Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.07.2024 40/1964 Občiansky zákonník 40/1964 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY57DS
01.07.2024 202/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 202/1995 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY3DS
01.07.2024 233/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.07.2024 87/2024
ZMENY3DS
01.07.2024 65/2001 Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 65/2001 účinný od 01.07.2024 87/2024
ZMENY2DS
01.07.2024 147/2001 Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 147/2001 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY7DS


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
23.07.2024 202/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 202/2024
23.07.2024 201/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 201/2024
22.07.2024 200/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štátnej hranici 200/2024
22.07.2024 199/2024 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 199/2024
13.07.2024 198/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v znení neskorších predpisov 198/2024


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov76640
Dôvodové správy3475
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 23.07.2024

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore