Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.05.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022 111/2022
122/2022
ZMENYDS2
01.05.2022 315/2001 Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022 127/2022
ZMENY1DS1
01.05.2022 483/2001 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.05.2022 do 07.07.2022 123/2022
ZMENY1DS1
01.05.2022 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022 123/2022
ZMENY1DS1
01.05.2022 548/2003 Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 548/2003 účinný od 01.05.2022 111/2022
ZMENY1DS1


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
17.05.2022 165/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2022 – 2025 uzatvorenej 26. apríla 2022 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky 165/2022
17.05.2022 164/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji 164/2022
17.05.2022 163/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. 163/2022
17.05.2022 162/2022 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 293/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav 162/2022
17.05.2022 161/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 161/2022


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov73526
Dôvodové správy3046
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 17.05.2022

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore