Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.01.2023 do 06.03.2023

Platnosť od: 06.08.1993
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 06.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST53JUD19841DS31EUPP2ČL26

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.01.2023 do 06.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 171/1993 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 252/2022

Legislatívny proces k zákonu 252/2022§ 51
Použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku

(1)
Policajt je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, aby
a)
zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
c)
predviedol, zaistil, zatkol, zadržal alebo dodal do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e)
prekonal aktívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a,
f)
zabránil nebezpečnému konaniu, ktorým sa bezprostredne ohrozuje alebo narušuje bezpečnosť alebo plynulosť dopravy,
g)
prekonal aktívny odpor poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého má na základe pokynu predsedajúceho vyviesť z rokovacej sály.19a)
(2)
Hmaty a chvaty je policajt oprávnený použiť, aby
a)
predviedol, zaistil, zatkol alebo zadržal osobu, ktorá kladie pasívny odpor alebo ktorá kladie odpor pri snímaní identifikačných znakov podľa § 20a,
b)
prekonal pasívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a,
c)
prekonal pasívny odpor poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého má na základe pokynu predsedajúceho vyviesť z rokovacej sály.19a)
zobraziť paragraf
Poznámka
19a)
§ 150f zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 252/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
20)
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
§ 25 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
§ 24 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
27a)
§ 3 písm. c) zákona č. 52/1998 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27b)
§ 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 319/1999 Z. z.§ 28 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27ba)
Napríklad § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení zákona č. 256/1999 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27d)
§ 22 a 23 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
27db)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27dc)
Napríklad § 20 ods. 3 písm. f) zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 7/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27dd)
Napríklad rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
zobraziť paragraf
Poznámka
27e)
§ 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27ea)
Napríklad Dohoda medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 32).
zobraziť paragraf
Poznámka
27eb)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016), rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
zobraziť paragraf
Poznámka
27ec)
Čl. 3 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Ú. v. ES L 138, 30. 4. 2004) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
27ed)
§ 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 2 ods. 10 a 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).
zobraziť paragraf
Poznámka
27ee)
Nariadenie (ES) č. 1008/2008.
zobraziť paragraf
Poznámka
27ef)
Čl. 2 ods. 13 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení. Príloha č. 15 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
27eg)
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/759 z 28. apríla 2017 o spoločných protokoloch a formátoch údajov, ktoré majú používať leteckí dopravcovia pri prenose údajov zo záznamov o cestujúcich útvarom informácií o cestujúcich (Ú. v. EÚ L 113, 29. 4. 2017).
zobraziť paragraf
Poznámka
27eh)
§ 73 až 77 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27ei)
§ 44 až 46 zákona č. 18/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27ej)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2016) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
27f)
Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27g)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27h)
§ 2 ods. 1 písm. e) prvý bod až tretí bod zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
zobraziť paragraf
Poznámka
28c)
§ 63 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
zobraziť paragraf
Poznámka
28d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28e)
§ 23 zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
zobraziť paragraf
Poznámka
28f)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
28g)
§ 85 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
zobraziť paragraf
Poznámka
28h)
§ 63 ods. 6 až 13 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28j)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
zobraziť paragraf
Poznámka
28ja)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže (Ú. v. EÚ L 199/30, 31. 7. 2007).
zobraziť paragraf
Poznámka
28jb)
Čl. 17 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008). Čl. 3 rozhodnutia Rady 2008/617/SVV z 23. júna 2008 o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
zobraziť paragraf
Poznámka
28jc)
Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008). Rozhodnutie Rady 2008/617/SVV z 23. júna 2008 o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
zobraziť paragraf
Poznámka
28jca)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
28jd)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28je)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28k)
Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore