Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.01.2023 do 01.01.2023

Platnosť od: 29.12.2001
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST65JUD16415DS64EUPPČL8

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.01.2023 do 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 575/2001 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 172/2022

Legislatívny proces k zákonu 172/2022§ 3
Ministerstvá

V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády:
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky,
d)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
e)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
f)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
g)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
h)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
i)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
j)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
k)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
l)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
m)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
n)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 8
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

(1)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
dráhy a dopravu na dráhach,
b)
cestnú dopravu,
c)
kombinovanú dopravu,
d)
pozemné komunikácie,
e)
vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu,
f)
civilné letectvo,
g)
pošty,
h)
telekomunikácie,
i)
verejné práce,
j)
stavebnú výrobu a stavebné výrobky,
k)
tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky,
l)
poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom,
m)
cestovný ruch,
n)
energetickú hospodárnosť budov,
o)
tvorbu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja.
(2)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky plní funkciu štátneho dopravného úradu a námorného úradu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 34a
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky


Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
územné plánovanie okrem ekologických aspektov,
b)
výstavbu,
c)
vyvlastnenie.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 40al

(1)
Pôsobnosť Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 31. decembru 2022 v správe Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2023 do správy Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore