Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 348/2020 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 05.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 348/2020 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 348/2020 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. a), d), q), r), s), t), u), v), w) a x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z. a vyhlášky č. 379/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 2 a 3 sa vypúšťajú.
2.
V § 9 ods. 6 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
3.
V § 11 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladá slovo „riadený“.
4.
V § 11 ods. 13 písm. a) sa slová „v ktorom sa táto malá kompostáreň nachádza“ nahrádzajú slovami „ktorá túto malú kompostáreň prevádzkuje“.
5.
V § 14 odsek 1 znie:

„(1)
Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pochádzajúcich z domácností pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky podľa § 59 ods. 1 písm. c) zákona je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly povinná plniť tak, že od 1. apríla príslušného roka zabezpečí naplnenie štandardu zberu v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona, vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov ohlásených touto obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný rok určeného postupom podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 10. Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného roka a je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Dostupná kapacita pre každého jednotlivého obyvateľa vo všetkých častiach obce počas jedného roka pre každú zo zložiek nesmie byť nižšia ako minimálny štandard zberu uvedený v tabuľke v prílohe č. 10. Nastavenie pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov. Štandard zberu od 1. januára do 31. marca príslušného roka sa plní podľa štandardu zberu určeného v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.

6.
V § 14 ods. 1 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa považuje v individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa; ak to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v riedko osídlených oblastiach, za primeranú vzdialenosť sa považuje miesto zberu zmesového odpadu. Za primeranú donáškovú vzdialenosť v komplexnej bytovej výstavbe sa považuje miesto zberu zmesového odpadu.“.
7.
V § 14 ods. 8 písm. a) druhý bod znie:

„2.
zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú domácnosť počas kalendárneho roka je najmenej s objemom 2 400 l a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný najmenej v období mesiacov marec až november vrátane, tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu,“.

8.
V § 14 ods. 8 písm. b) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „na požiadanie vlastníka alebo správcu,“.
9.
V § 14 ods. 8 písm. b) druhý bod znie:

„2.
zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú komplexnú bytovú výstavbu alebo domácnosť počas kalendárneho roka je najmenej s objemom 2 400 l a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný najmenej v období mesiacov marec až november vrátane, tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, a“.

10.
V § 14 ods. 9 druhej vete sa za slovom „odvozu“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá musí byť najmenej jedenkrát za 14 dní“.
11.
V § 14 odsek 10 znie:

„(10)
Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odsekov 8 a 9 sa môže vykonávať ich spoločným zberom. Na zabezpečenie takéhoto triedeného zberu obec zabezpečí, ak ide o
a)
individuálnu bytovú výstavbu, že každá domácnosť má zberovú kapacitu najmenej s objemom určeným súčtom zberovej kapacity podľa odseku 8 písm. a) druhý bod a odseku 9,

b)
komplexnú bytovú výstavbu, že komplexná bytová výstavba alebo domácnosť má zberovú kapacitu najmenej s objemom určeným súčtom zberovej kapacity podľa odseku 8 písm. b) druhého bodu a odseku 9.“.

12.
V § 14 ods. 11 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

13.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15)
Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sa považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa v individuálnej bytovej výstavbe; ak to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v riedko osídlených oblastiach, za primeranú vzdialenosť sa považuje miesto zberu zmesového odpadu. Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v komplexnej bytovej výstavbe sa považuje miesto zberu zmesového odpadu.

(16)
Minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností sú určené v prílohe č. 10b.“.

14.
V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „kalendárny rok“ vkladá čiarka a slová „patrí do rovnakej kategórie obcí podľa hustoty obyvateľstva“.
15.
V § 15 ods. 4 sa za slová „za kalendárny rok“ vkladá čiarka a slová „kategórie obcí podľa hustoty obyvateľstva“.
16.
V § 18 odsek 3 znie:

„(3)
Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak, že
a)
zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný; uzatvorený priestor je vybudovaný tak, že jeho technické prevedenie znemožní medveďovi hnedému akokoľvek manipulovať so zbernou nádobou umiestnenou v tomto priestore,

b)
zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý je vybavený funkčným elektrickým zabezpečením alebo

c)
na zber odpadu sa použije dostatočne odolná a uzamykateľná zberná nádoba; uzamknutie zbernej nádoby je upravené tak, že zabráni medveďovi hnedému poškodiť alebo uvoľniť uzamknutie.“.

17.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Ak sa na zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého použije plastová zberná nádoba, jej zabezpečenie sa musí vykonať podľa odseku 3 písm. a) alebo b).“.

18.
V § 19 odsek 1 znie:

„(1)
Žiadosť o registráciu podľa § 98 ods. 1 až 4 zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 19a.“.

19.
V § 20 ods. 3 tretej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.
20.
V § 27 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
preukázanie vlastníckeho práva alebo nájomného vzťahu formou lízingu zariadenia.“.

21.
V nadpise § 35 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.
22.
V § 35 ods. 1, 3 a 4 úvodných vetách sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Napríklad § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „Napríklad § 2 písm. d) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2019 Z. z.“.
24.
V § 35 ods. 2 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľnej“.
25.
V § 39 ods. 1 písm. f) sa slovo „prevádzky“ nahrádza slovom „činnosti“.
26.
V § 39 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
fotodokumentáciu pozemku pred začatím činnosti spätného zasypávania,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

27.
V § 39 odsek 2 znie:

„(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
kópia povolenia stavebného úradu na terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, ak sa na takúto činnosť vyžaduje,21a),

b)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje.20)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.“.

28.
V § 41a ods. 1 úvodnej vete sa odkaz „21a)“ nahrádza odkazom „21aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:

„21aa) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.“.

29.
V nadpise § 42 sa na konci pripájajú tieto slová: „a žiadosti o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť“.
30.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:

„(6)
Žiadosť o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom je fyzická osoba – podnikateľ, obsahuje
a)
obchodné meno a miesto podnikania,

b)
identifikačné údaje žiadateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca,21d) aj jeho identifikačné údaje,

c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o rozšírenie autorizácie,

d)
identifikačné číslo organizácie (IČO),

e)
identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,

f)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia požadovanej činnosti.

(7)
Prílohou žiadosti podľa odseku 6 sú
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa o rozšírenie autorizácie,21e)

b)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,

c)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,

d)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)

e)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)

(8)
Žiadosť o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom je právnická osoba, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo,

b)
identifikačné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o rozšírenie autorizácie alebo ktoré sú jeho členmi; ak je ustanovený zodpovedný zástupca,21d) aj jeho identifikačné údaje,

c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o rozšírenie autorizácie,

d)
identifikačné číslo organizácie (IČO),

e)
identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,

f)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia požadovanej činnosti.

(9)
Prílohou žiadosti podľa odseku 8 sú
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o rozšírenie autorizácie alebo jeho členov,21e)

b)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,

c)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,

d)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)

e)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)“.

31.
Za § 58a sa vkladá § 58b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠58b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly plní štandard zberu v obci v období od 1. januára 2021 do 31. marca 2021 v rozsahu podľa doterajších predpisov.

(2)
Obec zosúladí vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona s § 14 ods. 8 až 11 a 16 a prílohou č. 10b do 30. júna 2021.

(3)
Obec zosúladí vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona s § 14 ods. 15 do 31. decembra 2021.

(4)
Držiteľ odpadu zosúladí zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého s § 18 ods. 3 a 4 do 30. júna 2021.“.

32.
Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.1
Názov orgánu, ktorý program vydal

1.2
Sídlo orgánu, ktorý program vydal

1.3
Počet obyvateľov Slovenskej republiky

1.4
Rozloha územia

1.5
Ekologická charakteristika územia, napríklad počet národných parkov, ochranných pásiem vodných zdrojov

1.6
Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na vznik odpadov

1.7
Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2.
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

3.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve tak, že nedochádza k narušeniu fungovania vnútorného trhu.

4.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
4.1
Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov

4.2
Opatrenia na dosiahnutie určených cieľov

5.
SMERNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
Uvádza sa posúdenie potreby nových systémov zberu a infraštruktúry, zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia existujúcich zariadení.

Uvádzajú sa najmä potreby investícií nevyhnutných na splnenie uvedených potrieb.

5.1
Rozsah finančnej náročnosti programu

Uvedie sa predpokladaná suma finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú určené ciele.Príloha č. 2k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KRAJA
1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU KRAJA
1.1
Názov orgánu, ktorý program vydal

1.2
Sídlo orgánu, ktorý program vydal

1.3
Počet obyvateľov územia, pre ktoré sa program vydáva

1.4
Rozloha územia

1.5
Ekologická charakteristika územia, napríklad počet národných parkov, ochranných pásiem vodných zdrojov

1.6
Štruktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva, najmä so zreteľom na vznik odpadov

1.7
Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2.
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

3.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve tak, že nedochádza k narušeniu fungovania vnútorného trhu.

4.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
4.1
Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov

4.2
Opatrenia na dosiahnutie určených cieľov

5.
SMERNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
Uvádza sa posúdenie potreby nových systémov zberu a infraštruktúry, zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia existujúcich zariadení.

Uvádzajú sa najmä potreby investícií nevyhnutných na splnenie uvedených potrieb.

5.1
Rozsah finančnej náročnosti programu
Uvedie sa predpokladaná suma finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú určené ciele.“.

33.
Príloha č. 3 sa vypúšťa.
34.
Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
OSNOVA PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU
1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.1
Názov orgánu, ktorý program vydal

1.2
Sídlo orgánu, ktorý program vydal

1.3
Počet obyvateľov Slovenskej republiky

1.4
Rozloha územia

1.5
Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na možné predchádzanie vzniku odpadov

1.6
Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU A VYHODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI OPATRENÍ
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu predchádzania vzniku odpadu. V relevantných prípadoch sa vyhodnotí užitočnosť príkladov opatrení na predchádzanie vzniku odpadu uvedených v prílohe č. 4 zákona a opíše sa prínos príkladov hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení uvedených v prílohe č. 4a zákona.

3.
CIELE PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU A OPATRENIA NA ICH DOSIAHNUTIE
Uvádzajú sa kvalitatívne alebo kvantitatívne ukazovatele a ciele predchádzania vzniku odpadu. Opíšu sa existujúce opatrenia a ich prínos k predchádzaniu vzniku odpadu. Prijaté opatrenia najmä

a)
presadzujú a podporujú udržateľné modely výroby a spotreby,

b)
podporujú taký dizajn, výrobu a používanie výrobkov, ktoré efektívne využívajú zdroje, sú trvácne, a to aj z hľadiska životnosti a neexistencie plánovaného zastarávania, sú opraviteľné, opätovne použiteľné a aktualizovateľné,

c)
sa zameriavajú na výrobky obsahujúce kritické suroviny s cieľom zabrániť tomu, že sa predmetné materiály stanú odpadom,

d)
podporujú opätovné použitie výrobkov a vytváranie systémov na propagáciu opráv a činností opätovného použitia, predovšetkým elektrických a elektronických zariadení, textílií a nábytku, ako aj obalových a stavebných materiálov a výrobkov,

e)
podporujú, ak je to vhodné, a bez toho, že sú dotknuté práva duševného vlastníctva, dostupnosť náhradných dielov, návody na obsluhu, technické informácie alebo ďalšie nástroje, vybavenie či softvér umožňujúci opravu a opätovné použitie výrobkov bez ohrozenia ich kvality a bezpečnosti,

f)
znižujú mieru vzniku odpadu v postupoch súvisiacich s priemyselnou výrobou, ťažbou nerastov, výrobou, stavebnými a demolačnými činnosťami, pričom sa zohľadnia najlepšie dostupné techniky,

g)
znižujú mieru vzniku potravinového odpadu v prvovýrobe, pri spracúvaní a výrobe, maloobchodnej a inej distribúcii potravín, v reštauráciách a stravovacích službách, ako aj v domácnostiach ako príspevok k cieľu trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov do roku 2030 znížiť o 50 % objem celosvetového plytvania potravinami na jedného obyvateľa na úrovni maloobchodov a spotrebiteľov a obmedziť potravinové straty v celom výrobnom a dodávateľskom reťazci,

h)
podporujú darovanie potravín a ich ďalšie prerozdeľovanie na ľudskú spotrebu, pričom sa uprednostňuje ľudská spotreba pred použitím potravín ako krmiva pre zvieratá a opätovným spracovaním na nepotravinové výrobky,

i)
podporujú znižovanie obsahu nebezpečných látok v materiáloch a výrobkoch bez toho, že sú dotknuté harmonizované právne požiadavky týkajúce sa týchto materiálov a výrobkov určené na úrovni Únie, a zabezpečujú, že dodávateľ výrobku vymedzený v osobitnom predpise25a) poskytuje informácie Európskej chemickej agentúre, a to od 5. januára 2021,

j)
znižujú vznik odpadu, najmä odpadu, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné použitie ani na recykláciu,

k)
určujú výrobky, ktoré sú hlavným zdrojom znečisťovania, najmä v prírodnom a morskom prostredí, a prijímajú primerané opatrenia na predchádzanie a znižovanie odpadu z takýchto výrobkov,

l)
majú za cieľ zastaviť tvorbu odpadu v moriach ako príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov v záujme zabrániť a významne znížiť znečisťovanie morí všetkých druhov a

m)
rozvíjajú a podporujú informačné kampane s cieľom zvýšiť povedomie o problematike predchádzania vzniku odpadu a znečisťovania odpadom.

4.
PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU POTRAVINOVÉHO ODPADU.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) Čl. 3 bod 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.“.

35.
Za prílohu č. 10a sa vkladá príloha č. 10b, ktorá znie:

„Príloha č. 10b k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA FREKVENCIU ODVOZU A DRUH ZBERNÝCH NÁDOB NA ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ

Typ nádoby (spôsob úpravy nádoby) Veľkosť nádoby Obdobie marec až november Obdobie december až február
200108 200201 Spoločný zber 200108 200201 Spoločný zber
Neupravená nádoba/vrece Bez obmedzenia Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Nezbiera sa Min. 1x za 7 dní
Upravená nádoba (min. rozsah úpravy – vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti) 8 až 240 l Min. 1x za 7 dní Min. 1x za 14 dní Min. 1x za 7 dní Min. 1x za 14 dní Nezbiera sa Min. 1x za 14 dní
Upravená nádoba (min. rozsah úpravy – vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti) Viac ako 240 l Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Nezbiera sa Min. 1x za 7 dní
Čiastočne upravená nádoba (nemá niečo z min. rozsahu úpravy) Bez obmedzenia Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Nezbiera sa Min. 1x za 7 dní
“.

36.
Príloha č. 13 znie:

„Príloha č. 13k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
KATEGORIZÁCIA OBCÍ Z HĽADISKA POČTU OBYVATEĽOV OBCE, Z HĽADISKA MNOŽSTVA VYTRIEDENEJ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV PRIPADAJÚCEJ NA JEDNÉHO OBYVATEĽA ZA KALENDÁRNY ROK A HUSTOTY OBYVATEĽSTVA NA KM2
A.
Kategórie obcí z hľadiska počtu obyvateľov obce
1.
kategória: obce do 500 obyvateľov

2.
kategória: obce od 501 do 1500 obyvateľov

3.
kategória: obce od 1501 do 5000 obyvateľov

4.
kategória: obce od 5001 do 30 000 obyvateľov

5.
kategória: obce 30 001 a viac obyvateľov

B.
Kategórie obcí z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa za kalendárny rok
1.
kategória: do 10 kg vrátane

2.
kategória: nad 10 kg do 20 kg vrátane

3.
kategória: nad 20 kg do 40 kg vrátane

4.
kategória: nad 40 kg

C.
Kategória obcí podľa hustoty obyvateľstva na km2
1.
kategória: 0 až 25

2.
kategória: 26 až 50

3.
kategória: 51 až 100

4.
kategória: 101 až 200

5.
kategória: 201 až 400

6.
kategória: 401 až 600

7.
kategória: 601 a viac“.

37.
Príloha č. 19 znie:

„Príloha č. 19k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
ÚZEMIA A ICH ČASTI, V KTORÝCH JE DRŽITEĽ ODPADU POVINNÝ ZABEZPEČIŤ ODPAD PRED PRÍSTUPOM MEDVEĎA HNEDÉHO
Banskobystrický kraj
okres Banská Bystrica

1.
Badín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

2.
Baláže – celé územie obce

3.
Banská Bystrica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Laskomer

4.
Bečov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

5.
Brusno – celé územie obce

6.
Čačín – celé územie obce

7.
Čerín – celé územie obce

8.
Dolná Mičiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

9.
Dolný Harmanec – celé územie obce

10.
Donovaly – celé územie obce

11.
Dúbravica – celé územie obce

12.
Harmanec – celé územie obce

13.
Hiadel' – celé územie obce

14.
Horná Mičiná – celé územie obce

15.
Horné Pršany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

16.
Hrochoť – celé územie obce

17.
Hronsek – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

18.
Kordíky – celé územie obce

19.
Kostiviarska – celé územie obce

20.
Králiky – celé územie obce

21.
Kremnička – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

22.
Ľubietová – celé územie obce

23.
Lučatín – celé územie obce

24.
Malachov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

25.
Medzibrod – celé územie obce

26.
Moštenica – celé územie obce

27.
Motyčky – celé územie obce

28.
Môlča – celé územie obce

29.
Nemce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

30.
Oravce – celé územie obce

31.
Podkonice – celé územie obce

32.
Podlavice – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

33.
Pohronský Bukovec – celé územie obce

34.
Poníky – celé územie obce

35.
Povrazník – celé územie obce

36.
Priechod – celé územie obce

37.
Radvaň – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

38.
Riečka – celé územie obce

39.
Sásová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

40.
Sebedín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

41.
Selce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Čachovo a Fugerov dvor

42.
Slovenská Ľupča – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

43.
Strelníky – celé územie obce

44.
Staré Hory – celé územie obce

45.
Špania Dolina – celé územie obce

46.
Šalková – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

47.
Tajov – celé územie obce

48.
Turecká – celé územie obce

49.
Uľanka – celé územie obce

50.
Vlkanová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

okres Brezno

51.
Bacúch – celé územie obce

52.
Beňuš – celé územie obce

53.
Braväcovo – celé územie obce

54.
Brezno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Halny, Banisko a Breznianska Skalka

55.
Bystrá – celé územie obce

56.
Čierny Balog – celé územie obce

57.
Dolná Lehota – celé územie obce

58.
Drábsko – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

59.
Heľpa – celé územie obce

60.
Horná Lehota – celé územie obce

61.
Hronec – celé územie obce

62.
Jarabá – celé územie obce

63.
Jasenie – celé územie obce

64.
Lom nad Rimavicou – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

65.
Michalová – celé územie obce

66.
Mýto pod Ďumbierom – celé územie obce

67.
Nemecká – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

68.
Osrblie – celé územie obce

69.
Podbrezová – celé územie obce

70.
Pohorelá – celé územie obce

71.
Pohronská Polhora – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačnej oblasti Zbojská

72.
Polomka – celé územie obce

73.
Ráztoka – celé územie obce

74.
Sihla – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

75.
Šumiac – celé územie obce

76.
Telgárt – celé územie obce

77.
Valaská – celé územie obce

78.
Vaľkovňa – celé územie obce

79.
Závadka nad Hronom – celé územie obce

okres Detva

80.
Detva – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

81.
Detvianska Huta – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

82.
Dúbravy – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti osada Iviny

83.
Hriňová celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v miestnych častiach Krivec, Riečka, Priehalina, Zánemecká a Pivnička a osady Snohy a Vrchslatina

84.
Látky – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

okres Revúca

85.
Muráň – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

86.
Muránska Huta – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v rekreačnej oblasti Predná Hora

87.
Muránska Zdychava – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

okres Rimavská Sobota

88.
Klenovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

89.
Tisovec – celé územie obce okrem zastavaného územia a zastavané územie obce v časti Bánovo okres Zvolen

90.
Budča – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

91.
Budička – celé územie obce

92.
Kašova Lehôtka – celé územie obce

93.
Kováčová – celé územie obce

94.
Lukavica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

95.
Lukové – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

96.
Očová – celé územie obce

97.
Rybáre – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

98.
Sampor – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

99.
Sielnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

100.
Sliač – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

101.
Trnie – celé územie obce

102.
Turová – celé územie obce

103.
Veľká Lúka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

104.
Železná Breznica – celé územie obce

105.
Zolná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

okres Žiar nad Hronom

106.
Hronská Dúbrava – celé územie obce

107.
Ihráč – celé územie obce

108.
Jastrabá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

109.
Kľačany – celé územie obce

110.
Krahule – celé územie obce

111.
Kremnica – celé územie obce

112.
Kremnické bane – celé územie obce

113.
Kunešov – celé územie obce

114.
Nevoľné – celé územie obce

115.
Trnavá Hora – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie časti Horná Trnavá Hora

Košický kraj
okres Rožňava

116.
Dobšiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

117.
Rejdová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

118.
Stratená – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

Prešovský kraj
okres Poprad

119.
Batizovce – celé územie obce

120.
Gerlachov – celé územie obce

121.
Hranovnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

122.
Kravany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

123.
Liptovská Teplička – celé územie obce

124.
Lučivná – celé územie obce

125.
Mengusovce – celé územie obce

126.
Mlynica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a časť Krásne Sady

127.
Nižná Šuňava – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

128.
Nová Lesná – celé územie obce

129.
Spišské Bystré – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

130.
Starý Smokovec – celé územie obce

131.
Štôla – celé územie obce

132.
Štrba – celé územie obce

133.
Štrbské Pleso – celé územie obce

134.
uňava – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

135.
Tatranská Javorina – celé územie obce

136.
Tatranská Lomnica – celé územie obce

137.
Veľký Slavkov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie časti Horný Slavkov

138.
Vernár – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

139.
Vikartovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

140.
Ždiar – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

okres Kežmarok

141.
Mlynčeky – celé územie obce

142.
Stará Lesná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

143.
Veľká Lomnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

Trenčiansky kraj
okres Prievidza

144.
Bojnice – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

145.
Brezany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

146.
Čavoj – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

147.
Chrenovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

148.
Chvojnica – celé územie obce

149.
Dlžín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

150.
Dolné Šútovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

151.
Dubnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

152.
Handlová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

153.
Horné Šútovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

154.
Jalovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

155.
Kanianka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

156.
Kľačno – celé územie obce

157.
Lazany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

158.
Lipník – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

159.
Malá Čausa – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

160.
Malinová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

161.
Nedožery – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

162.
Nevidzany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

163.
Nitrianske Pravno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

164.
Poluvsie – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

165.
Poruba – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

166.
Pravenec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

167.
Ráztočno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

168.
Seč – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

169.
Solka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

170.
Temeš – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

171.
Tužina – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

172.
Valaská Belá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

173.
Vyšehradné – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

Žilinský kraj
okres Dolný Kubín

174.
Beňova Lehota – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Kubínska hoľa

175.
Chlebnice – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

176.
Istebné – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

177.
Jasenová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

178.
Kraľovany – celé územie obce

179.
Krivá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

180.
Leštiny – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

181.
Malatiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

182.
Oravská Poruba – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

183.
Osádka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti vrch Varta

184.
Párnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Malá Lučivná

185.
Revišné – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

186.
Veličná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

187.
Vyšný Kubín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

188.
Zábrež – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

189.
Zázrivá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

190.
Žaškov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Dierová okres Liptovský Mikuláš

191.
Beňadiková – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

192.
Beňušovce – celé územie obce

193.
Bobrovček – celé územie obce

194.
Bobrovec – celé územie obce

195.
Bobrovník – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

196.
Bodice – celé územie obce

197.
Bukovina – celé územie obce

198.
Demänová – celé územie obce

199.
Demänovská dolina – celé územie obce

200.
Dlhá Lúka – celé územie obce

201.
Dovalovo – celé územie obce

202.
Dúbrava – celé územie obce

203.
Huty – celé územie obce

204.
Hybe – celé územie obce

205.
Iľanovo – celé územie obce

206.
Ižipovce – celé územie obce

207.
Jakubovany – celé územie obce

208.
Jalovec – celé územie obce

209.
Jamník – celé územie obce

210.
Konská – celé územie obce

211.
Kráľova Lehota – celé územie obce

212.
Kráľovská Ľubela – celé územie obce

213.
Kvačany – celé územie obce

214.
Lazisko – celé územie obce

215.
Liptovská Anna – celé územie obce

216.
Liptovská Kokava – celé územie obce

217.
Liptovská Porúbka – celé územie obce

218.
Liptovská Sielnica – celé územie obce

219.
Liptovské Behárovce – celé územie obce

220.
Liptovské Kľačany – celé územie obce

221.
Liptovské Matiašovce – celé územie obc

222.
Liptovský Hrádok – celé územie obce

223.
Liptovský Ján – celé územie obce

224.
Liptovský Mikuláš – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

225.
Liptovský Ondrej – celé územie obce

226.
Liptovský Peter – celé územie obce

227.
Liptovský Trnovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

228.
Malatíny – celé územie obce

229.
Malé Borové – celé územie obce

230.
Malužiná – celé územie obce

231.
Nižná Boca – celé územie obce

232.
Okoličné – celé územie obce

233.
Partizánska Ľupča – celé územie obce

234.
Pavčina Lehota – celé územie obce

235.
Pavlova Ves – celé územie obce

236.
Ploštín – celé územie obce

237.
Podtureň – celé územie obce

238.
Pribylina – celé územie obce

239.
Prosiek – celé územie obce

240.
Smrečany – celé územie obce

241.
Svätý Kríž – celé územie obce

242.
Svätý Štefan – celé územie obce

243.
Trstené – celé územie obce

244.
Uhorská Ves – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

245.
Vavrišovo – celé územie obce

246.
Važec – celé územie obce

247.
Veľké Borové – celé územie obce

248.
Veterná Poruba – celé územie obce

249.
Vislavice – celé územie obce

250.
Východná – celé územie obce

251.
Vyšná Boca – celé územie obce

252.
Závažná Poruba – celé územie obce

253.
Zemianska Ľubeľa – celé územie obce

254.
Žiar – celé územie obce

okres Martin

255.
Belá - Dulice – celé územie obce

256.
Blatnica – celé územie obce

257.
Bystrička – celé územie obce

258.
Dulice – celé územie obce

259.
Folkušová – celé územie obce

260.
Kláštor pod Znievom – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

261.
Konské – celé územie obce

262.
Krpeľany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

263.
Lazany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

264.
Lipovec – celé územie obce

265.
Martin – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie častí Podháj a Zátručie

266.
Necpaly – celé územie obce

267.
Nolčovo – celé územie obce

268.
Podhradie – celé územie obce

269.
Priekopa – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

270.
Ratkovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

271.
Sklabiňa – celé územie obce

272.
Sklabinský Podzámok – celé územie obce

273.
Šútovo – celé územie obce

274.
Trebostovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

275.
Trnovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

276.
Turany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Trusalová

277.
Turčianska Štiavnička – celé územie obce

278.
Turčianske Jaseno – celé územie obce

279.
Turčianske Kľačany – celé územie obce

280.
Valča – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti strediska Snowland Valčianska dolina

281.
Vrícko – celé územie obce

282.
Vrútky – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a mestská časť Kolónia – Hviezda a Karvaša - Blahovca

283.
Záborie – celé územie obce

284.
Záturčie – celé územie obce okrem zastavaného územia obce okres Námestovo

285.
Babín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

286.
Hruštín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Vasiľovská hoľa

287.
Lokca – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

288.
Námestovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

289.
Oravská Lesná – celé územie obce okrem zastavaného územia

290.
Ťapešovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

291.
Vasiľov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

292.
Vavrečka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

okres Ružomberok

293.
Bešeňová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

294.
Hrboltová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

295.
Hubová – celé územie obce

296.
Kalameny – celé územie obce

297.
Komjatná – celé územie obce

298.
Likavka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

299.
Liptovská Lúžna – celé územie obce

300.
Liptovská Osada – celé územie obce

301.
Liptovská Štiavnica – celé územie obce

302.
Liptovská Teplá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

303.
Liptovské Revúce – celé územie obce

304.
Liptovské Sliače – celé územie obce

305.
Lisková – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

306.
Lúčky – celé územie obce

307.
Ludrová – celé územie obce

308.
Ľubochňa – celé územie obce

309.
Madočany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

310.
Martinček – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

311.
Potok – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

312.
Ružomberok – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Biely potok, Podsuchá, Veľká a Malá Smrekovica, sídlisko Kľačno, Malinô Brdo, Vlkolínec, Hrabovo a Terlenská dolina

313.
Stankovany – celé územie obce

314.
Štiavnička – celé územie obce

315.
Švošov – celé územie obce

316.
Turík – celé územie obce

317.
Valaská Dubová – celé územie obce

okres Turčianske Teplice

318.
Abramová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

319.
Brieštie – celé územie obce

320.
Budiš – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

321.
Čremošné – celé územie obce

322.
Dolná Štubňa – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

323.
Dolný Turček – celé územie obce

324.
Dubové – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

325.
Háj – celé územie obce

326.
Horná Štubňa – celé územie obce

327.
Horný Turček – celé územie obce

328.
Jasenovo – celé územie obce

329.
Mošovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

330.
Ondrášová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

331.
Polerieka – celé územie obce

332.
Rakša – celé územie obce

333.
Rudno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

334.
Sklené – celé územie obce

335.
Slovenské Pravno – celé územie obce

okres Tvrdošín

336.
Habovka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

337.
Oravice – celé územie obce

338.
Oravský Biely Potok – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

339.
Tichá Dolina – celé územie obce

340.
Vitanová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

341.
Zuberec – celé územie obce

okres Žilina

342.
Belá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

343.
Čičmany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

344.
Dolná Tižina – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

345.
Ďurčiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

346.
Fačkov – celé územie obce

347.
Kamenná Poruba – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

348.
Krasňany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

349.
Kunerád – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

350.
Nezbudská Lúčka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Chata pod Suchým a chatová osada v lokalite Jánošíkovo v doline Hoskora

351.
Poluvsie nad Rajčankou – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

352.
Rajec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

353.
Rajecká Lesná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

354.
Stráňavy – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

355.
Stránske – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

356.
Strečno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

357.
Terchová – celé územie obce

358.
Turie – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

359.
Varín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti pod Jedľovinou

360.
Višňové – celé územie obce okrem zastavaného územia obce“.

38.
V prílohe č. 19a Spôsob vypĺňania tlačiva ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU PODĽA § 98 ZÁKONA sa doterajší piaty bod označuje ako šiesty bod a doterajší šiesty bod sa označuje ako piaty bod.
39.
Príloha č. 19a znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 19a k vyhláške č. 371/2015 Z. z.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:

„26a) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26b) Napríklad zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.“.

40.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „Napríklad § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2003 Z. z.“ sa nahrádza citáciou „Napríklad § 22 ods. 6 zákona č. 56/2018 Z. z.“.
41.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov“ sa nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z., nariadenie vlády č. 148/2016 Z. z.“.
42.
V prílohe č. 22 sa časť I. dopĺňa sedemnástym bodom, ktorý znie:

„17.
vyhodnotenie stavu plnenia technických požiadaviek, ako aj požiadaviek a podmienok ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie v súlade s § 92 ods. 4 zákona, na rozšírenie rozsahu činností spracovateľskej autorizácie v súlade s § 93 ods. 2 písm. b) zákona a pri zmene technológie v spôsobe nakladania s odpadom v súlade s § 93 ods. 2 písm. c) zákona.“.

43.
Príloha č. 24 znie:

„Príloha č. 24k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 4),
- smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 34),
- smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a
- smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8. 2. 2013).

2.
Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24. 9. 1996; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22. 11. 2008).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).

5.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/1127 z 10. júla 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 184, 11. 7. 2015).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).“.

44.
Slová „povrchová úprava terénu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky vrátane príloh nahrádzajú slovami „spätné zasypávanie“ v príslušnom tvare.
45.
Slová „viacvrstvové kombinované materiály“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „kompozitné obaly“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 5, 7 až 16, 19, 33 až 37 a 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021 a čl. I bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Ján Budaj v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore