Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 06.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné hospodárstvo, Potravinárstvo, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Ochrana životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21JUD3DS19EUPP20ČL0

Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 538/2005 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 172/2022

Legislatívny proces k zákonu 172/2022§ 9

(1)
Štátna kúpeľná komisia rozhodne o uznaní prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, ak návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody obsahuje náležitosti podľa § 6 ods. 5 a 6 a
a)
navrhovaná prírodná liečivá voda má zloženie vhodné na liečenie a spĺňa požiadavky podľa § 5 a požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,
b)
navrhovaná prírodná minerálna voda spĺňa požiadavky podľa § 5 a požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(2)
Rozhodnutie, ktorým sa uznáva voda za prírodnú liečivú vodu alebo prírodnú minerálnu vodu, obsahuje
a)
názov prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
b)
popis umiestnenia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
c)
fyzikálno-chemické zloženie, úpravu vody, účinky vody a vhodné indikácie pri prírodnej liečivej vode,
d)
fyzikálno-chemické zloženie, úpravu vody, účinky vody pri prírodnej minerálnej vode,
e)
podmienky sledovania prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody do času začatia ich využívania,
f)
údaj o množstve vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja.
(3)
Štátna kúpeľná komisia začne konanie o vydanie rozhodnutia, ktorým uznanie vody za prírodnú liečivú vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu zruší,
a)
ak voda uznaná za prírodnú liečivú vodu prestala mať zloženie vhodné na liečenie alebo prestala spĺňať požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,
b)
ak voda uznaná za prírodnú minerálnu vodu prestala spĺňať požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,
c)
ak záchytné zariadenie je v takom technickom stave, ktorý neumožňuje odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, alebo
d)
na návrh osoby, ktorej bolo vydané rozhodnutie o uznaní prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody; táto osoba môže podať návrh, len ak ešte nebolo vydané povolenie využívať zdroj tejto vody.
(4)
Štátna kúpeľná komisia vydá tej istej osobe nové rozhodnutie o uznaní vody za prírodnú liečivú vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu, ak sa zmenilo fyzikálno-chemické zloženie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody alebo jej účinky uvedené v pôvodnom rozhodnutí o jej uznaní podľa odseku 2 písm. c) alebo d).
(5)
Rozhodnutie o uznaní prírodnej liečivej vody, rozhodnutie o zrušení jej uznania, rozhodnutie o uznaní prírodnej minerálnej vody a rozhodnutie o zrušení jej uznania sa doručuje
a)
účastníkom konania,
b)
obci, na ktorej území sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza,
c)
stavebnému úradu a orgánu štátnej vodnej správy príslušnému podľa miesta výskytu prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
d)
orgánom územného plánovania,
e)
Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky,
f)
ministerstvu životného prostredia,
g)
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“).
(6)
Ministerstvo zdravotníctva bezodkladne po vydaní rozhodnutia o uznaní vody za prírodnú liečivú vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým určí ochranné pásma pre zdroj tejto vody.
zobraziť paragraf
§ 30
Uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie

(1)
Konanie o uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie sa môže začať na návrh alebo na podnet správneho orgánu.
(2)
Návrh na uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem využívať klimatické podmienky vhodné na liečenie na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti.
(3)
Návrh podľa odseku 2 musí obsahovať
a)
náležitosti podľa § 6 ods. 5 písm. a) a § 6 ods. 6 písm. a),
b)
bioklimatologický posudok s týmto obsahom:
1.
vyhodnotenie ukazovateľov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,
2.
posúdenie liečivých účinkov klimatických podmienok na ľudský organizmus,
3.
informácie o stave životného prostredia.
(4)
Klimatické podmienky vhodné na liečenie možno uznať na ploche územia s rovnakými klimatickými ukazovateľmi a kvalitou ovzdušia.
(5)
Štátna kúpeľná komisia uzná klimatické podmienky vhodné na liečenie, ak klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia spĺňajú požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(6)
Obdobie sledovania klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia na uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie v mieste využívania je najmenej tri roky, ak sú tieto údaje v súlade s výsledkami dlhodobého sledovania najbližšej meteorologickej stanice daného klimatického regiónu.
(7)
Náklady spojené s podaním návrhu na uznanie, sledovaním klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia uhrádza navrhovateľ. Ak je navrhovateľov viac, podieľajú sa na úhrade nákladov rovnakým dielom.
(8)
Ak Štátna kúpeľná komisia začne konanie o uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie z vlastného podnetu, doklady potrebné na uznanie obstará ministerstvo zdravotníctva.
(9)
Rozhodnutie o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie obsahuje
a)
vymedzenie územia s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie,
b)
charakteristické klimatické ukazovatele a kvalitu ovzdušia,
c)
indikácie klimatických podmienok vhodných na liečenie.
(10)
Štátna kúpeľná komisia začne konanie o zrušenie uznania klimatických podmienok vhodných na liečenie, ak klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia nespĺňajú požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(11)
Rozhodnutie o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie alebo o zrušení uznania klimatických podmienok vhodných na liečenie sa doručuje
a)
účastníkom konania,
b)
obci, na ktorej území sa nachádzajú klimatické podmienky vhodné na liečenie,
c)
stavebnému úradu príslušnému podľa miesta výskytu klimatických podmienok vhodných na liečenie,
d)
orgánom územného plánovania,
e)
Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky,
f)
ministerstvu životného prostredia,
g)
ministerstvu hospodárstva.
(12)
Za klimatické podmienky vhodné na liečenie podľa tohto zákona možno uznať aj mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov.
(13)
Na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť klimatické ukazovatele a kvalitu ovzdušia.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore