Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.01.2022 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 488/2021
ZMENY2DS
01.01.2022 96/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach 96/1991 účinný od 01.01.2022 504/2021
ZMENY4DS
01.01.2022 330/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 503/2021
ZMENY3DS
01.01.2022 17/1992 Zákon o životnom prostredí 17/1992 účinný od 01.01.2022 388/2021
ZMENY4DS1
01.01.2022 13/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch 13/1993 účinný od 01.01.2022 504/2021
ZMENY3DS


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
18.01.2022 12/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 12/2022
18.01.2022 11/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti 11/2022
15.01.2022 10/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah, termíny predkladania ďalších údajov, štruktúra výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a spôsob určenia percentuálnych podielov pre typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne 10/2022
15.01.2022 9/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022 9/2022
14.01.2022 8/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 552/2021 Z. z. o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov 8/2022


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov73165
Dôvodové správy2896
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 19.01.2022

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore