Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.01.2023 do 01.01.2023

Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Živnostenské podnikanie, Správne poplatky, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie, Odpady, nakladanie s odpadmi
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD9DS9EUPP1ČL1

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.01.2023 do 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 106/2018 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 455/2021

Legislatívny proces k zákonu 455/2021
Legislatívny proces k zákonu 106/2018

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 455/2021, dátum vydania: 02.12.2021

 

1

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) vypracovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) sa predkladá podľa bodu B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 501 zo dňa 19. 8. 2020 a podľa bodu B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo dňa 7. 1. 2021.

Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona je implementácia dvoch európskych nariadení a to:

a)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (Ú. v. L 325, 16.12.2019) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/2144“) a

b)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (Ú. v. L 177, 5. 6. 2020) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2020/740“).

Ďalším dôvodom úpravy a doplnenia vyplývajúce z aplikácie zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v praxi, najmä:

-v rámci zníženia administratívnej záťaže opravovní vozidiel sa navrhuje zrušenie certifikácie opravovní a v súvislosti s tým sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa certifikovaných miest opravy; pri ťažkých dopravných nehodách, ktoré mali vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, bude postačovať, aby oprava vozidla bola vykoná na základe informácií od výrobcu s príslušným technologickým vybavením,

-v súvislosti s činnosťou technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení sa navrhuje predĺžiť platnosť poverenia s tým, že po ukončení činnosti technickej služby do začiatku fungovania novej technickej služby bude potrebné odovzdať typovému schvaľovaciemu orgánu informačný systém,

-v súvislosti so zriaďovaním staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, sa navrhujú zaviesť viaceré obmedzenia pre tých držiteľov povolení, ktorí reálne dané pracoviská nestavajú a mnohokrát iba zámerne blokujú miesto v existujúcej sieti,

-navrhuje sa upraviť niektoré parametre pre výpočet ďalšej kontrolnej linky v súvislosti so zriaďovaním staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré vychádzajú zo zaznamenaných údajov v informačných systémoch.

2

Súčasťou návrhu zákona aj sprievodné novely súvisiacich zákonov v čl. II VI, a to zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákona č.

8/2009 Z. z.

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. novembra 2021 okrem ustanovení súvisiacich s implementáciou nariadenia (EÚ) 2019/2144, ktoré nadobúdajú účinnosť 6. júla 2022, a nových povinností pre technické služby, ktoré vzídu z výberového konania, ktoré nadobudnú účinnosť od 20. mája 2023, čím sa zároveň zabezpečí dostatočne dlhá legisvakančná doba na oboznámenie sa s navrhovaným zákonom.

Predložený návrh zákona bude mať pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona nemá žiadne sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Vyhodnotenie vybraných vplyvov je uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Návrh zákona sa nepredkladá do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

3

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

Pôvodným zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o prevádzke vozidiel“) sa vykonala transpozícia nasledovných smerníc:

a)smernica Rady 89/459/EHS z 18. júla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 226, 3.8.1989; Mimoriadne vydanie Ú v EÚ, kap. 13/zv. 10),

b)smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996; Mimoriadne vydanie Ú v EÚ, kap. 7/zv. 2)v platnom znení,

c)smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999; Mimoriadne vydanie Ú v EÚ, kap. 7/zv. 4) v platnom znení,

d)smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014),

e)smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. L 127, 29.4.2014) .

Týmto zákonom sa nevykonáva transpozícia žiadnej smernice a ani nedochádza k zmene ustanovení dotýkajúcich sa transpozície vyššie uvedených predpisov.

Termín začiatku a ukončenia PPK

od 15. marca 2021

do 29. marca 2021

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

od 29. marca 2021

do 20. apríla 2021

Slov-Lex: LP/2021/141

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

26. mája 2021

2.Definovanie problému

Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona je implementácia dvoch európskych nariadení a to:

a)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/2144“) a

4

b)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2020/740“).

Ďalším dôvodom úpravy a doplnenia vyplývajúce z aplikácie zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v praxi, najmä:

-v rámci zníženia administratívnej záťaže opravovní vozidiel sa navrhuje zrušenie certifikácie opravovní a v súvislosti s tým sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa certifikovaných miest opravy; pri ťažkých dopravných nehodách, ktoré mali vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, bude postačovať, aby oprava vozidla bola vykoná na základe informácii od výrobcu s príslušným technologickým vybavením,

-v súvislosti s činnosťou technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení sa navrhuje predĺžiť platnosť poverenia s tým, že po ukončení činnosti technickej služby do začiatku fungovania novej technickej služby bude potrebné odovzdať typovému schvaľovaciemu orgánu informačný systém,

-v súvislosti so zriaďovaním staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, pracovísk emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete sa navrhujú zaviesť viaceré obmedzenia pre tých držiteľov povolení, ktorí reálne dané pracoviská nestavajú a mnohokrát iba zámerne blokujú miesto v existujúcej sieti,

-navrhuje sa upraviť niektoré parametre pre výpočet ďalšej kontrolnej linky v súvislosti so zriaďovaním staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré vychádzajú zo zaznamenaných údajov v informačných systémoch.

3.Ciele a výsledný stav

Cieľom návrhu zákona je nevyhnutná novelizácia zákona o prevádzke vozidiel na základe definovania problému v bode 2.

4.Dotknuté subjekty

Zákon o prevádzke vozidiel sa dotýka:

a)výrobcov a zástupcov výrobcu, ktorí vyrábajú typ vozidla alebo vykonávajú hromadné prestavby typu vozidla, vyrábajú typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,

b)prevádzkovateľov vozidla,

c)technických služieb overovania, technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality, technickej služby montáže plynových zariadení,

d)nakladajúcich organizácií, osôb zodpovedných za nakládku vozidiel v nakladacej organizácii, odosielateľov,

e)oprávnených osôb technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality, montáže plynových zariadení a ich pracovníkov,

f)osôb prispievajúcich do registra prevádzkových záznamov (osoby vykonávajúce diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúcich opravy karosérií, osoby vykonávajúce predaj ojazdených cestných motorových vozidiel, poisťovne, leasingové spoločnosti, znalci, osoby vykonávajúcich služby v oblasti organizovania a realizácie dražieb cestných motorových vozidiel, osoby vykonávajúce nastavovanie a kalibráciu tachografov, požičovne cestných motorových vozidiel, osoby prevádzkujúce webové sídlo s ponukami na predaj a kúpu cestných motorových vozidiel, osoby vykonávajúce nastavovanie alebo iné zásahy v rámci softvéru riadiacej jednotky motorového vozidla),

g)orgánov štátnej správy: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR, okresné úrady, okresné úrady v sídle kraja, Slovenská obchodná inšpekcia, orgány Policajného zboru, inšpektoráty práce.

5.Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia boli posudzované?

Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.

Alternatívne riešenia posudzované neboli, pretože ide o implementáciu nariadení Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky a riešenie problematiky podmienok prevádzky vozidiel

5

v cestnej premávke s prihliadnutím na poznatky a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona o prevádzke vozidiel.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

Návrh zákona nevyvolá prijatie vykonávacích právnych predpisov.

7.Transpozícia práva EÚ

Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.

Navrhovaná právna úprava v súvislosti s transpozíciou smerníc Európskej únie nejde nad rámec minimálnych požiadaviek Európskej únie.

8.Preskúmanie účelnosti**

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

Nepredpokladá sa preskúmanie účinnosti a účelnosti návrhu zákona.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, analýza vplyvov na podnikateľské prostredie a analýza vplyvov na informatizáciu je vypracovaná v samostatnej prílohe. Ostatné vplyvy sa nepredpokladajú.

Analýza sociálnych vplyvov nebola vypracovaná samostatne, pretože predkladateľ za to, že tieto vplyvy minimálne. Pri zrušení platnosti osvedčenia o evidencii časť I síce pôjde o pozitívny vplyv pre každého prevádzkovateľa vozidla, keďže po uplynutí platnosti nebude musieť absolvovať výmenu tohto dokladu, ktorá je spojená aj s úhradou správneho poplatku. Ale keďže tento vplyv je minimálny a nie je možné vplyv na prevádzkovateľa vozidla prepojiť s hospodárením domácností, nebola vypracovaná analýza sociálnych vplyvov samostatne. Pri úprave správnych poplatkov nepredpokladáme žiadne vplyvy na hospodárenie domácnosti. So zrušením povinnej certifikácie autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní nepredpokladáme žiadne vplyvy na hospodárenie domácností. So vznikom cca 30 staníc technickej kontroly predpokladáme pozitívne sociálne vplyvy pre prevádzkovateľov vozidiel, ktoré spočívajú v tom, že táto služba bude dostupnejšia pre prevádzkovateľov vozidiel a zvýšením konkurencie sa zvýši aj kvalita ponúkaných služieb.

6

Ale keďže tento vplyv je minimálny a nie je možné vplyv na prevádzkovateľa vozidla prepojiť s hospodárením domácností, nebola vypracovaná analýza sociálnych vplyvov samostatne.

Pri vplyvoch na životné prostredie, na informatizáciu, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu neboli identifikované žiadne vplyvy, preto predkladateľ nevypracoval samostatné analýzy.

11.Kontakt na spracovateľa

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Štátny dopravný úrad

Ing. Ľubomír Moravčík, PhD. –

lubomir.moravcik@mindop.sk

 

12.Zdroje

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pri vypracovaní doložky vybraných vplyvov ako aj analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie vychádzalo z vlastných odhadov, odhadov technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly a technickej služby kontroly originality a tiež zo štatistík Ministerstva vnútra SR.

13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania

Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila k materiálu nesúhlasné stanovisko s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa nasledovných pripomienok:

K vplyvom na podnikateľské prostredie

Komisia žiada predkladateľa v doložke vybraných vplyvov vyznačiť aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie vrátane malých a stredných podnikov a dopracovať ich v analýze vybraných vplyvov na podnikateľské prostredie spolu s kvantifikáciou na jeden podnikateľský subjekt.

Komisia žiada predkladateľa o bližšie popísanie pozitívnych a negatívnych vplyvov materiálu na podnikateľské prostredie, s uvedením prevažujúceho vplyvu materiálu.

Komisia žiada predkladateľa o doplnenie vyčíslenia nákladov, resp. úspor na celé podnikateľské prostredie v časti 3.3. Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a ich uvedenie v súhrnnej tabuľke v časti 3.3.4 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

Odôvodnenie

Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona je implementácia dvoch európskych nariadení, ale aj úpravy a doplnenia vyplývajúce z aplikácie zákona č. 106/2018 Z. z. Zrušením povinnej certifikácie autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní na tzv. certifikované miesto opravy dochádza k zrušeniu regulácie a všetkým opravovniam, ktoré sa uchádzali o túto certifikáciu sa znížia priame náklady. Celkové náklady spojené s certifikáciou v rámci poplatkov za absolvovanie školenia je možné odhadnúť na 1 105 €.

Vyhodnotenie predkladateľa: Predkladateľ je toho názoru, že implementácia dvoch európskych nariadení do právnej úpravy Slovenskej republiky spočívajúca pri nariadenie (EÚ) 2019/2144 v doplnení do poznámky pod čiarou v rámci definície na regulačný akt a pri nariadení (EÚ) 2020/740 len v úprave povinností s odkazom na tento akt kvôli možnému ukladaniu sankcií za porušenie týchto dvoch európskych nariadení nezakladá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie. Samotné pozitívne alebo negatívne vplyvy vyplývajú priamo z týchto dvoch európskych nariadení, ktoré boli vyčíslené pri prijímaní na európskej úrovni. Táto skutočnosť je uvedená aj v samotnej analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.

Čo sa týka certifikácie autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní, tak síce zákon túto certifikáciu zaviedol, ale do konca roka 2021 trvalo prechodné obdobie a až od 1. 1.2022 by sa reálne museli opravovať vozidlá v certifikovanej autorizovanej opravovni a nezávislej opravovni. Keďže ešte stále certifikácia autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní neprebiehala, nie je možné vyčísliť celkové náklady na certifikáciu, pričom certifikácia neobnášala iba absolvovanie školenia, išlo by iba o hypotetické náklady na certifikáciu autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní. Z tohto dôvodu v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nie vyčíslené pozitívne vplyvy na podnikateľské subjekty spočívajúce v ušetrených nákladoch za certifikáciu.

7

K sociálnym vplyvom

Predložený materiál okrem iného predpokladá napr. úpravu správnych poplatkov, zrušenie obmedzenia platnosti osvedčenia o evidencii vozidla časti I, zrušenie povinnej certifikácie autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní, vznik cca 30 staníc technickej kontroly. Na základe uvádzaného Komisia odporúča predkladateľovi identifikovať v doložke vybraných vplyvov možné sociálne vplyvy a vypracovať separátnu analýzu sociálnych vplyvov predkladaného materiálu, predovšetkým v súvislosti s možným nárastom/poklesom výdavkov dotknutých domácnosti (fyzických osôb – prevádzkovateľov vozidiel) a to v súvislosti so zmenami v oblasti správnych poplatkov, ako aj identifikovať možné vplyvy na zamestnanosť z dôvodu rozšírenia siete staníc technickej kontroly a zrušenia povinnej certifikácie autorizovaných opravovní. V prípade, ak predkladateľ za to, že sociálne vplyvy nevznikajú, Komisia odporúča danú skutočnosť deklarovať v bode 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov aj s bližším odôvodnením.

Vyhodnotenie predkladateľa: Doložka vybraných vplyvov v časti 10 Poznámky bola doplnená s vysvetlením, prečo nebola vypracovaná samostatná analýza sociálnych vplyvov.

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

8

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2021

2022

2023

2024

Príjmy verejnej správy celkom

0

400

0

0

v tom: MDV SR

0

400

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

400

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

400

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

0

0

0

0

v tom:

0

0

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

spolufinancovanie

0

0

0

0

Vplyv na počet zamestnancov

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0

0

0

0

v tom:

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

0

0

0

0

v tom:

0

0

0

0

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0

0

0

0

9

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predpokladá pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Návrhom zákona dochádza aj k úprave správnych poplatkov. Navrhuje sa nový poplatok v súvislosti s vydávaním poverenia na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR a so zvýšením správneho poplatku v súvislosti s vydávaním povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly. Pri novom poplatku v súvislosti s vydávaním poverenia na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR nepredpokladáme zvýšený záujem o toto poverenie. V súčasnosti je vydané jedno poverenie, ktorého platnosť končí v roku 2022 a pravdepodobne bude tento subjekt žiadať o predĺženie platnosti. Plus predpokladáme, že o túto činnosť prejaví záujem ešte jeden subjekt. Preto v roku 2022 odhaduje príjem vo výške 400 eur. Čo sa týka zvýšenia správneho poplatku v súvislosti s vydávaním povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, tak predpokladáme, že zmenou zákona nedôjde k nárastu možných miest staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, preto nepredpokladáme zvýšený príjmy v tejto oblasti.

Pri úprave informačného systému evidencie vozidiel sa predpokladá s dopadom vo výške 125 000,- eur s DPH, pričom táto suma je krytá v schválenom rozpočte v kapitole Ministerstva vnútra SR na rok 2021 a nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Cieľom návrhu zákona je implementácia dvoch európskych nariadení a to:

c)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (Ú. v. EÚ L 325, 16.12.2019) a

d)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (Ú. v. EÚ L 177, 5. 6. 2020).

Ďalším cieľom úpravy a doplnenia vyplývajúce z aplikácie zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v praxi, najmä:

-v rámci zníženia administratívnej záťaže opravovní vozidiel sa navrhuje zrušenie certifikácie opravovní a v súvislosti s tým sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa certifikovaných miest opravy; pri ťažkých dopravných nehodách, ktoré mali vplyv

10

na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, bude postačovať, aby oprava vozidla bola vykoná na základe informácií od výrobcu s príslušným technologickým vybavením,

-v súvislosti s činnosťou technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení sa navrhuje predĺžiť platnosť poverenia s tým, že po ukončení činnosti technickej služby do začiatku fungovania novej technickej služby bude potrebné odovzdať typovému schvaľovaciemu orgánu informačný systém,

-v súvislosti so zriaďovaním staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, sa navrhujú zaviesť viaceré obmedzenia pre tých držiteľov povolení, ktorí reálne dané pracoviská nestavajú a mnohokrát iba zámerne blokujú miesto v existujúcej sieti,

-navrhuje sa upraviť niektoré parametre pre výpočet ďalšej kontrolnej linky v súvislosti so zriaďovaním staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré vychádzajú zo zaznamenaných údajov v informačných systémoch.

.......................................................................................................................................................

2.2.2. Charakteristika návrhu:

x zmena sadzby

zmena v nároku

x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

x iné

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Návrh zákona predpokladá pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy

Návrhom zákona dochádza k úprave správnych poplatkov. Navrhuje sa nový poplatok v súvislosti s vydávaním poverenia na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR a so zvýšením správneho poplatku v súvislosti s vydávaním povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly.

Pri novom poplatku v súvislosti s vydávaním poverenia na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR nepredpokladáme zvýšený záujem o toto poverenie. V súčasnosti je vydané jedno poverenie, ktorého platnosť končí v roku 2022 a pravdepodobne bude tento subjekt žiadať o predĺženie platnosti. Plus predpokladáme, že o túto činnosť prejaví záujem ešte jeden subjekt. Preto v roku 2022 odhaduje príjem vo výške 400 eur.

Čo sa týka zvýšenia správneho poplatku v súvislosti s vydávaním povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, tak predpokladáme, že zmenou zákona nedôjde k nárastu možných miest staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, preto nepredpokladáme zvýšený príjmy v tejto oblasti.

Negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy

11

V súvislosti s rozšírením pôsobnosti obcí realizovať porušenia povinností držiteľa vozidla v oblasti parkovania sa predpokladá masívnejšie využívanie tohto inštitútu. Dokumentovanie porušenia zákazu zastavenia a státia je náročná činnosť, navyše každý dôkaz musí byť vyhotovený v takej kvalite, ktorá zabezpečí okamžitý záver, že skutok sa stal; skutok sa pri vyvodzovaní objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla neobjasňuje (len dokumentuje).

Z uvedeného dôvodu návrh zákona predpokladá úpravu informačného systému evidencie vozidiel, do ktorého budú orgány Policajného zboru, po povolení výnimky z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, zóny zákazu státia, parkovaciu zónu, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú zónu, túto skutočnosť zapisovať. V prípade zapísania tejto skutočnosti do karty konkrétneho vozidla sa stane bezpredmetnou možná pochybnosť, či vozidlo malo na viditeľnom mieste doklad o povolení výnimky (zamedzenie možných špekulácii, respektíve zbytočne podaných odporov zo strany držiteľa vozidla).

Navrhuje sa teda rozšírenie údajov, ktoré sa v evidencii vozidiel vedú o údaje o povolení výnimky podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona o cestnej premávke. Súčasne sa upravuje s odkazom na prijatie vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorou sa zmenil význam, zobrazenie alebo aj názvy niektorých dopravných značiek, aj taxatívny výpočet dopravných značiek, z ktorých významu (zákazu) sa môže výnimka povoliť.

V neposlednom rade sa navrhuje upraviť aj spôsob povolenia výnimky z § 140 ods. 1 písm. b) zákona o cestnej premávke, a to tak, že doteraz vydávaný papierový doklad o povolení výnimky nahradí len vydanie upovedomenia o povolení výnimky a povolenie výnimky zapíše orgán Policajného zboru, ktorý výnimku povolil, do evidencie vozidiel. Uvedenou zmenou sa zjednoduší, zefektívni úkon povoľovania výnimky, súčasne sa tiež toto konanie zelektronizuje (dnes nemožno posielať fyzický doklad s ochrannými prvkami, odtlačkom pečiatky a podpisom v originálnej podobe elektronicky, v budúcnosti sa zašle elektronicky len neformálne upovedomenie).

V tejto súvislosti bude potrebné upraviť evidenciu vozidiel v rozsahu

- zápis zaevidovanie výnimky, so zadaním najmä územného rozsahu výnimky, dôvodu povolenia výnimky, platnosti;

- zrušenie výnimky – automatizované zrušenie predovšetkým po dátume platnosti;

- zobrazenie výnimky v samostatnej sekcii v systéme aj na karte vozidla.

Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 125 000,- eur s DPH (MV SR v roku 2021) pri úprave informačného systému evidencie vozidiel. Uvedená suma je krytá v schválenom rozpočte v kapitole Ministerstva vnútra SR na rok 2021 a nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Ministerstvo dopravy a výstavby SRTabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

221004 – ostatné poplatky

0

400

0

0

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

- z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

Aký je ich počet?

Zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú dotknuté nasledovné podnikateľské subjekty:

h)výrobcovia a zástupcovia výrobcu, ktorí vyrábajú typ vozidla alebo vykonávajú hromadné prestavby typu vozidla, vyrábajú typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky (počet výrobcov nie je možné odhadnúť, pretože o udelenie schválenia môže požiadať ktorýkoľvek výrobca na svete, počet zástupcov výrobcov v Slovenskej republike je v súčasnosti registrovaných približne 900),

i)prevádzkovatelia vozidla (počet evidovaných vozidiel v Slovenskej republike je takmer 3,3 milióna),

j)technické služby overovania, technická služba technickej kontroly, technická služba emisnej kontroly, technická služba kontroly originality, technická služba montáže plynových zariadení (20 technických služieb),

k)nakladajúce organizácie, osoby zodpovedné za nakládku vozidiel v nakladajúcej organizácii, odosielatelia (počet nakladajúcich organizácií nie je možné odhadnúť, keďže náklad môže nakladať ktorákoľvek osoba),

l)oprávnené osoby technickej kontroly, oprávnené osoby emisnej kontroly, oprávnené osoby kontroly originality, oprávnené osoby montáže plynových zariadení (približne 300 osôb) a ich pracovníkov (technici) (približne 1000 osôb),

m)osoby prispievajúce do registra prevádzkových záznamov (osoby vykonávajúce diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúce opravy karosérií, osoby vykonávajúce predaj ojazdených cestných motorových vozidiel, poisťovne, leasingové spoločnosti, znalci, osoby vykonávajúce služby v oblasti organizovania a realizácie dražieb cestných motorových vozidiel, osoby vykonávajúce nastavovanie a overovanie tachografov, požičovne cestných motorových vozidiel) (do 10 000),

n)orgány štátnej správy: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR, okresné úrady, okresné úrady v sídle kraja, Slovenská obchodná inšpekcia, orgány Policajného zboru, inšpektoráty práce.

Týmto návrhom zákona sa rozširuje okruh osôb prispievajúcich do registra prevádzkových záznamov podľa písmena f) a to o osoby prevádzkujúce webové sídlo s ponukami na predaj a kúpu cestných motorových vozidiel, ktorých odhadujeme na približne 10 osôb a o osoby vykonávajúce nastavovanie alebo iné zásahy v rámci softvéru riadiacej jednotky motorového vozidla, ktorých odhadujeme na približne 32 osôb.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

- z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

Ako dlho trvali konzultácie?

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

14

Verejnosť do prípravy návrhu zákona bola zapojená formou možnosti zasielania podnetov. Predbežná informácia (PI/2020/276) bola vypracovaná podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bola zverejnená na portáli Slov-Lex. Možnosti zasielania podnetov boli v období od 16. decembra 2020 do 1. februára 2021. O konzultácie požiadal Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (konzultácia 2. februára 2021) a združenie ČESMAD Slovakia (konzultácia 4. februára 2021).

Ďalšou formou zapojenia verejnosti bude medzirezortné pripomienkové konanie.

Čiastkovo sa konali priebežne podľa potreby konzultácie s

-technickou službou technickej kontroly spoločnosťou TESTEK a.s.,

-technickou službou emisnej kontroly spoločnosťou S-EKA spol. s r.o.,

-technickou službou kontroly originality spoločnosťou Iris Ident s.r.o.,

-vybranými výrobcami vozidiel a ich zástupcami,

-vybranými oprávnenými osobami technickej kontroly, oprávnenými osobami emisnej kontroly a oprávnenými osobami kontroly originality,

-Národnou asociáciou STK,

-Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky,

-Cechom predajcov a autoservisov Slovenskej republiky,

-Zväzom autoservisov Slovenskej republiky,

-Asociáciou distribútorov koncernu Volkswagen,

-Slovenskou obchodnou inšpekciou,

-Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, odborom medzinárodných vzťahov v energetike.

Čiastkové konzultácie splnili svoj účel a cieľ pre vypracovanie návrhu zákona.

3.3 Náklady regulácie

- z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu

Z dôvodu zrušenia povinnej certifikácie autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní na tzv. certifikované miesto opravy dochádza k zrušeniu regulácie a všetkým opravovniam, ktoré sa uchádzali o túto certifikáciu sa znížia priame náklady na certifikáciu. Ich výšku nie je možné odhadnúť, pretože súčasná certifikácia sa pre autorizované opravovne a nezávislé opravovne prakticky ešte nezačala, keďže platilo prechodné obdobie do konca roka 2021 a až od 1. januára 2022 sa mali všetky opravy vozidiel po ťažkých dopravných nehodách opravovať v certifikovaných autorizovaných opravovniach a nezávislých opravovniach. Pri nákladoch súvisiacich s povinnou certifikáciou by išlo o hypotetické náklady a zrušením tejto povinnej certifikácie by išlo o zníženie hypotetických nákladov, ku ktorým v súčasnosti ešte nedošlo.

Návrhom zákona sa súčasne ruší obmedzenie platnosti osvedčenia o evidencii časti I, ktoré nebude obmedzené na 10 rokov, ale bude mať neobmedzenú platnosť. Z tohto dôvodu pri výmene osvedčenia o evidencii časti I z dôvodu ukončenia platnosti tohto dokladu nebudú vznikať náklady vo výške 6 eur (správny poplatok) potrebné za výmenu tohto dokladu. Úspora týchto nákladov na jedného podnikateľa a tiež na celé podnikateľské prostredie sa nedá odhadnúť, keďže k týmto nákladom by prišlo v budúcnosti a týkalo by sa iba prevádzkovateľov vozidiel a nie všetkých podnikateľov.

Návrhom zákona sa zabezpečuje vykonávanie dvoch európskych nariadení v Slovenskej republike (nariadenia o všeobecnej bezpečnosti vozidiel a nariadenie o označovaní pneumatík), ktoré vytvorí zvýšené náklady pre výrobcov vozidiel a výrobcov pneumatík, ale tieto náklady vyplývajú priamo z týchto európskych nariadení, ale nevyplývajú z tejto novely zákona, kde sa vykonáva len nevyhnutná novelizácia so stanovením, že ide o regulačný akt v súvislosti so schvaľovaním vozidiel a so zabezpečením vykonávania dohľadu nad trhom v súvislosti s označovaním pneumatík. Z tohto dôvodu Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky za to, že táto nevyhnutná novelizácia nemá žiadny dopad na podnikateľské prostredie.

15

Návrh zákona rozširuje medzi osoby povinne prispievajúce do registra prevádzkových nákladov aj osoby prevádzkujúce webové sídlo s ponukami na predaj a kúpu cestných motorových vozidiel, ktorých na Slovensku odhadujeme približne 10 spoločností. Pre tieto osoby vzniknú len jednorazové náklady na integráciu webových služieb registra prevádzkových záznamov vozidiel do produkčných informačných systémov prevádzkovateľov webových sídiel s ponukami na predaj a kúpu cestných motorových vozidiel v rozsahu približne 5 č/h. Priemerná hrubá hodinová mzda IT programátora (12 eur) (5*12) výsledok 60 eur/podnikateľ jednorazovo. Na celé podnikateľské prostredie predpokladáme náklady vo výške 600 eur.

3.3.2 Nepriame finančné náklady

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

V súvislosti s návrhom zákona nedochádza k nepriamym finančným nákladom regulácie.

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Návrh zákona rozširuje medzi osoby povinne prispievajúce do registra prevádzkových nákladov aj osoby vykonávajúce nastavovanie alebo iné zásahy v rámci softvéru riadiacej jednotky motorového vozidla, ktorých odhadujeme na Slovensku približne 32 spoločností. Pre tieto osoby vzniknú zvýšené administratívne náklady súvisiace s tým, aby zapísali údaje do registra prevádzkových záznamov. Administratívne náklady na jedného podnikateľa odhadujeme vo výške 6,83 eur a na celé podnikateľské prostredie 218,56 eur.

Návrh zákona zavádza pre držiteľov povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality, že bude povinný do 18 mesiacov preukázať schvaľovaciemu orgánu, že právoplatné stavebné povolenie na stavbu. V súvislosti s tým vzniknú držiteľovi povolenia administratívne náklady vo výške 3,41 eur. Nových držiteľov povolení sa odhaduje 30, čo predstavuje náklady na celé podnikateľské prostredie vo výške 102,3 eur.

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie

Priame finančné náklady

60 eur

600 eur

Nepriame finančné náklady

Administratívne náklady

10,24

320,86

Celkové náklady regulácie

70,24

920,86

Vyššie uvedené finančné dopady sú orientačného charakteru. Ceny sú uvedené bez DPH.

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

- z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

16

Návrhom zákona nedochádza k vytváraniu bariér pre vstup na trh a nejde o prísnejšiu reguláciu. Zároveň návrh zákona nebude mať vplyv na obchodné bariéry, ani vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií, ani na cenu a dostupnosť služieb. Návrh zákona nevytvára nové možnosti financovania aktivít.

Návrhom zákona dôjde k prehodnoteniu parametrov týkajúcich sa povolenia zriadenia stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré vychádza z dát z celoštátneho informačného systému technických kontrol za roky 2019 a 2020, čím môže na trhu vzniknúť viacero subjektov poskytujúcich služby technickej kontroly.

3.5 Inovácie

- z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

Návrh zákona nemá vplyv na inovácie podnikateľov.

17

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

A – nová služba

B – zmena služby

Kód služby

Názov služby

Úroveň elektronizácie služby

(0 až 5)

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?

(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)

B

isvs_171

Zápis, zrušenie, zobrazovanie výnimky

2

Infraštruktúra

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?

(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)

B

isvs_171

Evidencia vozidiel

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

X

-

-

18

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ návrhu zákona:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:

a)v primárnom práve (uviesť názov zmluvy a číslo článku)

Čl. 28-37 Hlava II (Voľný pohyb tovaru), čl. 90-100 Hlava VI (Doprava), čl. 114-118 (Aproximácia práva) a čl. 191-193 Hlava XX (Životné prostredie) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

b)v sekundárnom práve (uviesť druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku, vrátane jeho gestora)

-smernica Rady 89/459/EHS z 18. júla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 226, 3. 8. 1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10), ktorej gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

-smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. L 235, 17.9.1996; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2) v platnom znení, ktorej gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

-smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1. 6. 1999; Mimoriadne vydanie Ú . v. EÚ, kap.7/zv. 4) v platnom znení, ktorej gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. ES L 127, 29.4.2014), ktorej gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. ES L 127, 29.4.2014), ktorej gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) (Ú. v. L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení, ktorého gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

19

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI), ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení, ktorého gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení, , ktorého gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení, ktorého gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

-delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 44/2014 z 21. novembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. L 25, 28. 1. 2014) v platnom znení, ktorého gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

-delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014 z 19. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. L 364, 18. 12. 2014) v platnom znení, ktorého gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. L 252, 16. 9. 2016) v platnom znení, ktorého gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. L 151, 14. 6. 2018), ktorého gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (Ú. v. EÚ L 325, 16. 12. 2019), ktorého gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

20

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (Ú. v. EÚ L 177, 5. 6. 2020), ktorého gestorom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety)

1.zákaz registrácie určitých vozidiel:

-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 8/74, Procureur du Roi/Dassonville,

-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 50/83, Komisia/Taliansko,

-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-302/86, Komisia/Dánsko,

-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 113/80, Komisia/Írsko,

-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-314/98, Snellers,

-v rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-55/93, van Schaik,

-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-50/85, Schloh,

-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-420/1, Komisia/Taliansko,

-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 104-75, De Peijper,

-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-293/94, Brandsma,

-rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. septembra 2012 vo veci C-150/11, Európska komisia proti Belgickému kráľovstvu,

2.dodatočné technické kontroly:

-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-50/85, Schloh,

-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappoj voor Biologiche Producten,

-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-293/94, Brandsma,

-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-400/96, Harpegnies,

-rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 5. júna 2008 vo veci C-170/07, Komisia Európska komisia proti Poľskej republike,

3.preregistrácia vozidiel s pravostranným riadením

-rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. marca 2014 vo veci C-639/11 Európska komisia proti Poľskej republike,

-rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. marca 2014 vo veci C-61/12 Európska komisia proti Litovskej republike,

4.zriaďovanie staníc technickej kontroly

-rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. októbra 2009 vo veci C-438/08, Európska komisia proti Portugalskej republike,

21

-rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. októbra 2015 vo veci C-168/14 Grupo Itevelesa SL a i. proti Oca Inspección Técnica de Vehículos SA a Generalidad de Cataluña,

5.uvedenie ojazdených alebo použitých vozidiel dovezených z tretej krajiny na trh

a ich registrácia v Európskej únii

-rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 15. júna 2017 vo veci C-513/15, „Agrodetalė“ UAB,

6.preregistrácia vozidiel medzi členskými štátmi

-rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. januára 2019 vo veci C-326/17, prejudiciálne konanie podané rozhodnutím Raad van State (Štátna rada, Holandsko), ktoré súvisí s konaním Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW),

7.povinná identifikácia a technická kontrola predchádzajúca registrácii vozidiel

v členskom štáte

-rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. septembra 2007 vo veci C-297/05, Európska komisia proti Holandskému kráľovstvu.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení

1.Smernica 89/459/EHS

-do 1. mája 2004 pre smernicu 89/459/EHS,

2.Smernica 96/53/ES v platnom znení

-do 1. mája 2004 pre smernicu 96/53/ES v znení smernice 2002/7/ES,

-do 7. mája 2017 pre smernicu (EÚ) 2015/719,

3.Smernica 1999/37/ES v platnom znení

-do 1. mája 2004 pre smernicu 1999/37/ES,

-do 15. januára 2005 pre smernicu 2003/127/ES,

-do 1. januára 2007 pre smernicu 2006/103/ES,

-do 20. mája 2017 pre smernicu 2014/46/EÚ,

4.Smernica 2014/45/EÚ

-do 20. mája 2017 pre smernicu 2014/45/EÚ,

5.Smernica 2014/47/EÚ

-do 20. mája 2017 pre smernicu 2014/47/EÚ,

b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

-v danej oblasti nie je proti Slovenskej republike začaté konanie,

c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav

1.Smernica 89/459/EHS je prebratá

-v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

22

-vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov,

2.Smernica 96/53/ES v platnom znení je prebratá

-v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,

-v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov,

3.Smernica 1999/37/ES v platnom znení je prebraná

-v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla v znení neskorších predpisov,

4.Smernica 2014/45/EÚ

-v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov,

-vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov,

5.Smernica 2014/47/EÚ

-v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti cestnej technickej kontroly v znení neskorších predpisov.

5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

a)úplne.

23

B. Osobitná časť

K čl. I

Tento článok obsahuje novelu zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 1 [Poznámka pod čiarou k odkazu 7]

Aktualizujú sa názvy nariadenia (ES) č. 715/2007 v platnom znení a nariadenia (ES) č. 595/2009 v platnom znení, keďže názvy týchto nariadení boli zmenené.

K bodu 2 [Poznámka pod čiarou k odkazu 7]

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 7, kde sa medzi regulačný akt, ktorým môže byť právne záväzný akt Európskej únie ustanovujúci požiadavky na schvaľovací postup a technické požiadavky dopĺňa nariadenie (EÚ) 2019/2144. Zároveň sa z poznámky pod čiarou k odkazu 7 vypúšťajú predpisy, ktoré budú nariadením (EÚ) 2019/2144 zrušené.

K bodu 3 [§ 2 ods. 27 a 28]

Vzhľadom na upustenie povinnej certifikácie opravovní na certifikované miesta opravy sa vypúšťa definícia certifikovaného miesta opravy a namiesto toho sa navrhujú definície autorizovanej opravovne a nezávislej opravovne.

K bodu 4 a 6 [Poznámky pod čiarou k odkazu 34 a 36]

Aktualizuje sa poznámky pod čiarou k odkazu 34 a 36 vzhľadom na to, že povinnosti hospodárskych subjektov ohľadne označovania pneumatík od 1. 5. 2021 upravené v nariadení (EÚ) 2020/740.

K bodu 5 [§ 22 nový odsek 8]

§ 22 sa dopĺňa novým odsekom 8, kde sa ustanovuje povinnosť aj pre poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti (tzv. poskytovateľov hostingových služieb) uvedených v § 6 ods. 4 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (transpozícia čl. 14 smernice 2000/31/ES), dodržiavať povinnosti o označovaní pneumatík upravené v nariadení (EÚ) 2020/740.

K bodu 7 [§ 29 ods. 9]

Navrhuje sa doplniť možnosť pre schvaľovací orgán, že v prípade nesprávnej kategórie vozidla alebo nesprávnych údajov v zahraničných registračných dokladoch vozidla bude môcť schvaľovací orgán tieto údaje opraviť, ak ide o jednoznačnú administratívnu chybu.

K bodu 8 [§ 38 nový ods. 10]

Ustanovujú sa podmienky pre zrušenie rozhodnutia o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, keďže takáto úprava v súčasnosti absentovala.

K bodu 9 [§ 40 ods. 1]

Vzhľadom na to, že nie je dôvod na obmedzenie platnosti osvedčenia o evidencii časť I na 10 rokov, navrhuje sa neobmedzená platnosť osvedčenia o evidencii časť I okrem prípadu, ktorý ustanoví zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých

24

zákonov v znení neskorších predpisov; napríklad obmedzenie platnosti pri vydaní tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom s písmenom V pri vývoze jednotlivého vozidla.

K bodu 10 [§ 45 ods. 1 písm. c) štvrtý bod]

Opravuje sa chyba spôsobená zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, keď s účinnosťou od 1. 7. 2021 budú zrušené kontrolné nálepky o technickej kontrole a emisnej kontrole, ale zabudla sa zrušiť povinnosť absolvovania technickej kontroly administratívnej a emisnej kontroly administratívnej pri výmene čelného skla.

K bodu 12 [§ 45 ods. 2 písm. h)]

Opravuje sa názvoslovie hmotností, ktoré správne znieť „najväčšia technicky prípustná hmotnosť“.

K bodu 11, 13, 14 a 15 [§ 45 ods. 1 písm. d) prvý bod, § 47 ods. 3 písm. c), § 47 ods. 7, 8 a 9]

V súvislosti s vypustením povinnej certifikácie opravovní na certifikované miesto opravy sa tento pojem navrhuje nahradiť pojmami autorizovaná opravovňa a nezávislá opravovňa. Zároveň sa v odseku 7 navrhujú podmienky, kedy bude môcť autorizovaná opravovňa a nezávislá opravovňa vykonať opravu vozidla po dopravnej nehode, ktoré mali vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, a tiež sa ustanovujú povinnosti pre takúto autorizovanú opravovňu a nezávislú opravovňu.

K bodu 16 [§ 48 ods. 1]

Navrhuje sa vypustiť obmedzenie, že register prevádzkových vozidiel sa týka iba vozidiel prihlásených v evidencii vozidiel v Slovenskej republike z dôvodu, že v tomto registri sa evidujú aj údaje vozidiel, ktoré jednotlivo dovážané do Slovenskej republiky, pričom v čase zápisu do registra (pri predaji) tieto vozidlá ešte nie sú prihlásené v evidencii vozidiel.

K bodu 17 [§ 48 ods. 2]

Ide o opravu chyby a zosúladenie terminológie používanej v zákone.

K bodu 18 [§ 48 ods. 3 písm. h)]

Povinnosť zapisovať údaje do registra prevádzkových záznamov vozidiel sa navrhuje doplniť aj pre osoby prevádzkujúce webové sídlo s ponukami na predaj a kúpu cestných motorových vozidiel.

K bodu 19 [§ 48 ods. 3 písm. j)]

Povinnosť zapisovať údaje do registra prevádzkových záznamov vozidiel pre osoby vykonávajúce predaj ojazdených vozidiel sa bližšie špecifikuje nie len na predaj vozidla ale aj na ponuky. Ide o zosúladenie so zákazom uvedeným v § 53 ods. 3.

K bodu 20 [§ 48 ods. 3 písm. m)]

Povinnosť zapisovať údaje do registra prevádzkových záznamov vozidiel sa navrhuje doplniť aj pre osoby vykonávajúce nastavovanie alebo iné zásahy v rámci softvéru riadiacej jednotky motorového vozidla.

K bodu 21 [§ 48 ods. 3 písm. o) poznámka pod čiarou k odkazu 46a)]

25

V súvislosti s novozavedenou poznámkou pod čiarou k odkazu 46a) v § 47 ods. 7 sa aktualizuje číslo poznámky pod čiarou chronologicky na poznámku pod čiarou k odkazu 46b).

K bodu 22 [§ 66 ods. 3]

Navrhuje sa spresniť ustanovenie, kedy sa nahráva správa do celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol.

K bodu 23 [§ 70 ods. 10]

V rámci výberového konania sa navrhuje, že uchádzač nebude musieť disponovať platnou akreditáciou na požadovanú činnosť a tiež nebude musieť disponovať informačným systémom, ale bude musieť preukázať, akým spôsobom chce zabezpečiť tieto podmienky. Uvedené podmienky sa pre výberové konanie navrhujú zmeniť z dôvodu, že do výberového konania by sa zapojilo len minimum spoločností, keďže nikto dopredu nevyvinie informačný systém, keď ešte nevie, či bude vo výberovom konaní úspešný. Podobne aj s akreditáciou je to rovnako, nikto nebude žiadať o akreditáciu, keď ešte nevie, či bude úspešný vo výberovom konaní.

K bodu 24 [§ 71 ods. 1 písm. n)]

Navrhuje sa spresniť ustanovenie, že pre udelenie poverenia technickej služby je potrebné mať nielen vhodný informačný systém, ale aj funkčný informačný systém.

K bodu 25 [§ 71 ods. 1 písm. o)]

Medzi podmienky na udelenie oprávnenia sa navrhuje doplniť, že žiadateľ splnil podmienky, ktoré ním boli predstavené vo výberovom konaní.

K bodu 26 a 27 [§ 71 ods. 1 písm. p) a ods. 3]

Navrhuje sa doplniť, že pokiaľ najlepších uchádzať výberového konania nezíska poverenie do šiestich mesiacov, môže o poverenie požiadať aj v poradí ďalší úspešný uchádzač vo výberovom konaní.

K bodu 28 [§ 71 ods. 4]

Platnosť poverenia na výkon činnosti niektorých technických služieb sa navrhuje predĺžiť z päť na desať rokov z dôvodu, že lehota piatich rokov bola krátka na návratnosť vynaloženej investície činnosti technickej služby. Platnosť poverenia sa navrhuje predĺžiť z dôvodu, že technické služby budú musieť pri ukončení platnosti odovzdať informačný systém.

K bodu 29 [§ 72 ods. 3 písm. a)]

Minimálna doba pre ukončenie činnosti technickej služby sa navrhuje predĺžiť zo 120 (stodvadsať) dní na šesť mesiacov.

K bodu 30 [§ 72 ods. 5 písm. b)]

Ako dôvod predĺženia platnosti poverenia technickej služby sa dopĺňa, že úspešný uchádzač výberového konania nezískal poverenie na vykonávanie činnosti technickej služby.

K bodu 31, 34 a 37 [§ 74 ods. 1 písm. h), § 75 ods. 1 písm. h), § 76 ods. 1 písm. g)]

Navrhuje sa ustanoviť povinnosť technickej službe technickej kontroly, technickej službe emisnej kontroly a technickej službe kontrole originality, že na svojom webovom sídle

26

umožní overenie platnosti technickej kontroly, overenie platnosti emisnej kontroly alebo overenie výsledku kontroly originality.

K bodu 32, 33, 35, 36, 40 43 74 ods. 11 a 12, § 75 ods. 8 a 9, § 76 ods. 8 a 9, § 77 ods. 5

a 6]

Medzi povinnosti technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení sa navrhuje doplniť novú povinnosť, že technická služba bude musieť požiadať o schválenie zvýšenia poplatkov za poskytované služby.

Zároveň sa medzi povinnosti technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení sa navrhuje doplniť nové povinnosti ako disponovať licenciou k celoštátnemu informačnému systému a tiež povinnosti vedúce k tomu, že pri ukončení poverenia budú musieť technické služby poskytnúť príslušný celoštátny informačný systém bezodplatne ministerstvu.

K bodu 38 [§ 76 ods. 1 písm. h)]

Navrhuje sa doplniť, že technická služba kontroly originality umožní overenie výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel po zadaní základných údajov vzťahujúcich sa k vozidlu a k samotnému výpisu.

K bodu 39 [§ 76 ods. 3]

Navrhuje sa doplniť, že poskytovanie informácií zo zákonom predpísaných registrov sa bude vykonávať nepretržite a priamo na účely celoštátneho informačného systému kontrol originality a na účely registra prevádzkových záznamov vozidiel.

K bodu 44 [§ 79 ods. 11 písm. b)]

Bližšie sa špecifikuje, že kalibrovanie zariadení sa nemusí vykonávať iba v priestore stanice technickej kontroly alebo pracoviska emisnej kontroly, ale postačujúci bude priestor pokrytý monitorovacím záznamovým zariadením. Zároveň sa dopĺňa, ktoré údaje je potrebné vopred nahlásiť technickej službe.

K bodu 45 [§ 79 ods. 13 písm. b)]

Keďže odborný dozor nad odborne spôsobilými osobami vykonávajúcimi kalibráciu môžu vykonávať aj technické služby, vypúšťa sa slovo štátneho, keďže nemusí ísť výlučne iba o štátny odborný dozor.

K bodu 46 [§ 83 ods. 1]

Legislatívno-technická úprava spočívajúca v oprave chyby (vypustenia spojky „a“).

K bodu 47, 48, 50 a 51 [§ 83 ods. 6, 11, 13, 17 a 18]

V snahe predchádzať blokovaniu miest a vzniku nových staníc/pracovísk sa navrhuje, že držiteľ povolenia bude povinný do 12 mesiacov preukázať schvaľovaciemu orgánu právoplatné stavebné povolenie na stavbu, pričom ak tak neurobí, povolenie zanikne.

Zároveň sa navrhuje nastaviť obmedzenie, že ak držiteľ povolenia nezískal oprávnenie, alebo povolenie bolo zrušené alebo povolenie zaniklo, tak ani schvaľovací orgán a ani Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky takémuto navrhovateľovi povolenie nevydajú.

27

K bodu 49 [§ 83 ods. 12]

Legislatívno-technická úprava spočívajúca jednotnom používaní spojenia „správny poriadok“.

K bodu 52 56 84 ods. 5 písm. b), § 84 ods. 6 písm. b) § 84 ods. 7 písm. b) § 84 ods. 8

písm. b)]

Navrhuje sa doplniť, že príslušné oprávnenie obsahuje aj identifikačné číslo daného pracoviska.

K bodu 56 a 57 [§ 85 ods. 5 písm. a) šiesty bod a ôsmy bod a písm. b) šiesty bod a ôsmy bod]

V súvislosti so zmenou povinnosti v § 86 ods. 1 písm. l) a v § 87 ods. 1 písm. l) ohľadne nastavenia monitorovacieho záznamového zariadenia sa navrhuje aj zmena v súvislosti so zrušením oprávnenia na základe porušenia týchto povinností.

K bodu 58 60 85 ods. 5 písm. b) ôsmy bod, § 85 ods. 5 písm. c) šiesty bod a § 85 ods. 5

písm. c) ôsmy bod]

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s pridaním nového písmena i) v § 87 ods. 2 a vypustenia písmena e) v § 88 ods. 2.

K bodu 61 a 62 [§ 85 ods. 6 písm. b) a nové odseky 10 až 13]

V súvislosti s prevádzkovaním staníc technickej kontroly, pracovísk emisnej kontroly, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení sa v prípade fyzickej osoby podnikateľa, navrhuje obdobný režim v prípade úmrtia takejto osoby a v pokračovaní podnikania, aký je uvedený v § 13 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

K bodu 63 86 ods. 1 písm. e), § 87 ods. 1 písm. e), § 88 ods. 1 písm. f) a § 89 ods. 1 písm. g)]

Navrhuje sa zmena spočívajúca len v textácií, kedy oprávnená osoba je povinná znášať náklady za používanie celoštátneho informačného systému tak, aby technické služby mali pokryté náklady na vývoj a prevádzku týchto informačných systémov.

K bodu 64 [§ 86 ods. 1 písm. l) a § 87 ods. 1 písm. l)]

Navrhuje sa upraviť povinnosť pre oprávnenú osobu technickej kontroly a pre oprávnenú osobu emisnej kontroly, kde sa súčasná povinnosť používať monitorovacie záznamové zariadenie rozširuje aj o nastavenie monitorovacieho záznamového zariadenia.

K bodu 65 a 66 [§ 86 ods. 2 písm. f) prvý bod a § 86 ods. 2 písm. e) prvý bod]

Upresňuje sa, že technickú kontrolu administratívnu a emisnú kontrolu administratívnu je možné vykonávať mimo kontrolnej linky stanice technickej kontroly resp. mimo stojiska emisnej kontroly.

K bodu 67 [§ 87 ods. 2 nové písm. i)]

Navrhuje sa doplniť nové obmedzenie pre oprávnené osoby emisnej kontroly, že v bezprostrednom okolí schváleného stojiska emisnej kontroly by sa nemalo nachádzať také prístrojové vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré sa používa pri výkone emisnej kontroly a meraní vozidla, a ktorého vybavenie umožňuje priame prepojenie so schváleným prístrojovým vybavením nachádzajúcim sa na schválenom stojisku emisnej kontroly. V rámci výkonu odborného dozoru boli zaznamenané prípady, kedy vedľa stojiska emisnej kontroly bolo pripravené vozidlo so zariadením, na ktorom sa nasimulovalo meranie.

28

K bodu 68 [§ 88 ods. 2 písm. e)]

Navrhuje sa vypustiť povinnosť, že kontrolu originality musia vykonávať dvaja technici kontroly originality.

K bodu 69 [§ 91 ods. 2]

Oprava chyby, keďže v tomto odseku nejde o zmenu o rozsahu osvedčenia, ale o akúkoľvek inú zmenu. Zmena rozsahu je upravené v § 91 ods. 1.

K bodu 70 [§ 91 ods. 9]

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou v § 91 ods. 2 a zároveň sa navrhuje doplnenie, že pri zmene rozsahu osvedčenia sa vydá vždy nové osvedčenie technika s platnosťou na päť rokov a nebude potrebné vydávať samostatné osvedčenia technika pre jednotlivé oblasti rozšírenia rozsahu osvedčenia.

K bodu 71 [§ 92 ods. 1 až 4]

Keďže technické služby vykonávajú aj základné školenia a doškoľovacie kurzy osôb vykonávajúcich odborný dozor, je potrebné doplniť tieto ustanovenia aj o túto činnosť, keďže to technické služby organizujú a zabezpečujú.

K bodu 72 [§ 103 ods. 6]

Aj pre technikov cestnej technickej kontroly sa navrhuje, aby mali dva opakované termíny skúšky z odbornej spôsobilosti, ak pri skúške aj druhýkrát nevyhoveli.

K bodu 73, 75 a 77 [§ 104 ods. 6 písm. a), § 113 ods. 5 písm. a) a § 122 ods. 3 písm. a)]

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vypustením odseku 22 v §170.

K bodu 74 a 76 [§ 109 ods. 1, § 118 ods. 1, § 125 ods. 1]

Navrhuje sa doplniť, že ako dôvod na nariadenie technickej kontroly alebo emisnej kontroly mimo lehôt bude ako dôvod podozrenie na okolnosť ustanovenú vo vykonávacom právnom predpise.

K bodu 78 [§ 136 ods. 2 písm. a) devätnásty bod]

Upresňuje sa kompetencia pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s prideľovaním náhradného identifikačného čísla vozidla VIN vrátane jeho zrušenia.

K bodu 79 [§ 136 ods. 2 písm. a) vypustenie bodu 48c]

V súvislosti s vypustením povinnej certifikácie opravovní sa navrhuje vypustiť kompetenciu typového schvaľovacieho orgánu spočívajúcu v schvaľovaní podmienok certifikácie.

K bodu 80 [§ 136 ods. 2 písm. a) bod 49]

V súvislosti s novou povinnosťou pre technickú službu technickej kontroly, technickú službu emisnej kontroly, technickú službu kontroly originality a technickú službu montáže plynových zariadení sa dopĺňa kompetencia pre typový schvaľovací orgán pre schválenie zvýšenia poplatkov za služby poskytované týmito technickými službami.

K bodu 81 [§ 137 písm. a) prvý bod]

29

Upresňuje sa kompetencia okresného úradu v sídle kraja v súvislosti s vydávaním povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly a pracoviska kontroly originality vrátane jeho zrušenia.

K bodu 82 až 84 [§ 142 ods. 3, 5 a 6]

Do pôsobnosti orgánov štátneho odborného dozoru sa dopĺňa, že odborný dozor sa vykonáva aj v autorizovanej opravovni aj v nezávislej opravovni.

K bodu 85 [§ 143 ods. 5]

Navrhuje sa upraviť, že odborná spôsobilosť poverených osôb, ktorá sa preukazuje absolvovaním príslušného školenia, sa bude vykonávať v primeranom rozsahu so zameraním na výkon odborného dozoru.

K bodu 86 [§ 143 ods. 8 nové písmeno i)]

Navrhuje sa doplniť nové oprávnenie pre poverených zamestnancov pri výkone odborného dozoru, a to zadržať vybavenie, zariadenie alebo prostriedok nachádzajúce sa v priestoroch kontrolovanej osoby, ktoré môže ovplyvniť výsledok merania alebo kontroly vozidla na ďalšie dokazovanie.

K bodu 87 [§ 145 ods. 11]

Navrhuje sa upraviť, komu sa zasielajú výsledné materiály, a zároveň sa navrhuje spätné informovanie o uložení sankcie.

K bodu 88 a 89 [§ 148 ods. 6 písm. c), d) a e)]

V súvislosti s novými povinnosťami pre technickú službu technickej kontroly, technickú službu emisnej kontroly, technickú službu kontroly originality a technickú službu montáže plynových zariadení sa navrhujú aj nové sankcie.

K bodu 90 [§ 148 ods. 12 písm. b)]

Navrhuje sa doplniť dva nové body, kedy sa neuloží pokuta oprávnenej osobe. Ak oprávnená osoba sama nahlási porušenie povinnosti technika, alebo ak ide o individuálne pochybenie technika a nejde o systémové pochybenie na celom pracovisku.

K bodu 91 [§ 148 ods. 13 písm. d) nový štvrtý bod]

Navrhuje sa doplniť novú sankciu za vykonanie príslušnej kontroly bez predloženia ustanovených dokladov.

K bodu 92 [§ 148 ods. 20]

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s rozšírením povinností v § 48.

K bodu 93 [§ 148 ods. 30 a 31]

V súvislosti s viacnásobným porušením povinnosti pri opravách vozidiel po dopravných nehodách, ktoré mali vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy sa navrhuje ustanoviť vyššiu pokutu a tiež aj postup vedúci k strate živnostenského oprávnenia.

K bodu 94 [§ 149 ods. 1 až 3]

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zavedením nového správneho deliktu.

30

K bodu 95 [§ 150 ods. 1 písm. g)]

Bližšie sa špecifikuje poriadková pokuta pri poskytovaní údajov do registra prevádzkových záznamov vozidiel, ktoré bude sankcionované aj za poskytovanie chybných alebo neúplných informácií.

K bodu 96 [§ 152 ods. 1]

Navrhuje sa úprava pôvodného ustanovenia z dôvodu doplnenia povinností o kontrolu dodržiavania povinností poskytovateľov hostingových služieb v § 22 ods. 8. Zároveň sa aktualizuje poznámka pod čiarou k odkazu 91 vzhľadom na to, že povinnosti ohľadne označovania pneumatík sú od 1. 5. 2021 upravené v nariadení (EÚ) 2020/740.

K bodu 97 [§ 152 ods. 10]

V rámci výkonu dohľadu nad trhom sa dopĺňa, že pri odobratí kontrolnej vzorky vozidla neplatí povinnosť prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, a zároveň sa ustanovuje postup, ako sa vystornuje vydané osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla.

K bodu 98 [§ 154 ods. 1 úvodná veta. písm. a) a b) a nový štvrtý bod]

V súlade s článkom 11 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2020/740 sa dopĺňajú ustanovenia o sankciách pri porušení § 22 ods. 8.

K bodu 99 [Poznámka pod čiarou k odkazu 94]

Aktualizuje sa číslo poznámky pod čiarou.

K bodu 100 [§ 154 ods. 8]

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s doplnením § 22 ods. 8 a vykonanie aktualizácie čísla poznámky pod čiarou k odkazu 95.

K bodu 102 [§ 157 ods. 2 písm. n)]

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vypustením schvaľovania podmienok certifikácie certifikovaných miest opravy.

K bodu 101 a 103 [§ 157 ods. 2 písm. k) a písm. p)]

Medzi výnimky zo správneho poriadku sa dopĺňa schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti a schvaľovanie plánu priebežných overení, keďže sa v týchto prípadoch nevydáva rozhodnutie.

K bodu 104 [§ 157 ods. 11]

Jazyková úprava chybného slova.

K bodu 105 [§ 157 vypustenie ods. 13]

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vypustením konania o certifikácii certifikovaných miest opravy.

K bodu 106 [§ 157 nový ods. 16]

Navrhuje sa podobná úprava, aká je v § 136 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa prevádzkovateľovi vozidla pri výmene dokladov vozidla za nové doklady ponechajú staré znehodnotené pôvodné doklady, ktoré majú pre prevádzkovateľa vozidla historickú hodnotu.

31

K bodu 107 [§ 159 nový ods. 3]

Navrhuje sa presnejšie špecifikovať príslušnosť správneho orgánu, ak došlo k zmene prevádzkovateľa vozidla a nový prevádzkovateľ vozidla si nesplnil povinnosť prihlásiť vozidlo v evidencii vozidiel sám na seba na orgáne Policajného zboru v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 108 [Poznámky pod čiarou k odkazu 104 a 105]

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s opravou chybne uvedeného nariadenia, keďže správne ísť o delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 44/2014 z 21. novembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek v platnom znení. Zároveň sa aktualizujú jednotlivé predpisy, keďže už boli novelizované.

K bodu 109 [§ 169 ods. 1]

Jazyková úprava chybných slov.

K bodu 110 [§ 170 vypustenie ods. 22]

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením prechodného ustanovenia viažuceho sa k certifikácii certifikovaných miest opravy.

K bodu 111 [§ 170d]

V odseku 1 sa v prechodných ustanoveniach navrhuje doplniť, podľa akého znenia sa dokončia konania začaté pred účinnosťou novely zákona.

V odseku 2 sa dopĺňa obdobné ustanovenia ako v § 83 ods. 6, že do 18 mesiacov musí držiteľ povolenia, ktoré bolo získané pred účinnosťou tohto zákona, predložiť schvaľovaciemu orgánu právoplatné stavebné povolenie potrebné na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality, inak povolenie zanikne.

V odseku 3 sa stanovuje, že podmienky certifikácie certifikovaných miest opravy schválené podľa predchádzajúcej právnej úpravy, sú platné do 1. novembra 2021.

K bodu 112 [Príloha č. 1 časť A odsek 1 písm. c)]

Ako nová podmienka pre vznik miesta nad rámec existujúcej siete sa navrhuje priemer voľnej výkonnosti všetkých kontrolných liniek v danom okrese za posledných dvanásť mesiacov klesol pod 25 %.

K bodu 113 až 118 [Príloha č. 1 časť A odsek 2]

Navrhuje sa aktualizovať výpočet vyťaženia ďalšej kontrolnej linky, keďže v súčasnom znení boli chybne uvedené aj kategórie vozidiel, ktoré nepodliehali technickej kontrole, pričom jednotlivé koeficienty v súčasnom znení nezodpovedali súčasným výkonom v rámci technickej kontroly. Jednotlivé zmeny sú nasledovné:

-písm. a): Priemerný čas trvania kontroly jednotlivých kategórií vozidiel tak, ako je uvedený vo forme násobkov JTK (jednotková technická kontrola), bol určený z údajov v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol za rok 2020. Interval posunu (takt linky) vozidiel kategórií L3, L4, L5, L6, L7, M1, N1 a O2 (ďalej len „ľahké vozidlá“) bol určený z dát v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol ako medián hodnôt z piatich najvýkonnejších liniek typu A a C jednolinkových staníc technickej kontroly za rok 2020. Takt linky pre vozidlá kategórií M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, R2, R3 a R4 (ďalej len „ťažké vozidlá“) bol určený vynásobením taktu linky pre ľahké vozidlá pomerom priemerných

32

časových náročností kontroly pre obe skupiny vozidiel. Vzhľadom na malý počet jednolinkových staníc technickej kontroly určených výhradne pre ťažké vozidlá a ich malú vyťaženosť (bežný režim chodu zďaleka nezodpovedá režimu ich možného maximálne efektívneho využitia) nebolo na určenie ich taktu použité priame meranie z dát v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol,

-písm. b): Koeficienty v bodoch 1 a 2 boli zrátané ako pomery počtov jednotkových technických kontrol zodpovedajúcich ročnej potrebe vozidiel podliehajúcich technickej kontrole pravidelnej (ktorým uplynula lehota na absolvovanie prvej technickej kontroly pravidelnej) ku celkovému počtu evidovaných vozidiel, a to osobitne pre skupinu ľahkých a pre skupinu ťažkých vozidiel. Údaje o vozidlách, ktorým uplynula lehota na prvú technickú kontrolu pravidelnú, pochádzali z evidencie vozidiel,

-písm. c): Podiel opakovaných kontrol vychádza z údajov v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol. Oproti doterajším hodnotám je vyšší, dôvodom je vyšší podiel neúspešných vozidiel pri technických kontrolách, zapríčinený efektívnejším vykonávaním štátneho odborného dozoru a odborného dozoru technickej služby nad dodržiavaním predpisov na stanici technickej kontroly. Dôsledkom je vyšší dopyt po opakovaných technických kontrolách,

-písm. e): Využitie univerzálnych liniek približne v pomere 5:1 medzi ľahkými a ťažkými vozidlami vychádza z pomeru medzi ročnou potrebou jednotkových technických kontrol vozidiel podliehajúcich technickej kontrole pravidelnej (ktorým uplynula lehota na absolvovanie prvej technickej kontroly pravidelnej) pre obe skupiny vozidiel. Doterajší uvažovaný pomer 1:1 bol zjavne nerealistický, bez akejkoľvek opory v dátach alebo každodennej praxi staníc technickej kontroly.

K bodu 119 [Príloha č. 1 časť A odsek 2 písm. f) a g)]

Navrhuje sa doplniť, že pokiaľ miesto v sieti nebolo zriadené tri roky, ako je dĺžka povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, tak toto miesto v sieti sa nebude počítať do výpočtu siete, keďže ide zjavne o osobu, ktorá blokuje miesto v sieti a doplniť, že stanice technickej kontroly, ktoré vykazujú dlhodobo nízke vyťaženie svojich kontrolných liniek, sa nebudú zarátavať do výpočtu vyťaženia kontrolnej linky.

K bodu 120 [Príloha č. 1 časť A odsek 3]

Navrhuje sa spôsob výpočtu pre parameter pokles priemeru voľnej výkonnosti všetkých kontrolných liniek v danom okrese za posledných dvanásť mesiacov pod 25 %.

K bodu 121 až 123 [Príloha č. 2]

Vykonáva sa aktualizácia publikačných zdrojov v zozname preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.

K čl. II

Tento článok obsahuje návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

K bodu 1 [Položka 68 písm. l) prvý bod]

Navrhuje sa upresnenie, že uvedená položka sa okrem montáže plynových zariadení týka aj demontáže plynových zariadení.

33

K bodu 2 [Položka 68 Oslobodenie tretí bod]

Pre výmenu technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II u vozidla kategórie L1e sa navrhuje zaviesť oslobodenie, keďže ide o výmenu dokladov zo zákona. Obdobné oslobodenie pre vozidlá kategórie L1e je aj v položke 65 týkajúce sa zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel.

K bodu 3 a 4 [Položka 72a]

Dopĺňajú sa dva nové správne poplatky v súvislosti s udelením poverenia na vykonávanie určitých činností podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

K bodu 5 [Položka 78 písm. e) prvý bod]

Aktualizuje sa správny poplatok za podanie návrhu na vydanie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly vydávané okresným úradom, aby v prípade, ak sa toto povolenie vydáva aj v iných prípadoch, ako je povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, obsahoval aj tento správny poplatok. Cieľom správneho poplatku je obmedziť rôzne posuny povolení medzi držiteľmi povolení a následným blokovaním miesta v sieti staníc technickej kontroly.

K bodu 6 [Položka 78 písm. a) prvý bod]

Z dôvodu rôznych špekulatívnych konaní niektorých žiadateľov o vydanie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete sa navrhuje zvýšiť tento správny poplatok až trojnásobne.

K čl. III

Tento článok obsahuje návrh novely zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 1 [Poznámka pod čiarou k odkazu 9b]

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením starého nariadenia o označovaní pneumatík.

K bodu 2 [Poznámka pod čiarou k odkazu 9e]

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 9e, kde sa dopĺňajú osobitné predpisy súvisiace s dodržiavaním povinností pri uvedení na trh, a sprístupnení na trhu typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia a spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov.

K bodu 3 [§ 2 písm. l) a m)]

Ako samostatné činnosti kontroly vnútorného trhu sa presne vymedzuje dodržiavanie povinností o označovaní pneumatík vyplývajúce z nariadenia (EÚ) 2020/740 a dodržiavanie povinností o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov vyplývajúce z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov.

K bodu 4 [Poznámka pod čiarou k odkazu 18]

34

Legislatívno-technická úprava spočívajúca v aktualizácii poznámky pod čiarou a zároveň sa navrhuje zmena taxatívneho výpočtu na demonštratívny výpočet z dôvodu, že môže byť viac osobitných predpisov, na základe ktorých je možné pozastaviť uvádzanie výrobku na trh.

K čl. IV

Tento článok obsahuje návrh novely zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

[Poznámka pod čiarou k odkazu 28]

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením starého nariadenia o označovaní pneumatík, keďže táto problematika nie je riešená zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ale prostredníctvom zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K čl. V

Tento článok obsahuje návrh novely zákona č.

8/2009 Z. z.

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 1 a 2 [§ 16 ods. 4 a § 35 ods. 1]

Z právnej úpravy sa vypúšťa obmedzenie, že na diaľnici v obci je rýchlostné obmedzenie na 90 km/h. Vzhľadom na to, že diaľnica je nadradená infraštruktúra, ktorá je navrhnutá na vyššiu rýchlosť, nie je dôvod obmedzovať rýchlosť na diaľnici či prechádza alebo neprechádza obcou. Ak je potrebné rýchlosť na diaľnici prechádzajúcej obcou obmedziť, vykoná sa tak prostredníctvom príslušných dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť.

Navrhovaná zmena sa navrhuje aj z dôvodu, že podľa nariadenia (EÚ) 2019/2144 budú všetky novo schválené typy vozidiel od 6. 7. 2022 a všetky prvýkrát evidované vozidlá od 7. 7. 2024 vybavené systémom inteligentného prispôsobenia rýchlosti, ktorý je definovaný ako systém, ktorý pomáha vodičovi udržiavať rýchlosť zodpovedajúcu podmienkam prevádzky na ceste tým, že mu poskytuje osobitnú a primeranú spätnú väzbu. Systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti musí vodiča prostredníctvom ovládača akcelerátora alebo cielenej, primeranej a účinnej spätnej väzby informovať o tom, že bola prekročená maximálna povolená rýchlosť. Cielená a primeraná spätná väzba musí byť založená na informáciách o maximálnej povolenej rýchlosti získaných sledovaním dopravných značiek a signálov, a to na základe signálov z infraštruktúry alebo údajov z elektronických máp alebo z oboch týchto zdrojov.

Aby systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti fungoval správne bude potrebné z diaľnic odstrániť všetky dopravné značky so začiatkom a koncom obce, keďže systém by nedokázal správne rozoznať, aká najvyššia rýchlosť je na diaľnici povolená. Z dôvodu že na diaľniciach sa nebudú umiestňovať dopravné značky začiatok a koniec obce, sa navrhuje aj vypustenie rýchlostného obmedzenia na diaľnici v obci.

K bodu 3 [§ 68 ods. 9]

Vzhľadom na zrušenie certifikovaných miest opravy sa upravuje, že sa informácie z evidencie dopravných nehôd budú poskytovať do registra prevádzkových záznamov vozidiel.

35

K bodu 4 až 7 [§ 111 ods. 2 nové písm. p), § 113 ods. 4, § 140 ods. 1 písm. b), ň 140 ods. 6]

V súvislosti s rozšírením pôsobnosti obcí realizovať porušenia povinností držiteľa vozidla v oblasti parkovania sa predpokladá masívnejšie využívanie tohto inštitútu. Dokumentovanie porušenia zákazu zastavenia a státia je náročná činnosť, navyše každý dôkaz musí byť vyhotovený v takej kvalite, ktorá zabezpečí okamžitý záver, že skutok sa stal; skutok sa pri vyvodzovaní objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla neobjasňuje (len dokumentuje).

Z uvedeného dôvodu návrh zákona predpokladá úpravu informačného systému evidencie vozidiel, do ktorého budú orgány Policajného zboru po povolení výnimky z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, zóny zákazu státia, parkovaciu zónu, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú zónu, túto skutočnosť zapisovať. V prípade zapísania tejto skutočnosti do karty konkrétneho vozidla sa stane bezpredmetnou možná pochybnosť, či vozidlo malo na viditeľnom mieste doklad o povolení výnimky (zamedzenie možných špekulácií, respektíve zbytočne podaných odporov zo strany držiteľa vozidla). Navrhuje sa teda rozšírenie údajov, ktoré sa v evidencii vozidiel vedú o údaje o povolení výnimky podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona č.

8/2009 Z. z.

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasne sa upravuje s odkazom na prijatie vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorou sa zmenil význam, zobrazenie alebo aj názvy niektorých dopravných značiek, aj taxatívny výpočet dopravných značiek, z ktorých významu (zákazu) sa môže výnimka povoliť. V neposlednom rade sa navrhuje upraviť aj spôsob povolenia výnimky z § 140 ods. 1 písm. b), a to tak, že doteraz vydávaný papierový doklad o povolení výnimky nahradí len vydanie upovedomenia o povolení výnimky a povolenie výnimky zapíše orgán Policajného zboru, ktorý výnimku povolil, do evidencie vozidiel.

Uvedenou zmenou sa zjednoduší, zefektívni úkon povoľovania výnimky, súčasne sa tiež toto konanie zelektronizuje (dnes nemožno posielať fyzický doklad s ochrannými prvkami, odtlačkom pečiatky a podpisom v originálnej podobe elektronicky, v budúcnosti sa zašle elektronicky len neformálne upovedomenie).

K bodu 8 [Príloha č. 3]

Vykonáva sa aktualizácia publikačného zdroja v zozname preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.

K čl. VI

Tento článok obsahuje návrh novely zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona neskorších predpisov.

[§ 3 ods.4 písm. d)]

Vzhľadom na zrušenie certifikovaných miest opravy sa v Jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave nebudú evidovať údaje týkajúce sa dopravných nehôd.

36

K čl. VII

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. novembra 2021 okrem ustanovení súvisiacich s nariadením (EÚ) 2019/2144, kde sa navrhuje účinnosť od 6. júla 2022 a okrem nových povinností pre technické služby, ktoré vzídu z výberového konania, ktoré nadobudnú účinnosť od 20. mája 2023.

V Bratislave 26. mája 2021

Eduard Heger, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Andrej Doležal, v. r.

minister dopravy a výstavby

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 106/2018, dátum vydania: 13.04.2018

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o prevádzke vozidiel“) vypracovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sa predkladá podľa bodov B 20., B 21. a B 22. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 z 24. septembra 2014 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc.

Zhodnotenie súčasného stavu:
Súčasný zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“) platí od roku 2004 a bol už 19 krát novelizovaný. Ministerstvo sa rozhodlo vypracovať úplne nový zákon o prevádzke vozidiel najmä z troch dôvodov:
1.    nové predpisy o schvaľovaní,
2.    dohľad nad trhom,
3.    balíček opatrení Európskej únie v súvislosti s kontrolami technického stavu vozidiel.

K bodu 1: Nové predpisy o schvaľovaní
    Zákon č. 725/2004 Z. z. vychádzal z troch rámcových smerníc, ktoré platili v roku 2004:
1.    pre vozidlá kategórie M, N a O smernica Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o zblížení zákonov členských štátov týkajúca sa typového schvaľovania motorových a ich prípojných vozidiel,
2.    pre vozidlá kategórie L smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 týkajúca sa typového schválenia dvoj alebo trojkolesových motorových vozidiel a zrušenia smernice rady 92/61/EHS,
3.    pre vozidlá kategórie T smernica Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii zákonov členských štátov, týkajúca sa typového schvaľovania kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov.

Uvedené smernice v súčasnosti neplatia a sú nahradené tromi novými právnymi predpismi:
1.    pre vozidlá kategórie M, N a O smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) v platnom znení [ďalej len „smernica (ES) č. 2007/46“],
2.    pre vozidlá kategórie T, C, R a S nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami v platnom znení [ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 167/2013“],
3.    pre vozidlá kategórie L nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek v platnom znení [ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 168/2013“].

V súčasnosti je v legislatívnom procese návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi, ktorý Európska komisia predložila 27. januára 2016. Toto nariadenie nahradí súčasnú platnú smernicu (ES) č. 2007/46/ES, a tým sa zavŕši proces zmeny právnych predpisov zo smerníc na nariadenia.

Pod uvedené tri rámcové smernice spadali ďalšie čiastkové smernice, ktorými sa ustanovili technické požiadavky pre vozidlá, ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky. V roku 2004 bolo týchto čiastkových smerníc približne 100; v súčasnosti sú takmer všetky zrušené a nahradené priamo záväznými nariadeniami Európskej únie.

Pod zákon o prevádzke vozidiel spadá aj predpis, ktorým sa ustanovujú emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov. V roku 2004 išlo o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch, ktorá je od 1. januára 2017 nahradená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES v platnom znení [ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 2016/1628“].

Záver: Od roku 2004 sa predpisy pre schvaľovanie vozidiel zásadným spôsobom zmenili. Aj keď boli vykonané čiastkové zmeny prostredníctvom noviel zákona č. 725/2004 Z. z., je potrebné celý systém schvaľovania komplexne zmeniť a nanovo upraviť v novom zákone o prevádzke vozidiel.

K bodu 2: Dohľad nad trhom
Dohľadom nad trhom sú činnosti a opatrenia orgánov dohľadu nad trhom, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo spaľovacie motory necestných pojazdných strojov, ktoré sú sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami ustanovenými právnymi predpismi a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani inú oblasť ochrany verejného záujmu. V Slovenskej republike je orgánom dohľadu nad trhom Slovenská obchodná inšpekcia.

V súčasnosti je dohľad nad trhom upravený v troch právnych predpisoch Európskej únie:
1.    nariadenie (EÚ) č. 167/2013,
2.    nariadenie (EÚ) č. 168/2013,
3.    nariadenie (EÚ) č. 2016/1628.

V legislatívnom procese je v súčasnosti ešte jeden právny predpis, kde dohľad nad trhom absentoval, a to je návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi. Ide o vozidlá kategórie M, N a O, kde sa do tohto návrhu majú dostať aj príslušné opatrenia tak, aby jednotlivé príslušné orgány vedeli lepšie reagovať a vyhli sa problémom, ktoré boli pri kauze Volkswagenu.

Dohľad nad trhom predstavuje úplne nové požiadavky pre príslušné orgány. Do nášho právneho poriadku bol dohľad nad trhom zavedený prostredníctvom nevyhnutnej novelizácie zákona č. 725/2004 Z. z. Aj tento už zavedený systém je potrebné komplexne zmeniť a novým spôsobom upraviť v zákone o prevádzke vozidiel.

K bodu 3: Balíček opatrení Európskej únie v súvislosti s kontrolami technického stavu vozidiel
V roku 2014 bol Európskym parlamentom a Radou prijatý balíček opatrení o technickom stave vozidiel, ktoré v Európskej únii harmonizujú požiadavky v oblasti kontrol technického stavu vozidiel, v oblasti cestných technických kontrol a v oblasti evidencie registračných dokladov, a to
1.    smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES [ďalej len „smernica (EÚ) č. 2014/45“],
2.    smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014 o zmene smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá [ďalej len „smernica (EÚ) č. 2014/46“],
3.    smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES [ďalej len „smernica (EÚ) č. 2014/47“].
Uvedené smernice síce nadobudli účinnosť 20. mája 2014, ale členské štáty sú povinné prijať vlastné vnútroštátne predpisy do 20. mája 2017, pričom uplatňovať ich musia najneskôr od 20. mája 2018.

Záver: uvedené smernice Európskej únie je potrebné transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky, čo si vyžaduje komplexnejšie zmeny a úpravy v novom zákone o prevádzke vozidiel.

Cieľom zákona o prevádzke vozidiel je komplexne riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie a s prihliadnutím na poznatky a skúseností nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona č. 725/2004 Z. z.

Navrhovaným zákonom o prevádzke vozidiel sa upravuje
a)    schvaľovanie na prevádzku v cestnej premávke vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov, požiadavky na ich uvedenie na trh, sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky v cestnej premávke,
b)    doklady vozidla,
c)    prevádzka vozidiel v cestnej premávke,
d)    cestné technické kontroly vrátane systému kontroly upevňovania nákladu,
e)    technické služby na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke,
f)    kontroly vozidiel (technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality a cestné technické kontroly) a montáž plynových zariadení vo vozidlách, kontroly v nakladajúcej organizácii,
g)    pôsobnosť orgánov verejnej správy,
h)    zodpovednosť za porušenie povinností na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke,
i)    sprievodné novely súvisiacich zákonov v čl. II až XII, a to zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), zákona č. 455/1991 Z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“), zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“), zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole vnútorného trhu“), zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“), zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách na vnútornom trhu“), zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výbere mýta“), zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o diaľničnej známke“), zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o cestnom informačnom systéme“).

Zákon o prevádzke vozidiel precizuje 11 vykonávacích vyhlášok, ktorými sa ustanovujú
a)    podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel,
b)    podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania,
c)    podrobnosti o dokladoch vozidla,
d)    podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke,
e)    podrobnosti o cestnej technickej kontrole,
f)    podrobnosti o technickej službe overovania,
g)    podrobnosti v oblasti technickej kontroly,
h)    podrobnosti v oblasti emisnej kontroly,
i)    podrobnosti v oblasti kontroly originality,
j)    podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení,
k)    podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke.

Zákon o prevádzke vozidiel a jeho vykonávanie v praxi bude mať dopad na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného prostredia a rovnosti hospodárskej súťaže, aby sa vozidlá používali, len ak sú udržiavané na požadovanom stupni technickej spôsobilosti pre cestnú premávku.

Účinnosť čl. VI, X a XI (novela zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z. a zákona č. 488/2013 Z. z.) sa navrhuje dňom 1. marca 2018; účinnosť čl. I až V, čl. VII bodov 1. až 5., 7. až 40., čl. VIII, čl. XI a čl. XII bodov 2. až 4. sa navrhuje dňom 20. mája 2018 vzhľadom na povinnú transpozíciu smerníc Európskej únie a účinnosť čl. VII bodu 6. a čl. XII bodu 1. sa navrhuje dňom 1. januára 2020 vzhľadom na zmenu informačných systémov.

Predložený návrh zákona bude mať pozitívny a negatívny vplyv na verejné financie, pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie, sociálne vplyvy a ani vplyv na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Vyhodnotenie vybraných vplyvov je uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Návrh zákona o prevádzke vozidiel sa nepredkladá do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Návrh zákona o prevádzke vozidiel je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.Doložka vybraných vplyvov

1.    Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona o prevádzke vozidiel“)
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Charakter predkladaného materiáluMateriál legislatívnej povahy

Transpozícia práva EÚ
a)    Návrhom zákona o prevádzke vozidiel sa transponujú právne akty Európskej únie:
b)    smernica Rady 89/459/EHS z 18. júla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 226, 3.8.1989),
c)    smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015).
d)    Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4) v znení smernice Komisie 2003/127/ES z 23. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).
e)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 263, 9. 10. 2007) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1060/2008/ES zo 7. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 292, 31. 10. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009), nariadenia Komisie (ES) č. 385/2009 zo 7. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 118, 13. 5. 2009), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 200, 31. 7. 2009), smernice Komisie 2010/19/EÚ z 9. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 72, 20. 3. 2010), rozhodnutia Komisie 2011/415/EÚ zo 14. júla 2011 (Ú. v. EÚ L 185, 15. 7. 2011), nariadenia Komisie č. 371/2010/EÚ zo 16. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 110, 1. 5. 2010), nariadenia Komisie (EÚ) č. 183/2011 z 22. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 53, 26. 2. 2011), nariadenia Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 167, 25. 6. 2011), nariadenia Komisie (EÚ) č. 678/2011 zo 14. júla 2011 (Ú. v. EÚ L 185, 15. 7. 2011), nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2012 z 24. januára 2012 (Ú. v. EÚ L 28, 31. 1. 2012), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1229/2012 z 10. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1230/2012 z 12. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012), nariadenia Komisie (EÚ) č. 143/2013 z 19. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 47, 20. 2. 2013), nariadenia Komisie (EÚ) č. 195/2013 zo 7. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 65, 8. 3. 2013), smernice Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013), nariadenia Komisie (EÚ) č. 133/2014 z 31. januára 2014 (Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2014), nariadenia Komisie (EÚ) č. 136/2014 z 11. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 43, 13. 2. 2014), nariadenia Komisie (EÚ) č. 214/2014 z 25. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1171/2014 z 31. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 315, 1. 11. 2014), nariadenia Komisie (EÚ) 2015/45 zo 14. januára 2015 (Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2015), nariadenia Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2015), nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 175, 7. 7. 2017), nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 175, 7. 7. 2017), nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1347 z 13. júla 2017 (Ú. v. EÚ L 192, 24. 7. 2017).
f)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. ES L 127, 29.4.2014).
g)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014).
Termín začiatku a ukončenia PPK
27. júla 2017 - 10. augusta 2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
23. augusta 2017 – 14. septembra 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
november 2017

2.    Definovanie problému
   Návrh zákona o prevádzke vozidiel vypracovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sa predkladá podľa bodov B.20., B.21. a B.22. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 z 24. septembra 2014 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc.
   Súčasný stav:
   Súčasný zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“) platí od roku 2004 a bol už 19 krát novelizovaný. Ministerstvo sa rozhodlo vypracovať úplne nový zákon o prevádzke vozidiel najmä z troch dôvodov:
1.    nové predpisy o schvaľovaní,
2.    dohľad nad trhom,
3.    balíček opatrení EÚ v súvislosti s kontrolami technického stavu vozidiel.

K bodu 1: Nové predpisy o schvaľovaní
   Zákon č. 725/2004 Z. z. vychádzal z troch rámcových smerníc, ktoré platili v roku 2004:
1.    pre vozidlá kategórie M, N a O smernica Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o zblížení zákonov členských štátov týkajúca sa typového schvaľovania motorových a ich prípojných vozidiel,
2.    pre vozidlá kategórie L smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 týkajúca sa typového schválenia dvoj alebo trojkolesových motorových vozidiel a zrušenia smernice rady 92/61/EHS,
3.    pre vozidlá kategórie T smernica Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii zákonov členských štátov, týkajúca sa typového schvaľovania kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov.
   Uvedené smernice v súčasnosti neplatia a sú nahradené tromi novými právnymi predpismi:
1.    pre vozidlá kategórie M, N a O smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) v platnom znení [ďalej len „smernica (ES) č. 2007/46“],
2.    pre vozidlá kategórie T, C, R a S nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami v platnom znení [ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 167/2013“],
3.    pre vozidlá kategórie L nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek v platnom znení [ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 168/2013“].
   V súčasnosti je v legislatívnom procese návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi, ktorý Európska komisia predložila 27. januára 2016. Toto nariadenie nahradí súčasnú platnú smernicu (ES) č. 2007/46/ES, a tým sa zavŕši proces zmeny právnych predpisov zo smerníc na nariadenia.
   Pod uvedené tri rámcové smernice spadali ďalšie čiastkové smernice, ktorými sa ustanovili technické požiadavky pre vozidlá ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky. V roku 2004 bolo týchto čiastkových smerníc približne 100; v súčasnosti sú takmer všetky zrušené a nahradené priamo záväznými nariadeniami.
   Od roku 2004 sa predpisy pre schvaľovanie vozidiel zásadným spôsobom zmenili. Aj keď boli vykonané čiastkové zmeny prostredníctvom noviel zákona č. 725/2004 Z. z., je potrebné celý systém schvaľovania komplexne zmeniť a nanovo upraviť v novom zákone o prevádzke vozidiel.

K bodu 2: Dohľad nad trhom
   Dohľadom nad trhom sú činnosti a opatrenia orgánov dohľadu nad trhom, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo spaľovacie motory necestných pojazdných strojov, ktoré sú sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami ustanovenými právnymi predpismi a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani inú oblasť ochrany verejného záujmu. V Slovenskej republike je orgánom dohľadu nad trhom Slovenská obchodná inšpekcia.
   V súčasnosti je dohľad nad trhom upravený v troch právnych predpisoch Európskej únie:
1.    nariadenie (EÚ) č. 167/2013,
2.    nariadenie (EÚ) č. 168/2013,
3.    nariadenie (EÚ) č. 2016/1628.
   V legislatívnom procese je v súčasnosti ešte jeden právny predpis, kde dohľad nad trhom absentoval a to je návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi. Ide o vozidlá kategórie M, N a O, kde sa do tohto návrhu majú dostať aj príslušné opatrenia tak, aby jednotlivé príslušné orgány vedeli lepšie reagovať a vyhli sa problémom, ktoré boli pri kauze Volkswagenu.
   Dohľad nad trhom predstavuje úplne nové požiadavky pre príslušné orgány. Do nášho právneho poriadku bol dohľad nad trhom zavedený prostredníctvom nevyhnutnej novelizácie zákona č. 725/2004 Z. z. Aj tento už zavedený systém je potrebné komplexne zmeniť a novým spôsobom upraviť v zákone o prevádzke vozidiel.

K bodu 3: Balíček opatrení Európskej únie v súvislosti s kontrolami technického stavu vozidiel
   V roku 2014 bol Európskym parlamentom a Radou prijatý balíček opatrení o technickom stave vozidiel, ktoré v Európskej únii harmonizujú požiadavky v oblasti kontrol technického stavu vozidiel, v oblasti cestných technických kontrol a v oblasti evidencie registračných dokladov, a to
1.    smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES [ďalej len „smernica (EÚ) č. 2014/45“],
2.    smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014 o zmene smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá [ďalej len „smernica (EÚ) č. 2014/46“],
3.    smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES [ďalej len „smernica (EÚ) č. 2014/47“].
   Uvedené smernice síce nadobudli účinnosť 20. mája 2014, ale členské štáty sú povinné prijať vlastné vnútroštátne predpisy do 20. mája 2017, pričom uplatňovať ich musia najneskôr od 20. mája 2018.
   Vyššie uvedené smernice EÚ je potrebné transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky, čo si vyžaduje komplexnejšie zmeny a úpravy v novom zákone o prevádzke vozidiel.
   Cieľom zákona o prevádzke vozidiel je komplexne riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie a s prihliadnutím na poznatky a skúseností nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona č. 725/2004 Z. z.
   Navrhovaným zákonom o prevádzke vozidiel sa upravuje
a)    schvaľovanie na prevádzku v cestnej premávke vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov, požiadavky na ich uvedenie na trh, sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky v cestnej premávke,
b)    doklady vozidla,
c)    prevádzka vozidiel v cestnej premávke,
d)    cestné technické kontroly vrátane systému kontroly upevňovania nákladu a kontroly v nakladajúcej organizácii,
e)    technické služby na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke,
f)    kontroly vozidiel (technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality vozidiel) a montáž plynových zariadení vo vozidlách,
g)    pôsobnosť orgánov verejnej správy,
h)    zodpovednosť za porušenie povinností na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke,
i)    sprievodné novely súvisiacich zákonov v čl. II až XII, a to zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.    Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona o prevádzke vozidiel je komplexne riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie a s prihliadnutím na poznatky a skúseností nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona č. 725/2004 Z. z.
Predmet úpravy návrhu zákona o prevádzke vozidiel je uvedený v bode 2.
4.    Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Návrh zákona sa bude týkať:
a)    výrobcov a zástupcov výrobcu, ktorí vyrábajú typ vozidla alebo vykonávajú hromadné prestavby typu vozidla, vyrábajú typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
b)    prevádzkovateľov vozidla,
c)    technických služieb overovania, technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality, technickej služby montáže plynových zariadení,
d)    nakladajúcich organizácií, osôb zodpovedných za nakládku vozidiel v nakladacej organizácii,
e)    oprávnených osôb technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality, montáže plynových zariadení a ich pracovníkov,
f)    fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb vykonávajúcich diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúcich opravy karosérií,
g)    fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb vykonávajúcich predaj ojazdených cestných motorových vozidiel priamo alebo sprostredkovane informácie,
h)    poisťovní.
i)    leasingových spoločností,
j)    znalcov,
k)    orgánov štátnej správy: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR, okresné úrady, okresné úrady v sídle kraja, Slovenská obchodná inšpekcia, orgány Policajného zboru, inšpektoráty práce.
5.    Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Alternatívne riešenia neboli zvažované, pretože smernica (EÚ) č. 2014/45 jasne určuje kritéria pre subjekty vykonávajúce kontrolu technického stavu, na technologické zariadenia, požiadavky na kontrolných technikov, spôsob vyhodnocovania vozidiel, odbornú spôsobilosť kontrolórov, taktiež smernica (EÚ) č. 2014/47 jasne určuje kritéria na technologické zariadenia, požiadavky na kontrolných technikov, spôsob vyhodnocovania vozidiel, čím súčasný stav tzv. nulový variant nemohol byť použitý. Uvedené smernice nedávajú možnosť členským štátom, netransponovať smernice v plnom rozsahu.
6.    Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov?
☒  Áno
☐  Nie
Predpokladá sa prijatie nasledovných vykonávacích predpisov:
1.    návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel,
2.    návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania,
3.    návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla,
4.    návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke,
5.    návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole,
6.    návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania,
7.    návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly,
8.    návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly,
9.    návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality,
10.    návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení,
11.    návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke.
7.    Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Podrobnosti o transpozícii smerníc sú uvedené v tabuľkách zhody. Uvedené smernice stanovujú minimálne harmonizované požiadavky.
8.    Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Podľa smernice (EÚ) č. 2014/45 Európska komisia do 30. apríla 2020 predloží správu o vykonávaní tejto smernice a podľa smernice (EÚ) č. 2014/47 Európska komisia do 20. mája 2022 predloží správu o vykonávaní tejto smernice. Na základe toho následne Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky interne preskúma účinnosť a účelnosť prijatých právnych predpisov.

9.    Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne
    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne
    z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne
Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne
Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne
Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho


    vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne
    vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.    Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Vplyv na podnikateľské prostredie je negatívny, pretože stanice technickej kontroly a pracoviská emisnej kontroly budú musieť investovať určité finančné prostriedky do technologického vybavenia.
Vytvorenie registra prevádzkových záznamov a registra osvedčení o zhode COC bude mať negatívny vplyv na podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zasielať údaje do týchto registrov. Zároveň vytvorením týchto registrov bude mať pozitívny vplyv pre podnikateľské prostredie a pre občanov, pretože tieto registre prispejú k zníženiu podvodov s pozmeňovaním hodnoty ukazovateľa počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti vozidla.
Podrobnosti sú uvedené v doložke vplyvov na podnikateľské prostredie. Tento vplyv sa týka aj MSP, pretože niektoré opravné osoby technickej kontroly a oprávnené osoby emisnej kontroly patria do tejto skupiny.
Návrh zákona predpokladá vydanie 11 vykonávacích právnych predpisov, ktoré budú predložené samostatne do pripomienkového konania, kde bude vyčíslený ich dopad, pričom nepredpokladá sa žiadny iný dopad na rozpočet verejnej správy, ktorý je vyčíslený už s predložením tohto návrhu zákona do pripomienkového konania.
11.    Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Štátny dopravný úrad
JUDr. Bohuš Chochlík – bohus.chochlik@mindop.sk
Ing. Ľubomír Moravčík, PhD. – lubomir.moravcik@mindop.sk
12.    Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky pri vypracovaní doložky vybraných vplyvov ako aj analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie vychádzalo z vlastných odhadov, odhadov technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality, informácií od dodávateľov technologických zariadení a tiež zo štatistík Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
13.    Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania

Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila k materiálu nesúhlasné stanovisko s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa nasledovných pripomienok:

K doložke vybraných vplyvov
Komisia žiada predkladateľa vyznačiť „pozitívny“ a „negatívny vplyv“ na MSP a odstrániť vplyv „žiadny“ z dôvodu, že opravné osoby technickej kontroly a oprávnené osoby emisnej kontroly sú malé a stredné podniky. – doložka vybraných vplyvov v bode 9 upravená podľa pripomienky.
Komisia zároveň odporúča dopracovať bod 5. Alternatívne riešenia doložky vybraných vplyvov a to najmä z dôvodu, že ide o nový zákon, ktorý rozširuje pôsobnosť doteraz platného zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a transponuje smernice, t. j. legislatívu, ktorá nemusí byť v právnom poriadku SR transponovaná v plnom rozsahu. Komisia odporúča doplniť do vyhodnotenia nulový variant, t. j. keby ostal zachovaný súčasný stav. Navrhované alternatívne riešenia Komisia odporúča vyčísliť, alebo uviesť pozitíva/negatíva daného variantu. – doložka vybraných vplyvov v bode 5 upravená z dôvodu objasnenia pripomienky.
Komisia odporúča zvážiť možnosť preskúmania účelovosti tejto právnej normy (bod 8. doložky), najmä z dôvodu, že v súčasnosti platná právna norma bola novelizovaná v priebehu 13 rokov novelizovaná 19-krát. – doložka vybraných vplyvov v bode 8 upravená podľa pripomienky.
Komisia odporúča vyplniť bod 12. Zdroje o napr. kalkulačku nákladov, prípade aj iné/ďalšie štatistické dáta využívané pri určovaní, napr. počtu subjektov, ktorých sa regulácia týka, či vlastné odborné odhady a štatistiky. – doložka vybraných vplyvov v bode 12 upravená podľa pripomienky.

K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Komisia žiada predkladateľa o dopracovanie časti 3.2 Vyhodnotenie konzultácií analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie o relevantné údaje o formulovaných otázkach a témach diskusie, ako aj odpovede, prípadne stanoviská zúčastnených strán a spôsob ich zapracovania/využitia v materiáli, prípadne vyhodnotenia. Zároveň Komisia požaduje uviesť informáciu, či ciele, ktoré si predkladateľ stanovil pri príprave konzultácií, boli spolu s odôvodnením splnené. – analýza vplyvov na podnikateľské prostredie bola v bode 3.2 doplnená v zmysle pripomienky.
Odôvodnenie:
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie nie je vypracovaná v súlade s metodikou vypracovania analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Komisia žiada predkladateľa o doplnenie počtu subjektov, ktorých sa bude regulácia týkať, vrátane malých a stredných podnikov. – analýza vplyvov na podnikateľské prostredie bola v bode 3.1 doplnená v zmysle pripomienky.
Odôvodnenie:
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie nie je vypracovaná v súlade s metodikou vypracovania analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Komisia má za to, že predkladateľ takouto informáciou disponuje, pretože je subjekty a ich počet je čiastočne/približne uvedený v časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady.

V súvislosti s vyššie uvedenou pripomienkou sa Komisia domnieva, že predložený návrh zákona sa vzťahuje aj na podnikateľské subjekty, ktoré na svoje podnikanie využívajú osobné, prípade aj nákladné vozidlá a teda aj túto skupinu podnikateľských subjektov je potrebné uviesť a vyčísliť. – návrh zákona sa týka každého prevádzkovateľa vozidla, teda aj podnikateľských subjektov, ktorí vlastnia vozidla. Oproti súčasnej právnej úprave nedochádza k žiadnym zmenám, ktorá by mala vplyv na podnikateľské subjekty.

Komisia žiada predkladateľa do časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie doplniť aj finančné vyjadrenie nepriamych nákladov a tabuľku podľa toho upraviť.
Odôvodnenie:
V časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady sú náklady popísané a vyšpecifikované, nie sú však uvedené v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie a tak nie je možné súhlasiť, že materiál má len cca 63 eurový vplyv na jedného podnikateľa. – analýza vplyvov na podnikateľské prostredie bola v bode 3.3.4 upravená v zmysle pripomienky.

K vplyvom na rozpočet verejnej správy a doložke vybraných vplyvov
V doložke vybraných vplyvov sú uvedené pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pričom rozpočtová zabezpečenosť nie je označená. Podľa analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy (bod 2.1.1.) negatívne dôsledky nie sú rozpočtovo zabezpečené. V analýze vplyvov nie je uvedená kvantifikácia dôsledkov na rozpočet verejnej správy, len v bode 2.1.1. sú uvedené predpokladané pozitívne a negatívne vplyvy na rozpočet kapitol MDV SR a MV SR. V prípade kapitoly MDV SR sa predpokladá vplyv v súvislosti s úpravou jednotného informačného systému v cestnej doprave a nadväzných systémov a rozhraní v sume  cca 1,5 mil. eur. V kapitole MV SR sa predpokladá vplyv v súvislosti so zakúpením kontrolných zariadení pre vykonávanie cestných technických kontrol vlastnými prostriedkami a úpravou informačného systému evidencie vozidiel a dopravných nehôd, pričom je uvedené, že tieto vplyvy nie je možné odhadnúť. Zároveň predkladateľ uvádza, že výdavky by mali byť zabezpečené v rámci limitov kapitol MDV SR a MV SR, ktoré si budú prostriedky na financovanie uplatňovať v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020. V analýze vplyvov nie je kvantifikovaný ani vplyv z titulu úpravy správnych poplatkov. – analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy bola v bode 2.1.1 doplnená v zmysle pripomienky.
V nadväznosti na uvedené Komisia žiada dopracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy vrátane všetkých relevantných tabuliek tak, ako to vyplýva z platnej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a to na bežný rok a tri nasledujúce rozpočtové roky, podľa jednotlivých subjektov verejnej správy, programov a zdrojov krytia. – analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy bola v bode 2.1 doplnená v zmysle pripomienky.

Okrem vplyvov uvedených v časti 2.1.1. analýzy Komisia poukazuje tiež na § 61 navrhovaného zákona, podľa ktorého by orgány policajného zboru mali vyberať príspevok na podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu ako náklady spojené s použitím technického zariadenia. Vzhľadom na to, že uvedený nový príspevok budú vyberať orgány policajného zboru, možno predpokladať, že ide o príjem štátneho rozpočtu, kapitoly MV SR. V nadväznosti na uvedené Komisia žiada v analýze vyčísliť aspoň kvalifikovaným odhadom tento príjem. Súčasne je potrebné v tomto ustanovení uviesť, že ide o príjem štátneho rozpočtu. – analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy bola v bode 2.1.1 doplnená v zmysle pripomienky.

V Čl. V (novela zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa) sa v nadväznosti na § 139 Čl. I predloženého návrhu zákona rozširujú kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie, pričom v doložke nie je uvedený vplyv na uvedenú organizáciu. V prípade, že rozšírenie kompetencií SOI bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, Komisia ho žiada zahrnúť do analýzy vplyvov, resp. v prípade že uvedené nemá vplyv na rozpočet, Komisia žiada
v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy jednoznačne uviesť, že návrh nemá vplyv na SOI. – analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy bola v bode 2.1.1 doplnená v zmysle pripomienky.

V analýze vplyvov nie je uvedený ani pozitívny vplyv v súvislosti s ukladaním sankcií. – analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy bola v bode 2.1.1 doplnená v zmysle pripomienky.

V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy by mali byť jednoznačne uvedené všetky nové vplyvy navrhovaného zákona na príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu verejnej správy v porovnaní so súčasne platným zákonom, vrátane návrhu na úhradu zvýšených výdavkov, resp. úbytku príjmov. – v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy boli uvedené všetky predpokladané nové vplyvy na príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu verejnej správy v porovnaní so súčasne platným zákonom.

Výdavky súvisiace s realizáciou navrhovaného zákona Komisia žiada zabezpečiť v rámci stanovených limitov výdavkov a počtu zamestnancov dotknutých kapitol na príslušný rozpočtový rok, t. j. bez požiadaviek na ich zvýšenie. – návrhom zákona sa nepredpokladá navýšenie počtu zamestnancov a tým navýšenie výdavkových limitov rozpočtu verejnej správy.

Vzhľadom na to, že MDV SR predkladá súčasne s návrhom zákona aj vykonávacie vyhlášky, v prípade, že z nich vyplývajú dôsledky na rozpočet verejnej správy, uvedené Komisia žiada doplniť do doložky vybraných vplyvov s tým, že tieto dôsledky budú zabezpečené v rámci limitov rozpočtu príslušných kapitol. Ak vyhlášky nemajú vplyv na rozpočet verejnej správy, Komisia navrhuje túto skutočnosť uviesť v bode 10. Poznámky doložky vplyvov k návrhu zákona. – doložka vybraných vplyvov v bode 10 doplnená v zmysle pripomienky.

Doložku Komisia žiada prepracovať a opätovne predložiť MF SR na posúdenie. – doložka bola prepracovaná v zmysle pripomienok.

K sociálnym vplyvom
V prípade, že materiál prinesie zmenu vo výdavkoch domácností (zvýšenie alebo zníženie), je potrebné prehodnotiť sociálne vplyvy materiálu v doložke vybraných vplyvov (pozitívne či negatívne, resp. pozitívne aj negatívne sociálne vplyvy) a vypracovať analýzu sociálnych vplyvov. Ak návrh povedie k vplyvom na hospodárenie domácností, tieto vplyvy je potrebné zhodnotiť v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov. Uvedené vplyvy môžu napríklad súvisieť so zavedením nových poplatkov pre obyvateľov (prevádzkovateľov vozidla), zmenami v existujúcich správnych poplatkoch alebo s možným prenesením zvýšených nákladov, ktoré vzniknú podnikateľským subjektom v súvislosti s návrhom do vyšších cien tovarov a služieb pre obyvateľov – prevádzkovateľov vozidla. – z hľadiska súčasnej právnej úpravy a navrhnutým zmenám v návrhu zákona nepredpokladáme zmeny vo výdavkoch domácností, preto nie je potrebné vypracovať analýzu sociálnych vplyvov.

K analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana a doložke vybraných vplyvov
Navrhovaným zákonom sa stanovujú aj služby a povinnosti pre prevádzkovateľa a držiteľa vozidla, čiže pre občana – nepodnikateľa. Komisia navrhuje posúdiť, či sa budú poskytovať nové služby alebo či dochádza k zmene pôvodných služieb a či budú mať vplyv (finančný, časový) na občana. Pokiaľ áno, Komisia navrhuje vypracovať analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana a zároveň posúdiť a vyznačiť v doložke vybraných vplyvov, či pôjde o pozitívny alebo negatívny vplyv, prípadne aj pozitívny aj negatívny vplyv. – z hľadiska súčasnej právnej úpravy a navrhnutým zmenám v návrhu zákona nepredpokladáme zmeny pôvodných služieb ani vytvoreniu nových služieb, preto nie je potrebné vypracovať analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana.Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
2017
2018
2019
2020
Príjmy verejnej správy celkom
0
100 000
100 000
100 000
v tom: MV SR
0
100 000
100 000
100 000
z toho:  
- vplyv na ŠR
0
100 000
100 000
100 000
Rozpočtové prostriedky
0
100 000
100 000
100 000
EÚ zdroje
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
1 800 000
2 240 500
2 240 500
1 540 500
v tom: MDV SR/0EK0L04
1 800 000

0
0
z toho:


0

- vplyv na ŠR
1 800 000

0
0
Rozpočtové prostriedky
1 800 000

0
0
EÚ zdroje
0

0
0
spolufinancovanie
0

0
0
v tom: MV SR
0
2 240 500
2 240 500
1 540 500
z toho:
- vplyv na ŠR
0
2 240 500
2 240 500
1 540 500
Rozpočtové prostriedky
0
2 240 500
2 240 500
1 540 500
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
40 500
40 500
40 500
v tom: MV SR

40 500
40 500
40 500
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
1 800 000
0
0
0
v tom: MDV SR / 0EK0L04
                  0
0
0
0
           MDV SR / 01706,01707
    1 800 000
0
0
0
           MV SR
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0

0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
-2 140 500
-2 140 500
- 1 430 500
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona o prevádzke vozidiel predpokladá negatívny ale aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Negatívny vplyv vo výške 1 800 000,- eur v roku 2017 sa predpokladá v rámci rozpočtovej kapitoly MDV SR, kde na základe dopadovej analýzy bude, v súvislosti s predloženým návrhom zákona, potrebné upraviť „Jednotný informačný systém v cestnej doprave“. Výdavky súvisiace s návrhom zákona má MDV SR zabezpečené v rámci limitov výdavkov rozpočtu na rok 2017, a to na základe rozpočtového opatrenia – presun medzi programami.

Pozitívny a negatívny vplyv sa predpokladá v rozpočtovej kapitole MV SR, kde sa predpokladajú výdavky spojené s úpravou informačného systému evidencie vozidiel, informačného systému evidencie dopravných nehôd a centrálnej evidencie správnych deliktov a priestupkov. Výdavky spojené so zabezpečením údržby existujúcich kontrolných zariadení na vykonávanie cestných technických kontrol a obstaranie novej techniky (obstarávanie rozložené do troch rokov) ako aj nárast mzdových prostriedkov, a to vo výške približne 6 000 000,- eur. Výdavky spojené s plnením vyššie uvedených úloh nemá MV SR zabezpečené vo vládou SR schválenom rozpočte na roky 2018-2020. V roku 2018  bude MV SR rokovať s MF SR  ohľadom  úpravy/navýšenia limitov výdavkov rezortu vnútra a výdavky rokov 2019 a 2020 si MV SR uplatní v rámci procesu prípravy rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021.

Návrhom zákona sa zavádza príspevok na podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu, ktorý je predstavuje pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Slovenská republika bude povinná vykonať minimálne 5 % cestných technických kontrol z celkového počtu evidovaných vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4. Pri vykonávaní cielených cestných technických kontrol sa odhaduje, že ročne v rámci podrobnejšej cestnej technickej kontroly bude s chybami vyhodnotených približne 500 vozidiel, čo by malo predstavovať ročný príjem vo výške 100 000,- eur.

Návrhom zákona dochádza aj k úprave správnych poplatkov. Pri niektorých správnych poplatkoch sú navrhnuté nižšie sadzby a pri niektorých správnych poplatkoch sú navrhnuté naopak vyššie sadzby. Správne poplatky sú nastavené tak, aby celkový príjem bol zachovaný na súčasnej úrovni. Výška očakávaných príjmov sa však nedá v súčasnej dobe vyčísliť.

Ďalším dotknutými subjektami sú inšpektoráty práce, ktorým sa rozširujú kompetencie v súvislosti s kontrolou naloženia a upevnenia nákladu. Inšpektoráty práce disponujú inšpektormi v oblasti cestnej dopravy, ktorí už v súčasnosti vykonávajú dozor z hľadiska sociálnej legislatívy. Pri tejto činnosti budú zároveň podľa potreby vykonávať aj kontrolu naloženia a upevnenia nákladu.  V súčasnej dobe sa predpokladá, že výkon tejto povinnosti nebude predstavovať vplyv na rozpočet inšpektorátov práce. V prípade, ak vznikne potreba personálne a materiálne posilniť/dobudovať inšpektoráty práce súvisiace výdavky s týmto spojené sa budú uplatňovať v rámci prípravy rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové obdobie.

Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy sa predpokladá v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, kedy budú inšpektoráty práce pri zistení porušenia zákona ukladať pokuty. Vzhľadom na to, že ide o novú oblasť, nie je možné v súčasnosti odhadnúť príjem z uložených pokút.


2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

   Cieľom návrhu zákona o prevádzke vozidiel je komplexne riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie a s prihliadnutím na poznatky a skúseností nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
   Navrhovaným zákonom sa upravuje
a)    schvaľovanie na prevádzku v cestnej premávke vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov, požiadavky na ich uvedenie na trh, sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky v cestnej premávke,
b)    doklady vozidla,
c)    prevádzka vozidiel v cestnej premávke,
d)    cestné technické kontroly vrátane systému kontroly upevňovania nákladu a kontroly v nakladajúcej organizácii,
e)    technické služby na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke,
f)    kontroly vozidiel (technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality vozidiel) a montáž plynových zariadení vo vozidlách,
g)    pôsobnosť orgánov verejnej správy,
h)    zodpovednosť za porušenie povinností na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke,
i)    sprievodné novely súvisiacich zákonov v čl. II až XIII, a to zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

       zmena sadzby
       zmena v nároku
       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
       kombinovaný návrh
  x   iné


2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Návrh zákona o prevádzke vozidiel predpokladá negatívny ale aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Negatívny vplyv vo výške 1 800 000,- eur v roku 2017 sa predpokladá v rámci rozpočtovej kapitoly MDV SR, kde na základe dopadovej analýzy bude, v súvislosti s predloženým návrhom zákona, potrebné upraviť „Jednotný informačný systém v cestnej doprave“.

Pozitívny a negatívny vplyv sa predpokladá v rozpočtovej kapitole MV SR, kde sa predpokladajú výdavky spojené s úpravou informačného systému evidencie vozidiel, informačného systému evidencie dopravných nehôd a centrálnej evidencie správnych deliktov a priestupkov. Výdavky spojené so zabezpečením údržby existujúcich kontrolných zariadení na vykonávanie cestných technických kontrol a obstaranie novej techniky (obstarávanie rozložené do troch rokov) ako aj nárast mzdových prostriedkov a to vo výške približne 6 000 000,- eur.

Návrhom zákona sa zavádza príspevok na podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu, ktorý je predstavuje pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Pri vykonávaní cielených cestných technických kontrol sa odhaduje, že ročne v rámci podrobnejšej cestnej technickej kontroly bude s chybami vyhodnotených približne 500 vozidiel, čo by malo predstavovať ročný príjem vo výške 100 000,- eur.

Návrhom zákona dochádza aj k úprave správnych poplatkov. Výška príjmov sa v súčasnosti nedá v súčasnej dobe vyčísliť, ale predpokladá sa že výška príjmu zo správnych poplatkov bude podobná ako v predchádzajúcich rokoch.

Ďalším dotknutými subjektami sú inšpektoráty práce, ktorým sa rozširujú kompetencie v súvislosti s kontrolou naloženia a upevnenia nákladu. Inšpektoráty práce disponujú inšpektormi v oblasti cestnej dopravy, ktorí už v súčasnosti vykonávajú dozor z hľadiska sociálnej legislatívy. Pri tejto činnosti budú zároveň podľa potreby vykonávať aj kontrolu naloženia a upevnenia nákladu.  V súčasnej dobe sa predpokladá, že výkon tejto povinnosti nebude predstavovať vplyv na rozpočet inšpektorátov práce. V prípade, ak vznikne potreba personálne a materiálne posilniť/dobudovať inšpektoráty práce súvisiace výdavky s týmto spojené sa budú uplatňovať v rámci prípravy rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové obdobie.

Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy sa dá predpokladať v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, kedy budú inšpektoráty práce pri zistení porušenia zákona ukladať pokuty. Vzhľadom na to, že ide o novú oblasť, nie je možné v súčasnosti odhadnúť príjem z uložených pokút.

Ministerstvo financií SR                                                        Tabuľka č. 3

Príjmy (v eurách)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
2017
2018
2019
2020

Daňové príjmy (100)1
 
Nedaňové príjmy (200)1

100 000
100 000
100 000
 
Granty a transfery (300)1
 
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
  
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
  
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
100 000
100 000
100 000
 
1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR                                                        Tabuľka č. 4

Výdavky (v eurách)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
2017
2018
2019
2020

Bežné výdavky (600)
 
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
 
  Poistné a príspevok do poisťovní (620)
 
  Tovary a služby (630)2
 
  Bežné transfery (640)2
 
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

Kapitálové výdavky (700)
1 800 000 
  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
1 800 000 
  Kapitálové transfery (720)2
 
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
 
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
1 800 000 
2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Ministerstvo vnútra SR                                                    Tabuľka č. 5

Výdavky (v eurách)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
2017
2018
2019
2020

Bežné výdavky (600)

2 240 500
2 240 500
1 540 500
 
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

30 000
30 000
30 000
 
  Poistné a príspevok do poisťovní (620)

10 500
10 500
10 500
 
  Tovary a služby (630)2

2 200 000
2 200 000
1 500 000
 
  Bežné transfery (640)2
 
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

Kapitálové výdavky (700)
 
  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
 
  Kapitálové transfery (720)2
 
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
 
Dopad na výdavky verejnej správy celkom

2 240 500
2 240 500
1 540 500
 
2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.


Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej  jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
B
isvs_4867
Jednotný informačný systém v cestnej doprave

Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
isvs_4867
Jednotný informačný systém v cestnej doprave
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ   B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie  finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte  v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
(nedá sa vyčísliť)
-
-


Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:


iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
 - z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Cieľom návrhu zákona o prevádzke vozidiel môžu byť ovplyvnené podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú činnosti resp. budú vykonávať činnosti , ktoré patria do rozsahu návrhu zákona.
Návrh zákona sa bude týkať:
a)    výrobcov a zástupcov výrobcu, ktorí vyrábajú typ vozidla alebo vykonávajú hromadné prestavby typu vozidla, vyrábajú typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky (počet výrobcov nie je možné odhadnúť, pretože o udelenie schválenia môže požiadať ktorýkoľvek výrobca na svete, počet zástupcov výrobcov v Slovenskej republike je momentálne registrovaných 825),
b)    prevádzkovateľov vozidla (počet evidovaných vozidiel v Slovenskej republike je takmer 3 milióny),
c)    technických služieb overovania, technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality, technickej služby montáže plynových zariadení (18 technických služieb),
d)    nakladajúcich organizácií, osôb zodpovedných za nakládku vozidiel v nakladacej organizácii (počet nakladajúcich organizácií nie je možné odhadnúť, keďže náklad môže nakladať ktorákoľvek osoba),
e)    oprávnených osôb technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality, montáže plynových zariadení a ich pracovníkov (približne 260 osôb),
f)    fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb vykonávajúcich diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúcich opravy karosérií (do 10 000),
g)    fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb vykonávajúcich predaj ojazdených cestných motorových vozidiel priamo alebo sprostredkovane informácie (do 500),
h)    poisťovní (približne 20 spoločností),
i)    leasingových spoločností (približne 40 spoločností),
j)    znalcov (v oblasti cestnej dopravy približne 250),
k)    orgánov štátnej správy: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR, okresné úrady, okresné úrady v sídle kraja, Slovenská obchodná inšpekcia, orgány Policajného zboru, inšpektoráty práce.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
       - z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Verejnosť do prípravy návrhu zákona o prevádzke vozidiel bola zapojená formou možnosti zasielania podnetov. Predbežná informácia (PI/2017/20) bola vypracovaná podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bola zverejnená na portáli Slov-Lex. Možnosti zasielania podnetov boli v období od 18.1.2017 – 7.2.2017. Ďalšou formou zapojenia verejnosti bude medzirezortné pripomienkové konanie.
Čiastkovo sa konali priebežne podľa potreby konzultácie s
-    technickou službou technickej kontroly (zriaďovanie staníc technickej kontroly, získavanie odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly, požiadavky na technologické zariadenia používané pri technickej kontrole),
-    technickou službou emisnej kontroly (zriaďovanie pracovísk emisnej kontroly, získavanie odbornej spôsobilosti technikov emisnej kontroly, požiadavky na technologické zariadenia používané pri emisnej kontrole),
-    technickou službou kontroly originality (zriaďovanie pracovísk kontroly originality, získavanie odbornej spôsobilosti technikov kontroly originality, požiadavky na technologické zariadenia používané pri kontrole originality),
-    technickou službou montáže plynových zariadení (zriaďovanie pracovísk montáže plynových zariadení, získavanie odbornej spôsobilosti technikov montáže plynových zariadení, požiadavky na technologické zariadenia používané pri montáži plynových zariadení),
-    výrobcami vozidiel a ich zástupcami (typové schvaľovanie vozidiel, jednotlivé schvaľovanie vozidiel, prestavby vozidiel),
-    Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky (typové schvaľovanie vozidiel, jednotlivé schvaľovanie vozidiel, prestavby vozidiel),
-    Národnou asociáciou STK (zriaďovanie staníc technickej kontroly/pracovísk emisnej kontroly, získavanie odbornej spôsobilosti technikov technickej/emisnej kontroly, požiadavky na technologické zariadenia používané pri technickej/emisnej kontrole, vykonávanie technickej/emisnej kontroly),
-    Cechom predajcov a autoservisov SR (certifikované miesta opravy).
Čiastkové konzultácie splnili svoj účel a cieľ pre vypracovanie právnych predpisov.
3.3 Náklady regulácie
      - z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu
Nie, nedochádza k zvýšeniu resp. zníženiu priamych finančných nákladov.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predpokladáme, že v súvislosti s predĺžením doby ukladania videa na staniciach technickej kontroly (cca 130), s pridaním ďalšej prehľadovej kamery a ukladaním videa z viacerých kamier bude potrebná určitá finančná investícia zo strany oprávnených osôb podľa aktuálneho vybavenia stanice technickej kontroly.
Odhadujeme dopad finančných prostriedkov na jednu kontrolnú linku nasledovne:
navýšenie kapacity diskových polí cca 2000 - 4000 eur
nová prehľadová kamera cca 300 - 600 eur
mobilné zariadenie cca 250 eur
úprava softvéru cca 300 eur


Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie


Nepriame finančné náklady – ukladanie záznamov TK – odhad podľa vybavenia

2850 EUR -5150 EUR

370 500 EUR – 669 500 EUR


(2000+300+250+300) =2850 x130=370 500 EUR
(4000+600+250+300) =5150x130=669 500 EUR

V súvislosti s dovybavením kontrolných liniek novým technologickým vybavením na staniciach technickej kontroly bude potrebná investícia zo strany oprávnených osôb.
Odhadujeme finančné prostriedky na jednu kontrolnú linku v súvislosti s novými požiadavkami podľa novej smernice v nasledovných hodnotách:
Osobná linka:
Skúšačka zavesenia a uloženia kolies cca 13490 eur
Otočné plošiny cca 2580 eur
Čítačka OBD cca 680 eur


Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie


Nepriame finančné náklady – technologické vybavenie TK – osobná linka

16 750 EUR

2 177 500 EUR


(13490+2580+680)=16750 x 130=2 177 500 EUR

Nákladná linka :
Otočné plošiny cca 2580 eur
Nápravové váhy cca 7916 eur
Čítačka OBD cca 680 eur


Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie


Nepriame finančné náklady – technologické vybavenie TK – nákladná linka

11 176 EUR

1 452 880 EUR


(2580+7916+680)=11 176 x130=1452 880 EUR

Vo vzťahu k emisným kontrolám bude potrebné, aby pracoviská  emisnej kontroly (počet 230) investovali finančné prostriedky v súvislosti s monitorovacími záznamovými zariadeniami a so zvýšením kapacity diskových polí, ak už v súčasnosti nespĺňajú tieto podmienky.
Odhad finančných prostriedkov v súvislosti s investíciou:
Pracoviská vybavené záznamovými zariadeniami v počte 2 a viac:
- navýšenie kapacít diskových polí cca 250 - 600 eur / na jedno pracovisko
- softvérová úprava cca 200 - 500 eur / na jedno pracovisko
Pracoviská v súčasnosti vybavené jedným záznamovým zariadením :
- doplnenie záznamového zariadenia : cca 300 eur
- softvérová úprava cca 200 - 500 eur
- navýšenie kapacít diskových polí cca 250 - 600 eur /na jedno pracovisko

V priemere odhadujeme jednorazovú investíciu cca vo výške 400 až 1400 eur na pracovisko emisnej kontroly (podľa stavu pôvodného vybavenia).


Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie


Nepriame finančné náklady – ukladanie záznamov pri EK

400 – 1 400 EUR

92 000- 322 000 EURV súvislosti so zavedením mobilného záznamového zariadenia sa uvažuje so zavedením poplatku vo výške cca 1 eura/mesiac  pre pracovisko emisnej kontroly a ak pracovisko nemá mobilné zariadenie, bude potrebný jednorazový nákup mobilného zariadenia vo výške cca 200 eur.

Vyššie uvedené finančné dopady sú orientačného charakteru. Ceny sú uvedené bez DPH. Výsledné ceny budú závisieť od jednotlivých dodávateľov a aj od aktuálneho vybavenia príslušného pracoviska resp. stanice.
Požiadavky smernice (EÚ) č. 2014/45 sú jemne odlišné od súčasných podmienok. Odhadujeme, že ak oprávnená osoba technickej kontroly bude zabezpečovať nové technické vybavenie kontrolnej linky, náklady na vybavenie kontrolnej linky podľa novej legislatívy by mali byť nižšie o nasledovné položky:
Osobná kontrolná linka:
Meradlo parametrov geometrie riadenej nápravy náklady nižšie o  cca 3457 eur
Nákladná kontrolná linka:
Meradlo parametrov geometrie riadenej nápravy  náklady nižšie o cca  6667 eur
Prístroj na kontrolu funkčnosti a nastavenia obmedzovača rýchlosti náklady nižšie
o cca - 1433 eur

Návrhom zákona o prevádzke vozidiel sa vytvára register prevádzkových záznamov vozidiel. Ide o vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v Slovenskej republike, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie, tak aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou počítadla.

V súvislosti so zasielaním údajov do registra prevádzkových záznamov si budú musieť výrobcovia, zástupcovia výrobcov, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúcich opravy karosérií, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce ich predaj ojazdených cestných motorových vozidiel priamo alebo sprostredkovane informácie, poisťovne, leasingové spoločnosti upraviť vlastné používané informačné systémy .
Odhad finančných prostriedkov bude závisieť od zložitosti používaného informačného systému a štruktúry zdieľaných a poskytovaných dát, z tohto dôvodu v súčasnosti nevieme povedať aký finančný dopad bude na jednotlivé subjekty. Taktiež predpokladáme, že niektorí dodávatelia informačných systémov pre menšie autoservisy, za túto zmenu poskytovaných dát nebudú požadovať navýšenie, pretože budú považovať túto službu za štandard už  v rámci poskytovaných služieb.

Návrh zákona nepredpokladá zvýšenie nákladov v súvislosti so zamestnaním.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrhom zákona o prevádzke vozidiel sa vytvára register prevádzkových záznamov vozidiel. Ide o vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v Slovenskej republike, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie, tak aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou počítadla.

Do registra budú povinné bezodplatne zasielať informácie o cestných motorových vozidlách v rozsahu ustanovenom vo vykonávacom predpise:
a)    technická služba technickej kontroly informácie o všetkých vykonaných technických kontrolách, a to nepretržite a priamo,
b)    technická služba technickej kontroly informácie o všetkých vykonaných cestných technických kontrolách, a to nepretržite a priamo,
c)    technická služba emisnej kontroly informácie o všetkých vykonaných emisných kontrolách, a to nepretržite a priamo,
d)    technická služba kontroly originality informácie o všetkých vykonaných kontrolách originality, a to nepretržite a priamo,
e)    orgán Policajného zboru informácie o evidenčných zmenách vozidiel a o evidovaných dopravných nehodách, a to nepretržite a priamo,
f)    ministerstvo z vyplnených záznamov o medzinárodnej preprave nákladov v rámci využívania trvalých prepravných licencii medzinárodnej organizácie,
g)    výrobcovia a zástupcovia výrobcu informácie o evidovaných opravách a údržbe cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,
h)    certifikované miesta opravy informácie o vykonaných opravách cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,
i)    fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúce opravy karosérií informácie o všetkých vykonaných opravách, údržbe alebo diagnostikovaní vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,
j)    fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce predaj ojazdených cestných motorových vozidiel priamo alebo sprostredkovane informácie o všetkých vykonaných predajoch vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,
k)    poisťovne informácie o všetkých cestných motorových vozidlách, na ktorých v rámci poistných udalostí boli vykonané ohliadky vozidiel, a to nepretržite a priamo,
l)    leasingové spoločnosti údaje z počítadiel prejdenej vzdialenosti ojazdených cestných motorových vozidiel v čase uzavretia zmluvy o financovaní, a to nepretržite a priamo,
m)    znalci údaje z počítadiel prejdenej vzdialenosti cestných motorových vozidiel, na ktorých vykonali ohliadky a tieto údaje zaznamenali, a to priamo.

Administratívne náklady  -ohlásenie, oznámenie poskytnutie informácie (60 min), mesačne (koeficient frekvencie 12), priemerná hrubá mesačná mzda v národnom hospodárstve SR (835 EUR), dotknuté subjekty (1000)(835/160*12) výsledok 62,63 EUR/podnikateľ
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácieNáklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie


Priame finančné náklady

0

0


Nepriame finančné náklady – ukladanie záznamov TK – odhad podľa vybavenia

2850 EUR -5150 EUR

370 500 EUR – 669 500 EUR


Nepriame finančné náklady – technologické vybavenie TK – osobná linka

16 750 EUR

2 177 500 EUR


Nepriame finančné náklady – technologické vybavenie TK – nákladná linka

11 176 EUR

1 452 880 EUR


Nepriame finančné náklady – ukladanie záznamov pri EK

400 – 1 400 EUR

92 000- 322 000 EUR


Administratívne náklady

62,63 EUR

62 630 EUR


Celkové náklady regulácie

31 238,63 – 34 538,63 EUR

4 155 510 -4 684 510  EUR


Vyššie uvedené finančné dopady sú orientačného charakteru. Ceny sú uvedené bez DPH. Výsledné ceny budú závisieť od jednotlivých dodávateľov a aj od aktuálneho vybavenia príslušného pracoviska resp. stanice.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
       - z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nedochádza k vytváraniu bariér pre vstup na trh, a nejde o prísnejšiu reguláciu. Zároveň návrh zákona nebude mať vplyv na obchodné bariéry ani vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií ani na cenu a dostupnosť služieb. Návrh zákona nevytvára nové možnosti financovania aktivít.
3.5 Inovácie
       - z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Návrh zákona nemá vplyv na inovácie podnikateľov.


Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskej únie

1.    Predkladateľ právneho predpisu:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

2.    Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.    Problematika návrhu právneho predpisu:
a)    je upravená v práve Európskej únie,
-    primárnom
Čl. 28-37 Hlava II (Voľný pohyb tovaru), čl. 90-100 Hlava VI (Doprava), čl. 114-118 (Aproximácia práva) a čl. 191-193 Hlava XX (Životné prostredie) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

-    sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1.    legislatívne akty:
-    smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. ES L 127, 29.4.2014),
-    smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014 o zmene smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014),
-    smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. ES L 127, 29.4.2014),
-    smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015),

2.    nelegislatívne akty:
-    smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky o zmene smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013),

-    sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009),
-    smernica Rady 89/459/EHS z 18. júla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13, zv. 10; Ú. v. ES L 226, 3. 8. 1989),
-    smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. EÚ L 235, 17.9.1996),
-    smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú . v. EÚ, 7/zv. 4; Ú. v. ES L 138, 1. 6. 1999),
-    smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6; Ú. v. ES L 67, 9. 3. 2002),
-    smernica Komisie 2003/127/ES z 23. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 10, 16. 1. 2004),
-    smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20.12. 2006),

b)    je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

zákaz registrácie určitých vozidiel:
-    rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 8/74, Procureur du Roi/Dassonville,
-    rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 50/83, Komisia/Taliansko,
-    rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-302/86, Komisia/Dánsko,
-    rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 113/80, Komisia/Írsko,
-    rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-314/98, Snellers,
-    v rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-55/93, van Schaik,
-    rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-50/85, Schloh,
-    rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-420/1, Komisia/Taliansko,
-    rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 104-75, De Peijper,
-    rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-293/94, Brandsma,
-    rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. septembra 2012 vo veci C-150/11 Európska komisia proti Belgickému kráľovstvu,

dodatočné technické kontroly:
-    rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-50/85, Schloh,
-    rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappoj voor Biologiche Producten,
-    rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-293/94, Brandsma,
-    rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-400/96, Harpegnies,

preregistrácia vozidiel s pravostranným riadením
-    rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. marca 2014 vo veci C639/11 Európska komisia proti Poľskej republike,
-    rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. marca 2014 vo veci C-61/12 Európska komisia proti Litovskej republike,

zriaďovanie staníc technickej kontroly
-    rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. októbra 2015 vo veci C-168/14 Grupo Itevelesa SL a i. proti Oca Inspección Técnica de Vehículos SA a Generalidad de Cataluña,

uvedenie ojazdených alebo použitých vozidiel dovezených z tretej krajiny na trh a ich registrácia v Európskej únii
-    rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 15. júna 2017 vo veci C‑513/15, „Agrodetalė“ UAB,

4.    Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)    lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia:
Smernica Rady 89/459/EHS
-    do 1 mája 2004 pre smernicu Rady 89/459/EHS. Smernica bola prebratá v úplnom rozsahu v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 406/2005 Z. z. o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
Poznámka: nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 406/2006 Z. z. bude zrušené s účinnosťou od 20. mája 2018 v návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Smernica Rady 96/53/ES v platnom znení
-    do 1 mája 2004 pre smernicu Rady 96/53/ES v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES. Smernica bola prebratá v úplnom rozsahu v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 363/2006 Z. z., ktoré bolo nahradené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav,
-    do 7. mája 2017 pre smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719. Smernica bola prebratá v úplnom rozsahu v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 288/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 439/2013 Z. z.,
-    Poznámka: nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov bude zrušené s účinnosťou od 20. mája 2018 v návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Smernica Rady 2014/45/EÚ
lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES je do 20. máj 2017,

Smernica Rady 2014/46/EÚ
lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014 o zmene smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá je 20. máj 2017,

Smernica Rady 2014/47/EÚ
lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. ES L 127, 29.4.2014) je 20. máj 2017,

b)    lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov:
-    lehota na predloženie návrhu právneho predpisu k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES je podľa uznesenia vlády SR č. 484 z 24. septembra 2014 určená lehota do 31. januára 2017,
-    lehota na predloženie návrhu právneho predpisu k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ o zmene smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá je podľa uznesenia vlády SR č. 484 z 24. septembra 2014 do 31.1.2017,
-    lehota na predloženie návrhu právneho predpisu k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. ES L 127, 29.4.2014) je podľa uznesenia vlády SR č. 484 z 24. septembra 2014 do 31.1.2017,

c)    informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:
-    dňa 16. februára 2017 bolo Slovenskej republike doručené formálne oznámenie C(2017) 939 final podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ohľadne prihlasovania osobných motorových vozidiel s riadením na pravej strane do evidencie na Slovensku a uznávaniu výnimiek povolených iným členským štátom,
-    dňa 19. júla 2017 bolo Slovenskej republike doručené formálne oznámenie C(2017) 4800/26 final zo dňa 18. júla 2017 (porušenie č. 2017/0432), ktorým Európska komisia začala proti Slovenskej republike nové konanie o porušení zmlúv podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní EÚ z dôvodu nesplnenia povinnosti vykonať potrebné opatrenia za účelom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES,
-    dňa 19. júla 2017 bolo Slovenskej republike doručené formálne oznámenie C(2017) 4800/26 final zo dňa 18. júla 2017 (porušenie č. 2017/0433), ktorým Európska komisia začala proti Slovenskej republike nové konanie o porušení zmlúv podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní EÚ z dôvodu nesplnenia povinnosti vykonať potrebné opatrenia za účelom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014 o zmene smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá,
-    dňa 19. júla 2017 bolo Slovenskej republike doručené formálne oznámenie C(2017) 4800/26 final zo dňa 18. júla 2017 (porušenie č. 2017/0434), ktorým Európska komisia začala proti Slovenskej republike nové konanie o porušení zmlúv podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní EÚ z dôvodu nesplnenia povinnosti vykonať potrebné opatrenia za účelom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES,

d)    informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
1.    Smernica Rady 89/459/EHS je prebratá
-    v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 406/2005 Z. z. o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
Poznámka: nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 406/2006 Z. z. bude zrušené s účinnosťou od 20. mája 2018 v návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.    Smernica Rady 96/53/ES v platnom znení je prebratá
-    v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav v znení neskorších predpisov.
Poznámka: nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov bude zrušené s účinnosťou od 20. mája 2018 v návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.    Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá v platnom znení je prebraná
-    vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla v znení neskorších predpisov.
Poznámka: vyhláška č. 169/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov bude zrušená s účinnosťou od 20. mája 2018 v návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.    Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný.

6.    Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.


B. Osobitná časť

K čl. I
Tento článok obsahuje návrh zákona o prevádzke vozidiel.

K prvej časti
Prvá časť obsahuje Základné ustanovenia.

K § 1 (Predmet zákona)
Vymedzuje sa predmet zákona a rozsah pôsobnosti pozitívnym a negatívnym vymedzením. Účelom zákona je predovšetkým vytvoriť podmienky na to, aby vozidlá v cestnej premávke spĺňali ustanovené podmienky a dosiahnuť, aby prevádzkou vozidla nebola ohrozená bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie a neboli poškodzované cesty.

Tento zákon sa nevzťahuje na dráhové vozidlá podľa § 20 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2015 Z. z., ako sú električka a trolejbus, ktoré sú používané v cestnej premávke.

Vzhľadom na špecifické úlohy, ktoré plnia subjekty uvedené v odseku 5 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Vojenské spravodajstvo a podobne), sa na ich vozidlá navrhovaný zákon nevzťahuje; tieto vozidlá podliehajú osobitnému schváleniu na prevádzku v cestnej premávke a sú prihlásené do osobitnej evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Tieto vozidlá môžu byť podrobené technickej kontrole podľa § 108 ods. 3 a emisnej kontrole podľa § 117 ods. 4, pričom pre tieto prípady sa schváli osobitná metodika pre vykonávanie týchto kontrol; ide o prípady, keď subjekty uvedené v odseku 5 nemajú vytvorený vlastný systém kontrol technického stavu vozidiel.

Podľa odseku 8 vzhľadom na osobitné postavenie a úlohy cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky, diplomatov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch), konzulov z povolania (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch) a ďalších osôb (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách), ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu počas ich pôsobenia v Slovenskej republike, vynímajú sa ich vozidlá zo schvaľovania za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť. Tieto vozidlá sa prihlasujú do osobitnej evidencie vozidiel a povinnosť podrobiť tieto vozidlá kontrole technického stavu vozidiel sa na nich nevzťahuje. Avšak tieto vozidlá môžu byť dobrovoľne podrobené technickej kontrole podľa § 108 ods. 3 a emisnej kontrole podľa § 117 ods. 4, pričom pre tieto prípady sa schváli osobitná metodika pre vykonávanie týchto kontrol.

Na historické vozidlá a športové vozidlá sa navrhovaný zákon vzťahuje, iba ak je to výslovne ustanovené.

K § 2 (Vymedzenie základných pojmov)
Vymedzuje sa okruh základných pojmov, ktoré sa opakovane používajú v ďalších ustanoveniach zákona a vo vykonávacích vyhláškach. Pri definovaní pojmov sa vychádzalo predovšetkým zo súčasnej právnej úpravy a z osobitných predpisov o typovom schvaľovaní prijatých v rámci Európskej únie. Ich zaradenie do zákona je nevyhnutné hlavne pre pochopenie ich obsahu, ako aj zabezpečenie jednotnosti výkladu zákona. Niektoré ďalšie používané pojmy v zákone rešpektujú ich vymedzenie v iných zákonoch napríklad v zákone o cestnej premávke.

K § 3 (Základné druhy vozidiel)
V súlade s príslušnými predpismi Európskej únie je uvedené rozdelenie cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel podľa základných druhov. Podrobnejšie rozdelenie vozidiel na účely vystavovania dokladov vozidla ustanoví ministerstvo vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla [§ 136 ods. 3 písm. c)].

Ostatné cestné vozidlá a ostatné zvláštne vozidlá nepodliehajú schvaľovaniu podľa návrhu zákona o prevádzke vozidiel, na prevádzku v cestnej premávke musia však spĺňať technické požiadavky ustanovené vo vykonávacej vyhláške [§ 136 ods. 3 písm. b)].

K § 4 (Kategórie vozidiel)
Obsahuje rozdelenie vozidiel na základné kategórie. Podrobnejšie definície a členenie vozidiel
-    kategórie L na subkategórie ustanovuje nariadenie (EÚ) č. 168/2013,
-    kategórií M, N a O na subkategórie ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z.“); preberá smernicu (ES) č. 2007/46/ES,
-    kategórií T, C, R a S na subkategórie ustanovuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013.

Odseky 6 až 8 obsahujú definície a rozdelenie vozidiel kategórií P, LS a V.

K druhej časti
Druhá časť obsahuje schvaľovanie vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky a spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov.

K prvej hlave (§ 5 až 7) (Úvodné ustanovenia)
Prvá hlava obsahuje základné ustanovenia o schvaľovaní, typovom schvaľovacom orgáne a schvaľovacom orgáne.

K § 5 (Základné ustanovenia o schvaľovaní) a § 6 (Povinnosti typového schvaľovacieho orgánu a schvaľovacieho orgánu)
Vozidlá, ich systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, nedokončené vozidlá ako aj spaľovacie motory necestných pojazdných strojov možno uviesť na trh a sprístupniť na trhu, len ak sú schválené na prevádzku v cestnej premávke.

Typový schvaľovací orgán, ktorým je ministerstvo - štátny dopravný úrad a schvaľovací orgán, ktorým je okresný úrad - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií schváli len také vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov, ktoré spĺňajú predpísané požiadavky, nepredstavujú vážne riziko pre bezpečnosť, životné prostredie, verejné zdravie alebo bezpečnosť osádky alebo vážne riziko poškodenia ciest (ďalej len „verejný záujem“).

Schválené na prevádzku v cestnej premávke môže byť aj vozidlo, ktoré svojimi rozmermi prekračuje najväčšie povolené rozmery alebo svojimi hmotnosťami prekračuje najväčšie povolené hmotnosti; v takomto prípade vozidlo podlieha povoleniu na zvláštne užívanie ciest podľa cestného zákona.

K § 7 (Osobitné ustanovenia pre výrobcu a zástupcu výrobcu)
        Vyrábať alebo dovážať typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo vykonávať hromadné prestavby typu vozidla na účely ich uvedenia na trh a do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike je oprávnená len osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia výrobcu alebo osvedčenia zástupcu výrobcu; tento paragraf upravuje návrh na udelenie osvedčenia a postup štátneho dopravného úradu pri jeho udelení. Údaje a doklady predkladané pri podaní návrhu upravuje vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)].

Ustanovenia § 7 sa nevzťahujú na dovozcov typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sú typovo schválené EÚ alebo majú udelenú správu o homologizácii iným členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát“), s výnimkou zástupcu výrobcu homologizovaného typu plynového zariadenia.

V odsekoch 6 až 11 je obsiahnutá zmena v udelenom osvedčení, zrušenie osvedčenia a jeho zánik.

K druhej hlave (§ 8 až 21) (Typové schválenie)
V druhej hlave sa upravuje postup pri typovom schválení vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečných častí alebo vybavenia a spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov. Schvaľovacím úradom je typový schvaľovací orgán, ktorým je štátny dopravný úrad.

K § 8 (Spoločné ustanovenia o typovom schválení celého vozidla)
Celé vozidlo pred uvedením na trh a do prevádzky v cestnej premávke musí disponovať typovým schválením, ktoré môže byť udelené ako typové schválenie EÚ celého vozidla alebo ako vnútroštátne typové schválenie celého vozidla. Platnosť vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla platí iba na území toho štátu, v ktorom bolo vnútroštátne typové schválenie celého vozidla udelené.

Paragraf 8 obsahuje spoločné ustanovenia, ktoré platia pri typovom schválení celého vozidla (teda aj v rámci typového schválenia EÚ celého vozidla a aj v rámci vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla).

K § 9 (Typové schválenie celého vozidla vozidiel kategórie L, M, N, O, T, C, R a S)
Upravuje sa spôsob udeľovania typového schválenia celého vozidla podľa harmonizovaných predpisov pre udeľovanie typového schvaľovania [nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z. (transpozícia smernice (ES) č. 2007/46), nariadenie (EÚ) č. 167/2013 a nariadenie (EÚ) č. 168/2013]. Podľa tohto paragrafu sa udeľuje akékoľvek schválenie v súvislosti s typovým schválením celého vozidla podľa uvedených harmonizovaných predpisov. Ide najmä o
a)    udelenie typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia,
b)    udelenie predbežného typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia, ktoré zahŕňa nové technológie alebo nové koncepcie, ktoré sú nezlučiteľné s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi,
c)    udelenie typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia vozidiel vyrábaných v malej sérii.

K § 10 (Vnútroštátne typové schválenie celého vozidla vozidiel iných ako v § 9)
Tento paragraf upravuje spôsob udeľovania typového schválenia celého vozidla vozidiel iných, ako sú uvedené v § 9 pre prípady, na ktoré sa nevzťahujú harmonizované predpisy pre udeľovanie typového schvaľovania [nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z. (transpozícia smernice (ES) č. 2007/46), nariadenie (EÚ) č. 167/2013 a nariadenie (EÚ) č. 168/2013]. Ministerstvo upravuje technické požiadavky pre tieto vozidlá vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania [§ 136 ods. 3 písm. b)].

K § 11 (Uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla)
Pokiaľ niektorý členský štát udelil typové schválenie EÚ celého vozidla podľa harmonizovaných predpisov pre udeľovanie typového schvaľovania [nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z. (transpozícia smernice (ES) č. 2007/46), nariadenie (EÚ) č. 167/2013 a nariadenie (EÚ) č. 168/2013] a takéto vozidlo má byť výrobcom alebo zástupcom výrobcu uvedené na trh a do prevádzky v cestnej premávke, je potrebné uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla. V tomto paragrafe je upravený postup uznania typového schválenia EÚ celého vozidla.

Zároveň sa ustanovuje postup v prípade uznania vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla, ktoré bolo udelené podľa harmonizovaných predpisov pre udeľovanie typového schvaľovania [nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z. (transpozícia smernice (ES) č. 2007/46), nariadenie (EÚ) č. 167/2013 a nariadenie (EÚ) č. 168/2013].

K § 12 (Vystavovanie dokladov)
V tomto paragrafe sa uvádza, aké doklady je povinný vystaviť výrobca alebo zástupca výrobcu v súvislosti uvedením vozidla na trh a do prevádzky v cestnej premávke. Ide o osvedčenie o zhode COC, o osvedčenie o evidencii časť II a o technické osvedčenie vozidla.

K § 13 (Register osvedčení o zhode COC)
Tento paragraf obsahuje ustanovenia, prostredníctvom ktorých sa zriaďuje register osvedčení o zhode COC, pričom do tohto registra je povinný zasielať údaje výrobca, ktorému typový schvaľovací orgán Slovenskej republiky udelil typové schválenie celého vozidla podľa harmonizovaných predpisov pre udeľovanie typového schvaľovania [nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z. (transpozícia smernice (ES) č. 2007/46), nariadenie (EÚ) č. 167/2013 a nariadenie (EÚ) č. 168/2013].

Tieto údaje sa zároveň posielajú na vyžiadanie štátom, kde má byť vozidlo evidované, pričom na výmenu slúži medzinárodný informačný systém vozidiel EUCARIS.

K § 14 (Sprístupnenie na trhu, evidencia alebo uvedenie do prevádzky vozidiel ukončených sérií)
Vozidlom ukončenej série sa rozumie vozidlo tvoriace súčasť parku vozidiel, ktoré sa nemôžu uviesť na trh, ďalej sprístupňovať na trhu, evidovať, ani uviesť do prevádzky v cestnej premávke z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých nebolo schválené. V tomto paragrafe sa ustanovuje režim pre povoľovania tzv. dopredajov ukončených sérii vozidiel. Pri dopredaji vozidiel sa vychádza z harmonizovaných predpisov pre udeľovanie typového schvaľovania [nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z. (transpozícia smernice (ES) č. 2007/46), nariadenie (EÚ) č. 167/2013 a nariadenie (EÚ) č. 168/2013], pri ostatných kategóriách ako je kategória PS sa postupuje ako pri vozidlách kategórie T a pri vozidlách kategórie LS sa postupuje ako pri vozidlách kategórie L.

K § 15 (Spoločné ustanovenia o typovom schválení EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov)
V tomto paragrafe sú ustanovené všeobecné podmienky pre udelenie typového schválenia EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov ustanovených predpismi Európskej únie alebo predpismi Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len „predpis EHK OSN“). Základnou črtou typového schválenia EÚ je, že výrobca alebo zástupca výrobcu môže podať návrh na udelenie typového schválenia EÚ iba v jednom členskom štáte a pre jeden typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky môže byť v rámci Európskej únie udelené iba jedno typové schválenie EÚ. Následné zmeny v typovom schválení EÚ môže vykonať iba typový schvaľovací orgán toho členského štátu, ktorý udelil pôvodné typové schválenie EÚ.

K § 16 (Typové schválenie EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov)
Udelenie typového schválenia EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov, vrátane technických požiadaviek a vydávania dokladov o udelení typového schválenia EÚ, sa riadi ustanoveniami príslušných regulačných aktov.

V odseku 5 sa uvádza, že osvedčenie o typovom schválení EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných udelené iným členským štátom sa uznáva v Slovenskej republike bez potreby ďalších testov a overení typu.

K § 17 (Vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky)
Typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v rámci vnútroštátneho typového schválenia musí spĺňať technické požiadavky ustanovené príslušnými regulačnými aktmi, ktorými sú predpisy Európskej únie alebo predpisy EHK OSN. Ak neexistuje regulačný akt, ministerstvo vyhláškou, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania [§ 136 ods. 3 písm. b)] upravuje technické požiadavky pre niektoré vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, S, PS, PN a LS ako aj technické požiadavky pre niektoré systémy, komponenty a samostatné technické jednotky (dvojité zariadenie na ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy výcvikového vozidla autoškoly, ručné ovládanie pre telesne postihnuté osoby, vlečné tyče a vlečné laná, protisklzové reťaze, laminátové doplnkové príslušenstvo a výbava, ochranné rámy, diskové kolesá, elektrická a elektronická doplnková výbava, mechanické a elektromechanické zabezpečovacie zariadenia, odnímateľné transparenty).

Ak typový schvaľovací orgán udelí vnútroštátne typové schválenie, vydá osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorého platnosť sa obmedzí najviac na dva roky a v prípade, že sa na základe vnútroštátneho schválenia vystavuje technické osvedčenie vozidla aj základný technický opis s rovnako obmedzenou platnosťou. Platnosť osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení typový schvaľovací orgán predĺži na návrh jeho držiteľa.

K § 18 (Schválenie nebezpečných častí alebo vybavenia)
Nebezpečné časti alebo vybavenia sú komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré môžu ovplyvňovať správnu funkciu systémov vozidla dôležitých pre zachovanie bezpečnej prevádzky vozidla alebo jeho environmentálnych vlastností. Takéto časti alebo vybavenie je možné uviesť na trh alebo do prevádzky, iba ak im bolo udelené schválenie podľa harmonizovaných predpisov pre udeľovanie typového schvaľovania [nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z. (transpozícia smernice (ES) č. 2007/46), nariadenie (EÚ) č. 167/2013 a nariadenie (EÚ) č. 168/2013].

K § 19 (Typové schválenie EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov)
Udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov vrátane technických požiadaviek a vydávania dokladov o udelení typového schválenia EÚ sa riadi ustanoveniami príslušných regulačných aktov [nariadenie (EÚ) 2016/1628 a delegované a vykonávacie nariadenia (EÚ) k tomuto nariadeniu].

K § 20 (Zmena, zrušenie a zánik typového schválenia)
Výrobca alebo zástupca výrobcu, ako držiteľ osvedčenia o typovom schválení, je v prípade zmien týkajúcich sa typového schválenia povinný požiadať typový schvaľovací orgán o zmenu typového schválenia najneskôr v lehote do 10 dní od vzniku zmien.

Ďalej sa ustanovujú prípady, v ktorých môže typový schvaľovací orgán zrušiť typové schválenie, prípady, v ktorých typový schvaľovací orgán zruší typové schválenie a prípady, podľa ktorých typové schválenie automaticky zaniká.

V odseku 8 sú uvedené prípady, kedy odvolanie voči rozhodnutiu o zrušení typového schválenia nemá odkladný účinok a v odseku 9 prípady, kedy sa proti rozhodnutiu o zrušení typového schválenia nemožno odvolať.

K § 21 (Zhoda výroby)
Výrobca musí všetky vozidlá, systémy komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenie a spaľovacie motory necestných pojazdných strojov vyrábať v zhode so schváleným typom a na tento účel musí mať zavedený systém riadenia kvality. Typový schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie, vykonáva pravidelné overovanie zhody výroby alebo mimoriadne overenie zhody výroby, ak je na to dôvod.

Pokiaľ ide o priebežné overovanie zhody výroby pri typových schváleniach EÚ, v odseku 4 je uvedené, že postupy týchto overovaní upravujú harmonizované predpisy pre udeľovanie typového schvaľovania [nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z. (transpozícia smernice (ES) č. 2007/46), nariadenie (EÚ) č. 167/2013, nariadenie (EÚ) č. 168/2013 a nariadenie (EÚ) č. 2016/1628].

K tretej hlave (§ 22 až 24) (Požiadavky na uvedenie na trh, sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky)
V tretej hlave sa upravujú požiadavky na uvedenie na trh, sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia predstavujúcich vážne nebezpečenstvo alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov.

K § 22 (Uvedenie na trh a sprístupnenie na trhu)
    V odsekoch 1 až 3 sa definujú pojmy uvedenie na trh, sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky. Ďalej je uvedené, že uviesť na trh a sprístupniť na trhu možno len také vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky a spaľovacie motory necestných pojazdných strojov, ktoré majú udelené typové schválenie a len také nebezpečné časti a vybavenie, ktoré majú udelené schválenie, pričom pre uvedenie na trh a sprístupnenie na trhu platia podmienky podľa harmonizovaných predpisov pre udeľovanie typového schvaľovania [nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z. (transpozícia smernice (ES) č. 2007/46), nariadenie (EÚ) č. 167/2013, nariadenie (EÚ) č. 168/2013 a nariadenie (EÚ) č. 2016/1628].

    V odseku 6 sú ustanovené povinnosti hospodárskeho subjektu, ktorý uvádza na trh alebo sprístupňuje na trhu vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenie a spaľovacie motory necestných pojazdných strojov.

K § 23 (Povinnosti hospodárskych subjektov v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami, nebezpečnými časťami alebo vybavením) a § 24 (Povinnosti hospodárskych subjektov v súvislosti so spaľovacími motormi necestných pojazdných strojov)

    K § 23: týmto paragrafom sa ukladajú povinnosti osobám v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami, nebezpečnými časťami alebo vybavením. Hospodárske subjekty (výrobca, zástupca výrobcu, dovozca a distribútor) sú povinné dodržiavať aj povinnosti ustanovené v európskych nariadeniach upravujúcich typové schvaľovanie, ktoré sú priamo aplikovateľné v členských štátoch; Európska únia ukladá členským štátom povinnosť prijať do svojho právneho poriadku ustanovenia o sankciách (pokutách) za konkrétne druhy porušení, ktorých skutkové podstaty už sú alebo v budúcnosti budú určené v európskych nariadeniach.

K § 24: výrobca, zástupca výrobcu, distribútor, dovozca a výrobca pôvodného zariadenia (osoba, ktorá vyrába necestné pojazdné stroje) v súvislosti so spaľovacími motormi necestných pojazdných strojov musia plniť povinnosti ustanovené nariadením (EÚ) č. 2016/1628.

K štvrtej hlave (§ 25 až 32) Jednotlivé schválenie
Vo štvrtej hlave sa upravuje postup pri jednotlivom schválení jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

K § 25 (Jednotlivo vyrobené vozidlo)
    Obsahom týchto ustanovení je úprava schvaľovania jednotlivo vyrobeného vozidla. Prevádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla, ktorý chce vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke, je povinný vopred požiadať príslušný okresný úrad (schvaľovací orgán) o jednotlivé schválenie takého vozidla. Akýkoľvek návrh v súvislosti so schválením jednotlivého vozidla obsahuje okrem identifikačných údajov o navrhovateľovi aj údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vo vyhláške ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)].

V uvedenej vyhláške sú vymenované druhy jednotlivého schválenia jednotlivo vyrobeného vozidla, ktoré môže byť udelené ako vnútroštátne jednotlivé schválenie alebo ako jednotlivé schválenie EÚ, ak to umožňujú osobitné predpisy o typovom schvaľovaní.

Ku schvaľovaciemu konaniu sa vyžaduje protokol o skúškach jednotlivo vyrobeného vozidla z technickej služby overovania. Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo vyrobené vozidlo spĺňať, ustanovuje citov. vyhláška. Ak osobitné predpisy pre typové schválenie EÚ alebo pre vnútroštátne typové schválenie celého vozidla ustanovujú technické požiadavky aj pre jednotlivo vyrobené vozidlá, uplatňujú sa tieto technické požiadavky. V opačnom prípade sa na jednotlivo vyrobené vozidlá uplatňujú technické požiadavky uvedené v citov. vyhláške.

V odsekoch 5 až 7 sú uvedené doklady, ktoré vydá okresný úrad pri schválení jednotlivo vyrobeného vozidla.

Ak okresný úrad požiada o prihlásenie dosiaľ neevidovaného jednotlivo vyrobeného dokončeného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, je povinný bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru potrebné údaje pre prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel. V uvedenej vyhláške sa upravuje rozsah zasielaných údajov.

K § 26 (Jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou)
    Jednotlivo vyrobené vozidlo, ktoré jeho prevádzkovateľ plánuje prevádzkovať na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia, musí mať udelené tzv. vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou. Takýmto vozidlom sa rozumie spravidla po domácky vyrobené vozidlo, ktoré nie je komerčne vyrábané.

    Podľa vyhlášky ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)], takéto schválenie možno udeliť pre jednotlivo vyrobené vozidlo určené na používanie v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia (poľnohospodárske a lesné traktory a ich prípojné vozidlá, poľnohospodárske a lesné pracovné stroje samohybné). V uvedenej vyhláške sú upravené technické požiadavky na účely schválenia jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou a tiež údaje a doklady, ktoré sa prikladajú k návrhu na vnútroštátne schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou.

K § 27 (Jednotlivo dokončované vozidlo)
Tento paragraf upravuje schvaľovanie a režim následného prihlásenia do evidencie jednotlivo dokončovaných vozidiel; ide o vozidlá, ktoré neboli dokončené tzv. podvozky na dostavbu.

Nedokončené vozidlo, ktoré si vyžaduje dokončenie ešte minimálne v jednom stupni, musí byť schválené systémom viacstupňového schvaľovania. Viacstupňové schválenie môže byť udelené ako viacstupňové typové schválenie vozidla alebo ako schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla.

Navrhovateľ, ktorý žiada o vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla, je povinný vopred požiadať príslušný okresný úrad o jednotlivé schválenie takého vozidla. Akýkoľvek návrh obsahuje okrem identifikačných údajov o navrhovateľovi aj údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vo vyhláške ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)].

Ku schvaľovaciemu konaniu sa vyžaduje protokol o skúškach jednotlivo dokončovaného vozidla z technickej služby overovania. Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo dokončované vozidlo spĺňať, ustanovuje citov. vyhláška.

Na vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla sa primerane vzťahujú postupy, ktoré je potrebné dodržať pri viacstupňovom typovom schválení vozidla. Okresný úrad vždy skúma, či všetci zúčastnení výrobcovia majú uzatvorené dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií nevyhnutné na to, aby dokončované vozidlo splnilo ustanovené technické požiadavky.

Ak navrhovateľ doložil všetky predpísané doklady a dokumenty, ktoré okresný úrad posúdil a preskúmal, a vozidlo plní ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu, okresný úrad schváli dokončované vozidlo. V odseku 5 sú uvedené doklady, ktoré vydá okresný úrad pri schválení jednotlivo dokončovaného vozidla.

K § 28 (Jednotlivo vyrobený alebo jednotlivo dovezený systém, komponent alebo samostatná technická jednotka)
Upravuje sa schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla; návrh na povolenie výroby sa nevyžaduje. Jednotlivo dovezený systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré sú typovo schválené EÚ alebo majú udelenú homologizáciu typu vydané v inom členskom štáte a sú označené schvaľovacou značkou, sa neschvaľujú. Schvaľovacím orgánom je príslušný okresný úrad. Údaje a doklady, ktoré sa prikladajú k návrhu na schválenie sú uvedené vo vyhláške ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)]. Ku schvaľovaciemu konaniu sa vyžaduje protokol o skúškach z technickej služby overovania z dôvodu, že aj jednotlivo vyrobený systém, komponent alebo samostatná technická jednotka musia rovnako plniť podmienky tohto zákona a vykonávacieho predpisu.

K § 29 (Jednotlivo dovezené vozidlo)
Tento paragraf upravuje postup pri schvaľovaní jednotlivo dovezeného vozidla z iného štátu ako Slovenská republika v správnom konaní pred okresným úradom.

Prevádzkovateľ jednotlivo dovezeného vozidla je povinný požiadať okresný úrad o jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.

Podľa vyhlášky ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)], jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla môže byť
a)    v prípade vozidla dovezeného z členského štátu alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „zmluvný štát“) ako
1.    uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla,
2.    uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
3.    jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla, ak to osobitné predpisy o typovom schvaľovaní umožňujú, alebo
4.    vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,
b)    v prípade vozidla dovezeného z iného ako členského štátu alebo zmluvného štátu (ďalej len „tretí štát“) ako
1.    uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla, alebo
2.    vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.

    Údaje a doklady povinne uvádzané v návrhu na jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla v závislosti od druhu jednotlivého uznania alebo schválenia jednotlivo dovezeného vozidla sú uvedené vo vyhláške ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)]. Ku schvaľovaciemu konaniu sa vyžaduje protokol o skúškach a kontrolách z technickej služby overovania. V citov. vyhláške sú ustanovené technické požiadavky, alternatívne technické požiadavky na skúšky jednotlivo dovezeného vozidla v závislosti od toho, či je vozidlo dovezené z členského štátu alebo zmluvného štátu alebo či je dovezené z tretieho štátu. Uvádzajú sa tiež doklady, predložením ktorých sa môžu doplniť chýbajúce technické údaje v prípade jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu.

    Ustanovenie odseku 6 obsahuje prípady, kedy okresný úrad nesmie uznať ani schváliť jednotlivo dovezené vozidlo. Na základe rozsudku Súdneho dvora (piata komora) z 20. marca 2014 vo veci C639/11 Európska komisia proti Poľskej republike, rozsudku Súdneho dvora (piata komora) z 20. marca 2014 vo veci C-61/12 Európska komisia proti Litovskej republike a na základe formálnej výzvy Európskej komisie č. 20164174 zo dňa 16. februára 2017 voči Slovenskej republike sa oproti súčasnej právnej úprave povoľuje preregistrácia osobných vozidiel kategórie M1 s pravostranným riadením.

    Ak navrhovateľ doložil všetky predpísané doklady a dokumenty, ktoré okresný úrad posúdil a preskúmal, a vozidlo plní ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu, okresný úrad schváli jednotlivo dovezené vozidlo.

    V odsekoch 8 a 9 sú uvedené doklady, ktoré vydá okresný úrad, ak vyhovie návrhu.

K § 30 (Opätovné schválenie jednotlivého vozidla)
Upravuje sa režim opätovného schválenia vozidla vyradeného z evidencie vozidiel.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný požiadať príslušný okresný úrad o opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke v Slovenskej republike.

Údaje a doklady, ktoré sa prikladajú k návrhu na opätovné schválenie jednotlivého vozidla, sú uvedené vo vyhláške ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)].

Odseky 6 až 8 upravujú postup okresného úradu pri opätovnom schválení vozidla.

K § 31 (Dodatočné schválenie jednotlivého vozidla)
Dodatočné schválenie jednotlivého vozidla, ktoré sa má prevádzkovať v cestnej premávke, sa týka vozidiel, ktoré neboli schválené na prevádzku v cestnej premávke alebo ktoré boli schválené na prevádzku v cestnej premávke, ale z dôvodov ich určenia a použitia sa s týmto schválením nezhodujú a boli evidované v osobitných evidenciách príslušných orgánov podľa § 1 ods. 5 (napr. vybrané vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru atď.). K dodatočnému schváleniu vozidla sa vyžaduje predloženie protokolu zo skúšok a kontrol jednotlivého vozidla z  technickej služby overovania, pričom vozidlo musí spĺňať rovnaké technické požiadavky, aké boli platné v čase jeho výroby.

Odseky 6 až 8 upravujú postup okresného úradu pri opätovnom schválení vozidla.

K § 32 (Zrušenie jednotlivého schválenia alebo uznania)
V tomto paragrafe sú ustanovené prípady, kedy schvaľovací orgán zruší schválenie alebo uznanie ohľadom jednotlivého vozidla.

V prípade vozidiel už prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike schvaľovací orgán zasiela orgánu Policajného zboru údaje o vozidlách, ktorým bolo zrušené schválenie alebo uznanie, a prevádzkovateľ je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia odovzdať na orgáne Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I a II a tabuľky s evidenčným číslom

V prípade vozidiel, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, prevádzkovateľ je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia odovzdať na schvaľovacom orgáne, ktorý vydal rozhodnutie, technické osvedčenie vozidla.

Zrušením schválenia alebo uznania vozidlo stráca schválenia na prevádzku v cestnej premávke a nie je možné ho opätovne schváliť podľa § 30.

K piatej hlave (§ 33 až 37) (Prestavba vozidla a iné technické zmeny na vozidle)
V piatej hlave sa upravuje postup pri prestavbe vozidla a iných technických zmenách na vozidle.

K § 33 (Spoločné ustanovenia k prestavbe)
V tomto paragrafe sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre hromadnú prestavbu typu vozidiel a prestavbu jednotlivého vozidla. Upravuje sa, čo je prestavbou vozidla a čo sa za prestavbu nepovažuje a prípady, kedy je prestavba zakázaná a kedy ju možno povoliť.

K § 34 (Hromadná prestavba)
Tento paragraf upravuje hromadnú prestavbu typu vozidla. Príslušným na povolenie a na schválenie je štátny dopravný úrad. Povolenie sa nevyžaduje v prípade, ak ide o hromadnú prestavbu montážou plynového zariadenia, ktoré má udelené typové schválenie pre retrofitné systémy.

Akýkoľvek návrh obsahuje okrem identifikačných údajov o navrhovateľovi aj údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vo vyhláške ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)].

Ku schvaľovaciemu konaniu sa vyžaduje vykonanie testov a skúšok na vozidle, na ktorom bola prestavba vykonaná, v technickej služby overovania. Technické požiadavky, ktoré musí vozidlo po hromadnej prestavbe spĺňať, ustanovuje citov. vyhláška.

Ak navrhovateľ požiadal o schválenie hromadnej prestavby v čase platnosti povolenia, doložil všetky predpísané doklady a dokumenty, ktoré správny orgán posúdil, vozidlo plní ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu, štátny dopravný úrad schváli prestavbu typu vozidla. V odseku 8 sú uvedené doklady, ktoré vydá štátny dopravný úrad pri schválení prestavby.

K § 35 (Prestavba jednotlivého vozidla)
Ustanovenia tohto paragrafu upravujú podmienky povolenia prestavby jednotlivého vozidla a schvaľovanie jednotlivého vozidla po prestavbe v správnom konaní pred okresným úradom.

Údaje a doklady, ktoré navrhovateľ (prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce prestavať alebo si chce nechať prestavať jednotlivé vozidlo) predkladá v návrhu na povolenie prestavby ako aj v návrhu na schválenie prestavby jednotlivého vozidla upravuje vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)].

Ku schvaľovaciemu konaniu sa vyžaduje vykonanie testov a skúšok na vozidle, na ktorom bola prestavba vykonaná, v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí vozidlo po jednotlivej prestavbe spĺňať, ustanovuje citov. vyhláška.

Ak navrhovateľ požiadal o schválenie jednotlivej prestavby v čase platnosti povolenia, doložil všetky predpísané doklady a dokumenty, ktoré správny orgán posúdil, vozidlo plní ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu, okresný úrad schváli prestavbu jednotlivého vozidla a vydá doklady uvedené v odseku 9.

K § 36 (Výmena karosérie, rámu alebo motora na jednotlivom vozidle)
V odseku 1 je definované, že v rámci jedného typového radu vozidla sa výmena karosérie rovnakého typu, rámu vozidla rovnakého typu alebo motora vozidla rovnakého typu nepovažuje za prestavbu jednotlivého vozidla a vozidlo sa opätovne neschvaľuje na prevádzku v cestnej premávke. Ďalej sú ustanovené prípady, kedy je výmena karosérie vozidla a rámu vozidla zakázaná.

V tomto paragrafe sú definované aj povinnosti prevádzkovateľa vozidla požiadať schvaľovací orgán o zápis zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie vozidla alebo rámu vozidla a z dôvodu výmeny motora len v prípade, ak boli vozidlu vystavené a vydané doklady ešte pred 1. marcom 2005.

K § 37 (Iná technická zmena na jednotlivom vozidle)
Iná technická zmena je taká zmena alebo úprava na vozidle, ktorá nie je prestavbou jednotlivého vozidla, nie je ani výmenou karosérie, rámu alebo motora vozidla podľa § 36, ale vyžaduje si zmenu technických údajov v dokladoch vozidla. Druhy iných technických zmien ustanoví ministerstvo vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)].

V tomto paragrafe je ustanovená povinnosť prevádzkovateľa vozidla v lehote do 15 dní odo dňa vykonania zmeny alebo úpravy na vozidle požiadať schvaľovací orgán o zápis zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo technickom osvedčení vozidla.

K šiestej hlave (§ 38) (Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN)
Šiesta hlava obsahuje úpravu náhradného identifikačného čísla vozidla VIN.

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN je pridelené administratívne identifikačné číslo vozidla VIN a na vozidlo je umiestnené náhradnou technológiou. Prípady, kedy štátny dopravný úrad pridelí vozidlu náhradné identifikačné číslo vozidla VIN ako aj postup prideľovania a jeho štruktúru ustanoví ministerstvo vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)], pričom náhradné identifikačné číslo vozidla VIN umiestni a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originality.

V § 38 sú taktiež ustanovené prípady, kedy sa vozidlu nepridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN.

Identifikačné číslo vozidla VIN na vozidlo umiestňuje (upevňuje) výrobca vozidla pri výrobe vozidla vlastnou originálnou technológiou. Pokiaľ nastane prípad, že je vozidlu potrebné prideliť náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, tak toto náhradné identifikačné číslo vozidla VIN už nemôže na vozidlo umiestniť (upevniť) priamo výrobca vozidla, ale na vozidlo náhradné identifikačné číslo vozidla VIN umiestni (upevní) určené pracovisko kontroly originality, ktoré disponuje náhradnou technológiou pre umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN na vozidlá.

K tretej časti
Tretia časť sa venuje dokladom vozidla (§ 39 až 43).

K § 39 až 42
Návrhom zákona o prevádzke vozidiel a vyhláškou ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla [§ 136 ods. 3 písm. c)] sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 1999/37/ES zo dňa 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4) v platnom znení, t. j. vrátane smernice (EÚ) č. 2014/46.

Paragraf 39 obsahuje spoločné ustanovenia o dokladoch vozidla. Dokladmi oprávňujúcimi prevádzkovať vozidlo v cestnej premávke v Slovenskej republike sú osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ktoré sa vydávajú vozidlám podliehajúcim prihláseniu do evidencie vozidiel, a technické osvedčenie vozidla, ktoré sa vydáva pre motorové – prípojné vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii. Osvedčenie o evidencii a pripevnená tabuľka s evidenčným číslom na vozidle sú nevyhnutnou podmienkou, aby sa vozidlo podliehajúce evidenčnej povinnosti, mohlo použiť v cestnej premávke. Táto povinnosť je aj v súlade s čl. 35 a 36 Dohovoru o cestnej premávke (Viedeň 1968), aby sa vozidlo mohlo použiť aj v medzinárodnej premávke.

Ustanovujú sa povinnosti vodičovi vozidla, prevádzkovateľovi vozidla a ostatným osobám v súvislosti s dokladmi vozidla.

V ustanoveniach § 40 a 41 sa upravuje vydávanie dokladov a ich duplikátov. Uvádzajú sa oprávnenia orgánov Policajného zboru, okresných úradov ako aj výrobcov a zástupcov výrobcu vydávať doklady vozidla a ich duplikáty a zapisovať do nich údaje.

Paragraf 42 sa vzťahuje na výrobu a distribúciu dokladov. Výrobu osvedčenia o evidencii časti I zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (§ 134 zákona o cestnej premávke). Ministerstvo dopravy zabezpečuje výrobu, distribúciu a evidenciu osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla a pred začatím výroby schvaľuje ich vzorové výtlačky; vyhlasuje za neplatné odcudzené alebo stratené tlačivá uvedených dokladov [§ 136 ods. 2 písm. a) bod 21].

K § 43 (Výmena technického osvedčenia vozidla)
Vozidlám kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré boli schválené na prevádzku v cestnej premávke na území Slovenskej republiky a ktorým bolo vystavené a vydané technické osvedčenie vozidla, môže na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla okresný úrad vydať osvedčenie o evidencii časť II. Následne je prevádzkovateľ vozidla povinný prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel a podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej.

Vozidlám kategórie S a PN a pre výmenné nadstavby, ktoré boli schválené na prevádzku v cestnej premávke na území Slovenskej republiky a ktorým bolo vystavené a vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006, môže na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla okresný úrad vydať technické osvedčenie vozidla.

K štvrtej časti
Štvrtá časť obsahuje úpravu prevádzky vozidla v cestnej premávke.

K prvej hlave (§ 44 až 52) (Vozidlo v cestnej premávke)
Prvá hlava obsahuje základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke, povinnosti prevádzkovateľov vozidiel ako aj špecifické podmienky prevádzky jednotlivých špecifických druhov vozidiel.

K § 44 (Základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke)
Základnými podmienkami, aby mohlo byť vozidlo prevádzkované v cestnej premávke je, aby bolo na takúto prevádzku schválené a aby bolo na prevádzku v cestnej premávke spôsobilé a technicky spôsobilé. Vozidlo musí svojím vyhotovením a výbavou zodpovedať stavu, v ktorom bolo schválené a musí byť vybavené povinnou výbavou.

V tomto paragrafe sú uvedené podmienky prevádzky vozidla, ktoré je v skúšobnej prevádzke, podmienky prevádzky neschváleného vozidla a vozidiel a jazdných súprav, ktorých rozmery alebo hmotnosti prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo hmotnosti.

Problematika podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v Slovenskej republike bude komplexne riešená vyhláškou ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke [§ 136 ods. 3 písm. d)]. Touto vyhláškou sa upravuje technická nespôsobilosť vozidla, najväčšie povolené rozmery a hmotnosti vrátane prevádzky nadrozmernej a nadmernej dopravy, podmienky na prevádzku vozidla vzhľadom na technické požiadavky (napríklad zapojenie vozidiel do jazdných súprav, karosérie vozidla, kolesá, pneumatiky a pod.), povinná výbava vozidla, požiadavky na konštrukciu ostatných cestných a zvláštnych vozidiel, okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby ako aj požiadavky na zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne výstražné znamenia. Návrhom zákona o prevádzke vozidiel a vyhlášky sa tiež do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 89/459/EHS z 18. júla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a preberá sa aj smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave v platnom znení [ďalej len „smernica (ES) č. 96/53“].

K § 45 (Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel)
Odsek 1 vymenúva povinnosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov vozidiel v cestnej premávke.

V odseku 2 je taxatívnym spôsobom uvedené, kedy prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať vozidlo v cestnej premávke.

K § 46 (Povinnosti prevádzkovateľov historických vozidiel a športových vozidiel)
Ustanovenie odseku 1 upravuje aj prevádzkovanie historických vozidiel a ustanovenie odseku 2 prevádzkovanie športových vozidiel v cestnej premávke.

K § 47 (Pozastavenie prevádzky vozidla)
V tomto paragrafe sú uvedené dôvody, pre ktoré je prevádzka vozidla v cestnej premávke pozastavená na určité časové obdobie, pričom je ustanovené, že ak pominú dôvody pozastavenia prevádzky, vozidlo môže byť opätovne prevádzkované v cestnej premávke bez potreby nového schvaľovacieho procesu. Vozidlo, ktoré má pozastavenú prevádzku, sa môže použiť v cestnej premávke len na účely absolvovania technickej kontroly alebo emisnej kontroly, a to len medzi miestom opravy vozidla a stanicou technickej kontroly alebo pracoviskom emisnej kontroly v najbližšej obci.

Ďalej sa ustanovuje, že ak vozidlo nebolo do šiestich mesiacov podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole, prevádzkovateľ je povinný požiadať o dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel alebo o vyradenie vozidla z evidencie vozidiel.

V odseku 7 sa presne ustanovuje, že chyby na vozidle vzniknuté pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktoré majú vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla (zavesenie kolies, deformačné zóny, airbagy, riadenie a brzdy), môže odstraňovať iba certifikované miesto opravy.

K § 48 (Register prevádzkových záznamov vozidiel)
Európska komisia skonštatovala negatívne vplyvy manipulácie počítadiel celkovej prejdenej vzdialenosti vozidiel (tzv. odometrov) v Európskej únii, čo spôsobuje niekoľko miliardové škody ročne, deformuje podnikateľské prostredie, narušuje hospodársku súťaž a pripravuje občanov, poctivých podnikateľov a jednotlivé členské štáty o veľké finančné prostriedky. Zároveň manipulácia s počítadlom celkovej prejdenej vzdialenosti má negatívny vplyv na pravidelnosť servisných prehliadok, technický stav vozidiel, bezpečnosť cestnej premávky a životné prostredie. Pri neoprávnenej zmene stavu počítadla prejazdenej vzdialenosti hrozí reálne riziko, že kritický komponent nie je vymenený včas.

Prostredníctvom tohto paragrafu sa vytvára vnútroštátny register prevádzkových záznamov cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, v ktorom sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti. Dôvodom zaznamenávania tohto údaja je eliminovanie neoprávnených zásahov a manipulácií so zobrazovanou hodnotou počítadla. Ďalej sa definuje, čo je oprávnenou manipuláciou so zobrazovanou hodnotou počítadla a kto takéto zásahy môže vykonávať.

Informácie o stave celkovej prejdenej vzdialenosti vozidiel (Mileage) sa stali súčasťou zmluvy o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS), ktorej Slovenská republika je signatárom. Od 1. marca 2016 bol novelou zákona č. 725/2004 Z. z. (zákon č. 412/2015 Z. z.) ustanovený a zriadený register prevádzkových záznamov vozidiel (tzv. MileageSK) slúžiaci na zber a kontrolu údajov na národnej úrovni a na medzinárodnú výmenu informácií o histórii najazdených kilometrov prostredníctvom modulu Mileage systému EUCARIS. V súčasnosti register obsahuje takmer 23 miliónov záznamov. Tvoria ich najmä údaje z technických kontrol, emisných kontrol a kontrol originality a z niektorých autoopravovní. Z hľadiska čo najväčšej transparentnosti je potrebné zaznamenávať, čo možno najviac údajov o zobrazovanej hodnote počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti tak, aby sa vytvorila čo najväčšia história údajov. Z tohto dôvodu sa ustanovuje povinnosť pre jednotlivé technické služby, právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a orgány zasielať informácie o cestných motorových vozidlách do registra a vymedzuje sa spôsob poskytovania informácií z registra pri zmene evidencie motorového vozidla zo Slovenskej republiky do iného štátu.

Údaje sú nielen zaznamenávané, ale vyvinutými špeciálnymi algoritmami aj spracovávané, vyhodnocované a filtrované podľa viacerých náležitých kritérií, ktoré sú kľúčové pre elimináciu chýb, odhalenie podvodu a splnenie požiadaviek medzinárodnej výmeny. Účinnosť systému stúpa úmerne s počtom vykonaných záznamov. Cieľom je skrátiť interval medzi dvoma záznamami natoľko, aby sa manipulácia neoplatila, resp. aby bola ľahko odhaliteľná. Tento fakt je hlavným nástrojom overeného systému. Základný princíp riešenia spočíva vo vytvorení transparentnej histórie s dostatočným počtom prevádzkových záznamov, ktoré odhalia manipuláciu. Čím viac záznamov, tým menší priestor na manipuláciu. Najväčší počet záznamov by mal zákonite pochádzať z autobrandže. Majú byť tvorené hlavne záznamami zo servisnej činnosti. Zápisy budú môcť vykonávať jedine oprávnené právnické osoby alebo fyzické osoby s platným živnostenským oprávnením. Prenos údajov prebieha automatizovane, priamo z produkčných systémov oprávnených osôb, aby sa eliminovala administratívna náročnosť a chybovosť. Ak bol servisný zásah na vozidle vykonaný subjektom bez platného živnostenského oprávnenia, záznam sa nevykoná.

Údaje z registra budú dostupné prostredníctvom oprávnených subjektov formou výpisu. Aby sa odometer pred zápisom neupravoval k poslednej známej hodnote, bude možné výpis vyhotoviť až po zaznamenaní aktuálnej hodnoty odometra do registra. Údaje vo výpise bude možné overiť prostredníctvom webového sídla registra.

Dňa 14. júla 2015 boli holandským dopravným úradom RDW – správcom EUCARISu, úspešne ukončené akceptačné „Mileage testy“ so Slovenskom. Slovenská republika je už zapojená do výmeny údajov z odometrov s ostatnými členskými štátmi, ktoré pristúpia k vzájomnej výmene. Medzinárodná výmena údajov umožňuje odhaliť manipulácie odometrov vykonané na dovážaných ojazdených vozidlách ešte pred ich opätovnou registráciou na Slovensku. Platí to aj opačne. V rámci reciprocity je Slovenská republika povinná tieto údaje sprístupňovať členským štátom, hlavne k exportovaným vozidlám. Bez cezhraničnej výmeny údajov je takmer nemožné podvod na importovanom alebo exportovanom vozidle odhaliť. Štatistiky z medzinárodnej výmeny údajov poukazujú na skutočnosť, že až 37 % jednotlivo dovezených vozidiel vykazuje manipuláciu s najazdenými kilometrami. Nie je zriedkavosťou, že stav počítadla prejazdenej vzdialenosti je znížený o niekoľko stoviek tisícov kilometrov.

Praktická realizácia vybudovania národného registra prevádzkových záznamov v zahraničí jasne preukázala ich účinnosť. V pomerne krátkej dobe dokázali eliminovať podvody a deformáciu podnikateľského prostredia spojeného s obchodom s ojazdenými vozidlami, ktoré narušovali hospodársku súťaž a pripravovali občanov a poctivých podnikateľov o veľké finančné prostriedky. Realizovanie navrhovaných opatrení je základným predpokladom na dosiahnutie porovnateľného výsledku aj v Slovenskej republike.

K § 49 (Skúšobná prevádzka)
Ustanovenia tohto paragrafu umožňujú prevádzkovať v cestnej premávke vozidlo, ktoré ešte nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, výrobcovi v procese vývoja, výroby alebo schvaľovania vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a taktiež vozidlo alebo jazdnú súpravu so zabudovanými novými technológiami alebo novými koncepciami, ktoré sú na prevádzku v cestnej premávke schválené, avšak svojimi rozmermi alebo hmotnosťami vozidlo nespĺňa požiadavky na najväčšie povolené hmotnosti alebo rozmery.

Ďalej je ustanovený postup štátneho dopravného úradu ohľadom vydania povolenia skúšobnej prevádzky s platnosťou najviac na jeden rok a povinnosti držiteľa povolenia skúšobnej prevádzky ohľadom prevádzkovania takéhoto vozidla v cestnej premávke. Taktiež sa ustanovuje, v ktorých prípadoch štátny dopravný úrad zruší povolenie skúšobnej prevádzky.

K § 50 (Dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla)
Ustanovenie § 50 umožňuje prevádzkovať v cestnej premávke neschválené jednotlivé vozidlo, ktorému schvaľovací orgán (okresný úrad) vydal dočasné povolenie na prevádzku na obmedzenej trase alebo území s platnosťou obmedzenou najviac na jeden rok a pridelil tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C. Okruh vozidiel, ktorým možno udeliť dočasné povolenie, určí vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke [§ 136 ods. 3 písm. d)].

Ďalej sú ustanovené povinnosti držiteľa dočasného povolenia v prípade prevádzkovania takéhoto vozidla v cestnej premávke a taktiež je ustanovené, v ktorých prípadoch schvaľovací orgán zruší povolenie skúšobnej prevádzky.

K § 51 (Zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne zvukové výstražné znamenia)
    V odsekoch 1 a 2 sú uvedené zvláštne výstražné svietidlá rozlíšené podľa farby a vozidlá, na ktorých môžu byť umiestňované. Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby a podrobnosti o schvaľovaní zvláštnych výstražných svetiel a zvláštnych výstražných znamení bude upravovať vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke [§ 136 ods. 3 písm. d)].

K § 52 (Prevádzka ostatných cestných vozidiel a ostatných zvláštnych vozidiel)
V tomto paragrafe je ustanovené, že ostatné cestné vozidlá a ostatné zvláštne vozidlá vymedzené v § 3 ods. 4 písm. g) a ods. 5 písm. h) môžu byť prevádzkované v cestnej premávke, len ak spĺňajú technické požiadavky, ktoré bude upravovať vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke [§ 136 ods. 3 písm. d)].

K druhej hlave (§ 53) (Zákazy na trhu v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami a nebezpečnými časťami alebo vybavením a s tým spojenými službami)

K § 53
Tento paragraf taxatívne vymenúva, ktoré činnosti, služby a predaj akých prostriedkov je zakázané uvádzať na trh alebo sprístupňovať na trhu s vozidlami v Slovenskej republike, ich systémami, komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami, nebezpečnými časťami a vybavením.

K tretej hlave (§ 54 až 56) (Vyradenie vozidla z cestnej premávky)
Tretia hlava obsahuje komplexnú úpravu vyraďovania vozidiel z cestnej premávky; taxatívnym spôsobom sa ustanovujú podmienky, za ktorých musí byť vozidlo vyradené z cestnej premávky dočasne alebo trvalo.

K § 54 (Základné ustanovenia k vyradeniu vozidla)
Uvádzajú sa všeobecné informácie o spôsobe dočasného vyradenia vozidla z cestnej premávky v prípade vozidla, ktoré podlieha a ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel a taktiež o trvalom vyradení vozidla z cestnej premávky v prípade, že prevádzkovateľ vozidla v ustanovenej lehote neodstránil dôvody, pre ktoré bolo vozidlo vyradené z cestnej premávky.

K § 55 (Dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, z cestnej premávky)
Pri dočasnom vyradení vozidla je upravený postup okresného úradu ako aj prevádzkovateľa vozidla. Maximálna doba dočasného vyradenia vozidla sa ustanovuje na 20 rokov, aby nedochádzalo k špekulatívnym dočasným vyradeniam hlavne starých vozidiel, ktoré fyzicky neexistujú. Taktiež sa upravuje postup pri opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v cestnej premávke pred lehotou skončenia dočasného vyradenia.

K § 56 (Trvalé vyradenie vozidla z cestnej premávky)
V odseku 1 sú uvedené prípady, kedy pri nesplnení si niektorej povinnosti prevádzkovateľa vozidla musí byť vozidlo trvalo vyradené z cestnej premávky. Upravuje sa
postup okresného úradu pri trvalom vyraďovaní vozidla z cestnej premávky.

K štvrtej hlave (§ 57 až 66) (Cestná technická kontrola)
Štvrtá hlava obsahuje úpravu vykonávania cestných technických kontrol motorových vozidiel v súlade so smernicou (EÚ) č. 2014/47. Predloženým návrhom zákona o prevádzke vozidiel a vyhláškou ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica (EÚ) č. 2014/47, ktorá s účinnosťou od 20. mája 2018 nahrádza smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve. V záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a zlepšenia životného prostredia sa touto smernicou ustanovujú minimálne požiadavky na systém cestných technických kontrol úžitkových vozidiel prevádzkovaných na území členských štátov. Cieľom smernice (EÚ) č. 2014/47 je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky stanovením minimálnych spoločných požiadaviek a harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa cestných technických kontrol vozidiel prevádzkovaných v Európskej únii. Cestné technické kontroly predstavujú kľúčový prvok na dosiahnutie nepretržitej vysokej úrovne technického stavu úžitkových vozidiel používaných na obchodné činnosti v cestnej doprave počas ich používania. Takéto kontroly neprispievajú len k bezpečnosti cestnej premávky a znižovaniu emisií pochádzajúcich z vozidiel, ale tiež pomáhajú zabraňovať nekalej súťaži v cestnej doprave z dôvodu uznávania rozdielnej úrovne kontrol medzi členskými štátmi.

Vo vyhláške ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole [§ 136 ods. 3 písm. e)] sa upravujú podrobnosti o systéme cestnej technickej kontroly (systém hodnotenia rizikovosti, výber vozidiel, obsah a metódy cestnej technickej kontroly, kontrolné zariadenia, zoznam chýb a úroveň ich závažnosti, správa o cestnej technickej kontrole, poskytovanie informácií o skontrolovaných vozidlách).

Prvý diel (Systém cestnej technickej kontroly)

K § 57 (Vykonávanie cestnej technickej kontroly)
V odseku 1 je vysvetlený pojem cestná technická kontrola a účel takejto kontroly. Ďalej sa ustanovuje, ktorým ďalším kontrolám môže byť vozidlo počas cestnej technickej kontroly podrobené a sú uvedené druhy cestnej technickej kontroly: počiatočná a podrobnejšia cestná technická kontrola.

K odseku 6: Podľa odôvodnenia 12 k smernici (EÚ) č. 2014/47 cestná technická kontrola by sa mala podporiť prostredníctvom využívania systému hodnotenia rizikovosti. V nariadení (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES sa od členských štátov vyžaduje, aby rozšírili systém hodnotenia rizikovosti [ustanovený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS pokiaľ ide o vykonávanie pravidiel týkajúcich sa času jazdy a dôb odpočinku] tak, aby sa vzťahoval na iné špecifikované oblasti týkajúce sa cestnej dopravy vrátane technického stavu úžitkových vozidiel. Informácie o počte a závažnosti chýb zistených vo vozidle by sa preto mali vkladať do systému hodnotenia rizikovosti ustanoveného podľa článku 9 smernice 2006/22/ES. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť o vhodných technických a administratívnych opatreniach na prevádzku systémov hodnotenia rizikovosti. Účinnosť a harmonizácia systému hodnotenia rizikovosti v rámci celej Európskej únie by mala podliehať ďalšej analýze.

Podľa návrhu zákona o prevádzke vozidiel na základe vykonaných cestných technických kontrol sa informácie o počte a závažnosti chýb na vozidlách kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4, ktoré prevádzkujú jednotlivé dopravné podniky, vkladajú do systému hodnotenia rizikovosti ustanoveného zákonom č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dopravným podnikom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba (zisková alebo nezisková), akékoľvek ziskové alebo neziskové združenie alebo skupina osôb bez právnej subjektivity, alebo akákoľvek úradná inštitúcia, či už má vlastnú právnu subjektivitu alebo závisí od orgánu, ktorý má takúto subjektivitu, ktorá vykonáva osobnú dopravu, alebo akákoľvek zisková fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva nákladnú dopravu na obchodné účely.

K § 58 (Percentuálny podiel kontrolovaných vozidiel)
V tomto paragrafe je ustanovené, že počiatočnej cestnej kontrole musí byť podrobených minimálne 5 % z celkového počtu vozidiel kategórie M2, M3, N3, N3, O3 a O4 evidovaných v Slovenskej republike. Informácie o skontrolovaných vozidlách sa oznamujú Európskej komisii.

K § 59 (Počiatočná cestná technická kontrola)
V tomto paragrafe sa uvádza, že počiatočnú cestnú technickú kontrolu vykonáva policajt alebo technik cestnej technickej kontroly, pričom spôsob výberu vozidiel, obsah a metódy počiatočnej cestnej technickej kontroly ustanoví ministerstvo vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole [§ 136 ods. 3 písm. e)].

K § 60 (Podrobnejšia cestná technická kontrola)
K podrobnejšej cestnej technickej kontrole sa pristupuje na základe výsledkov počiatočnej cestnej technickej kontroly. Podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu môže vykonať iba technik cestnej technickej kontroly spĺňajúci podmienky tohto zákona alebo technik cestnej technickej kontroly orgánu Policajného zboru prostredníctvom kontrolného zariadenia, pričom podrobnosti o obsahu a metódach podrobnejšej cestnej technickej kontroly a kontrolnom zariadení ustanoví ministerstvo vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole [§ 136 ods. 3 písm. e)].

Je ustanovené, že ak podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu nemožno vykonať na kontrolnom zariadení, môže policajt nariadiť podrobiť vozidlo technickej kontrole na stanici technickej kontroly v najbližšej obci alebo podrobiť vozidlo emisnej kontrole na pracovisku emisnej kontroly v najbližšej obci, alebo obom kontrolám.

Ďalej sa určuje, kto znáša náklady na vykonanie jednotlivých kontrol v závislosti na tom, či boli alebo neboli zistené chyby na vozidle.

K § 61 (Príspevok na podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu)
Ustanovenia sú formulované v zmysle odôvodnenia 23 smernice (EÚ) č. 2014/47, kde sa uvádza, že s cieľom znížiť náklady spojené s použitím technického zariadenia na podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu by členské štáty mali mať možnosť, aby v prípade zistenia chýb požadovali uhradenie príspevku, ktorého výška by mala byť opodstatnená a primeraná.

V § 61 sa ustanovujú maximálne sumy príspevku, ktoré môžu orgány Policajného zboru vyberať ako náklady spojené s použitím technického zariadenia. Pri určení výšky súm sa vychádzalo z ceny technického zariadenia ako aj z doby odpisovania takéhoto zariadenia.

K § 62 (Povinnosti vodiča pri cestnej technickej kontrole)
Ustanovujú sa povinnosti vodiča vozidla počas výkonu cestnej technickej kontroly vrátane povinnosti predložiť príslušné doklady.

K § 63 (Hodnotenie vozidla pri cestnej technickej kontrole)
Definuje sa spôsob hodnotenia vozidla pri cestnej technickej kontrole v závislosti od úrovne závažnosti zistených chýb na skupiny chýb ľahké, vážne a nebezpečné, pričom zoznam chýb a úroveň ich závažnosti ustanoví ministerstvo vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole [§ 136 ods. 3 písm. e)].

K § 64 (Opatrenia v prípade vážnych alebo nebezpečných chýb)
V tomto paragrafe sa upravuje postup policajta v prípade, že sú počas cestnej technickej kontroly zistené vážne alebo nebezpečné chyby na vozidle.

Ďalej je uvedený postup prevádzkovateľa vozidla v prípade, že sú zistené vážne a nebezpečné chyby na vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a postup schvaľovacieho orgánu (okresného úradu) v prípade, že sú zistené takéto chyby na vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v inom štáte. Taktiež je upravený postup prevádzkovateľa vozidla a schvaľovacieho orgánu v prípade, že sa na vozidle zistili vážne alebo nebezpečné chyby počas cestnej technickej kontroly vykonávanej v inom štáte a výsledky takejto kontroly boli oznámené Slovenskej republike.

Porušenia a sankcie ohľadom cestných technických kontrol sa zapisujú do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy.

K § 65 (Koordinovaná cestná technická kontrola)
Podľa tohto paragrafu orgány Policajného zboru vykonávajú pravidelné ročné cestné technické kontroly v spolupráci s príslušnými orgánmi iných členských štátov.

K § 66 (Správa o cestnej technickej kontrole a evidencia cestných technických kontrol)
Po ukončení cestnej technickej kontroly sa vypracuje správa, ktorej kópia sa odovzdá vodičovi vozidla, pričom v prípade vozidiel M2, M3, N2, N3, O3 a O4 sa správa o cestnej technickej kontrole vypracuje, aj keď na vozidle neboli zistené chyby. Správa o cestnej technickej kontrole je nahraná do celoštátneho systému cestných technických kontrol, z ktorého zhromaždené informácie sa raz za dva roky zasielajú Európskej komisii.

V prípade kontroly prepravy nebezpečných vecí, ktorá bola vykonaná v rámci cestnej technickej kontroly, sa vypracuje taktiež kontrolný záznam podľa príslušného vykonávacieho predpisu (§ 9 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 43/2016 Z. z.).

Druhý diel (Systém kontroly upevnenia nákladu)

K § 67 a 68
Ustanovenia § 67 upravujú naloženie a upevnenie nákladu a jeho kontrolu, podľa odôvodnenia 16 k smernici (EÚ) č. 2014/47 z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky má zásadný význam zabezpečenie nákladu. Náklad by mal byť preto zabezpečený tak, aby pri zrýchlení vozidla v premávke nevzniklo nebezpečenstvo. V záujme praktickej stránky by sa ako hraničná hodnota mala na základe európskych noriem používať tiaž vyplývajúca z takéhoto zrýchlenia.

Podľa smernice (EÚ) č. 2014/47 pracovníci zapojení do kontrol primeraného zabezpečenia nákladu by mali byť náležite vyškolení; v § 68 sa upravuje odborná spôsobilosť osôb vykonávajúcich kontrolu upevnenia nákladu.

Vo vyhláške ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole [§ 136 ods. 3 písm. e)] sa upravujú podrobnosti o systéme kontroly upevňovania nákladu, upevnenie nákladu a kontrola upevnenia nákladu, vyhlásenie o hmotnosti, určenie najväčšej hmotnosti nákladu.

K § 69 (Osobitné povinnosti v súvislosti s naložením a upevnením nákladu)
V tomto paragrafe sú ustanovené špecifické povinnosti nakladajúcej organizácie, ktorá nakladá náklad do vozidla, na vozidlo alebo do intermodálnej nákladnej jednotky alebo nakladá intermodálnu nákladnú jednotku na vozidlo alebo jazdnú súpravu a taktiež povinnosti osôb nakladajúcej organizácie zodpovedných za nakládku vozidiel. Ďalej je určené, kto nesie zodpovednosť za naloženie, uloženie a upevnenie nákladu na vozidle alebo jazdnej súprave a taktiež povinnosť dopravného podniku skontrolovať pred jazdou upevnenie nákladu alebo intermodálnych nákladných jednotiek na vozidlo a povinnosť zabezpečiť, aby neboli prevýšené najväčšie technicky prípustné hmotnosti vozidla alebo jazdnej súpravy a najväčšie povolené hmotnosti a rozmery vozidla alebo jazdnej súpravy.

Plnenie príslušných povinností je dozorované a sankcionované podľa osobitných predpisov inšpektorátmi práce v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 ods. 1 bodu 3 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a orgánmi Policajného zboru v rámci bezpečnosti cestnej premávky.

K piatej časti
Piata časť obsahuje úpravu technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke, schvaľovanie zariadení, vzorových výtlačkov tlačív dokladov, nálepiek, emisných plakiet a celoštátneho informačného systému.

K prvej hlave (§ 70 až 77) (Technické služby)
Prvá hlava obsahuje podrobnosti o technických službách úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke (ďalej len „technická služba“).

K § 70 (Členenie technických služieb)
Toto ustanovenie upravuje členenie technických služieb, ktoré slúžia na zabezpečovanie určených činností vykonávaných ministerstvom alebo v jeho mene osobou, ktorej ministerstvo na základe výberového konania udelilo poverenie.

Technické služby sú osoby, ktoré na základe poverenia ministerstva zabezpečujú niektoré činnosti v oblasti kontroly a skúšok vozidiel a v oblasti montáže plynových zariadení do vozidiel.

Technické služby sa podľa činnosti členia na päť druhov, a to na
a)    technickú službu overovania,
b)    technickú službu technickej kontroly,
c)    technickú službu emisnej kontroly,
d)    technickú službu kontroly originality a
e)    technickú službu montáže plynových zariadení.

Na každý druh technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení ministerstvo udeľuje len jedno poverenie na základe výberového konania. Výberové konanie na jednotlivé technické služby vykonávajú ustanovený zamestnanci. Vždy ide o
štyroch zamestnancov ministerstva dopravy,
-    jedného zamestnanca Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorý má dostatočné vedomosti týkajúce udeľovania akreditácie,
-    dvoch zástupcov organizácií pôsobiacich v oblasti výskumu prevádzky vozidiel v cestnej premávke, čím má byť zaručená transparentnosť výberového konania,
-    jedného zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pôsobiaceho v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v prípade výberu technickej služby technickej kontroly, keďže ministerstvo vnútra je podľa kompetenčného zákona zodpovedné za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
-    jedného zamestnanca Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pôsobiaceho v oblasti ochrany ovzdušia v prípade výberu technickej služby emisnej kontroly, keďže ministerstvo životného prostredia je podľa kompetenčného zákona zodpovedné za ochranu ovzdušia,
-    jedného zamestnanca ministerstva vnútra pôsobiaceho v oblasti vyšetrovania krádeží vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v prípade výberu technickej služby kontroly originality, keďže ministerstvo vnútra je podľa kompetenčného zákona zodpovedné za kriminalitu,
-    jedného zamestnanca Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru v prípade výberu technickej služby kontroly originality, keďže tento ústav vykonáva kriminalisticko-expertízne skúmanie podozrivých vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Technická služba je samofinancovateľná; údaje a činnosti vyplývajúce z predmetu poverenia poskytuje ministerstvu bezodplatne.

Ministerstvo vedie zoznam technických služieb, aktualizuje ho a uverejňuje na svojom webovom sídle.

K § 71 (Udeľovanie poverenia)
Tento paragraf ustanovuje, za akých podmienok môže ministerstvo poveriť technickú službu výkonom jednotlivých činností.

Významným atribútom je požiadavka na osvedčenia o akreditácii inšpekčného orgánu a finančná spoľahlivosť, ktoré sú zárukou pre riadne začatie a vykonávanie činnosti technickej služby. Podrobnosti o podmienkach na získanie poverenia a na výkon činnosti jednotlivých druhov technických služieb (finančná spoľahlivosť, odborná spôsobilosť, nezávislosť a nestrannosť, akreditácia, bezúhonnosť a dôveryhodnosť, zákaz personálneho a majetkového prepojenia, spoľahlivosť) a o ich preukazovaní upravujú § 163 až 169.

Za účelom zamedzenia konfliktu záujmov sa v prípade technických služieb podľa tohto zákona (okrem technickej služby overovania) ustanovuje zákaz personálneho a majetkového prepojenia s oprávnenými osobami, ktoré podnikajú v oblasti kontroly vozidiel a v oblasti montáže plynových zariadení podľa tohto zákona. Toto obmedzenie je odôvodnené tým, že technické služby overujú plnenie podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia pre uvedené osoby, spracúvajú návrhy metodík na kontrolu vozidiel a na montáž plynových zariadení, overujú vhodnosť používaných zariadení, prístrojov a monitorovacieho záznamového zariadenia, zabezpečujú školenia a kurzy podmieňujúce vykonávanie činnosti oprávnených osôb.

K § 72 (Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik poverenia a predĺženie platnosti poverenia)
Tento paragraf vymedzuje podmienky pre zmenu, pozastavenie, zrušenie a zánik poverenia na vykonávanie technickej služby a na predĺženie platnosti poverenia.

V odseku 1 je upravená zmena poverenia na vykonávanie technickej služby na žiadosť držiteľa poverenia; ustanovenie reaguje aj na skutočnosť, že počas trvania platnosti poverenia môžu nastať skutočnosti, ktoré si vyžiadajú zmenu poverenia. Ak nastanú dôvody uvedené v zákone, odsek 2 dáva typovému schvaľovaciemu orgánu oprávnenie pozastaviť platnosť poverenia na čas, kým nebudú nedostatky preukázateľne odstránené alebo do vykonania uložených opatrení na nápravu. V odseku 3 sa ustanovuje povinnosť typovému schvaľovaciemu orgánu zrušiť poverenie, ak nastanú dôvody uvedené v zákone alebo môže dôjsť k zániku poverenia z dôvodu, že nastane v zákone uvedená skutočnosť, ktorá jeho zánik spôsobí (odsek 4). Platnosť poverenia je možné predĺžiť za zákonom stanovených podmienok (odsek 5). Osobitne sa upravuje predĺženie platnosti poverenia v prípade technickej služby podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e), pretože na vykonávanie činnosti technickej služby sa vyhlasuje výberové konanie.

K § 73 až 77 (Povinnosti a oprávnenia technických služieb)
Ustanovujú sa povinnosti a oprávnenia technickej služby v závislosti od druhu vykonávanej činnosti.

Technická služba overovania (§ 73) zabezpečuje činnosti súvisiace s overovaním vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovaním ich zhodnosti a činnosti súvisiace s overovaním typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovaním ich zhodnosti.

Technická služba technickej kontroly, technická služba emisnej kontroly, technická služba kontroly originality a technická služba montáže plynových zariadení (§ 74 až 77): vykonávajú komplexné činnosti v systéme kontrol vozidiel a montáže plynových zariadení do vozidiel vyplývajúce z poverenia, najmä vo vzťahu k ministerstvu, okresným úradom, staniciam technických kontrol, pracoviskám emisných kontrol, kontrol originality alebo montáže plynových zariadení lokalizovaných v rámci Slovenskej republiky ako aj vo vzťahu k širokej motoristickej verejnosti.

Základnou úlohou technických služieb je zabezpečenie fungovania a ďalšieho rozvoja systému technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení v Slovenskej republike. Zákon určuje technickým službám konkrétne činnosti, ktoré možno rozdeliť do troch oblastí:
a)    odborná oblasť kontrol vozidiel a príbuzných disciplín (napr. metrológia, skúšobníctvo, špecializovaná legislatíva): overovanie plnenia ustanovených podmienok pre vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality a pre vykonávanie montáže plynových zariadení, skúšky prístrojov a zariadení pre kontroly, vzdelávanie technikov, vývoj metodík na vykonávanie kontrol,
b)    oblasť zberu, prenosu, spracovania a archivácie dát v systéme kontrol vozidiel a montáže plynových zariadení (prevádzkovanie automatizovaných informačných systémov s celoštátnou pôsobnosťou, databázy staníc, pracovísk a odborných pracovníkov - technikov),
c)    logistická oblasť (distribúcia tlačív dokladov, kontrolných nálepiek, emisných plakiet a pečiatok, vedenie súvisiacej evidencie).

Ministerstvo vo vykonávacích vyhláškach [§ 136 ods. 3 písm. f) až j)] upraví podrobnosti o postupe zabezpečovania niektorých činností technickou službou.

K druhej hlave (§ 78 až 81) (Schvaľovanie zariadení, vzorových výtlačkov tlačív dokladov, nálepiek, emisných plakiet a celoštátneho informačného systému)
Druhá hlava obsahuje úpravu schvaľovania a overovania zariadení, schvaľovania vzorových výtlačkov dokladov a nálepiek ako aj informačných systémov používaných v súvislosti s technickou alebo emisnou kontrolou, kontrolou originality a montážou plynových zariadení.

K § 78 (Schvaľovanie vhodnosti zariadení)
    Ministerstvo vykonávacími vyhláškami [§ 136 ods. 3 písm. g) až i)] ustanoví zariadenia, prístroje a monitorovacie záznamové zariadenia používané pri technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality, ktoré podliehajú schváleniu štátnym dopravným úradom. Uvedené technické prostriedky sú vedené v automatizovanom informačnom systéme príslušnej technickej služby v závislosti od druhu vykonávaných činností.

K § 79 (Overenie a kalibrácia zariadení)
Meracie zariadenia používané pri technickej kontrole a emisnej kontrole podliehajú overeniu podľa zákona o metrológii alebo kalibrácii odborne spôsobilou osobou podľa zákona o prevádzke vozidiel, pričom zoznam zariadení a interval kalibrácií ustanoví ministerstvo vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly [§ 136 ods. 3 písm. g)] a vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly [§ 136 ods. 3 písm. h)].

Odborne spôsobilou osobou, ktorá vykonáva kalibráciu, je samotný výrobca zariadenia alebo jeho zástupca alebo kalibračné laboratórium. V prípade, že kalibrácia nie je zabezpečovaná odborne spôsobilou osobou, môže o osvedčenie odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení požiadať technická služba technickej kontroly a technická služba emisnej kontroly.

Ďalej sú ustanovené podmienky udelenia predmetného osvedčenia, povinnosti odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení, prípady, kedy typový schvaľovací orgán (štátny dopravný úrad) môže pozastaviť alebo zrušiť platnosť osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení a prípady, kedy takéto osvedčenie zaniká.

K § 80 (Schvaľovanie vzorových výtlačkov tlačív dokladov, kontrolných nálepiek, emisných plakiet a inšpekčných nálepiek)
Tlačivá dokladov, kontrolné nálepky, emisné plakety a inšpekčné nálepky používané príslušnou technickou službou podľa druhu vykonávaných činností, ktoré sú ustanovené vo vykonávacích vyhláškach ministerstva, podliehajú schváleniu. Návrh na schválenie podáva technická služba štátnemu dopravnému úradu.

K § 81 (Schvaľovanie celoštátneho informačného systému)
Štátny dopravný úrad schvaľuje pre každú technickú službu podľa jej príslušného poverenia:
a)    celoštátny informačný systém technických kontrol,
b)    celoštátny informačný systém emisných kontrol,
c)    celoštátny informačný systém kontrol originality,
d)    celoštátny informačný systém montáže plynových zariadení,
e)    celoštátny informačný systém cestných technických kontrol.

Dokladom o schválení príslušného celoštátneho systému je osvedčenie.

K šiestej časti
Šiesta časť obsahuje kontroly vozidiel a montáž plynových zariadení.

K prvej hlave (§ 82 až 89) (Oprávnená osoba)

K § 82 (Základné ustanovenie)
Podnikanie v oblasti kontroly vozidiel (výkon technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality) a podnikanie v oblasti montáže plynových zariadení do vozidiel predstavuje špeciálnu právnu úpravu vo vzťahu k Obchodnému zákonníku a k živnostenskému zákonu. Toto podnikanie sa vzhľadom na jeho špecifický charakter vyznačuje vysokým stupňom regulácie a je vyňaté z režimu živností.

Podnikať v oblasti kontroly vozidiel a v oblasti montáže plynových zariadení môže len osoba, ktorá na túto činnosť získala právoplatné oprávnenie podľa tohto zákona.

Podľa odseku 5 na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej alebo emisnej kontroly a kontroly originality sa vyžaduje právoplatné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality.

K § 83 (Udeľovanie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly a povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality
    V odseku 1 písm. a) až c) sa ustanovujú sa podmienky na zriadenie (vybudovanie) stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality, na základe ktorých príslušný okresný úrad v povoľovacom procese rozhodne o udelení príslušného povolenia alebo zamietnutí návrhu.

Podrobnosti o podmienkach na získanie povolenia (finančná spoľahlivosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť, zákaz personálneho a majetkového prepojenia a v prípade povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality aj spoľahlivosť) a o ich preukazovaní sú upravené v § 163 a § 167 až 169.

K § 84 a 85 (Oprávnenie)
Ustanovenia § 84 obsahujú úpravu udeľovania oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly, oprávnenia na vykonávanie kontroly originality a oprávnenia na montáž plynových zariadení.

V prípade oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality sa ustanovuje, že žiadateľ o udelenie oprávnenia v čase podania žiadosti (ako aj oprávnená osoba počas platnosti oprávnenia), nesmie byť personálne ani majetkovo prepojený s technickými službami podľa tohto zákona a ani s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek tak, že súčasne prevádzkuje ich výrobu, predaj alebo opravy. Účelom je vylúčiť konflikt záujmov a zamedziť napríklad prípadom, aby oprávnená osoba technickej kontroly úmyselne neposudzovala vozidlá negatívne s tým, že si ich majú jednotliví prevádzkovatelia dať opraviť v servise, ktorý vlastní alebo v ktorom sú majetkovo prepojené tie isté osoby alebo zamedziť stavom, že kontrolný technik je zároveň zamestnancom inej spoločnosti vykonávajúcej výrobu, predaj a opravy vozidiel. Zákaz personálnej a majetkovej prepojenosti posudzuje okresný úrad individuálne pri každej podanej žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality ako aj počas celej doby platnosti oprávnenia. V prípade oprávnenia na montáž plynových zariadení žiadateľ o oprávnenie ako aj oprávnená osoba nesmú byť majetkovo a personálne prepojené s technickou službou montáže plynových zariadení.

Podrobnosti o podmienkach na získanie príslušného oprávnenia (finančná spoľahlivosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť, zákaz personálneho a majetkového prepojenia a v prípade povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality aj spoľahlivosť) a o ich preukazovaní sú upravené v § 163 a § 167 až 169.

Ustanovenia § 85 vymedzujú podmienky na zmenu, zrušenie a zánik oprávnenia na vykonávanie príslušných kontrol vozidiel a na montáže plynových zariadení.

K § 86 až 89 (Povinnosti a oprávnenia oprávnenej osoby)
    Ustanovujú sa oprávnenia a povinnosti osôb oprávnených vykonávať kontroly vozidiel a montáže plynových zariadení vo vozidlách:
a)    v § 86 pre oprávnenú osobu technickej kontroly,
b)    v § 87 pre oprávnenú osobu emisnej kontroly,
c)    v § 88 pre oprávnenú osobu kontroly originality,
d)    v § 89 pre oprávnenú osobu montáže plynových zariadení

Určené povinnosti musí oprávnená osoba plniť po celú dobu výkonu kontroly alebo montáže, pričom neplnenie niektorých z povinností môže byť pre okresný úrad dôvodom na zrušenie oprávnenia.

Ministerstvo vo vykonávacích vyhláškach [§ 136 ods. 3 písm. g) až j)] upraví podrobnosti o niektorých činnostiach oprávnených osôb.

K druhej hlave (§ 90 až 103) (Technik)
    V druhej hlave sa upravujú podrobnosti o odborne spôsobilých osobách, ktoré sú oprávnené vykonávať technickú kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality, montáž plynových zariadení a cestnú technickú kontrolu.

Prvý diel (Technik technickej kontroly, technik emisnej kontroly, technik kontroly originality a technik montáže plynových zariadení)

K § 90 (Udeľovanie osvedčenia technika)
Ustanovujú sa podmienky na udelenie osvedčenia technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality a technika montáže plynových zariadení, ktoré musí splniť fyzická osoba a ktoré za ňu v návrhu predkladá príslušná oprávnená osoba.

Podrobnosti o niektorých podmienkach pre získanie osvedčenia technika, ktorými sú bezúhonnosť a dôveryhodnosť a o spôsobe ich preukazovania upravuje § 167 ods. 3 až 6. Ministerstvo vo vykonávacích vyhláškach [§ 136 ods. 3 písm. g) až j)] upraví podrobnosti o niektorých podmienkach a o spôsobe ich preukázania okresnému úradu, ktorými sú dostatočné znalosti a chápaní o vozidlách a odbornej praxi alebo rovnocenná praktická skúsenosť v oblasti vozidiel.

K § 91 (Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik osvedčenia technika a predĺženie platnosti osvedčenia technika)
Upravujú sa podmienky na zmenu, zrušenie alebo zánik príslušného osvedčenia technika; ustanovujú sa aj podmienky na predĺženie platnosti osvedčenia.

V odsekoch 1 a 2 je upravená zmena rozsahu osvedčenia technika na žiadosť oprávnenej osoby. Odsek 1 ukladá schvaľovaciemu orgánu povinnosť zmeniť rozsah osvedčenia technika, ak sú splnené zákonom ustanovené podmienky. Odsek 2 dáva schvaľovaciemu orgánu oprávnenie zmeniť rozsah osvedčenia technika, pričom je na rozhodnutí schvaľovacieho orgánu, či po posúdení zmeny ustanovených podmienok, na zmenu rozsahu osvedčenia aj pristúpi.

V odseku 3 sa rieši situácia prestupu technika medzi oprávnenými osobami. V takomto prípade sa vydá nové osvedčenie technika s pôvodnou lehotou platnosti.

Ak nastanú dôvody uvedené v zákone odsek 4 dáva schvaľovaciemu orgánu oprávnenie pozastaviť platnosť osvedčenia technika na čas, kým nebudú nedostatky preukázateľne odstránené, alebo do vykonania uložených opatrení na nápravu.

V odseku 5 sa ustanovuje povinnosť schvaľovaciemu orgánu zrušiť osvedčenia technika, ak nastanú dôvody uvedené v zákone alebo môže dôjsť k zániku osvedčenia z dôvodu, že nastane v zákone uvedená skutočnosť, ktorá jeho zánik spôsobí (odsek 6).

Platnosť osvedčenia technika je možné predĺžiť za súčasného splnenia zákonom stanovených podmienok v písmenách a) až c).

K § 92 (Základné školenie, zdokonaľovacie školenie a doškoľovací kurz)
Ustanovujú sa podmienky pre základné školenie, zdokonaľovacie školenie a doškoľovací kurz, ako i vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti za účelom získania príslušného osvedčenia technika a za účelom predĺženia platnosti osvedčenia.

K § 93 (Skúšky z odbornej spôsobilosti)
    V tomto paragrafe sú definované základné požiadavky na preukázanie odbornej spôsobilosti na účely vykonávania technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení. Odbornú spôsobilosť preukazuje fyzická osoba skúškou pred skúšobnou komisiou.

Upravuje sa aj postup prihlásenia fyzickej osoby na skúšku z odbornej spôsobilosti, spôsob oznámenia termínu a miesta tejto skúšky a postupy v prípade, že fyzická osoba skúške nevyhovela alebo sa jej nemohla zo závažných dôvodov zúčastniť. Ďalšie podrobnosti ohľadom skúšok z odbornej spôsobilosti ustanoví ministerstvo vo vykonávacích vyhláškach a v skúšobnom poriadku.

K § 94 (Skúšky overenia dostatočných znalostí a chápaní o vozidlách)
    Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení, musí preukázať okrem odbornej spôsobilosti taktiež dostatočné vedomosti a znalosti o vozidlách, ich konštrukcii, systémoch, princípoch činnosti. Na tento účel sa musí podrobiť aj skúške overenia dodatočných znalostí a chápaní o vozidlách, pričom od takejto skúšky je oslobodená fyzická osoba, ktorá preukáže, že absolvovala vzdelanie v takom odbore, ktorým získala dostatočné znalosti a vedomosti o vozidlách a preukáže odbornú prax alebo rovnocennú skúsenosť.

Ďalej sa upravuje postup prihlásenia fyzickej osoby na skúšku overenia dodatočných znalostí a chápaní o vozidlách, spôsob oznámenia termínu a miesta tejto skúšky. Ďalšie podrobnosti ohľadom skúšok overenia dodatočných znalostí a chápaní o vozidlách ustanoví ministerstvo vo vykonávacích vyhláškach [§ 136 ods. 3 písm. g) až j)] a v skúšobnom poriadku.

K § 95 až 98 (Povinnosti technika)
    Ustanovujú sa povinnosti odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich kontroly vozidiel a montáž plynových zariadení:
a)    v § 95 pre technika technickej kontroly,
b)    v § 96 pre technika emisnej kontroly,
c)    v § 97 pre technika kontroly originality,
d)    v § 98 pre technika montáže plynových zariadení.

Určené povinnosti musí príslušný technik plniť po celú dobu výkonu kontroly alebo montáže, pričom neplnenie niektorých z povinností môže byť pre okresný úrad dôvodom na zrušenie osvedčenia.

Druhý diel (Technik cestnej technickej kontroly)

K § 99 (Základné ustanovenia)
Počiatočnú a podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu môžu vykonávať odborne spôsobilé osoby, ktoré majú na túto činnosť udelené osvedčenie technika cestnej technickej kontroly.

Vo vyhláške ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole [§ 136 ods. 3 písm. e)] sa upravujú podrobnosti o technikovi cestnej technickej kontroly (návrh na udelenie osvedčenia, spôsob a rozsah základného školenia a doškoľovacieho kurzu, skúšky z odbornej spôsobilosti).  

V § 99 je ustanovené, že technik cestnej technickej kontroly nesmie pri výbere vozidiel, ktoré majú byť predmetom cestnej technickej kontroly, diskriminovať ich vodičov, pri výkone kontroly nesmie podliehať žiadnemu konfliktu záujmov, ktoré by mali vplyv na nestrannosť a objektivitu výsledkov cestnej technickej kontroly a taktiež jeho odmena nesmie priamo súvisieť s výsledkami cestných technických kontrol.

K § 100 (Udeľovanie osvedčenia technika)
    O udelenie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly môže požiadať iba príslušný orgán Policajného zboru, ktorý je oprávnený takúto kontrolu vykonávať. Uvádzajú sa podmienky na udelenie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly a postup udelenia tohto osvedčenia štátnym dopravným úradom.

K § 101 (Zánik osvedčenia a predĺženie osvedčenia)
Upravujú sa podmienky na zánik osvedčenia technika cestnej technickej kontroly, ako aj podmienky na predĺženie platnosti osvedčenia. Podľa odseku 1 osvedčenie zaniká z dôvodu, že nastane v zákone uvedená skutočnosť, ktorá jeho zánik spôsobí. V odseku 2 je založené oprávnenie pre typový schvaľovací orgán predĺžiť platnosť osvedčenia za súčasného splnenia zákonom stanovených podmienok v písmenách a) až e).

K § 102 (Základné školenie a doškoľovací kurz)
Ustanovujú sa podmienky pre základné školenie a doškoľovací kurz, ako i vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom za účelom získania osvedčenia technika cestnej technickej kontroly a za účelom predĺženia platnosti osvedčenia.

K § 103 (Skúšky z odbornej spôsobilosti)
    V tomto paragrafe sú definované základné požiadavky na preukázanie odbornej spôsobilosti na účel vykonávania cestnej technickej kontroly. Odbornú spôsobilosť na výkon cestnej technickej kontroly preukazuje fyzická osoba skúškou pred skúšobnou komisiou.

Ďalej sa upravuje postup prihlásenia fyzickej osoby na skúšku z odbornej spôsobilosti, spôsob oznámenia termínu a miesta tejto skúšky a postupy v prípade, že fyzická osoba skúške nevyhovela alebo sa jej nemohla zo závažných dôvodov zúčastniť. Ďalšie podrobnosti ohľadom skúšok z odbornej spôsobilosti upraví ministerstvo vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole [§ 136 ods. 3 písm. e)] a v skúšobnom poriadku.

K tretej hlave (§ 104 až 112) (Technická kontrola)
Druhá hlava obsahuje úpravu technickej kontroly.

Predloženým návrhom zákona o prevádzke vozidiel a vyhláškou ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica (EÚ) č. 2014/45, ktorá s účinnosťou od 20. mája 2018 nahrádza smernicu Rady 96/96/ES z 20. decembra 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v platnom znení.

Cieľom smernice (EÚ) č. 2014/45 je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky stanovením minimálnych spoločných požiadaviek a harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa kontrol technického stavu vozidiel prevádzkovaných na verejných cestách v členských štátoch. Kontrola technického stavu je súčasťou širšieho systému, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa vozidlá počas používania udržiavali v bezpečnom a environmentálne prijateľnom stave. V Slovenskej republiky kontroly technického stavu pozostávajú z technických kontrol a z emisných kontrol, ktoré sú hlavným nástrojom na zabezpečenie dobrého technického stavu. Systém kontrol technického stavu ešte dopĺňajú cestné technické kontroly vozidiel.

Podrobnosti o technickej kontrole upraví vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly [§ 136 ods. 3 písm. g)] (členenie staníc technickej kontroly, rozsah technických kontrol a druhy dokladov, prípady nevykonania technickej kontroly, lehoty technických kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel, prípady nariadenia technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt, hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na cestnú premávku z hľadiska technického stavu, spôsob evidovania údajov o technických kontrolách, vzory a náležitosti dokladov vydávaných pri technickej kontrole).

K § 104 (Stanica technickej kontroly)
    Bližšie sa špecifikuje, že pracovisko stanice technickej kontroly môže byť zriadené ako stacionárna stanica technickej kontroly alebo mobilná stanica technickej kontroly, pričom mobilná stanica technickej kontroly môže byť zriadená prostredníctvom mobilného zariadenia, ktoré sa presúva medzi schválenými miestami na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly.

    Je uvedené, že stanica technickej kontroly môže byť súčasne aj pracoviskom emisnej kontroly, pričom mobilná stanica technickej kontroly môže byť zriadená len súčasne s mobilným pracoviskom emisnej kontroly.

K § 105 (Monitorovanie stanice technickej kontroly)
Upravuje sa povinnosť monitorovať priestory kontrolnej linky stanice technickej kontroly (aj mobilnej) prostredníctvom monitorovacích záznamových zariadení za účelom vylúčenia možnosti, aby technici technickej kontroly vykonali technickú kontrolu bez pristavenia motorového vozidla, ďalej za účelom zabezpečenia vnútornej kontroly technikov technickej kontroly zo strany oprávnenej osoby technickej kontroly a zvýšenia efektívnosti a objektívnosti výkonu odborného dozoru nad dodržiavaním ustanovených postupov vykonanej kontroly nad technickým stavom motorového vozidla.

S využitím prístupu do celoštátneho informačného systému technických kontrol je možné odhaliť jednotlivé prípady nepoctivého vykonania kontroly, chýba však „odstrašujúci“ efekt, keďže je pomerne nízka pravdepodobnosť odhalenia vzhľadom na počet staníc technickej kontroly, počet kontrolných technikov a množstvo vykonaných kontrol vozidiel. Z rôznych navrhovaných a prejednávaných opatrení ministerstvo vyhodnotilo ako najefektívnejší systém využívajúci monitorovacie záznamové zariadenie v kombinácii s celoštátnym informačným systémom technických kontrol.

Ďalej je špecifikované, kde sa vyhotovený záznam ukladá, povinnosti oprávnenej osoby technickej kontroly v súvislosti s poskytovaním záznamu a jeho likvidáciou v určených lehotách a možnosť orgánu odborného dozoru nariadiť zmenu inštalácie monitorovacieho záznamového zariadenia, ak to neplní dostatočne svoj účel.

K § 106 (Vykonávanie technickej kontroly)
Ustanovujú sa technické kontroly vykonávané v stacionárnej stanici technickej kontroly a v mobilnej stanici technickej kontroly, rozsah kontrolných úkonov, povinnosť používania zariadení a technických prostriedkov.

K § 107 (Druhy technickej kontroly)
    Ustanovujú sa druhy technických kontrol a v odsekoch 8 a 9, 11 až 13 sú vymedzené povinnosti prevádzkovateľov vozidiel alebo vodičov kontrolovaných vozidiel.

    Ustanovuje sa, aké druhy technických kontrol možno vykonať na akých staniciach technickej kontroly a na základe akého oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly možno vykonať aké druhy technických kontrol. Zakazuje sa počas technickej kontroly nastavovať alebo opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov.

K § 108 (Technická kontrola pravidelná)
V tomto paragrafe sa upravujú technické kontroly pravidelné. Lehoty (termíny) a frekvenciu technických kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel ustanovuje vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly [§ 136 ods. 3 písm. g)], pričom sa vychádza z čl. 5 smernice (EÚ) č. 2014/45.

K § 109 (Nariadenie o podrobení vozidla technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt)
    Ak nastane prípad ustanovený vyhláškou ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly [§ 136 ods. 3 písm. g)], schvaľovací orgán (okresný úrad) bez ďalšieho konania nariadi prevádzkovateľovi vozidla podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt. Vozidlo sa podrobí takejto kontrole napríklad, ak je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a táto nespôsobilosť trvá, alebo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, alebo ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobil vozidlo technickej kontrole pravidelnej v ustanovenej lehote, alebo ak pri cestnej technickej kontrole bolo vozidlo hodnotené s vážnou alebo nebezpečnou chybou a podobne.

Na zabezpečenie požiadavky vyplývajúcej z § 3 ods. 3 správneho poriadku vybaviť vec včas a bez zbytočných prieťahov, ako aj použiť najvhodnejšie prostriedky na dosiahnutie účelu, pričom sa má dbať na hospodárny priebeh konania, bez zbytočného zaťažovania osôb, sa navrhuje rozhodovať o nariadení podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt zjednodušenou formou konania – aplikáciou inštitútu rozkazného konania.

Rozhodnutie bude vydané automatizovaným spôsobom, namiesto odtlačku úradnej pečiatky môže obsahovať predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu môže obsahovať faksimile podpisu oprávnenej osoby. Navrhovaným spôsobom sa zabezpečí vykonanie nariadenia takejto kontroly automatickým spôsobom prostredníctvom informačného systému.

Z dôvodu objektivity konania a zaručenia právnej istoty sa navrhuje možnosť podať odpor. V odôvodnení odporu uvedie prevádzkovateľ vozidla dôvody, prečo by vozidlo nemalo byť podrobené nariadenej technickej kontrole a označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení (napr. listinné dôkazy). Účastník konania však v prípade neúspechu v ďalšom konaní o nariadení podrobiť vozidlo technickej kontrole po podaní odporu, bude musieť uhradiť aj paušálne trovy konania vo výške 30 eur.

K § 110 (Hodnotenie vozidla pri technickej kontrole)
V tomto paragrafe sa upravuje hodnotenie technického stavu vozidiel a vedenie celoštátneho informačného systému technických kontrol. Podrobnosti ustanovuje vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly [§ 136 ods. 3 písm. g)], pričom sa vychádza z prílohy II smernice (EÚ) č. 2014/45.

K § 111 (Doklad o vykonaní technickej kontroly)
V tomto paragrafe sa upravujú doklady o vykonaní technickej kontroly. Dokladom o vykonaní technickej kontroly je správa o kontrole technického stavu vozidla, ktorú vydala príslušná stanica technickej kontroly a ktorá obsahuje informácie o identite vozidla a o výsledkoch kontroly. Dokladmi o vykonaní technickej kontroly podľa jednotlivých druhov technických kontrol sú:
a)    vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola,
b)    vyznačené osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí,
c)    vyznačené potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia,
d)    vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola,
e)    vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.

K § 112 (Nespôsobilé vozidlo pri technickej kontrole)
    Ustanovuje sa povinnosť pre prevádzkovateľa vozidla zabezpe