Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.06.2021 135/1961 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.06.2021 149/2021
ZMENY38DS1
01.06.2021 50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.06.2021 149/2021
ZMENY2DS1
01.06.2021 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.06.2021 do 28.02.2022 149/2021
ZMENY1DS1
01.06.2021 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.06.2021 do 30.06.2021 150/2021
ZMENY4DS1
01.06.2021 445/2020 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu 445/2020 účinný od 01.06.2021 do 30.06.2021
nový predpis
ZMENY1DS


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
08.06.2021 233/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného 233/2021
05.06.2021 232/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z. 232/2021
05.06.2021 231/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 231/2021
04.06.2021 230/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná 230/2021
04.06.2021 229/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 310 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 229/2021


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov72182
Dôvodové správy2643
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 08.06.2021

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore