Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.07.2021 328/2002 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.07.2021 do 04.08.2021 221/2021
ZMENY1DS1
01.07.2021 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.07.2021 do 31.07.2021 126/2021
ZMENY1DS2
01.07.2021 549/2003 Zákon o súdnych úradníkoch 549/2003 účinný od 01.07.2021 211/2021
ZMENY1DS3
01.07.2021 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.07.2021 do 31.07.2021 416/2020
ZMENY1DS1
01.07.2021 98/2004 Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.07.2021 do 30.06.2022 387/2020
ZMENY22DS2


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
29.07.2021 306/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpise Protokolu o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie 306/2021
28.07.2021 305/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 305/2021
28.07.2021 304/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 304/2021
27.07.2021 303/2021 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k PL. ÚS 27/2020-108 z 30. júna 2021 o zastavení konania o návrhu prezidentky Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. I bodu 21 zákona č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 4, čl. 46 ods. 3 a čl. 51 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 11 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 303/2021
27.07.2021 302/2021 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky o návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky o súlade vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnenej 2. júla 2021, s Ústavou Slovenskej republiky za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania uznesením č. k. PL. ÚS 10/2021-38 z 13. júla 2021 302/2021


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov72435
Dôvodové správy2681
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 29.07.2021

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore