Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.05.2023 85/1990 Zákon o petičnom práve 85/1990 účinný od 01.05.2023 122/2023
ZMENY6DS
01.05.2023 401/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.05.2023 115/2023
ZMENY6DS
01.05.2023 229/1991 Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 229/1991 účinný od 01.05.2023 106/2023
ZMENY1DS
01.05.2023 350/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.05.2023 133/2023
ZMENY5DS
01.05.2023 253/1998 Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.05.2023 122/2023
ZMENY2DS


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
30.05.2023 184/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 10 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvoreného medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvoreného medzi Združením odborárov energetiky Slovenska a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska 184/2023
30.05.2023 183/2023 Zákon o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 183/2023
30.05.2023 182/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2023
30.05.2023 181/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 181/2023
27.05.2023 180/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 15/2020 z 15. marca 2023 vo veci vyslovenia nesúladu § 13 ods. 5 písm. c), § 13c ods. 4 písm. d), § 19a ods. 10 v časti „obsahujúce súhlas alebo nesúhlas s udelením azylu alebo s poskytnutím doplnkovej ochrany“ zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 180/2023


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov74598
Dôvodové správy3187
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 29.05.2023

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore