Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69097
Dôvodové správy: 2086
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.05.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.04.2019 do 30.06.2019


Platnosť od: 15.02.2019
Účinnosť od: 01.04.2019
Účinnosť do: 30.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Štátna správa, Trestné právo, Sociálne poistenie, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 35/2019 s účinnosťou od 01.04.2019

Legislatívny proces k zákonu 35/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I - ZÁKLADNÉ ÚLOHY FINANČNEJ SPRÁVY A PRINCÍPY ŠTÁTNEJ SLUŽBY PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY

Čl. 1 - Základné úlohy finančnej správy

Finančná správa chráni fiškálne a obchodno-politické záujmy Slovenskej republiky a Európskej ...

Čl. 2 - Princíp politickej neutrality

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred ...

Čl. 3 - Princíp zákonnosti

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby a nadriadený v služobných vzťahoch ...

Čl. 4 - Princíp efektívneho riadenia

Nadriadený riadi príslušníka finančnej správy efektívne a hospodárne. Nadriadený a služobný ...

Čl. 5 - Princíp nestrannosti

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred ...

Čl. 6 - Princíp profesionality

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby koná odborne, svedomito a v súlade ...

Čl. 7 - Princíp stability

Príslušník finančnej správy je chránený pred skončením služobného pomeru z iných ako zákonom ...

PRVÁ ČASŤ

PREDMET ÚPRAVY

(2)

Ustanovenie § 74 ods. 3 sa prvýkrát uplatní na rozpočtový rok 2020. Systemizáciu na obdobie od ...

Prechodné ustanovenia vzťahujúce sa na príslušníka finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 štátnym zamestnancom

§ 325
(1)

Dočasné preloženie štátneho zamestnanca podľa osobitného predpisu7) z iného služobného úradu ...

§ 326

Štátny zamestnanec, ktorého služobným úradom je finančné riaditeľstvo, môže do 31. mája ...

4.

Za § 193a sa vkladá § 193b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 193b Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2019 (1) Štátnozamestnanecký pomer štátneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:

„63b) § 325 ods. 14 a 16 a § 326 zákona č. 35/2019 Z. z.“.

Čl. XX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019 okrem čl. I § 1 až § 317 ods. 1, § 318 až 324, ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH MINISTERSTVA FINANCIÍ

  1.

  Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.

  2.

  Pohlavie.

  3.

  Dátum a miesto narodenia.

  4.

  Štátna príslušnosť.

  5.

  Rodné číslo.

  6.

  Číslo osobného dokladu.

  7.

  Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.

  8.

  Prechodný pobyt.

  9.

  Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH FINANČNEJ SPRÁVY

  1.

  Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.

  2.

  Pohlavie.

  3.

  Dátum a miesto narodenia.

  4.

  Štátna príslušnosť.

  5.

  Národnosť.

  6.

  Rodné číslo.

  7.

  Identifikátor osoby pridelený v zahraničí.

  8.

  Číslo osobného dokladu.

  9.

  Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.

  10.

  Prechodný pobyt.

  11.

  Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.

  12.

  Prezývky a pseudonymy.

  13.

  Zvláštne znamenia.

  14.

  Biometrické údaje.

  15.

  Funkcia.

  16.

  Telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED

  Príloha č. 4 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  PRÍPLATOK ZA RIADENIE

  Kriminálny úrad finančnej správyFunkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne Riaditeľ ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti ...

  2.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  3.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec rovnakého zaobchádzania ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  6.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a ...

  7.

  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 2)  Napríklad čl. 243 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra ...
 • 3)  Napríklad § 41 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 ...
 • 5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...
 • 6)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. ...
 • 7)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 8)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva ...
 • 9)  Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti ...
 • 10)  Čl. 3, 4, 6 a 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 v platnom znení.
 • 11)  Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Čl. 95 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 13)  § 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení ...
 • 16)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových ...
 • 17)  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...
 • 18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného ...
 • 19)  Napríklad čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu ...
 • 20)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi ...
 • 21)  Napríklad zákon č. 486/2013 Z. z., zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22)  § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 6 zákona č. 98/1950 Sb. o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva ...
 • 24)  § 87b zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 272/2017 Z. z.
 • 25)  Napríklad zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách ...
 • 26)  Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene ...
 • 27)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 608/2013, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1352/2013 v platnom znení, ...
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 30)  § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 31)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...
 • 32)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Zákon č. 466/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 442/2012 Z. z. v znení neskorších ...
 • 34)  Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 147/1960 Zb. o prenesení ...
 • 35)  Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení ...
 • 36)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 37)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 38)  § 4 ods. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 a 12 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení ...
 • 39)  § 54 ods. 1, 5 a 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o ...
 • 40)  § 47 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 41)  § 2 ods. 22 a § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 42)  Čl. 38 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 43)  § 2 písm. l) a § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých ...
 • 45)  Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 46)  § 37 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení ...
 • 48)  § 64 a 65 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50)  § 57 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 71, § 72 a § 80 až 84 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Napríklad § 22 až 28 zákona č. 486/2013 Z. z.
 • 53)  § 70 a § 72 až 79 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 54)  Napríklad § 22 a § 29 až 34 zákona č. 486/2013 Z. z.
 • 55)  § 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  Článok 1 Medzinárodného dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní ...
 • 57)  Čl. 48 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 58)  Napríklad nariadenie (ES) č. 1276/2008 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ...
 • 59)  Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci ...
 • 60)  Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné ...
 • 61)  Čl. 8 ods. 4 a čl. 29 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 62)  Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3 a 4, čl. 10 ods. 3 a čl. 21 ods. 4 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 63)  Čl. 2 ods. 1 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 64)  Čl. 15 ods. 3 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 65)  Napríklad čl. 4, 5 a čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane ...
 • 66)  Napríklad § 15, 29 a 46 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení ...
 • 67)  Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci ...
 • 68)  § 50 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  Napríklad § 6 zákona č. 331/2005 Z. z.
 • 70)  Napríklad Medzinárodný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní ...
 • 71)  Čl. 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1011 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
 • 72)  Napríklad zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. v znení ...
 • 73)  Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci ...
 • 74)  Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických ...
 • 75)  § 2 ods. 1 zákona č. 166/2003 Z. z. v znení zákona č. 404/2015 Z. z.
 • 76)  § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 77)  Napríklad § 59 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 • 78)  Napríklad nariadenie (ES) č. 515/97 v platnom znení.
 • 79)  Napríklad Trestný poriadok.
 • 80)  Napríklad § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 81)  § 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.
 • 82)  § 63 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 83)  § 5 písm. h) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 84)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 85)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení ...
 • 86)  Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 87)  § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 88)  § 5 písm. p) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 89)  § 63 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z.
 • 90)  § 63 ods. 6 až 13 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 91)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 92)  § 40 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 93)  § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 94)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení ...
 • 95)  § 18 a 20a zákona č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 96)  Napríklad § 111 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 292/2017 Z. z.
 • 97)  § 85 ods. 11 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.§ 20 ods. 3 zákona č. ...
 • 98)  § 85 ods. 11 druhá veta zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.
 • 99)  § 64 ods. 9 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 672/2006 Z. z.
 • 100)  § 64 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. ...
 • 101)  Napríklad zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v ...
 • 102)  § 63 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 103)  § 19 ods. 2 a 5 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 104)  § 63 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
 • 105)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim ...
 • 106)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 107)  § 42 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 108)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 109)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 110)  § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...
 • 111)  § 30 písm. d) zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 112)  § 14 ods. 3 písm. e) šiesty bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...
 • 113)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z.
 • 114)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...
 • 115)  Zákon č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 116)  Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní ...
 • 117)  Napríklad § 2 ods. 6 zákona č. 166/2003 Z. z. v znení zákona č. 311/2005 Z. z.
 • 118)  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 119)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného ...
 • 120)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 121)  § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 122)  § 20 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
 • 123)  § 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 124)  § 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 125)  § 34 ods. 2 a 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 126)  Zákon č. 530/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 127)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 128)  § 20 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 129)  § 18 až 33a zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 130)  § 21 písm. b) až i) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej ...
 • 131)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 132)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 133)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 • 134)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 135)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 136)  Napríklad § 2 ods. 3,§ 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej ...
 • 137)  Napríklad § 54 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 53 ods. 6 zákona ...
 • 138)  § 16 ods. 2 a § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane ...
 • 139)  § 93 ods. 3 a § 95 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 140)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
 • 141)  § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 142)  § 14 a 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 143)  Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 144)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene ...
 • 145)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 146)  § 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 48 zákona č. 461/2003 Z. z. v ...
 • 147)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 148)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi ...
 • 149)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...
 • 150)  Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 151)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi ...
 • 152)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...
 • 153)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...
 • 154)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami ...
 • 155)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
 • 156)  Napríklad § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 157)  Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...
 • 158)  § 12 ods. 4 a § 13 ods. 7 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších ...
 • 159)  Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 160)  § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 161)  § 31 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 162)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 163)  Napríklad zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení ...
 • 164)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia ...
 • 165)  § 149 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 166)  § 5 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 167)  § 18 až 32 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 168)  § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 169)  § 7 ods. 2 a 9 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 475/2008 Z. z.
 • 170)  § 7 ods. 4 až 9 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 171)  § 13 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 172)  § 5 ods. 3 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 475/2008 Z. z.
 • 173)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. ...
 • 174)  Napríklad § 551 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 175)  Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 36 zákona č. 180/2014 Z. ...
 • 176)  Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach ...
 • 177)  Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 178)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení ...
 • 179)  Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom ...
 • 180)  Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 181)  Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 182)  § 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 44 zákona č. 461/2003 Z. z. ...
 • 183)  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 184)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 185)  § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 186)  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 187)  § 34 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 188)  Napríklad § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 189)  § 30b zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 190)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 191)  Napríklad zákon č. 18/2018 Z. z.
 • 192)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 193)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 194)  § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z.
 • 195)  § 23 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 196)  § 164 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 197)  Napríklad zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore