

b)
nie je splnená niektorá z ďalších podmienok podľa odseku 1 písm. b) až e).

(18)
Držiteľ povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, môže na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, lieh v tomto daňovom sklade iba vyrábať a takto vyrobený lieh spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne v spotrebiteľskom balení.

(19)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, zaniká
a)
dňom podania žiadosti prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania,

b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, fyzická osoba,

c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, ktorým bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,

d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na
1.
zvýšenie zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 11 písm. b), ak zábezpeka na daň nebola zložená,

2.
doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 11 písm. c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená,

e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, colným úradom,

f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,34) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).

(20)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, odníme, ak
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, vstúpi do likvidácie,

b)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až d) a odseku 5 písm. a) až f),

c)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, skladuje alebo prechováva lieh, ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia v súlade s týmto zákonom nevie preukázať,

d)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,

e)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15 alebo sa zaregistruje ako liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia podľa § 49.

(21)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, ak prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába alebo nevydáva lieh, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.

(22)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob liehu ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,

b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,

c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak je zabezpečením dane banková záruka,35)

d)
colný úrad zruší registračné číslo.

(23)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný viesť evidenciu
a)
surovín na výrobu liehu,

b)
vyrobeného alebo spracovaného liehu,

c)
liehu použitého pre vlastnú spotrebu,

d)
vydaného liehu,

e)
znehodnoteného a zničeného (zneškodneného) liehu,

f)
iných látok použitých pri výrobe liehu,

g)
stavu zásob liehu a iných látok použitých pri výrobe liehu,

h)
spotrebiteľských balení liehu.

(24)
Na vedenie evidencie podľa odseku 23 sa vzťahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.“.

9.
V § 55 ods. 2 sa za slová „§ 15 ods. 11“ vkladajú slová „alebo § 49b ods. 22“.
10.
V § 56 ods. 1 sa za slová „výživových doplnkov,“ vkladajú slová „daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,“.
11.
Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠65a
Osobitná úprava oslobodenia od dane pre súkromného výrobcu piva
(1)
Súkromným výrobcom piva sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá na daňovom území vyrába pivo a spĺňa tieto podmienky:
a)
ročná výroba piva nie je väčšia ako 10 hl; ročnou výrobou piva sa rozumie množstvo piva, ktoré bolo v danom kalendárnom roku vyrobené súkromným výrobcom piva,

b)
pivo vyrába výlučne pre vlastnú spotrebu a spotrebu jeho domácnosti12) alebo pre spotrebu jeho blízkymi osobami,6)

c)
pivo vyrobené súkromným výrobcom piva nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.

(2)
Súkromný výrobca piva je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hl a meno a priezvisko, trvalý pobyt a adresu miesta, kde bude pivo vyrábať. Ak súkromný výrobca piva začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začal pivo vyrábať, predpokladanú ročnú výrobu piva. Predpokladaná ročná výroba piva sa vypočíta ako dvanásťnásobok podielu predpokladanej výroby od jej začatia do konca roku a počtu mesiacov výroby v kalendárnom roku vrátane mesiaca, v ktorom sa začala výroba.

(3)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Ak súkromný výrobca piva vyrobí viac ako 10 hl piva za kalendárny rok, vzniká daňová povinnosť, a to z množstva piva, ktoré prevýši množstvo piva uvedené v odseku 1 písm. a). Na množstvo piva prevyšujúce množstvo uvedené v odseku 1 písm. a) sa uplatní základná sadzba dane podľa § 6 ods. 6 písm. a). Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie colnému úradu najneskôr do 25. januára kalendárneho roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 12 primerane.

(4)
Pivo vyrobené na daňovom území súkromným výrobcom piva je oslobodené od dane, a to najviac v množstve uvedenom v odseku 1 písm. a).“.

12.
V § 70 ods. 1 písm. i) sa za slová „výživových doplnkov“ vkladá čiarka a slová „alebo bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,“.
13.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ak), ktoré znie:

„ak)
je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, a lieh použije na iné účely ako účely uvedené v § 49b ods. 18.“.

14.
V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ag), ktoré znie:

„ag)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu použitého na iný účel ako uvedený v § 49b ods. 18 za správny delikt podľa odseku 1 písm. ak), najmenej však 2 500 eur.“.

15.
V § 72 ods. 6 sa za slová „§ 49 ods. 14 a 15,“ vkladajú slová „§ 49b ods. 20, 21 a 22 písm. d),“.
16.
V § 72 ods. 9 sa za slová „§ 49 ods. 2 písm. d),“ vkladajú slová „§ 49b ods. 4 písm. e),“.

Čl. II

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z., zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z., zákona č. 474/2009 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 290/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
malý samostatný liehovar, v ktorom možno vyrábať výlučne lieh najviac v množstve 1 000 l a. za kalendárny rok a lieh vyrobený v tomto malom samostatnom liehovare možno súčasne spracúvať, manipulovať s ním a uvádzať na trh;2ab) žiadateľ o povolenie na výrobu liehu v malom samostatnom liehovare, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nesmú byť zároveň výrobcom podľa odseku 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa písmena a) až p).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ab znie:

„2ab) § 49b ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 511/2021 Z. z.“.

2.
V § 2 ods. 5 písm. a) sa za slová „až o)“ vkladajú slová „a r)“.
3.
V § 3 ods. 2 písm. d) a ods. 5 písm. b) sa za slová „a) až m)“ vkladajú slová „a r)“.
4.
V § 3 ods. 3 písmeno n) znie:

„n)
údaje žiadateľa a osôb podľa § 4 ods. 4 potrebné na vyžiadanie výpisu z informačného systému finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze prostredníctvom informačného systému verejnej správy,“.

5.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nie sú zároveň výrobcom podľa § 2 ods. 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa § 2 ods. 3 písm. a) až p).“.

6.
V § 3 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nie sú zároveň výrobcom podľa § 2 ods. 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa § 2 ods. 3 písm. a) až p).“.

7.
V § 3 odsek 8 znie:

„(8)
Žiadateľ a osoby uvedené v § 4 ods. 4 musia spĺňať podmienku, že nemajú nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu.13)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

8.
V § 3 ods. 11 a 12 sa slová „i) a m)“ nahrádzajú slovami „i), m) a r)“.
9.
V § 4 odsek 4 znie:

„(4)
Ministerstvo povolenie nevydá, ak žiadateľ alebo iná právnická osoba, v ktorej má žiadateľ priamu alebo nepriamu majetkovú účasť prevyšujúcu 10 %, alebo právnická osoba, ktorej vlastníkom, spoluvlastníkom, členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom je vlastník, spoluvlastník, člen štatutárneho orgánu alebo štatutárny orgán žiadateľa, nesplnia podmienky podľa § 3 ods. 8.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore