Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.04.2024 135/1961 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY19DS1
01.04.2024 50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 46/2024
ZMENY103DS1
01.04.2024 44/1988 Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 44/1988 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY6DS1
01.04.2024 51/1988 Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY4DS1
01.04.2024 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025 205/2023
ZMENY3DS1


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
19.04.2024 74/2024 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 3. apríla 2024 č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení neskorších predpisov. 74/2024
18.04.2024 73/2024 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 73/2024
18.04.2024 72/2024 Vyhláška Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov 72/2024
13.04.2024 71/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 71/2024
04.04.2024 70/2024 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 10/2023-59 z 24. januára 2024 vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu § 12 ods. 1 písm. c) v spojení s § 11 ods. 2 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 70/2024


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov75854
Dôvodové správy3448
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 19.04.2024

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore