Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 627/2005 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023

Platnosť od: 29.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.04.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Miestna štátna správa, Náhradná starostlivosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20JUD22DS12EUPP8ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 627/2005 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 397/2022

Legislatívny proces k zákonu 397/2022§ 5
Opakovaný príspevok dieťaťu

(1)
Opakovaný príspevok dieťaťu je určený na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov na výživu, výchovu, vzdelávanie a bývanie dieťaťa.
(2)
Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu má nezaopatrené dieťa7) zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d) a plnoleté nezaopatrené dieťa,7) ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 a žije v domácnosti s fyzickou osobou, ktorá do dosiahnutia jeho plnoletosti bola jeho náhradným rodičom, ak nezaopatrené dieťa
a)
nemá príjem podľa odseku 4 alebo
b)
má príjem podľa odseku 4 nižší, ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu podľa odseku 3 písm. a).
(3)
Opakovaný príspevok dieťaťu je
a)
pre nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 2 písm. a)
1.
do 10 rokov veku vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,
2.
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku vo výške 2,3-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,
3.
nad 15 rokov veku vo výške 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,
b)
vo výške rozdielu medzi sumou podľa písmena a) a príjmom dieťaťa podľa odseku 4, ak ide o nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 2 písm. b).
(4)
Príjem dieťaťa podľa tohto zákona je
a)
súdom určené výživné rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné,
b)
náhradné výživné, na ktorého výplatu vznikol nárok z dôvodu, že
1.
dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok8) alebo
2.
úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako suma ustanovená osobitným predpisom,8a)
c)
sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu,9)
d)
pozostalostná úrazová renta podľa osobitného predpisu,10)
e)
sirotský výsluhový dôchodok a sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu11) alebo obdobná dávka podľa písmen b) až d) vyplácaná z cudziny.
zobraziť paragraf
§ 10
Preddavkové priznanie opakovaného príspevku dieťaťu

(1)
Opakovaný príspevok dieťaťu možno priznať preddavkovo, ak sa začalo konanie o výživnom, konanie o náhradnom výživnom pre oprávnenú osobu, ktorej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok8) alebo ktorej úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako suma ustanovená osobitným predpisom,8a) konanie o sirotskom dôchodku a pozostalostnej úrazovej rente podľa osobitného predpisu,10) konanie o sirotskom výsluhovom dôchodku podľa osobitného predpisu11) alebo o obdobnej dávke v cudzine.
(2)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní podľa odseku 1 úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu náhradného rodiča (ďalej len „platiteľ“) rozhodne o opakovanom príspevku dieťaťu, o doplatení opakovaného príspevku dieťaťu alebo o jeho vrátení za obdobie, v ktorom opakovaný príspevok dieťaťu poskytoval preddavkovo.
zobraziť paragraf
Poznámka

8) § 2 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka

8a) § 2 ods. 1 písm. a) štvrtý bod zákona č. 201/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 45, 48 a § 56 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
3)
§ 45 až 47 zákona č. 36/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
4)
§ 48, § 50 až 52 zákona č. 36/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
5)
§ 56 až 59 zákona č. 36/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
§ 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
6a)
§ 103 zákona č. 36/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
6b)
Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
6c)
§ 4 ods. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 383/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
7)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
13)
§ 100 ods. 12 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
14)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
15)
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
16)
§ 117 Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
17)
§ 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
18)
§ 64a zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
19)
§ 15 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
20)
§ 58 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
20a)
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006). § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
20aa)
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
20ab)
§ 120 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/1997 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri výkone rozhodnutia.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
Napríklad zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, § 78 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore