Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 528/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 12.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17JUD621DS18EUPPČL1

Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 528/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 528/2008 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 113/2022

Legislatívny proces k zákonu 113/2022§ 12
Všeobecné ustanovenia

(1)
Pomoc a podpora sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní o žiadosti. Ak je prijímateľ a riadiaci orgán tá istá osoba, pomoc a podpora sa poskytuje na základe rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré vydáva štatutárny orgán riadiaceho orgánu; zmluva so žiadateľom podľa § 15 sa v tomto prípade neuzatvára.
(2)
Na poskytnutie pomoci a podpory nie je právny nárok.
(3)
Pomoc a podpora sa poskytuje do výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve, ak v § 14 ods. 9 nie je uvedené inak.
(4)
Ak sa poskytuje príspevok alebo jeho časť formou výdavkov podľa osobitného predpisu,41a) spôsob výpočtu a výšku týchto výdavkov určí riadiaci orgán vo výzve alebo písomnom vyzvaní.
(5)
Pomoc a podpora sa v období piatich rokov neposkytne žiadateľovi, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa osobitného predpisu.41b)
(6)
Pomoc a podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.41c)
(7)
Na konanie o žiadosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní42) okrem ustanovení § 24, 25 a 27 všeobecného predpisu o správnom konaní.
zobraziť paragraf
§ 24
Finančné vzťahy pri poskytovaní pomoci a podpory

(1)
Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť, vysporiadanie finančných vzťahov sa vykoná podľa § 27 až 28a a za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1. Ak suma príspevku alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne 40 eur tento príspevok alebo jeho časť riadiaci orgán neuplatňuje a nevymáha.
(2)
Ak bol počas realizácie a v piatich rokoch od ukončenia projektu vytvorený príjem,56) prijímateľ je povinný vrátiť príspevok vo výške príjmu z projektu podľa osobitného predpisu57) za podmienok a spôsobom uvedenými v zmluve alebo v rozhodnutí o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1; pomerná časť príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie je príjmom štátneho rozpočtu. Ak bol predpokladaný príjem z projektu zohľadnený pri poskytovaní príspevku, prijímateľ je povinný vrátiť príspevok podľa prvej vety, len ak je vytvorený príjem vyšší, ako bol predpokladaný príjem.
(3)
Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa osobitného predpisu.41b)
(4)
Riadiaci orgán je na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky štátu oprávnený zriadiť záložné právo na majetok prijímateľa podľa § 151a až 151me Občianskeho zákonníka okrem majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky.58) V zmluve možno dohodnúť zmluvnú pokutu za porušenie tých zmluvných povinností, za ktoré sa neukladá sankcia podľa osobitného predpisu,54) finančná oprava podľa § 27 alebo sa neuplatňuje postup podľa § 27a. Na zabezpečenie pohľadávky riadiaceho orgánu je riadiaci orgán oprávnený prijať od prijímateľa zmenku ako zabezpečovací prostriedok.
(5)
Ak prijímateľ porušil finančnú disciplínu,55) dňom právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny prechádza bezodplatne na príslušný orgán59) spoločne s pohľadávkou podľa § 28b ods. 2 aj záložné právo podľa odseku 4, a to v rozsahu a za podmienok existujúceho záložného práva. Prechod záložného práva oznámi príslušný orgán,59) ktorý záložné právo podľa odseku 4 na zabezpečenie pohľadávky z porušenia finančnej disciplíny eviduje. O zániku pohľadávky štátu z právoplatného rozhodnutia je príslušný orgán59) povinný bez zbytočného odkladu informovať riadiaci orgán.
(6)
Zmluvnú pokutu a záložné právo podľa odseku 4 okrem záložného práva na zabezpečenie pohľadávky z porušenia finančnej disciplíny uplatňuje a vymáha riadiaci orgán.
(7)
Riadiaci orgán poskytuje prostredníctvom platobnej jednotky prijímateľovi z výdavkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu60) prostriedky z fondov Európskej únie, okrem prostriedkov operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca,61) pričom tieto prostriedky sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.62)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore