Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.05.2024 583/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2004 účinný od 01.05.2024 85/2024
ZMENY1DS1
01.05.2024 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.05.2024 84/2024
ZMENY17DS
01.05.2024 72/2024 Vyhláška Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov 72/2024 účinný od 01.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
01.05.2024 73/2024 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 73/2024 účinný od 01.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
01.05.2024 82/2024 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule v znení vyhlášky č. 39/2020 Z. z. 82/2024 účinný od 01.05.2024 do 31.12.2026
nový predpis
ZMENYDS


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
22.05.2024 108/2024 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 108/2024
20.05.2024 107/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 107/2024
20.05.2024 106/2024 Zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2024
20.05.2024 105/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 105/2024
17.05.2024 104/2024 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 24. októbra 2023 č. MF/006608/2023-77, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 104/2024


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov76059
Dôvodové správy3448
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 22.05.2024

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore