Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 216/2021 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 01.06.2021
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odpadové hospodárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 216/2021 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 216/2021 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 216/2021

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 216/2021, dátum vydania: 01.06.2021

 

D ô v o d o v á s p r á v a

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Radovan Kazda, Anna Zemanová, Alexandra Pivková, Jaromír Šíbl, Anna Mierna, Jaroslav Karahuta, Jozef Lukáč a Eva Hudecová.

Cieľom predloženého návrhu zákona je zrušiť povinnosť zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo.

V novembri roku 2019 schválila NR SR novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Z ustanovenia § 16 ods. 10 písm. a) vyplýva, že ten, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci, je povinný zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo. Ustanovenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2023.

Ustanovenie sa navrhuje zrušiť z nasledujúcich dôvodov:

1.Povinnosť vybavenia zberných vozidiel vážiacim systémom je kontraproduktívna, nakoľko mnohé obce takýto systém nepotrebujú. Všetky zberné vozidlá totiž pred vysypaním vážené na certifikovaných váhach v spaľovniach, taktiež na skládkach a v zariadeniach na spracovanie triedeného odpadu. Väčšie obce a mestá preto majú k dispozícii informáciu o tom, koľko komunálneho odpadu bolo vyprodukovaného obyvateľmi obce. Menšie obce sa môžu naďalej dohodnúť na inštalovaní systému dobrovoľne, podobne ako doteraz.

2.Na niektoré staršie typy áut sa zariadenie nedá domontovať. Súčasné vozidlá nie je v mnohých prípadoch z technického hľadiska možné vybaviť vážiacim systémom. Týka sa najmä starších vozidiel, ktoré využívané predovšetkým menšími zberovými a zvozovými spoločnosťami.

3.Súčasné opatrenie spôsobí neprimerane vysoké investičné náklady, nakoľko vážiaci systém bude potrebné zabezpečiť aj pre stovky vozidiel, ktoré ho nebudú v praxi vyžívať, keďže túto informáciu by zvozové spoločnosti získavali zbytočne dvakrát: pri zbere aj pri odovzdaní odpadu. Cena jedného vážiaceho zariadenia sa podľa informácií od prevádzkovateľov vozidiel pohybuje od 5-30 tisíc eur.

4.Súčasná úprava by sa premietla do cien za zber komunálneho odpadu, čo bude mať negatívny vplyv nielen na zvozové spoločnosti, výrobcov vyhradených výrobkov, ale aj na obyvateľov. Neprimeranú finančnú záťaž spôsobia predovšetkým menším zberovým spoločnostiam vo vlastníctve miest a obcí (napríklad technické služby).

5.Povinnosť vážiaceho systému, ktorú tento návrh ruší, vykazuje znaky klientelisticky motivovanej regulácie, ktorá vnucuje nákup zariadení aj pre tých, ktorí ho nepotrebujú.

6.Vážiaci systém namontovaný na vozidlách je užitočný napríklad v prípadoch, kedy vozidlo nakladá v rámci jedného zvozu odpad z viacerých obcí. K tomu však postačuje namontovanie váhy na dobrovoľnej báze, podobne ako je to v iných krajinách EÚ.

7.Viacero systémov v menších obciach využíva sofistikovanejšie a ekologickejšie riešenia než je váženie, napríklad čipovanie nádob, či elektronická indentifikácia naplnenosti nádob. Údaje o hmotnosti vyzbieraného odpadu z jednotlivých nádob sú nadbytočné, pokiaľ obec eviduje objem vyzbieraných nádob (viaceré súčasné elektronické evidenčné systémy). Povinné váženie nádob je pre nich technologickým krokom späť.

8.Predkladatelia nemajú vedomie o tom, že by povinnosť vážiaceho systému bola zavedená v iných krajinách.

9.K nevýhodám vážiaceho systému na vozidlách treba pripočítať negatívne environmentálne externality, najmä zníženie úžitkovej hmotnosti vozidla a pomalší prejazd obcou. Vyklápanie odpadu bude s vážiacim systémom automatické, nie ručné, pričom spomalenie oproti ručnému vyklápaniu je významné. Vzrastú teda aj náklady na výsyp nádob a ekologická záťaž zvýšením počtu prejazdov a spotreby palív. Vážiaci systém je citlivým zariadením, ktoré sa v praxi často poškodzuje, najmä pri jazde na skládke či pri preťažení nadstavby. Systém je nevhodný pre použitie na svahových terénoch, napríklad v horských a podhorských oblastiach.

Návrh zákona nebude mať žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Rovnako nebude mať návrh zákona žiadne sociálne vplyvy a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona tiež nebude mať negatívny vplyv na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa nové znenie § 16 ods. 10, ktoré malo pôvodne nadobudnúť účinnosť 1. januára 2023. Rozdielom oproti pôvodnému zneniu je v tom, že je vypustené písmeno a) a zvyšný text sa zlučuje s ostatným textom.

Dôvody navrhnutej úpravy sú nasledujúce:

1. Povinnosť vážiaceho systému nie je potrebné zavádzať, nakoľko obce so zavedeným paušálnym poplatkom ich nepotrebujú.

2. Na niektoré staršie typy áut sa zariadenie nedá domontovať. Súčasné vozidlá nie je v mnohých prípadoch z technického hľadiska možné vybaviť vážiacim systémom.

3. Váha reálne vyzbieraného množstva odpadu je známa. Vozidlá sa pred vysypaním vážia na certifikovaných váhach v spaľovniach, taktiež na skládkach a v zariadeniach na spracovanie triedeného odpadu.

4. Opatrenie spôsobí vysoké investičné náklady, ktoré sa môžu premietnuť do cien za zber komunálneho odpadu, čo bude mať negatívny vplyv na výrobcov vyhradených výrobkov, aj na obyvateľov.

5. Vážiaci systém namontovaný na vozidlách je užitočný v prípadoch, kedy vozidlo nakladá odpad napríklad odpad z viacerých obcí, na to však postačuje namontovanie váhy na dobrovoľnej báze.

K čl. II

Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje na 1. januára 2023.

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore