Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.01.2023 do 06.03.2023

Platnosť od: 06.08.1993
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 06.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST53JUD19841DS31EUPP2ČL26

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.01.2023 do 06.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 171/1993 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 252/2022

Legislatívny proces k zákonu 252/2022

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ, Milana VETRÁKA, Gábora GRENDELA a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

K predpisu 252/2022, dátum vydania: 14.07.2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky...

Cieľom návrhu zákona je:

vztiahnuť pravidlá pre zabezpečenie poriadku v rokovacej sále pléna parlamentu aj na rokovanie výborov parlamentu,

zabezpečiť jednoznačnosť výkladu rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v časti ukladania pokút mandátovým a imunitným výborom, ktoré sankciou za urážlivé, nedôstojné a neetické správanie sa poslancov v pléne Národnej rady Slovenskej republiky počas rokovania.

Súbežne s touto novelou rokovacieho poriadku parlamentu sa predkladá aj návrh Etického kódexu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na služby verejnej správy pre občana, na informatizáciu spoločnosti a ani žiadne sociálne vplyvy, predpokladá sa nulový vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny rozpočet).

2

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa doplniť možnosť predsedu, resp. predsedajúceho na schôdzi výboru zabezpečiť poriadok v rokovacej miestnosti výboru, podobne, ako je tomu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 32 rokovacieho poriadku parlamentu), keďže takáto úprava doposiaľ absentovala a poslanca parlamentu nebolo možné napr. vykázať z rokovacej miestnosti výboru parlamentu ani vtedy, ak nedodržiaval predpísané protipandemické opatrenia.

K bodom 2 a 3

Navrhuje sa, aby výška pokuty bola presne určená vo výške 1 000 eur podľa § 139 ods. 1 a vo výške 500 eur podľa § 139 ods. 4. V súčasnosti môže mandátový a imunitný výbor uložiť pokutu do výšky 1 000 eur poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý urazil orgán národnej rady alebo poslanca, alebo iného ústavného činiteľa a za svoje správanie sa neospravedlnil. Pokutu do výšky 500 eur môže mandátový a imunitný výbor uložiť poslancovi, ktorý porušil Etický kódex poslanca. Návrhom zákona sa spresní výška pokút a mandátový a imunitný výbor nebude môcť rozhodovať aj o výške ukladanej pokuty, keďže tá už bude presne daná.

K Čl. II

Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť na 1. júna 2022.

3

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky ...

2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

3. Predmet návrhu zákona:

a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,

b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,

c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.

4

DOLOŽKA

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

– sociálnu exklúziu,

x

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana

x

7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

x

5

A.3. Poznámky

bezpredmetné

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore