Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 15.02.2019
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Trestné právo, Štátna správa, Zamestnanosť, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD5DS8EUPPČL2

Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 35/2019 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 76/2021

Legislatívny proces k zákonu 76/2021
Legislatívny proces k zákonu 35/2019§ 213
Vytváranie podmienok na výkon štátnej služby

(1)
Služobný úrad vytvára príslušníkovi finančnej správy podmienky na riadny, a ak je to možné, bezpečný výkon štátnej služby.
(2)
Služobný úrad je povinný najmä
a)
oboznamovať príslušníkov finančnej správy s vnútornými predpismi a informáciami potrebnými na riadny výkon štátnej služby,
b)
starať sa v súlade s potrebami finančnej správy o získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie príslušníkov finančnej správy,
c)
zabezpečovať pre príslušníkov finančnej správy zdravotnú starostlivosť,
d)
zriaďovať, udržiavať a zlepšovať sociálne zariadenia,
e)
zabezpečovať podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,
f)
zabezpečiť príslušníkom finančnej správy vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo v priestoroch orgánov finančnej správy alebo v ich blízkosti; túto povinnosť nemá voči príslušníkom finančnej správy vyslaným na služobnú cestu a voči príslušníkom finančnej správy, ktorým poskytuje finančný príspevok na stravovanie,
g)
prispievať na stravovanie podľa písmena f) vo výške 65 % ceny teplého hlavného jedla, najviac však 65 % stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,168) a poskytovať príspevok podľa osobitného predpisu.178)
(3)
Stravovanie podľa odseku 2 písm. f) služobný úrad zabezpečuje podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja príslušníkovi finančnej správy v priebehu zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v inom stravovacom zariadení alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby. Pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, prostredníctvom stravovacích poukážok je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby najviac 2 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke. Služobný úrad poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme príslušníkom finančnej správy počas zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.
(4)
Na účely stravovania sa za zmenu považuje výkon štátnej služby dlhší ako 4 hodiny. Ak zmena trvá viac ako 11 hodín, ale netrvá viac ako 12 hodín, služobný úrad môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla; pri zmene trvajúcej viac ako 12 hodín je povinný jeho poskytnutie zabezpečiť. Ak zmena trvá viac ako 17 hodín, služobný úrad môže zabezpečiť poskytnutie tretieho teplého hlavného jedla.
(5)
Služobný úrad poskytuje príslušníkovi finančnej správy finančný príspevok na stravovanie v sume uvedenej v odseku 2 písm. g), ak splnenie povinnosti zabezpečiť príslušníkom finančnej správy stravovanie vylučujú podmienky výkonu štátnej služby alebo služobný úrad nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2 písm. f).
(6)
Ak nie je možné zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom stravovacom zariadení, a ak nejde o prípady podľa odseku 5, služobný úrad umožní príslušníkovi finančnej správy výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo finančným príspevkom na stravovanie v sume uvedenej v odseku 2 písm. g). Príslušník finančnej správy je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.
(7)
V kolektívnej zmluve možno upraviť podmienky, za ktorých bude služobný úrad poskytovať príslušníkom finančnej správy stravovanie počas trvania prekážok pri výkone štátnej služby.
(8)
Príslušníkovi finančnej správy patrí príspevok na rekreáciu v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 152a Zákonníka práce.
(9)
Príslušníkovi finančnej správy môže byť zamestnávateľom poskytnutý príspevok na športovú činnosť dieťaťa v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 152b Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore