Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69745
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 15.02.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Štátna správa, Trestné právo, Sociálne poistenie, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD3 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 35/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

Legislatívny proces k zákonu 35/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I - ZÁKLADNÉ ÚLOHY FINANČNEJ SPRÁVY A PRINCÍPY ŠTÁTNEJ SLUŽBY PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY

Čl. 1 - Základné úlohy finančnej správy

Finančná správa chráni fiškálne a obchodno-politické záujmy Slovenskej republiky a Európskej ...

Čl. 2 - Princíp politickej neutrality

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred ...

Čl. 3 - Princíp zákonnosti

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby a nadriadený v služobných vzťahoch ...

Čl. 4 - Princíp efektívneho riadenia

Nadriadený riadi príslušníka finančnej správy efektívne a hospodárne. Nadriadený a služobný ...

Čl. 5 - Princíp nestrannosti

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred ...

Čl. 6 - Princíp profesionality

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby koná odborne, svedomito a v súlade ...

Čl. 7 - Princíp stability

Príslušník finančnej správy je chránený pred skončením služobného pomeru z iných ako zákonom ...

PRVÁ ČASŤ

PREDMET ÚPRAVY

§ 1

Tento zákon upravuje

a)
právomoc a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) ...
b)
postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej ...
c)
postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníka finančnej správy (§ 30) pri plnení úloh finančnej ...
d)
štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTAVENIE, ORGANIZÁCIA, PRÁVOMOC A PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI DANÍ, POPLATKOV <span class="shorten">...</span>

PRVÁ HLAVA
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI DANÍ, POPLATKOV A COLNÍCTVA

§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú:

a)
ministerstvo financií,
b)
finančné riaditeľstvo,
c)
daňové úrady a colné úrady, ktoré sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet finančného ...
d)
Kriminálny úrad finančnej správy, ktorý je preddavkovou organizáciou zapojenou na rozpočet finančného ...
(2)

Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú ...

§ 3
Ministerstvo financií
(1)

Ministerstvo financií ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva ...

a)
vypracúva stratégiu politiky daní a poplatkov,
b)
vypracúva stratégiu colnej politiky a colníctva,
c)
vypracúva stratégiu rozvoja finančnej správy,
d)
pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
e)
vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv,
f)
vykonáva analytickú činnosť v oblastí daní, poplatkov a colníctva,
g)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam finančného riaditeľstva a preskúmava jeho rozhodnutia ...
h)
plní úlohy súvisiace s otváraním colných priechodov, rušením colných priechodov a zmenou ich ...
i)
informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi2) vo veciach ...
j)
spravuje informačné systémy finančnej správy,
k)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.4)
(2)

Ministerstvo financií ukladá orgánom finančnej správy úlohy súvisiace s úlohami uvedenými v ...

(3)

Na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov4) ministerstvo financií spracúva ...

(4)

Ministerstvo financií dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať ...

§ 4
Finančné riaditeľstvo
(1)

Finančné riaditeľstvo vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom ...

(2)

Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom ...

a)
služobným úradom príslušníkov finančnej správy,
b)
zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme6) alebo práce na základe ...
c)
služobným úradom štátnych zamestnancov podľa osobitného predpisu.7)
(3)

Finančné riaditeľstvo plní tieto úlohy:

a)
riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy,
b)
vypracúva koncepciu rozvoja finančnej správy v súlade so stratégiou rozvoja finančnej správy,
c)
zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov8) a medzinárodných zmlúv, ktorými je ...
d)
vytvára, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy finančnej správy; zámer vykonať činnosti ...
e)
vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, ...
f)
prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie ...
g)
poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,11)
h)
vykonáva činnosti správcu integrovaného colného sadzobníka, spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ...
i)
vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
j)
usmerňuje prijímanie záruk na colný dlh, rozhoduje o upustení od záruky na colný dlh podľa osobitného ...
k)
schvaľuje spôsobilosť kontajnerov na prepravu pod colnou uzáverou,
l)
poskytuje údaje na účely štátnej štatistiky o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a ...
m)
zabezpečuje získavanie a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ak tak ustanovujú ...
n)
informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach ...
o)
informuje obce vo veciach miestnych daní a poplatkov, ktoré spravujú,17) vo veciach správy daní ...
p)
rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa ...
q)
poskytuje Európskej komisii informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi19) ...
r)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu ...
s)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní ...
t)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri výkone colného dohľadu ...
u)
robí úkony, okrem vyrubovacieho konania, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, colných ...
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno ...
3.
hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo ...
4.
súvisia s úkonmi, ktoré je potrebné utajiť,
5.
na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi, colnými predpismi alebo inými osobitnými ...
6.
je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly alebo úroveň daňového dozoru, alebo úroveň colného ...
v)
schvaľuje tlač formulárov uvedených v osobitnom predpise22) a zabezpečuje tlač daňových priznaní, ...
w)
spracúva úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,23)
x)
vypracováva analýzy plnenia príjmov štátneho rozpočtu za finančnú správu a vykonáva analytickú ...
y)
vykonáva odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti príslušníkov finančnej správy pri výkone ...
z)
vykonáva inšpekčnú činnosť zameranú na odhaľovanie, zisťovanie, dokumentovanie a preverovanie ...
aa)
vykonáva školenia v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečuje ...
ab)
zhromažďuje, dokumentuje, uchováva a spracúva predmety hmotného a nehmotného historického dedičstva ...
ac)
vykonáva expertíznu laboratórnu činnosť na účely uplatňovania colných predpisov, daňových ...
ad)
zabezpečuje správnosť a úplnosť účtovania colných, daňových a nedaňových príjmov vrátane ...
ae)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi27) alebo medzinárodnou zmluvou.
(4)

Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident finančnej správy (ďalej len „prezident“). ...

(5)

Za finančné riaditeľstvo koná pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom prezident; ...

(6)

Vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva na návrh prezidenta schvaľuje minister. ...

§ 5
Daňový úrad
(1)

Daňový úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode kraja,28) ak § 6 ods. 1 alebo osobitný ...

(2)

Daňový úrad plní tieto úlohy:

a)
vykonáva správu daní podľa osobitného predpisu,11)
b)
kontroluje platenie správnych poplatkov,29) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, vracia správne ...
c)
vracia súdne poplatky31) na základe rozhodnutia súdov, orgánov štátnej správy súdov alebo orgánov ...
d)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitnom predpise,32) ...
e)
vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých ...
f)
poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,11)
g)
zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok a ostatných finančných ...
h)
prijíma úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,34)
i)
vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,35) ...
j)
dáva finančnému riaditeľstvu podnety na zabezpečenie jednotného uplatňovania osobitných predpisov ...
k)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.36)
(3)

Daňový úrad riadi riaditeľ daňového úradu.

(4)

Vnútornú organizačnú štruktúru daňového úradu na návrh riaditeľa daňového úradu určuje ...

(5)

Daňový úrad má procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku, Civilného sporového ...

(6)

Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov možno zriadiť pobočky daňového úradu a kontaktné ...

§ 6
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty
(1)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty je daňovým úradom a vykonáva pôsobnosť na celom území ...

(2)

V pôsobnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty sú vybrané hospodárske subjekty; pri plnení ...

a)
banka alebo pobočka zahraničnej banky,37)
b)
poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ...
c)
obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi alebo obchodníci ...
d)
dôchodkové správcovské spoločnosti alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti,40)
e)
platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie,41)
f)
subjekty so statusom schválený hospodársky subjekt,42)
g)
daňový subjekt, ktorý dosiahol za každé z dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období ročný ...
(3)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty

a)
sa pre vybrané hospodárske subjekty podľa odseku 2 písm. f) a g) stáva príslušným k 1. januáru ...
1.
roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol subjektu udelený status schváleného hospodárskeho subjektu, ...
2.
druhého roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom došlo k splneniu podmienky podľa odseku ...
b)
prestáva byť pre vybrané hospodárske subjekty príslušným k 1. januáru
1.
roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na vybraný hospodársky subjekt vyhlásený konkurz, vstúpil ...
2.
roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zrušeniu rozhodnutia o udelení statusu schváleného ...
3.
druhého roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom vybraný hospodársky subjekt prestal ...
(4)

Ročným obratom sa na účely odseku 2 písm. g) a odseku 3 pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave ...

(5)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty plní tieto úlohy:

a)
vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,35) ...
b)
vykonáva správu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií podľa osobitného predpisu,44) ...
c)
koordinuje získavanie podkladov pre rozhodovaciu činnosť colných úradov vo veci vydávania povolení ...
d)
poskytuje pomoc a konzultácie vybraným hospodárskym subjektom pred podaním žiadosti o udelenie ...
e)
informuje vybrané hospodárske subjekty o uplatňovaní colných predpisov,
f)
zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných výkazov,
g)
rozhoduje o vrátení správnych poplatkov a vymáha správne poplatky,
h)
rozhoduje v konaní o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu a zabezpečuje výmenu ...
i)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.36)
(6)

Okrem úloh podľa odseku 5 plní Úrad pre vybrané hospodárske subjekty úlohy podľa § 5 ods. 2 ...

(7)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty vykonáva činnosť uvedenú v odseku 5 písm. d) a e) v súčinnosti ...

Colný úrad
§ 7
(1)

Colný úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode, ak § 8 alebo osobitný predpis46) neustanovuje ...

(2)

Colný úrad plní tieto úlohy:

a)
rozhoduje a vykonáva úkony vo veciach colného dohľadu a správy spotrebných daní, ak tento zákon ...
b)
rozhoduje o zaistení tovaru alebo veci a o zhabaní tovaru alebo veci podľa osobitného predpisu48) ...
c)
rozhoduje o vrátení cla alebo o odpustení cla a o vrátení dane, pri ktorej je správcom dane,
d)
povoľuje odklad platenia cla a iné uľahčenia platby cla a povoľuje odklad platenia dane alebo platenie ...
e)
schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou,
f)
rozhoduje a vykonáva úkony v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva podľa osobitných ...
g)
objasňuje a prejednáva colné priestupky51) a priestupky podľa osobitných predpisov,52) odhaľuje ...
h)
vymáha nedoplatky na cle, nedoplatky pokút a iných platieb vymeraných a uložených podľa colných ...
i)
vymeriava, vyberá a eviduje clo, vymeriava úroky z omeškania a zabezpečuje splnenie colného dlhu ...
j)
pátra po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,
k)
pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie ...
l)
vykonáva kontrolu po prepustení tovaru,57)
m)
zabezpečuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch sprievod osôb, dopravných prostriedkov a tovaru ...
n)
usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov v colnom priestore a zabezpečuje dodržiavanie verejného ...
o)
zisťuje, či tovar a dopravné prostriedky prestúpili colnú hranicu v súlade s colnými predpismi ...
p)
zabezpečuje získavanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorý bol prepustený do colného ...
q)
prideľuje colné registračné číslo na účely colného konania, ak deklarantovi alebo jeho zástupcovi ...
r)
vykonáva kontrolu podľa osobitných predpisov,58)
s)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,15)
t)
dáva finančnému riaditeľstvu podnety na zabezpečenie jednotného uplatňovania osobitných predpisov8) ...
u)
plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v rozsahu poverenia prezidenta,
v)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.47)
(3)

Colný úrad riadi riaditeľ colného úradu.

(4)

Vnútornú organizačnú štruktúru colných úradov na návrh riaditeľa colného úradu určuje prezident. ...

(5)

Pobočky colného úradu a stanice colného úradu na návrh riaditeľa colného úradu zriaďuje a ...

(6)

Pohraničná pobočka colného úradu je pobočka, prostredníctvom ktorej vykonáva colný úrad svoju ...

(7)

Colný úrad má procesnú subjektivitu v konaní podľa Trestného poriadku, Civilného sporového ...

§ 8
Colný úrad Bratislava

Colný úrad Bratislava okrem plnenia úloh podľa § 7 ods. 2 vydáva aj záväzné informácie o nomenklatúrnom ...

§ 9
Kriminálny úrad finančnej správy
(1)

Kriminálny úrad finančnej správy vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom ...

(2)

Kriminálny úrad finančnej správy

a)
plní úlohy centrálnej koordinačnej jednotky a ďalšie úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv59) ...
b)
používa informačné systémy finančnej správy, v ktorých zhromažďuje, spracúva, uchováva, ...
c)
prevádzkuje spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely,60) zodpovedá zaň, ...
d)
poskytuje informácie v súvislosti s prevádzkovaním spoločného automatizovaného informačného ...
e)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných ...
f)
vykonáva colný dohľad po dohode s orgánmi iných štátov utajeným sprievodom dodávky alebo iným ...
g)
vykonáva cezhraničné sledovanie a cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených ...
h)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením ...
i)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov spáchaných ...
j)
robí úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov alebo colných úradov, ak
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno ...
3.
na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi alebo colnými predpismi je potrebný bezprostredný ...
4.
úkony daňového úradu alebo colného úradu, ktoré súvisia s úkonmi v pôsobnosti Kriminálneho ...
5.
je potrebné vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu,68)
k)
zabezpečuje súčinnosť vo vymedzenej oblasti s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh podľa ...
l)
pátra po osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie ...
m)
zabezpečuje bezpečnosť prepravy zaisteného tovaru, vykonáva sprievod zaistených alebo predvádzaných ...
n)
informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom71) vo veciach ...
o)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.72)
(3)

Kriminálny úrad finančnej správy riadi riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy.

(4)

Vnútornú organizačnú štruktúru Kriminálneho úradu finančnej správy na návrh riaditeľa Kriminálneho ...

(5)

Pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy na návrh riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej ...

(6)

Kriminálny úrad finančnej správy má procesnú subjektivitu v konaní podľa Civilného sporového ...

§ 10
Ochrana určených objektov orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
(1)

Finančná správa vykonáva ochranu určených objektov orgánov štátnej správy v oblasti daní, ...

(2)

Zoznam strážených objektov určí minister.

§ 11
Vzťahy finančnej správy k štátnym orgánom a osobám

Finančná správa pri plnení úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, ozbrojenými zbormi, ozbrojenými ...

Vzťahy finančnej správy k zahraničiu
§ 12
(1)

Finančná správa spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, daňovými správami a colnými správami ...

(2)

Finančná správa môže plniť úlohy finančnej správy aj v zahraničí, ak to vyplýva z medzinárodnej ...

(3)

O vysielaní príslušníkov finančnej správy na výkon štátnej služby do zahraničia vrátane ...

(4)

Minister na návrh prezidenta po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí ...

(5)

Príslušník finančnej správy je oprávnený pôsobiť v zahraničí, kam je vyslaný podľa odsekov ...

a)
podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou, právne záväznými aktmi ...
b)
na základe rozhodnutia vlády o jeho vyslaní do mierových pozorovateľských misií alebo
c)
v rámci mandátu operácie civilného krízového manažmentu vedenej medzinárodnou organizáciou, ...
§ 13
(1)

Príslušník daňovej správy alebo colnej správy iného štátu môže podľa podmienok, v rozsahu ...

(2)

Ak nie je uzatvorená medzinárodná zmluva a je to potrebné na plnenie úloh finančnej správy, môže ...

a)
vykonávať sledovanie osôb a vecí alebo
b)
používať informačno-technické prostriedky a nástrahovú a zabezpečovaciu techniku; tým nie sú ...
(3)

Činnosť príslušníka daňovej správy alebo colnej správy iného štátu pri vykonávaní úloh ...

(4)

Pri náhrade škody vzniknutej v súvislosti s vykonávaním úloh podľa odseku 2 sa postupuje podľa ...

DRUHÁ HLAVA
INFORMAČNO-TECHNICKÉ PROSTRIEDKY, OPERATÍVNO-PÁTRACIA ČINNOSŤ, VYŠETROVANIE A SKRÁTENÉ VYŠETROVANIE

§ 14
Informačno-technické prostriedky
(1)

Ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na finančnom riaditeľstve a ozbrojení príslušníci ...

a)
odhaľovaní zločinov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových ...
b)
zisťovaní páchateľov zločinov uvedených v písmene a).
(2)

Odsek 1 sa nepoužije, ak ide o styk medzi obvineným a jeho obhajcom.

§ 15
Operatívno-pátracia činnosť
(1)

Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených spravodajských opatrení vykonávaných ...

(2)

Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú určení ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení ...

§ 16
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
(1)

Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti na účely tohto zákona sú sledovanie osôb a vecí, ...

(2)

Finančná správa je oprávnená použiť prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri odhaľovaní ...

(3)

Sledovanie osôb pre potreby finančnej správy vykonáva Kriminálny úrad finančnej správy alebo ...

(4)

Povolenie na cezhraničné sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy udeľuje prezident alebo ním poverená ...

§ 17
Používanie krycích dokladov
(1)

Krycími dokladmi na účely tohto zákona sú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej ...

(2)

Krycím dokladom nesmie byť

a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka Policajného zboru,
f)
služobný preukaz príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
g)
osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka,
h)
služobný preukaz príslušníka Vojenského spravodajstva,
i)
služobný preukaz príslušníka Vojenskej polície,
j)
služobný preukaz príslušníka Slovenskej informačnej služby,
k)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
l)
diplomatický pas.
(3)

O použití krycích dokladov pri plnení úloh podľa tohto zákona rozhoduje prezident.

(4)

Krycie doklady vydáva Policajný zbor podľa osobitného predpisu76) na žiadosť prezidenta.

(5)

Evidenciu používaných krycích dokladov vedie Kriminálny úrad finančnej správy.

(6)

Krycie doklady Kriminálny úrad finančnej správy vráti Policajnému zboru bezodkladne po tom, ako ...

§ 18
Osobitné finančné prostriedky
(1)

Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky finančného riaditeľstva, ...

(2)

Podrobnosti o používaní osobitných finančných prostriedkov a kontrolu upraví prezident vnútorným ...

§ 19
Osoby konajúce v prospech finančnej správy
(1)

Osobou konajúcou v prospech finančnej správy na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, ...

(2)

Osobou konajúcou v prospech finančnej správy nesmie byť príslušník Slovenskej informačnej služby, ...

(3)

Finančná správa môže evidovať osoby konajúce v jej prospech len počas plnenia jednotlivých ...

TRETIA HLAVA
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A INÝCH INFORMÁCIÍ FINANČNOU SPRÁVOU

§ 20
Spracúvanie informácií finančnou správou
(1)

Finančná správa zriaďuje a prevádzkuje informačné systémy a spracúva v nich informácie a osobné ...

(2)

Finančná správa je oprávnená, ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové ...

a)
z miest verejne prístupných,
b)
o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku.
(3)

Ak sú na vyhotovovanie záznamov podľa odseku 2 písm. a) zriadené monitorovacie systémy, finančná ...

(4)

Informácie a osobné údaje z informačných systémov, ktoré vedie finančná správa podľa odseku ...

a)
prokuratúre,
b)
súdu,
c)
Slovenskej informačnej službe,
d)
Vojenskému spravodajstvu,
e)
Vojenskej polícii,
f)
Policajnému zboru,
g)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
h)
Národnému bezpečnostnému úradu,
i)
iným štátnym orgánom alebo osobám, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,77)
j)
do zahraničia, ak tak ustanovuje tento zákon, osobitné predpisy78) alebo medzinárodná zmluva.59) ...
(5)

Ak osobitný predpis77) alebo medzinárodná zmluva59) neustanovujú inak, informácie a osobné údaje ...

(6)

Ak finančná správa preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že osobné ...

(7)

Finančná správa najmenej raz za tri roky preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej ...

(8)

Prevádzkovateľom informačných systémov finančnej správy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, ...

§ 21
Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania
(1)

Pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov uvedených v § 9 ods. 2 písm. h), zisťovaní ...

a)
zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený ...
b)
uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,
c)
spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri ...
(2)

Pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania je finančná správa oprávnená ...

(3)

Finančná správa je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh finančnej správy na účely ...

a)
zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať nepravdivé osobné údaje; tieto osobné údaje sa musia takto označiť.
(4)

Finančná správa je oprávnená spracúvať osobné údaje pri plnení úloh finančnej správy na ...

§ 22
Poskytovanie osobných údajov
(1)

Finančná správa poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje iným štátnym orgánom alebo osobám ...

a)
podľa § 20,
b)
ak je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie alebo ...
c)
ak je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy ...
(2)

Finančná správa poskytne alebo sprístupní podľa odseku 1 písm. a) a b) osobné údaje na základe ...

(3)

K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov ...

(4)

Príjemca údajov podľa odsekov 1 až 3 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než ...

(5)

Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje aj bez písomnej žiadosti, ak tak ustanovujú osobitné ...

§ 23
Výmena informácií a osobných údajovso štátmi Európskej únie pri plnení úloh finančnej správy ...
(1)

Finančná správa je oprávnená pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania ...

(2)

Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré finančná správa prijala od orgánu členského štátu, ...

(3)

Finančná správa poskytuje alebo sprístupňuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej ...

a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo osobného ...
(4)

Na žiadosť o informácie a osobné údaje finančná správa odpovie

a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá ...
b)
najneskôr do siedmich kalendárnych dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ...
c)
najneskôr do 14 kalendárnych dní, ak ide o žiadosť inú ako uvedenú v písmene a) alebo písmene ...
(5)

Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, finančná správa poskytne žiadateľovi ...

(6)

Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie alebo ...

(7)

Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského ...

(8)

Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského ...

(9)

Finančná správa môže odmietnuť poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja ...

a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu, trestného ...
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej ...
(10)

Ministerstvo financií oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce ...

(11)

Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov ustanovuje ...

§ 24
Ochrana osobných údajov pri ich výmene s členskými štátmi na účely trestného konania
(1)

Finančná správa na účely overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov prijatých podľa ...

(2)

Finančná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 23 ods. 1 ďalej spracúvať na iné účely, ...

a)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie ...
b)
iné súdne konanie, trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisia ...
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku, ...
d)
historické, štatistické alebo vedecké účely, ak ich finančná správa pseudonymizovala, alebo
e)
akýkoľvek iný účel len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý poskytol ...
(3)

Finančná správa môže požiadať príjemcu osobných údajov, ktorému poskytla osobné údaje podľa ...

(4)

Finančná správa je oprávnená pri poskytnutí osobných údajov podľa § 23 ods. 3 požiadať orgán ...

(5)

Ak tento zákon alebo osobitné predpisy5) ustanovia podmienky osobitného spôsobu spracúvania osobných ...

(6)

Ak finančná správa preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov prijatých podľa ...

(7)

Finančná správa pri poskytovaní osobných údajov podľa § 23 ods. 3 môže uviesť príjemcovi ...

(8)

Ak finančná správa spracúva osobné údaje prijaté podľa § 23 ods. 1, ktoré jej boli poskytnuté ...

§ 25
Ďalšie poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov prijatých z členských štátov na účely ...
(1)

Finančná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 23 ods. 1 poskytnúť alebo sprístupniť ...

a)
plnenie úloh podľa osobitného predpisu,2)
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie ...
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku, ...
d)
predchádzanie vážnej ujme na právach fyzických osôb.
(2)

Finančná správa poučí osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, ktorej boli poskytnuté osobné ...

§ 26
(1)

Finančná správa je oprávnená požiadať toho, komu poskytla alebo sprístupnila osobné údaje, ...

(2)

Finančná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu prijatú od orgánu členského štátu podľa ...

§ 27
Zverejňovanie osobných údajov

Finančná správa je oprávnená zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh ...

§ 28
Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracovania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých ...
(1)

Zoznam osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných pri plnení úloh ...

(2)

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie úloh finančnej správy podľa tohto zákona alebo ...

(3)

Osobné údaje získavajú príslušníci finančnej správy pri plnení úloh podľa tohto zákona ...

(4)

Dotknuté osoby na účely spracovania osobných údajov v informačných systémoch finančnej správy ...

§ 29
Oprávnenia a povinnosti finančnej správy a prevádzkovateľa a sprostredkovateľa informačného ...
(1)

Finančná správa je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnená žiadať údaje a informácie ...

(2)

Podnikateľ poskytujúci elektronickú komunikačnú sieť alebo elektronickú komunikačnú službu ...

(3)

Finančná správa je za podmienok podľa osobitného predpisu90) oprávnená získavať prevádzkové ...

(4)

Finančná správa je oprávnená využívať informácie a osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 len ...

(5)

Finančná správa poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je ...

(6)

Finančná správa je povinná zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným ...

(7)

Ustanovenia osobitných predpisov5) o povinnosti informovať osobu o stave spracúvania osobných údajov ...

TRETIA ČASŤ

POSTAVENIE, POVINNOSTI A OPRÁVNENIA PRÍSLUŠNÍKA FINANČNEJ SPRÁVY PRI PLNENÍ ÚLOH FINANČNEJ <span class="shorten">...</span>

PRVÁ HLAVA
POVINNOSTI A OPRÁVNENIA PRÍSLUŠNÍKA FINANČNEJ SPRÁVY

PRVÝ DIEL
PRÍSLUŠNÍK FINANČNEJ SPRÁVY

§ 30
(1)

Príslušníkom finančnej správy sa rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto ...

(2)

Príslušník finančnej správy plní úlohy podľa tohto zákona, osobitných predpisov21) a medzinárodných ...

(3)

Príslušník finančnej správy môže byť ozbrojený príslušník finančnej správy podľa § 71 ...

(4)

Ozbrojení príslušníci finančnej správy tvoria ozbrojený zbor.

DRUHÝ DIEL
VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

§ 31
(1)

Príslušník finančnej správy preukazuje svoju príslušnosť k finančnej správe služobným preukazom; ...

(2)

Príslušník finančnej správy je pri plnení úloh finančnej správy povinný dbať, aby v súvislosti ...

§ 32
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Príslušník finančnej správy je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré musia občania uviesť na uplatnenie ...

(3)

Príslušníka finančnej správy môže povinnosti mlčanlivosti zbaviť ten, v koho záujme príslušník ...

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú na skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje daňové tajomstvo ...

Povinnosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy v súvislosti so služobným zákrokom
§ 33
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný pri výkone štátnej služby aj mimo výkonu ...

(2)

Služobný zákrok je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný vykonať aj vtedy, ak je ...

(3)

Služobný zákrok je týmto zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť ozbrojeného ...

(4)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný pri plnení úloh finančnej správy spojenom ...

§ 34
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak

a)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také ...
b)
jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje jeho schopnosť konať,
c)
tomu bráni dôležitý záujem služby,
d)
vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že zákrok bude úspešne vykonaný.
(2)

Ak ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy vo vykonaní služobného zákroku bránia dôvody ...

(3)

Dôležitý záujem služby podľa odseku 1 písm. c) je, ak ozbrojený príslušník finančnej správy ...

a)
bezprostredné prenasledovanie páchateľa trestnej činnosti, ktorý ju pácha v súvislosti s porušením ...
b)
operatívno-pátraciu činnosť alebo používa informačno-technické prostriedky,
c)
služobný zákrok pod jednotným velením,
d)
služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky ako nevykonanie nového služobného ...
(4)

Pri plnení úloh podľa odseku 3 je však ozbrojený príslušník finančnej správy povinný vykonať ...

a)
ohrozený život alebo zdravie alebo ak hrozí závažná škoda na majetku,
b)
ohrozené plnenie dôležitejšej úlohy, ako je úloha, ktorú plní.
(5)

Závažná škoda podľa odseku 4 písm. a) je taká škoda, ktorá je zjavne väčšia ako škoda, ...

§ 35
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri vykonávaní služobného zákroku povinný použiť ...

(2)

Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, najmä vzhľadom na závažnosť služobného zákroku ...

(3)

Každý je povinný poslúchnuť výzvu ozbrojeného príslušníka finančnej správy pri vykonávaní ...

§ 36
Osobitné ustanovenia o preukazovaní príslušnosti
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju ...

(2)

Príslušnosť k finančnej správe preukazuje ozbrojený príslušník finančnej správy

a)
služobnou rovnošatou s identifikačným číslom,
b)
služobným preukazom,
c)
služobným odznakom alebo
d)
ústnym vyhlásením „finančná správa“.
(3)

Ozbrojený príslušník finančnej správy v služobnej rovnošate s identifikačným číslom preukazuje ...

(4)

Ozbrojený príslušník finančnej správy v služobnej rovnošate s identifikačným číslom sa nepreukazuje ...

(5)

Ústnym vyhlásením „finančná správa“ preukazuje ozbrojený príslušník finančnej správy ...

(6)

Ozbrojený príslušník finančnej správy v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k ...

(7)

V prípadoch uvedených v odseku 4 ozbrojený príslušník finančnej správy v občianskom odeve preukazuje ...

(8)

Ozbrojený príslušník finančnej správy pri preukazovaní príslušnosti k finančnej správe nesmie ...

(9)

Zbraňou podľa odseku 4 a podľa § 45 sa rozumie čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu ...

TRETÍ DIEL
OPRÁVNENIA OZBROJENÉHO PRÍSLUŠNÍKA FINANČNEJ SPRÁVY

§ 37
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ...

(2)

Poskytnutie vysvetlenia môže odmietnuť iba ten, kto by ním sebe alebo blízkej osobe spôsobil nebezpečenstvo ...

(3)

Vysvetlenie sa nesmie požadovať od toho, kto upozornil, že by tým porušil zákonom uloženú alebo ...

(4)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný poučiť osobu o možnosti odmietnuť vysvetlenie ...

(5)

Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy ...

(6)

Nárok na náhradu podľa odseku 5 treba uplatniť do ôsmich kalendárnych dní odo dňa, keď sa vyzvaná ...

§ 38
Oprávnenie požadovať informácie

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ...

§ 39
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie úloh finančnej ...

(2)

Namiesto dokladu totožnosti podľa odseku 1 možno predložiť platný

a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka finančnej správy, služobný preukaz príslušníka ozbrojeného ...
f)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
g)
potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení preukazu totožnosti.
(3)

Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, ozbrojený ...

(4)

Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 a ani nemôže ...

(5)

Ak ozbrojený príslušník finančnej správy nezistí totožnosť osoby do 12 hodín od jej predvedenia ...

(6)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným ...

(7)

Ak je predvedená osoba vyhlásená za nezvestnú, ozbrojený príslušník finančnej správy o nej ...

(8)

O predvedení a odovzdaní osoby spíše ozbrojený príslušník finančnej správy úradný záznam. ...

§ 40
Oprávnenie na prehliadku osoby
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený vykonať prehliadku osoby, ak je dôvodné ...

(2)

Prehliadku osoby možno vykonať až vtedy, ak je výzva ozbrojeného príslušníka finančnej správy ...

(3)

Prehliadka sa vykoná za prítomnosti nezúčastnenej osoby rovnakého pohlavia; to neplatí, ak by ...

(4)

Ak prehliadaná osoba kladie pasívny odpor, ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený ...

(5)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný o vykonaní prehliadky osoby vyhotoviť úradný ...

§ 41
Oprávnenie na zaistenie osoby
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri plnení úloh finančnej správy oprávnený zaistiť ...

a)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život, svoje zdravie alebo svoj majetok alebo život, ...
b)
pristihnutú pri páchaní konania, ktoré má znaky priestupku, alebo inom správnom delikte páchanom ...
c)
u ktorej je podozrenie, že odňala tovar colnému dohľadu, alebo u ktorej je podozrenie, že porušila ...
d)
ktorá sa nachádza na mieste trestného činu uvedeného v § 9 ods. 2 písm. h) alebo trestného činu ...
(2)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný pred úkonom zaistenia oznámiť osobe dôvody ...

(3)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánom činným ...

(4)

Ak ozbrojený príslušník finančnej správy podľa odseku 3 neodovzdá osobu orgánom činným v ...

(5)

Zaistenej osobe podľa odseku 1 sa umožní na jej požiadanie upovedomiť o zaistení niektorú z blízkych ...

(6)

O zaistení a odovzdaní osoby spíše ozbrojený príslušník finančnej správy úradný záznam.

§ 42
Oprávnenie na predvedenie osoby
(1)

Ak vyzvaná osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa § 37 ods. 1 nevyhovie, ...

(2)

Zápisnica o podaní vysvetlenia musí byť s osobou predvedenou podľa odseku 1 spísaná bezodkladne. ...

(3)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný odovzdať osobu predvedenú podľa odseku 1 ...

(4)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený predviesť osobu na žiadosť97) colného ...

(5)

O predvedení ozbrojený príslušník finančnej správy vyhotoví úradný záznam, v ktorom uvedie ...

§ 43
Oprávnenie použiť psa na pachové práce
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený ...

(2)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri používaní služobného psa na pachové práce ...

(3)

Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať, len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania ...

§ 44
Oprávnenie na zaistenie veci
(1)

Ak je dôvodné podozrenie, že tovar alebo vec súvisia s porušením colných predpisov, daňových ...

(2)

Kto má tovar alebo vec uvedené v odseku 1, je povinný na výzvu ozbrojeného príslušníka finančnej ...

(3)

Ak tovar alebo vec uvedené v odseku 1 nebudú na výzvu vydané, môže ich ozbrojený príslušník ...

(4)

Tovar alebo vec, ktoré boli vydané alebo odňaté, vrátia sa tomu, kto ich vydal alebo komu boli ...

(5)

Ak je predmet zaistenia potrebný na vykonanie procesných úkonov, ozbrojený príslušník finančnej ...

(6)

Ak orgán finančnej správy vydá rozhodnutie o zabezpečení veci alebo o zaistení tovaru alebo veci ...

(7)

Orgány činné v trestnom konaní sú povinné vrátiť predmet zaistenia príslušnému orgánu finančnej ...

(8)

Ak vlastník predmetu zaistenia nie je známy, ozbrojený príslušník finančnej správy odovzdá ...

(9)

O zaistení, vrátení, odovzdaní na vykonanie procesných úkonov alebo na uskladnenie predmetu zaistenia ...

§ 45
Oprávnenie odňať zbraň
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej ...

(2)

Zbraň odňatú podľa odseku 1 je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný vrátiť po ...

§ 46
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesta alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste

Ak to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh podľa tohto zákona, ozbrojený príslušník ...

a)

po dobu nevyhnutne potrebnú na určené miesta nevstupovali alebo sa na nich nezdržiavali,

b)

po dobu nevyhnutne potrebnú zotrvali na určenom mieste.

§ 47
Oprávnenia na vstup na pozemky a do nebytových priestorov
(1)

Pri vykonávaní colného dohľadu alebo daňového dozoru, alebo pri kontrole dodržiavania daňových ...

(2)

Pri vykonávaní colného dohľadu, daňového dozoru a pri kontrole dodržiavania daňových predpisov ...

(3)

Pri odhaľovaní trestných činov uvedených v § 9 ods. 2 písm. h) a pri pátraní po osobách, ktoré ...

a)
vstupovať na pozemky, ktoré nie sú súčasťou obydlia, do skladov, obchodných, výrobných, prevádzkových ...
b)
vstupovať do obydlia, ak slúži na podnikanie,
c)
nazerať do evidencií, účtovných písomností, listín a iných dokladov, spisov a záznamov na ...
§ 48
Oprávnenie na zastavenie osoby a dopravného prostriedku

Ozbrojený príslušník finančnej správy je pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitných ...

§ 49
Oprávnenie na prekonanie odporu alebo utvorenej prekážky
(1)

Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn alebo príkaz ozbrojeného príslušníka finančnej ...

(2)

Ak osoba, voči ktorej smeruje výkon oprávnení ozbrojeného príslušníka finančnej správy ustanovených ...

§ 50
Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
(1)

Určený ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený na účely výučby, výcviku a ...

(2)

Ozbrojeného príslušníka finančnej správy na účely odseku 1 písomne určuje vedúci orgánu ...

(3)

Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a zakázanými vecami sa na určeného ozbrojeného príslušníka ...

§ 51
Oprávnenie na cezhraničné prenasledovanie

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený vykonávať cezhraničné prenasledovanie ...

§ 52
Oprávnenia ozbrojeného príslušníka finančnej správy pri ochrane stráženého objektu a poriadku ...
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva službu pri ochrane stráženého objektu ...

a)
preverovať oprávnenosť vstupu osôb do stráženého objektu a vyzvať ich, aby preukázali svoju ...
b)
nepovoliť vstup do stráženého objektu osobám, ktoré nepreukážu oprávnenosť vstupu do stráženého ...
c)
kontrolovať osoby vstupujúce do stráženého objektu technickými prostriedkami, či nemajú pri ...
d)
povoliť vstup so zbraňou do stráženého objektu len ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ...
e)
vyzvať osobu, ktorá vstupuje do stráženého objektu alebo sa v ňom nachádza, aby sa pri dôvodnom ...
(2)

Inou nedovolenou vecou sa na účely tohto zákona rozumie vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, ...

(3)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku ...

§ 53
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva službu pri ochrane stráženého objektu ...

(2)

Ak ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, má dôvodné ...

(3)

Ak ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, má dôvodné ...

(4)

Ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý má dôvodné podozrenie, že v stráženom objekte ...

§ 54
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly ozbrojeným príslušníkom finančnej správy

Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy a osoby ...

§ 55
Oprávnenie požadovať pomoc

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený pri nebezpečenstve bezprostredného ohrozenia ...

DRUHÁ HLAVA
DONUCOVACIE PROSTRIEDKY

§ 56
Druhy donucovacích prostriedkov a ich použitie
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť pri plnení úloh finančnej správy ...

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
putá,
d)
služobný pes,
e)
technické prostriedky na zabránenie odchodu vozidla a na násilné zastavenie vozidla,
f)
úder strelnou zbraňou,
g)
hrozba zbraňou,
h)
varovný výstrel do vzduchu,
i)
použitie zbrane,
j)
zásahová výbuška.
(2)

Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, slzotvorné prostriedky, obranné ...

(3)

Pred použitím donucovacích prostriedkov je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný osobu, ...

(4)

O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje ozbrojený príslušník finančnej správy ...

§ 57
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie ...
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany ...

a)
zaistil bezpečnosť seba alebo inej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok ...
b)
zabránil výtržnosti, bitke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c)
predviedol osobu, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do stráženého objektu, objektu finančnej správy ...
e)
zabránil úteku osoby, ktorá je predvádzaná alebo ktorá má byť zaistená alebo zadržaná.
(2)

Hmaty a chvaty sebaobrany je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť, aby predviedol, ...

§ 58
Použitie pút
(1)

Putá je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť

a)
na spútanie predvádzanej, zaistenej alebo zadržanej osoby, ak kladie aktívny odpor alebo napáda ...
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných, zaistených alebo zadržaných osôb ...
c)
pri vykonávaní služobných zákrokov alebo procesných úkonov s predvedenými, zaistenými alebo ...
(2)

Osoba uvedená v odseku 1 môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaná aj k vhodnému predmetu, ...

§ 59
Použitie služobného psa
(1)

Služobného psa je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť

a)
na zaistenie bezpečnosti inej osoby alebo vlastnej osoby, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok ...
b)
na zabránenie výtržnosti, bitke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ...
c)
na zabránenie násilnému vstupu nepovolaných osôb do stráženého objektu, objektu finančnej správy ...
d)
na prenasledovanie osoby, ak má byť zaistená alebo zadržaná a ani na výzvu nezastaví, snaží ...
e)
na donútenie ukrývajúcej sa osoby, ktorá má byť zaistená alebo zadržaná, opustiť úkryt,
f)
na stráženie predvedenej, zaistenej alebo zadržanej osoby.
(2)

Pri plnení úloh podľa odseku 1 ozbrojený príslušník finančnej správy používa služobného ...

§ 60
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odchodu dopravného prostriedku a na násilné zastavenie ...
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť na zabránenie odchodu dopravného ...

(2)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť zastavovací pás a iné prostriedky ...

a)
pokúsi o prechod štátnej hranice s použitím násilia,
b)
v dopravnom prostriedku prepravujú hľadané osoby, tovar, ktorý unikol colnému dohľadu, alebo tovar, ...
c)
pokúsi o násilný vstup do stráženého objektu, objektu finančnej správy alebo do objektu alebo ...
(3)

Iné prostriedky podľa odsekov 1 a 2 sú najmä služobné vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a iné ...

§ 61
Použitie zásahovej výbušky

Ozbrojený príslušník finančnej správy zaradený na Kriminálnom úrade finančnej správy je oprávnený ...

§ 62
Použitie úderu strelnou zbraňou

Úder strelnou zbraňou je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený použiť v nutnej ...

§ 63
Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu

Hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu je ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený ...

a)
zaistil bezpečnosť seba alebo inej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok ...
b)
predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
c)
zabránil výtržnosti, bitke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok ...
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do stráženého objektu, objektu finančnej správy ...
e)
zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená alebo zadržaná, ...
f)
zabránil prechodu štátnej hranice s použitím násilia.
§ 64
Použitie zbrane
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený použiť zbraň iba

a)
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť ...
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
na zamedzenie úteku nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne ...
f)
ak nemožno inak zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje ...
g)
na odvrátenie nebezpečného útoku, ktorý ohrozuje strážený objekt, objekt finančnej správy ...
h)
na zneškodnenie zvieraťa ohrozujúceho život alebo zdravie príslušníka finančnej správy alebo ...
i)
na prinútenie zastaviť v bezprostrednom priestore štátnej hranice dopravný prostriedok, ktorého ...
(2)

Zbraň podľa odseku 1 je strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.

(3)

Pred použitím zbrane je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný vyzvať osobu, proti ...

(4)

Pri použití zbrane je ozbrojený príslušník finančnej správy povinný dbať na potrebnú opatrnosť, ...

§ 65
Špeciálne donucovacie prostriedky, špeciálne zbrane a ich použitie
(1)

Špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane sú:

a)
dočasne zneschopňujúce prostriedky,
b)
strelná zbraň s tlmičom hluku výstrelu,
c)
špeciálne upravené strelné zbrane.
(2)

Na použitie špeciálnych donucovacích prostriedkov a špeciálnych zbraní sa použijú primerane ...

Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov ozbrojeným príslušníkom finančnej správy v jednotke služobných zákrokov
§ 66
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy v jednotke služobných zákrokov vykonáva služobné zákroky ...

(2)

O nasadení ozbrojených príslušníkov finančnej správy v jednotke služobných zákrokov rozhoduje ...

§ 67
(1)

Služobné zákroky ozbrojených príslušníkov finančnej správy v jednotke služobných zákrokov ...

(2)

O použití donucovacích prostriedkov, špeciálnych donucovacích prostriedkov alebo špeciálnych ...

(3)

Na veliteľa zákroku, ktorý rozhodol podľa odseku 2, a na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ...

§ 68
Hlásenie o použití zbrane

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný prostredníctvom svojho nadriadeného hlásiť ...

§ 69
Povinnosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy po použití donucovacích prostriedkov
(1)

Ak ozbrojený príslušník finančnej správy zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov ...

(2)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný neodkladne hlásiť svojmu nadriadenému každý ...

(3)

Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti pri použití donucovacích prostriedkov ...

(4)

Ak ozbrojený príslušník finančnej správy použije donucovacie prostriedky mimo miesta územného ...

§ 70
Osobitné obmedzenia

Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe staršej ako 60 rokov, osobe so zjavným telesným ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SLUŽBA PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY A PRÁVNE VZŤAHY SÚVISIACE SO VZNIKOM, ZMENOU <span class="shorten">...</span>

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 71
(1)

Štátnou službou sa na účely tohto zákona rozumie

a)
plnenie úloh finančnej správy podľa tohto zákona a osobitných predpisov27) a právne vzťahy s ...
b)
riadenie, organizácia a výkon profesijnej prípravy príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy ...
c)
výkon duchovnej služby a pastoračnej služby105) a právne vzťahy s tým súvisiace.
(2)

Štátna služba sa vykonáva v služobnom pomere.

(3)

Služobný pomer podľa tohto zákona sa zakladá k štátu.

(4)

Funkciou sa na účely tohto zákona, okrem ustanovenia § 116 ods. 2, rozumie miesto s určenou náplňou ...

(5)

Názvy funkcií podľa charakteru vykonávaných činností ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá ...

(6)

Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa rozumie príslušník finančnej správy, ktorý je ...

(7)

Funkcie so zbraňou ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident. Funkcie so zbraňou prezident ...

(8)

Funkcia prezidenta je funkciou bez zbrane.

(9)

Ak pôvodné určenie funkcie podľa odseku 7 za funkciu so zbraňou prezident zmení na funkciu bez ...

(10)

Neozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa rozumie príslušník finančnej správy iný než ...

(11)

Miestom výkonu štátnej služby na účely tohto zákona je obec, časť obce alebo inak určené ...

(12)

Na účely tejto časti zákona môže prezident vydať vnútorné predpisy, ktorými upraví podrobnosti ...

§ 72
Výkon štátnej služby a priama súvislosť s ním
(1)

Výkonom štátnej služby sa rozumie výkon oprávnení a povinností vyplývajúcich zo služobného ...

(2)

V priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sú úkony potrebné na výkon štátnej služby, ...

(3)

Za činnosť v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sa považuje aj prehlbovanie kvalifikácie ...

§ 73
(1)

Na účely tohto zákona je nadriadeným minister a v ním vymedzenom rozsahu príslušník finančnej ...

(2)

Vo veciach služobného pomeru v mene štátu koná a rozhoduje a právne úkony robí nadriadený, ...

(3)

Príslušníkom finančnej správy ustanoveným do riadiacej funkcie je príslušník finančnej správy, ...

(4)

Rozsah konaní a právnych úkonov vo veciach služobného pomeru, v ktorých je príslušník finančnej ...

§ 74
(1)

Systemizácia v štátnej službe (ďalej len „systemizácia“) určuje v nadväznosti na pôsobnosť ...

(2)

Návrh systemizácie pripravuje ministerstvo financií.

(3)

Systemizáciu na každý rozpočtový rok schvaľuje vláda pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom ...

(4)

Minister na návrh prezidenta určí na základe systemizácie počet miest príslušníkov finančnej ...

(5)

Počet miest príslušníkov finančnej správy zaradených do platových tried na orgánoch finančnej ...

(6)

Obsadzovanie funkcií príslušníkov finančnej správy vo všetkých druhoch štátnej služby možno ...

a)
vytvorená podľa § 71 ods. 4 a
b)
voľná; to neplatí, ak ide o dočasné obsadenie funkcie, do ktorej je ustanovená príslušníčka ...
§ 75
(1)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom (§ 204 ods. 6) pri vstupe ...

(2)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí byť v súlade s dobrými mravmi. ...

(3)

Ak sa občan pri vstupe do štátnej služby, príslušník finančnej správy alebo občan, ktorého ...

(4)

Služobný úrad alebo nadriadený nesmie príslušníka finančnej správy postihovať alebo znevýhodňovať ...

(5)

Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 príslušníkom finančnej správy sa považuje ...

(6)

Na štátnu službu a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby ...

DRUHÁ HLAVA
DRUH, VZNIK A ZMENA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 76
Druhy štátnej služby

Druhy štátnej služby sú:

a)
prípravná štátna služba,
b)
stála štátna služba,
c)
dočasná štátna služba.
§ 77
Prípravná štátna služba
(1)

Pri prijatí do služobného pomeru sa príslušník finančnej správy zaradí do prípravnej štátnej ...

a)
je prijatý do dočasnej štátnej služby alebo
b)
spĺňa podmienky na zaradenie do stálej štátnej služby podľa § 78 ods. 3.
(2)

Prípravná štátna služba je prípravou na výkon stálej štátnej služby. V prípravnej štátnej ...

(3)

Počas trvania prípravnej štátnej služby je príslušník finančnej správy čakateľom. V tomto ...

(4)

Do doby výkonu prípravnej štátnej služby sa započítava

a)
doba výkonu štátnej služby,
b)
doba štúdia na splnenie kvalifikačného predpokladu profesijného vzdelania,
c)
dovolenka na zotavenie,
d)
doba, keď príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu pre prekážky z dôvodu ...
e)
doba, keď príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné ...
(5)

Trvanie prípravnej štátnej služby môže byť predĺžené najviac o jeden rok, ak počas nej príslušník ...

(6)

Prípravná štátna služba príslušníka finančnej správy, ktorý je podľa záveru schváleného ...

§ 78
Stála štátna služba
(1)

Stála štátna služba nadväzuje na prípravnú štátnu službu, ak odsek 3 a § 79 ods. 4 neustanovujú ...

(2)

Príslušník finančnej správy sa zaradí do stálej štátnej služby, ak v prípravnej štátnej ...

(3)

Do stálej štátnej služby sa pri prijatí do služobného pomeru zaradí aj príslušník finančnej ...

a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu, do ktorej má byť ustanovený, a
b)
pri poslednom služobnom hodnotení počas predchádzajúceho služobného pomeru bol hodnotený ako ...
(4)

Odsek 3 sa nepoužije, ak sa pri prijatí do služobného pomeru dočasne obsadzuje funkcia podľa § ...

§ 79
Dočasná štátna služba
(1)

Dočasná štátna služba je určená na to, aby ju na prechodnú dobu, najdlhšie však na päť rokov, ...

(2)

Dočasná štátna služba je určená aj na

a)
dočasné obsadenie funkcie príslušníčky finančnej správy alebo príslušníka finančnej správy, ...
b)
dočasné obsadenie funkcie príslušníčky finančnej správy alebo príslušníka finančnej správy, ...
c)
vykonávanie funkcie duchovného finančnej správy,
d)
vykonávanie funkcie prezidenta alebo viceprezidenta, ak bol do tejto funkcie ustanovený občan, ktorý ...
(3)

Pre príslušníka finančnej správy zaradeného do dočasnej štátnej služby sa kvalifikačný predpoklad ...

(4)

Príslušník finančnej správy, ktorý vykonával dočasnú štátnu službu v trvaní aspoň troch ...

(5)

Príslušník finančnej správy v dočasnej štátnej službe má rovnaké postavenie ako príslušník ...

§ 80
Skúšobná doba
(1)

Pri prijatí do služobného pomeru sa určí skúšobná doba, najkratšie na 3 mesiace a najdlhšie ...

(2)

Do skúšobnej doby sa započítava doba prekážok vo výkone štátnej služby, pre ktoré príslušník ...

§ 81
Kvalifikačné predpoklady na funkciu
(1)

Kvalifikačné predpoklady na funkciu sú:

a)
kvalifikačný predpoklad vzdelania,
b)
kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania.
(2)

Ďalšie kvalifikačné predpoklady na jednotlivé funkcie môže ustanoviť vnútorný predpis, ktorý ...

(3)

Na funkciu prezidenta sa podmienka kvalifikačného predpokladu profesijného vzdelania nevzťahuje. ...

§ 82
Kvalifikačný predpoklad vzdelania
(1)

Kvalifikačný predpoklad vzdelania je určený stupňom všeobecného vzdelania ustanoveným v prílohe ...

(2)

Stupne všeobecného vzdelania sú:

a)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,108)
b)
vyššie odborné vzdelanie,108)
c)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.109)
§ 83
Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania
(1)

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania je určený stupňom profesijného vzdelania ustanoveným ...

(2)

Stupňami profesijného vzdelania sú:

a)
základné profesijné vzdelanie,
b)
odborné profesijné vzdelanie.
(3)

Základným profesijným vzdelaním sa rozumie absolvovanie základného kurzu a zloženie nižšej ...

(4)

Odborným profesijným vzdelaním sa rozumie absolvovanie odborného kurzu a zloženie vyššej skúšky. ...

(5)

Kurzy a skúšky podľa odsekov 3 a 4 realizuje služobný úrad prostredníctvom akadémie finančnej ...

(6)

Vnútorný predpis, ktorý vydá prezident, ustanoví

a)
formu, rozsah a obsah vzdelávania v kurzoch uvedených v odsekoch 3 a 4,
b)
skúšobný poriadok, ktorý ustanoví obsah skúšok uvedených v odsekoch 3 a 4, spôsob ich vykonania ...
(7)

Pri príslušníkovi finančnej správy, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad odborného profesijného ...

Podmienky prijatia a prijímacie konanie
§ 84
(1)

Príslušníkom finančnej správy môže byť občan starší ako 18 rokov, ktorý

a)
je bezúhonný,
b)
je spoľahlivý,
c)
spĺňa kvalifikačný predpoklad všeobecného vzdelania určený na funkciu, do ktorej má byť ustanovený, ...
d)
je zdravotne a duševne spôsobilý na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
e)
ovláda štátny jazyk,110)
f)
ku dňu vzniku služobného pomeru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
g)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
h)
ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa ...
i)
nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.111)
(2)

Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ...

(3)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený ...

(4)

Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý

a)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,114)
b)
požíva omamné látky alebo psychotropné látky a prípravky, ktoré môžu vyvolať závislosť ...
c)
bol z predchádzajúceho služobného pomeru podľa tohto zákona prepustený z dôvodu, že
1.
bol pri služobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej ...
2.
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie ...
3.
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, za ...
d)
podľa iných skutočností nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby.
(5)

Za iné skutočnosti nedávajúce záruku riadneho výkonu služby podľa odseku 4 písm. d) sa považuje ...

(6)

Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 písm. f) až i) preukazuje občan čestným vyhlásením.

(7)

Podmienky uvedené v odseku 1 musí príslušník finančnej správy spĺňať po celú dobu trvania ...

(8)

Služobný úrad je oprávnený na účely prijatia do služobného pomeru spracúvať5) o občanovi ...

a)
meno, priezvisko a rodné číslo, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu,
d)
štátnu príslušnosť a jej zmeny,
e)
číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,
f)
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl,
g)
jazykové vedomosti,
h)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
i)
vykonávanie podnikateľskej činnosti,
j)
miesto a čas základnej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpečnostnom ...
k)
vznesené obvinenie z trestného činu voči jeho osobe, právoplatné odsúdenie, právoplatné rozhodnutie ...
l)
postih za priestupok alebo za iný správny delikt,
m)
závislosť od požívania alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok a ...
n)
zdravotnú spôsobilosť,
o)
závery psychologického vyšetrenia o duševnej spôsobilosti,
p)
závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti.
(9)

Na účely podľa odseku 7 služobný úrad a nadriadený sú oprávnení spracúvať a uchovávať ...

§ 85

Na účely zistenia spoľahlivosti podľa § 84 ods. 4 písm. b) a d) sa občan podrobí aj psychofyziologickému ...

§ 86
(1)

Na zistenie zdravotnej spôsobilosti podľa § 84 ods. 1 písm. d) sa občan v prijímacom konaní na ...

(2)

V prijímacom konaní na obsadenie funkcie so zbraňou sa občan podrobí lekárskemu vyšetreniu na ...

(3)

Zdravotnú spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou v prijímacom konaní posudzuje služobný posudkový ...

(4)

Duševná spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou sa v prijímacom konaní posudzuje psychologickým ...

(5)

Za telesne spôsobilého na výkon funkcie so zbraňou sa považuje občan, ktorý spĺňa požiadavky ...

§ 87
(1)

Prijímacie konanie sa začína vyhlásením výberového konania na obsadenie funkcie, ktorá je v ...

(2)

Výberové konanie môže služobný úrad vyhlásiť aj na obsadenie funkcie, ktorá v čase vyhlásenia ...

a)
je zo všetkých okolností zrejmé, že sa služobný pomer príslušníka finančnej správy vykonávajúceho ...
b)
ide o výberové konanie na dočasné obsadenie funkcie príslušníčky finančnej správy alebo príslušníka ...
(3)

Výberové konanie vyhlasuje služobný úrad na portáli finančnej správy alebo vo verejnosti všeobecne ...

a)
označenie orgánu finančnej správy, v ktorom sa funkcia obsadzuje,
b)
druh štátnej služby,
c)
obsadzovanú funkciu,
d)
údaj, či ide o funkciu so zbraňou,
e)
označenie organizačného útvaru,
f)
platovú triedu,
g)
kvalifikačné predpoklady,
h)
požiadavku na splnenie všeobecných, prípadne odborných vedomostí,
i)
stupeň znalosti cudzieho jazyka, ak sa jeho ovládanie vyžaduje na výkon obsadzovanej funkcie,
j)
informáciu o tom, či sa na obsadzovanej funkcii vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými ...
k)
zoznam požadovaných dokladov,
l)
termín a miesto na podanie písomnej žiadosti o prijatie do služobného pomeru (ďalej len „žiadosť ...
(4)

Vo výberovom konaní sa overujú všeobecné vedomosti občana, ovládanie štátneho jazyka, schopnosti ...

(5)

Na základe výsledkov výberového konania sa určí poradie, ktoré je záväzné. Právo na obsadenie ...

(6)

V prijímacom konaní občan podľa odseku 5 alebo odseku 10 predloží žiadosť o prijatie a

a)
životopis,
b)
osobný dotazník s uvedením údajov podľa § 84 ods. 8 písm. a) až j),
c)
občiansky preukaz alebo iný doklad preukazujúci štátnu príslušnosť,
d)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 84 ods. 1 písm. f) až i),
e)
doklad o dosiahnutom vzdelaní.
(7)

Občana možno požiadať o predloženie pracovného posudku alebo posudku o služobnej činnosti z ...

(8)

Prijímacie konanie sa vo vzťahu k občanovi, ktorý podal žiadosť o prijatie, skončí

a)
späťvzatím žiadosti o prijatie,
b)
oznámením o neprijatí občana do služobného pomeru,
c)
smrťou občana alebo
d)
právoplatnosťou rozhodnutia o prijatí občana do služobného pomeru.
(9)

Ak sa skončí prijímacie konanie podľa odseku 8 písm. a) až c), rozhodnutie sa nevydáva. Skutočnosť ...

(10)

Prijímacie konanie na obsadenie funkcie duchovného finančnej správy sa začína doručením písomného ...

(11)

Podrobnosti o prijímacom konaní, jeho priebehu, spôsobe overovania vedomostí, schopností a osobnostných ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa nevzťahujú na prijatie občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie ...

§ 88
Vznik služobného pomeru
(1)

Služobný pomer vzniká dňom určeným v rozhodnutí nadriadeného o prijatí občana do služobného ...

(2)

Rozhodnutie nadriadeného musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo,
b)
deň vzniku služobného pomeru,
c)
druh štátnej služby,
d)
funkciu, do ktorej je ustanovený, s uvedením platovej triedy, údaja, či ide o funkciu so zbraňou, ...
e)
miesto výkonu štátnej služby,
f)
hodnosť, do ktorej je vymenovaný, ak je funkcia, do ktorej je príslušník finančnej správy zaradený, ...
g)
pridelené osobné číslo,
h)
údaje rozhodujúce pre platové a iné náležitosti,
i)
dĺžku skúšobnej doby,
j)
dĺžku trvania služobného pomeru, ak je občan prijímaný do dočasnej štátnej služby, a
k)
dĺžku základného času služby v týždni podľa § 137.
(3)

Ak občan nemôže nastúpiť na výkon štátnej služby z dôvodu, že deň vzniku služobného pomeru ...

(4)

Služobný pomer nevznikne, ak občan odmietol zložiť služobnú prísahu alebo ju zložil s výhradou. ...

§ 89
Služobná prísaha
(1)

Občan pri vzniku služobného pomeru príslušníka finančnej správy skladá pred nadriadeným služobnú ...

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Pri vykonávaní štátnej služby budem dodržiavať Ústavu ...

(2)

Zloženie služobnej prísahy potvrdí príslušník finančnej správy svojím podpisom.

§ 90
Osobný spis
(1)

Písomnosti týkajúce sa služobného pomeru príslušníka finančnej správy sa zakladajú do jeho ...

(2)

Údaje vo veciach služobného pomeru môže služobný úrad spracúvať aj v elektronickej podobe. ...

(3)

Príslušník finančnej správy má právo nazerať do osobného spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy ...

(4)

Služobný úrad môže poskytovať informácie o príslušníkovi finančnej správy len s jeho písomným ...

§ 91
Služobný preukaz a služobný odznak
(1)

Príslušníkovi finančnej správy pri vzniku služobného pomeru vystaví služobný úrad služobný ...

(2)

Vzor služobného preukazu a služobného odznaku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 92
Príbuzenské a iné obdobné vzťahy príslušníkov finančnej správy
(1)

Príslušníci finančnej správy, ktorí sú blízkymi osobami, sa nesmú zaradiť do štátnej služby ...

(2)

Občan, ktorý požiada o prijatie do služobného pomeru, oznámi služobnému úradu skutočnosti ...

§ 93
Služobná rovnošata
(1)

Služobná rovnošata je služobný odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť ...

(2)

Príslušník finančnej správy vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, ak odseky 4 a 5 ...

(3)

Bývalý ozbrojený príslušník finančnej správy môže nosiť služobnú rovnošatu po skončení ...

(4)

Funkcie so zbraňou, v ktorých sa štátna služba vykonáva v služobnej rovnošate striedavo s občianskym ...

(5)

Ak je ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie bez zbrane, ktorú prezident ...

(6)

Podrobnosti o služobnej rovnošate a jej nosení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

(7)

Vnútorný predpis, ktorý vydá prezident, ustanoví, ktorý príslušník finančnej správy môže ...

§ 94
Hodnosti
(1)

Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy patrí hodnosť.

(2)

Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa ustanovujú tieto hodnosti, a ak § 97 ods. 5 neustanovuje ...

a) práporčíckej hodnosti 1. strážmajster dva roky, 2. nadstrážmajster tri roky, 3. podpráporčík ...

(3)

Pre hodnosti nadpráporčík, plukovník a generál sa doba výsluhy rokov v hodnosti neustanovuje.

(4)

Do doby výsluhy rokov v hodnosti sa započítava doba trvania služobného pomeru okrem doby

a)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy ...
b)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim ...
c)
služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac,
d)
dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre úraz alebo chorobu, počas ktorej má ozbrojený ...
e)
prerušenia výkonu funkcie podľa § 116 ods. 2 až 4,
f)
na ktorú bolo ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy uložené disciplinárne opatrenie zníženia ...
g)
neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jednu pätinu základného času služby ...
h)
rodičovskej dovolenky podľa § 226 ods. 2,
i)
počas ktorej bol príslušník finančnej správy neozbrojeným príslušníkom finančnej správy.
§ 95
Vymenovanie do hodnosti a povýšenie do hodnosti

a) nadporučíka 3 roky, b) kapitána 6 rokov, c) majora 10 rokov, d) podplukovníka 15 rokov, e) plukovníka ...

(1)

Ak má ozbrojený príslušník finančnej správy úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné ...

(2)

Ak má ozbrojený príslušník finančnej správy vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, je pri ...

(3)

Ak má ozbrojený príslušník finančnej správy vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, je pri ...

(4)

Doba výkonu odborných činností alebo doba trvania doterajšieho pomeru podľa odseku 3 je na vymenovanie ...

§ 96
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý už bol v služobnom pomere podľa tohto zákona ...

(2)

Odsek 1 sa použije primerane aj na ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý sa po ustanovení ...

§ 97
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy má nárok na povýšenie do vyššej hodnosti, ak spĺňa ...

a)
je ustanovený do funkcie, pre ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než ktorú skutočne má,
b)
od jeho vymenovania do hodnosti alebo posledného povýšenia uplynula ustanovená doba výsluhy rokov ...
c)
spĺňa kvalifikačný predpoklad príslušného profesijného vzdelania na povýšenie do hodnosti.
(2)

Ak má ozbrojený príslušník finančnej správy úplné stredné vzdelanie, má nárok na povýšenie ...

(3)

Ozbrojený príslušník finančnej správy v práporčíckej hodnosti, aj keď nespĺňa podmienku ...

(4)

Ozbrojený príslušník finančnej správy, ak získal vysokoškolské vzdelanie po vzniku služobného ...

a)
podporučíka, ak získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
b)
poručíka, ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(5)

Ak bol ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie, pre ktorú je plánovaná ...

(6)

Ustanovenia odseku 1 písm. c) a odseku 3 sa neuplatnia, ak je ozbrojený príslušník finančnej správy ...

§ 98
Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania na povýšenie do hodnosti
(1)

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania na povýšenie do hodnosti je

a)
pre práporčícke hodnosti základné profesijné vzdelanie,
b)
pre dôstojnícke hodnosti odborné profesijné vzdelanie.
(2)

Minister na návrh prezidenta určí najvyššiu dosiahnuteľnú hodnosť pre jednotlivé funkcie.

§ 99
(1)

Ozbrojeného príslušníka finančnej správy do hodnosti okrem hodnosti generála vymenúva a povyšuje ...

(2)

Návrh na vymenovanie ozbrojeného príslušníka finančnej správy do hodnosti generála predkladá ...

§ 100
Prepožičanie hodnosti
(1)

Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy zaradenému v stálej štátnej službe alebo dočasnej ...

(2)

Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorému bola prepožičaná hodnosť, patrí hodnostný ...

(3)

Hodnosť prepožičiava ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy nadriadený.

§ 101
Služobné hodnotenie
(1)

Služobné hodnotenie je základným podkladom na rozhodovanie vo veciach služobného pomeru príslušníkov ...

(2)

V hodnotiacej časti sa posudzujú

a)
znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a ich uplatňovanie vo výkone štátnej služby, ...
b)
znalosti vnútorných predpisov, s ktorými bol príslušník finančnej správy preukázateľne oboznámený, ...
c)
výkon štátnej služby z hľadiska správnosti, rýchlosti, samostatnosti a iniciatívy,
d)
plnenie povinností príslušníka finančnej správy pri dodržiavaní služobnej disciplíny,
e)
splnenie kvalifikačných predpokladov na funkciu,
f)
bezúhonnosť a spoľahlivosť príslušníka finančnej správy podľa § 84 ods. 3 a 4,
g)
spôsobilosť príslušníka finančnej správy na ďalší výkon funkcie alebo výkon štátnej služby. ...
(3)

Príslušník finančnej správy je služobne hodnotený za čas, ktorý uplynul od schválenia predchádzajúceho ...

(4)

V záveroch služobného hodnotenia sa uvedie, že príslušník finančnej správy je

a)
spôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,
b)
nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,
c)
spôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený,
1.
s vplyvom na osobný príplatok alebo osobný plat,
2.
bez vplyvu na osobný príplatok alebo osobný plat,
d)
nespôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený, a spôsobilý vykonávať inú, menej ...
e)
nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe.
(5)

Služobné hodnotenie sa vykoná najmenej raz za rok.

(6)

Služobné hodnotenie sa vykoná vždy

a)
pred skončením prípravnej štátnej služby na zistenie spôsobilosti príslušníka finančnej správy ...
b)
ak príslušník finančnej správy zaradený v dočasnej štátnej službe pred jej skončením požiada ...
c)
po uplynutí skúšobnej doby,
d)
keď dôjde k závažným zmenám v spôsobilosti príslušníka finančnej správy na výkon funkcie. ...
§ 102
(1)

Služobné hodnotenie spracúva bezprostredne nadriadený, ktorý osobne pozná činnosť hodnoteného ...

(2)

Ak bezprostredne nadriadený nepozná činnosť hodnoteného príslušníka finančnej správy aspoň ...

(3)

Postup a podrobnosti o vykonávaní služobného hodnotenia ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá ...

§ 103
(1)

Bezprostredne nadriadený bezodkladne oboznámi príslušníka finančnej správy so schváleným služobným ...

(2)

Príslušník finančnej správy je oprávnený po oboznámení sa so služobným hodnotením robiť ...

§ 104
(1)

Služobné hodnotenie platí odo dňa jeho vykonateľnosti až do dňa vykonateľnosti nového služobného ...

(2)

Na kontrolu plnenia záverov schváleného služobného hodnotenia môže bezprostredne nadriadený ...

§ 105
Ustanovenie do funkcie a odvolanie z funkcie
(1)

Príslušník finančnej správy sa ustanoví do voľnej funkcie, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak. ...

(2)

Do riadiacej funkcie môže byť ustanovený príslušník finančnej správy, ktorý je zaradený v ...

(3)

Príslušníka finančnej správy ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie nadriadený. Duchovného ...

(4)

Prezidenta a viceprezidenta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie minister; minister môže odvolať ...

(5)

Riaditeľa daňového úradu, riaditeľa colného úradu a riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej ...

(6)

Z riadiacej funkcie okrem funkcie viceprezidenta môže príslušníka finančnej správy odvolať aj ...

(7)

Po ustanovení príslušníka finančnej správy do funkcie mu bezprostredne nadriadený písomne určí ...

(8)

Príslušník finančnej správy môže byť ustanovený aj do funkcie, ktorá je obsadená, ak ide ...

§ 106
Určenie za vyšetrovateľa
(1)

Ozbrojeného príslušníka finančnej správy určuje za vyšetrovateľa minister.

(2)

Za vyšetrovateľa možno určiť ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý má vysokoškolské ...

(3)

Pri nedostatku vyšetrovateľov možno za vyšetrovateľa výnimočne určiť aj ozbrojeného príslušníka ...

(4)

Do funkcie vyšetrovateľa čakateľa môže byť ustanovený ozbrojený príslušník finančnej správy, ...

(5)

Ozbrojený príslušník finančnej správy ako vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax ...

(6)

Vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax podľa plánu čakateľskej praxe, v ktorom nadriadený ...

(7)

Vyšetrovateľa čakateľa hodnotí počas trvania čakateľskej praxe a pred vykonaním záverečnej ...

(8)

Záverečnú vyšetrovateľskú skúšku vykoná vyšetrovateľ čakateľ pred skúšobnou komisiou.

(9)

Podrobnosti o čakateľskej praxi a jej vykonaní, záverečnej vyšetrovateľskej skúške, zložení ...

(10)

Vyšetrovateľ čakateľ môže vykonávať skrátené vyšetrovanie.

(11)

Nadriadený alebo ním poverený školiteľ môže poveriť vyšetrovateľa čakateľa, aby vo vyšetrovaní ...

a)
vybavenie dožiadania okrem dožiadania v styku s cudzinou a dožiadania výsluchu obvineného,
b)
vyžiadanie trestného spisu o predchádzajúcom odsúdení obvineného,
c)
výsluch svedka s trvalým pobytom v Slovenskej republike vo veci, v ktorej nebolo vznesené obvinenie, ...
d)
vyhotovenie výzvy na zaplatenie poriadkovej pokuty uloženej vyšetrovateľom a vykonanie opatrenia ...
e)
kontrola korešpondencie obvineného vo väzbe podľa osobitného predpisu,122)
f)
ďalšie úkony pre vyšetrovateľa, ktoré zabezpečujú priebeh vyšetrovania, najmä predvolanie ...
(12)

Nadriadený môže určiť, na ktorých činnostiach vykonávaných vyšetrovateľom v trestnom konaní ...

(13)

Prax vyššieho súdneho úradníka, čakateľskú prax vykonanú na prokuratúre, súde, v advokácii ...

§ 107
Prevedenie a preloženie
(1)

Príslušník finančnej správy sa prevedie na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby ...

a)
v dôsledku organizačných zmien došlo k zrušeniu jeho doterajšej funkcie,
b)
funkcia bez zbrane bola určená za funkciu so zbraňou,
c)
dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon doterajšej funkcie,
d)
nie je duševne spôsobilý na výkon doterajšej funkcie so zbraňou,
e)
nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý ...
f)
podľa záveru služobného hodnotenia je nespôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu a spôsobilý ...
g)
v dôsledku právoplatne uloženého trestu zákazu činnosti alebo disciplinárneho opatrenia zákazu ...
h)
bol odvolaný z riadiacej funkcie bez uvedenia dôvodu podľa § 105 ods. 4,
i)
je blízkou osobou nadriadenému alebo inému príslušníkovi finančnej správy alebo podlieha jeho ...
j)
ako vyšetrovateľ čakateľ nezložil záverečnú vyšetrovateľskú skúšku,
k)
nesplnil ďalšie predpoklady podľa § 81 ods. 2,
l)
sa má do tejto funkcie ustanoviť podľa § 226 ods. 6 prvej vety príslušník finančnej správy ...
m)
bol do funkcie ustanovený podľa § 105 ods. 8 a príslušníčke finančnej správy alebo príslušníkovi ...
(2)

Organizačnou zmenou sa na účely tohto zákona rozumie zmena, pri ktorej sa zrušila doterajšia funkcia ...

a)
nevytvorila sa nová funkcia,
b)
vytvorila sa nová funkcia s inou náplňou činností alebo
c)
vytvorila sa nová funkcia s rovnakou náplňou činností na inom orgáne finančnej správy alebo ...
(3)

Určenie funkcie bez zbrane za funkciu so zbraňou sa považuje za zrušenie doterajšej funkcie a vytvorenie ...

(4)

Príslušník finančnej správy môže byť prevedený alebo preložený aj na vlastnú žiadosť alebo ...

(5)

Ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie so zbraňou, ktorý písomne požiada ...

(6)

Príslušníka finančnej správy, ktorý vykonáva daňový dozor podľa osobitného predpisu,126) ...

(7)

Podrobnosti o preložení podľa odseku 6 ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.

(8)

Neozbrojeného príslušníka finančnej správy možno previesť na funkciu so zbraňou alebo preložiť ...

(9)

Po podaní písomnej žiadosti alebo po písomnom súhlase môže príslušník finančnej správy svoju ...

(10)

Prevedenie alebo preloženie sa vykoná odvolaním príslušníka finančnej správy z doterajšej funkcie ...

(11)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol prevedený alebo preložený podľa odseku 1 písm. ...

§ 108

Ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie bez zbrane, ktorý písomne požiada ...

§ 109
Prevelenie
(1)

Ozbrojený príslušník finančnej správy môže byť prevelený i bez jeho súhlasu na výkon štátnej ...

(2)

Ozbrojený príslušník môže byť prevelený i do iného miesta výkonu štátnej služby. V takom ...

§ 110
Služobná cesta
(1)

Príslušník finančnej správy môže byť vyslaný na služobnú cestu do iného miesta, ako je miesto ...

(2)

Nadriadený, ktorý vysiela príslušníka finančnej správy na služobnú cestu, určí miesto nástupu ...

(3)

Príslušník finančnej správy je povinný nastúpiť na služobnú cestu, a to i v dňoch nepretržitého ...

(4)

Zahraničnou služobnou cestou sa rozumie služobná cesta zo Slovenskej republiky do zahraničia, doba ...

(5)

Dobou nástupu a dobou skončenia služobnej cesty sa na účely tohto zákona považuje čas skutočného ...

(6)

Časom výkonu štátnej služby na služobnej ceste je čas,

a)
v ktorom príslušník finančnej správy plní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie alebo plní úlohy ...
b)
ktorý patrí do dĺžky základného času služby príslušníka finančnej správy v tomto dni, ak ...
§ 111

Príslušníka finančnej správy možno vyslať na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú ...

§ 112
Poverenie zastupovaním alebo výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie
(1)

Príslušníka finančnej správy v stálej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe, ak ...

a)
zastupovaním príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii počas jeho neprítomnosti, ak zastupovanie ...
b)
výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie.
(2)

Príslušníka finančnej správy možno poveriť podľa odseku 1, len ak spĺňa kvalifikačné predpoklady ...

(3)

Zastupovaním ozbrojeného príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii so zbraňou alebo výkonom ...

Záloha
§ 113
Zaradenie do zálohy
(1)

Príslušník finančnej správy, ktorý nemôže vykonávať doterajšiu a ani inú funkciu z dôvodov ...

(2)

Zaradenie do zálohy je organizačné opatrenie vzťahujúce sa na príslušníkov finančnej správy, ...

(3)

Na príslušníka finančnej správy, ktorý bol zaradený do zálohy v súvislosti s vyslaním do zahraničia, ...

(4)

Ustanovujú sa tieto zálohy:

a)
činná záloha,
b)
záloha pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy,
c)
neplatená záloha.
(5)

Príslušník finančnej správy sa zaradí do zálohy na nevyhnutne potrebný čas, ak § 115 ods. ...

(6)

Ak pominú dôvody, pre ktoré bol príslušník finančnej správy zaradený do zálohy, ustanoví ...

(7)

Podrobnosti o zaraďovaní do záloh ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

§ 114
(1)

Do činnej zálohy sa zaradí príslušník finančnej správy, ktorý bol so svojím súhlasom vyslaný ...

(2)

Pri zaradení do činnej zálohy sa príslušník finančnej správy ustanoví do funkcie vyčlenenej ...

§ 115
(1)

Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy sa zaradí príslušník finančnej ...

a)
pre neho v dôsledku zníženia počtu miest príslušníkov finančnej správy schválených vládou ...
b)
v dôsledku organizačných zmien došlo k zrušeniu jeho doterajšej funkcie a nie je v štátnej službe ...
c)
jeho doterajšia funkcia bez zbrane bola určená za funkciu so zbraňou a nemožno ho previesť alebo ...
d)
dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon doterajšej funkcie a nemožno ho previesť alebo ...
e)
ozbrojený príslušník finančnej správy nie je duševne spôsobilý na výkon funkcie so zbraňou ...
f)
je osobou blízkou nadriadenému alebo inému príslušníkovi finančnej správy a podlieha jeho pokladničnej ...
g)
bol odvolaný z riadiacej funkcie bez uvedenia dôvodu podľa § 105 ods. 4 a nemožno ho previesť ...
h)
nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý ...
i)
bol do funkcie ustanovený podľa § 105 ods. 8 a príslušníčke finančnej správy alebo príslušníkovi ...
(2)

Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy podľa odseku 1 sa príslušník ...

(3)

Zaradenie neozbrojeného príslušníka finančnej správy do zálohy podľa odseku 1 písm. a) môže ...

(4)

Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy sa zaradí aj tehotná príslušníčka ...

(5)

Po dobu zaradenia v zálohe pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy má príslušník ...

(6)

Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy sa zaradí aj príslušník ...

(7)

Po dobu zaradenia v zálohe pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy podľa odseku ...

(8)

Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy nemožno zaradiť príslušníka ...

(9)

Nadriadený, v ktorého personálnej pôsobnosti je príslušník finančnej správy zaradený do zálohy ...

§ 116
(1)

Do neplatenej zálohy sa zaraďujú príslušníci finančnej správy, ktorým

a)
bolo udelené služobné voľno bez nároku na služobný plat na dobu dlhšiu ako dva mesiace,
b)
bola udelená rodičovská dovolenka podľa § 226 ods. 2,
c)
bol prerušený výkon funkcie podľa odsekov 2 a 3 alebo odseku 4.
(2)

Výkon funkcie príslušníka finančnej správy sa prerušuje na čas výkonu funkcie

a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člena vlády,
d)
vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky,
e)
predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy,130)
f)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g)
predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
guvernéra Národnej banky Slovenska, viceguvernéra Národnej banky Slovenska alebo iného člena bankovej ...
i)
štátneho tajomníka ministerstva,
j)
generálneho tajomníka služobného úradu, ktorým je ministerstvo,
k)
vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
l)
vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
m)
volenej platenej funkcie v orgánoch územnej samosprávy,
n)
verejného ochrancu práv,
o)
dlhodobo uvoľneného na plnenie úloh v odborových orgánoch,
p)
vedúceho zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.
(3)

Výkon funkcie príslušníka finančnej správy sa prerušuje aj na čas, keď príslušník finančnej ...

(4)

Výkon funkcie príslušníka finančnej správy možno prerušiť počas jeho účasti na projekte ...

(5)

Na príslušníka finančnej správy zaradeného do neplatenej zálohy sa primerane vzťahuje ustanovenie ...

§ 117
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby
(1)

Ak sa príslušník finančnej správy stane dôvodne podozrivým, že porušil služobnú povinnosť ...

(2)

Príslušníka finančnej správy možno dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby len na dobu nevyhnutne ...

(3)

Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby duchovného finančnej správy alebo jeho predĺženie ...

(4)

Príslušník finančnej správy, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, má odo ...

(5)

Služobný plat podľa odseku 4 nesmie byť nižší ako suma životného minima podľa osobitného ...

(6)

Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí, doplatí sa príslušníkovi finančnej ...

a)
bolo konanie, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, trestným činom, za ktorý ...
b)
trestné stíhanie konania, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, nebolo právoplatne ...
c)
bol pre konanie, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, prepustený zo služobného ...
d)
bol uvoľnený zo služobného pomeru a dôvody na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby nezanikli. ...
(7)

Ak ide o prípad podľa odseku 6 písm. b), príslušníkovi finančnej správy sa rozdiel, o ktorý ...

(8)

Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby sa príslušníkovi finančnej správy dočasne ...

(9)

Ak zaniknú dôvody, pre ktoré bol príslušník finančnej správy dočasne pozbavený výkonu štátnej ...

(10)

Nadriadený nariadi príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej ...

(11)

Ak bolo zrušené rozhodnutie o prepustení príslušníka finančnej správy, ktorý bol v čase skončenia ...

TRETIA HLAVA
SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA A DISCIPLINÁRNA PRÁVOMOC

§ 118
Služobná disciplína
(1)

Služobná disciplína príslušníkov finančnej správy spočíva v dôslednom a svedomitom plnení ...

(2)

Služobnými povinnosťami príslušníkov finančnej správy sú ich povinnosti pri výkone štátnej ...

(3)

Etický kódex príslušníka finančnej správy ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident. ...

§ 119
Základné práva a povinnosti príslušníka finančnej správy
(1)

Príslušník finančnej správy má právo

a)
na podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,
b)
na platové náležitosti podľa tohto zákona,
c)
na prehlbovanie kvalifikácie,
d)
podávať sťažnosti vo veciach služobného pomeru vrátane sťažnosti v súvislosti s porušením ...
(2)

Príslušník finančnej správy je povinný

a)
dodržiavať služobnú disciplínu,
b)
vykonávať štátnu službu osobne, riadne a včas,
c)
bezodkladne oznámiť bezprostredne nadriadenému okolnosti, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon ...
d)
zakročiť, ak hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; nemusí tak konať, ...
e)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť finančnej správy alebo ohroziť dôveru ...
f)
vykonávať štátnu službu nestranne,
g)
poskytnúť finančnej správe osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností ...
h)
plne využívať čas služby a dodržiavať stanovený základný čas služby v týždni, prípadne ...
i)
byť pri výkone štátnej služby ustrojený, ak vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, ...
j)
oznámiť bezodkladne bezprostredne nadriadenému príbuzenské vzťahy podľa § 92, ktoré vznikli ...
k)
oznámiť bezodkladne bezprostredne nadriadenému stratu alebo odcudzenie svojej strelnej zbrane pridelenej ...
l)
podrobiť sa psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti, ak tak ustanovia osobitné predpisy117) ...
m)
podrobiť sa vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných látok alebo ...
n)
nastúpiť do výkonu štátnej služby bezodkladne po zrušení rozhodnutia o skončení služobného ...
o)
predložiť bezodkladne nadriadenému rozhodnutia zakladajúce stratu bezúhonnosti a rozsudky, ktorými ...
p)
zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov a zariadení, ktoré ...
q)
účelne využívať služby, ktoré mu boli sprístupnené,
r)
preukázať nadriadenému, že si riadne plní svoje študijné povinnosti v štúdiu pri výkone štátnej ...
s)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na výkon ...
t)
zvyšovať si odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky potrebné na výkon štátnej služby ...
u)
podrobiť sa lekárskej prehliadke alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie zdravotnej alebo duševnej ...
v)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami, ...
w)
oznámiť sám alebo prostredníctvom súdom ustanoveného opatrovníka, že jeho spôsobilosť na právne ...
x)
oznámiť bezodkladne akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov,
y)
oznámiť bezodkladne všetky zmeny, ktoré sa týkajú služobného pomeru a súvisia s jeho osobou, ...
z)
oznámiť priznanie dôchodku podľa osobitného predpisu,111)
aa)
oznámiť dôvody na pozbavenie príslušníka finančnej správy výkonu štátnej služby podľa § ...
ab)
oznámiť stratu, poškodenie, zničenie a zneužitie majetku v správe služobného úradu.
(3)

Ozbrojený príslušník finančnej správy je okrem povinností podľa odseku 2 povinný podrobiť ...

(4)

Príslušník finančnej správy je povinný plniť úlohy uložené pokynmi nadriadených, ak bol s ...

(5)

Ak sa neozbrojený príslušník finančnej správy domnieva, že príkaz jeho nadriadeného je v rozpore ...

(6)

Ak sa ozbrojený príslušník finančnej správy domnieva, že rozkaz jeho nadriadeného je v rozpore ...

(7)

Príslušník finančnej správy je povinný odoprieť splnenie príkazu alebo rozkazu, ak by jeho splnením ...

(8)

Príslušník finančnej správy nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia. Príslušník ...

(9)

Príslušník finančnej správy nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú ...

(10)

Zákaz inej zárobkovej činnosti podľa odseku 9 sa nevzťahuje na výkon lekárskej služby prvej ...

§ 120
Psychologické vyšetrenie príslušníka finančnej správy
(1)

Nadriadený môže počas trvania služobného pomeru nariadiť psychologické vyšetrenie príslušníka ...

a)
štátnej služby,
b)
funkcie so zbraňou, ak ide o ozbrojeného príslušníka finančnej správy.
(2)

Psychologické vyšetrenie podľa odseku 1 vykoná psychológ určený služobným úradom.

(3)

Ak zo záverov psychologického vyšetrenia podľa odseku 1 písm. a) vyplýva, že príslušník finančnej ...

(4)

Ak zo záverov psychologického vyšetrenia podľa odseku 1 písm. b) vyplýva, že ozbrojený príslušník ...

(5)

Súčasťou psychologického vyšetrenia na overenie duševnej spôsobilosti na výkon funkcie so zbraňou ...

(6)

Na účely konania vo veciach služobného pomeru sa pri posudzovaní duševnej spôsobilosti príslušníka ...

a)
na závery psychologického vyšetrenia podľa odseku 1, ak príslušník finančnej správy v lehote ...
b)
na závery opakovaného psychologického vyšetrenia.
§ 121
Previerka spoľahlivosti
(1)

Previerkou spoľahlivosti sa zisťuje spoľahlivosť príslušníka finančnej správy podľa § 84 ...

(2)

Podkladom na vykonanie previerky spoľahlivosti sú najmä informácie získané z operatívno-pátracej ...

(3)

Previerka spoľahlivosti pozostáva z vyplnenia dotazníka preverovaným príslušníkom finančnej ...

(4)

Previerka spoľahlivosti sa vykoná, ak tak určí prezident alebo minister. Previerku spoľahlivosti ...

(5)

Podrobnosti o obsahu dotazníka, spôsobe jeho vyplnenia a vyhodnotenia a o priebehu a spôsobe vyhodnotenia ...

(6)

Pohovor s preverovaným príslušníkom finančnej správy sa vykoná, ak na základe vyhodnoteného ...

(7)

Pohovor s preverovaným príslušníkom finančnej správy vykoná poverený príslušník finančnej ...

(8)

Psychofyziologické overenie pravdovravnosti sa ako súčasť pohovoru uskutoční vždy, ak sú vyjadrenia ...

(9)

Súčasťou pohovoru môže byť aj psychofyziologické overenie pravdovravnosti uskutočnené na žiadosť ...

(10)

Závery z previerky spoľahlivosti vydáva rozhodnutím nadriadený. Závery z previerky spoľahlivosti ...

(11)

O odvolaní proti záverom z previerky spoľahlivosti rozhoduje prezident. Ak je preverovaným príslušníkom ...

§ 122
Previerka dodržiavania služobnej disciplíny
(1)

Poverený príslušník finančnej správy je oprávnený na účely predchádzania, zamedzovania a ...

(2)

Previerka podľa odseku 1 spočíva v navodení situácie, ktorú je preverovaný príslušník finančnej ...

(3)

Vykonávaním previerky podľa odseku 1 nesmie dôjsť k bezprostrednému ohrozeniu alebo poškodeniu ...

(4)

Na základe písomnej žiadosti povereného príslušníka finančnej správy môže situáciu podľa ...

(5)

Poverený príslušník finančnej správy alebo iná osoba uvedená v odseku 4 nesmie pri previerke ...

(6)

Priebeh previerky podľa odseku 1 sa dokumentuje obrazovým, zvukovým alebo zvukovoobrazovým záznamom. ...

(7)

Ak je pri vykonaní previerky podľa odseku 1 odhalené a zadokumentované protiprávne konanie príslušníka ...

§ 123
Majetkové priznanie
(1)

Príslušník finančnej správy je počas trvania služobného pomeru povinný preukazovať svoje majetkové ...

a)
do 30 kalendárnych dní odo dňa vzniku služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka,
c)
v lehote určenej ministrom.
(2)

Majetkové priznanie obsahuje údaje o

a)
nehnuteľnom majetku,
b)
hnuteľných veciach,
c)
majetkových právach a iných majetkových hodnotách.
(3)

Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceňuje. Za nehnuteľný majetok podľa odseku 2 písm. ...

(4)

V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. a) sa uvádza stav majetku ku dňu vzniku služobného ...

(5)

Majetkové priznanie podľa odseku 1 odovzdáva príslušník finančnej správy nadriadenému, ktorý ...

(6)

Ak príslušník finančnej správy nepodá včas majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo čestné ...

(7)

Ak má nadriadený podľa odseku 5 odôvodnené pochybnosti o úplnosti alebo správnosti údajov uvedených ...

(8)

Ak sa majetkové pomery príslušníka finančnej správy od podania posledného majetkového priznania ...

(9)

Za porušenie služobnej disciplíny sa považuje, ak príslušník finančnej správy

a)
nepodá majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo
b)
úmyselne uvedie neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení ...
c)
nepreukáže spôsob nadobudnutia majetku alebo finančných prostriedkov potrebných na obstaranie ...
(10)

Podrobnosti o spôsobe vyhodnotenia majetkového priznania, mieste uloženia a ďalšie skutočnosti ...

§ 124
Základné povinnosti nadriadeného

Nadriadený je povinný

a)
organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť výkon štátnej služby podriadených príslušníkov ...
b)
zabezpečovať, aby príslušníci finančnej správy boli na výkon štátnej služby vyškolení,
c)
zabezpečovať, aby ozbrojení príslušníci finančnej správy boli na výkon štátnej služby odborne ...
d)
odmeňovať príkladné plnenie služobných povinností a navrhovať alebo vyvodzovať dôsledky z ...
e)
vytvárať priaznivé podmienky na riadny výkon štátnej služby a viesť podriadených príslušníkov ...
f)
zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
g)
zabezpečovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov spojených s ...
h)
plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.
§ 125
Disciplinárna právomoc
(1)

Nadriadení môžu v rozsahu svojej právomoci udeľovať podriadeným príslušníkom finančnej správy ...

(2)

Disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona možno voči duchovnému finančnej správy uplatniť ...

§ 126
Disciplinárna odmena
(1)

Disciplinárnou odmenou je

a)
písomná pochvala,
b)
peňažný dar alebo vecný dar,
c)
mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti,
d)
vyznamenanie.
(2)

Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných ...

(3)

Peňažný dar možno príslušníkovi finančnej správy udeliť najviac do výšky dvojnásobku služobného ...

(4)

Mimoriadne povýšiť možno len ozbrojeného príslušníka finančnej správy. Na mimoriadne povýšenie ...

(5)

Záslužným činom sa rozumie vykonanie hrdinského skutku, prejav statočnosti pri záchrane ľudského ...

(6)

Ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, ...

(7)

Vyznamenania zriaďuje minister. Udeľovanie vyznamenaní ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá ...

§ 127
Disciplinárne previnenie
(1)

Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie služobných povinností príslušníka finančnej ...

(2)

Podľa tohto zákona sa prejedná aj priestupok spáchaný príslušníkom finančnej správy, ak osobitný ...

§ 128
Disciplinárne opatrenie

Disciplinárnym opatrením je

a)
písomné pokarhanie,
b)
zníženie služobného platu až o 15 % najdlhšie na tri mesiace,
c)
zníženie hodnosti o jeden stupeň na jeden rok,
d)
zákaz činnosti,
e)
prepadnutie veci.
§ 129
Výčitka

Ak postačí na nápravu príslušníka finančnej správy a na obnovenie služobnej disciplíny za ...

Ukladanie disciplinárnych opatrení
§ 130
(1)

Za disciplinárne previnenie možno príslušníkovi finančnej správy uložiť len jedno z disciplinárnych ...

(2)

Disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň nemožno uložiť ozbrojenému príslušníkovi ...

(3)

Za priestupok možno príslušníkovi finančnej správy uložiť disciplinárne opatrenie uvedené ...

(4)

Disciplinárne opatrenia zákazu činnosti a prepadnutia veci možno uložiť len za podmienok ustanovených ...

(5)

Disciplinárnym opatrením zákazu činnosti nemožno uložiť zákaz výkonu štátnej služby príslušníka ...

(6)

Disciplinárne opatrenie zákazu činnosti a disciplinárne opatrenie prepadnutia veci sa vykoná aj ...

§ 131
(1)

Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť vždy objektívne zistený skutočný stav. Príslušníkovi ...

(2)

Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu protiprávneho konania, ...

(3)

O viacerých disciplinárnych previneniach a priestupkoch, o ktorých sa nadriadený dozvie pred vydaním ...

(4)

Uložením disciplinárneho opatrenia nie je príslušník finančnej správy zbavený povinnosti nahradiť ...

§ 132

Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie v lehote jedného roka odo dňa, ...

§ 133
(1)

Priestupok možno prerokovať a uložiť zaň disciplinárne opatrenie do dvoch rokov odo dňa spáchania ...

(2)

Za priestupok ublíženia na cti alebo priestupok na úseku práva na prístup k informáciám môže ...

(3)

Ak uplatnil ten, komu bola priestupkom spôsobená majetková škoda, nárok na jej náhradu, pôsobí ...

(4)

O spôsobe vybavenia priestupku upovedomí nadriadený poškodeného a navrhovateľa, ak o to požiadali. ...

(5)

Poškodený alebo navrhovateľ môže požiadať vyššieho nadriadeného o preskúmanie vybavenia priestupku; ...

§ 134
(1)

Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť, ak bol príslušník finančnej správy za ten istý skutok ...

(2)

Disciplinárne opatrenie za priestupok nemožno uložiť alebo vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje ...

(3)

Minister môže nariadiť, aby sa neprejednali disciplinárne previnenia, upustilo sa od výkonu disciplinárnych ...

(4)

Uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie nevylučuje skončenie služobného ...

§ 135
Zahladenie disciplinárneho opatrenia
(1)

Po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa ...

(2)

Nadriadený môže aj pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 rozhodnúť o zahladení vykonaného ...

§ 136
Evidencia disciplinárnych opatrení

Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, zahladenie disciplinárneho opatrenia ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ČAS SLUŽBY, DOVOLENKA A ČAS ODPOČINKU

§ 137
Dĺžka základného času služby v týždni
(1)

Dĺžka základného času služby v týždni je 40 hodín, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

(2)

Dĺžka základného času služby v týždni, ktorý je počas celého kalendárneho mesiaca rozvrhnutý ...

(3)

Súčasťou základného času služby v týždni sú sviatky.

(4)

Deň, keď príslušník finančnej správy nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol ...

(5)

Nadriadený môže určiť príslušníkovi finančnej správy kratší čas služby v týždni alebo ...

§ 138
Rozvrhnutie základného času služby v týždni
(1)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje spravidla na päť dní služby tak, aby dni nepretržitého ...

(2)

O rovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak príslušník finančnej ...

(3)

O nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak je základný čas služby ...

(4)

O rovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni rozhoduje prezident; prezident určí ...

(5)

Výnimku nad rámec času ustanoveného podľa odseku 4 pri špecifických činnostiach ustanoví vnútorný ...

(6)

Dňami služobného pokoja vo výkone štátnej služby sú sviatky a dni, na ktoré pripadá nepretržitý ...

(7)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje na jednotlivé zmeny spravidla na obdobie jedného mesiaca. ...

(8)

Nadriadený môže príslušníkom finančnej správy, ktorých základný čas služby v týždni je ...

(9)

Pružný čas služby môže byť určený všetkým príslušníkom finančnej správy na pracovisku ...

(10)

Pružný čas služby možno upraviť ako

a)
pružný denný čas, pri ktorom si príslušník finančnej správy volí začiatok času služby v ...
b)
pružný týždenný čas, pri ktorom si príslušník finančnej správy volí začiatok a koniec služby ...
c)
pružný mesačný čas, pri ktorom si príslušník finančnej správy volí začiatok a koniec služby ...
(11)

Nadriadený, ktorý určil pružný čas služby, určí povinný čas služby v týždni v rozsahu ...

(12)

Nadriadený môže, ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, rozhodnúť o dočasnom prerušení ...

(13)

Prekážky v štátnej službe na strane príslušníka finančnej správy sa pri uplatnení pružného ...

§ 139
Nepretržitý odpočinok medzi dvoma službami a v týždni
(1)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje tak, aby mal príslušník finančnej správy medzi ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa vrátil zo služobnej cesty po 24. hodine, sa poskytne ...

§ 140
Prestávky v službe
(1)

Služobný úrad je povinný poskytnúť príslušníkovi finančnej správy, ktorého zmena je dlhšia ...

(2)

Do základného času služby v týždni sa započítava

a)
prestávka na jedenie a oddych v trvaní 30 minút denne pri rozvrhnutí základného času služby ...
b)
dve prestávky na jedenie a oddych v celkovom trvaní 45 minút, ak je dĺžka zmeny najmenej 12 hodín. ...
(3)

Prestávka na odpočinok a jedenie sa neposkytuje na začiatku a konci služby.

§ 141
Služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni a služba vykonávaná v deň nepretržitého ...
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, príslušník finančnej správy je povinný ...

(2)

Za štátnu službu, ktorá je vykonávaná v dôležitom záujme, sa považuje činnosť, ktorú vzhľadom ...

(3)

Služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni pri pružnom služobnom čase je služba ...

(4)

Pri štátnej službe vykonávanej nad základný čas služby v týždni možno nepretržitý odpočinok ...

§ 142

Ak tomu nebráni naliehavý záujem služobného úradu súvisiaci s výkonom štátnej služby, nadriadený ...

§ 143
Služobná pohotovosť
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, možno príslušníkovi finančnej správy písomne ...

a)
v mieste jeho výkonu štátnej služby,
b)
v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo na inom dohodnutom mieste, alebo
c)
s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.
(2)

Maximálna dĺžka služobnej pohotovosti v mieste výkonu štátnej služby je 48 hodín v týždni. ...

(3)

Pri nariadení služobnej pohotovosti v mieste výkonu štátnej služby musí byť vymedzený priestor ...

(4)

Podrobnosti o nariaďovaní služobnej pohotovosti ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident. ...

(5)

Služobnú pohotovosť nemožno nariadiť na čas čerpania dovolenky, počas dočasnej neschopnosti ...

Dovolenka na zotavenie
§ 144
Dĺžka dovolenky

Základná výmera dovolenky príslušníka finančnej správy je šesť týždňov v kalendárnom roku. ...

§ 145
Vznik nároku na dovolenku
(1)

Príslušník finančnej správy má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak počas celého kalendárneho ...

(2)

Ak príslušník finančnej správy nevykonával štátnu službu počas celého kalendárneho roka, ...

(3)

Pomerná časť dovolenky sa určí tak, že za každý kalendárny mesiac výkonu štátnej služby ...

§ 146
Čas výkonu štátnej služby pre vznik nároku na dovolenku

Ako čas výkonu štátnej služby sa pre vznik nároku na dovolenku posudzuje

a)
čas dovolenky, dodatkovej dovolenky, preventívnej rehabilitácie a prvých dvoch týždňov kúpeľnej ...
b)
doba trvania dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz okrem doby, ...
1.
ozbrojený príslušník finančnej správy má nárok na polovicu sumy nemocenského,121) alebo
2.
neozbrojený príslušník finančnej správy nemá nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej ...
c)
čas náhradného voľna,
d)
čas služobného voľna podľa § 154,
e)
čas služobného voľna podľa § 155 s nárokom na služobný plat alebo s nárokom na ošetrovné,107) ...
f)
doba zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy; to neplatí, ...
g)
čas prehlbovania kvalifikácie,
h)
čas služobného voľna s nárokom na služobný plat podľa § 156,
i)
doba umiestnenia do cely policajného zaistenia alebo čas výkonu väzby, ak bolo trestné stíhanie ...
j)
doba trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, počas ktorej má príslušníčka finančnej ...
k)
čas, keď príslušník finančnej správy nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok,
l)
doba dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak bol príslušníkovi finančnej správy doplatený ...
Nástup, čerpanie a prerušenie dovolenky
§ 147
(1)

Dovolenka sa spravidla čerpá vcelku; ak sa poskytuje po častiach, musí aspoň jedna časť trvať ...

(2)

Dovolenku možno príslušníkovi finančnej správy poskytnúť ešte pred splnením podmienky ustanovenej ...

(3)

Nástup dovolenky určuje nadriadený, a to s prihliadnutím na záujmy štátnej služby, ako aj na ...

(4)

Nástup dovolenky je potrebné určiť tak, aby ju príslušník finančnej správy mohol vyčerpať ...

(5)

Nadriadený nemôže určiť čerpanie dovolenky v čase, keď je príslušník finančnej správy dočasne ...

(6)

Ak príslušník finančnej správy nemohol dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku a ani do konca ...

(7)

Ak príslušník finančnej správy nemohol vyčerpať dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, v kalendárnom ...

(8)

Ak príslušník finančnej správy nemohol dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku a ani do konca ...

(9)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže nadriadený zmeniť príslušníkovi finančnej ...

§ 148
(1)

Dovolenka sa prerušuje, ak je príslušník finančnej správy v čase čerpania dovolenky uznaný ...

(2)

Ak v čase dovolenky pripadne sviatok na deň, ktorý je inak obvyklým dňom štátnej služby, tento ...

§ 149
Služobný plat za čas dovolenky
(1)

Príslušník finančnej správy má za čas dovolenky nárok na služobný plat.

(2)

Príslušníkovi finančnej správy patrí náhrada za nevyčerpanú dovolenku len vtedy, ak ju nemohol ...

(3)

Za dovolenku alebo jej pomernú časť, ktorú príslušník finančnej správy nemohol vyčerpať z ...

§ 150
Vplyv skončenia služobného pomeru na dovolenku

Ak sa služobný pomer príslušníka finančnej správy skončí po vyčerpaní dovolenky alebo jej ...

§ 151
Dodatková dovolenka
(1)

Príslušník finančnej správy, ktorý vykonáva po celý kalendárny rok štátnu službu v sťaženom ...

(2)

Za dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu podľa § 149 ods. 2; táto dovolenka sa musí ...

§ 152
(1)

Za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí sa považuje služba, počas ...

(2)

Faktormi práce a pracovného prostredia z hľadiska zdravotných rizík na účely odseku 1 sú

a)
chemické faktory,148)
b)
fyzikálne faktory,149)
c)
ionizujúce žiarenie,150)
d)
karcinogénne a mutagénne faktory vrátane azbestu,151)
e)
elektromagnetické pole,152)
f)
umelé optické žiarenie,153)
g)
biologické faktory,154)
h)
nadmerná fyzická, psychická a senzorická záťaž.155)
§ 153
Služobné voľno
(1)

Ak príslušník finančnej správy nemôže pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu, pre dôležité ...

(2)

Prekážku v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu, dôležitú osobnú prekážku, dôležitú ...

(3)

Ak má príslušník finančnej správy nárok na služobné voľno bez nároku na služobný plat, ...

§ 154
Prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu
(1)

Príslušník finančnej správy, ktorému sa poskytlo služobné voľno pre prekážky v štátnej ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za prekážky v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu považujú ...

(3)

Výkonom verejnej funkcie sa rozumie najmä výkon povinností vyplývajúcich z funkcie člena orgánu ...

(4)

O výkon občianskych povinností ide najmä

a)
pri predvolaní na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne, alebo orgáne územnej samosprávy ...
b)
pri poskytnutí prvej pomoci,
c)
pri povinných lekárskych prehliadkach,
d)
pri opatreniach proti prenosným chorobám,
e)
pri iných naliehavých opatreniach zdravotnej starostlivosti,
f)
pri izolácii z dôvodu veterinárnych ochranných opatrení,
g)
pri poskytnutí osobnej pomoci pri požiarnej ochrane, živelných udalostiach, záchrannej akcii horskej ...
(5)

Služobné voľno na výkon verejných funkcií alebo občianskych povinností sa poskytne na nevyhnutne ...

(6)

Ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby, poskytne sa služobné voľno aj na iné úkony ...

a)
darcu krvi pri odbere krvi a pri aferéze služobné voľno za čas cesty na odber, čas odberu, cesty ...
b)
darcu ďalších biologických materiálov služobné voľno za čas cesty na odber, čas odberu, cesty ...
c)
člena volebných komisií pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, pri voľbách do Národnej rady ...
d)
príslušníka finančnej správy pri prednáške alebo výučbe vrátane skúšobnej činnosti; služobné ...
e)
vedúceho tábora pre deti a mládež, jeho zástupcu pre hospodárske a zdravotné veci, oddielového ...
f)
súvisiace so športovou reprezentáciou Slovenskej republiky; služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne ...
(7)

Ak k odberu podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. b) nedôjde, poskytne sa služobné voľno len za ...

(8)

Služobné voľno podľa odseku 6 písm. e) sa poskytne, len ak príslušník finančnej správy najmenej ...

§ 155
Dôležité osobné prekážky v štátnej službe
(1)

Ak príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné prekážky, ...

a)
pri vyšetrení alebo ošetrení v zdravotníckom zariadení sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne ...
b)
pri preventívnych lekárskych prehliadkach súvisiacich s tehotenstvom sa služobné voľno poskytne ...
c)
pri narodení dieťaťa príslušníkovi finančnej správy sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne ...
d)
pri sprevádzaní
1.
rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia pri náhlom ...
2.
dieťaťa so zdravotným postihnutím do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo do špeciálnej ...
e)
pri úmrtí
1.
manžela alebo dieťaťa sa služobné voľno poskytne na tri dni,
2.
rodiča alebo súrodenca príslušníka finančnej správy, rodiča alebo súrodenca jeho manžela, ...
3.
prarodiča alebo vnuka príslušníka finančnej správy alebo prarodiča alebo vnuka jeho manžela ...
4.
inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným rodinným príslušníkom, ale žila s príslušníkom finančnej ...
5.
spolupracovníka sa na účasť na jeho pohrebe poskytne služobné voľno na nevyhnutne potrebný čas, ...
f)
pri vlastnej svadbe, svadbe detí alebo rodičov
1.
na vlastnú svadbu sa služobné voľno poskytne na dva dni, z toho jeden deň na účasť na svadobnom ...
2.
na účasť na svadbe detí alebo rodičov sa služobné voľno poskytne na jeden deň,
g)
pri presťahovaní príslušníka finančnej správy, ktorý má svoju vlastnú domácnosť alebo bytové ...
1.
ak sa príslušník finančnej správy sťahuje do inej obce, služobné voľno sa mu poskytne na nevyhnutne ...
2.
ak sa príslušník finančnej správy sťahuje v tej istej obci, služobné voľno sa mu poskytne v ...
h)
pri znemožnení dopravy príslušníka finančnej správy do miesta výkonu štátnej služby z poveternostných ...
(2)

Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy je nadriadený povinný poskytnúť služobné voľno ...

a)
pri ošetrovaní chorého dieťaťa,
b)
pri starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov z toho dôvodu, že
1.
detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, ...
2.
dieťa nemôže byť pre nariadenú karanténu v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo ...
3.
osoba, ktorá sa o dieťa inak stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo karanténne ...
c)
pri ošetrovaní iného chorého člena rodiny, ak jeho zdravotný stav vyžaduje nevyhnutne ošetrenie ...
(3)

Služobné voľno podľa odseku 2 sa poskytne najviac na dobu prvých 7 dní, ak potreba ošetrovania ...

(4)

Neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy je nadriadený povinný poskytnúť služobné voľno ...

(5)

Z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), písm. d) alebo v odseku 2 sa nad rámec služobného voľna ...

(6)

Služobné voľno pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe s nárokom na služobný plat ...

a)
ženatému, rozvedenému alebo ovdovenému príslušníkovi finančnej správy preloženému na inú ...
b)
na vybavenie dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových vecí, ktoré nemožno vybaviť ...
(7)

Nadriadený je povinný poskytnúť príslušníkovi finančnej správy služobné voľno bez nároku ...

(8)

Ak je dôležitá osobná prekážka v štátnej službe príslušníkovi finančnej správy vopred ...

(9)

Neprítomnosť príslušníka finančnej správy v službe sa ospravedlní po dobu dočasnej neschopnosti ...

(10)

Rodinným príslušníkom príslušníka finančnej správy na účely odseku 1 písm. d) prvého bodu ...

§ 156
Dôležité študijné prekážky
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý so súhlasom služobného úradu študuje pri výkone štátnej ...

a)
v nevyhnutne potrebnom čase na účasť na vyučovaní, študijných sústredeniach alebo predpísaných ...
b)
dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky podľa schváleného učebného plánu alebo študijného ...
c)
desať dní na prípravu a vykonanie absolutória vrátane prípravy a obhajoby absolventskej práce, ...
d)
50 dní na prípravu a vykonanie štátnej skúšky vrátane prípravy a obhajoby záverečnej práce ...
e)
päť dní na prípravu a vykonanie skúšky v príprave na výkon certifikovaných pracovných činností ...
f)
desať dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky v doplňujúcom pedagogickom štúdiu na ...
(2)

V súvislosti so štúdiom v základnom kurze alebo odbornom kurze je nadriadený povinný poskytnúť ...

(3)

Vyšetrovateľovi čakateľovi nadriadený poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat ...

(4)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý neúspešne vykonal skúšky podľa odseku 1 písm. b) až ...

(5)

Na prípravu na opravnú skúšku sa služobné voľno neposkytne.

(6)

Osamelej príslušníčke finančnej správy alebo osamelému príslušníkovi finančnej správy, ktorí ...

(7)

Služobné voľno podľa odsekov 1 až 3

a)
určené počtom dní nemožno čerpať po hodinách,
b)
poskytované na štúdium možno čerpať po celý školský rok alebo akademický rok, alebo počas ...
(8)

Nevyčerpané služobné voľno nemožno čerpať v nasledujúcom školskom roku alebo akademickom roku. ...

(9)

Čerpanie služobného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby ...

(10)

Príslušníkovi finančnej správy nepatrí služobné voľno za čas strávený cestovaním do školy ...

(11)

Na vykonanie prijímacích skúšok môže nadriadený príslušníkovi finančnej správy na jeho žiadosť ...

§ 157
Služobné voľno bez nároku na služobný plat
(1)

Služobné voľno bez nároku na služobný plat sa príslušníkovi finančnej správy poskytne na ...

a)
nepredvídaného prerušenia premávky alebo meškania hromadných dopravných prostriedkov,
b)
činnosti registrovaného kandidáta vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách ...
c)
predvolania príslušníka finančnej správy na konanie pred súdom alebo iným štátnym orgánom ...
d)
iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.158)
(2)

Príslušníkovi finančnej správy sa môže poskytnúť služobné voľno bez nároku na služobný ...

(3)

O žiadosti podľa odseku 2 rozhoduje nadriadený. Pri služobnom voľne v rozsahu dlhšom ako 30 kalendárnych ...

PIATA HLAVA
PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI A ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI

§ 158
Služobný príjem, služobný plat a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, za podmienok ustanovených týmto zákonom, patrí služobný príjem, ...

a)
služobný plat,
b)
príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
c)
príplatok za štátnu službu v noci,
d)
príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,
e)
príplatok za štátnu službu vo sviatok,
f)
odmena.
(2)

Príslušníkovi finančnej správy za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom okrem služobného ...

§ 159
Služobný plat
(1)

Služobný plat tvorí

a)
funkčný plat,
b)
prídavok za výsluhu rokov,
c)
hodnostný príplatok, ak ide o ozbrojeného príslušníka finančnej správy,
d)
osobitný príplatok,
e)
príplatok za riadenie,
f)
príplatok za zastupovanie príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii alebo za výkon dočasne ...
g)
osobný príplatok,
h)
príplatok za prípravu príslušníka finančnej správy – čakateľa,
i)
príplatok za prípravu vyšetrovateľa – čakateľa,
j)
príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa,
k)
príplatok za vedenie služobného motorového vozidla alebo motorového člna a príplatok za starostlivosť ...
l)
príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni,
m)
príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,
n)
vyrovnanie podľa § 323 ods. 8 alebo § 329 ods. 4.
(2)

Služobný plat na účely tohto zákona je aj osobný plat určený príslušníkovi finančnej správy ...

§ 160
Osobný plat

Príslušníkovi finančnej správy možno určiť osobný plat počas vykonávania osobitne významných ...

§ 161
Funkčný plat
(1)

Príslušníkovi finančnej správy patrí funkčný plat určený pre platovú triedu, do ktorej je ...

(2)

Pre jednotlivé platové triedy sa určuje funkčný plat v tejto výške:

Platová trieda Mesačný funkčný plat v eurách 1. 690,00 2. 719,00 3. 774,50 4. 830,00 5. 942,00 ...

(3)

Termín účinnosti zvýšenia funkčných platov a zvýšenie funkčných platov na príslušný rok ...

(4)

Funkčné platy pre jednotlivé platové triedy zvýšené podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný ...

(5)

Ak dôjde k zmene služobného platu príslušníka finančnej správy len z dôvodu valorizácie jeho ...

§ 162
Prídavok za výsluhu rokov
(1)

Príslušníkovi finančnej správy patrí za čas štátnej služby prídavok za výsluhu rokov určený ...

(2)

Percentuálny podiel prídavku za výsluhu rokov príslušníka finančnej správy je pri dĺžke započítateľnej ...

Odborná prax v rokoch Zvýšenie v % do 1 roku 0 % od 1 do 2 rokov 1 % od 2 do 4 rokov 5 % od 4 do ...

(3)

Do doby započítateľnej odbornej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu za výsluhu rokov ...

a)
trvania služobného pomeru podľa tohto zákona,
b)
praxe v odbore požadovanej služobnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru,
c)
praxe inej než požadovanej služobnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru v ...
d)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, alebo ...
e)
štúdia študijného programu tretieho stupňa v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia štúdia na ...
f)
výkonu základnej služby, náhradnej služby a ďalšej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom ...
(4)

Praxou v odbore požadovanej služobnej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie výkon rovnakej ...

(5)

Do doby započítateľnej odbornej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu prídavku za ...

a)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak príslušníkovi finančnej správy nebol doplatený ...
b)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim ...
c)
služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac; to ...
d)
neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jeden deň,
e)
prerušenia výkonu funkcie príslušníka finančnej správy podľa § 116 ods. 2 až 4.
(6)

Priznanie započítateľnej odbornej praxe vykoná nadriadený pri prijatí do služobného pomeru na ...

(7)

Ten istý čas je možné započítať do započítateľnej odbornej praxe len raz.

(8)

Prídavok za výsluhu rokov vo vyššej skupine podľa odseku 2 patrí príslušníkovi finančnej správy ...

(9)

Prídavok za výsluhu rokov sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 163
Hodnostný príplatok
(1)

Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:

Hodnosť eur mesačne Strážmajster 81,50 Nadstrážmajster 88,00 Podpráporčík Podporučík 98,00 ...

(2)

Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy patrí hodnostný príplatok, ktorý mu bol priznaný ...

(3)

Pri povýšení patrí ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy hodnostný príplatok za vyššiu ...

§ 164
Osobitný príplatok
(1)

Príslušníkovi finančnej správy môže byť priznaný osobitný príplatok vo výške 50 eur až ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy v stálej štátnej službe, ktorý je vyslaný na vykonávanie ...

(3)

Súbeh osobitných príplatkov podľa odsekov 1 a 2 je neprípustný.

§ 165
Príplatok za riadenie

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je ustanovený v riadiacej funkcii uvedenej v prílohe č. ...

§ 166
Príplatok za zastupovanie príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii alebo za výkon dočasne ...
(1)

Príslušníkovi finančnej správy poverenému zastupovaním príslušníka finančnej správy ustanoveného ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy poverenému výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie patrí ...

(3)

Ak bol príslušník finančnej správy, ktorému patrí príplatok za riadenie, poverený zastupovaním ...

§ 167
Osobný príplatok
(1)

Príslušníkovi finančnej správy na ocenenie množstva a kvality plnenia služobných úloh, ich ...

(2)

Osobný príplatok možno priznať aj počas skúšobnej doby, najskôr po uplynutí jedného mesiaca ...

(3)

Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odňať v závislosti od kvality plnenia služobných ...

(4)

Osobný príplatok sa priznáva pevnou sumou do výšky ustanoveného limitu podľa odseku 1 a zaokrúhľuje ...

§ 168
Príplatok za prípravu príslušníka finančnej správy čakateľa

Za prípravu príslušníka finančnej správy čakateľa patrí školiteľovi určenému podľa § ...

§ 169
Príplatok za prípravu vyšetrovateľa čakateľa

Za prípravu vyšetrovateľa čakateľa patrí školiteľovi určenému podľa § 106 ods. 5 príplatok ...

§ 170
Príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa

Ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorý má do osobnej starostlivosti prideleného ...

§ 171
Príplatok za vedenie služobného motorového vozidla alebo služobného motorového člna a príplatok ...
(1)

Ak má príslušník finančnej správy pridelené do trvalej starostlivosti služobné motorové vozidlo, ...

(2)

Ak má príslušník finančnej správy pridelený do trvalej starostlivosti služobný motorový čln, ...

(3)

Ak má príslušník finančnej správy pridelené do trvalej starostlivosti jednostopové služobné ...

(4)

Ak príslušník finančnej správy skutočne jazdí služobným motorovým vozidlom, patrí mu príplatok ...

(5)

Ak príslušník finančnej správy skutočne jazdí jednostopovým služobným motorovým vozidlom, ...

§ 172
Príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý má základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne ...

(2)

Príplatok podľa odseku 1 určuje nadriadený podľa spôsobu rozvrhnutia základného času služby ...

§ 173
Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí
(1)

Príslušníkovi finančnej správy patrí príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy patrí príplatok podľa odseku 1 vo výške

a)
31 eur až 50 eur mesačne, ak vykonáva činnosti zaradené do tretej kategórie,
b)
51 eur až 75 eur mesačne, ak vykonáva činnosti zaradené do štvrtej kategórie.
(3)

Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí vo výške 5 eur ...

(4)

Ak príslušník finančnej správy vykonáva rôzne činnosti zaradené do tretej kategórie alebo ...

(5)

O výške príplatku podľa odseku 1 a o priznaní a výške príplatku podľa odseku 3 rozhoduje nadriadený. ...

(6)

Podrobnosti o poskytovaní príplatku za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom ...

(7)

Pri hodnotení miery sťažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov sa prihliada na obvyklé podmienky ...

§ 174
Príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni
(1)

Ak nadriadený neposkytne príslušníkovi finančnej správy za výkon štátnej služby nad základný ...

(2)

Ak sa štátna služba nad základný čas služby v týždni vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu ...

§ 175
Príplatok za štátnu službu v noci
(1)

Za hodinu štátnej služby v noci patrí príslušníkovi finančnej správy príplatok v sume 25 % ...

(2)

Službou v noci sa rozumie služba vykonávaná v čase od 22. hodiny do 6. hodiny.

§ 176
Príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu

Za hodinu štátnej služby v sobotu a v nedeľu patrí príslušníkovi finančnej správy príplatok ...

§ 177
Príplatok za štátnu službu vo sviatok

Za hodinu štátnej služby vo sviatok patrí príslušníkovi finančnej správy príplatok v sume ...

§ 178
Odmena
(1)

Príslušníkovi finančnej správy možno poskytnúť odmenu za

a)
kvalitné plnenie úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah zverených činností,
b)
splnenie mimoriadnej služobnej úlohy, významnej služobnej úlohy alebo vopred určenej služobnej ...
(2)

Príslušníkovi finančnej správy možno poskytnúť odmenu za dlhodobé dosahovanie veľmi dobrých ...

§ 179
Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť
(1)

Ak je príslušníkovi finančnej správy nariadená služobná pohotovosť, patrí mu za každú hodinu ...

a)
50 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 100 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide ...
b)
15 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 25 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide ...
c)
5 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 10 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide ...
(2)

Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť príslušníkovi finančnej správy nepatrí, ak v čase ...

§ 180
Splatnosť služobného príjmu
(1)

Služobný príjem je splatný pozadu za mesačné obdobie, a to v najbližšom výplatnom termíne ...

(2)

Pri skončení služobného pomeru vyplatí služobný úrad príslušníkovi finančnej správy služobný ...

§ 181
Výplata služobného príjmu
(1)

Služobný príjem sa príslušníkovi finančnej správy vypláca v eurách.

(2)

Služobný úrad je povinný pri výplate služobného príjmu alebo iných peňažných plnení v prospech ...

(3)

Na písomnú žiadosť príslušníka finančnej správy je služobný úrad povinný vyplatiť mu služobný ...

(4)

Pri vyúčtovaní služobného príjmu je služobný úrad povinný vydať príslušníkovi finančnej ...

(5)

Príslušník finančnej správy môže na prevzatie služobného príjmu písomne splnomocniť inú ...

§ 182
Zrážky zo služobného príjmu
(1)

Zo služobného príjmu príslušníka finančnej správy sa prednostne vykonajú zrážky

a)
poistného na sociálne poistenie, sociálne zabezpečenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné ...
b)
príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí príslušník finančnej správy podľa ...
c)
preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý ...
(2)

Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 sa môže príslušníkovi finančnej správy zraziť zo služobného ...

a)
preddavok na služobný príjem, ktorý je príslušník finančnej správy povinný vrátiť, pretože ...
b)
sumy postihnuté exekúciou alebo výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
c)
peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené príslušníkovi finančnej správy vykonateľným ...
d)
neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia a dôchodkov starobného ...
e)
služobný plat za dovolenku, na ktorú príslušník finančnej správy stratil nárok alebo na ktorú ...
f)
nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,
g)
náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, služobný plat, ktorý patril v čase dočasnej ...
h)
sumu odstupného alebo jeho pomernú časť, ktorú je príslušník finančnej správy povinný vrátiť. ...
(3)

Ďalšie zrážky zo služobného príjmu, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odseku 2, ...

(4)

Zrážky zo služobného príjmu podľa odsekov 1 až 3 možno vykonávať len v rozsahu ustanovenom ...

(5)

Na poradie zrážok zo služobného príjmu sa použije Zákonník práce.

§ 183
Služobný príjem počas vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí alebo pri vyslaní na denné ...
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ...

(2)

Príplatky podľa § 158 ods. 1 písm. b) až e), odmena podľa § 158 ods. 1 písm. f) a peňažná ...

(3)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ...

(4)

Služobným platom príslušníka finančnej správy podľa odseku 1 na účely § 107 ods. 11, § 115 ...

(5)

Služobný úrad môže poskytnúť príslušníkovi finančnej správy podľa odseku 1 na jeho písomnú ...

(6)

Príslušníkovi finančnej správy podľa odseku 1 patrí zahraničný plat zodpovedajúci odslúženému ...

(7)

Ustanovenie odseku 1 neplatí pre príslušníka finančnej správy, u ktorého je vyslanie na výkon ...

(8)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v ...

(9)

Príspevok podľa odseku 8 patrí príslušníkovi finančnej správy dňom vyslania na výkon štátnej ...

(10)

Príspevok podľa odseku 8 nepatrí príslušníkovi finančnej správy za čas, keď má pri dočasnej ...

(11)

Zahraničný plat sa poskytuje v zahraničí na účet v zahraničnej banke alebo v pobočke banky166) ...

(12)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na denné štúdium v zahraničí sa služobný plat ...

Náhrada výdavkov
§ 184
(1)

Príslušníkovi finančnej správy patrí náhrada výdavkov, ktoré mu vzniknú pri plnení služobných ...

(2)

Náhradou výdavkov podľa odseku 1 sa rozumie náhrada výdavkov pri služobných cestách, cestách ...

(3)

Príslušníkovi finančnej správy nepatrí náhrada výdavkov podľa tohto zákona, ak mu ich uhradí ...

(4)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, okrem ...

(5)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v ...

(6)

Na príslušníka finančnej správy vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií ...

(7)

Ak príslušníkovi finančnej správy vyslanému v rámci operácií civilného krízového manažmentu ...

§ 185
(1)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na služobnú cestu patrí

a)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b)
náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
c)
stravné,
d)
náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
e)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny do miesta jeho trvalého ...
(2)

Pri povolaní príslušníka finančnej správy do služobnej pohotovosti z miesta pobytu do miesta ...

a)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b)
stravné za čas prepravy, ak trvala päť hodín a viac,
c)
náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.
§ 186
Stravné
(1)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na služobnú cestu patrí stravné podľa osobitného ...

(2)

Ak príslušník finančnej správy vykoná počas dvoch kalendárnych dní služobnú cestu, ktorá ...

§ 187
Náhrady výdavkov pri prijatí alebo pri preložení
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je preložený podľa § 107 ods. 1 písm. a) až d) do ...

(2)

Nadriadený môže na základe žiadosti príslušníka finančnej správy, ktorý v dôsledku vzniku ...

(3)

Ak je podľa posúdenia nadriadeného možný denný návrat príslušníka finančnej správy do miesta ...

(4)

Náhrady podľa odsekov 1 až 3 nepatria príslušníkovi finančnej správy, ktorý odmietol výmenu ...

§ 188
Náhrady pri presťahovaní
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa v súvislosti s preložením na inú funkciu podľa § ...

a)
náhrada preukázaných výdavkov za prepravu bytového zariadenia a zvrškov príslušníka finančnej ...
b)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cestu príslušníka finančnej správy a členov jeho ...
c)
náhrada nevyhnutne potrebných preukázaných výdavkov spojených s úpravou bytu, najviac však 150 ...
(2)

Náhrada podľa odseku 1 písm. c) sa znižuje o polovicu, ak sa príslušník finančnej správy presťahuje ...

§ 189
Náhrada výdavkov za používanie cestných motorových vozidiel pri služobných cestách
(1)

Ak sa nadriadený s príslušníkom finančnej správy písomne dohodne, že sa pri služobnej ceste ...

(2)

Náhrada výdavkov za pohonné látky príslušníkovi finančnej správy patrí v rozsahu uvedenom ...

(3)

Nadriadený môže s príslušníkom finančnej správy písomne dohodnúť aj poskytovanie náhrady ...

Náhrada výdavkov pri štúdiu alebo kurzoch
§ 190
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na štúdium na škole alebo v kurze mimo miesta ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy študujúcemu v kurze, ktorý bol na štúdium vyslaný mimo miesta ...

(3)

Počas pobytu v kurze, do ktorého bol príslušník finančnej správy vyslaný na štúdium, patrí ...

(4)

Náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny patrí príslušníkovi finančnej správy až do ...

(5)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na štúdium na škole mimo jeho miesta výkonu štátnej ...

§ 191
(1)

Príslušníkovi finančnej správy študujúcemu so súhlasom služobného úradu pri výkone štátnej ...

(2)

Pri opravných skúškach náhrada podľa odseku 1 príslušníkovi finančnej správy nepatrí.

§ 192
Náhrady výdavkov pri preventívnej rehabilitácii

Pri preventívnej rehabilitácii patrí príslušníkovi finančnej správy náhrada preukázaných ...

§ 193
Náhrada výdavkov pri zahraničných služobných cestách

Pri poskytovaní náhrad výdavkov pri zahraničnej služobnej ceste podľa § 110 ods. 4 sa postupuje ...

§ 194
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Príslušníkovi finančnej správy pri zahraničnej služobnej ceste patrí náhrada preukázaných ...

§ 195
Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na zahraničnú služobnú cestu do tropických ...

§ 196
Stravné pri zahraničnej služobnej ceste
(1)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na zahraničnú služobnú cestu patrí stravné podľa ...

(2)

Ak príslušník finančnej správy vykoná počas kalendárneho dňa viac zahraničných služobných ...

(3)

Ak zahraničná služobná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni dlhšie ...

(4)

Ak zahraničná služobná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni najviac ...

(5)

Ak má príslušník finančnej správy na zahraničnej služobnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné ...

(6)

Ak má príslušník finančnej správy na zahraničnej služobnej ceste preukázane poskytnuté raňajky ...

§ 197

Služobný úrad môže poskytnúť príslušníkovi finančnej správy pri zahraničnej služobnej ...

§ 198
Náhrada výdavkov za pohonné látky
(1)

Pri poskytovaní náhrady za používanie cestných motorových vozidiel podľa § 189 patrí príslušníkovi ...

(2)

Ak ide o zahraničnú služobnú cestu mimo štátov eurozóny, patrí príslušníkovi finančnej správy ...

§ 199
Vylúčenie súbehu náhrad pri zahraničnej služobnej ceste
(1)

Pri zahraničnej služobnej ceste patrí príslušníkovi finančnej správy za čas služobnej cesty ...

(2)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí na území Slovenskej republiky, je ...

(3)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí v zahraničí, sú na vznik nároku ...

(4)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína na území Slovenskej republiky a končí v zahraničí, ...

§ 200
Zahraničné služobné cesty vykonávané na základe dohody o vzájomnej výmene príslušníkov daňových ...
(1)

Ak je zahraničná služobná cesta vykonávaná na základe dohody o vzájomnej výmene príslušníkov ...

(2)

Cestovné výdavky za cesty z miesta výkonu štátnej služby príslušníka finančnej správy do ...

(3)

Služobný úrad môže dohodnúť so zmluvnou stranou v zahraničí, ku ktorej je príslušník finančnej ...

§ 201
Náhrady cestovných výdavkov pri vysielaní príslušníka finančnej správy na štúdiumdo škôl ...
(1)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí patria ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí služobný ...

(3)

Príslušníkovi finančnej správy vyslanému na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí, ...

(4)

Pri udelení dovolenky alebo služobného voľna z dôvodu vlastnej svadby, návštevy vážne chorého ...

§ 202
Stravné a náhrady cestovných výdavkov poskytované príslušníkovi finančnej správy v súvislosti ...
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva colnú kontrolu na území cudzieho štátu, patrí ...

a)
5 % zo základnej sadzby stravného, ak výkon štátnej služby trvá do 6 hodín vrátane,
b)
15 % zo základnej sadzby stravného, ak výkon štátnej služby trvá nad 6 hodín a najviac do 12 ...
c)
25 % zo základnej sadzby stravného, ak výkon štátnej služby trvá nad 12 hodín a najviac do 18 ...
(2)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva colnú kontrolu na železničnom hraničnom priechode, ...

(3)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva colnú kontrolu na železničnom hraničnom priechode, ...

§ 203
Naturálne náležitosti a príspevok na ošatenie
(1)

Príslušník finančnej správy má nárok na bezplatné poskytovanie služobnej rovnošaty a jej súčastí, ...

(2)

Pri vzniku služobného pomeru patrí príslušníkovi finančnej správy

a)
príslušná služobná rovnošata a jej súčasti, ak vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate; ...
b)
peňažný príspevok vo výške 15 % hodnoty služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej ...
c)
služobná rovnošata ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčasti a peňažný príspevok ...
d)
osobné ochranné pracovné prostriedky a ďalší materiál nevyhnutný na výkon štátnej služby. ...
(3)

Príslušníčke finančnej správy, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, patrí ...

(4)

Ozbrojenej príslušníčke finančnej správy, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate ...

(5)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva ...

(6)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí príslušníčke finančnej správy, ktorá vykonáva ...

(7)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy ...

(8)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy ...

(9)

Výplata peňažného príspevku sa vykonáva po vzniku nároku v najbližšom výplatnom termíne služobného ...

(10)

Príslušník finančnej správy môže uplatniť nárok na náhradu na obnovu naturálnych náležitostí ...

(11)

Naturálne náležitosti a peňažný príspevok nepatria príslušníkovi finančnej správy za dobu, ...

(12)

Naturálne náležitosti a peňažný príspevok nepodliehajú dani z príjmu zo závislej činnosti ...

(13)

Naturálne náležitosti podľa odseku 2 písm. a) a c), peňažný príspevok podľa odseku 2 písm. ...

(14)

Príslušníkovi finančnej správy, u ktorého bolo rozhodnuté o skončení jeho služobného pomeru ...

(15)

Hodnotu služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnotu ...

(16)

Príslušníkovi finančnej správy patrí príslušná služobná rovnošata a jej súčasti pri ustanovení ...

(17)

Ustanovenie odseku 16 sa neuplatní, ak príslušník finančnej správy dostal príslušnú služobnú ...

(18)

Príslušnou služobnou rovnošatou sa rozumie pri ozbrojenom príslušníkovi finančnej správy rovnošata ...

Spoločné ustanovenia
§ 204
(1)

Miestom pobytu je miesto trvalého pobytu príslušníka finančnej správy, prechodného pobytu príslušníka ...

(2)

Rodinou príslušníka finančnej správy je na účely tohto zákona manžel alebo manželka a jeho ...

(3)

Ak príslušníkovi finančnej správy vznikne nárok na stravné z viacerých dôvodov, patrí mu len ...

(4)

Ak priznanie platových náležitostí a ďalších náležitostí je podmienené vykonávaním štátnej ...

a)
čerpania dovolenky, dodatkovej dovolenky, preventívnej rehabilitácie a prvých dvoch týždňov kúpeľnej ...
b)
keď príslušník finančnej správy nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci ...
c)
náhradného voľna za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
d)
služobného voľna pre prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu, ak príslušníkovi ...
e)
služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe,
f)
služobného voľna pre dôležité študijné prekážky,
g)
prehlbovania kvalifikácie,
h)
prestávky v službe,
i)
prestávky na dojčenie,
j)
služobnej cesty strávený inak ako plnením služobných úloh, ktorý spadá do základného času ...
(5)

Príslušnou časťou služobného platu na účely tohto zákona pri 40-hodinovom základnom čase ...

(6)

Za občana sa na účely tohto zákona považuje štátny občan Slovenskej republiky, občan iného ...

(7)

Ak osobitné predpisy,174) ktoré sa vzťahujú na služobný úrad alebo na príslušníkov finančnej ...

(8)

Ak osobitné predpisy,175) ktoré sa vzťahujú na služobný úrad alebo na príslušníkov finančnej ...

§ 205

Ak tento zákon požaduje preukázanie výdavkov a príslušník finančnej správy ich nepreukáže ...

§ 206
(1)

Ak príslušník finančnej správy požiada o poskytnutie preddavku na náhrady podľa § 185, služobný ...

(2)

Služobný úrad je povinný poskytnúť príslušníkovi finančnej správy pri zahraničnej služobnej ...

§ 207
(1)

Príslušník finančnej správy je povinný do jedného mesiaca po skončení služobnej cesty predložiť ...

(2)

Služobný úrad je povinný do jedného mesiaca odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať ...

§ 208

Na zmenu osobného stavu príslušníka finančnej správy, ktorá je rozhodujúca pre nároky podľa ...

ŠIESTA HLAVA
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI VÝKONE ŠTÁTNEJ SLUŽBY

Bezpečnosť a ochrana zdravia
§ 209
(1)

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej ...

(2)

Služobný úrad je povinný najmä

a)
vytvárať podmienky na bezpečný a zdravie nepoškodzujúci výkon štátnej služby,
b)
riadiť, koordinovať a trvale zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia, technických zariadení ...
c)
zisťovať a odstraňovať príčiny služobných úrazov a chorôb z povolania, evidovať ich, oznamovať ...
d)
priebežne vyhodnocovať nebezpečenstvá vyplývajúce z výkonu štátnej služby a na ich základe ...
e)
poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ako aj nápoje podľa osobitných predpisov,176) ...
f)
umožňovať príslušným odborovým orgánom vykonávanie kontroly plnenia úloh v oblasti bezpečnosti ...
g)
oboznamovať príslušníkov finančnej správy s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ...
h)
zabezpečiť dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy ...
i)
chrániť zdravie príslušníkov finančnej správy, aby nebolo ohrozované fajčením v priestoroch, ...
(3)

Náklady spojené so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a požiarnej ...

§ 210
(1)

Príslušník finančnej správy je povinný dbať o vlastnú bezpečnosť a o svoje zdravie pri výkone ...

(2)

Príslušník finančnej správy je ďalej povinný

a)
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy na zaistenie bezpečnosti ...
b)
zúčastňovať sa na školeniach uskutočňovaných v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia ...
c)
nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky alebo psychotropné látky a prípravky na miestach ...
d)
používať pri výkone štátnej služby predpísané ochranné zariadenia a osobné ochranné pracovné ...
e)
prísne dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii so zbraňami, pri práci s technikou ...
§ 211

Príslušný odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad bezpečnosťou a ochranou zdravia ...

§ 212

Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a požiarnou ochranou vykonáva orgán dozoru služobného ...

SIEDMA HLAVA
STAROSTLIVOSŤ O PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY

§ 213
Vytváranie podmienok na výkon štátnej služby
(1)

Služobný úrad vytvára príslušníkovi finančnej správy podmienky na riadny, a ak je to možné, ...

(2)

Služobný úrad je povinný najmä

a)
oboznamovať príslušníkov finančnej správy s vnútornými predpismi a informáciami potrebnými ...
b)
starať sa v súlade s potrebami finančnej správy o získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie ...
c)
zabezpečovať pre príslušníkov finančnej správy zdravotnú starostlivosť,
d)
zriaďovať, udržiavať a zlepšovať sociálne zariadenia,
e)
zabezpečovať podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,
f)
zabezpečiť príslušníkom finančnej správy vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám ...
g)
prispievať na stravovanie podľa písmena f) vo výške 65 % ceny teplého hlavného jedla, najviac ...
(3)

Stravovanie podľa odseku 2 písm. f) služobný úrad zabezpečuje podávaním jedného teplého hlavného ...

(4)

Na účely stravovania sa za zmenu považuje výkon štátnej služby dlhší ako 4 hodiny. Ak zmena ...

(5)

Služobný úrad poskytuje príslušníkovi finančnej správy finančný príspevok v sume uvedenej ...

(6)

V kolektívnej zmluve možno upraviť podmienky, za ktorých bude služobný úrad poskytovať príslušníkom ...

(7)

Príslušníkovi finančnej správy patrí príspevok na rekreáciu v rozsahu a za podmienok ustanovených ...

§ 214
Všeobecné ustanovenia o vzdelávaní príslušníkov finančnej správy
(1)

Služobný úrad na účely získavania, zvyšovania alebo prehlbovania kvalifikácie príslušníkov ...

a)
zabezpečuje príslušníkovi finančnej správy profesijné a iné odborné vzdelávanie,
b)
vysiela príslušníkov finančnej správy na odborné vzdelávanie do škôl alebo iných vzdelávacích ...
(2)

Odborné vzdelávanie umožňuje príslušníkovi finančnej správy získať, rozširovať, prehlbovať ...

§ 215
Získavanie a zvyšovanie kvalifikácie
(1)

Získavaním kvalifikácie na účely tohto zákona je profesijné vzdelávanie príslušníkov finančnej ...

(2)

Služobný úrad umožní príslušníkovi finančnej správy zaradenému v prípravnej štátnej službe ...

(3)

Služobný úrad môže umožniť získať profesijné vzdelanie aj príslušníkovi finančnej správy ...

(4)

Zvyšovaním kvalifikácie na účely tohto zákona je vzdelávanie príslušníkov finančnej správy, ...

a)
získanie potrebného stupňa všeobecného vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu ...
b)
získanie profesijného vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu profesijného vzdelania ...
c)
získanie vzdelania potrebného na splnenie ďalšieho kvalifikačného predpokladu na výkon funkcie ...
d)
rozšírenie doterajšej kvalifikácie na funkciu, do ktorej je príslušník finančnej správy ustanovený. ...
(5)

Služobný úrad môže príslušníkovi finančnej správy na jeho žiadosť umožniť zvýšiť si ...

(6)

Štúdium príslušníka finančnej správy pri výkone štátnej služby podľa odseku 4 písm. a) ...

§ 216
Vyslanie na štúdium
(1)

Súhlas služobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýšením kvalifikácie príslušníka ...

(2)

Súhlas služobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýšením kvalifikácie príslušníka ...

(3)

Príslušník finančnej správy, ktorému služobný úrad umožnil získať kvalifikáciu alebo zvýšiť ...

(4)

Doba určená na zotrvanie príslušníka finančnej správy v služobnom pomere podľa odseku 3 je ...

§ 217
Prehlbovanie kvalifikácie
(1)

Prehlbovaním kvalifikácie na účely tohto zákona je systematické vzdelávanie príslušníkov finančnej ...

(2)

Príslušník finančnej správy si kvalifikáciu prehlbuje najmä prostredníctvom špecializovaných ...

(3)

Služobný úrad v súlade s opisom služobnej činnosti príslušníka finančnej správy môže príslušníkovi ...

§ 218
Úhrada nákladov na vzdelávanie
(1)

Príslušník finančnej správy, ktorý nezotrval v služobnom pomere po čas ustanovený v § 216 ...

(2)

Do nákladov na vzdelávanie sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu

a)
vyplácaním služobného príjmu, ktorý sa príslušníkovi finančnej správy poskytoval počas štúdia, ...
b)
poskytovaním služobného voľna s nárokom na služobný plat,
c)
poskytovaním náhrad cestovných výdavkov súvisiacich so štúdiom,
d)
úhradou poplatkov za štúdium alebo odborný kurz, ak ich služobný úrad za príslušníka finančnej ...
(3)

Výšku úhrady nákladov na vzdelávanie vypočítava a určuje nadriadený podľa skutočných nákladov ...

(4)

Povinnosť uhradiť náklady na vzdelávanie nevznikne, ak sa služobný pomer skončil prepustením ...

(5)

V odôvodnených prípadoch môže nadriadený znížiť alebo odpustiť úhradu nákladov na vzdelávanie ...

(6)

O povinnosti uhradiť náklady na vzdelávanie alebo o ich znížení alebo odpustení rozhoduje po ...

(7)

O spôsobe úhrady nákladov na vzdelávanie sa môže príslušník finančnej správy so služobným ...

(8)

Prezident môže rozhodnúť u príslušníka finančnej správy, ktorý je opätovne prijatý do služobného ...

(9)

Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na príslušníka finančnej správy, ktorý náklady za vzdelanie ...

(10)

Príslušník finančnej správy je povinný uhradiť náklady na vzdelávanie alebo ich pomernú časť ...

§ 219
Zdravotná starostlivosť

Na zdravotnú starostlivosť o príslušníkov finančnej správy sa vzťahujú osobitné predpisy.180) ...

§ 220
Preventívna rehabilitácia
(1)

Preventívna rehabilitácia sa poskytuje formou

a)
liečebno-preventívnej starostlivosti,
b)
výkonu fyzickej práce v prospech služobného úradu alebo
c)
aktívneho odpočinku.
(2)

Preventívnu rehabilitáciu tvorí súbor preventívnych opatrení podľa odseku 1 zameraných predovšetkým ...

(3)

Preventívna rehabilitácia podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje v trvaní siedmich po sebe nasledujúcich ...

(4)

Preventívna rehabilitácia podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) sa poskytuje v trvaní 7 po sebe ...

(5)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje príslušníkovi finančnej správy v prvom roku služobného ...

(6)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje príslušníkovi finančnej správy v období kratšom ako ...

(7)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje príslušníkovi finančnej správy v kalendárnom roku, ...

(8)

Príslušník finančnej správy je povinný nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, v ktorý ...

(9)

Náhradný termín nástupu preventívnej rehabilitácie sa môže určiť príslušníkovi finančnej ...

(10)

Preventívna rehabilitácia podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje v kúpeľno-rehabilitačných ústavoch ...

(11)

Počas trvania preventívnej rehabilitácie má príslušník finančnej správy nárok na služobný ...

(12)

Podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, vysielaní na preventívnu rehabilitáciu a ...

(13)

V tom istom kalendárnom roku možno čerpať preventívnu rehabilitáciu podľa odseku 1 písm. a) ...

Osobitné podmienky výkonu štátnej služby príslušníčok finančnej správy
§ 221
(1)

Činnosti zakázané všetkým príslušníčkam finančnej správy, tehotným príslušníčkam finančnej ...

(2)

Tehotná príslušníčka finančnej správy nesmie vykonávať štátnu službu, ktorá podľa lekárskeho ...

(3)

Dojčiaca príslušníčka finančnej správy na účely tohto zákona je príslušníčka finančnej ...

§ 222
(1)

Tehotná príslušníčka finančnej správy a príslušníčka finančnej správy starajúca sa o dieťa ...

(2)

Príslušníčka finančnej správy starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie byť vysielaná ...

§ 223
(1)

Ak tehotná príslušníčka finančnej správy vykonáva štátnu službu, ktorej výkon je tehotným ...

(2)

Ak z dôvodov uvedených v odseku 1 nemožno tehotnú príslušníčku finančnej správy dočasne previesť ...

(3)

Ak tehotná príslušníčka finančnej správy má vo funkcii, na ktorú bola dočasne prevedená alebo ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú rovnako na príslušníčku finančnej správy do konca deviateho ...

§ 224

Tehotnú príslušníčku finančnej správy a príslušníčku finančnej správy starajúcu sa o dieťa ...

§ 225
(1)

Nadriadený je povinný pri zaraďovaní do výkonu štátnej služby prihliadať aj na povinnosti príslušníčky ...

(2)

Nadriadený určí príslušníčke finančnej správy starajúcej sa o dieťa mladšie ako 15 rokov ...

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka
§ 226
(1)

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí príslušníčke finančnej správy ...

(2)

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne príslušníčke finančnej správy alebo príslušníkovi ...

(3)

Na materskú dovolenku príslušníčka finančnej správy nastupuje spravidla od začiatku šiesteho ...

(4)

Ak príslušníčka finančnej správy vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť ...

(5)

Materská dovolenka príslušníčky finančnej správy v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej ...

(6)

Príslušníčka finančnej správy alebo príslušník finančnej správy sa po skončení rodičovskej ...

(7)

Príslušníčka finančnej správy a príslušník finančnej správy sú povinní písomne oznámiť ...

(8)

Príslušníčka finančnej správy v stálej štátnej službe alebo príslušník finančnej správy ...

§ 227
(1)

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj príslušníčka finančnej správy alebo ...

(2)

Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka podľa § 226 ods. 1 sa poskytuje príslušníčke ...

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka v osobitných prípadoch
§ 228
(1)

Ak bolo dieťa zo zdravotných dôvodov umiestnené v zariadení zdravotníckej starostlivosti a príslušníčka ...

(2)

Príslušníčke finančnej správy alebo príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa prestal starať ...

(3)

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí príslušníčke finančnej správy materská dovolenka v trvaní ...

(4)

Ak dieťa zomrie v čase, keď je príslušníčka finančnej správy na materskej dovolenke alebo príslušníčka ...

§ 229

Ak príslušníčka finančnej správy alebo príslušník finančnej správy požiadajú nadriadeného ...

§ 230
Prestávky na dojčenie
(1)

Príslušníčke finančnej správy, ktorá dojčí svoje dieťa, patria okrem prestávok na jedenie ...

(2)

Príslušníčke finančnej správy, ktorá vykonáva štátnu službu po celý určený základný ...

(3)

Ak vykonáva príslušníčka finančnej správy štátnu službu s kratším časom služby v týždni, ...

(4)

Prestávky na dojčenie sa započítavajú ako doba výkonu štátnej služby a patrí za ne služobný ...

§ 231
(1)

Ustanovenia § 222, § 224 a 225 sa vzťahujú aj na osamelých príslušníkov finančnej správy trvale ...

(2)

Osamelými sa rozumejú príslušníčky finančnej správy, ktoré žijú samy a sú slobodné, ovdovelé ...

ÔSMA HLAVA
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

§ 232
Povinnosti služobného úradu a príslušníka finančnej správy
(1)

Služobný úrad je povinný zabezpečovať príslušníkovi finančnej správy také podmienky, aby ...

(2)

Príslušník finančnej správy je povinný konať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a ...

(3)

Ak na odvrátenie hroziacej škody treba neodkladne vykonať služobný zákrok, použijú sa § 33 ...

Všeobecná zodpovednosť príslušníka finančnej správy
§ 233
(1)

Príslušník finančnej správy zodpovedá služobnému úradu za škodu, ktorú spôsobil zavineným ...

(2)

Predpokladom vzniku zodpovednosti príslušníka finančnej správy za škodu služobnému úradu je

a)
vznik škody,
b)
porušenie povinností pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním,
c)
príčinná súvislosť medzi porušením povinností príslušníka finančnej správy a vzniknutou ...
d)
zavinenie; to neplatí, ak ide o zodpovednosť podľa § 237.
§ 234

Príslušník finančnej správy, ktorý v duševnej poruche spôsobí škodu, zodpovedá za ňu, len ...

Zodpovednosť za nesplnenie povinností na odvrátenie škody
§ 235

Príslušník finančnej správy, ktorý vedome nezakročil proti hroziacej škode, nesplnil si ohlasovaciu ...

§ 236

Príslušník finančnej správy nezodpovedá za škodu,

a)

ktorá vyplýva z rizika riadneho výkonu štátnej služby,

b)

ktorú spôsobil pri odvracaní škody hroziacej na majetku alebo nebezpečenstva priamo hroziaceho ...

c)

ktorú spôsobil pri plnení rozkazu jeho nadriadeného v rozpore so všeobecne záväzným právnym ...

§ 237
Osobitná zodpovednosť
(1)

Ak služobný úrad písomne zverí príslušníkovi finančnej správy hotovosť, ceniny, tovar, zásoby ...

(2)

Príslušník finančnej správy sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že schodok ...

(3)

Ak je príslušník finančnej správy preložený, je povinný vyúčtovať hotovosť, ceniny, tovar, ...

(4)

Príslušník finančnej správy zodpovedá za stratu výzbroje a iných predmetov, ktoré mu boli zverené ...

Náhrada škody
§ 238
(1)

Príslušník finančnej správy, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť služobnému úradu ...

(2)

Výška náhrady škody nesmie u príslušníka finančnej správy presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku ...

(3)

Obmedzenie podľa odseku 2 neplatí, ak bola škoda spôsobená

a)
na zverených hodnotách, ktoré je príslušník finančnej správy povinný vyúčtovať, alebo stratou ...
b)
pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok a prípravkov alebo ...
c)
úmyselne.
(4)

Ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo ...

§ 239
(1)

Ak bola škoda spôsobená aj služobným úradom alebo inou osobou, príslušník finančnej správy ...

(2)

Ak zodpovedá za škodu niekoľko príslušníkov finančnej správy, každý z nich je povinný uhradiť ...

§ 240

Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z jej ceny v čase spôsobenia škody.

§ 241
(1)

Ak bola škoda spôsobená z nedbanlivosti, možno určiť náhradu škody nižšou sumou, než je skutočná ...

(2)

Ak spôsobil škodu z nedbanlivosti príslušník finančnej správy ako vodič pri dopravnej nehode, ...

(3)

Ak ide o škodu spôsobenú v dôsledku požitia alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných ...

(4)

Pri určovaní výšky náhrady škody sa prihliada najmä na doterajšie plnenie služobných povinností ...

(5)

Náhradu škody nemožno znížiť, ak bola škoda spôsobená úmyselne.

§ 242
(1)

Služobný úrad je povinný požadovať od príslušníka finančnej správy náhradu škody, za ktorú ...

(2)

Ak sa nadriadený a príslušník finančnej správy o náhrade škody dohodnú, uzavrú o tom písomnú ...

(3)

Ak bola škoda spôsobená trestným činom, postupuje sa podľa odseku 2, ak o náhrade škody nerozhodol ...

§ 243

Ak spôsobil škodu nadriadený spoločne s podriadeným príslušníkom finančnej správy, určí ...

§ 244

Ak príslušník finančnej správy uhradil aspoň 2/3 určenej sumy náhrady škody a ak preukáže ...

§ 245
Všeobecná zodpovednosť služobného úradu
(1)

Ak bola príslušníkovi finančnej správy spôsobená pri výkone štátnej služby alebo v priamej ...

(2)

Služobný úrad zodpovedá príslušníkovi finančnej správy aj za škodu, ktorú mu spôsobil nadriadený ...

(3)

Ak bolo ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy pri služobnom zákroku spôsobené poškodenie ...

(4)

V rovnakom rozsahu patrí náhrada za bolesť i príslušníkovi finančnej správy, ktorému bolo konaním ...

Zodpovednosť služobného úradu pri služobných úrazoch a chorobách z povolania
§ 246
(1)

Za škodu vzniknutú služobným úrazom zodpovedá služobný úrad. Služobným úrazom je úraz, ...

(2)

Ako služobný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý príslušník finančnej správy utrpel pre výkon ...

(3)

Za škodu spôsobenú príslušníkovi finančnej správy chorobou z povolania zodpovedá služobný ...

(4)

Ako choroba z povolania sa odškodňuje aj choroba vzniknutá pred jej zaradením do zoznamu chorôb ...

§ 247
(1)

Služobný úrad sa zodpovednosti za škodu podľa § 246 zbaví , ak preukáže, že

a)
škoda bola spôsobená tým, že príslušník finančnej správy svojím zavinením porušil všeobecne ...
b)
škodu si spôsobil príslušník finančnej správy požitím alkoholických nápojov, omamných látok ...
(2)

Služobný úrad sa čiastočne zbaví zodpovednosti za škodu podľa § 246, ak preukáže, že

a)
príslušníkovi finančnej správy vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom ...
b)
škoda bola spôsobená tým, že príslušník finančnej správy svojím zavinením porušil všeobecne ...
(3)

Ak sa služobný úrad podľa odseku 2 zbaví zodpovednosti čiastočne, určí sa časť škody, ktorú ...

(4)

Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika ...

§ 248

Služobný úrad sa nemôže zbaviť zodpovednosti za škodu podľa § 246, ak príslušník finančnej ...

a)
pri služobnom zákroku alebo
b)
pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej na majetku, ak ...
§ 249

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba ...

§ 250
Zodpovednosť služobného úradu za škodu na odložených veciach
(1)

Služobný úrad zodpovedá za škodu na veciach, ktoré na jeho pracoviskách príslušník finančnej ...

(2)

Za veci, ktoré príslušník finančnej správy obvykle do služby nenosí a ktoré nadriadený neprevzal ...

(3)

Nárok na náhradu škody podľa odseku 1 zanikne, ak ju príslušník finančnej správy neohlásil ...

§ 251
Zodpovednosť služobného úradu za škodu na veciach
(1)

Ak príslušník finančnej správy utrpel škodu na veciach pre výkon štátnej služby, pri služobnom ...

(2)

Príslušník finančnej správy, ktorý pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu ...

Spoločné ustanovenia o zodpovednosti služobného úradu za škodu
§ 252
(1)

Pri zodpovednosti služobného úradu za škodu rozhoduje o náhrade škody nadriadený. Ak sa preukáže, ...

(2)

Služobný úrad je povinný uhradiť príslušníkovi finančnej správy skutočnú škodu v peniazoch, ...

§ 253
Osobitné ustanovenie o zodpovednosti za škodu na zdraví ozbrojeného príslušníka finančnej správy ...

Ak ide o inú škodu na zdraví ozbrojeného príslušníka finančnej správy než z dôvodu služobného ...

§ 254
(1)

Ak služobný úrad poškodenému uhradil škodu, má nárok na úhradu škody voči tomu, kto takúto ...

(2)

Ak ide o náhradu škody pri chorobách z povolania a služobný úrad takúto škodu uhradil, má nárok ...

DEVIATA HLAVA
SKONČENIE SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 255
Druhy skončenia služobného pomeru

Služobný pomer sa skončí

a)
zrušením v skúšobnej dobe,
b)
uvoľnením,
c)
prepustením,
d)
stratou hodnosti,
e)
uplynutím dočasnej štátnej služby,
f)
smrťou príslušníka finančnej správy,
g)
zákazom činnosti spočívajúcim v zákaze výkonu štátnej služby príslušníka finančnej správy, ...
h)
pre nespôsobilosť na zaradenie do stálej štátnej služby,
i)
pre nezískanie profesijného vzdelania.
§ 256
Zrušenie služobného pomeru v skúšobnej dobe

V skúšobnej dobe môže nadriadený alebo príslušník finančnej správy zrušiť služobný pomer ...

§ 257
Uvoľnenie
(1)

Príslušník finančnej správy musí byť uvoľnený zo služobného pomeru, ak o to požiada. Žiadosť ...

(2)

Deň, keď je žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru doručená bezprostredne nadriadenému alebo ...

(3)

Žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru podáva príslušník finančnej správy spravidla prostredníctvom ...

(4)

Ak príslušník finančnej správy písomne oznámi, že svoju žiadosť o uvoľnenie zo služobného ...

(5)

Súhlas so späťvzatím žiadosti o uvoľnenie zo služobného pomeru je nadriadený povinný príslušníkovi ...

(6)

Ak nadriadený so späťvzatím žiadosti o uvoľnenie zo služobného pomeru nesúhlasí, bezodkladne ...

(7)

Služobný pomer podľa odseku 1 sa skončí uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov, ak sa príslušník ...

(8)

Rozhodnutie o skončení služobného pomeru uvoľnením oznámi nadriadený príslušníkovi finančnej ...

§ 258
Prepustenie
(1)

Nadriadený prepustí príslušníka finančnej správy zo služobného pomeru, ak

a)
pre neho v dôsledku zníženia počtu miest príslušníkov finančnej správy schválených vládou ...
b)
funkcia bez zbrane, do ktorej bol ustanovený, bola určená za funkciu so zbraňou a nemožno ho previesť ...
c)
dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou, do ktorej bol ustanovený, ...
d)
ozbrojený príslušník finančnej správy stratil duševnú spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou ...
e)
ozbrojený príslušník finančnej správy ustanovený do funkcie bez zbrane stratí zdravotnú spôsobilosť ...
f)
neozbrojený príslušník finančnej správy dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon funkcie, ...
g)
neozbrojený príslušník finančnej správy stratil duševnú spôsobilosť na výkon štátnej služby, ...
h)
nie je podľa záveru služobného hodnotenia spôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený, ...
i)
bol pri služobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej ...
j)
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie ...
k)
mu boli počas šiestich mesiacov právoplatne uložené dve disciplinárne opatrenia za disciplinárne ...
l)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin na nepodmienečný trest ...
m)
ozbrojený príslušník finančnej správy stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky a nie ...
n)
neozbrojený príslušník finančnej správy už nie je občanom podľa § 204 ods. 6,
o)
príslušný cirkevný orgán rozhodol o jeho odvolaní z funkcie duchovného finančnej správy,
p)
porušil základnú povinnosť príslušníka finančnej správy podľa § 119 ods. 2 písm. l), m) ...
q)
existujú dôvody podľa § 323 ods. 26 alebo § 331 ods. 10 alebo
r)
nespĺňa podmienku spoľahlivosti.
(2)

Príslušník finančnej správy môže byť prepustený zo služobného pomeru, ak spĺňa podmienky ...

(3)

Nadriadený prepustí príslušníka finančnej správy zaradeného v prípravnej štátnej službe ...

(4)

Ozbrojený príslušník finančnej správy zaradený v stálej štátnej službe, ktorému nevznikol ...

(5)

O prepustení príslušníka finančnej správy z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. i) až n), p) ...

§ 259
(1)

Návrh na prepustenie príslušníka finančnej správy zo služobného pomeru spracúva spravidla jeho ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy musí byť umožnené vyjadriť sa k návrhu na prepustenie zo služobného ...

§ 260
(1)

Rozhodnutie o prepustení musí byť vyhotovené písomne a musí v ňom byť uvedený dôvod prepustenia ...

(2)

Pri prepustení podľa § 258 ods. 1 písm. a) až f), ods. 2 alebo ods. 3 sa služobný pomer skončí ...

§ 261
Zákaz prepustenia
(1)

Príslušník finančnej správy nesmie byť prepustený zo služobného pomeru v ochrannej dobe. Za ...

a)
keď bol uznaný za dočasne neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo pre úraz, ...
b)
od podania návrhu na ústavné ošetrovanie, od nástupu na kúpeľnú starostlivosť určenú pre ...
c)
keď je príslušníčka finančnej správy tehotná, keď je príslušníčka finančnej správy na ...
(2)

Zákaz prepustenia príslušníka finančnej správy zo služobného pomeru sa nevzťahuje na prepustenie ...

a)
príslušníka finančnej správy z dôvodov uvedených v § 258 ods. 1 písm. g) až r) a ods. 2 a ...
b)
ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon akejkoľvek ...
c)
neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý v prípravnej štátnej službe alebo dočasnej ...
(3)

Ak bolo rozhodnutie o prepustení zo služobného pomeru doručené príslušníkovi finančnej správy ...

(4)

Vznik skutočnosti, ktorá podľa odseku 1 zakladá ochrannú dobu, je príslušník finančnej správy ...

§ 262
Nároky po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru
(1)

Ak sa rozhodnutie o skončení služobného pomeru zruší, služobný pomer príslušníka finančnej ...

(2)

Ak po rozhodnutí o nezákonnom skončení služobného pomeru nemožno príslušníka finančnej správy ...

(3)

Príslušníka finančnej správy, ktorý bol pred nezákonným skončením služobného pomeru neozbrojeným ...

(4)

Ak po doručení rozhodnutia o zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru oznámi príslušník ...

§ 263
Skončenie služobného pomeru stratou hodnosti

Služobný pomer ozbrojeného príslušníka finančnej správy sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti ...

§ 264
Skončenie služobného pomeru v dočasnej štátnej službe
(1)

Služobný pomer v dočasnej štátnej službe sa končí jej uplynutím; za uplynutie dočasnej štátnej ...

(2)

Dočasná štátna služba príslušníka finančnej správy podľa § 79 ods. 2 písm. a) sa skončí ...

(3)

Dočasná štátna služba príslušníka finančnej správy podľa § 79 ods. 2 písm. d) sa skončí ...

(4)

Pred uplynutím dočasnej štátnej služby sa služobný pomer môže skončiť aj ostatnými spôsobmi ...

§ 265
Skončenie služobného pomeru zákazom činnosti spočívajúcim v zákaze výkonu štátnej služby ...

Služobný pomer príslušníka finančnej správy sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ...

§ 266
Skončenie služobného pomeru pre nespôsobilosť na zaradenie do stálej štátnej služby

Služobný pomer príslušníka finančnej správy v prípravnej štátnej službe sa skončí dňom ...

§ 267
Skončenie služobného pomeru pre nezískanie profesijného vzdelania

Služobný pomer príslušníka finančnej správy v prípravnej štátnej službe sa skončí dňom ...

§ 268
Posudok o služobnej činnosti a potvrdenie o zamestnaní
(1)

Ak príslušník finančnej správy požiada o vydanie posudku o služobnej činnosti, nadriadený je ...

(2)

Pri skončení služobného pomeru je služobný úrad povinný vydať príslušníkovi finančnej správy ...

§ 269

Po skončení služobného pomeru je bývalý príslušník finančnej správy povinný bezodkladne ...

§ 270
Odstupné a odchodné neozbrojeného príslušníka finančnej správy
(1)

Neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol prepustený zo služobného pomeru z ...

a)
dvojnásobku jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer v stálej štátnej ...
b)
trojnásobku jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer v stálej štátnej ...
c)
štvornásobku jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer v stálej štátnej ...
(2)

Ak je neozbrojený príslušník finančnej správy prevedený alebo preložený bez jeho súhlasu a ...

(3)

Ak služobný pomer podľa tohto zákona vznikne opätovne pred uplynutím doby určenej podľa poskytnutého ...

(4)

Neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy patrí pri prvom skončení služobného pomeru po ...

a)
jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer trval najviac päť rokov,
b)
dvojnásobku jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer trval viac ako ...
c)
trojnásobku jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer trval 10 rokov ...
d)
štvornásobku jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer trval 15 rokov ...
e)
päťnásobku jeho naposledy priznaného služobného platu, ak jeho služobný pomer trval najmenej ...
(5)

Do doby trvania služobného pomeru podľa odseku 4 sa neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy ...

DESIATA HLAVA
LEKÁRSKA POSUDKOVÁ ČINNOSŤ A PRIESKUMNÉ KONANIE

§ 271
Lekárska posudková činnosť
(1)

Lekárska posudková činnosť zahŕňa posudzovanie

a)
zdravotnej spôsobilosti občana na výkon funkcie so zbraňou podľa § 86 ods. 3,
b)
zdravotnej spôsobilosti príslušníka finančnej správy na výkon funkcie so zbraňou podľa § 107 ...
c)
zdravotnej spôsobilosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy na ďalší výkon funkcie so ...
d)
lekárskych návrhov na preventívnu rehabilitáciu formou liečebno–preventívnej starostlivosti.
(2)

Zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou sa na základe posúdenia zdravotného stavu ...

a)
zdravotná klasifikácia A – spôsobilý na výkon funkcie so zbraňou,
b)
zdravotná klasifikácia C – obmedzene spôsobilý na výkon funkcie so zbraňou,
c)
zdravotná klasifikácia D – nespôsobilý na výkon funkcie so zbraňou.
(3)

Zdravotná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. a) až c) sa zisťuje a posudzuje pri lekárskych prehliadkach ...

(4)

Lekársku posudkovú činnosť podľa odseku 1 vykonáva služobný posudkový lekár.

(5)

O odvolaní proti rozhodnutiu vydanému podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) rozhoduje hlavný ...

(6)

Služobným posudkovým lekárom a hlavným posudkovým lekárom môže byť len lekár so špecializáciou ...

(7)

Výkon lekárskej posudkovej činnosti na účely podľa odseku 1 môže služobný úrad zabezpečiť ...

(8)

Kritériá určenia zdravotnej klasifikácie podľa odseku 2 upraví všeobecne záväzný právny predpis, ...

(9)

Funkcie so zbraňou, ktoré môže vykonávať aj príslušník finančnej správy so zdravotnou klasifikáciou ...

§ 272
Prieskumné konanie
(1)

Prieskumným konaním zameraným na posúdenie zdravotného stavu alebo zmeny zdravotného stavu príslušníka ...

a)
zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou,
b)
zdravotná spôsobilosť na ďalší výkon funkcie so zbraňou alebo
c)
súvislosť choroby alebo úrazu s výkonom štátnej služby.
(2)

Prieskumné konanie vykonáva služobný posudkový lekár. Zdravotná spôsobilosť a súvislosť choroby ...

(3)

Prieskumné konanie sa vykonáva na podnet nadriadeného alebo na základe žiadosti príslušníka ...

(4)

Ak sa ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy pri prieskumnom konaní zistila nespôsobilosť ...

JEDENÁSTA HLAVA
ČINNOSŤ ODBOROVÝCH ORGÁNOV V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

Činnosť odborových orgánov
§ 273
(1)

V súlade s týmto zákonom vystupujú na ochranu práv a oprávnených záujmov príslušníkov finančnej ...

(2)

Služobný úrad vopred prerokuje s príslušným odborovým orgánom

a)
podklady potrebné na zostavenie systemizácie na príslušný kalendárny rok,
b)
návrh na prevedenie alebo na preloženie príslušníka finančnej správy z dôvodu podľa § 107 ...
c)
návrh na prepustenie príslušníka finančnej správy zo služobného pomeru z dôvodu podľa § 258 ...
d)
služobné hodnotenie, v ktorom je príslušník finančnej správy hodnotený ako nespôsobilý na ...
(3)

Ak sa príslušný odborový orgán nevyjadrí vo veciach uvedených v odseku 2 do troch pracovných ...

§ 274
(1)

Príslušník finančnej správy, ktorý pôsobí v odborovom orgáne, a toto pôsobenie si vyžaduje ...

(2)

Príslušník finančnej správy sa po skončení pôsobenia v odborovom orgáne podľa odseku 1 ustanoví ...

(3)

Príslušníkovi finančnej správy zvolenému do odborového orgánu, pôsobenie v ktorom si nevyžaduje ...

(4)

Odborovým funkcionárom podľa odseku 3 sa poskytne na odborové vzdelávanie služobné voľno s nárokom ...

§ 275
(1)

Služobný pomer príslušníka finančnej správy sa nesmie skončiť pre pôsobenie v odborovom orgáne. ...

(2)

Príslušník finančnej správy, ktorý bol zvolený do odborového orgánu, môže byť v čase funkčného ...

§ 276
(1)

Súčinnosť nadriadených s odborovými orgánmi sa uskutočňuje najmä tým, že nadriadení umožnia ...

a)
vykonávať spoločenskú kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ...
b)
vyžadovať od nadriadených informácie o hospodárení so mzdovými prostriedkami a podieľať sa ...
c)
navrhovať svojich členov do poradných orgánov zriaďovaných na prerokúvanie návrhov niektorých ...
d)
vyjadrovať sa k návrhom na rozvrhnutie základného času služby v týždni.
(2)

Služobný úrad poskytuje bezplatne na zabezpečenie činnosti odborového orgánu nevyhnutné materiálno-technické ...

§ 277
(1)

Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb príslušníkov finančnej správy, na zlepšenie ...

(2)

Kolektívnou zmluvou podľa odseku 1 nemožno zvýšiť odchodné neozbrojeného príslušníka finančnej ...

DVANÁSTA HLAVA
KONANIE VO VECIACH SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 278
Predmet konania

Konaním vo veciach služobného pomeru je

a)
konanie, v ktorom sa rozhoduje o vzniku, zmene alebo zániku služobného pomeru,
b)
prieskumné konanie podľa § 272,
c)
konanie vo veci služobného hodnotenia podľa § 102,
d)
konanie, v ktorom sa rozhoduje o
1.
poverení zastupovať príslušníka finančnej správy v riadiacej funkcii alebo vykonávať dočasne ...
2.
zaradení do zálohy podľa § 113,
3.
dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby a o skončení dočasného pozbavenia výkonu štátnej ...
4.
o záveroch z previerky spoľahlivosti podľa § 121,
5.
uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 128,
6.
uložení výčitky podľa § 129,
7.
zahladení disciplinárneho opatrenia podľa § 135,
8.
určení kratšieho času služby v týždni alebo o jeho inej vhodnej úprave podľa § 137,
9.
vyslaní na štúdium podľa § 216,
10.
povinnosti uhradiť náklady na vzdelávanie podľa § 218,
11.
čiastočnom znížení alebo odpustení nákladov na vzdelávanie podľa § 218,
12.
vyslaní príslušníka finančnej správy na preventívnu rehabilitáciu podľa § 220,
13.
náhrade škody podľa § 232 až 254,
14.
nepovolení opravnej skúšky v kurze zameranom na získanie profesijného vzdelania,
15.
vylúčení z kurzu zameraného na získanie profesijného vzdelania,
16.
žiadosti príslušníka finančnej správy o priznanie plnenia podľa tohto zákona okrem plnení podľa ...
17.
zrážkach zo služobného príjmu podľa § 303 ods. 1 a 2.
§ 279
Účastníci konania

Účastníkom konania je príslušník finančnej správy, bývalý príslušník finančnej správy ...

§ 280
Príslušnosť
(1)

Vo veciach služobného pomeru koná a rozhoduje oprávnený orgán.

(2)

Oprávneným orgánom príslušným na konanie v prvom stupni je nadriadený; ak ide o prieskumné konanie ...

(3)

Oprávneným orgánom príslušným na konanie o odvolaní (ďalej len „odvolací orgán“) je nadriadený ...

§ 281
Postup v konaní
(1)

Oprávnený orgán postupuje pred vydaním rozhodnutia tak, aby bol presne a úplne zistený skutočný ...

(2)

Oprávnený orgán pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkladne všetky rozhodné okolnosti bez ...

§ 282
Podanie
(1)

Podanie musí byť písomné.

(2)

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zjavné, kto ho urobil, akej veci sa týka ...

(3)

Podanie podané osobne je oprávnený orgán povinný na požiadanie písomne potvrdiť, ak § 257 ods. ...

§ 283
Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo z podnetu oprávneného orgánu.

(2)

Konanie je začaté dňom, keď je podanie účastníka konania doručené oprávnenému orgánu.

(3)

Ak sa konanie začína z podnetu oprávneného orgánu, je konanie začaté dňom, keď oprávnený ...

§ 284
Postúpenie

Ak účastník konania urobí podanie nadriadenému, ktorý nie je oprávnený vo veci rozhodnúť, ...

§ 285
Práva a povinnosti účastníkov konania
(1)

Účastníci konania sú povinní postupovať tak, aby svojím konaním nesťažovali a nezdržiavali ...

(2)

Účastníci konania majú právo nahliadať do spisov okrem protokolov o hlasovaní a robiť si z nich ...

(3)

Oprávnený orgán môže povoliť nahliadnuť do spisov aj iným osobám, ak preukážu právne dôvody ...

(4)

Oprávnený orgán zabezpečí, aby pri nahliadnutí do spisu bola zabezpečená ochrana utajovaných ...

§ 286
Dokazovanie
(1)

Za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav ...

(2)

Dôkazom sú najmä výpovede, vyjadrenia osôb vrátane účastníkov konania, odborné posudky, znalecké ...

(3)

Účastník konania je oprávnený navrhovať na podporu svojich tvrdení dôkazy.

(4)

Oprávnený orgán hodnotí dôkazy podľa vlastnej úvahy, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy ...

(5)

Skutočnosti všeobecne známe alebo známe oprávnenému orgánu z úradnej činnosti netreba dokazovať. ...

§ 287
(1)

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, je oprávnený orgán ...

(2)

Oprávnený orgán si nemôže ako o predbežnej otázke urobiť úsudok o tom, či a kto spáchal trestný ...

§ 288
Dožiadanie

Ak oprávnený orgán nemôže vykonať procesný úkon sám alebo je to účelné z iných dôvodov, ...

§ 289

Konanie sa zastaví, ak vzal účastník konania návrh na začatie konania späť, ak odpadol dôvod ...

§ 290
Náklady konania
(1)

Náklady konania, ktoré vznikli oprávnenému orgánu, vrátane nákladov spojených s činnosťou ...

(2)

Služobný úrad nahradí svedkovi hotové výdavky a príjem, ktorý mu preukázateľne ušiel. Nárok ...

(3)

Náklady spojené s predložením listiny alebo s ohliadkou, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom ...

(4)

Náhrada hotových výdavkov a poskytovanie odmien znalcom a tlmočníkom sa riadi osobitným predpisom.192) ...

§ 291
Rozhodnutie
(1)

Rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vychádzať zo skutočného ...

(2)

Rozhodnutie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní; to neplatí, ak ide o služobné ...

(3)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu, ...

(4)

V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami ...

(5)

Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné, alebo či sa možno proti nemu odvolať, ...

(6)

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia oprávnený ...

(7)

Rozhodnutie, proti ktorému už nemožno podať odvolanie, je právoplatné.

(8)

Rozhodnutie je vykonateľné, ak nadobudlo právoplatnosť alebo ak odvolanie nemá odkladný účinok. ...

(9)

Rozhodnutie, ktorým sa uložila povinnosť plniť, je vykonateľné, ak nadobudlo právoplatnosť alebo ...

§ 292
Oznámenie a doručenie rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie sa oznamuje príslušníkovi finančnej správy alebo inému účastníkovi konania doručením ...

(2)

Rozhodnutie sa doručuje do vlastných rúk príslušníka finančnej správy na orgáne finančnej ...

(3)

Povinnosť doručiť rozhodnutie je splnená, len čo účastník konania písomnosť prevezme alebo ...

(4)

Podľa odsekov 2 a 3 sa postupuje aj pri doručovaní rozhodnutia opatrovníkovi, ak je príslušníkovi ...

(5)

Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosť určená do vlastných ...

§ 293
Odvolacie konanie
(1)

Proti rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia ...

(2)

Odvolanie môže účastník konania podať aj proti služobnému hodnoteniu do 15 kalendárnych dní ...

(3)

Odvolanie sa podáva písomne oprávnenému orgánu, ktorý rozhodnutie vydal; za oprávnený orgán, ...

(4)

Ak účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal ...

(5)

Odvolací orgán môže odpustiť zmeškanie lehoty, ak k nemu došlo zo závažných dôvodov a ak ...

(6)

Podanie odvolania nemá odkladný účinok okrem odvolania

a)
proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia,
b)
proti rozhodnutiu o náhrade škody,
c)
proti služobnému hodnoteniu, ktorým bol príslušník finančnej správy hodnotený ako nespôsobilý ...
d)
proti rozhodnutiu služobného posudkového lekára, ktorým bola ozbrojenému príslušníkovi finančnej ...
e)
proti rozhodnutiu služobného posudkového lekára, ktorým bola príslušníkovi finančnej správy ...
f)
proti záverom podľa § 121 ods. 10.
(7)

Oprávnený orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu ...

(8)

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.

(9)

Účastník konania môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník ...

§ 294
Postup odvolacieho orgánu
(1)

Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní bezodkladne, najneskôr do 60 kalendárnych dní ...

(2)

Odvolací orgán rozhoduje po predchádzajúcom prerokovaní v poradnej komisii; to neplatí, ak ide ...

(3)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie ...

(4)

Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie ...

(5)

Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu, ktorý ho vydal, na nové prerokovanie ...

§ 295
Obnova konania
(1)

Ak sa dodatočne zistia nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli účastníkovi konania bez jeho ...

(2)

Na základe nových, dodatočne zistených, skutočností alebo nových dôkazov, ktoré neboli nadriadenému ...

(3)

Návrh podľa odseku 1 môže účastník konania podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel ...

(4)

V návrhu podľa odseku 1 treba uviesť dôvody, pre ktoré účastník konania navrhuje právoplatné ...

(5)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno podať odvolanie.

(6)

Ak sa dôvod, pre ktorý sa má právoplatné rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť, týka aj rozhodnutia ...

§ 296
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)

Ak sa dodatočne zistí, že právoplatné rozhodnutie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi ...

(2)

Právoplatné rozhodnutie možno zmeniť, zrušiť alebo zrušiť a vrátiť na nové konanie do troch ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 možno podať odvolanie.

§ 297

Na konanie podľa tejto časti zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem výkonu rozhodnutia.

TRINÁSTA HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 298

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy súvisiace so služobným pomerom ...

§ 299
Neplatnosť právneho úkonu
(1)

Neplatný je právny úkon,

a)
ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým ...
b)
ktorý bol urobený nepríslušným nadriadeným,
c)
ktorý nebol urobený slobodne, vážne, určite alebo zrozumiteľne,
d)
ktorým sa príslušník finančnej správy vopred vzdáva svojich práv,
e)
ktorý urobil príslušník finančnej správy konajúci v duševnej poruche, ktorá ho robí na tento ...
f)
ak nemá ten, kto ho urobil, spôsobilosť na právne úkony,
g)
ak nebol urobený predpísanou formou,
h)
urobený v rozpore s § 309 ods. 2.
(2)

Neplatnosť právneho úkonu nemôže byť príslušníkovi finančnej správy na ujmu, ak neplatnosť ...

§ 300
Bezdôvodné obohatenie
(1)

Ak sa príslušník finančnej správy bezdôvodne obohatí na úkor služobného úradu alebo služobný ...

(2)

Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením ...

(3)

Neprávom vyplatené sumy je príslušník finančnej správy povinný vrátiť, ak vedel alebo z okolností ...

Premlčanie a zánik práva
§ 301

K zániku práva z dôvodu, že nebolo v ustanovenej lehote vykonané, dochádza len v prípadoch uvedených ...

§ 302
(1)

Lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody je dva roky a začína plynúť odo dňa, keď sa poškodený ...

(2)

Právo služobného úradu alebo príslušníka finančnej správy na vydanie bezdôvodného obohatenia ...

§ 303
Zabezpečenie práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojenie práva služobného úradu možno zabezpečiť rozhodnutím o zrážkach zo služobného ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj pre iné príjmy, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako ...

(3)

Ak vznikne podľa tohto zákona povinnosť príslušníka finančnej správy zaplatiť peňažnú sumu ...

(4)

Služobný úrad je povinný kedykoľvek oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojho práva. ...

(5)

Ručiteľ je povinný právo služobného úradu uspokojiť, ak ho neuspokojí príslušník finančnej ...

(6)

Ručiteľ môže proti služobnému úradu uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti služobnému ...

(7)

Ručiteľ môže uspokojenie práva odoprieť, ak služobný úrad zavinil, že právo nemôže uspokojiť ...

(8)

Ručiteľ, ktorý právo služobného úradu uspokojil, je oprávnený požadovať od príslušníka ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 platia rovnako aj na zabezpečenie práv služobného úradu voči bývalému ...

(10)

Ustanovenia odsekov 2 až 8 platia rovnako aj na zabezpečenie práv služobného úradu voči pozostalému ...

§ 304
Zánik práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojením právo zanikne.

(2)

Práva musia byť uspokojené riadne a včas.

(3)

Právo treba uspokojiť na mieste na to určenom v rozhodnutí. Ak nie je miesto plnenia určené v ...

(4)

Ak nie je lehota na uspokojenie práva ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom alebo určená ...

(5)

Ak sa uspokojuje právo prostredníctvom pošty alebo banky, alebo pobočky zahraničnej banky, je právo ...

(6)

Ak to dovoľuje povaha plnenia, možno ho z dôležitých dôvodov dotýkajúcich sa toho, koho právo ...

(7)

Príslušník finančnej správy i služobný úrad sú povinní prijať aj čiastočné plnenie, ak ...

(8)

Ak sú príslušník finančnej správy alebo služobný úrad povinní uspokojiť viac peňažných ...

(9)

Na žiadosť príslušníka finančnej správy môže služobný úrad povoliť úhradu pohľadávky ...

(10)

Ak príslušník finančnej správy neuhradí niektorú zo splátok v určenej lehote, môže služobný ...

(11)

Príslušník finančnej správy je oprávnený kedykoľvek uhradiť celú pohľadávku, aj keď mu ...

(12)

Účastník, ktorý včas a riadne neuspokojí právo druhého účastníka, je v omeškaní.

(13)

Účastník, ktorého peňažná pohľadávka nebola včas a riadne uspokojená, môže požadovať ...

(14)

K omeškaniu nedôjde, ak druhý účastník včas a riadne ponúknuté plnenie neprijme alebo neposkytne ...

(15)

Služobný úrad alebo príslušník finančnej správy, ktorého právo bolo uspokojené, sú povinní ...

(16)

Ak ten, koho právo sa má uspokojiť, odoprie vydať súčasne s prijatím plnenia o tom písomné ...

§ 305
Uplynutie doby

Práva a povinnosti zaniknú uplynutím doby, na ktorú boli obmedzené.

§ 306
Úmrtie príslušníka finančnej správy
(1)

Peňažné nároky príslušníka finančnej správy jeho úmrtím nezanikajú; nároky zo služobného ...

(2)

Peňažné pohľadávky služobného úradu zanikajú úmrtím príslušníka finančnej správy okrem ...

§ 307
Osobitné ustanovenie o príslušníkovi finančnej správy, ktorý musí mať opatrovníka

Ak ide o právo príslušníka finančnej správy alebo občana, ktorý musí mať opatrovníka, alebo ...

§ 308
Počítanie času
(1)

Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca ...

(2)

Posledný deň lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním ...

(3)

Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo na sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší ...

Zastúpenie
§ 309
(1)

Zastúpenie vzniká na základe splnomocnenia alebo rozhodnutím súdu. Zástupca koná v mene zastúpeného ...

(2)

Na zastúpenie na základe splnomocnenia je potrebné písomné splnomocnenie, v ktorom musí byť uvedený ...

§ 310

Súd môže ustanoviť opatrovníka príslušníkovi finančnej správy, ktorého pobyt nie je známy, ...

§ 311
Zaokrúhľovanie
(1)

Ak sa podľa ustanovení tohto zákona príslušníkovi finančnej správy prizná krátená percentuálna ...

(2)

Ak vznikne príslušníkovi finančnej správy pri výkone štátnej služby nárok na premenlivé príplatky ...

(3)

Služobný plat sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 312
Zákaz používať označenie „finančná správa“ a zákaz používať služobnú rovnošatu, služobný ...
(1)

Zakazuje sa iným osobám ako príslušníkom finančnej správy v ústnom vyhlásení, na odeve, v ...

(2)

Ak § 93 ods. 3 neustanovuje inak, zakazuje sa iným osobám ako príslušníkom finančnej správy ...

(3)

Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 môže udeliť ministerstvo financií. Na konanie a rozhodovanie ...

Náhrada škody
§ 313
(1)

Štát zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobe pri poskytnutí pomoci finančnej správe alebo príslušníkovi ...

(2)

Ak došlo k ujme na zdraví alebo k smrti poškodeného, postupuje sa podľa predpisov o odškodňovaní ...

(3)

Vláda môže nariadením ustanoviť, v ktorých prípadoch podľa odseku 2 a v akom rozsahu

a)
patrí poškodenému popri nárokoch podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie, ...
b)
sa zvyšuje jednorazové odškodnenie patriace podľa pracovnoprávnych predpisov pozostalým po poškodenom ...
(4)

Poškodenému sa uhrádza aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci ...

§ 314
(1)

Štát uhrádza aj škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s poskytnutím pomoci uvedenej v § ...

(2)

Štát zodpovedá aj za škody spôsobené finančnou správou alebo príslušníkmi finančnej správy ...

(3)

Štát zodpovedá aj za škodu193) spôsobenú finančnou správou, ktorá vznikla v dôsledku nesprávnych, ...

(4)

Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo financií.

(5)

Ministerstvo financií je povinné požadovať regresnú náhradu od orgánu členského štátu, ak ...

§ 315
Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby
(1)

Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby podľa tohto zákona sa zabezpečuje podľa miestnych ...

(2)

Výdavky na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby hradí osoba, ktorej sa strava poskytuje, ...

(3)

Limit výdavkov na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby vrátane použitého materiálu, ...

§ 316
(1)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Daňový úrad pre vybrané ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „colník“ vo všetkých tvaroch, ...

(3)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „poverený pracovník finančnej ...

Prechodné ustanovenia
§ 317
(1)

Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy podľa ...

(2)

Ustanovenie § 74 ods. 3 sa prvýkrát uplatní na rozpočtový rok 2020. Systemizáciu na obdobie od ...

§ 318
(1)

Vybrané daňové subjekty podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 a schválené hospodárske ...

(2)

Ak sa mal daňový subjekt stať vybraným daňovým subjektom k 1. januáru 2020 podľa predpisov účinných ...

(3)

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 je od 1. ...

§ 319

Občan vykonávajúci k 30. júnu 2019 funkciu prezidenta sa považuje od 1. júla 2019 za ustanoveného ...

§ 320

Osobné údaje, ktoré do 30. júna 2019 spracúval služobný úrad podľa predpisov účinných do ...

Prechodné ustanovenia vzťahujúce sa na príslušníka finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 colníkom alebo štátnym zamestnancom
§ 321
(1)

Príslušník finančnej správy, ktorý sa stal príslušníkom finančnej správy podľa § 322 ods. ...

(2)

Služobný preukaz colníka alebo štátneho zamestnanca, ktorý sa stal príslušníkom finančnej ...

(3)

Služobný odznak vydaný colníkovi, ktorý sa stal príslušníkom finančnej správy podľa § 322 ...

(4)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa stal príslušníkom finančnej správy podľa § 322 ...

Prechodné ustanovenia vzťahujúce sa na príslušníka finančnej správy, ktorý bolk 30. júnu 2019 colníkom
§ 322
(1)

Colník, ktorý je k 30. júnu 2019 v služobnom pomere podľa predpisu účinného do 30. júna 2019, ...

a)
colník zaradený v stálej štátnej službe je ozbrojeným príslušníkom finančnej správy zaradeným ...
b)
colník zaradený v dočasnej štátnej službe ako odborník potrebný na plnenie úloh štátnej služby ...
c)
colník zaradený v dočasnej štátnej službe určenej na dočasné obsadenie funkcie colníčky alebo ...
d)
colník zaradený v dočasnej štátnej službe určenej na vykonávanie funkcie duchovného colníkov ...
e)
colník zaradený v prípravnej štátnej službe je ozbrojeným príslušníkom finančnej správy ...
(2)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 colníkom, vydá nadriadený k 1. júlu ...

(3)

Rozhodnutím podľa odseku 2 sa príslušník finančnej správy zaradí na tom istom orgáne štátnej ...

(4)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na colníka, ktorého služobný pomer podľa predpisu účinného ...

§ 323
(1)

Rozhodnutie o prijatí občana do služobného pomeru colníkov podľa predpisov účinných do 30. ...

(2)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 colníkom podľa predpisov účinných ...

(3)

Prepožičanie hodnosti colníkovi podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ktoré trvá k 1. ...

(4)

Doba výsluhy rokov v hodnosti započítaná colníkovi podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 ...

(5)

Služobné hodnotenie colníka podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 sa považuje za služobné ...

(6)

Funkcia, do ktorej je podľa § 322 ods. 2 ustanovený ozbrojený príslušník finančnej správy, ...

(7)

Ak ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 colníkom, vykonáva funkciu, ...

(8)

Príslušníkovi finančnej správy sa pri ustanovení do funkcie podľa tohto zákona určí nový ...

(9)

Určenie za vyšetrovateľa finančnej správy podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 sa považuje ...

(10)

Do dĺžky čakateľskej praxe príslušníka finančnej správy na výkon funkcie vyšetrovateľa finančnej ...

(11)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý bol ako colník podľa predpisov účinných do 30. júna ...

(12)

Prevelenie colníka podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 sa považuje za prevelenie ozbrojeného ...

(13)

Vyslanie colníka na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu podľa predpisov účinných ...

(14)

Príslušník finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 colníkom zaradeným do neplatenej zálohy ...

(15)

Príslušník finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 colníkom zaradeným v zálohe pre prechodne ...

(16)

Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby colníka podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ...

(17)

Pri vzniku služobného pomeru podľa § 322 ods. 1 sa ustanovenia § 203 ods. 2 až 4 nepoužijú. ...

(18)

Nariadenie služobnej pohotovosti colníka podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ktoré trvá ...

(19)

Nárok na nevyčerpanú časť dovolenky, ktorý mal colník k 30. júnu 2019 podľa predpisov účinných ...

(20)

Určenie čerpania dovolenky colníkovi podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ktorú má čerpať ...

(21)

Služobné voľno udelené colníkovi podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 sa od 1. júla ...

(22)

Započítateľná odborná prax colníka podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 sa od 1. júla ...

(23)

Vyslanie colníka na štúdium podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ktoré trvá k 1. júlu ...

(24)

Vyslanie colníka na výkon štátnej služby v zahraničí podľa predpisov účinných do 30. júna ...

(25)

Materská dovolenka colníčky alebo rodičovská dovolenka colníka alebo colníčky podľa predpisov ...

(26)

Ak pred 1. júlom 2019 nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na prepustenie colníka podľa predpisov ...

(27)

Rozhodnutie o prepustení colníka vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, podľa ktorého ...

(28)

Rozhodnutie o uvoľnení colníka zo služobného pomeru vydané podľa predpisov účinných do 30. ...

(29)

Žiadosť colníka o uvoľnenie zo služobného pomeru podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 ...

(30)

Zloženie služobnej prísahy colníkom pred 1. júlom 2019 podľa predpisov účinných do 30. júna ...

(31)

Na vyúčtovanie preddavkov poskytnutých colníkovi podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 ...

(32)

Povolenie nosiť služobnú rovnošatu po skončení služobného pomeru colníka vydané pred 1. júlom ...

(33)

Absolvovanie základného colného kurzu a zloženie nižšej colnej skúšky, ku ktorému došlo pred ...

(34)

Absolvovanie odborného colného kurzu a zloženie odbornej colnej skúšky, ku ktorému došlo pred ...

(35)

Ak nebolo disciplinárne opatrenie uložené podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 celkom vykonané ...

§ 324
(1)

Na konanie vo veciach služobného pomeru colníkov, ktoré sa začalo pred 1. júlom 2019 podľa predpisov ...

(2)

Prijímacie konanie vo veci prijatia občana do štátnej služby colníkov, ktoré sa začalo pred ...

(3)

V konaní podľa odseku 1 pokračuje od 1. júla 2019 orgán príslušný na konanie voči príslušníkovi ...

(4)

Prešetrovanie a vybavenie sťažnosti colníka podanej pred 1. júlom 2019 podľa predpisov účinných ...

(5)

Na uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo za konanie, ktoré malo znaky ...

(6)

Na zahladenie disciplinárneho opatrenia právoplatne uloženého colníkovi pred 1. júlom 2019, ktoré ...

(7)

Práva a povinnosti, ktoré vznikli colníkovi zo služobného pomeru pred 1. júlom 2019, zostávajú ...

(8)

Ak bolo rozhodnutie vo veciach služobného pomeru colníka vydané pred 1. júlom 2019 podľa predpisov ...

(9)

Lehoty, ktoré začali podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 plynúť pred 1. júlom 2019, ...

Prechodné ustanovenia vzťahujúce sa na príslušníka finančnej správy, ktorý bol k 30. júnu 2019 štátnym zamestnancom
§ 325
(1)

Dočasné preloženie štátneho zamestnanca podľa osobitného predpisu7) z iného služobného úradu ...

(2)

Ak odseky 3 až 7 neustanovujú inak, štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom podľa ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom podľa osobitného predpisu7) bolo k 30. júnu ...

(4)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je k 30. júnu 2019 na základe zvolenia alebo vymenovania štátnym ...

(5)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je k 30. júnu 2019 dočasne preložený podľa osobitného predpisu7) ...

(6)

Štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom podľa osobitného predpisu7) bolo k 30. júnu ...

(7)

Ak po 30. júni 2019 nadobudne právoplatnosť rozhodnutie súdu o neplatnosti výpovede zo štátnozamestnaneckého ...

(8)

Rozhodnutie podľa odsekov 2 až 7 obsahuje náležitosti podľa § 88 ods. 2 písm. a) a c) až k). ...

(9)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý zložil služobnú prísahu podľa odseku 12, vzniká služobný pomer ...

a)
stálej štátnej službe, ak k 30. júnu 2019 vykonával stálu štátnu službu podľa osobitného ...
b)
dočasnej štátnej službe, ak k 30. júnu 2019 vykonával dočasnú štátnu službu podľa osobitného ...
1.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného,
2.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke ...
3.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, ktorý čerpá služobné voľno,
4.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, ktorý je zaradený mimo činnej štátnej služby,
5.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej ...
6.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, ktorý bol vzatý do väzby,
7.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne preložený,
8.
z dôvodu zastupovania štátneho zamestnanca, u ktorého došlo k zmene štátnozamestnaneckého pomeru ...
9.
ako odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby,
10.
ako štatutárny orgán, ktorý je vymenovaný podľa osobitného predpisu.7)
(10)

Ak štátny zamestnanec zloží služobnú prísahu na základe rozhodnutia podľa odseku 2 najneskôr ...

(11)

Ak štátny zamestnanec zloží služobnú prísahu na základe rozhodnutia podľa odseku 2 neskôr ...

(12)

Služobnú prísahu podľa § 89 štátny zamestnanec skladá bezprostredne po doručení rozhodnutia ...

(13)

O zložení služobnej prísahy a vzniku služobného pomeru vydá nadriadený príslušníkovi finančnej ...

(14)

Ak štátny zamestnanec odmietol zložiť služobnú prísahu bezprostredne po doručení rozhodnutia ...

a)
dvojnásobku jeho naposledy priznaného funkčného platu podľa osobitného predpisu,7) ak jeho štátnozamestnanecký ...
b)
trojnásobku jeho naposledy priznaného funkčného platu podľa osobitného predpisu,7) ak jeho štátnozamestnanecký ...
c)
štvornásobku jeho naposledy priznaného funkčného platu podľa osobitného predpisu,7) ak jeho štátnozamestnanecký ...
(15)

Na štátneho zamestnanca podľa odsekov 2 až 7, odseku 19 písm. b) a § 331 ods. 9, ktorého štátnozamestnanecký ...

(16)

Vznikom služobného pomeru podľa tohto zákona zaniká štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného ...

(17)

Rozhodnutie podľa odsekov 2 až 7 možno doručiť štátnemu zamestnancovi len do vlastných rúk ...

(18)

Štátny zamestnanec, ktorý sa stal príslušníkom finančnej správy podľa odseku 9 nemusí počas ...

(19)

Rozhodnutie podľa odsekov 2 až 7 sa nevydá štátnemu zamestnancovi,

a)
ktorého štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu7) sa skončí 30. júna 2019,
b)
ktorý dal výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu7) pred 1. júlom ...
§ 326

Štátny zamestnanec, ktorého služobným úradom je finančné riaditeľstvo, môže do 31. mája ...

§ 327

Štátny zamestnanec, ktorý sa stal príslušníkom finančnej správy podľa § 325 ods. 9, môže ...

§ 328
(1)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu,7) ktoré vznikli ...

(2)

Lehoty, ktoré začali podľa osobitného predpisu7) plynúť pred 1. júlom 2019, sa posudzujú podľa ...

§ 329
(1)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorému ako štátnemu zamestnancovi podľa osobitného predpisu7) ...

(2)

Štátny zamestnanec spĺňa kvalifikačný predpoklad odborného profesijného vzdelania podľa tohto ...

(3)

Štátny zamestnanec, ktorého služobným úradom podľa osobitného predpisu7) bolo k 30. júnu 2019 ...

(4)

Príslušníkovi finančnej správy sa pri ustanovení do funkcie podľa tohto zákona určí nový ...

(5)

Štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom podľa osobitného predpisu7) bolo k 30. júnu ...

a)
služobnej praxe štátneho zamestnanca podľa osobitného predpisu,7)
b)
inej praxe získanej pred prijatím do štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu7) ...
c)
výkonu základnej služby, náhradnej služby a ďalšej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom ...
d)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, alebo ...
e)
úspešne ukončeného štúdia študijného programu tretieho stupňa v rozsahu zodpovedajúcom miere ...
(6)

Štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom podľa osobitného predpisu7) bolo k 30. júnu ...

a)
služobnej praxe štátneho zamestnanca podľa osobitného predpisu,7)
b)
praxe v odbore požadovanej služobnej činnosti podľa § 162 ods. 4 získanej pred prijatím do štátnozamestnaneckého ...
c)
inej praxe získanej pred prijatím do štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu7) ...
d)
výkonu základnej služby, náhradnej služby a ďalšej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom ...
e)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, alebo ...
f)
úspešne ukončeného štúdia študijného programu tretieho stupňa v rozsahu zodpovedajúcom miere ...
(7)

Pri určení započítateľnej odbornej praxe podľa odsekov 5 a 6 sa primerane použijú ustanovenia ...

(8)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorý poberá výsluhový dôchodok alebo výsluhový invalidný ...

(9)

Príslušník finančnej správy, ktorého služobný pomer vznikol podľa § 325 ods. 9, ktorý v súlade ...

(10)

Príslušníkovi finančnej správy, ktorého služobný pomer vznikol podľa § 325 ods. 9 a ktorý ...

(11)

Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca podľa osobitných predpisov7) sa považuje za služobné ...

(12)

Na účely odsekov 3, 5 a 6 sa za štátneho zamestnanca, ktorého služobným úradom podľa osobitného ...

§ 330
(1)

Na účely § 270 ods. 1 sa do trvania služobného pomeru započítava aj trvanie štátnozamestnaneckého ...

(2)

Na účely § 270 ods. 4 sa do trvania služobného pomeru započítava aj trvanie štátnozamestnaneckého ...

§ 331
(1)

Dočasná štátna služba podľa § 325 ods. 9 písm. b) prvého až ôsmeho bodu sa končí odpadnutím ...

(2)

Nariadenie služobnej pohotovosti štátneho zamestnanca v služobnom úrade finančné riaditeľstvo ...

(3)

Nárok na nevyčerpanú časť dovolenky podľa osobitného predpisu,7) ktorý mal štátny zamestnanec ...

(4)

Určenie čerpania dovolenky štátnemu zamestnancovi podľa osobitného predpisu,7) ktorú má čerpať ...

(5)

Služobné voľno udelené štátnemu zamestnancovi podľa osobitného predpisu7) pred dňom vzniku ...

(6)

Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka štátneho zamestnanca podľa osobitného predpisu7) ...

(7)

Výberové konanie, ktoré služobný úrad vyhlásil podľa osobitného predpisu7) a ktoré nebolo ...

(8)

Prešetrovanie a vybavenie sťažnosti štátneho zamestnanca podanej podľa osobitného predpisu7) ...

(9)

Ak pred 1. júlom 2019 nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na danie výpovede štátnemu zamestnancovi ...

(10)

Ak pred 1. júlom 2019 nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na danie výpovede štátnemu zamestnancovi ...

§ 332

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 333
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...

2.

zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení ...

4.

zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení ...

5.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

6.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 379/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky ...

7.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 369/2010 Z. z., ktorou sa upravujú kritériá ...

8.

výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa ...

9.

výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 234/2007 Z. z. o podrobnostiach o stravovaní ...

10.

výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. mája 2009 č. MF/4966/2009-75, ktorým sa ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

V § 128 ods. 3 písm. c) sa slovo „colník“ nahrádza slovami „ozbrojený príslušník finančnej ...

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

V § 72 ods. 6 a § 73 ods. 3 sa slovo „colníci“ nahrádza slovami „ozbrojení príslušníci ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...

1.

V § 6 ods. 2 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „12“.

2.

V § 20c písm. a) sa slová „colníka alebo štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:

„4d) § 30 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 21 ods. 1 sa slová „Banskej Bystrici“ nahrádzajú slovom „Bratislave“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 70 ods. 1 a 2 sa slovo „colníkov“ nahrádza slovami „ozbrojených príslušníkov finančnej ...

2.

V § 71 sa slovo „colníci“ nahrádza slovami „ozbrojení príslušníci finančnej správy“. ...

Čl. VI

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona ...

V § 4 ods. 5 písmeno b) znie:

„b)
ozbrojený príslušník finančnej správy,1d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:

„1d) § 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VII

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 ods. 2 sa slovo „colník,“ nahrádza slovami „ozbrojený príslušník finančnej správy,1a).“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 15 písm. c) sa slovo „colníka“ nahrádza slovami „ozbrojeného príslušníka finančnej ...

3.

V § 58 ods. 1 písm. g) sa slová „colníka k finančnej správe“ nahrádzajú slovami „colníka ...

4.

V § 103 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Na účely tohto zákona sa za deň vzniku služobného pomeru ozbrojeného príslušníka finančnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 43a a 43b znejú:

„43a) § 71 ods. 10 zákona č. 35/2019 Z. z. 43b) § 107 ods. 8 zákona č. 35/2019 Z. z.“. ...

5.

V § 106 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Skončením služobného pomeru ozbrojeného príslušníka finančnej správy uvoľnením sa na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 47c a 47d znejú:

„47c) § 107 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z. 47d) § 108 zákona č. 35/2019 Z. z.“. ...

6.

Za § 143ah sa vkladá § 143ai, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143ai Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019 (1) Služobný pomer colníka ...

Čl. VIII

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 1 ods. 3 sa slovo „colníkov1a)“ nahrádza slovami „ozbrojených príslušníkov finančnej ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa citácia „Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej ...

3.

V § 16 sa na konci pripája táto veta:

„Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je povinne úrazovo poistené aj pre fyzickú osobu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39e znie:

„39e) § 71 ods. 10 zákona č. 35/2019 Z. z.“.

4.

V § 20 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„U zamestnanca, ktorým je neozbrojený príslušník finančnej správy39e) a ktorého právny vzťah ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 42c až 42e znejú:

„42c) § 107 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z., 42d) § 108 zákona č. 35/2019 Z. z., 42e) § 107 ...

5.

Za § 293eh sa vkladá § 293ei, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293ei Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2019 Štátnozamestnanecký pomer ...

Čl. IX

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa citácia „zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe ...

2.

V § 63 ods. 3 sa slovo „colníci“ nahrádza slovami „ozbrojení príslušníci finančnej správy“. ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 60b sa vypúšťa citácia „Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších ...

Čl. X

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 písmeno g) znie:

„g) colným orgánom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky2) (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2aaa znejú:

„2) Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2aaa) ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 30 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z.“.

3.

V § 85 ods. 11 sa slovo „colník“ nahrádza slovami „ozbrojený príslušník finančnej správy“. ...

4.

Slovo „colník“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 85 ods. 11 nahrádza slovami ...

5.

V prílohe č. 2 v Zozname colných letísk sa na konci pripájajú tieto body:

„7. Letisko Jasná 8. Letisko Prievidza 9. Letisko Nitra“. ...

Čl. XI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

V § 77c ods. 6 sa slovo „colníkov“ nahrádza slovami „ozbrojených príslušníkov finančnej ...

Čl. XII

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 3 ods. 2 sa slovo „colník,1e)“ nahrádza slovami „ozbrojený príslušník finančnej správy,1e)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

„1e) § 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XIII

Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 7 ods. 1 sa slovo „colníkmi“ nahrádza slovami „ozbrojenými príslušníkmi finančnej ...

Čl. XIV

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) vojakom v zálohe, ak tento zákon neustanovuje inak, je 1. občan, ktorý skončil služobný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:

„3b) § 107 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 7 odsek 12 znie:

„(12) Občanovi, ktorý bol prepustený zo služobného pomeru v Policajnom zbore, Zbore väzenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:

„8d) § 84 ods. 2 zákona č. 35/2019 Z. z.“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8c sa za slovom „predpisov“ vypúšťa čiarka a citácia „§ ...

4.

V § 13 ods. 2 písm. b) a § 17 ods. 2 písm. g) sa slovo „colníka“ nahrádza slovami „ozbrojeného ...

5.

V § 17 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Za vznik služobného pomeru ozbrojeného príslušníka finančnej správy sa na účely tohto ...

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29h znie:

„29h) § 71 ods. 6 zákona 35/2019 Z. z.“.

6.

V § 17 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

7.

V § 20a ods. 1 sa slová „§ 17 ods. 5, 8 alebo ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 5, 9 ...

8.

V § 20a ods. 2 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

9.

V § 20a ods. 3 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

Čl. XV

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) príslušník finančnej správy, zamestnanec, ktorého zamestnávateľom je finančné riaditeľstvo ...

2.

V § 8 ods. 1 sa slová „daňovým úradom pre vybrané daňové subjekty“ nahrádzajú slovami ...

3.

V § 37 ods. 3 sa slovo „colník“ nahrádza slovami „príslušník finančnej správy“.

Čl. XVI

Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového ...

V § 1 ods. 2 sa slovo „colníkov“ nahrádza slovami „ozbrojených príslušníkov finančnej ...

Čl. XVII

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 ...

V § 47 ods. 6 sa slovo „Colník“ nahrádza slovami „Ozbrojený príslušník finančnej správy“. ...

Čl. XVIII

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 31 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) trvania služobného pomeru v Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) § 71 ods. 10 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XIX

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 1 ods. 7 písm. e) sa slovo „colníkov“ nahrádza slovami „príslušníkov finančnej správy“. ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa citácia „zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa citácia „zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších ...

4.

Za § 193a sa vkladá § 193b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 193b Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2019 (1) Štátnozamestnanecký pomer štátneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:

„63b) § 325 ods. 14 a 16 a § 326 zákona č. 35/2019 Z. z.“.

Čl. XX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019 okrem čl. I § 1 až § 317 ods. 1, § 318 až 324, ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH MINISTERSTVA FINANCIÍ

  1.

  Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.

  2.

  Pohlavie.

  3.

  Dátum a miesto narodenia.

  4.

  Štátna príslušnosť.

  5.

  Rodné číslo.

  6.

  Číslo osobného dokladu.

  7.

  Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.

  8.

  Prechodný pobyt.

  9.

  Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH FINANČNEJ SPRÁVY

  1.

  Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.

  2.

  Pohlavie.

  3.

  Dátum a miesto narodenia.

  4.

  Štátna príslušnosť.

  5.

  Národnosť.

  6.

  Rodné číslo.

  7.

  Identifikátor osoby pridelený v zahraničí.

  8.

  Číslo osobného dokladu.

  9.

  Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.

  10.

  Prechodný pobyt.

  11.

  Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.

  12.

  Prezývky a pseudonymy.

  13.

  Zvláštne znamenia.

  14.

  Biometrické údaje.

  15.

  Funkcia.

  16.

  Telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED

  Príloha č. 4 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  PRÍPLATOK ZA RIADENIE

  Kriminálny úrad finančnej správyFunkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne Riaditeľ ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 35/2019 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti ...

  2.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  3.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec rovnakého zaobchádzania ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  6.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a ...

  7.

  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 2)  Napríklad čl. 243 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra ...
 • 3)  Napríklad § 41 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 ...
 • 5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...
 • 6)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. ...
 • 7)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 8)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva ...
 • 9)  Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti ...
 • 10)  Čl. 3, 4, 6 a 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 v platnom znení.
 • 11)  Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Čl. 95 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 13)  § 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení ...
 • 16)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových ...
 • 17)  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...
 • 18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného ...
 • 19)  Napríklad čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu ...
 • 20)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi ...
 • 21)  Napríklad zákon č. 486/2013 Z. z., zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22)  § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 6 zákona č. 98/1950 Sb. o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva ...
 • 24)  § 87b zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 272/2017 Z. z.
 • 25)  Napríklad zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách ...
 • 26)  Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene ...
 • 27)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 608/2013, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1352/2013 v platnom znení, ...
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 30)  § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 31)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...
 • 32)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Zákon č. 466/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 442/2012 Z. z. v znení neskorších ...
 • 34)  Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 147/1960 Zb. o prenesení ...
 • 35)  Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení ...
 • 36)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 37)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 38)  § 4 ods. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 a 12 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení ...
 • 39)  § 54 ods. 1, 5 a 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o ...
 • 40)  § 47 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 41)  § 2 ods. 22 a § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 42)  Čl. 38 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 43)  § 2 písm. l) a § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých ...
 • 45)  Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 46)  § 37 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení ...
 • 48)  § 64 a 65 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50)  § 57 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 71, § 72 a § 80 až 84 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Napríklad § 22 až 28 zákona č. 486/2013 Z. z.
 • 53)  § 70 a § 72 až 79 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 54)  Napríklad § 22 a § 29 až 34 zákona č. 486/2013 Z. z.
 • 55)  § 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  Článok 1 Medzinárodného dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní ...
 • 57)  Čl. 48 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 58)  Napríklad nariadenie (ES) č. 1276/2008 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ...
 • 59)  Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci ...
 • 60)  Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné ...
 • 61)  Čl. 8 ods. 4 a čl. 29 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 62)  Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3 a 4, čl. 10 ods. 3 a čl. 21 ods. 4 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 63)  Čl. 2 ods. 1 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 64)  Čl. 15 ods. 3 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 65)  Napríklad čl. 4, 5 a čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane ...
 • 66)  Napríklad § 15, 29 a 46 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení ...
 • 67)  Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci ...
 • 68)  § 50 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  Napríklad § 6 zákona č. 331/2005 Z. z.
 • 70)  Napríklad Medzinárodný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní ...
 • 71)  Čl. 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1011 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
 • 72)  Napríklad zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. v znení ...
 • 73)  Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci ...
 • 74)  Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických ...
 • 75)  § 2 ods. 1 zákona č. 166/2003 Z. z. v znení zákona č. 404/2015 Z. z.
 • 76)  § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 77)  Napríklad § 59 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 • 78)  Napríklad nariadenie (ES) č. 515/97 v platnom znení.
 • 79)  Napríklad Trestný poriadok.
 • 80)  Napríklad § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 81)  § 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.
 • 82)  § 63 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 83)  § 5 písm. h) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 84)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 85)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení ...
 • 86)  Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 87)  § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 88)  § 5 písm. p) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 89)  § 63 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z.
 • 90)  § 63 ods. 6 až 13 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 91)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 92)  § 40 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 93)  § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 94)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení ...
 • 95)  § 18 a 20a zákona č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 96)  Napríklad § 111 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 292/2017 Z. z.
 • 97)  § 85 ods. 11 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.§ 20 ods. 3 zákona č. ...
 • 98)  § 85 ods. 11 druhá veta zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.
 • 99)  § 64 ods. 9 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 672/2006 Z. z.
 • 100)  § 64 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. ...
 • 101)  Napríklad zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v ...
 • 102)  § 63 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 103)  § 19 ods. 2 a 5 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 104)  § 63 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
 • 105)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim ...
 • 106)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 107)  § 42 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 108)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 109)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 110)  § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...
 • 111)  § 30 písm. d) zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 112)  § 14 ods. 3 písm. e) šiesty bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...
 • 113)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z.
 • 114)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...
 • 115)  Zákon č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 116)  Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní ...
 • 117)  Napríklad § 2 ods. 6 zákona č. 166/2003 Z. z. v znení zákona č. 311/2005 Z. z.
 • 118)  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 119)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného ...
 • 120)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 121)  § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 122)  § 20 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
 • 123)  § 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 124)  § 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 125)  § 34 ods. 2 a 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 126)  Zákon č. 530/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 127)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 128)  § 20 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 129)  § 18 až 33a zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 130)  § 21 písm. b) až i) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej ...
 • 131)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 132)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 133)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 • 134)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 135)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 136)  Napríklad § 2 ods. 3,§ 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej ...
 • 137)  Napríklad § 54 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 53 ods. 6 zákona ...
 • 138)  § 16 ods. 2 a § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane ...
 • 139)  § 93 ods. 3 a § 95 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 140)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
 • 141)  § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 142)  § 14 a 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 143)  Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 144)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene ...
 • 145)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 146)  § 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 48 zákona č. 461/2003 Z. z. v ...
 • 147)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 148)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi ...
 • 149)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...
 • 150)  Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 151)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi ...
 • 152)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...
 • 153)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...
 • 154)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami ...
 • 155)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
 • 156)  Napríklad § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 157)  Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...
 • 158)  § 12 ods. 4 a § 13 ods. 7 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších ...
 • 159)  Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 160)  § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 161)  § 31 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 162)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 163)  Napríklad zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení ...
 • 164)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia ...
 • 165)  § 149 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 166)  § 5 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 167)  § 18 až 32 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 168)  § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 169)  § 7 ods. 2 a 9 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 475/2008 Z. z.
 • 170)  § 7 ods. 4 až 9 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 171)  § 13 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 172)  § 5 ods. 3 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 475/2008 Z. z.
 • 173)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. ...
 • 174)  Napríklad § 551 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 175)  Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 36 zákona č. 180/2014 Z. ...
 • 176)  Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach ...
 • 177)  Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 178)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení ...
 • 179)  Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom ...
 • 180)  Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 181)  Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 182)  § 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 44 zákona č. 461/2003 Z. z. ...
 • 183)  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 184)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 185)  § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 186)  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 187)  § 34 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 188)  Napríklad § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 189)  § 30b zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 190)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 191)  Napríklad zákon č. 18/2018 Z. z.
 • 192)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 193)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 194)  § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z.
 • 195)  § 23 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 196)  § 164 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 197)  Napríklad zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore