Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 348/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022


Platnosť od: 05.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 348/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 348/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. a), d), q), r), s), ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

1.

§ 2 a 3 sa vypúšťajú.

2.

V § 9 ods. 6 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

3.

V § 11 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladá slovo „riadený“.

4.

V § 11 ods. 13 písm. a) sa slová „v ktorom sa táto malá kompostáreň nachádza“ nahrádzajú slovami „ktorá ...

5.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pochádzajúcich ...

7.

V § 14 ods. 8 písm. a) druhý bod znie:

„2. zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú domácnosť počas kalendárneho ...

8.

V § 14 ods. 8 písm. b) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „na požiadanie vlastníka alebo správcu,“.

9.

V § 14 ods. 8 písm. b) druhý bod znie:

„2. zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú komplexnú bytovú výstavbu ...

10.

V § 14 ods. 9 druhej vete sa za slovom „odvozu“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá musí byť najmenej jedenkrát ...

11.

V § 14 odsek 10 znie:

„(10) Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odsekov 8 a 9 sa môže vykonávať ...

12.

V § 14 ods. 11 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

13.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15) Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ...

14.

V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „kalendárny rok“ vkladá čiarka a slová „patrí do rovnakej kategórie ...

15.

V § 15 ods. 4 sa za slová „za kalendárny rok“ vkladá čiarka a slová „kategórie obcí podľa hustoty obyvateľstva“. ...

16.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak, že a) zberná nádoba na odpad sa umiestni ...

17.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa na zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého použije plastová zberná nádoba, jej ...

18.

V § 19 odsek 1 znie:

„(1) Žiadosť o registráciu podľa § 98 ods. 1 až 4 zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného ...

19.

V § 20 ods. 3 tretej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.

20.

V § 27 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
preukázanie vlastníckeho práva alebo nájomného vzťahu formou lízingu zariadenia.“.

21.

V nadpise § 35 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.

22.

V § 35 ods. 1, 3 a 4 úvodných vetách sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Napríklad § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. ...

24.

V § 35 ods. 2 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľnej“.

25.

V § 39 ods. 1 písm. f) sa slovo „prevádzky“ nahrádza slovom „činnosti“.

26.

V § 39 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
fotodokumentáciu pozemku pred začatím činnosti spätného zasypávania,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

27.

V § 39 odsek 2 znie:

„(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je a) kópia povolenia stavebného úradu na terénne úpravy, ktorými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.“.

28.

V § 41a ods. 1 úvodnej vete sa odkaz „21a)“ nahrádza odkazom „21aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:

„21aa) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu ...

29.

V nadpise § 42 sa na konci pripájajú tieto slová: „a žiadosti o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú ...

30.

§ 42 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:

„(6) Žiadosť o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak ...

31.

Za § 58a sa vkladá § 58b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 58b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Organizácia zodpovednosti výrobcov ...

32.

Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1k vyhláške č. 371/2015 Z. z. OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1. ZÁKLADNÉ ...

33.

Príloha č. 3 sa vypúšťa.

34.

Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5k vyhláške č. 371/2015 Z. z. OSNOVA PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) Čl. 3 bod 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, ...

35.

Za prílohu č. 10a sa vkladá príloha č. 10b, ktorá znie:

„Príloha č. 10b k vyhláške č. 371/2015 Z. z. MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA FREKVENCIU ODVOZU A DRUH ZBERNÝCH ...

36.

Príloha č. 13 znie:

„Príloha č. 13k vyhláške č. 371/2015 Z. z. KATEGORIZÁCIA OBCÍ Z HĽADISKA POČTU OBYVATEĽOV OBCE, Z HĽADISKA ...

37.

Príloha č. 19 znie:

„Príloha č. 19k vyhláške č. 371/2015 Z. z. ÚZEMIA A ICH ČASTI, V KTORÝCH JE DRŽITEĽ ODPADU POVINNÝ ZABEZPEČIŤ ...

38.

V prílohe č. 19a Spôsob vypĺňania tlačiva ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU PODĽA § 98 ZÁKONA sa doterajší piaty ...

39.

Príloha č. 19a znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 19a k vyhláške č. 371/2015 Z. z.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:

„26a) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 26b) Napríklad zákon č. 514/2009 ...

40.

V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „Napríklad § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. ...

41.

V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov“ ...

42.

V prílohe č. 22 sa časť I. dopĺňa sedemnástym bodom, ktorý znie:

„17. vyhodnotenie stavu plnenia technických požiadaviek, ako aj požiadaviek a podmienok ustanovených ...

43.

Príloha č. 24 znie:

„Príloha č. 24k vyhláške č. 371/2015 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica ...

44.

Slová „povrchová úprava terénu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky vrátane príloh nahrádzajú ...

45.

Slová „viacvrstvové kombinované materiály“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 5, 7 až 16, 19, 33 až 37 a 40, ktoré ...

Ján Budaj v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore