Najnovšie účinné predpisy

V tabulke nájdete počet zmien, zoznam zmenených paragrafov a dôvod ich zmeny v dôvodovej správe alebo komentári.

Účinný od Predpis Názov Novela
01.05.2024 583/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2004 účinný od 01.05.2024 85/2024
ZMENY1DS1
01.05.2024 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.05.2024 84/2024
ZMENY17DS
01.05.2024 72/2024 Vyhláška Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov 72/2024 účinný od 01.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
01.05.2024 73/2024 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 73/2024 účinný od 01.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
01.05.2024 82/2024 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule v znení vyhlášky č. 39/2020 Z. z. 82/2024 účinný od 01.05.2024 do 31.12.2026
nový predpis
ZMENYDS


Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Platí od Číslo predpisu Názov predpisu
24.05.2024 114/2024 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu 114/2024
23.05.2024 113/2024 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku a uložení Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky 113/2024
23.05.2024 112/2024 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky o údajoch poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej služby a o používateľskom účte 112/2024
23.05.2024 111/2024 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z. 111/2024
22.05.2024 110/2024 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky o systemizácii štátnozamestnaneckých miest 110/2024


Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov76069
Dôvodové správy3448
Európska legislatíva307023
Posledná aktualizácia: 25.05.2024

Najvyhľadávanejšie zákony

Environmentálna legislatíva

MENU
Hore