Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.08.2022 97/1963 Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 97/1963 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022 108/2022
ZMENY3DS1
01.08.2022 372/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 01.08.2022 246/2022
ZMENY1DS
01.08.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.08.2022 do 31.08.2022 246/2022
253/2022
266/2022
265/2022
264/2022
ZMENY4DS
01.08.2022 270/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky 270/1995 účinný od 01.08.2022 264/2022
ZMENY4DS
01.08.2022 350/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.08.2022 do 31.08.2022 264/2022
ZMENY1DS


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
04.08.2022 279/2022 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 279/2022
02.08.2022 278/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo 278/2022


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov73808
Dôvodové správy3135
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 05.08.2022

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore