Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.09.2021 350/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.09.2021 288/2021
ZMENY13DS1
01.09.2021 543/2002 Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.09.2021 356/2019
ZMENY4DS1
01.09.2021 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021 310/2021
ZMENY1DS1
01.09.2021 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021 252/2021
ZMENY3DS2
01.09.2021 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021 92/2017
ZMENY3DS2


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
18.09.2021 340/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 340/2021
17.09.2021 339/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 528 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 339/2021
17.09.2021 338/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 527 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 338/2021
17.09.2021 337/2021 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy 337/2021
10.09.2021 336/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 336/2021


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov72569
Dôvodové správy2704
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 20.09.2021

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore