Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat 18/2001 účinný od 01.02.2001

Platnosť od: 27.01.2001
Účinnosť od: 01.02.2001
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Veterinárna starostlivosť, Chovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat 18/2001 účinný od 01.02.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 18/2001 s účinnosťou od 01.02.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 33 ods. ...

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)

kontrole úžitkovosti hospodárskych zvierat,

b)

kontrole dedičnosti a testovaní úžitkových vlastností hospodárskych zvierat,

c)

kontrole zdravia, kontrole dedičnosti a testovaní zdravia hospodárskych zvierat,

d)

hodnotení zovňajška hospodárskych zvierat,

e)

založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra a vedení predpísanej ...

f)

overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

§ 2
Na účely tejto vyhlášky
a)

kontrola úžitkovosti hospodárskych zvierat je základné šľachtiteľské opatrenie, ktorého cieľom ...

b)

kontrola dedičnosti hospodárskych zvierat (ďalej len „genetické hodnotenie“) je šľachtiteľské ...

c)

kontrola zdravia a genetické hodnotenie zdravia hospodárskych zvierat je šľachtiteľské opatrenie, ...

d)

hodnotenie hospodárskych zvierat sú postupy stanovenia alebo odhadu rodokmeňovej, úžitkovej a plemennej ...

e)

overovanie pôvodu hospodárskych zvierat je overovanie pravosti biologického pôvodu zvieraťa, ktorý ...

f)

predpísaná evidencia je evidencia základných údajov slúžiaca na presnú identifikáciu plemenného ...

g)

hydinou sú druhy Gallus domesticus, morky, kačice, husi, perličky, kačice pižmové, bažanty, japonské ...

DRUHÁ ČASŤ

HOVÄDZÍ DOBYTOK

§ 3
Kontrola úžitkovosti
a)

mliekovej úžitkovosti,

b)

mäsovej úžitkovosti,

c)

výkrmnosti a jatočnej hodnoty,

d)

rastu a vývoja,

e)

nepriamych úžitkových vlastností.

§ 4
Kontrola mliekovej úžitkovosti
(1)

Kontrola mliekovej úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zisťovania množstva vyprodukovaného ...

(2)

Kontrola mliekovej úžitkovosti sa vykonáva priamo v chovoch na žiadosť chovateľov na základe ...

(3)

Poverená plemenárska organizácia môže kontrolu mliekovej úžitkovosti v chove zaviesť, ak

a)

zvieratá zaradené do kontroly mliekovej úžitkovosti sú trvalo označené a evidované1) poverenou ...

b)

dojnice zaradené do kontroly mliekovej úžitkovosti sú ustajnené v tej istej maštali,

c)

úroveň mliekovej a reprodukčnej úžitkovosti je vzhľadom na plemennú príslušnosť na primeranej ...

d)

technologické systémy chovu a osobitne technológie dojenia umožňujú spoľahlivé vykonávanie ...

e)

zdravotná situácia v chove zodpovedá požadovaným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly ...

§ 5
Kontrola mäsovej úžitkovosti
(1)

Kontrola mäsovej úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho hodnotenia reprodukčných ukazovateľov ...

(2)

Kontrola mäsovej úžitkovosti sa vykonáva priamo v chovoch na žiadosť chovateľov na základe zmluvy ...

(3)

Poverená plemenárska organizácia môže kontrolu mäsovej úžitkovosti v chove zaviesť, ak

a)

zvieratá zaradené do kontroly mäsovej úžitkovosti sú trvalo označené a evidované1) poverenou ...

b)

technologické systémy chovu a osobitne technológie manipulácie so zvieratami mäsových plemien ...

c)

zdravotná situácia v chove zodpovedá požadovaným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly ...

(4)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly mäsovej úžitkovosti a pravidelne ...

§ 6
Kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty
(1)

Kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty sa vykonáva pri plemenách kombinovaného a mäsového úžitkového ...

(2)

Kontrola výkrmnosti v rámci testu vlastnej úžitkovosti plemenníkov sa vykonáva v odchovniach plemenných ...

(3)

Kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty potomstva testovaných býkov sa vykonáva v staniciach výkrmnosti ...

(4)

Údaje získané z testu vlastnej úžitkovosti a testu potomstva sa používajú pri genetickom hodnotení ...

§ 7
Kontrola rastu a vývoja
(1)

Kontrola rastu a vývoja sa vykonáva kontrolou úžitkovosti teliat a mladého hovädzieho dobytka. ...

(2)

Kontrola teliat a mladého hovädzieho dobytka sa vykonáva priamo v chovoch na žiadosť chovateľov ...

(3)

Poverená plemenárska organizácia môže kontrolu teliat a mladého hovädzieho dobytka v chove zaviesť, ...

a)

zvieratá zaradené do kontroly sú trvalo označené a evidované1) poverenou plemenárskou organizáciou, ...

b)

zdravotná situácia v chove zodpovedá požadovaným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly ...

(4)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly teliat a mladého hovädzieho dobytka ...

§ 8
Kontrola nepriamych úžitkových vlastností
(1)

Nepriame úžitkové vlastnosti sú neoddeliteľnou súčasťou moderných šľachtiteľských programov ...

(2)

Hodnotenie dojiteľnosti, perzistencie laktácie a počtu somatických buniek v mlieku vykonáva poverená ...

(3)

Hodnotenie priebehu pôrodov a podielu mŕtvo narodených teliat sa vykonáva priamo v chovoch. Kontrolu ...

(4)

Hodnotenie prežiteľnosti a dĺžky produkčného veku komplexne zabezpečuje poverená plemenárska ...

§ 9
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností

Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú na účely určenia alebo ...

§ 10
Genetické hodnotenie
(1)

Genetickým hodnotením je genetické hodnotenie

a)

mliekovej úžitkovosti,

b)

nepriamych úžitkových vlastností,

c)

mäsovej úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty.

(2)

Genetické hodnotenie môže vykonávať len poverená plemenárska organizácia svojimi odborne spôsobilými ...

(3)

Do genetického hodnotenia mliekovej úžitkovosti, genetického hodnotenia dojiteľnosti a ďalších ...

a)

všetky do inseminácie vybrané plemenníky uznaných mliekových a kombinovaných plemien, pre ktoré ...

b)

všetky plemennice uvedených plemien, ktoré sa do plemenitby vybrali ako matky býkov,

c)

plemennice vyššie uvedených plemien v chovoch so zavedenou kontrolou mliekovej úžitkovosti a ďalších ...

(4)

Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti a genetické hodnotenie nepriamych úžitkových vlastností ...

(5)

Do genetického hodnotenia mäsovej úžitkovosti a výkrmnosti a jatočnej hodnoty sa zaraďujú uznanými ...

(6)

Genetické hodnotenie mäsovej úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty sa uskutočňuje skúškami ...

a)

výkrmnosti a jatočnej hodnoty samčieho potomstva skúšaných plemenníkov v uznaných zariadeniach, ...

b)

výkrmnosti samčieho potomstva skúšaných plemenníkov v poľných testoch v chovoch uznaných chovateľskou ...

(7)

Poverené plemenárske organizácie vykonávajú genetické hodnotenie na základe zmlúv uzavretých ...

(8)

Poverené plemenárske organizácie spracúvajú a zverejňujú výsledky genetického hodnotenia najmenej ...

(9)

Súčasťou genetického hodnotenia je lineárne hodnotenie zovňajška potomstva plemenných býkov ...

(10)

Sledovanie a vyhodnocovanie ďalších údajov v genetickom hodnotení sa vykonávajú podľa podmienok ...

§ 11
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie zdravia a testovanie zdravia
a)

býčkov v odchovniach plemenných býkov,

b)

plemenných býkov v inseminačných staniciach,

c)

potenciálnych matiek plemenných býkov,

d)

plemenníc v šľachtiteľských chovoch, vo vybraných chovoch a v chovoch s matkami plemenných býkov, ...

e)

všetkých prvôstok v kontrole úžitkovosti,

f)

plemenníc darkýň embryí,

g)

potomstva plemenných býkov zaradených do testácie,

h)

v ďalších chovoch určených Štátnou veterinárnou správou Slovenskej republiky.2)

§ 12
Hodnotenie hovädzieho dobytka a hodnotenie zovňajška
(1)

Hodnotenie sa vykonáva v rámci určitej populácie na účely výberu kvalitných plemenných zvierat ...

(2)

Hovädzí dobytok sa v závislosti od veku, telesného vývinu, poznania miery jeho úžitkovosti a ...

a)

pôvodu a miery úžitkovosti predkov,

b)

plemenného a úžitkového typu, konštitúcie a zovňajška,

c)

výsledkov kontroly miery vlastnej úžitkovosti,

d)

výsledkov genetického hodnotenia výkonnosti potomkov alebo ďalších príbuzných jedincov,

e)

výsledkov kontroly zdravia a genetického hodnotenia zdravia.

(3)

Hodnotenie vykonávajú

a)

výberové komisie pre jednotlivé skupiny plemien hovädzieho dobytka,

b)

poverené plemenárske organizácie a uznané chovateľské organizácie svojimi odborne spôsobilými ...

c)

uznané chovateľské organizácie svojimi odborne spôsobilými zamestnancami (hodnotiteľmi), ak ide ...

§ 13
Založenie a vedenie plemennej knihy, založenie a vedenie plemenného registra a vedenie predpísanej ...
(1)

Plemenná kniha a plemenný register dokumentujú cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej ...

(2)

V plemennej knihe a plemennom registri sa evidujú najmä identifikačné údaje zvieraťa, názov chovateľa, ...

(3)

Potvrdenie o pôvode je doklad o zápise zvierat v plemennej knihe alebo v plemennom registri vystavený ...

§ 14
Overovanie pôvodu
(1)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého ...

(2)

Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami ...

(3)

Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.

(4)

Overovanie pôvodu sa vykonáva, ak ide o

a)

plemenné býky pred ich zaradením do plemenitby,

b)

potenciálne matky býkov,

c)

teľatá – býčky od troch rokov veku vybrané do odchovní plemenných býkov,

d)

potomstvo testovaných plemenných býkov náhodne,

e)

potomstvo testovaných plemenných býkov vykúpených do stanice výkrmnosti a jatočnej hodnoty v ...

f)

zvieratá v chovoch uznaných ako šľachtiteľské náhodne v rozsahu určenom uznanou chovateľskou ...

(5)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie ...

(6)

Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným ...

TRETIA ČASŤ

KONE

§ 15
Kontrola úžitkovosti
(1)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zisťovania a hodnotenia úžitkových ...

(2)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva

a)

základnou kontrolou úžitkovosti žrebcov počas testovacieho obdobia ukončeného skúškami výkonnosti ...

b)

špeciálnou kontrolou úžitkovosti žrebcov, ktoré neabsolvovali skúšky výkonnosti v uznaných ...

c)

kontrolou úžitkovosti kobýl pripravovaných do plemenitby v šľachtiteľských a chránených chovoch, ...

d)

kontrolou úžitkovosti, skúškami výkonnosti anglického plnokrvníka a klusákov na dostihoch.

(3)

Kontrolu úžitkovosti vykonávajú uznané chovateľské organizácie na žiadosť chovateľov alebo ...

§ 16
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností

Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú na účely určenia alebo ...

§ 17
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia
(1)

Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia sa vykonávajú pri plemenných koňoch ...

(2)

Kontrola zdravia a testovanie zdravia sa okrem odseku 1 vykonávajú v chovoch určených Štátnou ...

§ 18
Hodnotenie koní a hodnotenie zovňajška
(1)

Hodnotenie sa vykonáva v rámci určitej populácie na účely výberu kvalitných plemenných zvierat ...

(2)

Kone sa v závislosti od veku, telesného vývinu, poznania ich úžitkovosti a poznania úžitkovosti ...

a)

pôvodu a úžitkovosti ich predkov,

b)

plemenného a úžitkového typu, konštitúcie a zovňajška,

c)

výsledkov kontroly úžitkovosti,

d)

výsledkov genetického hodnotenia,

e)

výsledkov kontroly zdravia a genetického hodnotenia zdravia.

(3)

Hodnotenie vykonáva

a)

výberová komisia,

b)

poverená plemenárska organizácia a uznané chovateľské organizácie svojimi odborne spôsobilými ...

§ 19
Založenie a vedenie plemennej knihy, založenie a vedenie plemenného registra a vedenie predpísanej ...
(1)

Plemenná kniha a plemenný register dokumentujú cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej ...

(2)

V plemennej knihe a plemennom registri sa evidujú najmä identifikačné údaje zvieraťa, názov chovateľa, ...

(3)

Potvrdenie o pôvode je doklad o zápise zvierat v plemennej knihe alebo v plemennom registri vystavený ...

§ 20
Overovanie pôvodu
(1)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého ...

(2)

Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami ...

(3)

Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.

(4)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie, ...

(5)

Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OŠÍPANÉ

§ 21
Kontrola úžitkovosti
(1)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zisťovania ukazovateľov reprodukčnej ...

(2)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva priamo v chovoch alebo v uznaných skúšobných zariadeniach.

(3)

Kontrole úžitkovosti podliehajú šľachtiteľské chovy, iné šľachtiteľské jednotky a inseminačné ...

(4)

Kontrola úžitkovosti v úžitkových chovoch sa vykonáva na žiadosť chovateľa, ktorú predkladá ...

(5)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva pri kančekoch a kancoch, prasničkách a prasniciach, ktoré sú ...

(6)

Kontrola úžitkovosti sa riadi podľa jednotného systému na získavanie, spracúvanie, vyhodnocovanie ...

(7)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva

a)

kontrolou reprodukčných vlastností kancov a prasníc vykonávanou v poľných testoch,

b)

skúškami vlastnej úžitkovosti mladých plemenných ošípaných vykonávanými v poľnom teste,

c)

skúškami výkrmnosti a jatočnej hodnoty vykonávanými v staničnom teste,

d)

skúškami kvality mäsa vykonávanými v poľných testoch a staničných testoch.

(8)

Kontrole úžitkovosti reprodukčných vlastností podliehajú

a)

kance a prasnice v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách,

b)

kance v inseminačných staniciach,

c)

kance a prasnice v úžitkových chovoch, v ktorých sa zaviedla kontrola úžitkovosti.

(9)

Kontrole vlastnej úžitkovosti v poľnom teste podliehajú všetky kančeky a prasničky zo šľachtiteľských ...

(10)

Kontrole kvality mäsa v rámci skúšok vlastnej úžitkovosti vykonávaných v poľných testoch podliehajú ...

a)

vybrané kančeky a prasničky materských plemien zo šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských ...

b)

vybrané kančeky a prasničky otcovských plemien zo šľachtiteľských chovov.

(11)

Kontrole úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty vrátane skúšok kvality mäsa vykonávaných ...

a)

všetky kance pôsobiace v šľachtiteľských chovoch,

b)

vybrané kance z iných šľachtiteľských jednotiek,

c)

vybrané prasnice zo šľachtiteľských chovov a z iných šľachtiteľských jednotiek,

d)

vybrané kance z inseminačných staníc,

e)

vybrané kance a prasnice z chovov, v ktorých sa zaviedla kontrola úžitkovosti,

f)

finálne produkty úžitkového hybrida.

(12)

Kontrola úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty sa vykonáva v uznaných skúšobných zariadeniach ...

(13)

Kontrolu úžitkovosti v šľachtiteľských chovoch, iných šľachtiteľských jednotkách a chovoch ...

(14)

Kontrolu úžitkovosti kancov v inseminačných staniciach vykonáva poverená plemenárska organizácia ...

(15)

Údaje ukazovateľov úžitkovosti spracúva, vyhodnocuje a uchováva poverená plemenárska organizácia ...

(16)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; ...

§ 22
Genetické hodnotenie
(1)

Genetické hodnotenie vykonáva poverená plemenárska organizácia a uskutočňuje sa pomocou viacznakového ...

(2)

Genetické hodnotenie sa vykonáva ako hodnotenie

a)

reprodukčných ukazovateľov z poľných testov,

b)

ukazovateľov vlastnej úžitkovosti z poľných testov,

c)

ukazovateľov výkrmnosti a jatočnej hodnoty zo staničných testov.

(3)

Odhad plemennej hodnoty sa počíta pre jednotlivé kvantitatívne a kvalitatívne úžitkové vlastnosti. ...

(4)

Odhad plemennej hodnoty sa počíta na kančeky a kance, prasničky a prasnice materských a otcovských ...

(5)

Odhad plemennej hodnoty sa počíta na kance materských a otcovských plemien v inseminačných staniciach, ...

(6)

Poverená plemenárska organizácia spracúva a zverejňuje výsledky genetického hodnotenia v pravidelných ...

§ 23
Kontrola zdravia
a)

kancov a prasníc, ako aj ich potomstva v šľachtiteľských chovoch,

b)

kancov v inseminačných staniciach,

c)

kancov a prasníc v iných šľachtiteľských jednotkách,

d)

ošípaných z úžitkových chovov s kontrolou úžitkovosti,

e)

ošípaných na selekčných a sanitných bitúnkoch,

f)

ošípaných v skúšobných zariadeniach výkrmnosti a jatočnej hodnoty a v odchovniach plemenných ...

§ 24
Hodnotenie ošípaných a hodnotenie zovňajška
(1)

Hodnotenie sa vykonáva v rámci určitej populácie na účely výberu kvalitných plemenných zvierat ...

(2)

Ošípané sa v závislosti od veku, telesného vývinu, poznania miery ich úžitkovosti a poznania ...

a)

pôvodu a miery úžitkovosti predkov,

b)

plemenného a úžitkového typu, konštitúcie a zovňajška,

c)

výsledkov kontroly úžitkovosti a miery vlastnej úžitkovosti,

d)

výsledkov genetického hodnotenia, miery úžitkovosti potomkov alebo ďalších príbuzných jedincov, ...

e)

výsledkov kontroly zdravia.

(3)

Hodnotenie vykonávajú

a)

výberové komisie,

b)

poverené plemenárske organizácie a uznané chovateľské organizácie svojimi odborne spôsobilými ...

(4)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky hodnotenia a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie ...

§ 25
Založenie a vedenie plemennej knihy, založenie a vedenie plemenného registra a vedenie predpísanej ...
(1)

Plemenná kniha a plemenný register dokumentujú cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej ...

(2)

V plemennej knihe a plemennom registri sa evidujú najmä identifikačné údaje zvieraťa, názov chovateľa, ...

(3)

Potvrdenie o pôvode je doklad o zápise zvierat v plemennej knihe alebo v plemennom registri vystavený ...

§ 26
Overovanie pôvodu
(1)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého ...

(2)

Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami ...

(3)

Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.

(4)

Overovanie pôvodu sa vykonáva, ak ide o

a)

plemenné kance pred ich zaradením do plemenitby,

b)

skupiny zvierat z testovacích staníc vybraných po danom otcovi náhodne.

(5)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie ...

(6)

Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným ...

PIATA ČASŤ

OVCE A KOZY

§ 27
Kontrola úžitkovosti oviec
(1)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zisťovania a hodnotenia úžitkových ...

(2)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou

a)

reprodukčných vlastností,

b)

intenzity rastu jahniat,

c)

mliekovej úžitkovosti.

(3)

Kontrola úžitkovosti je kontrolou

a)

reprodukčných vlastností v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách bez ...

b)

intenzity rastu jahniat v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách bez ohľadu ...

c)

mliekovej úžitkovosti vo vybraných šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách ...

(4)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v chovoch na žiadosť chovateľa na základe zmluvy s poverenou ...

(5)

Poverená plemenárska organizácia môže kontrolu úžitkovosti v chove zaviesť, ak

a)

navrhované zvieratá do kontroly úžitkovosti sú trvalo označené,

b)

technologické systémy chovu, úroveň výživy, organizácia práce a zooveterinárna starostlivosť ...

c)

zdravotná situácia v chove zodpovedá ustanoveným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly ...

(6)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; ...

§ 28
Kontrola úžitkovosti kôz
(1)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zistenia a hodnotenia úžitkových vlastností ...

(2)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou

a)

reprodukčných vlastností,

b)

mliekovej úžitkovosti.

(3)

Kontrole reprodukčných vlastností a kontrole mliekovej úžitkovosti podliehajú kozy v šľachtiteľských ...

(4)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v chovoch na žiadosť chovateľa na základe zmluvy s poverenou ...

(5)

Poverená plemenárska organizácia môže kontrolu úžitkovosti v chove zaviesť, ak

a)

zvieratá zaradené do kontroly úžitkovosti sú trvalo označené,

b)

v chove zaradenom do kontroly úžitkovosti je minimálne 30 kôz alebo v rámci jedného kontrolného ...

c)

technologické systémy chovu, úroveň výživy, organizácia a zooveterinárna starostlivosť sú ...

d)

zdravotná situácia v chove zodpovedá ustanoveným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly ...

(6)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; ...

§ 29
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností oviec a kôz

Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností oviec a kôz sa vykonávajú na účely ...

§ 30
Genetické hodnotenie oviec
(1)

Genetické hodnotenie sa vykonáva genetickým hodnotením

a)

reprodukčných schopností podľa indexu reprodukcie bahníc,

b)

intenzity rastu jahniat,

c)

mliekovej úžitkovosti,

d)

výkrmnosti a jatočnej hodnoty.

(2)

Genetické hodnotenie reprodukčných schopností a genetické hodnotenie intenzity rastu jahniat sa ...

(3)

Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti sa vykonáva pri baranoch z chovov zapojených do kontroly ...

(4)

Genetické hodnotenie výkrmnosti a jatočnej hodnoty sa vykonáva pri baranoch zo šľachtiteľských ...

(5)

Genetické hodnotenie výkrmnosti a jatočnej hodnoty sa vykonáva skúškami výkrmnosti a jatočnej ...

(6)

Poverená plemenárska organizácia vykonáva genetické hodnotenie na základe zmlúv s chovateľmi, ...

(7)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky genetického hodnotenia a pravidelne ich zverejňuje; ...

§ 31
Genetické hodnotenie kôz
(1)

Genetické hodnotenie sa vykonáva genetickým hodnotením

a)

reprodukčných schopností podľa indexu reprodukcie,

b)

mliekovej úžitkovosti.

(2)

Genetické hodnotenie sa vykonáva pri plemenných capoch v šľachtiteľských chovoch.

(3)

Poverená plemenárska organizácia vykonáva genetické hodnotenie na základe zmlúv s chovateľmi, ...

(4)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky genetického hodnotenia a pravidelne ich zverejňuje; ...

§ 32
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia oviec a kôz
a)

plemenných baranoch v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách, v inseminačných ...

b)

bahniciach v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách,

c)

v ďalších chovoch určených Štátnou veterinárnou správou Slovenskej republiky.

§ 33
Hodnotenie oviec a kôz a hodnotenie zovňajška
(1)

Hodnotenie sa vykonáva na účely výberu kvalitných plemenných zvierat a ich plemenitby s cieľom ...

(2)

Ovce a kozy sa v závislosti od veku, telesného vývinu, poznania ich úžitkovosti a poznania úžitkovosti ...

a)

pôvodu, miery úžitkovosti predkov,

b)

plemenného a úžitkového typu, konštitúcie a zovňajška,

c)

výsledkov kontroly miery vlastnej úžitkovosti,

d)

výsledkov genetického hodnotenia, miery úžitkovosti potomkov alebo ďalších príbuzných jedincov, ...

e)

výsledkov kontroly zdravia a genetického hodnotenia zdravia.

(3)

Hodnotenie vykonávajú

a)

výberové komisie hodnotením plemenníkov,

b)

uznané chovateľské organizácie a poverená plemenárska organizácia svojimi odborne spôsobilými ...

§ 34
Založenie a vedenie plemennej knihy, založenie a vedenie plemenného registra a vedenie predpísanej ...
(1)

Plemenná kniha a plemenný register dokumentujú cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej ...

(2)

V plemennej knihe a plemennom registri sa evidujú najmä identifikačné údaje zvieraťa, názov chovateľa, ...

(3)

Potvrdenie o pôvode je doklad o zápise zvierat v plemennej knihe alebo plemennom registri vystavený ...

§ 35
Overovanie pôvodu oviec a kôz
(1)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého ...

(2)

Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami ...

(3)

Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.

(4)

Overovanie pôvodu pri ovciach sa vykonáva, ak ide o

a)

plemenné barany pôsobiace v chovoch na základe výberu poverenej plemenárskej organizácie a chovateľov, ...

b)

vybrané plemenné baránky pripravované na základný výber zo šľachtiteľských chovov a pri ich ...

(5)

Overovanie pôvodu pri ovciach sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej ...

(6)

Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným ...

ŠIESTA ČASŤ

HYDINA

§ 36
Kontrola úžitkovosti
(1)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zistenia a hodnotenia úrovne úžitkových ...

(2)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou

a)

reprodukčných vlastností,

b)

rastovej intenzity,

c)

výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty.

(3)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v

a)

šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách,

b)

samostatných liahenských zariadeniach, ktoré nakupujú násadové vajcia z uznaných chovov.

(4)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v chovoch na žiadosť chovateľa na základe zmluvy s poverenou ...

(5)

Poverená plemenárska organizácia vykonáva kontrolu úžitkovosti v chove, ak

a)

je známy pôvod,

b)

v chove sa uskutočňuje zámerná selekcia a plemenitba s určeným chovateľským cieľom,

c)

technologický systém chovu, úroveň výživy, organizácia práce a zooveterinárna starostlivosť ...

d)

zdravotná situácia chovu zodpovedá ustanoveným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly úžitkovosti ...

(6)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; ...

§ 37
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností
(1)

Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú na účely určenia alebo ...

(2)

Genetické hodnotenie sa vykonáva genetickým hodnotením

a)

reprodukčných vlastností,

b)

rastovej intenzity,

c)

výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty.

(3)

Genetické hodnotenie vykonáva poverená plemenárska organizácia.

(4)

Genetické hodnotenie úžitkových vlastností sa vykonáva v

a)

šľachtiteľských chovoch,

b)

testovacích staniciach kontroly úžitkovosti,

c)

chránených chovoch.

(5)

Genetickému hodnoteniu reprodukčných vlastností a rastovej intenzity podliehajú obidve pohlavia ...

(6)

Genetické hodnotenie výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty sa vykonáva v chovoch navrhnutých uznávacou ...

(7)

Poverená plemenárska organizácia vykonáva genetické hodnotenie na základe zmluvy s chovateľmi, ...

(8)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky genetického hodnotenia a pravidelne ich zverejňuje; ...

§ 38
Kontrola zdravia a genetické hodnotenie zdravia
(1)

Kontrola zdravia a genetické hodnotenie zdravia sa vykonávajú kontrolou zdravia samičieho a samčieho ...

(2)

Kontrola zdravia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.4)

§ 39
Hodnotenie hydiny a hodnotenie zovňajška
(1)

Hodnotenie sa vykonáva v rámci určitej populácie na účely výberu kvalitných plemenných zvierat ...

(2)

Hydina sa v závislosti od veku, telesného vývinu, poznania jej úžitkovosti a poznania úžitkovosti ...

a)

pôvodu predkov,

b)

plemenného a úžitkového typu, konštitúcie a zovňajška,

c)

výsledkov vlastnej kontroly úžitkovosti,

d)

výsledkov kontroly zdravia.

(3)

Hodnotenie vykonáva uznávacia komisia v súčinnosti s orgánmi veterinárnej starostlivosti.

§ 40
Overovanie pôvodu
(1)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého ...

(2)

Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami ...

(3)

Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.

(4)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie ...

(5)

Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným ...

SIEDMA ČASŤ

PŠTROSY

§ 41
Kontrola úžitkovosti
(1)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zistenia a hodnotenia úrovne úžitkových ...

(2)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou

a)

reprodukčných vlastností,

b)

rastovej intenzity,

c)

výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty.

(3)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v

a)

šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách.

b)

samostatných liahenských zariadeniach, ktoré nakupujú násadové vajcia z uznaných chovov.

(4)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v chovoch na žiadosť chovateľa na základe zmluvy s poverenou ...

(5)

Poverená plemenárska organizácia vykonáva kontrolu úžitkovosti v chove, ak

a)

sú v chove najmenej štyri nosnice,

b)

je známy ich pôvod,

c)

v chove sa uskutočňuje zámerná selekcia a plemenitba s určeným chovateľským cieľom,

d)

technologický systém chovu, úroveň výživy, organizácia práce a zooveterinárna starostlivosť ...

e)

zdravotná situácia chovu zodpovedá ustanoveným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly úžitkovosti ...

(6)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na základe zmluvy medzi poverenou plemenárskou organizáciou a ...

(7)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; ...

§ 42
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností
(1)

Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú na účely odhadu plemennej ...

(2)

Genetické hodnotenie sa vykonáva genetickým hodnotením

a)

reprodukčných vlastností,

b)

rastovej intenzity,

c)

výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty.

(3)

Genetické hodnotenie vykonáva poverená plemenárska organizácia.

(4)

Genetické hodnotenie úžitkových vlastností sa vykonáva v šľachtiteľských chovoch.

(5)

Genetické hodnotenie výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty sa vykonáva výkrmnými testmi potomstva ...

(6)

Poverená plemenárska organizácia vykonáva genetické hodnotenie na základe zmluvy s chovateľmi, ...

(7)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky genetického hodnotenia a pravidelne ich zverejňuje; ...

§ 43
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia
(1)

Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia sa vykonávajú kontrolou zdravia samičieho ...

(2)

Kontrola zdravia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.4)

§ 44
Hodnotenie pštrosov a hodnotenie zovňajška
(1)

Hodnotenie sa vykonáva v rámci určitej populácie na účely výberu kvalitných plemenných zvierat ...

(2)

Pštrosy sa v závislosti od veku, telesného vývinu, poznania ich úžitkovosti a poznania úžitkovosti ...

a)

pôvodu predkov,

b)

plemenného a úžitkového typu, konštitúcie a zovňajška,

c)

výsledkov vlastnej kontroly úžitkovosti,

d)

výsledkov genetického hodnotenia úžitkovosti potomkov a ďalších príbuzných jedincov,

e)

výsledkov kontroly zdravia.

(3)

Hodnotenie vykonáva uznávacia komisia v súčinnosti s orgánmi veterinárnej starostlivosti.

§ 45
Overovanie pôvodu
(1)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého ...

(2)

Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami ...

(3)

Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.

(4)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie ...

(5)

Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným ...

ÔSMA ČASŤ

KOŽUŠINOVÉ ZVIERATÁ A KRÁLIKY

§ 46
Kontrola úžitkovosti kožušinových zvierat
(1)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zistenia a hodnotenia úrovne úžitkových ...

(2)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou

a)

reprodukčných vlastností,

b)

ukazovateľov kvality kožušiny,

c)

výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty,

d)

úžitkovosti kožušinových zvierat v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách. ...

(3)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v chovoch na žiadosť chovateľa na základe zmluvy s poverenou ...

(4)

Poverená plemenárska organizácia vykonáva kontrolu úžitkovosti, ak

a)

je v chove najmenej 15 samíc,

b)

je známy ich pôvod,

c)

v chove sa uskutočňuje selekcia a plemenitba s určeným chovateľským cieľom,

d)

technologický systém chovu, úroveň výživy, organizácia práce a zooveterinárna starostlivosť ...

(5)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na základe zmluvy medzi poverenou plemenárskou organizáciou a ...

(6)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; ...

§ 47
Kontrola úžitkovosti králikov
(1)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zistenia a hodnotenia úrovne úžitkových ...

(2)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou

a)

reprodukčných vlastností,

b)

rastovej intenzity,

c)

výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty.

(3)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách. ...

(4)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v chovoch na žiadosť chovateľa na základe zmluvy s poverenou ...

(5)

Poverená plemenárska organizácia môže kontrolu úžitkovosti zaviesť, ak

a)

je v chove najmenej 40 samíc základného stáda,

b)

je známy pôvod zvierat základného stáda,

c)

v chove sa uskutočňuje selekcia a plemenitba so stanoveným chovateľským cieľom,

d)

technologický systém chovu, úroveň výživy, organizácia práce a veterinárna starostlivosť sú ...

e)

zdravotná situácia chovu zodpovedá ustanoveným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly úžitkovosti ...

(6)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; ...

§ 48
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností kožušinových zvierat
(1)

Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú na účely určenia alebo ...

(2)

Genetické hodnotenie sa vykonáva genetickým hodnotením

a)

reprodukčných vlastností,

b)

ukazovateľov kvality kožušiny,

c)

výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty.

(3)

Genetické hodnotenie úžitkovosti vykonáva poverená plemenárska organizácia.

(4)

Genetickému hodnoteniu reprodukčných vlastností a zovňajška podliehajú obidve pohlavia v šľachtiteľských ...

(5)

Genetické hodnotenie výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty vybraných druhov kožušinových zvierat ...

(6)

Poverená plemenárska organizácia vykonáva genetické hodnotenie na základe zmluvy medzi poverenou ...

(7)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky genetického hodnotenia a pravidelne ich zverejňuje; ...

§ 49
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností králikov
(1)

Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú na účely určenia alebo ...

(2)

Genetické hodnotenie úžitkových vlastností sa vykonáva v šľachtiteľských chovoch a iných ...

(3)

Genetické hodnotenie úžitkovosti sa vykonáva genetickým hodnotením

a)

reprodukčných vlastností,

b)

rastovej intenzity,

c)

výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty.

(4)

Genetické hodnotenie úžitkovosti vykonáva poverená plemenárska organizácia v testovacích zariadeniach. ...

(5)

Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky genetického hodnotenia a pravidelne ich zverejňuje; ...

§ 50
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia kožušinových zvierat
(1)

Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia zahŕňajú kontrolu zdravia samičieho ...

(2)

Kontrola zdravia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.5)

§ 51
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia králikov
(1)

Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia zahŕňajú kontrolu zdravia obidvoch pohlaví ...

(2)

Kontrola zdravia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.5)

§ 52
Hodnotenie kožušinových zvierat a hodnotenie zovňajška
(1)

Hodnotenie sa vykonáva na účely výberu kvalitných plemenných zvierat a ich rozmnožovania s cieľom ...

(2)

Kožušinové zvieratá sa v závislosti od veku, telesného vývinu, poznania ich úžitkovosti a poznania ...

a)

pôvodu,

b)

plemenného typu a zovňajška,

c)

výsledkov kontroly vlastnej úžitkovosti,

d)

výsledkov genetického hodnotenia úžitkovosti potomkov a ďalších príbuzných jedincov,

e)

výsledkov kontroly zdravia.

(3)

Hodnotenie vykonáva uznaná chovateľská organizácia svojimi odborne spôsobilými zamestnancami ...

§ 53
Hodnotenie králikov a hodnotenie zovňajška
(1)

Hodnotenie sa vykonáva na účely výberu kvalitných plemenných zvierat a ich rozmnožovania s cieľom ...

(2)

Králiky sa v závislosti od veku, fyziologického štádia vývinu, poznania ich vlastnej úžitkovosti, ...

a)

pôvodu predkov a príbuzných jedincov,

b)

plemenného typu a zovňajška,

c)

výsledkov kontroly vlastnej úžitkovosti,

d)

výsledkov kontroly zdravia.

(3)

Hodnotenie vykonáva uznávacia komisia v súčinnosti s orgánmi veterinárnej starostlivosti.

§ 54
Overovanie pôvodu kožušinových zvierat
(1)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého ...

(2)

Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami ...

(3)

Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.

(4)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie ...

(5)

Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným ...

§ 55
Overovanie pôvodu králikov
(1)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého ...

(2)

Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami ...

(3)

Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.

(4)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie ...

(5)

Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným ...

DEVIATA ČASŤ

SLADKOVODNÉ RYBY

§ 56
Kontrola úžitkovosti
(1)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva pri plemenných rybách v šľachtiteľských chovoch.

(2)

Údaje zistené kontrolou úžitkovosti sa zapisujú do plemennej knihy a sú záväznými podkladmi ...

(3)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou

a)

reprodukčných vlastností,

b)

rastovej schopnosti,

c)

výťažnosti.

(4)

Kontrola reprodukčných vlastností sa vykonáva

a)

zisťovaním objemu a farby mlieča, stanovením pohyblivosti spermií,

b)

určením plodnosti gravimetricky, zisťovaním farby, tvaru a veľkosti ikier,

c)

určením oplodnenosti ikier.

(5)

Výťažnosť sa určí pomerom hmotností konzumovateľných častí tela k celkovej hmotnosti ryby ...

§ 57
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností
(1)

Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú v šľachtiteľských chovoch. ...

(2)

Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností vykonáva poverená plemenárska organizácia ...

§ 58
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia
(1)

Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia zahŕňajú kontrolu zdravia obidvoch pohlaví ...

(2)

Kontrola zdravia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.5)

§ 59
Hodnotenie zovňajška
(1)

Hodnotenie zovňajška sa vykonáva v šľachtiteľských chovoch s dôrazom na mechanické poškodenie, ...

(2)

Pri lososovitých rybách sa zisťuje celková dĺžka, dĺžka tela a hlavy, prsná výška, análna ...

(3)

Pri kaprovitých rybách sa zisťuje celková dĺžka, dĺžka tela, dĺžka chvostového násadca, ...

§ 60
Overovanie pôvodu
(1)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého ...

(2)

Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami ...

(3)

Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.

(4)

Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie ...

(5)

Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným ...

DESIATA ČASŤ

VČELY MEDONOSNÉ

§ 61
Kontrola úžitkovosti
(1)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou

a)

mednej úžitkovosti,

b)

produkcie vosku.

(2)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva priamo u chovateľa na základe zmluvy s poverenou plemenárskou ...

(3)

Kontrola mednej úžitkovosti zahŕňa sumárny výťažok medu v kg z jarnej, letnej a neskorej znášky. ...

(4)

Kontrola produkcie vosku zahŕňa množstvo vystavaného voskového diela vyjadreného v dm2 sumárne ...

(5)

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách. ...

§ 62
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností

Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú na účely odhadu plemennej ...

§ 63
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia
(1)

Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia sa vykonávajú kontrolou

a)

zdravia dospelých včiel,

b)

zdravia včelieho plodu.

(2)

Kontrola zdravia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.5)

§ 64
Hodnotenie včiel medonosných
a)

reprodukčných vlastností,

b)

zimovateľnosti,

c)

jarného rastu,

d)

kondície na vrchole rozvoja,

e)

pichavosti,

f)

rozbiehavosti,

g)

rojivosti.

§ 65
Overovanie pôvodu
a)

kubitálneho indexu,

b)

dĺžky cuciaka,

c)

dĺžky a šírky krídla,

d)

zafarbenia 1. až 3. tergitu.

JEDENÁSTA ČASŤ

§ 66
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2001.

Pavel Koncoš v. r.

Poznámky

  • 1)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2001 Z. z., ktorou sa upravujú ...
  • 2)  § 8 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...
  • 3)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 ...
  • 4)  § 10 ods. 3 a 5 a § 23 ods. 1 písm. l) zákona č. 337/1998 Z. z. v znení zákona č. 70/2000 Z. ...
  • 5)  Zákon č. 337/1998 Z. z. v znení zákona č. 70/2000 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore