Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.02.2023 330/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.02.2023 487/2022
ZMENY6DS
01.02.2023 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.02.2023 8/2023
ZMENY5DS
01.02.2023 513/1991 Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.02.2023 do 21.06.2023 8/2023
ZMENY5DS
01.02.2023 124/1992 Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.02.2023 457/2022
ZMENY9DS
01.02.2023 162/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.02.2023 2/2023
ZMENY1DS


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
03.02.2023 39/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou 39/2023
03.02.2023 38/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, strop trhového príjmu, náklad na odchýlku, rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii a pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou 38/2023
03.02.2023 37/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2023 Z. z. 37/2023
02.02.2023 36/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah oznamovaných údajov súvisiacich s ropou a ropnými výrobkami, na ktoré sa vzťahujú sankcie podľa osobitného predpisu a spôsob ich oznamovania, podrobnosti o označovaní ropy a ropných výrobkov a podrobnosti o vedení hmotnostnej bilancie 36/2023
02.02.2023 35/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva 35/2023


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov74354
Dôvodové správy3160
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 03.02.2023

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore