Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 112/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 06.04.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Právo sociálneho zabezpečenia, Zamestnanosť, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 112/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 112/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 112/2022

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 112/2022, dátum vydania: 06.04.2022

 

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) bol pripravený na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021.

Navrhuje sa aj vzhľadom na opakované podnety podnikateľského prostredia rozšíriť výnimku z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa § 2a zákona č. 82/2005 Z. z. aj na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu v priamom rade, manželmi alebo súrodencami, a na ich príbuzných v priamom rade, súrodencov alebo manželov, ak títo príbuzní dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov podľa osobitných predpisov alebo žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku.

Súčasne sa v záujme zefektívnenia a zjednotenia postupov pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania navrhuje ponechať výkon tejto kontroly vo výlučnej kompetencii inšpektorátov práce. Podľa aktuálnej právnej úpravy je kompetencia na výkon kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania daná Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a inšpektorátom práce. Kontrolné orgány však pri kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania postupujú podľa odlišných procesných postupov upravených v rozdielnych zákonoch, čo v praxi vyvoláva nejednotnosť. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zrušiť kompetenciu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na výkon kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Ďalším dôležitým aspektom je potreba vytvárania podmienok pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, umožňujúcich im sústredenie výkonu svojej činnosti na oblasť služieb zamestnanosti.

Návrhom zákona sa v súvislosti s úpravou navrhnutou v čl. I novelizuje v čl. II zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálny vplyv, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti a vplyv na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

 

1

Osobitná časť

K čl. I [zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní]

K bodu 1 [§1]

Legislatívno-technická úprava, slová „kontrolného orgánu“ sa nahrádzajú slovami „inšpektorátu práce“. Inšpektoráty práce budú jediné orgány, ktoré budú vykonávať kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

K bodu 2 [§ 2a ods. 1 a § 2a ods. 2]

Navrhuje sa rozšírenie výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v § 2a zákona č. 82/2005 Z. z. na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac dvoch spoločníkov, ktorí fyzickými osobami a ktorí medzi sebou v príbuzenskom vzťahu v priamom rade, manželmi alebo súrodencami, a na ich príbuzných v priamom rade, súrodencov alebo manželov, ak títo príbuzní dôchodkovo poistení, poberateľmi dôchodkov podľa osobitných predpisov alebo sú žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku.

K bodu 3 [§ 4]

Legislatívno-technická úprava, slová „kontrolného orgánu“ sa nahrádzajú slovami „inšpektorátu práce“.

K bodu 4 [§ 5 ods. 1]

Navrhuje sa, aby kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávali inšpektoráty práce, ktoré budú jedinými kontrolnými orgánmi nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

V súčasnosti kontrolu vykonávajú aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“). Tieto orgány nebudú vykonávať kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Momentálne vznikajú problémy pri kontrole nelegálneho práce a nelegálneho zamestnávania rozdielnymi orgánmi kontroly najmä z dôvodu, že tieto orgány kontroly nepostupujú pri kontrole podľa rovnakého procesného predpisu. Zatiaľ čo inšpektoráty práce postupujú podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, ústredie a úrady postupujú podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

K bodu 5 [§ 5 ods. 2]

Legislatívno-technická úprava, ktorá súvisí s predchádzajúcimi úpravami; inšpektoráty práce budú jediné orgány, ktoré budú vykonávať kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

K bodu 6 [úprava poznámky pod čiarou]

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 7 [§ 5 ods. 3 až 5]

Legislatívno-technická úprava

K bodu 8 [§ 5a ods. 1 a 2, § 7b ods. 8 a § 7c ods. 1]

Legislatívno-technická úprava.

2

K bodu 9 [§ 5a ods. 3]

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 10 [úprava poznámky pod čiarou]

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu ku kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania – vypustenie povinnosti prejednania priestupkov pre ústredie a úrad.

K bodu 11 [§ 7 ods. 3]

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 12 [§ 7b]

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 13 [§ 7cb]

Legislatívno-technická úprava, ktorá definuje v prechodných ustanoveniach povinnosti ústredia k prebiehajúcim kontrolám nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, k prebiehajúcim konaniam o uložení pokuty za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj k postupom v súdnych konaniach vo veci uloženia pokuty za nelegálnu prácu, nelegálne zamestnávanie, alebo za porušenie zákazu pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a prijala prácu alebo službu, ktorú jej na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, pred 1. januárom 2023.

Súčasne sa navrhuje, aby ústredie poskytlo Národnému inšpektorátu práce informácie o počte kontrol nelegálneho zamestnávania v jednotlivých rizikových odvetviach, percentuálnom podiele kontrolovaných subjektov z počtu zamestnávateľov v každom rizikovom odvetví a výsledkoch kontrol vykonaných v jednotlivých rizikových odvetviach aj za rok 2022. Národný inšpektorát práce každoročne pripravuje správu o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, kde budú použité údaje z ústredia.

K čl. II [zákon č. 5/2004 Zb. o službách v zamestnanosti]

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 2 a 3

V nadväznosti na úpravu v čl. I, ktorou sa navrhuje, aby kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávali inšpektoráty práce, ktoré budú jedinými kontrolnými orgánmi nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, sa vypúšťa kompetencia ústredia vykonávať kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a súvisiace oznamovacie povinnosti. Zároveň sa v tejto súvislosti vypúšťa kompetencia ústredia prejednávať priestupky a rozhodovať o uložení dodatočnej platby podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodom 4 až 7

V nadväznosti na úpravu v čl. I, ktorou sa navrhuje, aby kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávali inšpektoráty práce, ktoré budú jedinými kontrolnými orgánmi

3

nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, sa vypúšťa kompetencia úradov vykonávať kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a súvisiace oznamovacie povinnosti. Zároveň sa v tejto súvislosti vypúšťa kompetencia úradov prejednávať priestupky a rozhodovať o uložení dodatočnej platby podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a oznamovacia povinnosť voči živnostenskému úradu.

K bodom 8 až 11

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 12 až 16

V nadväznosti na navrhované vypustenie kompetencie ústredia a úradov vykonávať kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa vypúšťa právomoc uložiť pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, poriadkovú pokutu za marenie výkonu kontroly nelegálneho zamestnávania a zásady ukladania pokuty vzťahujúce sa k uloženiu pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 17

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 18

Navrhuje sa prechodnými ustanoveniami upraviť výkon začatej kontroly a konanie o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania tak, aby sa zabezpečil princíp právnej istoty v tom, že kontrolu, následné konanie a právoplatne neskončené konanie dokončí orgán, ktorý začal a vykonal kontrolu a začal konanie.

K bodu 19

Navrhuje sa vypustiť vzor preukazu kontrolóra.

K čl. III

Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona 1. januára 2023.

V Bratislave dňa 12. januára 2022

Eduard Heger v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Milan Krajniak v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore