Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2023 do 29.12.2023

Platnosť od: 20.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 29.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31JUD1DS19EUPP4ČL0

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2023 do 29.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 153/2013 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 518/2022

Legislatívny proces k zákonu 518/2022§ 4
Národné zdravotné registre

(1)
Národnými zdravotnými registrami sú:
a)
národný register elektronických zdravotných knižiek,
b)
národný onkologický register,
c)
národný register diabetes mellitus,
d)
národný register vrodených chýb,
e)
národný register chorôb obehovej sústavy,
f)
národný register neurologických chorôb,
g)
národný register chronických pľúcnych chorôb,
h)
národný register tuberkulózy,
i)
národný artroplastický register,
j)
národný register zápalových reumatických chorôb,
k)
národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti,
l)
národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie,
m)
národný register asistovanej reprodukcie,
n)
národný skríningový register.
(2)
Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, a tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu podľa tohto zákona. Spracúvané osobné údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“), Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a úradu pre dohľad na analytické účely. Osobné údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 písm. b) a n) sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) Národnému onkologickému inštitútu v Národnom onkologickom ústave na účely hodnotenia vývoja onkologických chorôb a ich vplyvu na zdravotný stav populácie s cieľom skvalitnenia prevencie, zefektívnenia a trvalého zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti. Spracúvané údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 písm. a), c), d), g), h), k) a l) sa poskytujú v agregovanej podobe okrem osobných údajov štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie. Tretím osobám sa údaje z registrov okrem osobných údajov poskytujú na základe žiadosti s predchádzajúcim písomným súhlasom spravodajskej jednotky.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore