Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 420/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 03.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Pracovno-právne vzťahy, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravé životné podmienky, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 420/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 420/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 377/2019 Z. z., zákona č. 477/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 309/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z. a zákona č. 350/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 odsek 3 znie:

„(3)
Minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti je časový úsek, po ktorého uplynutí možno profesionálneho vojaka povýšiť do inej vojenskej hodnosti. Do minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti sa započítava aj doba štátnej služby v predchádzajúcom služobnom pomere podľa tohto zákona v dosiahnutej vojenskej hodnosti. Minimálne doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti sú uvedené v prílohe č. 1.“.

2.
V § 3 písm. e) prvý bod a druhý bod znejú:

„1.
zrušenie funkcie; za zrušenie funkcie sa nepovažuje zmena názvu funkcie bez podstatnej zmeny opisu činností vyplývajúcich z funkcie, zmena názvu organizačnej zložky, v ktorej je funkcia zaradená, alebo zaradenie funkcie do podriadenosti iného veliteľa bez zmeny miesta výkonu štátnej služby,

2.
zmena vojenskej hodnosti plánovanej na funkciu, do ktorej je profesionálny vojak ustanovený, alebo“.

3.
V § 4 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
4.
Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4g, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom 4a znejú:

„Vojenský ombudsman
§ 4a
(1)
Vojenský ombudsman chráni základné práva a slobody profesionálnych vojakov pred ich porušovaním pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov uvedených v odseku 2, ktoré v mene štátu konajú a rozhodujú vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka podľa tohto zákona a v právnych vzťahoch súvisiacich so štátnou službou profesionálneho vojaka podľa osobitných predpisov.5a)

(2)
Pôsobnosť vojenského ombudsmana sa vzťahuje na
a)
hlavný služobný úrad,

b)
služobný úrad a služobný úrad podľa osobitného predpisu5b) okrem služobného úradu, ktorým je Vojenské spravodajstvo,

c)
veliteľa v pôsobnosti služobného úradu podľa písmena b),

d)
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vo veciach týkajúcich sa konania o dávkach úrazového zabezpečenia a poskytovania služieb sociálneho zabezpečenia počas trvania štátnej služby profesionálneho vojaka,5c)

e)
Vojenskú políciu pri plnení úloh podľa osobitného predpisu.5d)

(3)
Pôsobnosť vojenského ombudsmana sa nevzťahuje na rozhodovacie právomoci poverených príslušníkov Vojenskej polície v konaní o trestných činoch profesionálnych vojakov vedenom podľa osobitného predpisu.5e)

§ 4b
(1)
Vojenský ombudsman vykonáva svoju funkciu v štátnozamestnaneckom pomere podľa osobitného predpisu.5f) Vojenský ombudsman je za výkon svojej funkcie a plnenie svojich zákonom ustanovených úloh zodpovedný ministrovi obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

(2)
Funkciu vojenského ombudsmana môže vykonávať občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odbornú prax5g) najmenej desať rokov.

(3)
Vojenský ombudsman sa na ochrane základných práv a slobôd profesionálnych vojakov podľa § 4a ods. 1 podieľa nezávislým a objektívnym prešetrovaním podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, pri ktorého uskutočňovaní je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, právne záväznými aktmi Európskej únie, a zohľadňuje medzinárodne uznávané štandardy pre profesionálnu prax vojenských ombudsmanov.

(4)
Vojenského ombudsmana nemožno poverovať činnosťami, ktoré nesúvisia s ochranou základných práv a slobôd profesionálnych vojakov podľa § 4a ods. 1 alebo sú v rozpore s nezávislosťou plnenia úloh vojenského ombudsmana podľa tohto zákona.

(5)
Vojenský ombudsman je vylúčený z prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, dotknutému profesionálnemu vojakovi alebo k osobám zúčastneným na prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Ak vojenský ombudsman zistí skutočnosti, pre ktoré je vylúčený z prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, bezodkladne ich oznámi ministrovi, pričom v prešetrovanej veci môže zatiaľ urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. O vylúčení vojenského ombudsmana a pridelení prešetrovanej veci na vybavenie inému štátnemu zamestnancovi bezodkladne rozhoduje minister.

(6)
Vojenský ombudsman predkladá ministrovi každoročne do 31. marca správu o činnosti za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd profesionálnych vojakov subjektmi podľa § 4a ods. 2 a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Správu o činnosti za predchádzajúci rok vojenský ombudsman zverejňuje vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie a v publikačnom orgáne Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(7)
Ak vojenský ombudsman zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že porušenie základného práva alebo slobody profesionálneho vojaka je závažné alebo sa týka väčšieho počtu profesionálnych vojakov predloží ministrovi mimoriadnu správu kedykoľvek.

§ 4c
(1)
Vojenský ombudsman prešetruje podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy.

(2)
Na vojenského ombudsmana sa môže obrátiť každý profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené jeho základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Na vojenského ombudsmana sa z rovnakého dôvodu môže obrátiť aj občan, ktorého služobný pomer sa skončil podľa § 94 ods. 6, a to v lehote do šiestich mesiacov odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení.

(3)
Ak sa profesionálny vojak domnieva, že jeho základné práva a slobody porušil niektorý zo subjektov podľa § 4a ods. 2 vydaním rozhodnutia v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, môže sa na vojenského ombudsmana obrátiť až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

(4)
Ak sa profesionálny vojak domnieva, že jeho základné práva a slobody porušil veliteľ vydaním vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu na vykonávanie štátnej služby alebo v súvislosti s jej výkonom alebo nečinnosťou v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, môže sa na vojenského ombudsmana obrátiť až po uplatnení postupu podľa § 132 ods. 3 a 5 alebo § 133 ods. 1 písm. h).

(5)
Vojenský ombudsman neprešetruje podnety, ktoré sú podľa obsahu podaním, na základe ktorého sa začína konanie vo veciach správnych alebo súdnych, opravným prostriedkom podľa predpisov o konaní vo veciach správnych alebo súdnych, žalobou alebo opravným prostriedkom v správnom súdnictve, ústavnou sťažnosťou, podnetom na vykonanie kontroly v štátnej správe podľa osobitného predpisu,5h) sťažnosťou,5i) petíciou,5j) oznámením alebo kvalifikovaným oznámením vo veciach protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu5k) alebo podnetom na prešetrenie postupu orgánov zodpovedných za výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a inšpekcie práce podľa osobitných predpisov.5l)

(6)
Vojenský ombudsman môže v rámci svojej pôsobnosti podľa § 4a ods. 2 z vlastnej iniciatívy prešetriť podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, ak na ich základe dospeje k záveru, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené základné práva a slobody profesionálneho vojaka v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Na prešetrovanie podľa prvej vety sa primerane použijú ustanovenia § 4d až 4f.

§ 4d
(1)
Vojenský ombudsman podnet profesionálneho vojaka alebo občana podľa § 4c ods. 2 druhej vety (ďalej len „podávateľ podnetu“) preskúma v lehote do 15 pracovných dní od jeho doručenia.

(2)
Vojenský ombudsman začne prešetrovanie podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, ak po preskúmaní podnetu podľa odseku 1 dospeje k záveru, že podozrenia z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu sú dôvodné. O začatí prešetrovania podľa prvej vety vojenský ombudsman podávateľa podnetu upovedomí doručením písomného oznámenia.

(3)
Vojenský ombudsman podnet odloží, ak
a)
po preskúmaní podnetu podľa odseku 1 dospeje k záveru, že podozrenia z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu nie sú dôvodné,

b)
vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,

c)
ide o podnet, ktorý podľa § 4c ods. 5 nie je oprávnený prešetriť,

d)
podávateľ podnetu nedodrží postup podľa § 4c ods. 3 a 4,

e)
vec, ktorej sa podnet týka, preskúmava alebo už preskúmala prokuratúra,

f)
vo veci, ktorej sa podnet týka, koná alebo rozhoduje príslušný orgán verejnej správy alebo iný orgán verejnej moci, ktorý nepatrí do jeho pôsobnosti, alebo o veci, ktorej sa podnet týka, už rozhodol príslušný orgán verejnej správy alebo iný orgán verejnej moci, ktorý nepatrí do jeho pôsobnosti,

g)
pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu vyšlo najavo, že základné práva a slobody podávateľa podnetu neboli porušené,

h)
podávateľ podnetu vezme svoj podnet späť alebo oznámi, že na ďalšom prešetrovaní podozrení z porušenia jeho základných práv a slobôd netrvá,

i)
ide o opakovaný podnet toho istého podávateľa podnetu, v tej istej veci, ak v ňom neuvádza nové skutočnosti,

j)
ide o podnet, ktorý je anonymný.

(4)
O odložení podnetu a o dôvodoch jeho odloženia vojenský ombudsman upovedomí podávateľa podnetu doručením písomného oznámenia; to neplatí, ak ide o podnet, ktorý je anonymný. Ak vojenský ombudsman podnet odloží z dôvodov podľa odseku 3 písm. b) a c), písomné oznámenie podľa prvej vety obsahuje aj poučenie o správnom postupe.

(5)
Ak podávateľ podnetu požiada vojenského ombudsmana o utajenie svojej totožnosti, alebo ak je utajenie totožnosti v záujme prešetrenia podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, vojenský ombudsman pri vykonávaní procesných úkonov postupuje len na základe odpisu podnetu, v ktorom sa neuvádzajú osobné údaje.5m) Každý zúčastnený na prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu, komu je totožnosť podávateľa podnetu známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.

(6)
Ak podávateľ podnetu požiada o utajenie svojej totožnosti, ale charakter prešetrovaných podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu neumožňuje vybavenie podnetu bez uvedenia niektorého z osobných údajov, vojenský ombudsman podávateľa podnetu o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí. Vojenský ombudsman zároveň podávateľa podnetu upovedomí o tom, že v prešetrovaní podozrení z porušenia jeho základných práv a slobôd sa bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením určitého potrebného údaja o svojej osobe.

§ 4e
(1)
Pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov je vojenský ombudsman oprávnený
a)
vstupovať do objektov a priestorov subjektov podľa § 4a ods. 2,

b)
vyžadovať od subjektov podľa § 4a ods. 2 poskytnutie spisov a dokladov, ako aj vysvetlenie k veci, ktorej sa podnet týka, a to aj ak osobitný predpis obmedzuje právo nahliadať do spisov len vymedzenému okruhu subjektov,5n)

c)
klásť otázky profesionálnym vojakom a zamestnancom subjektov podľa § 4a ods. 2,

d)
hovoriť aj bez prítomnosti iných osôb s podávateľom podnetu alebo osobou, ktorú podávateľ podnetu označí ako osobu, ktorá sa môže k veci vyjadriť.

(2)
Subjekt podľa § 4a ods. 2 je povinný na žiadosť vojenského ombudsmana
a)
poskytnúť mu informácie a vysvetlenia,

b)
umožniť mu nahliadnutie do spisu alebo mu spis zapožičať,

c)
predložiť mu písomné stanovisko ku skutkovým a k právnym otázkam prešetrovanej veci,

d)
vysporiadať sa s dôkazmi, ktoré navrhne,

e)
vykonať opatrenia, ktoré navrhne pri ich nečinnosti, ak vykonanie takých opatrení vyplýva zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného právneho predpisu.

(3)
Subjekt podľa § 4a ods. 2 je povinný umožniť vojenskému ombudsmanovi využiť oprávnenia podľa odseku 1 a vyhovieť žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2 písm. a) a b) bezodkladne a vyhovieť žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2 písm. c) až e) do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.5o) Vojenský ombudsman môže na žiadosť subjektu podľa § 4a ods. 2 predĺžiť lehotu na splnenie povinností podľa odseku 2 písm. c) až e) o desať pracovných dní. Lehota na prešetrenie podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov počas plnenia povinností podľa odseku 2 písm. c) až e) neplynie.

(4)
Ak subjekt podľa § 4a ods. 2 nevyhovie žiadosti vojenského ombudsmana podľa odseku 2, vojenský ombudsman túto skutočnosť oznámi ministrovi. Týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 7.

(5)
Minister po doručení oznámenia podľa odseku 4 v primeranej lehote rozhodne o ďalšom postupe a oznámi vojenskému ombudsmanovi opatrenia, ktoré vo veci prijal.

(6)
Ak vojenský ombudsman môže procesný úkon vykonať len s ťažkosťami alebo ak je to účelné z iných dôvodov, je oprávnený písomne poveriť jeho vykonaním podriadeného štátneho zamestnanca. Poverený štátny zamestnanec má pri vykonávaní procesného úkonu oprávnenia a povinnosti v rozsahu podľa odsekov 1, 3 a 4. Subjekty podľa § 4a ods. 2 sú poverenému štátnemu zamestnancovi povinné poskytnúť súčinnosť v rozsahu podľa odsekov 2 a 3.

(7)
Ustanovením § 4c ods. 2 nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu.5p) Pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov, ktoré súvisia s plnením úloh podľa osobitného predpisu,5q) môže Vojenské spravodajstvo poskytnúť vojenskému ombudsmanovi súčinnosť, ak tým nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy Vojenského spravodajstva alebo k odhaleniu jeho zdrojov, prostriedkov, totožnosti jeho príslušníkov alebo osôb konajúcich v jeho prospech, alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.

§ 4f
(1)
Vojenský ombudsman je povinný prešetriť podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov v lehote do 30 pracovných dní odo dňa začatia prešetrovania podľa § 4d ods. 2. Vo zvlášť zložitých prípadoch môže vojenský ombudsman túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní, o čom podávateľa podnetu bezodkladne upovedomí.

(2)
Vojenský ombudsman je povinný poskytnúť podávateľovi podnetu na jeho žiadosť informácie o stave prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov vedeného v jeho veci.

(3)
Ak pri prešetrovaní podozrení z porušenia základných práv a slobôd podávateľa podnetu vojenský ombudsman dospeje k záveru, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov podľa § 4a ods. 2 boli porušené základné práva a slobody podávateľa podnetu v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, vojenský ombudsman
a)
postúpi vec na vybavenie príslušnému prokurátorovi5r) alebo urobí iné vhodné opatrenie na nápravu zisteného protiprávneho stavu,5s)

b)
podá ministrovi návrh na prijatie iných primeraných opatrení na odstránenie zisteného protiprávneho stavu alebo iných nedostatkov.

(4)
O spôsobe ukončenia prešetrovania podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov podľa odseku 3 vojenský ombudsman upovedomí podávateľa podnetu, dotknutý subjekt podľa § 4a ods. 2 a ministra doručením písomného oznámenia.

(5)
Na doručovanie písomností podávateľovi podnetu v súvislosti s prešetrovaním podozrení z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov sa primerane vzťahuje § 218.

§ 4g
Podrobnosti o prešetrovaní podnetov, prijímaní opatrení na odstránenie prešetrovaním zisteného protiprávneho stavu alebo iných nedostatkov a podrobnosti o predkladaní a zverejňovaní správy o činnosti vojenského ombudsmana určí minister interným predpisom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5s znejú:

„5a) Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5b)§ 80 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5c) § 5 až 24, § 69 a 70 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5d) § 3 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

5e) § 10 ods. 7 písm. e) a § 202 ods. 2 Trestného poriadku.

5f) § 7 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5g) § 38 ods. 2 písm. d) zákona č. 55/2017 Z. z.

5h) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

5i) § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

5j) § 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

5k) § 2 písm. b) a c) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5l) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5m) § 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5n) § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

5o) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5p) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5q) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5r) § 20 až 36b zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

5s) § 62 až 68 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 5 odsek 1 znie:

„(1)
Hlavný služobný úrad na účely tohto zákona je ministerstvo. Vedúcim hlavného služobného úradu je minister.“.

6.
V § 5 ods. 3 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou.
7.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
profesionálnych vojakov ustanovených do funkcie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a), c) až f) v prípadoch skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru podľa § 83 ods. 5 písm. g) a h), ak v § 7 ods. 3 nie je ustanovené inak.“.

8.
V § 6 ods. 4 sa slová „b) až g)“ nahrádzajú slovami „b) až k)“.
9.
V § 7 ods. 2 písm. a) a § 96 ods. 3 sa slovo „vedúci“ nahrádza slovami „generálny tajomník“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 17 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

11.
V § 8 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
generálny tajomník služobného úradu ministerstva,7) vedúci štátny zamestnanec,8) vedúci zamestnanec,9) štátny zamestnanec9a) poverený zastupovaním neprítomného veliteľa a zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme9b) poverený zastupovaním neprítomného veliteľa.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 9b znejú:

„8) § 20 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

9a) § 7 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9b) § 2 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.“.

12.
V § 11 odseky 2 až 4 znejú:

„(2)
Počet miest profesionálnych vojakov, pri zachovaní celkových početných stavov profesionálnych vojakov12) a objem finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov schvaľuje každoročne vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte. Návrh počtu miest a objemu finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov pripravuje ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Počet miest profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva a objem finančných prostriedkov na ich platy sa pripravuje, určuje a schvaľuje osobitne.

(3)
Systemizáciu určuje
a)
minister pre služobné úrady podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), d) až f),

b)
prezident pre služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. c).

(4)
Zmeny v systemizácii, ktoré nezvyšujú počet miest profesionálnych vojakov alebo ktoré nezakladajú nárok na štátny rozpočet, môže vykonať
a)
minister v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), d) až f),

b)
prezident v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. c).“.

13.
V § 13 ods. 2 písm. e) sa za slová „trénerskú činnosť,“ vkladajú slová „činnosť profesionálneho vojaka rezortného športového strediska15a) podľa zmluvy o sponzorstve v športe podľa osobitného predpisu,15b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:

„15a) § 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15b) § 50 zákona č. 440/2015 Z. z.“.

14.
V § 13 ods. 2 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „činnosti, ktorých obsahom je praktické predvádzanie postupov manipulácie so zbraňami, strelecká príprava, vedenie boja alebo predvádzanie iných vojenských zručností, je možné vykonávať len so súhlasom veliteľa,“.
15.
V § 15 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ods. 3“.
16.
V § 16 ods. 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „výberové konanie alebo“.
17.
V § 16 odsek 3 znie:

„(3)
O prijatie do štátnej služby možno požiadať služobný úrad písomne. Žiadosť o prijatie do štátnej služby podaná elektronickými prostriedkami musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, je povinný doručiť služobného úradu žiadosť aj v listinnej podobe najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.“.

18.
V § 16 ods. 5 písmeno d) znie:

„d)
je alebo bol členom alebo sympatizantom skupiny, hnutia alebo ideológie, ktoré smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd osôb alebo ktoré hlásajú rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť, alebo ktoré v minulosti smerovali k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo sa podieľa alebo podieľal na ich podpore alebo propagácii alebo na aktivitách nimi organizovaných,“.

19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa citácia „Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 16 sa odsek 5 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h)
bez povolenia vykonával vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu, ak sa takéto povolenie vyžaduje,28a)

i)
sa na území iného štátu aktívne podieľal na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny alebo túto činnosť podnecoval alebo podporoval finančne alebo inými prostriedkami a službami.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a) § 19 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

21.
V § 16 ods. 6 sa slová „vo výberovom konaní a“ nahrádzajú slovom „v“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na účel preukázania bezúhonnosti občan v prijímacom konaní poskytne služobnému úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.“.
22.
V § 16 ods. 8 sa písmeno a) dopĺňa štrnástym a pätnástym bodom, ktoré znejú:

„14.
vykonávanie podnikateľskej činnosti a inej zárobkovej činnosti,

15.
členstvo v združeniach28b) a účasť na ich činnosti, okrem členstva v odborových organizáciách a účasti na ich činnosti a náboženskej príslušnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:

„28b) § 2 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.“.

23.
V § 16 ods. 9 písm. a) piatom bode sa za slovo „klasifikácii,“ vkladá slovo „očkovaní,“.
24.
V § 16 ods. 9 písm. b) treťom bode sa vypúšťajú slová „ktorý uznal dočasnú neschopnosť pre chorobu alebo úraz,“.
25.
Nadpisy nad § 18 a 20 sa vypúšťajú.
26.
§ 18 až 20 vrátane nadpisov znejú:

㤠18
Prijímacie konanie
(1)
Občan sa prijíma do štátnej služby na základe výsledkov prijímacieho konania.

(2)
Prijímacím konaním sa overuje splnenie podmienok prijatia do štátnej služby. Prijímacím konaním sa overuje aj splnenie podmienok, ktoré sú potrebné vzhľadom na povahu činností, ktoré má profesionálny vojak vykonávať bezprostredne po vymenovaní do dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby.

(3)
Prijímacie konanie uskutočňuje prijímacia komisia, ktorú zriaďuje služobný úrad.

(4)
V prijímacom konaní sa u občana
a)
posudzuje zdravotná spôsobilosť
1.
lekárskou prehliadkou, ktorú možno doplniť na náklady služobného úradu odborným vyšetrením,

2.
vyšetrením na prítomnosť metabolitov omamných látok alebo psychotropných látok v organizme,

b)
posudzuje psychická spôsobilosť psychodiagnostickým vyšetrením, ktoré vykonáva psychológ spĺňajúci podmienky na vykonávanie psychologickej činnosti,31)

c)
vykonáva previerka fyzickej zdatnosti praktickým preskúšaním.

(5)
Prijímacie konanie sa vo vzťahu k občanovi, ktorý podal žiadosť o prijatie do štátnej služby, skončí
a)
oznámením o prijatí občana do štátnej služby,

b)
oznámením o neprijatí občana do štátnej služby,

c)
zamietnutím žiadosti o prijatie do štátnej služby,

d)
späťvzatím žiadosti o prijatie do štátnej služby.

(6)
Skutočnosti podľa odseku 5 písm. a) až c) sa písomne oznámia občanovi, ktorý žiada o prijatie do štátnej služby najneskôr do 30 dní od vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby, ak odsek 7 neustanovuje inak. Ak sa občan nezúčastní na prijímacom konaní, skutočnosti podľa odseku 5 písm. a) a b) sa mu neoznamujú. Skutočnosť podľa odseku 5 písm. d) sa vyznačí v dokumentácii k prijímaciemu konaniu.

(7)
Služobný úrad môže občana, ktorý splní podmienky prijatia do štátnej služby, s jeho súhlasom zaradiť do evidencie spôsobilých žiadateľov o prijatie do štátnej služby najdlhšie na 12 mesiacov od vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby. Zaradenie do evidencie spôsobilých žiadateľov o prijatie do štátnej služby služobný úrad oznámi občanovi do 30 dní od vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby. Prijímacie konanie voči občanovi zaradenému do evidencie spôsobilých žiadateľov o prijatie do štátnej služby sa skončí oznámením o jeho prijatí do štátnej služby alebo neprijatí do štátnej služby, ktoré je služobný úrad povinný oznámiť občanovi najneskôr do 12 mesiacov od vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby.

(8)
Podrobnosti o prijímacom konaní, o vytvorení a zložení prijímacej komisie, o postupe a spôsobe overenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby a o vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania ustanoví služobný predpis.

(9)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby,

b)
spôsob posudzovania psychickej spôsobilosti a previerky fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby.


§ 19
Prijímacie konanie v služobných úradoch podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c), e) a f)
(1)
Na účely prijatia občana do štátnej služby služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c), e) alebo písm. f) zverejní vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie oznámenie, na základe ktorého sa môže občan uchádzať o prijatie do štátnej služby. Oznámenie obsahuje najmä
a)
názov funkcie,

b)
druh štátnej služby,

c)
podmienky prijatia do štátnej služby,

d)
zoznam požadovaných dokladov podľa odseku 3,

e)
termín a miesto na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby,

f)
informáciu, či sa na funkcii vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu.22)

(2)
Lehota na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby nesmie byť kratšia ako sedem dní odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 1.

(3)
Občan predloží súčasne so žiadosťou o prijatie do štátnej služby
a)
vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 16 ods. 8 písm. a) a b),

b)
životopis,

c)
občiansky preukaz,

d)
doklady alebo úradne osvedčené kópie dokladov o vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia alebo ich úradne osvedčené kópie; ak je vzdelanie získané v cudzine doklady o jeho získaní alebo ich úradne osvedčené kópie, okrem dokladov vydaných v českom jazyku, sa predkladajú spolu s kópiou ich osvedčeného prekladu do štátneho jazyka,

e)
potvrdenie o dobe trvania zamestnania, ktoré možno podľa § 31 započítať do času trvania štátnej služby a dosiahnutej hodnosti, ak ho vykonával,

f)
čestné vyhlásenie, že
1.
sa považuje za bezúhonného a spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. f) a g),

2.
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

3.
ovláda štátny jazyk,

4.
má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d),

5.
nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a 13 alebo, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávanie činností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa § 13 skončí, preruší alebo pozastaví,

6.
voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,

7.
súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,

8.
je oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,

9.
vykonáva alebo vykonával zamestnanie, ktoré možno podľa § 31 započítať do času trvania štátnej služby a dosiahol hodnosť, ak nemôže predložiť potvrdenie podľa písmena e) z dôvodu, že je v služobnom pomere podľa osobitného predpisu;27) potvrdenie podľa písmena e) predloží najneskôr v deň vzniku služobného pomeru,

g)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o spôsobilosti vykonať previerku fyzickej zdatnosti.

(4)
Prijímacie konanie začína prijatím žiadosti občana o prijatie do štátnej služby. Podmienkou začatia prijímacieho konania je predloženie dokladov podľa odseku 3.

(5)
V prijímacom konaní na funkciu vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba občan predloží aj písomné stanovisko príslušnej cirkevnej autority.30)

(6)
Občana, ktorý spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) až e), h) až j), n) a o) služobný úrad pozve na posúdenie psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti najmenej sedem dní pred ich uskutočnením.

§ 20
Prijímacie konanie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d)
(1)
Na prijímacie konanie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d) sa nevzťahuje § 19, ak odsek 3 neustanovuje inak.

(2)
Prijímacie konanie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d) je neverejné a začína sa zaradením občana do prijímacieho konania na základe podanej žiadosti občana o prijatie do štátnej služby. O zaradení alebo nezaradení občana do prijímacieho konania rozhoduje služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d). Zaradenie alebo nezaradenie občana do prijímacieho konania sa občanovi oznámi do 60 dní odo dňa doručenia jeho žiadosti o prijatie do štátnej služby.

(3)
V prijímacom konaní občan predloží dokumenty a doklady uvedené v § 19 ods. 3 písm. a) až f). Na účel overenia splnenia podmienok prijatia do štátnej služby možno občana požiadať aj o predloženie ďalších dokladov, ktoré je občan povinný predložiť do desiatich dní odo dňa požiadania. Spôsobilosť vykonať previerku fyzickej zdatnosti potvrdzuje lekár určený služobným úradom podľa § 6 ods. 1 písm. d).

(4)
Na účely zistenia spoľahlivosti podľa § 16 ods. 5 písm. c), d), h) a i) a ods. 7 sa v prijímacom konaní občan podrobuje aj psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti. Podmienky výkonu psychofyziologického overenia pravdovravnosti ustanoví služobný predpis.

(5)
Skutočnosti podľa odseku 2 a § 18 ods. 5 písm. a) až c) sa nezdôvodňujú.“.

27.
§ 21 sa vypúšťa.
28.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34) § 52 ods. 3, § 53 ods. 4, § 54 ods. 2 a § 65 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

29.
§ 25 a 26 znejú:

㤠25
(1)
S profesionálnym vojakom, ktorý je ustanovený do funkcie čakateľ alebo kadet, služobný úrad bezprostredne po skončení základného vojenského výcviku uzatvorí dohodu o úhrade nákladov vynaložených na zabezpečenie odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl vo vzdelávacom zariadení alebo výcvikovom zariadení v pôsobnosti ministerstva; to neplatí, ak je profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený do funkcie v krátkodobej štátnej službe.

(2)
Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov a sídlo vzdelávacieho zariadenia alebo výcvikového zariadenia,

b)
dĺžku trvania odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl,

c)
povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl, ak sa počas prípravnej štátnej služby skončí jeho služobný pomer z dôvodov podľa § 83 ods. 2 písm. b), písm. h) druhého bodu, písm. i) až k) alebo § 83 ods. 6, alebo ak sa po vymenovaní do dočasnej štátnej služby jeho služobný pomer skončí v dobe podľa § 28 ods. 1 písm. a) z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5,

d)
najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena c),

e)
podmienky odstúpenia od dohody.

(3)
Ak sa prípravná štátna služba profesionálneho vojaka skončí prepustením podľa § 83 ods. 2 písm. b), písm. h) druhého bodu, písm. i) až k) alebo § 83 ods. 6, alebo ak profesionálny vojak zotrvá v dočasnej štátnej službe menej ako je uvedené v § 28 ods. 1 písm. a), suma podľa odseku 2 písm. d) sa pomerne zníži.

(4)
Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť profesionálneho vojaka znížiť sumu nákladov, ktoré je inak profesionálny vojak povinný uhradiť podľa dohody uzatvorenej podľa odseku 1.

(5)
Služobný úrad vráti profesionálnemu vojakovi sumu podľa odseku 3 alebo odseku 4, ktorú uhradil z dôvodu skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru, ak dodatočne splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere. Ak profesionálny vojak splní uvedenú povinnosť len sčasti, služobný úrad mu vráti sumu, ktorá zodpovedá miere splnenia povinnosti zotrvať v služobnom pomere. Nárok na vyplatenie sumy podľa prvej vety vzniká nasledujúcim dňom po dni, v ktorom profesionálny vojak splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere.

(6)
Určenie sumy nákladov a spôsob výpočtu pomerného zníženia nákladov vynaložených na zabezpečenie odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl ustanoví služobný predpis.

§ 26
(1)
S profesionálnym vojakom v prípravnej štátnej službe, na ktorého sa vzťahuje § 23 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) služobný úrad bezprostredne po ustanovení do funkcie kadeta, najneskôr však v deň skončenia základného vojenského výcviku, uzatvorí písomnú dohodu o umožnení získania vysokoškolského vzdelania a vojenského programu.

(2)
Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov a sídlo vysokej školy,

b)
stupeň vysokoškolského vzdelania a formu štúdia,35)

c)
študijný odbor a študijný program,36)

d)
dĺžku trvania štúdia,

e)
povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu, ak sa počas prípravnej štátnej služby skončí jeho služobný pomer z dôvodov podľa § 83 ods. 2 písm. b) až e), písm. h) druhého bodu, písm. i) až k) alebo § 83 ods. 6 alebo, ak nezotrvá v dočasnej štátnej službe po dobu deviatich rokov z dôvodu, že služobný pomer sa skončil podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5,

f)
najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena e),

g)
podmienky odstúpenia od dohody.

(3)
Suma podľa odseku 2 písm. f) sa pomerne zníži, ak
a)
sa prípravná štátna služba profesionálneho vojaka skončí prepustením podľa § 83 ods. 2 písm. b) až e), písm. h) druhého bodu, písm. i) až k) alebo § 83 ods. 6 alebo

b)
profesionálny vojak zotrvá v dočasnej štátnej službe menej ako deväť rokov z dôvodu, že služobný pomer sa skončil podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5.

(4)
Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť profesionálneho vojaka znížiť sumu nákladov, ktoré je inak profesionálny vojak povinný uhradiť podľa dohody uzatvorenej podľa odseku 1.

(5)
Služobný úrad vráti profesionálnemu vojakovi sumu podľa odseku 3 alebo odseku 4, ktorú uhradil z dôvodu skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru, ak dodatočne splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere. Ak profesionálny vojak splní uvedenú povinnosť len sčasti, služobný úrad mu vráti sumu, ktorá zodpovedá miere splnenia povinnosti zotrvať v služobnom pomere. Nárok na vyplatenie sumy podľa prvej vety vzniká nasledujúcim dňom po dni, v ktorom profesionálny vojak splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere.

(6)
Povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu v sume podľa odseku 3 písm. a) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je bezprostredne po skončení prípravnej štátnej služby vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 28 ods. 2, ak zotrvá v dočasnej štátnej službe počas troch rokov.

(7)
Ak profesionálny vojak, ktorý je vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 28 ods. 2, nezotrvá v dočasnej štátnej službe počas troch rokov z dôvodu, že jeho služobný pomer sa skončí podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5, vznikne mu povinnosť uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu v sume podľa odseku 3 písm. a), ktorá sa pomerne zníži.

(8)
Určenie sumy nákladov vynaložených na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu a spôsob výpočtu pomerného zníženia vynaložených nákladov ustanoví služobný predpis.“.

30.
V § 27 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo vykonal dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu,34a)“.
31.
V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú slová „uvedený v § 6 ods. 1 písm. d)“ a slová „vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva“.
32.
§ 28 znie:

㤠28
(1)
Do dočasnej štátnej služby sa
a)
vymenuje profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby na
1.
tri roky, ak je súčasne povýšený do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa alebo

2.
deväť rokov, ak je súčasne vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík,

b)
prijíma občan bez vykonania prípravnej štátnej služby na čas chýbajúci do uplynutia maximálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti, ktorá mu bude priznaná podľa § 50.

(2)
Služobný úrad môže profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe, ktorý je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku vysokej školy, riadne neskončí štúdium,34a) zanechá vysokoškolské štúdium na vlastnú žiadosť, alebo ktorý po zrušení akreditovaného študijného programu nepokračuje v štúdiu iného akreditovaného študijného programu, na základe jeho písomnej žiadosti vymenovať do dočasnej štátnej služby na tri roky, ak je súčasne povýšený do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa podľa § 43 ods. 2 písm. a).

(3)
Čas trvania dočasnej štátnej služby podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 možno opätovne predlžovať na základe dohody, najviac však do uplynutia maximálnej doby štátnej služby.

(4)
Ak je profesionálny vojak podľa odsekov 1 až 3 vymenovaný do vojenskej hodnosti alebo povýšený, čas trvania jeho dočasnej štátnej služby sa zmení na čas do uplynutia maximálnej doby štátnej služby alebo do vekovej hranice, ak táto uplynie skôr.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) § 65 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 137/2022 Z. z.“.

33.
V § 29 odsek 3 znie:

„(3)
Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka aj, ak o to požiada v lehote kratšej ako je uvedené v odseku 2 a služobný úrad mu na základe jeho žiadosti odpustí zmeškanie lehoty na podanie žiadosti podľa odseku 1 písm. a). Služobný úrad rozhodne o žiadosti bezodkladne.“.

34.
V § 29 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti poručík, ak je vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík na základe výberu na dôstojnícku funkciu podľa § 66“.
35.
V § 31 ods. 1 a 2 sa za slová „§ 15 ods. 3“ vkladajú slová „a 4“.
36.
V § 32 odsek 1 znie:

„(1)
Veková hranica sa nevzťahuje na náčelníka generálneho štábu, riaditeľa Vojenského spravodajstva, riaditeľa Vojenskej polície a rektora vojenskej vysokej školy počas výkonu funkcie a po skončení výkonu funkcie do dňa povolenia výnimky na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice na základe žiadosti. Žiadosť na zotrvanie v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice môže profesionálny vojak podať najneskôr do troch mesiacov od skončenia výkonu funkcie podľa prvej vety.“.

37.
V § 32 odsek 4 znie:

„(4)
Profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva možno výnimku podľa odsekov 2 a 3 povoliť súčasne s prijatím do štátnej služby najviac na päť rokov, ak nie je v odseku 1 ustanovené inak. Žiadosť na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice sa pri prijatí do štátnej služby nepodáva.“.

38.
§ 36 až 38 znejú:

㤠36
(1)
Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe v hodnostnom zbore mužstva a v hodnostnom zbore poddôstojníkov, ak o to požiada, môže byť v súlade s potrebami služobného úradu vyslaný na
a)
nadstavbové štúdium alebo pomaturitné štúdium v externej forme štúdia na náklady služobného úradu, ak má byť ustanovený do funkcie, na výkon ktorej sa vyžaduje úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie,

b)
vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo vysokoškolské štúdium druhého stupňa v externej forme štúdia na náklady služobného úradu, ak má byť ustanovený do funkcie, na ktorej výkon sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie.

(2)
O vyslaní profesionálneho vojaka na štúdium podľa odseku 1 rozhoduje služobný úrad.

(3)
Služobný úrad môže vyslať profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium podľa odseku 1 písm. b) aj mimo územia Slovenskej republiky.

(4)
Počet profesionálnych vojakov vysielaných na nadstavbové štúdium alebo pomaturitné štúdium podľa odseku 1 písm. a) a na vysokoškolské štúdium podľa odseku 1 písm. b) ustanoví každoročne služobný predpis.

§ 37
(1)
Požiadavky podľa § 33 ods. 2 získava profesionálny vojak v prípravnej štátnej službe, dočasnej štátnej službe a v stálej štátnej službe v špecializačnom štúdiu na výkon špecializovaných pracovných činností, v certifikačnej príprave na výkon certifikovaných pracovných činností, v kurzoch na vojenskú hodnosť, v kurzoch na výkon funkcie a v jazykových kurzoch.

(2)
Profesionálny vojak, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva a má byť vymenovaný do vojenskej hodnosti čatár podľa § 45 ods. 2, § 46 písm. a) alebo § 47 písm. a), absolvuje poddôstojnícky kurz pred vymenovaním do vojenskej hodnosti.

(3)
Profesionálny vojak, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva alebo v hodnostnom zbore poddôstojníkov a má byť vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík podľa § 45 ods. 3, § 46 písm. a) alebo § 47 písm. a) absolvuje dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl pred vymenovaním do vojenskej hodnosti.

(4)
Profesionálny vojak, ktorý bol v služobnom pomere podľa osobitných predpisov, absolvuje do jedného roka po prijatí do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva základný spravodajský kurz.

(5)
Profesionálny vojak môže absolvovať aj iné kurzy, ktorými si prehlbuje kvalifikáciu, ak to výkon štátnej služby vyžaduje.

(6)
Na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy, do kurzu podľa odsekov 1 až 4 a do kurzu podľa odseku 5, ktorý trvá nepretržite desať mesiacov alebo viac, vysiela profesionálneho vojaka služobný úrad.

(7)
Do kurzu podľa odseku 5 vysiela profesionálneho vojaka veliteľ.

(8)
Požiadavky na vojenskú hodnosť a odborné požiadavky na výkon funkcie, úroveň znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, spôsob ich získavania, podmienky uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadaviek na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou tohto zákona ustanoví služobný predpis.

§ 38
(1)
Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na štúdium podľa § 36 alebo § 37 ods. 1, prípravu podľa § 37 ods. 1 alebo na kurz podľa § 37 ods. 1 až 5 a ktorého služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby zotrvania v služobnom pomere, je povinný uhradiť služobnému úradu náklady spojené so štúdiom, prípravou alebo kurzom alebo ich pomernú časť. Tieto náklady je profesionálny vojak povinný uhradiť aj vtedy, ak štúdium, prípravu alebo kurz neskončí. Doba na zotrvanie v služobnom pomere nesmie byť dlhšia ako desať rokov.

(2)
Služobný úrad uzavrie písomnú dohodu o dobe zotrvania v služobnom pomere v závislosti od dĺžky trvania štúdia, prípravy alebo kurzu s profesionálnym vojakom, ktorý je vyslaný
a)
na štúdium podľa § 36 alebo § 37 ods. 1,

b)
do prípravy podľa § 37 ods. 1,

c)
do kurzu podľa § 37 ods. 1 až 5, ktorý trvá najmenej 40 dní, alebo

d)
do kurzu podľa § 37 ods. 1 až 5, ktorý trvá menej ako 40 dní a priame náklady na kurz sú vyššie ako 2 500 eur.

(3)
Súčasťou dohody podľa odseku 2 je aj povinnosť uhradiť náklady alebo ich pomernú časť, spojené so štúdiom podľa § 36 alebo § 37 ods. 1, prípravou podľa § 37 ods. 1 alebo kurzom podľa § 37 ods. 1 až 5, ak služobný pomer profesionálneho vojaka skončí pred uplynutím doby zotrvania v služobnom pomere alebo, ak profesionálny vojak štúdium podľa § 36 alebo § 37 ods. 1, prípravu podľa § 37 ods. 1 alebo kurz podľa § 37 ods. 1 až 5 neskončí.

(4)
Povinnosť uhradiť náklady spojené so štúdiom podľa § 36 alebo § 37 ods. 1, prípravou podľa § 37 ods. 1 alebo kurzom podľa § 37 ods. 1 až 5 profesionálnemu vojakovi nevznikne, ak
a)
je zrušený učebný odbor, študijný odbor, študijný program, štúdium, príprava alebo kurz, do ktorého bol vyslaný,

b)
sa skončí jeho služobný pomer podľa § 83 ods. 1 písm. a), b), g) až i) alebo podľa § 85 písm. b) alebo

c)
neskončí štúdium, prípravu alebo kurz z dôvodov ním nezavinených alebo zo zdravotných dôvodov.

(5)
Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť profesionálneho vojaka znížiť alebo odpustiť úhradu nákladov, ktoré je inak profesionálny vojak povinný uhradiť podľa odseku 3.

(6)
Služobný úrad vráti profesionálnemu vojakovi náklady podľa odseku 3, ktoré je povinný uhradiť z dôvodu skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru, a ktoré uhradil, ak dodatočne splní povinnosť zotrvať v služobnom pomere. Nárok na vyplatenie uhradených nákladov vzniká nasledujúcim dňom po dni, v ktorom profesionálny vojak splní záväzok na zotrvanie v služobnom pomere. Ak profesionálny vojak splní uvedený záväzok len sčasti, služobný úrad mu vráti uhradené náklady, ktoré zodpovedajú miere splnenia záväzku. Nárok vzniká nasledujúcim dňom po dni, v ktorom je profesionálny vojak prepustený zo služobného pomeru vo výške zodpovedajúcej zostatku predtým uhradených nákladov po odpočítaní nákladov zodpovedajúcich nesplnenému záväzku.

(7)
Náklady na účely
a)
odseku 2 písm. a) a b) sa určujú paušálnou sumou za jeden mesiac štúdia alebo prípravy,

b)
odseku 2 písm. c) sa určujú paušálnou sumou za jeden deň kurzu podľa § 37 ods. 1 až 5, pričom za jeden deň kurzu sa považuje deň, v ktorom sa obvykle uskutočňuje kurz,

c)
odseku 2 písm. d) sú najmä účastnícky poplatok a ďalšie náklady spojené s účasťou v kurze podľa § 37 ods. 1 až 5.

(8)
Do nákladov sa nezahŕňajú náklady, ktoré sa účtujú podľa osobitného predpisu.82)

(9)
Služobný predpis ustanoví
a)
náležitosti dohody podľa odseku 2,

b)
dobu zotrvania v služobnom pomere v závislosti od dĺžky trvania štúdia, prípravy alebo kurzu a pri kurze podľa odseku 2 písm. d) aj v závislosti od výšky nákladov,

c)
paušálnu sumu podľa odseku 7 písm. a) a b) a

d)
spôsob výpočtu pomerného zníženia nákladov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 44 a 45 sa vypúšťajú.

39.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:

㤠38a
(1)
Pri vzniku služobného pomeru môže služobný úrad poskytnúť profesionálnemu vojakovi peňažné prostriedky na úplné alebo čiastočné splnenie jeho záväzku uhradiť náklady vynaložené na vzdelávanie predchádzajúcemu zamestnávateľovi (ďalej len „kompenzácia záväzku“). Pri poskytnutí kompenzácie záväzku je občan najneskôr v deň prijatia do štátnej služby povinný so služobným úradom uzavrieť dohodu o zotrvaní v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe.

(2)
Suma kompenzácie záväzku nesmie presiahnuť tridsaťnásobok hodnostného platu vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a.

(3)
Profesionálny vojak, s ktorým služobný úrad uzatvoril dohodu podľa odseku 1, a ktorého služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby určenej v dohode podľa odseku 1, je povinný vrátiť služobnému úradu kompenzáciu záväzku alebo jeho pomernú časť. Doba určená na zotrvanie v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe nesmie byť dlhšia ako desať rokov.

(4)
Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)
získané vzdelanie, osvedčenie alebo oprávnenie, za ktoré sa poskytuje kompenzácia záväzku,

b)
názov a sídlo zamestnávateľa, ku ktorému má profesionálny vojak záväzok,

c)
spôsob poskytnutia a výšku kompenzácie záväzku,

d)
dobu určenú na zotrvanie v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe,

e)
povinnosť profesionálneho vojaka vrátiť poskytnutú kompenzáciu záväzku, ak nezotrvá v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe po dobu určenú na zotrvanie z dôvodu, že služobný pomer sa skončil podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5.

(5)
Dobu na zotrvanie v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe podľa odseku 4 písm. d) v závislosti od výšky kompenzácie záväzku ustanoví služobný predpis.“.

40.
V § 40 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Služobný pomer nevznikne, ak občan, ktorý má byť prijatý do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva
a)
nepredloží potvrdenie podľa § 19 ods. 3 písm. e),

b)
uvedie v čestnom vyhlásení podľa § 19 ods. 3 písm. f) nepravdivé údaje.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

41.
§ 41 vrátane nadpisu znie:

㤠41
Štruktúra služobnej kariéry
(1)
Štruktúra služobnej kariéry sa vytvára pre vojenské hodnosti v hodnostnom zbore mužstva od vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, v hodnostnom zbore poddôstojníkov, v hodnostnom zbore dôstojníkov a v hodnostnom zbore generálov.

(2)
Štruktúru služobnej kariéry vytvára a určuje ten, komu zodpovednosť za vojenskú odbornosť a jej špecializáciu vyplýva z funkcie (ďalej len „garant vojenskej odbornosti“).

(3)
Veliteľ v súčinnosti s príslušným garantom vojenskej odbornosti vytvára pre plánovanie služobnej kariéry profesionálneho vojaka personálny zámer.

(4)
Zmenu vojenskej odbornosti alebo jej špecializácie pri personálnych opatreniach s profesionálnym vojakom môže služobný úrad vykonať len so súhlasom príslušných garantov vojenskej odbornosti; to neplatí pre vojenskú odbornosť vojenské spravodajstvo, vojenská polícia, vojenská duchovná služba a pre profesionálnych vojakov ustanovených do funkcií s plánovanou vojenskou hodnosťou vojak 2. stupňa a slobodník.

(5)
Ak garant vojenskej odbornosti nesúhlasí so zmenou vojenskej odbornosti alebo jej špecializácie, môže o zmene vojenskej odbornosti alebo jej špecializácie rozhodnúť
a)
minister, ak má byť profesionálny vojak ustanovený do funkcie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a),

b)
náčelník generálneho štábu, ak má byť profesionálny vojak ustanovený do funkcie v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a f).

(6)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na Vojenské spravodajstvo a Vojenskú políciu.

(7)
Podrobnosti o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách, podrobnosti o plánovaní funkcií pre profesionálnych vojakov a určenie funkcií garantov vojenských odborností ustanoví služobný predpis.“.

42.
V § 42 odsek 4 znie:

„(4)
Vojenské hodnosti uvedené v odseku 3
a)
písm. a) až d) tvoria hodnostný zbor mužstva,

b)
písm. e) až i) tvoria hodnostný zbor poddôstojníkov,

c)
písm. j) až o) tvoria hodnostný zbor dôstojníkov,

d)
písm. p) až s) tvoria hodnostný zbor generálov.“.

43.
V § 43 odsek 2 znie:

„(2)
Dňom vymenovania do dočasnej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby služobný úrad profesionálneho vojaka
a)
povýši do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, ak bol pripravovaný pre hodnostný zbor
1.
mužstva,

2.
poddôstojníkov a absolvoval odborný výcvik jednotlivca alebo

3.
dôstojníkov a nedokončil vysokoškolské štúdium,

b)
vymenuje do vojenskej hodnosti poručík, ak bol pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.“.

44.
V § 44 ods. 1 sa za slovo „stupňa,“ vkladá slovo „čatár,“.
45.
§ 45 až 48 znejú:

㤠45
(1)
Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe služobný úrad povýši, ak
a)
od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia, priznania vojenskej hodnosti alebo nahradenia vojenskej hodnosti uplynie minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti,

b)
podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré alebo dobré výsledky,

c)
je ustanovený do funkcie, na ktorú je táto vojenská hodnosť plánovaná,

d)
spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby.

(2)
Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe, ktorý dosiahne vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva, spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby, služobný úrad vymenuje do vojenskej hodnosti čatár, ak
a)
v prípravnej štátnej službe je pripravovaný pre hodnostný zbor poddôstojníkov a absolvuje odborný výcvik jednotlivca a jeho služobný pomer trvá najmenej tri roky alebo

b)
je podľa § 66 určený na ustanovenie do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore poddôstojníkov.

(3)
Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe, ktorý dosiahne vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva alebo v hodnostnom zbore poddôstojníkov, spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby, služobný úrad vymenuje do vojenskej hodnosti poručík, ak
a)
absolvuje vysokoškolské štúdium druhého stupňa, na ktoré bol vyslaný služobným úradom podľa § 36 ods. 1 písm. b) alebo

b)
je podľa § 66 určený na ustanovenie do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore dôstojníkov.

(4)
Vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie profesionálneho vojaka sa vykoná súčasne s ustanovením do funkcie, na ktorú je táto vojenská hodnosť plánovaná; to neplatí, ak ide o vymenovanie profesionálneho vojaka do vojenskej hodnosti brigádny generál alebo o povýšenie do vojenskej hodnosti generálmajor, generálporučík a generál.

§ 46
Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude vymenovaný alebo ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenská polícia, vojenská hudba, vojenská duchovná služba, právna služba, finančno-ekonomická služba, špeciálne operácie, spravodajstvo a elektronický boj, kybernetické operácie, vojenské zdravotníctvo alebo vojenský vrcholový šport, do funkcie v špecializácii psychológ, pilot, lietajúci letovod, palubný špecialista letectva, padákový odborník letectva, odborník riadenia letovej prevádzky, odborník meteorologickej služby, palubný inžinier a palubný technik, odborník na likvidáciu výbušnín, munície a nástražných výbušných systémov, odborník informatiky a automatizácie velenia, odborník na horizontálne a vertikálne stavby, do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore poddôstojníkov vo vojenskej odbornosti inžinierska letecká služba, do funkcie v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, do funkcie vysokoškolského učiteľa,47a) do funkcie v silách pre špeciálne operácie, do funkcie podľa § 65a a profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b), služobný úrad
a)
vymenuje do vojenskej hodnosti čatár alebo poručík, ak
1.
podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré alebo dobré výsledky,

2.
spĺňa vzdelanie na vojenskú hodnosť, požiadavky na vojenskú hodnosť a úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na vojenskú hodnosť vyžadujú,

3.
je na funkcii plánovaná vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol, alebo

b)
povýši, ak spĺňa podmienky podľa písmena a) a ak od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia, priznania vojenskej hodnosti alebo nahradenia vojenskej hodnosti uplynula minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti.


§ 47
Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude vymenovaný alebo ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo, služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d)
a)
vymenuje do vojenskej hodnosti čatár alebo poručík, ak
1.
podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré alebo dobré výsledky,

2.
spĺňa vzdelanie na vojenskú hodnosť, požiadavky na vojenskú hodnosť a úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na vojenskú hodnosť vyžadujú,

3.
je na funkcii plánovaná vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol, alebo

b)
povýši, ak spĺňa podmienky podľa písmena a) a ak od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia, priznania vojenskej hodnosti alebo nahradenia vojenskej hodnosti uplynula minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti.


§ 48
(1)
Profesionálneho vojaka môže minister na návrh náčelníka generálneho štábu alebo vedúceho služobného úradu podľa § 6 ods. 1 písm. a), c) až f) mimoriadne povýšiť, ak profesionálny vojak spĺňa podmienky podľa § 45 ods. 1 písm. c) a d) alebo podľa § 46 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu alebo § 47 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a
a)
od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia, priznania vojenskej hodnosti alebo nahradenia vojenskej hodnosti uplynie najmenej polovica minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti,

b)
podľa služobných hodnotení v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré výsledky.

(2)
Profesionálneho vojaka v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. b) môže náčelník generálneho štábu mimoriadne povýšiť, ak profesionálny vojak spĺňa podmienky podľa § 45 ods. 1 písm. c) a d) alebo podľa § 46 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu alebo § 47 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a
a)
od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia, priznania vojenskej hodnosti alebo nahradenia vojenskej hodnosti uplynie najmenej polovica minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti,

b)
podľa služobných hodnotení v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré výsledky.

(3)
Profesionálneho vojaka podľa odseku 2 počas služobnej kariéry môže náčelník generálneho štábu mimoriadne povýšiť len jedenkrát.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

46.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Podmienka priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje § 54 ods. 12, sa na účely tohto zákona považuje za splnenú.“.

47.
V § 50 odsek 1 znie:

„(1)
Občanovi pri prijatí do dočasnej štátnej služby alebo do stálej štátnej služby služobný úrad prizná vojenskú hodnosť, ktorú predtým dosiahol alebo ktorá mu je priznaná podľa osobitného predpisu,48) a ak ide o občana, ktorý vykonával štátnu službu v služobnom pomere, uplynula mu minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti podľa tohto zákona a spĺňa podmienky podľa § 45, 46 alebo § 47 môže priznať vojenskú hodnosť o jeden stupeň vyššiu než akú dosiahol pri skončení štátnej služby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48) § 21 ods. 13 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

48.
V § 51 ods. 6 písmeno a) znie:

„a)
vymenovania alebo povýšenia do vojenskej hodnosti, ktorá je rovnaká ako zapožičaná vojenská hodnosť,“.

49.
V § 54 ods. 2 sa za slová „bodové hodnotenie“ vkladajú slová „plnenia služobných povinností,“.
50.
V § 54 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5)
Ak výkon štátnej služby neumožňuje spracovať služobné hodnotenie profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. c), v termíne na spracovanie služobného hodnotenia podľa odseku 4, spracuje hodnotiteľ služobné hodnotenie písomne za predchádzajúci kalendárny rok po pominutí dôvodov brániacich v jeho spracovaní, najneskôr však do 10 dní odo dňa návratu profesionálneho vojaka na územie Slovenskej republiky. So služobným hodnotením hodnotiteľ preukázateľne oboznámi profesionálneho vojaka do 15 dní od jeho spracovania.

(6)
Ak profesionálneho vojaka z dôvodu neprítomnosti v štátnej službe nemožno preukázateľne oboznámiť so služobným hodnotením v termíne podľa odseku 4 alebo v lehote podľa odseku 5, hodnotiteľ takéto oboznámenie vykoná najneskôr do troch dní odo dňa skončenia jeho neprítomnosti v štátnej službe. Profesionálny vojak oboznámenie sa so služobným hodnotením potvrdí svojím podpisom.

(7)
Ak podmienky výkonu štátnej služby neumožňujú, alebo ak z dôvodu neprítomnosti v štátnej službe hodnotiteľa alebo profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva nemožno spracovať služobné hodnotenie profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva alebo profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva nemožno so služobným hodnotením preukázateľne oboznámiť v termíne podľa odseku 4, spracuje hodnotiteľ služobné hodnotenie písomne za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do troch dní po pominutí dôvodov brániacich v jeho spracovaní. So služobným hodnotením hodnotiteľ preukázateľne oboznámi profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva do siedmich dní od jeho spracovania. Ak do 30. apríla hodnotiteľ nemôže podľa prvej vety
a)
spracovať služobné hodnotenie, služobné hodnotenie spracuje nadriadený veliteľ hodnotiteľa,

b)
preukázateľne oboznámiť so služobným hodnotením profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, na oboznámenie profesionálneho vojaka so služobným hodnotením sa primerane vzťahuje § 218 ods. 1.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 11.

51.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Služobné hodnotenie náčelníka generálneho štábu, riaditeľa Vojenského spravodajstva, riaditeľa Vojenskej polície, náčelníka vojenskej kancelárie prezidenta, rektora vojenskej vysokej školy, generálneho duchovného Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a ordinára ozbrojených síl Slovenskej republiky a ozbrojených zborov Slovenskej republiky sa nespracúva.“.

52.
V § 55 odsek 1 znie:

„(1)
Priebežné hodnotenie slúži ako podklad na spracovanie služobného hodnotenia a spracúva ho hodnotiteľ, ak
a)
je profesionálny vojak ustanovený do funkcie k inému hodnotiteľovi,

b)
je profesionálny vojak zaradený do personálnej zálohy podľa § 72,

c)
je profesionálny vojak dočasne pozbavený výkonu štátnej služby podľa § 76 alebo

d)
dôjde k zmene hodnotiteľa.“.

53.
V § 55 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ak vznikne v hodnotenom období opätovne dôvod na spracovanie priebežného hodnotenia, priebežné hodnotenie sa spracuje podľa odseku 1, len ak pôvodne spracované priebežné hodnotenie nezodpovedá dosahovaným výsledkom hodnoteného profesionálneho vojaka.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

54.
V § 55 ods. 4 sa slová „5, 6 a 8“ nahrádzajú slovami „5 až 9, 11 a 12“.
55.
§ 58 znie:

㤠58
Podrobnosti o služobnom hodnotení, priebežnom hodnotení, o spôsobe oboznamovania profesionálneho vojaka so služobným hodnotením, priebežným hodnotením, o komisii podľa § 57 ods. 2, o náležitostiach rozhodnutia o odvolaní proti služobnému hodnoteniu a odvolacie orgány ustanoví služobný predpis.“.

56.
V § 63 ods. 2 sa slová „§ 64 alebo § 65 alebo vymenuje do funkcie podľa osobitných predpisov13)“ nahrádzajú slovami „§ 64, 65 alebo § 65a ods. 1“.
57.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Profesionálny vojak vymenovaný do funkcie podľa osobitných predpisov37) sa považuje za profesionálneho vojaka ustanoveného do funkcie podľa tohto zákona.“.

58.
V § 64 odsek 2 znie:

„(2)
Profesionálneho vojaka možno ustanoviť do funkcie v inej vojenskej odbornosti alebo jej špecializácii len za podmienok podľa odseku 1 a § 41 ods. 4 alebo ods. 5.“.

59.
§ 65, 65a a 66 znejú:

㤠65
(1)
Profesionálneho vojaka môže služobný úrad ustanoviť do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenská polícia, vojenská hudba, právna služba, finančno-ekonomická služba, špeciálne operácie, spravodajstvo a elektronický boj, kybernetické operácie, vojenské zdravotníctvo alebo vojenský vrcholový šport, do funkcie v špecializácii psychológ, pilot, lietajúci letovod, palubný špecialista letectva, padákový odborník letectva, odborník riadenia letovej prevádzky, odborník meteorologickej služby, palubný inžinier a palubný technik, odborník na likvidáciu výbušnín, munície a nástražných výbušných systémov, odborník informatiky a automatizácie velenia, odborník na horizontálne a vertikálne stavby, do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore poddôstojníkov vo vojenskej odbornosti inžinierska letecká služba, do funkcie vysokoškolského učiteľa, do funkcie v silách pre špeciálne operácie a do funkcie v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, ak
a)
spĺňa vzdelanie na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,

b)
spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,

c)
spĺňa úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na výkon funkcie vyžaduje, a

d)
je na funkcii plánovaná rovnaká alebo vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol.

(2)
Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba alebo ktorý je alebo bude vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a), môže služobný úrad ustanoviť do funkcie, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a c).

(3)
Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo alebo ktorý je alebo bude vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 2, môže služobný úrad ustanoviť do funkcie, na ktorú je plánovaná rovnaká, vyššia alebo najviac o dva stupne nižšia vojenská hodnosť, než akú dosiahol, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a c).

(4)
Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude vyčlenený na plnenie úloh podľa § 71 ods. 1 písm. f) alebo ktorý je alebo bude vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) môže služobný úrad ustanoviť do funkcie, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) až c).

(5)
Profesionálneho vojaka vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba možno ustanoviť do inej funkcie len na základe predchádzajúceho súhlasu príslušnej cirkevnej autority.

(6)
Profesionálneho vojaka možno ustanoviť do funkcie v inej vojenskej odbornosti alebo jej špecializácii len za podmienok podľa odseku 1 a § 41 ods. 4 alebo ods. 5.“.

§ 65a
(1)

Profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa môže služobný úrad výnimočne ustanoviť, ak v § 65 nie je ustanovené inak, do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou až o dva stupne vyššou, než akú profesionálny vojak dosiahol, ak

a)

spĺňa vzdelanie na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,

b)

spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený, a

c)

spĺňa úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na výkon funkcie vyžaduje.

(2)

Profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti slobodník, desiatnik, čatár, rotný, rotmajster, poručík, nadporučík, kapitán, major a podplukovník môže služobný úrad výnimočne ustanoviť, ak v § 65 nie je ustanovené inak, do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou o jeden stupeň vyššou, než akú profesionálny vojak dosiahol, ak

a)

spĺňa vzdelanie na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,

b)

spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,

c)

spĺňa úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na výkon funkcie vyžaduje a

d)

podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré výsledky alebo dobré výsledky.

(3)

Profesionálneho vojaka možno ustanoviť do funkcie v inej vojenskej odbornosti alebo jej špecializácii len za podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2 a § 41 ods. 4 alebo ods. 5.

§ 66
(1)

Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe môže služobný úrad podľa § 64 alebo § 65 ustanoviť do voľnej funkcie v rovnakom hodnostnom zbore aj na základe výberu (ďalej len „výber na funkciu“).

(2)

Pre doplňovanie hodnostného zboru poddôstojníkov alebo hodnostného zboru dôstojníkov môže služobný úrad vyhlásiť výber pre profesionálnych vojakov

a)

v hodnostnom zbore mužstva na ustanovenie do funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov (ďalej len „výber na poddôstojnícku funkciu“),

b)

v hodnostnom zbore mužstva a v hodnostnom zbore poddôstojníkov na ustanovenie do funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov (ďalej len „výber na dôstojnícku funkciu“).

(3)

Výber na funkciu, výber na poddôstojnícku funkciu a výber na dôstojnícku funkciu sa môže vykonať aj na funkciu, ktorá sa uvoľní do šiestich mesiacov od vyhlásenia výberu.

(4)

Výber na funkciu, výber na poddôstojnícku funkciu a výber na dôstojnícku funkciu vyhlasuje služobný úrad na svojom webovom sídle najmenej 21 dní pred jeho uskutočnením. Oznámenie o výbere na funkciu, výbere na poddôstojnícku funkciu a výbere na dôstojnícku funkciu obsahuje najmä

a)

názov organizačnej zložky,

b)

názov funkcie vrátane plánovanej vojenskej hodnosti, vojenskej odbornosti a jej špecializácie a miesta výkonu štátnej služby,

c)

stručný opis činností vyplývajúcich z funkcie,

d)

požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby,

e)

údaje o tom, či sa na výkon funkcie vyžadujú predpoklady ustanovené osobitným predpisom,22)

f)

ďalšie požiadavky, ktoré sú potrebné na výkon funkcie,

g)

zoznam požadovaných dokladov,

h)

termín a miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberu.

(5)

Žiadosť o zaradenie do výberu na funkciu, do výberu na poddôstojnícku funkciu a do výberu na dôstojnícku funkciu podáva profesionálny vojak písomne. Žiadosť o zaradenie do výberu na funkciu, do výberu na poddôstojnícku funkciu a do výberu na dôstojnícku funkciu podaná elektronickými prostriedkami musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak profesionálny vojak podá žiadosť o zaradenie do výberu na funkciu, do výberu na poddôstojnícku funkciu a do výberu na dôstojnícku funkciu elektronickými prostriedkami nepodpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, je povinný ju doručiť služobnému úradu aj v listinnej podobe, najneskôr do piatich dní odo dňa jej podania elektronickými prostriedkami.

(6)

Výber na funkciu, výber na poddôstojnícku funkciu a výber na dôstojnícku funkciu vykonáva výberová komisia, ktorú zriaďuje služobný úrad.

(7)

Výberom na funkciu sa overujú schopnosti, osobnostné vlastnosti a odborné znalosti profesionálneho vojaka, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu činností, ktoré má profesionálny vojak vykonávať v príslušnej funkcii.

(8)

Výberom na poddôstojnícku funkciu sa overuje splnenie podmienok na ustanovenie do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore poddôstojníkov, najmä splnenie kvalifikačných predpokladov, osobnostných predpokladov na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore poddôstojníkov a splnenie požadovaných odborných znalostí profesionálneho vojaka, ktoré sú potrebné pre profesionálneho vojaka v hodnostnom zbore poddôstojníkov v príslušnej vojenskej odbornosti a jej špecializácii.

(9)

Výberom na dôstojnícku funkciu sa overuje splnenie podmienok na ustanovenie do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore dôstojníkov, najmä splnenie kvalifikačných predpokladov, osobnostných predpokladov na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov a splnenie požadovaných odborných znalostí profesionálneho vojaka, ktoré sú potrebné pre profesionálneho vojaka v hodnostnom zbore dôstojníkov v príslušnej vojenskej odbornosti a jej špecializácii.

(10)

Poradie profesionálnych vojakov získané na základe výsledkov výberu na funkciu, výberu na poddôstojnícku funkciu alebo výberu na dôstojnícku funkciu je záväzné pre ustanovenie profesionálneho vojaka do funkcie.

(11)

Služobný úrad písomne oznámi profesionálnemu vojakovi výsledok výberu na funkciu, výberu na poddôstojnícku funkciu alebo výberu na dôstojnícku funkciu do desiatich dní od jeho skončenia.

(12)

Služobný úrad zaradí do výberu na funkciu profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti o jeden stupeň nižšej, než je vojenská hodnosť plánovaná na obsadzovanej funkcii, ak profesionálnemu vojakovi uplynie minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti a ak o to profesionálny vojak požiada alebo na návrh veliteľa; služobný úrad môže zaradiť do výberu na funkciu aj profesionálneho vojaka, ktorý požiada o zaradenie do výberu na funkciu a dosiahne vojenskú hodnosť, v ktorej je vyhlásený výber.

(13)

Služobný úrad zaradí do výberu na poddôstojnícku funkciu alebo do výberu na dôstojnícku funkciu profesionálneho vojaka, ak o to profesionálny vojak požiada alebo na návrh veliteľa.

(14)

Veliteľ môže návrh na zaradenie do výberu na funkciu, výberu na poddôstojnícku funkciu alebo do výberu na dôstojnícku funkciu predložiť len s predchádzajúcim súhlasom profesionálneho vojaka. Návrh na zaradenie do výberu na funkciu, výberu na poddôstojnícku funkciu a výberu na dôstojnícku funkciu v služobnom úrade uvedenom v § 6 ods. 1 písm. d) môže podať aj služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c), e) alebo písm. f), ak ho na to služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d) vyzve.

(15)

Služobný úrad vyhlásený výber na funkciu, výber na poddôstojnícku funkciu a výber na dôstojnícku funkciu zruší, ak žiaden profesionálny vojak nesplní určené kritériá alebo do skončenia výberu na funkciu, výberu na poddôstojnícku funkciu alebo výberu na dôstojnícku funkciu je zrušená funkcia, na ktorú je výber na funkciu, výber na poddôstojnícku funkciu alebo výber na dôstojnícku funkciu vyhlásený, alebo funkcia je obsadená iným spôsobom. Ak funkcia, na ktorú je vyhlásený výber na funkciu, výber na poddôstojnícku funkciu a výber na dôstojnícku funkciu, je zrušená po skončení výberu, profesionálneho vojaka, ktorý je určený na ustanovenie do tejto funkcie, môže s jeho súhlasom služobný úrad ustanoviť do inej funkcie v rovnakej vojenskej odbornosti. Služobný úrad je povinný zrušenie výberu na funkciu, výberu na poddôstojnícku funkciu a výberu na dôstojnícku funkciu bezodkladne oznámiť profesionálnemu vojakovi, ktorý je do výberu zaradený.

(16)

Ustanovenia odsekov 4, 5, 12 a 13 sa nevzťahujú na výber na funkciu, výber na poddôstojnícku funkciu a výber na dôstojnícku funkciu vo Vojenskom spravodajstve. Služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. d) zaradí do výberu na poddôstojnícku funkciu alebo do výberu na dôstojnícku funkciu profesionálneho vojaka na návrh veliteľa.

(17)

Podrobnosti o výbere na funkciu, výbere na poddôstojnícku funkciu a výbere na dôstojnícku funkciu, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberu na funkciu, výberu na poddôstojnícku funkciu a výberu na dôstojnícku funkciu ustanoví služobný predpis.“.

60.
Doterajší text § 67 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak profesionálny vojak vykonávajúci štátnu službu vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo alebo vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo má v záujme služobného úradu vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený, v inom mieste výkonu štátnej služby, služobný úrad profesionálnemu vojakovi zmení miesto výkonu štátnej služby bez ustanovenia do funkcie podľa § 63 až 65a.“.

61.
V § 68 ods. 1 sa za slovo „spĺňa“ vkladajú slová „vzdelanie na výkon funkcie a“.
62.
V § 68 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo než aká je plánovaná na funkcii, do ktorej je ustanovený, ak je vyčlenený na plnenie úloh Vojenského spravodajstva“.
63.
V § 69 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Veliteľ môže poveriť zastupovaním profesionálneho vojaka, ktorý je ustanovený do veliteľskej funkcie, aj podriadeného štátneho zamestnanca alebo podriadeného zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme v určenom rozsahu, a to najviac na 14 po sebe nasledujúcich dní. Podriadeného zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme možno poveriť zastupovaním len s jeho predchádzajúcim súhlasom.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

64.
V § 69 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva nemožno poveriť zastupovaním iného profesionálneho vojaka ustanoveného do funkcie s nižšou plánovanou vojenskou hodnosťou, než aká je plánovaná na funkcii, do ktorej je profesionálny vojak ustanovený.“.
65.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ak štátnemu zamestnancovi alebo zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme poverenému zastupovaním podľa odseku 3 veliteľ neurčí rozsah oprávnení, štátny zamestnanec alebo zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme vykonáva oprávnenia zastupovaného profesionálneho vojaka v plnom rozsahu.“.

66.
V § 71 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. b)“.
67.
V § 71 odsek 7 znie:

„(7)
Skončiť vyčlenenie profesionálneho vojaka možno aj na návrh náčelníka generálneho štábu alebo na návrh vedúceho služobného úradu, v pôsobnosti ktorého je profesionálny vojak vyčlenený; to neplatí pre profesionálneho vojaka prijatého na plnenie úloh Vojenského spravodajstva podľa § 16 ods. 10.“.

68.
V § 71 odsek 9 znie:

„(9)
Vyčlenenie podľa odseku 7 sa skončí dňom, ktorý predchádza personálnemu opatreniu podľa odseku 5 alebo zaradeniu do personálnej zálohy podľa § 73 ods. 1 písm. d), ak je to v záujme služobného úradu, v ktorom môže byť toto personálne opatrenie realizované.“.

69.
V § 71 ods. 10 sa slová „§ 19 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4 písm. b)“ a slová „§ 21 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 4“.
70.
V § 72 ods. 1 sa slová „§ 73 až 75“ nahrádzajú slovami „§ 73 až § 76 ods. 1 a 2“.
71.
V § 72 ods. 3 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d)
ustanovení profesionálneho vojaka do funkcie, ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka zruší podľa § 76 ods. 6,

e)
ustanovení profesionálneho vojaka do funkcie, ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka skončí podľa § 76 ods. 8,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená f) a g).

72.
V § 73 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov služobný úrad môže zaradiť profesionálneho vojaka dočasne pozbaveného výkonu štátnej služby podľa § 76 ods. 1 alebo ods. 2, ak výkon funkcie, ktorú profesionálny vojak nemôže vykonávať, je nevyhnutný pre služobný úrad; dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby trvá.“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

73.
V § 74 ods. 1 písm. c), § 106 ods. 1 písm. g), § 168 ods. 1, 3 a 6, § 169 ods. 3, § 192 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. a), § 211 ods. 1 a § 213 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 37 ods. 1 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 1 až 5“.
74.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:

„55) § 64 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

75.
V § 76 ods. 6 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
je zrušené uznesenie o vznesení obvinenia profesionálneho vojaka,55a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:

„55a) § 194 ods. 1 Trestného poriadku.“.

Doterajšie písmena c) a d) sa označujú ako písmena d) a e).

76.
V § 76 odsek 7 znie:

„(7)
Ak je na profesionálneho vojaka za trestný čin podľa odseku 1 podaná obžaloba55b) alebo je profesionálny vojak právoplatne odsúdený za trestný čin podľa odseku 1 alebo odseku 2, alebo sa potvrdia dôvody, pre ktoré je profesionálny vojak dočasne pozbavený výkonu štátnej služby podľa odseku 3, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka sa skončí dňom skončenia jeho štátnej služby prepustením zo služobného pomeru.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55b znie:

„55b) § 234 Trestného poriadku.“.

77.
§ 76 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Ak je personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne zrušený profesionálnemu vojakovi, ktorý je v čase prepustenia zo služobného pomeru dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby trvá, ak trvajú dôvody podľa odseku 1 alebo odseku 2.“.

78.
V § 82 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
siedmy deň odo dňa účinnosti zmeny výšky a zloženia služobného platu, ak k zmene došlo z dôvodu zvýšenia hodnostného platu podľa § 157 ods. 5,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

79.
V § 82 ods. 2 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
80.
V § 83 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo, ak sa na neho vzťahoval pri prijatí do štátnej služby § 16 ods. 10 a podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu alebo funkciu, do ktorej je ustanovený, ak v odseku 7 nie je uvedené inak,“.
81.
V § 83 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
poruší obmedzenie alebo zákaz podľa § 12, alebo zákaz podľa § 13, alebo základnú povinnosť profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. n) alebo ods. 2 písm. a), c), písm. d) prvého bodu alebo písm. e), alebo opakovane poruší základnú povinnosť profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 2 písm. b) alebo písm. d) druhého bodu,“.

82.
V § 83 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
za trestný čin vojenský,24) za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,25) alebo za zločin26) je
1.
právoplatne odsúdený, bez ohľadu na to, či mu je odsúdenie za takýto trestný čin zahladené, alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený, alebo

2.
na neho podaná obžaloba,55b)“.

83.
V § 83 ods. 1 písm. g) prvom bode sa slová „§ 73 ods. 1 alebo ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 1, 2 alebo ods. 5“.
84.
V § 83 ods. 1 písm. g) treťom bode sa vypúšťajú slová „z vekovej hranice“.
85.
V § 83 ods. 1 písmená i) a j) znejú:

„i)
dosiahne vekovú hranicu, nepodá si žiadosť podľa § 32 ods. 1 a od skončenia výkonu jeho funkcie uvedenej v § 32 ods. 1 prvej vete uplynie deväť mesiacov alebo uplynie čas, na ktorý mu je povolená výnimka podľa § 32 ods. 2 a 3,

j)
dosiahne dobu podľa § 28 ods. 1 písm. a), § 28 ods. 2 alebo § 28 ods. 3,“.

86.
V § 83 ods. 1 písm. n) sa slová „§ 18 ods. 5 písm. f),“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 3 písm. f),“.
87.
V § 83 ods. 1 písmená p) a q) znejú:

„p)
je odvolaný z funkcie, do ktorej bol vymenovaný podľa osobitných predpisov37) alebo je odvolaný z funkcie na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority, a nie je rozhodnuté o jeho ustanovení do inej funkcie alebo o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 73 ods. 2,

q)
nastane dôvod podľa § 71 ods. 7, vyčlenenie nie je skončené a jeho zotrvanie v štátnej službe nie je v záujme žiadneho služobného úradu.“.

88.
V § 83 ods. 2 písmená c) až h) znejú:

„c)
je vylúčený z vysokoškolského štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku vysokej školy a nie je vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 28 ods. 2,

d)
neskončí vysokoškolské štúdium v určenom termíne a nie je vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 28 ods. 2,

e)
zanechal vysokoškolské štúdium na vlastnú žiadosť a nie je vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 28 ods. 2,

f)
nie je po zrušení akreditovaného študijného programu prijatý do iného akreditovaného študijného programu a nie je vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 28 ods. 2,

g)
nie je uzavretá písomná dohoda podľa § 25 ods. 1 alebo § 26 ods. 1,

h)
neskončí v termíne určenom vzdelávacím programom alebo výcvikovým programom vzdelávacieho zariadenia alebo výcvikového zariadenia úspešne
1.
základný vojenský výcvik alebo

2.
odborný výcvik jednotlivca, dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl alebo vojenský program,“.

89.
V § 83 ods. 5 písmená d) a e) znejú:

„d)
počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov mu je opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. b) alebo mu je uložené disciplinárne opatrenie zníženia služobného platu podľa § 139 ods. 1 písm. b) vo výške 10 % alebo viac na obdobie dlhšie ako štyri mesiace, alebo mu v čase, keď je vyhlásená mimoriadna situácia,61a) alebo v čase, keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia,61b) je uložené disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. b),

e)
poruší základnú povinnosť profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. d),“.

90.
V § 83 ods. 5 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až i), ktoré znejú:

„f)
poruší základnú povinnosť podľa § 134 ods. 1 písm. p),

g)
poruší základnú povinnosť podľa § 134 ods. 2 písm. b),

h)
poruší základnú povinnosť podľa § 134 ods. 2 písm. d) druhého bodu,

i)
poruší základnú povinnosť podľa § 134 ods. 3 písm. f)“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako j) a k).

91.
V § 83 ods. 6 sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „až k)“.
92.
§ 83 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa neuplatní, ak služobný úrad so súhlasom profesionálneho vojaka požiada ministra o súhlas na ponechanie profesionálneho vojaka v štátnej službe a minister tento súhlas služobnému úradu udelí. Služobný úrad, ktorého sa súhlas podľa prvej vety týka, ponechá profesionálneho vojaka vo funkcii alebo ho ustanoví do funkcie, ktorej výkon nie je na ujmu jeho zdravia.“.

93.
V § 88 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 73 ods. 3 alebo ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 3, 4 alebo ods. 5“.
94.
V § 91 odsek 1 znie:

„(1)
Personálny rozkaz sa vydáva
a)
pri prijatí občana do štátnej služby podľa § 22 ods. 2, § 27 ods. 2, § 28 ods. 1 písm. b), § 29 ods. 7, § 30 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 32 ods. 4, § 43 ods. 1, § 50 a § 63 ods. 1,

b)
v právnych vzťahoch profesionálneho vojaka súvisiacich so zmenami v štátnej službe podľa § 24, § 27 ods. 1 a 3, § 28 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3, § 29 ods. 1 až 5, § 30 ods. 1 písm. a) a ods. 3, § 32 ods. 2, 3 a 5, § 36 ods. 1 až 3, § 37 ods. 6, § 43 ods. 2, § 45 až 48, § 51 ods. 1, § 63 ods. 2, § 64, § 65, § 65a, § 67, § 68 ods. 1, § 70 ods. 1 a 4, § 71, § 73 ods. 1 až 5, § 74, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1 až 3 a 6 až 12, § 77 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2, § 80 ods. 1 a 2, § 81, § 115 ods. 1 a § 227 ods. 3,

c)
pri skončení štátnej služby prepustením podľa § 83 ods. 1, 2 a ods. 4 až 6, § 84 a § 98 ods. 1 písm. a) až e) a ods. 2.“.

95.
V § 91 ods. 2 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.
96.
V § 91 ods. 4 a 7 sa slová „písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.
97.
V § 91 ods. 10 sa slová „písm. a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „po využití riadneho opravného prostriedku.“.
98.
V § 91 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13)
Ak po vydaní personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. c) z dôvodu prepustenia podľa § 83 ods. 1 písm. h) rozhodne služobný úrad o vymenovaní profesionálneho vojaka do stálej štátnej služby podľa § 29 ods. 3, služobný úrad, ktorý personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. c) vydal, zruší.“.

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 14.

99.
V § 91 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o oprave upovedomí profesionálneho vojaka“.
100.
V § 92 odsek 4 znie:

„(4)
Ak nedošlo k skončeniu služobného pomeru prepustením z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j), l) a m) alebo § 83 ods. 5 písm. a), možno začať nové konanie o prepustení, ak nastanú dôvody na prepustenie podľa § 83 ods. 1 písm. b) až f), k), n), o) a q), § 83 ods. 5 písm. b) až k) alebo § 84.“.

101.
V § 93 ods. 1 písm. b) sa slová „písm. b) až g)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až k)“.
102.
V § 94 ods. 1 písm. f) sa slová „f) a g)“ nahrádzajú slovami „e), f), i) až k)“.
103.
V § 94 ods. 1 písm. g) sa slová „c) a e)“ nahrádzajú slovami „c), g) a h)“.
104.
V § 94 odsek 2 znie:

„(2)
V lehotách podľa odseku 1 sa musí personálny rozkaz o prepustení profesionálnemu vojakovi aj doručiť. Ak je personálny rozkaz o prepustení zrušený a vec je vrátená na ďalšie konanie, začnú plynúť nové lehoty podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) až g); nová lehota podľa odseku 1 písm. d) je dva mesiace odo dňa, keď sa o zrušenom personálnom rozkaze a vrátení veci na ďalšie konanie služobný úrad dozvedel.“.

105.
V § 94 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak je profesionálnemu vojakovi doručený personálny rozkaz tak, že lehota na prepustenie má uplynúť skôr ako nastane dôvod na prepustenie podľa prvej vety, služobný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastane dôvod na prepustenie podľa prvej vety.“.
106.
V § 94 ods. 6 sa slová „b) až g)“ nahrádzajú slovami „b) až k)“.
107.
V § 94 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11)
Personálny rozkaz o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j), l) a m) alebo § 83 ods. 5 písm. a) zruší ten, kto ho vydal aj vtedy, ak do skončenia služobného pomeru začalo nové konanie o prepustení podľa § 92 ods. 4. Proti personálnemu rozkazu o zrušení personálneho rozkazu o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j), l) a m) alebo § 83 ods. 5 písm. a) sa nemožno odvolať.“.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

108.
§ 94 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13)
Ak je profesionálny vojak po začatí konania o prepustení ustanovený do inej funkcie alebo zaradený do personálnej zálohy v inom služobnom úrade, v konaní o prepustení rozhodne služobný úrad, do ktorého pôsobnosti je profesionálny vojak po začatí konania ustanovený do funkcie alebo zaradený do personálnej zálohy.“.

109.
V § 95 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. b), c), e) až g)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až k)“.
110.
V § 95 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak služobný úrad zabezpečí, že veliteľ alebo garant vojenskej odbornosti oznámi skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie o prepustení, alebo profesionálny vojak odstráni nedostatky žiadosti o prepustenie alebo odvolania proti personálnemu rozkazu o prepustení v lehote piatich služobných dní.“.
111.
V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
ak profesionálny vojak požiada o vymenovanie do stálej štátnej služby podľa § 29 ods. 3.“.

112.
V § 95 ods. 4 písm. b) sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. c) alebo odseku 2“.
113.
§ 96 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Ustanovenia § 94 ods. 11 až 13, § 95 a 98 sa primerane vzťahujú aj na odvolacie konanie pri prepustení.“.

114.
§ 98 vrátane nadpisu znie:

㤠98
Zastavenie konania o prepustení
(1)
Služobný úrad konanie o prepustení profesionálneho vojaka zastaví, ak
a)
odpadne dôvod konania začatého na návrh veliteľa alebo na podnet služobného úradu,

b)
profesionálny vojak vezme svoju žiadosť o prepustenie späť a služobný úrad so späťvzatím žiadosti o prepustenie súhlasí,

c)
služobný pomer zanikne podľa § 85 písm. a),

d)
profesionálny vojak na výzvu služobného úradu v určenej lehote neodstráni nedostatky svojej žiadosti o prepustenie a je o možnosti zastavenia konania poučený,

e)
v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil,

f)
profesionálny vojak zomrel alebo je vyhlásený za mŕtveho.

(2)
Konanie o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j), l) a m) alebo § 83 ods. 5 písm. a) služobný úrad zastaví aj vtedy, ak začne nové konanie o prepustení podľa § 92 ods. 4.

(3)
Proti personálnemu rozkazu o zastavení konania o prepustení podľa odseku 1 písm. a) až c) a odseku 2 sa nemožno odvolať.

(4)
Zastavenie konania o prepustení podľa odseku 1 písm. f) služobný úrad len vyznačí v spise.“.

115.
V § 100 ods. 2 písm. a) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
116.
V § 100 ods. 2 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
117.
V § 100 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
sa na profesionálneho vojaka vzťahoval pri prijatí do štátnej služby § 16 ods. 10 a uplynú najviac tri roky od jeho prijatia do štátnej služby alebo od vykonania prieskumného konania, alebo sa mu podstatne zhorší jeho zdravotný stav.“.

118.
V § 103 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a na obdobie jedného mesiaca“.
119.
V § 103 odsek 2 znie:

„(2)
Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, veliteľ môže služobný čas rozvrhnúť aj nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný služobný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac šesť po sebe nasledujúcich mesiacov týždenný služobný čas podľa § 102 ods. 2.“.

120.
V § 103 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
S rozvrhnutím a so zmenou rozvrhnutia služobného času v týždni musí byť profesionálny vojak oboznámený najneskôr tri dni pred výkonom štátnej služby. Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, môže veliteľ výnimočne rozvrhnúť služobný čas aj v čase kratšom ako tri dni pred jej výkonom, o čom musí byť profesionálny vojak oboznámený.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

121.
V § 103 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
122.
V § 105 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „vojakovi“ vkladá slovo „spravidla“.
123.
V § 105 ods. 1 písm. a) sa za slovo „služby“ vkladá čiarka a slová „ktorým je spravidla pracovisko,“.
124.
V § 106 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Začiatok a koniec plnenia úloh podľa odseku 1 profesionálnemu vojakovi určí veliteľ.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

125.
V § 109 odsek 6 znie:

„(6)
Ak profesionálny vojak nemôže vyčerpať dovolenku v lehote podľa odseku 3 z dôvodu dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, veliteľ mu určí čerpanie dovolenky tak, že ju vyčerpá do šiestich mesiacov po skončení dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo po skončení rodičovskej dovolenky.“.

126.
V § 111 ods. 5 druhej vete sa za slovo „dôvodov“ vkladajú slová „alebo z dôvodu podľa § 127 ods. 3 písm. c) alebo písm. d)“.
127.
V § 111 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom do neprítomnosti profesionálneho vojaka v štátnej službe sa započítavajú aj dni pracovného pokoja, ktoré nie sú obvyklými dňami štátnej služby profesionálneho vojaka, spadajúce do doby neospravedlnenej neprítomnosti,“.
128.
V § 112 odseky 3 a 4 znejú:

„(3)
Veliteľ určí nástup dodatkovej dovolenky tak, že ju profesionálny vojak vyčerpá prednostne pred čerpaním dovolenky.

(4)
Pri skončení služobného pomeru profesionálny vojak čerpá dodatkovú dovolenku tak, že ju vyčerpá do skončenia služobného pomeru; za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku nepatrí náhrada platu.“.

129.
V § 113 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

130.
V § 114 odsek 3 znie:

„(3)
Veliteľ môže povoliť profesionálnemu vojakovi prerušenie služobnej cesty, ktorá trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich dní, alebo zahraničnej služobnej cesty, ak profesionálny vojak počas nich neplní služobné povinnosti podľa § 113 ods. 3 v sobotu alebo v dňoch pracovného pokoja; prerušenie služobnej cesty alebo zahraničnej služobnej cesty sa môže uskutočniť aj v období pred začatím výkonu služobných povinností na služobnej ceste alebo zahraničnej služobnej ceste alebo v období po skončení výkonu služobných povinností na služobnej ceste alebo zahraničnej služobnej ceste.“.

131.
V § 114 ods. 4 sa slová „na výkon štátnej služby profesionálnych vojačiek“ nahrádzajú slovami „výkonu štátnej služby podľa § 128“.
132.
§ 119 vrátane nadpisu znie:

㤠119
Študijné voľno
(1)
Profesionálny vojak má počas vyslania na nadstavbové štúdium alebo na pomaturitné štúdium v externej forme štúdia na náklady služobného úradu nárok na študijné voľno
a)
na účasť na výchove a vzdelávaní podľa príslušného školského vzdelávacieho programu,

b)
na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky, ak ide o nadstavbové štúdium, v rozsahu desiatich služobných dní súhrnne alebo na prípravu a vykonanie odbornej zložky maturitnej skúšky alebo na prípravu a vykonanie odbornej zložky maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, ak ide o pomaturitné štúdium, v rozsahu desiatich služobných dní súhrnne a

c)
na prepravu do školy a späť na nevyhnutne potrebný čas, ak je táto škola v inom mieste, ako je miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka.

(2)
Profesionálny vojak má počas vyslania na vysokoškolské štúdium v externej forme štúdia na náklady služobného úradu nárok na študijné voľno
a)
na účasť na štúdiu podľa príslušného študijného programu,

b)
na prípravu a vykonanie každej skúšky v rozsahu 2 služobných dní,

c)
na prípravu a vykonanie štátnych skúšok v rozsahu 30 služobných dní súhrnne,

d)
na vypracovanie záverečnej práce v rozsahu 10 služobných dní a

e)
na prepravu do školy a späť na nevyhnutne potrebný čas, ak je táto škola v inom mieste, ako je miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka.

(3)
Študijné voľno možno čerpať po celý školský rok alebo akademický rok; nevyčerpané študijné voľno nemožno čerpať v inom školskom roku alebo v inom akademickom roku.

(4)
Čerpanie študijného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo nariadením karanténneho opatrenia podľa osobitného predpisu.79)

(5)
Na účasť na prijímacích skúškach na nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium alebo vysokoškolské štúdium možno profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť poskytnúť študijné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak je to v záujme služobného úradu.

(6)
Ak si to povaha študijného odboru alebo charakter vykonávanej skúšky podľa odseku 1 písm. b) vyžaduje, veliteľ môže profesionálnemu vojakovi udeliť ďalšie služobné voľno v súlade s organizáciou skúšky podľa odseku 1 písm. b) v príslušnej strednej škole.81a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 81a znie:

„81a) § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.“.

133.
V § 120 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
vytvára podmienky na zvyšovanie starostlivosti o profesionálnych vojakov a ich rodiny.“.

134.
V § 120 odseky 7 a 8 znejú:

„(7)
Mimovládna nezisková organizácia, ktorej údaje sa zapisujú do registra mimovládnych neziskových organizácií86a) môže uzatvoriť s ministerstvom písomnú zmluvu o spolupráci pri vytváraní podmienok na zvyšovanie starostlivosti o profesionálnych vojakov a ich rodiny.

(8)
Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb profesionálnych vojakov, na zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok vrátane podmienok na využívanie voľného času môže uzatvoriť veliteľ a štatutárny orgán mimovládnej neziskovej organizácie, ktorá má s ministerstvom zmluvu podľa odseku 7, dohodu. Mimovládna nezisková organizácia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám, ktorá má s ministerstvom zmluvu podľa odseku 7, môže vedúcim služobných úradov podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), e) a f) predkladať návrhy súvisiace s odmeňovaním a ďalšími peňažnými náležitosťami, sociálnym a zdravotným zabezpečením profesionálnych vojakov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 86a znie:

„86a) § 2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

135.
V § 123 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f)
neodkladnej prepravy89a) pri činnostiach uvedených v § 106 ods. 1 písm. a) až h) v koordinácii s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,

g)
prepravy“.89b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 89a a 89b znejú:

„89a) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 420/2022 Z. z.

89b) § 14 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

136.
V § 123 ods. 3 sa za slová „písm. e)“ vkladajú slová „až g)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a profesionálnym vojakom vyčleneným na plnenie úloh Vojenského spravodajstva zdravotnícky pracovník určený ministrom“.
137.
V § 132 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
O posúdenie závažnosti konania profesionálneho vojaka, ktorým poruší Etický kódex profesionálneho vojaka, môže služobný úrad požiadať ním zriadenú etickú komisiu. Stanovisko etickej komisie má pre služobný úrad odporúčajúci charakter.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

138.
V § 132 odsek 7 znie:

„(7)
Etický kódex profesionálneho vojaka a podrobnosti o zložení a pôsobnosti etickej komisie ustanoví služobný predpis.“.

139.
V § 134 ods. 1 písm. d) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
140.
V § 134 ods. 1 sa písmeno l) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:

„4.
oznámiť, že je na neho podaná obžaloba,55b)

5.
oznámiť skutočnosť zakladajúcu skončenie služobného pomeru podľa § 84,“.

141.
V § 134 ods. 1 písm. m) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „povinnosť sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka prijatého do štátnej služby za podmienok podľa § 16 ods. 10,“.
142.
V § 134 ods. 1 písm. v) sa za slová „§ 206 ods.“ vkladajú slová „5 a“.
143.
V § 134 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
viesť motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu
1.
v čase výkonu štátnej služby,

2.
mimo času výkonu štátnej služby,“.

144.
V § 134 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 135 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 135 ods. 6“.
145.
V § 134 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa slovo „vedome“ a za slovo „ktoré“ sa vkladajú slová „poškodzujú alebo“.
146.
V § 134 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
podieľať sa alebo zúčastňovať sa na činnostiach zameraných na prípravu obyvateľstva na obranu štátu alebo na výchovu obyvateľstva k vlastenectvu; to neplatí, ak ide o plnenie úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov1) alebo o spoluprácu s mimovládnymi neziskovými organizáciami s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám, ktoré majú s ministerstvom uzavretú zmluvu podľa § 120 ods. 7.“.

147.
V § 135 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak sa majetkové pomery profesionálneho vojaka od podania posledného majetkového priznania nezmenia, profesionálny vojak môže nahradiť majetkové priznanie čestným vyhlásením o nezmenených majetkových pomeroch. Profesionálny vojak, ktorý štyrikrát po sebe nahradí majetkové priznanie čestným vyhlásením o nezmenených majetkových pomeroch, je povinný podať majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo odseku 2 aj, ak sa jeho majetkové pomery nezmenia.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

148.
V § 135 ods. 5 sa slová „v odseku 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „v odseku 4 písm. a)“ a slová „v odseku 3 písm. b) a c)“ sa nahrádzajú slovami „v odseku 4 písm. b) a c)“.
149.
V § 136 ods. 3 sa slová „§ 135 ods. 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 135 ods. 4 písm. a)“ a slová „§ 135 ods. 3 písm. b) a c)“ sa nahrádzajú slovami „§ 135 ods. 4 písm. b) a c)“.
150.
V § 139 odsek 2 znie:

„(2)
Od uloženia disciplinárneho opatrenia možno v disciplinárnom rozkaze upustiť, ak na nápravu a obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné konanie postačuje prejednanie disciplinárneho previnenia.“.

151.
Za § 139 sa vkladá § 139a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠139a
Prerokovanie disciplinárneho previnenia
(1)
Menej závažné konanie, ktoré je disciplinárnym previnením, môže veliteľ prerokovať s profesionálnym vojakom bez začatia disciplinárneho konania a uloženia disciplinárneho opatrenia, ak je disciplinárne previnenie spoľahlivo zistené, profesionálny vojak sa k spáchaniu disciplinárneho previnenia prizná, a takýto postup postačuje na nápravu profesionálneho vojaka a na obnovenie služobnej disciplíny.

(2)
O prerokovaní disciplinárneho previnenia sa vyhotovuje písomný záznam. Záznam o prerokovaní disciplinárneho previnenia podpisuje veliteľ a profesionálny vojak.

(3)
Proti prerokovaniu disciplinárneho previnenia sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania a nemožno ho preskúmať súdom.“.

152.
§ 140 vrátane nadpisu znie:

㤠140
Rozkazné konanie
(1)
Ak je nepochybné, že profesionálny vojak sa disciplinárneho previnenia dopustil, môže veliteľ bez ďalšieho konania vydať disciplinárny rozkaz v rozkaznom konaní.

(2)
V rozkaznom konaní možno uložiť disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. a).

(3)
Disciplinárny rozkaz vydaný v rozkaznom konaní obsahuje náležitosti podľa § 150 ods. 1 a vydáva sa vždy písomne.

(4)
Profesionálny vojak môže proti disciplinárnemu rozkazu vydanému v rozkaznom konaní podať do siedmich dní odo dňa jeho doručenia odpor veliteľovi, ktorý tento disciplinárny rozkaz vydal. Včasným podaním odporu sa disciplinárny rozkaz vydaný v rozkaznom konaní zrušuje a veliteľ pokračuje v disciplinárnom konaní. Profesionálnemu vojakovi nemožno uložiť iný druh disciplinárneho opatrenia, ako je uvedený v disciplinárnom rozkaze vydanom v rozkaznom konaní, s výnimkou postupu veliteľa podľa § 139 ods. 2, ak sa pri prejednávaní disciplinárneho previnenia nezistia nové podstatné skutkové okolnosti.

(5)
Disciplinárny rozkaz vydaný v rozkaznom konaní, proti ktorému nie je včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia.“.

153.
V § 143 ods. 2 sa za slovo „Veliteľ“ vkladajú slová „o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu sám rozhodne, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie, inak“.
154.
V § 145 odsek 1 znie:

„(1)
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu spravidla do siedmich dní, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia stanoviska komisie.“.

155.
V § 145 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Odvolací orgán disciplinárny rozkaz zruší a vec vráti veliteľovi, ktorý ho vydal, na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; veliteľ je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

156.
§ 145 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ustanovenia § 146 a 147 sa primerane vzťahujú aj na odvolacie konanie.“.

157.
V § 146 ods. 2 sa za slová „zastaví alebo“ vkladajú slová „sa návrh na prepustenie zamietne a profesionálny vojak sa neprepustí alebo,“.
158.
V § 146 ods. 3 sa slová „začne plynúť po zastavení konania o prepustení alebo po zrušení dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby“ nahrádzajú slovami „začne plynúť, keď sa veliteľ dozvie o zastavení konania o prepustení alebo o zamietnutí návrhu na prepustenie a profesionálny vojak sa neprepustí alebo o zrušení dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby“.
159.
§ 147 znie:

㤠147
(1)
Veliteľ disciplinárne konanie zastaví, ak sa v ňom zistí, že
a)
skutok nespáchal profesionálny vojak obvinený z disciplinárneho previnenia,

b)
skutok, o ktorom sa koná, sa nestal alebo nie je disciplinárnym previnením,

c)
spáchanie disciplinárneho previnenia, o ktorom sa koná, nie je profesionálnemu vojakovi preukázané,

d)
o skutku už je právoplatne rozhodnuté správnym orgánom, orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom,

e)
štátna služba profesionálneho vojaka obvineného z disciplinárneho previnenia sa skončí prepustením alebo zánikom služobného pomeru,

f)
zodpovednosť za disciplinárne previnenie zanikla.

(2)
Proti disciplinárnemu rozkazu o zastavení disciplinárneho konania sa nemožno odvolať.

(3)
Disciplinárny rozkaz o zastavení disciplinárneho konania podľa odseku 1 písm. d) až f) veliteľ vyznačí v spise. O zastavení disciplinárneho konania podľa odseku 1 písm. d) a f) sa profesionálny vojak len upovedomí.“.

160.
V § 148 ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. c) a d)“.
161.
V § 150 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „rozkaz“ vkladá čiarka a slová „ktorým sa ukladá disciplinárne opatrenie,“.
162.
V § 150 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Na disciplinárny rozkaz, ktorým sa ukladá disciplinárna odmena, sa primerane vzťahuje odsek 1.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

163.
V § 151 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.99a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 99a znie:

„99a) § 78 ods. 4 a § 82 zákona č. 215/2004 Z. z.“.

164.
V § 151 odsek 3 znie:

„(3)
Na prejednávanie priestupku sa primerane vzťahujú ustanovenia o rozkaznom konaní a o disciplinárnom konaní.“.

165.
V § 151 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Veliteľ je oprávnený v nevyhnutných prípadoch požadovať od orgánu, ktorý priestupok objasňuje, vykonanie úkonov v záujme došetrenia skutočností nevyhnutných na prejednanie priestupku, ak tieto úkony nemôže vzhľadom na ich povahu vykonať vlastnými silami a prostriedkami. Do vykonania úkonov v záujme došetrenia veliteľ konanie o priestupku preruší.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

166.
V § 154 ods. 7 sa slová „hlavný veliteľ ozbrojených síl“ nahrádzajú slovom „prezident“.
167.
V § 156 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
príplatok vrcholovým športovcom a trénerom,“.

168.
V § 163 odsek 1 znie:

„(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu103) alebo vykonáva funkciu, na ktorej výkon je potrebná odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu,43) v závislosti od stupňa zodpovednosti za zdravotný stav profesionálnych vojakov alebo za hygienický stav a epidemiologickú situáciu v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl alebo v objektoch a zariadeniach Vojenského spravodajstva, alebo za organizáciu, pripravenosť a výcvik personálu vojenského zdravotníctva na plnenie úloh v zdravotne rizikových oblastiach a profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva štátnu službu vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo vo funkcii v špecializácii odborník vo veterinárstve, v závislosti od stupňa zodpovednosti za úroveň potravinovej bezpečnosti ministerstva, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, útvarov a zariadení ozbrojených síl, objektov a zariadení Vojenského spravodajstva alebo objektov a zariadení Vojenskej polície, alebo za diagnostiku biologických agensov, prevenciu zoonóz, za zdravotný stav služobných zvierat, za biologickú ochranu letísk, alebo za organizáciu, pripravenosť a výcvik veterinárneho personálu vojenského zdravotníctva na plnenie odborných veterinárnych činností patrí príplatok až do výšky 30 % zo súčtu jeho hodnostného platu podľa § 157 ods. 1, zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a zvýšenia jeho hodnostného platu podľa § 157a.“.

169.
§ 164 vrátane nadpisu znie:

㤠164
Príplatok vrcholovým športovcom a trénerom
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie vrcholového športovca, v závislosti od dosiahnutých športových výsledkov a od charakteru súťaže, v ktorej pôsobí, patrí príplatok až do výšky 30 % zo súčtu jeho hodnostného platu podľa § 157 ods. 1, zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a zvýšenia jeho hodnostného platu podľa § 157a.

(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie trénera, v závislosti od dosiahnutého umiestnenia športovcov zaradených v rezortnom športovom stredisku, ktorým priamo riadi, plánuje a organizuje športovú prípravu a od charakteru súťaže, v ktorej pôsobia, patrí príplatok až do výšky 30 % zo súčtu jeho hodnostného platu podľa § 157 ods. 1, zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a zvýšenia jeho hodnostného platu podľa § 157a.

(3)
Výšku príplatku podľa odsekov l a 2 ustanoví služobný predpis.

(4)
Príplatok podľa odsekov l a 2 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.“.

170.
V § 166 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
pri dosiahnutí 30 rokov trvania štátnej služby,“.

171.
V § 166 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
pri skončení služobného pomeru podľa § 83 ods. 1 písm. a), b) a h) za kvalitné plnenie služobných úloh.“.

172.
V § 171 druhej vete sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „§ 166 ods. 1 písm. b),“.
173.
Doterajší text § 173 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 73 ods. 5 z dôvodu, že je dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, patrí plat podľa § 179.“.

174.
§ 188 vrátane nadpisu znie:

㤠188
Jednorazová nenávratná peňažná výpomoc
(1)
Minister môže v osobitne odôvodnených prípadoch profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť priznať jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc až do sumy desaťnásobku hodnostného platu vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a na prekonanie prechodnej, ním nezavinenej ťaživej sociálnej situácie.

(2)
Žiadosť o jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, vojenskú hodnosť, titul a adresu miesta pobytu profesionálneho vojaka,

b)
funkciu a miesto výkonu štátnej služby,

c)
dôvod podania žiadosti,

d)
potvrdenie o príjme za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o príjme po vzniku ťaživej sociálnej situácie,

e)
meno, priezvisko, rodné priezvisko a dátum narodenia manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti,

f)
potvrdenie o príjme manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o príjme po vzniku ťaživej sociálnej situácie,

g)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave profesionálneho vojaka, ak ťaživá sociálna situácia vznikne ako dôsledok jeho choroby alebo úrazu,

h)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti, ak ťaživá sociálna situácia vznikla ako dôsledok ich choroby alebo úrazu.

(3)
V osobitne odôvodnených prípadoch na prekonanie ťaživej sociálnej situácie vzniknutej zánikom služobného pomeru profesionálneho vojaka podľa § 85 písm. b) pri plnení služobných úloh, môže minister priznať jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc podľa odseku 1 manželovi profesionálneho vojaka alebo nezaopatreným deťom111a) profesionálneho vojaka, ak s ním v čase zániku služobného pomeru žili v domácnosti, na základe ich žiadosti.

(4)
Žiadosť o jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc podľa odseku 3 obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, titul a adresu miesta pobytu žiadateľa,

b)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, vojenskú hodnosť, titul a adresu miesta pobytu profesionálneho vojaka, ktorému zanikol služobný pomer podľa § 85 písm. b) pri plnení služobných úloh,

c)
dôvod podania žiadosti,

d)
potvrdenie o príjme za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o príjme po vzniku ťaživej sociálnej situácie žiadateľa,

e)
potvrdenie o príjme ostatných osôb žijúcich so žiadateľom v domácnosti za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o príjme po vzniku ťaživej sociálnej situácie,

f)
meno, priezvisko, rodné priezvisko a dátum narodenia nezaopatrených detí, ktoré žili s profesionálnym vojakom v domácnosti,

g)
potvrdenie o návšteve školy po skončení povinnej školskej dochádzky108a) nezaopatreným dieťaťom v roku vzniku ťaživej sociálnej situácie,

h)
potvrdenie o štúdiu na vysokej škole108b) nezaopatreným dieťaťom v roku vzniku ťaživej sociálnej situácie,

i)
doklad preukazujúci, že dieťa profesionálneho vojaka, ktoré s ním žilo v domácnosti v roku vzniku ťaživej sociálnej situácie, sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu,108c) ak nie je možné predložiť potvrdenie podľa písmen g) a h).

(5)
Potvrdenie o príjme plnoletého nezaopatreného dieťaťa podľa odseku 4 písm. d) alebo písm. e), možno nahradiť jeho čestným vyhlásením.

(6)
Celková suma priznanej jednorazovej nenávratnej peňažnej výpomoci pre manžela a nezaopatrené deti podľa odseku 3 nesmie prekročiť trojnásobok sumy podľa odseku 1.

(7)
Kritériá na priznanie jednorazovej nenávratnej peňažnej výpomoci v rámci rozpätia podľa odsekov 1 a 6 a lehotu na predloženie žiadosti podľa odseku 3 ustanoví služobný predpis.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 108a až 108c znejú:

„108a) § 19 až 22 a § 97 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

108b) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z.
§ 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

108c) § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

175.
V § 189 ods. 1 sa slová „9 960 eur“ nahrádzajú slovami „desaťnásobku hodnostného platu vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a“.
176.
V § 189 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Časť aktivačného príspevku za výkon funkcie, pre ktorú patril aktivačný príspevok, je splatná spolu s platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom výkonu takejto funkcie.“.
177.
V § 189 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý uzavrie so služobným úradom dohodu podľa § 38a ods. 1, aktivačný príspevok nemožno poskytnúť.“.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

178.
V § 192 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g)
odo dňa vzatia do väzby,

h)
počas čerpania služobného voľna bez nároku na služobný plat.“.

179.
V § 192 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f)
nasledujúceho po dni prepustenia z väzby,

g)
nasledujúceho po dni skončenia čerpania služobného voľna bez nároku na služobný plat.“.

180.
V § 194 ods. 1 sa slová „396 eur“ nahrádzajú slovami „hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a“.
181.
V § 194 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
služobného voľna bez nároku na služobný plat a doba neplatenej zálohy, ak trvali nepretržite aspoň jeden mesiac, okrem doby zaradenia profesionálneho vojaka do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky, počas ktorej nemá nárok na materské podľa osobitného predpisu.40)“.

182.
V § 199 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je profesionálny vojak počas vysokoškolského štúdia vyslaný na služobnú cestu alebo zahraničnú služobnú cestu.“.
183.
§ 199 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je počas dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby vyslaný na vysokoškolské štúdium podľa § 36 ods. 1 písm. b), patria náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu.82)“.

184.
§ 200 vrátane nadpisu znie:

㤠200
Náhrada výdavkov v súvislosti so získavaním kvalifikačných predpokladov na výkon štátnej služby, so zaradením do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby alebo v súvislosti s vyslaním na stáž na území Slovenskej republiky
Profesionálnemu vojakovi, ktorý získava kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby nadstavbovým štúdiom alebo pomaturitným štúdiom v externej forme štúdia na náklady služobného úradu, je zaradený do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby alebo je vyslaný na stáž na území Slovenskej republiky, patria náhrady výdavkov ako pri služobnej ceste.“.

185.
V § 206 ods. 5 sa slovo „nenosí“ nahrádza slovom „nosí“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tak rozhodne príslušná cirkevná autorita.“.
186.
V § 206 odsek 7 znie:

„(7)
Služobný úrad môže povoliť profesionálnemu vojakovi, ktorému sa skončí jeho služobný pomer podľa § 83 ods. 1 písm. a), b), g) až j), l), m), p) a q), ods. 4 alebo ods. 5 písm. a), nosenie vojenskej rovnošaty po skončení služobného pomeru.“.

187.
V § 207 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „O bezplatné poskytnutie prepravy podľa prvej vety môže profesionálny vojak požiadať najneskôr do 12 mesiacov od ustanovenia do funkcie v inom mieste výkonu štátnej služby.“.
188.
V § 207 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je profesionálnemu vojakovi nariadené plnenie úloh podľa § 106 ods. 1 písm. a), c) až e).“.
189.
§ 207 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Veliteľ môže povoliť použitie vojenského dopravného prostriedku na cestu z dohodnutého miesta do miesta plnenia služobných úloh a späť pri nariadenej služobnej pohotovosti, návrate zo služobnej cesty mimo rozvrhnutého služobného času alebo, ak je to v záujme služobného úradu.“.

190.
V § 209 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „osobnú“.
191.
V § 210 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a rozhoduje“.
192.
V § 213 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
plnení úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov115a) a bezprostredne po nich,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 115a znie:

„115a) Napríklad § 3 zákona č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 až 4d zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

193.
§ 213 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Minister môže upustiť od vymáhania neuhradeného zostatku náhrady škody, ak profesionálny vojak, na ktorého sa vzťahuje § 54 ods. 12, o to požiada a riadne a včas uhradí aspoň dve tretiny sumy z určenej náhrady škody.“.

194.
V § 217 ods. 1 sa za slová „§ 94 ods. 1,“ vkladajú slová „§ 97 ods. 4,“ slová „§ 137 ods. 1, ods. 4 písm. b) a c), ods. 5 písm. a), b), e), i) až l)“ sa nahrádzajú slovami „§ 137 ods. 1, ods. 4 písm. b) a c), ods. 5 písm. a), b), i) a j)“, slová „§ 141 ods. 1, ods. 2 písm. a) až e), g) a h), ods. 3 písm. c),“ sa nahrádzajú slovami „§ 141 ods. 1, ods. 2 písm. a) až e), g) a h), ods. 3 písm. c) a d),“ a vypúšťajú sa slová „§ 149 ods. 1 až 3“.
195.
V § 217 ods. 2 sa za slová „§ 88 ods. 2 až 5,“ vkladajú slová „§ 89,“.
196.
V § 217 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Na podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie, vybavovanie, písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti a kontrolu vybavovania sťažností vo veciach výkonu štátnej služby vrátane sťažností v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 4 sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.116a)“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 116a znie:

„116a) Zákon č. 9/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

197.
§ 218 a 219 vrátane nadpisov znejú:

㤠218
Doručovanie
(1)
Profesionálnemu vojakovi sa rozhodnutie, personálny rozkaz, disciplinárny rozkaz a ďalšie písomnosti, ktorých doručenie profesionálnemu vojakovi sa považuje za nevyhnutné a účelné, doručuje do vlastných rúk v mieste výkonu štátnej služby, v mieste pobytu alebo kdekoľvek je profesionálny vojak zastihnutý. Ak to nie je možné, rozhodnutie, personálny rozkaz, disciplinárny rozkaz a ďalšie písomnosti podľa prvej vety možno doručiť profesionálnemu vojakovi poštovým podnikom117) na poslednú známu adresu profesionálneho vojaka.

(2)
Všetky písomnosti, doručované poštovým podnikom, sa profesionálnemu vojakovi doručujú ako doporučené zásielky s vyznačenou poznámkou „uložiť 10 dní“ a rozhodnutie, personálny rozkaz, disciplinárny rozkaz a ďalšie písomnosti podľa odseku 1 aj s doručenkou a vyznačenou poznámkou „do vlastných rúk“.

(3)
Údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti sa považujú za pravdivé, ak sa nepreukáže opak.

(4)
Písomnosti podľa odseku 1 sa považujú za doručené, ak ich profesionálny vojak prevezme, ak ich poštový podnik vráti odosielateľovi ako nedoručiteľné, alebo ak ich doručenie je zmarené konaním alebo opomenutím profesionálneho vojaka. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak profesionálny vojak prijatie rozhodnutia, personálneho rozkazu, disciplinárneho rozkazu alebo ďalšej písomnosti podľa odseku 1 odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti.

(5)
Profesionálny vojak doručuje všetky písomnosti v sídle služobného úradu alebo v mieste výkonu štátnej služby, ak nie je totožné so sídlom služobného úradu, a ak to nie je možné, poštovým podnikom.

(6)
Ak profesionálny vojak určí na doručovanie písomností doručovaných do vlastných rúk zástupcu, písomnosti uvedené v odseku 1 sa doručujú len zvolenému zástupcovi. Na doručovanie písomnosti zvolenému zástupcovi sa primerane použijú odseky 1 až 4. Ak z písomnosti doručovanej do vlastných rúk vyplýva, že profesionálny vojak je povinný osobne niečo vykonať, doručuje sa písomnosť podľa odseku 1 nielen zástupcovi, ale aj profesionálnemu vojakovi.

§ 219
Vzťah k správnemu poriadku
(1)
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použije sa na konania podľa tohto zákona správny poriadok.

(2)
Na konanie vo veciach služobného pomeru v prípadoch uvedených v § 91 ods. 1 písm. a) a b) sa nevzťahuje § 1 až 13, § 18 až 61, § 71 až 82 správneho poriadku.

(3)
Na konanie vo veciach služobného pomeru v prípadoch uvedených v § 91 ods. 1 písm. c) sa nevzťahuje § 3 ods. 3, 6 a 7, § 4 ods. 2, § 7 a 8, § 15a, § 18, § 19 ods. 1, 3 až 5, § 25 ods. 1 až 4, § 26, § 29 a 30, § 34 až 36, § 37 ods. 2, § 38 a 39, § 44, § 46 až 51, § 54 až 56, § 58, § 61, § 71 až 82 správneho poriadku.

(4)
Na disciplinárne konanie podľa § 141 až 147 a § 150 sa nevzťahuje § 3 ods. 3, 6 a 7, § 4 ods. 2, § 5 až 13, § 15a, § 18, § 19 ods. 4, § 25 ods. 1 až 4, § 26, § 47 ods. 2 až 5 a 7, § 48 až 50, § 52 a 53, § 54 ods. 1, 2 a 4, § 55 ods. 2 a 3, § 56, § 57 ods. 2, § 58 a 59, § 71 až 81 a § 82 ods. 3 správneho poriadku.

(5)
Na konanie vo veciach služobného hodnotenia podľa § 54 až 57 a na konanie o náhrade škody podľa § 210 až 215 sa nevzťahuje správny poriadok.

(6)
Na konanie vojenského ombudsmana vo veci prešetrovania podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov podľa § 4c až 4f sa nevzťahuje správny poriadok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 117 znie:

„117) § 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

198.
V § 222 ods. 10 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
199.
Za § 235i sa vkladajú § 235j až 235m, ktoré vrátane nadpisu nad § 235j znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
§ 235j
(1)
Konanie vo veci prijatia občana do štátnej služby začaté pred 1. januárom 2023, ktoré nie je právoplatne skončené, sa dokončí podľa ustanovení tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(2)
Občan, na ktorého sa vzťahuje odsek 1 a občan, s ktorým je skončené výberové konanie alebo prijímacie konanie a je prijatý do štátnej služby po 1. januári 2023, nemá povinnosť uzavrieť dohodu o úhrade nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku profesionálneho vojaka vo vzdelávacom zariadení alebo výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby podľa § 25 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(3)
Na profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo vysokoškolské štúdium druhého stupňa v externej forme štúdia podľa § 36, na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu podľa § 37 ods. 1 až 3 do 31. decembra 2022 sa vzťahuje § 38 v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(4)
Dohoda o úhrade nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku profesionálneho vojaka vo vzdelávacom zariadení alebo výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby s profesionálnym vojakom, ktorý je k 1. januáru 2023 v služobnom pomere, sa dňom 1. januára 2023 zrušuje.

(5)
Ak profesionálnemu vojakovi vznikne služobný pomer pred 1. januárom 2023, spĺňanie podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. g) sa posudzuje podľa § 16 ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(6)
Na profesionálneho vojaka, ktorý bol v služobnom pomere podľa osobitných predpisov,27) prijatého do štátnej služby pred 1. januárom 2023, sa povinnosť absolvovať základný spravodajský kurz podľa § 37 ods. 4 nevzťahuje.

(7)
Povýšenie profesionálneho vojaka do vojenskej hodnosti čatár podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2022 sa od 1. januára 2023 považuje za vymenovanie do vojenskej hodnosti čatár.

(8)
Profesionálny vojak, ktorý bol poverený výkonom voľnej veliteľskej funkcie podľa § 68 a profesionálny vojak, ktorý bol poverený zastupovaním podľa § 69 pred 1. januárom 2023, vykonáva tieto funkcie najdlhšie do dňa skončenia poverenia.

(9)
Na profesionálneho vojaka, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. januárom 2023 a pri prijatí do štátnej služby sa na neho vzťahoval § 16 ods. 10, sa § 100 ods. 2 písm. c) nevzťahuje.

(10)
Služobný pomer profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník alebo poručík, okrem profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, ktorý do 31. decembra 2022 dosiahol 55 rokov veku, trvá do 31. decembra 2023, ak mu nie je povolená výnimka z vekovej hranice podľa § 32 na základe žiadosti na zotrvanie v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice. Žiadosť na zotrvanie v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice môže profesionálny vojak podať najneskôr do 30. júna 2023.

§ 235k
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol prijatý do štátnej služby do 31. decembra 2022, sa do minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti započíta aj doba výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka v predchádzajúcom služobnom pomere v dosiahnutej vojenskej hodnosti.

(2)
Profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, a ktorý k 1. januáru 2023 spĺňa alebo do 31. januára 2023 splní podmienky na povýšenie podľa § 46 alebo § 47, služobný úrad dňom 1. marca 2023 povýši.

(3)
Profesionálneho vojaka ustanoveného do funkcie podľa § 65a, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, a ktorý k 1. januáru 2023 spĺňa alebo do 31. januára 2023 splní podmienky na povýšenie podľa § 45, služobný úrad dňom 1. marca 2023 povýši.

(4)
Profesionálneho vojaka, ktorý k 1. januáru 2023 spĺňa podmienky na vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie podľa § 46 alebo § 47, služobný úrad dňom 1. marca 2023 vymenuje do vojenskej hodnosti alebo povýši.

§ 235l
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo možné udeliť odmenu podľa § 166 ods. 1 písm. d) pri dosiahnutí 50 rokov veku v znení účinnom do 31. decembra 2022, odmenu podľa § 166 ods. 1 písm. d) v znení účinnom od 1. januára 2023 nemožno udeliť.

(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý k 1. januáru 2023 splnil podmienky na udelenie odmeny podľa § 166 ods. 1 písm. d) tým, že dosiahol najmenej 30 rokov trvania štátnej služby, možno navrhnúť odmenu podľa § 166 ods. 1 písm. d) v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom profesionálny vojak dosiahne ďalší rok trvania štátnej služby. Odmenu podľa prvej vety možno poskytnúť najneskôr do 31. decembra 2023.

§ 235m
Dohody na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb profesionálnych vojakov, na zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok vrátane podmienok na využívanie voľného času uzatvorené podľa § 120 ods. 8 v znení účinnom do 31. decembra 2022 zostávajú v platnosti.“.

200.

V prílohe č. 1 vojenskej hodnosti desiatnik stĺpci Minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti sa slová „2 roky“ nahrádzajú slovami „neustanovuje sa“, vo vojenských hodnostiach čatár, poručík a nadporučík stĺpci Minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti sa slová „4 roky“ nahrádzajú slovami „3 roky“, vo vojenskej hodnosti rotný a kapitán stĺpci Minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti sa slová „5 rokov“ nahrádzajú slovami „4 roky“, vo vojenskej hodnosti poručík stĺpci Maximálna doba štátnej služby (dočasná štátna služba) Profesionálni vojaci okrem príslušníkov Vojenského spravodajstva sa slová „15 rokov“ nahrádzajú slovami „17 rokov“ a vo vojenských hodnostiach vojak 2. stupňa, slobodník a poručík stĺpci Veková hranica Profesionálni vojaci okrem príslušníkov Vojenského spravodajstva sa slová „neustanovuje sa“ nahrádzajú slovami „55 rokov“.

Čl. II

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z, zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z, zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z. , zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 221/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z. a zákona č. 125/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31c znie:

„31c) § 83 ods. 1 písm. c) a § 83 ods. 5 písm. g) a h) zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 420/2022 Z. z.“.

2.
V § 31 ods. 7 písmeno b) znie:

„b)
ak za trestný čin vojenský,31ca) za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin,31e) je
1.
právoplatne odsúdený, bez ohľadu na to, či mu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené, alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený, alebo

2.
na neho podaná obžaloba,31ea)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31ca a 31ea znejú:

„31ca) § 393 až 415 Trestného zákona.

31ea) § 234 Trestného poriadku.“.

3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31f znie:

„31f) § 12 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

4.
V § 35 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
ak za trestný čin vojenský,31ca) za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin31e) je
1.
právoplatne odsúdený, bez ohľadu na to, či mu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené, alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený, alebo

2.
na neho podaná obžaloba.31ea)“.

5.
V § 38 ods. 4 písm. b) druhý bod znie:

„2.
ak za trestný čin vojenský,31ca) za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin31e) je
2a.
právoplatne odsúdený, bez ohľadu na to, či mu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené, alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený, alebo

2b.
na neho podaná obžaloba.31ea)“.

Čl. III

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 102/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 331/2022 Z. z. a zákona č. 390/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 3 štvrtej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „neodkladnú prepravu vykonáva v rámci poskytovania špecifickej zdravotnej starostlivosti1b) aj vojenské zdravotníctvo, ak sú splnené požiadavky na materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ustanovené osobitným predpisom.1c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 1c znejú:

„1b) § 123 ods. 1 písm. f) zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 420/2022 Z. z.

1c) § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. 284/2008 Z. z.“.

2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11)
Zdravotná starostlivosť pri neodkladnej preprave zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom je poskytnutá správne, ak je poskytnutá v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu osoby.“.

Čl. IV

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z. a zákona č. 267/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 8 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
neuhrádza preprava a neodkladná preprava zabezpečovaná vojenským zdravotníctvom.16c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c) § 2 ods. 3 a § 14 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. V

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
koordinovať smerovanie ambulancie vojenského zdravotníctva, ktoré vykonáva neodkladnú prepravu osoby.1)“.

Čl. VI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z. a zákona č. 392/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 18 ods. 1 sa za písmeno w) vkladá nové písmeno x), ktoré znie:

„x)
vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a
1.
ukladá sankcie,

2.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,“.

Doterajšie písmeno x) sa označuje ako písmeno y).

2.
V § 47a sa za slová „sociálnej pomoci“ vkladajú slová „a dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom“.
3.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky pokutu (§ 64 ods. 15).“.

4.
§ 64 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15)
Úrad môže uložiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky za podmienok ustanovených v § 50 ods. 16 pokutu až do výšky 9 958 eur.“.

Čl. VII

Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 143/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 477/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 2 ods. 3 písm. d) sa za slovo „trvaní“ vkladá slovo „najviac“.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore