Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov 413/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 01.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Požiarna ochrana
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov 413/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 413/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 447/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 254/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 404/2006 Z. z., zákona č. 256/2007 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 614/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 591/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 602/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 127/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z. a zákona č. 350/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 12 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo v zahraničí“.
2.
V § 17 ods. 6 písm. l) a § 69 ods. 3 písm. x) sa slovo „duševnej“ nahrádza slovom „psychickej“.
3.
V § 20 ods. 4 sa slová „§ 161 ods. 15 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 4 a § 106“.
4.
V § 34 ods. 4 písmená c) a d) znejú:

„c)
rodičovskej dovolenky podľa § 102ad ods. 2,

d)
dočasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz, počas ktorej má príslušník nárok na zníženú sumu nemocenského podľa osobitného predpisu,16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 6 ods. 7 až 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 80/2013 Z. z.“.

5.
V § 34 ods. 4 písm. e) sa za slová „§ 52“ vkladajú slová „a § 54 ods. 1 a 2“.
6.
V § 48 ods. 1 sa za slovo „dní“ vkladajú slová „a s jeho súhlasom najdlhšie na šesť mesiacov“.
7.
V § 49 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
vedúci zmeny,“.

Doterajšie písmená e) až n) sa označujú ako písmená f) až o).

8.
V § 52 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
nemôže podľa záverov psychologického vyšetrenia o psychickej spôsobilosti vykonávať doterajšiu funkciu a písomne nesúhlasil s preložením alebo s preradením alebo s preložením a preradením na inú voľnú, vzhľadom na jeho psychickú spôsobilosť vhodnú funkciu, najdlhšie však na 24 mesiacov,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

9.
V § 52 ods. 3 písm. a) sa slová „odseku 1 a 2 písm. a), d) a f)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 a odseku 2 písm. a), d), f) a g)“.
10.
V § 52 ods. 3 písm. b) sa slová „c) a g)“ nahrádzajú slovami „c) a h)“.
11.
V § 52 ods. 9 sa slová „v), y) a z)“ nahrádzajú slovami „x), z) a aa)“.
12.
V § 54 ods. 2 v prvej vete sa slová „v cudzine“ nahrádzajú slovami „v zahraničí“ a v druhej vete sa za slová „osobitnej misie“ vkladajú slová „a príslušník dočasne vyslaný podľa osobitného predpisu16c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c) § 7 ods. 8 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 470/2019 Z. z.“.

13.
V § 58 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „organizačnými dôvodmi sú zrušenie doterajšej funkcie príslušníka a nevytvorenie novej funkcie alebo zrušenie doterajšej funkcie príslušníka a vytvorenie novej funkcie s inou náplňou činnosti alebo zrušenie doterajšej funkcie príslušníka a vytvorenie novej funkcie s rovnakou náplňou činnosti v inom mieste vykonávania štátnej služby.“.
14.
V § 69 ods. 3 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:

„r)
podrobiť sa v súvislosti s vykonávaním štátnej služby dychovej skúške, prípadne aj vyšetreniu,17ab) ktoré nariadil nadriadený na zistenie, či nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ab znie:

„17ab) § 5 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 313/2011 Z. z.“.

Doterajšie písmená r) až ab) sa označujú ako písmená s) až ac).

15.
V § 81 sa slová „v cudzine“ nahrádzajú slovami „v zahraničí“ a slová „z cudziny“ sa nahrádzajú slovami „zo zahraničia“.
16.
V § 93 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo sa trvale stará o dieťa“.
17.
§ 161 vrátane nadpisu znie:

㤠161
Rekondičný pobyt
(1)
Vybraní príslušníci sú povinní zúčastniť sa v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania a regenerácie telesného a duševného zdravia na rekondičnom pobyte v trvaní 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku.

(2)
Vybraným príslušníkom je
a)
príslušník Hasičského a záchranného zboru, ktorý bezprostredne plní úlohy podľa § 3 ods. 1 písm. c) a d) a jeho služobný pomer trvá najmenej desať rokov a príslušník Horskej záchrannej služby, ktorý plní úlohy Horskej záchrannej služby podľa osobitného predpisu24a) a jeho služobný pomer trvá najmenej desať rokov,

b)
iný príslušník Hasičského a záchranného zboru starší ako 45 rokov, ak jeho služobný pomer trvá najmenej desať rokov a iný príslušník Horskej záchrannej služby starší ako 45 rokov, ak jeho služobný pomer trvá najmenej desať rokov.

(3)
Rekondičný pobyt sa neposkytne príslušníkovi
a)
ktorému sa končí služobný pomer z dôvodu uvedeného v § 59 ods. 1,

b)
ktorý je zaradený mimo činnej štátnej služby,

c)
u ktorého to vylučuje jeho zdravotný stav,

d)
počas materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa § 102ad ods. 1,

e)
ak o neposkytnutí rekondičného pobytu rozhodne služobný úrad na základe písomnej žiadosti príslušníka,

f)
ktorému sú preplatené náklady podľa odseku 12.

(4)
Rekondičný pobyt sa vykoná
a)
internátnym spôsobom v kúpeľno-liečebnom ústave, kúpeľno-rehabilitačnom ústave alebo v zdravotníckom zariadení určenom služobným úradom,

b)
formou aktívneho odpočinku na území Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti príslušníka.

(5)
Služobný úrad počas rekondičného pobytu podľa odseku 4 písm. a) zabezpečí programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné stravovanie.

(6)
Príslušníka na rekondičný pobyt vyšle vedúci služobného úradu. V dôležitom záujme štátnej služby, najmä na ochranu života, zdravia, majetku a na zabezpečenie akcieschopnosti organizačnej jednotky, vedúci služobného úradu môže príslušníkovi rekondičný pobyt prerušiť, skrátiť alebo príslušníka z rekondičného pobytu odvolať.

(7)
Príslušník je povinný nastúpiť na rekondičný pobyt v určenom termíne; náhradný termín sa môže príslušníkovi určiť, ak nemôže nastúpiť na rekondičný pobyt v určenom termíne zo závažných služobných, osobných, zdravotných alebo rodinných dôvodov a tieto dôvody včas oznámi vedúcemu služobného úradu, ktorý ho vyslal na rekondičný pobyt.

(8)
Ak príslušník nenastúpi na rekondičný pobyt v určenom termíne a neoznámi dôvody podľa odseku 7, pre ktoré sa na rekondičnom pobyte nemôže zúčastniť, znáša finančné náklady s tým spojené a neposkytne sa mu náhradný termín.

(9)
Vedúci služobného úradu určí príslušníkovi pri jeho vyslaní na rekondičný pobyt podľa odseku 4 písm. a) spôsob dopravy, prípadne ďalšie podmienky ako pri služobnej ceste.

(10)
Rekondičný pobyt podľa odseku 4 písm. a) sa príslušníkovi poskytuje bezodplatne; náklady spojené s rekondičným pobytom podľa odseku 4 písm. a) znáša služobný úrad.

(11)
Príslušníkovi, ktorý sa zúčastňuje na rekondičnom pobyte podľa odseku 4 písm. a), zodpovedá za škodu vzniknutú pri účasti na tomto rekondičnom pobyte alebo v priamej súvislosti s ňou služobný úrad, ktorý mu účasť na rekondičnom pobyte určil. Príslušník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil služobnému úradu počas trvania rekondičného pobytu podľa odseku 4 písm. a), tomuto úradu. Účasťou na rekondičnom pobyte podľa odseku 4 písm. a) alebo v priamej súvislosti s ňou je aj cesta na rekondičný pobyt a späť po jeho skončení, účasť na rekondičnom programe, stravovanie a osobné voľno v rekondičnom objekte okrem povolenej neorganizovanej vychádzky. Rekondičný pobyt vykonávaný formou aktívneho odpočinku podľa odseku 4 písm. b) sa nepovažuje na účely náhrady škody za vykonávanie štátnej služby alebo za priamu súvislosť s vykonávaním štátnej služby.

(12)
Za účasť na rekondičnom pobyte sa považuje aj absolvovanie kúpeľnej starostlivosti podľa osobitného predpisu27a) v kalendárnom roku. Služobný úrad na základe písomnej žiadosti príslušníka a po predložení dokladov o zúčtovaní preplatí náklady spojené s účasťou na kúpeľnej starostlivosti, ktoré neboli uhradené na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu,27a) a to najdlhšie za 14 dní trvania kúpeľnej starostlivosti v kalendárnom roku.

(13)
Účasť na rekondičnom pobyte sa posudzuje ako vykonávanie štátnej služby. Príslušníkovi počas rekondičného pobytu patrí služobný plat.

(14)
Rekondičný pobyt sa v kalendárnom roku poskytuje príslušníkovi len raz a len v jednej forme.

(15)
Podrobnosti o rekondičnom pobyte určí minister.“.

18.
V § 193 sa za slová „§ 39,“ vkladajú slová „§ 40 ods. 11,“.
19.
V prílohe č. 3 treťom bode sa pred bod 3.1 vkladá nový bod 3.1, ktorý znie:

„3.1 vedúci zmeny 5 – 20“.

Doterajšie body 3.1 až 3.6 sa označujú ako body 3.2 až 3.7.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore