Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.05.2021 135/1961 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.05.2021 do 31.05.2021 147/2021
ZMENY1DS
01.05.2021 50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.05.2021 do 31.05.2021 145/2021
ZMENY6DS
01.05.2021 372/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 01.05.2021 146/2021
ZMENY2DS
01.05.2021 377/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.05.2021 147/2021
ZMENY1DS
01.05.2021 330/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.05.2021 151/2021
ZMENY1DS


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
07.05.2021 171/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 238 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 171/2021
06.05.2021 170/2021 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 170/2021
05.05.2021 169/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z. 169/2021
05.05.2021 168/2021 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla 168/2021
01.05.2021 167/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o odvolaní výhrady a zmene vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite 167/2021


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov72104
Dôvodové správy2596
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 08.05.2021

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore