Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.04.2021

Platnosť od: 26.03.2002
Účinnosť od: 01.04.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Pracovno-právne vzťahy, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST44JUD7618DS39EUPP31ČL9

Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.04.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 131/2002 s účinnosťou od 01.04.2021 na základe 426/2020

Legislatívny proces k zákonu 426/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Poslanie, úlohy a postavenie vysokých škôl

§ 1
(1)

Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne.

(2)

Poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného ...

(3)

Hlavnou úlohou vysokých škôl pri napĺňaní ich poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a ...

(4)

Vysoké školy napĺňajú svoje poslanie

a)
výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou, ...
b)
výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedením študentov k tvorivému, kritickému ...
c)
výchovou k chápaniu, zachovávaniu, šíreniu a zveľaďovaniu národného kultúrneho dedičstva a rôznych kultúr ...
d)
rozvíjaním, uchovávaním a šírením poznania prostredníctvom výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej ...
e)
poskytovaním ďalšieho vzdelávania a organizovaním vzdelávania a organizovaním atestácií pedagogických ...
f)
prispievaním k rozvoju vzdelávania na všetkých úrovniach, od základného vzdelávania až po vysokoškolské ...
g)
prispievaním k prevencii a liečbe ochorení,
h)
zapájaním sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní občianskej spoločnosti, ...
i)
vytváraním teoretických modelov rozvoja spoločnosti, hospodárstva, kultúry a umenia, najmä pre potreby ...
j)
spoluprácou s orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami a s ustanovizňami z oblasti kultúry ...
k)
rozvíjaním medzinárodnej, najmä európskej spolupráce podporovaním spoločných projektov s vysokými školami ...
§ 2
(1)

Vysoké školy sú právnické osoby.

(2)

Vysoké školy sú

a)
verejné vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
b)
štátne vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
c)
súkromné vysoké školy podľa § 47 a
d)
zahraničné vysoké školy podľa § 49a so sídlom na území členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej ...
(3)

Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl so zamestnávateľom ...

(4)

Vysoké školy majú výhradné právo na poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania. ...

(5)

Vysoké školy poskytujú, organizujú a zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných ...

(6)

Každá vysoká škola poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci študijných ...

(7)

Študijný program sa uskutočňuje na fakulte, ak ho odborne aj organizačne zabezpečuje fakulta vysokej ...

(8)

Vysoké školy majú výhradné právo prijímať uchádzačov o vysokoškolské vzdelávanie.

(9)

Vysoké školy majú výhradné právo udeľovať akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické ...

(10)

Vysoká škola podrobnejšie upraví svoje poslanie a úlohy vo forme dlhodobého zámeru vysokej školy podľa ...

(11)

Vysoké školy sú právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj.3)

(12)

Úlohou vysokých škôl v oblasti vedy a techniky je vykonávať základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj, ...

(13)

Každá vysoká škola poskytuje uchádzačom o štúdium, študentom a ďalším osobám informačné a poradenské ...

(14)

Ak vysoká škola s inou vysokou školou založí zakladateľskou zmluvou záujmové združenie právnických osôb3aa) ...

§ 2a
(1)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) ...

a)
od 16 600 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá poskytuje, organizuje alebo zabezpečuje vysokoškolské ...
b)
od 5 000 eur do 20 000 eur vysokej škole, ktorá
1.
príjme alebo zapíše uchádzača o štúdium na neakreditovaný študijný program alebo
2.
nezastaví po nariadení zrušenia študijného programu výučbu predmetov v tomto študijnom programe.
(2)

Pokuta podľa odseku 1 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(3)

Pokutu možno uložiť aj opakovane. Vo výške pokuty sa zohľadní závažnosť, trvanie a následky vykonávania ...

(4)

Právnická osoba uvedená v odseku 1 je povinná do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o ...

(5)

Ministerstvo školstva môže uložiť pokutu podľa odseku 1 do jedného roka odo dňa, keď zistilo porušenie ...

(6)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 3 - Akademická obec vysokej školy

Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou ...

§ 4 - Akademické slobody a akademické práva
(1)

Na vysokej škole sa zaručujú tieto akademické slobody a akademické práva:

a)
sloboda vedeckého bádania, výskumu, vývoja umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti a zverejňovanie ich ...
b)
sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, vedeckým a výskumným metódam ...
c)
právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných študijných programov,
d)
právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov,
e)
právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do nich volený,
f)
právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady.
(2)

Využívanie akademických slobôd a akademických práv podľa odseku 1 musí byť v súlade so zásadami demokracie, ...

(3)

Na zabezpečenie akademických práv a akademických slobôd na vysokých školách sa zaručuje nedotknuteľnosť ...

(4)

Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť a zakladať ...

DRUHÁ ČASŤ

VEREJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA A JEJ SÚČASTI

PRVÁ HLAVA
VEREJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA

§ 5 - Zriadenie a zrušenie verejnej vysokej školy
(1)

Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. ...

(2)

O organizácii a činnosti verejnej vysokej školy rozhodujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom orgány ...

(3)

Verejná vysoká škola sa môže zlúčiť alebo splynúť len s inou verejnou vysokou školou, ak osobitný predpis ...

(4)

Zákon, ktorým bola verejná vysoká škola zrušená, ustanoví, na ktoré právnické osoby prechádza jej majetok, ...

(5)

Po zriadení verejnej vysokej školy vykonáva do vymenovania rektora funkciu štatutárneho orgánu vysokej ...

§ 6 - Rozsah samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy
(1)

Do samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy patrí

a)
vnútorná organizácia,
b)
určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium, určovanie podmienok prijatia na štúdium a rozhodovanie ...
c)
utváranie a uskutočňovanie študijných programov,
d)
organizácia štúdia,
e)
rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov,
f)
určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti,
g)
uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov a určovanie počtu a štruktúry pracovných miest ...
h)
udeľovanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent" a „profesor" (§ ...
i)
spolupráca s inými vysokými školami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, a to aj so zahraničnými, ...
j)
voľba členov orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy,
k)
hospodárenie verejnej vysokej školy a nakladanie s jej majetkom v súlade s týmto zákonom,
l)
určovanie výšky príspevku študentov na úhradu časti nákladov na štúdium (ďalej len „školné") a poplatkov ...
(2)

Základom akademickej samosprávy verejnej vysokej školy je akademická obec (§ 3) verejnej vysokej školy, ...

(3)

Podrobnosti o organizácii a činnosti verejnej vysokej školy, ako aj postavenie členov akademickej obce ...

(4)

Ak sa vysoká škola člení na fakulty, vykonávajú fakulty samosprávnu pôsobnosť verejnej vysokej školy ...

§ 7 - Orgány akademickej samosprávy verejnej vysokej školy

Orgány akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú:

a)

akademický senát verejnej vysokej školy,

b)

rektor,

c)

vedecká rada verejnej vysokej školy, umelecká rada verejnej vysokej školy alebo vedecká a umelecká rada ...

d)

disciplinárna komisia verejnej vysokej školy pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia verejnej ...

§ 8 - Akademický senát verejnej vysokej školy
(1)

Akademický senát verejnej vysokej školy sa skladá z volených zástupcov akademickej obce verejnej vysokej ...

(2)

Akademický senát verejnej vysokej školy sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov ...

(3)

Funkcia člena akademického senátu verejnej vysokej školy je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, ...

(4)

Funkčné obdobie členov akademického senátu verejnej vysokej školy je najviac štvorročné.

(5)

Zasadnutia akademického senátu verejnej vysokej školy sú verejné. Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor ...

(6)

Členstvo v akademickom senáte verejnej vysokej školy zaniká

a)
skončením funkčného obdobia člena,
b)
vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa odseku 3,
c)
skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce vysokej školy alebo skončením členstva v ...
d)
prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu verejnej vysokej školy,
e)
skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu verejnej vysokej školy, ak nepožiadal o ...
f)
nezapísaním sa na štúdium najneskôr v posledný deň určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v ...
g)
uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu členstva došlo ...
h)
vzdaním sa funkcie člena,
i)
odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou akademickej obce verejnej vysokej školy; dôvody odvolania ...
j)
smrťou člena,
k)
zrušením alebo zlúčením súčastí verejnej vysokej školy, ktorej akademická obec člena zvolila.
(7)

Ak zaniklo členovi akademického senátu verejnej vysokej školy členstvo pred skončením funkčného obdobia ...

(8)

Člen študentskej časti akademického senátu verejnej vysokej školy, ktorý nie je študentom doktorandského ...

(9)

Verejná vysoká škola upraví vnútorným predpisom podľa § 15 ods. 1 písm. g) dodatočné zvolenie členov ...

§ 9 - Pôsobnosť akademického senátu verejnej vysokej školy
(1)

Akademický senát verejnej vysokej školy

a)
schvaľuje návrh rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu ...
b)
schvaľuje na návrh rektora vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. a), c) až ...
c)
volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie,
d)
schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov,
e)
schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady verejnej vysokej školy,
f)
schvaľuje návrh rozpočtu verejnej vysokej školy, ktorý predložil rektor, a kontroluje hospodárenie s ...
g)
vyslovuje súhlas s návrhom štatútu správnej rady predloženým rektorom; po súhlase akademického senátu ...
h)
schvaľuje návrh rektora na členov správnej rady a navrhuje ministrovi školstva dvoch členov správnej ...
i)
schvaľuje návrhy rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 pred ich predložením na schválenie správnej rade ...
j)
schvaľuje dlhodobý zámer verejnej vysokej školy (§ 2 ods. 10) predložený rektorom po prerokovaní vo ...
k)
schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy predloženú ...
l)
vyjadruje sa na návrh rektora k vnútornému predpisu podľa § 15 ods. 1 písm. b) pred jeho predložením ...
m)
schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti ...
n)
vyjadruje sa o návrhu rektora na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie ...
o)
vyjadruje sa o podnetoch a stanoviskách správnej rady verejnej vysokej školy podľa § 41 ods. 7,
p)
volí zástupcu verejnej vysokej školy do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3),
q)
- jeho študentská časť volí zástupcu verejnej vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl (§ 107 ...
r)
raz za rok podáva akademickej obci verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na ...
s)
vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť akademického senátu fakulty za podmienok a v rozsahu ustanovenom ...
t)
plní iné úlohy podľa tohto zákona a vnútorných predpisov verejnej vysokej školy.
(2)

Akademický senát verejnej vysokej školy v otázkach uvedených v odseku 1 písm. c), e), h), p) a q) rozhoduje ...

(3)

Akademický senát verejnej vysokej školy nie je podľa odseku 1 písm. s) oprávnený vykonávať pôsobnosť ...

a)
podľa § 27 ods. 1 písm. a) len v rozsahu schvaľovania zmien a doplnkov predpisov príslušnej fakulty ...
b)
podľa § 27 ods. 1 písm. b) len v rozsahu schvaľovania návrhu rektora na odvolanie dekana podľa § 28 ...
c)
podľa § 27 ods. 1 písm. e) len v rozsahu kontroly nakladania s finančnými prostriedkami fakulty.
§ 10 - Rektor
(1)

Rektor je štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. ...

(2)

Rektora vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu verejnej vysokej školy prezident Slovenskej ...

(3)

Predseda akademického senátu verejnej vysokej školy môže na tejto verejnej vysokej škole kandidovať ...

(4)

Funkčné obdobie rektora je štvorročné.

(5)

Rektor zriaďuje, zlučuje, nariaďuje splynutie súčastí verejnej vysokej školy, rozdeľuje a zrušuje ich ...

(6)

Rektor predkladá správnej rade verejnej vysokej školy na schválenie návrh rozpočtu verejnej vysokej ...

(7)

Rektor udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady verejnej vysokej školy podľa § 12 ods. 1 písm. f) ...

(8)

Rektor predkladá ministrovi školstva návrhy na vymenovanie profesorov prezidentom schválené vo vedeckej ...

(9)

Rektor poveruje do zvolenia nového dekana výkonom funkcie dekana osobu na návrh akademického senátu ...

(10)

Rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva a odvoláva po schválení ...

(11)

Rektor určuje plat dekanov fakúlt, ktoré sú súčasťou verejnej vysokej školy [§ 21 ods. 1 písm. a)].

(12)

Ak verejná vysoká škola nemá rektora, predseda akademického senátu verejnej vysokej školy poverí do ...

§ 11 - Vedecká rada verejnej vysokej školy
(1)

Členov vedeckej rady verejnej vysokej školy vymenúva a odvoláva rektor po schválení akademickým senátom ...

(2)

Členmi vedeckej rady verejnej vysokej školy sú významní odborníci z oblastí, v ktorých verejná vysoká ...

(3)

Predsedom vedeckej rady verejnej vysokej školy je rektor.

§ 12 - Pôsobnosť vedeckej rady verejnej vysokej školy
(1)

Vedecká rada verejnej vysokej školy

a)
prerokúva dlhodobý zámer verejnej vysokej školy,
b)
schvaľuje na návrh rektora vnútorný predpis podľa § 15 ods. 1 písm. b) po jeho prerokovaní akademickým ...
c)
pravidelne, najmenej však raz za rok hodnotí úroveň verejnej vysokej školy vo vzdelávacej činnosti a ...
d)
schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované ...
e)
schvaľuje kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,
f)
prerokúva návrhy na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ ...
g)
prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide o vymenovanie profesora v odbore habilitačného ...
h)
schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov; ak ide o obsadzovanie funkcií ...
i)
schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov; ak ide o obsadzovanie funkcií profesorov ...
j)
schvaľuje návrhy rektora na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov; ak ide o obsadzovanie funkcií ...
k)
udeľuje vedecké hodnosti „doctor scientiarum" (v skratke „DrSc."),5)
l)
udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris causa" (v skratke „Dr.h.c."), ...
m)
navrhuje rektorovi verejnej vysokej školy udeliť čestný titul „profesor emeritus",
n)
schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady verejnej vysokej školy rokovací poriadok vedeckej rady verejnej ...
o)
plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi verejnej vysokej školy.
(2)

Vedecká rada verejnej vysokej školy rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady verejnej ...

§ 13 - Disciplinárna komisia verejnej vysokej školy
(1)

Disciplinárna komisia verejnej vysokej školy prerokúva disciplinárne priestupky tých študentov verejnej ...

(2)

Členov disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy a jej predsedu vymenúva z členov jej akademickej ...

(3)

Činnosť disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie ...

§ 14 - Vedúci zamestnanci verejnej vysokej školy
(1)

Vedúcimi zamestnancami verejnej vysokej školy sú kvestor a jednotliví vedúci súčastí verejnej vysokej ...

(2)

Kvestor zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod verejnej vysokej školy a koná ...

§ 15 - Vnútorné predpisy verejnej vysokej školy
(1)

Verejná vysoká škola vydáva tieto vnútorné predpisy:

a)
štatút verejnej vysokej školy,
b)
vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania5aa) (ďalej len „vnútorný systém“), ...
c)
študijný poriadok verejnej vysokej školy,
d)
zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest ...
e)
pracovný poriadok verejnej vysokej školy,
f)
organizačný poriadok verejnej vysokej školy,
g)
zásady volieb do akademického senátu verejnej vysokej školy,
h)
rokovací poriadok akademického senátu verejnej vysokej školy,
i)
rokovací poriadok vedeckej rady verejnej vysokej školy,
j)
štipendijný poriadok verejnej vysokej školy,
k)
disciplinárny poriadok verejnej vysokej školy pre študentov,
l)
rokovací poriadok disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy,
m)
ďalšie predpisy, ak tak určí štatút verejnej vysokej školy alebo tento zákon (§ 21 ods. 3).
(2)

Štatút verejnej vysokej školy obsahuje najmä

a)
názov a sídlo verejnej vysokej školy a názov jej právneho predchodcu, ak existoval,
b)
základnú organizačnú štruktúru verejnej vysokej školy vrátane spôsobu určovania počtu a štruktúry pracovných ...
c)
ustanovenia o orgánoch a systéme akademickej samosprávy vrátane podmienok, za ktorých je akademický ...
d)
spôsob voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie,
e)
základné charakteristiky systému vysokoškolského vzdelávania a systému ďalšieho vzdelávania poskytovaných ...
f)
rámcové podmienky prijatia na štúdium (§ 57) vrátane spôsobu určovania počtu prijímaných uchádzačov,
g)
rámcové podmienky štúdia cudzincov,
h)
rámcové ustanovenia o školnom a o poplatkoch spojených so štúdiom (§ 92),
i)
rámcové ustanovenia o sociálnej podpore študentov (§ 97 až 100) vysokou školou,
j)
podrobnejšie vymedzenie akademických práv a povinností študentov,
k)
pravidlá používania akademických insígnií a vykonávania akademických obradov,
l)
základné zásady pracovnoprávnych vzťahov na vysokej škole a jej fakultách a postup pri rozhodovaní v ...
m)
vnútorné pravidlá hospodárenia verejnej vysokej školy vrátane pravidiel na vykonávanie podnikateľskej ...
n)
pravidlá výkonu pôsobnosti fakúlt vo veciach, v ktorých konajú v mene vysokej školy (§ 23 ods. 1).
(3)

Štatút verejnej vysokej školy registruje ministerstvo školstva.

§ 16 - Rozpočet verejnej vysokej školy
(1)

Na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti si verejná vysoká škola zostavuje rozpočet pozostávajúci z ...

(2)

Verejná vysoká škola vykoná na konci kalendárneho roka vyúčtovanie svojho hospodárenia a zúčtovanie ...

(3)

Výnosmi verejnej vysokej školy sú

a)
dotácie zo štátneho rozpočtu podľa § 89 (ďalej len „dotácia"),
b)
školné podľa § 92 ods. 4, 5, 6, 8 a 11 a § 113a ods. 10,
c)
poplatky spojené so štúdiom podľa § 92 ods. 12 až 15 (ďalej len „poplatky spojené so štúdiom"),
d)
výnosy z ďalšieho vzdelávania,1)
e)
výnosy z majetku verejnej vysokej školy,
f)
výnosy z duševného vlastníctva,
g)
výnosy z vlastných finančných fondov,
h)
výnosy z darov,
i)
iné výnosy z hlavnej činnosti verejnej vysokej školy.
(4)

Výnosmi verejnej vysokej školy môžu byť aj dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov. ...

(5)

Nákladmi verejnej vysokej školy sú náklady potrebné na zabezpečenie jej hlavnej činnosti a rozvoja.

(6)

Verejné vysoké školy môžu so súhlasom akademického senátu verejnej vysokej školy a správnej rady verejnej ...

(7)

Verejná vysoká škola môže prijať úver, len ak

a)
celková suma dlhu verejnej vysokej školy neprekročí 60 % skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového ...
b)
suma ročných splátok úverov vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných príjmov predchádzajúceho ...
(8)

Celkovou sumou dlhu verejnej vysokej školy sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich ...

(9)

Na splátky úverov vrátane úhrady výnosov nie je možné použiť finančné prostriedky z dotácií zo štátneho ...

§ 16a - Finančné fondy verejnej vysokej školy
(1)

Verejná vysoká škola tvorí najmä tieto finančné fondy:

a)
rezervný fond,
b)
fond reprodukcie,
c)
štipendijný fond,
d)
fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami,
e)
fondy podľa osobitných predpisov.6)
(2)

Finančné fondy verejnej vysokej školy okrem fondov podľa odseku 1 písm. e) sa tvoria z kladného celkového ...

(3)

Verejná vysoká škola použije najmenej 40 % svojho zisku na tvorbu rezervného fondu. Rezervný fond používa ...

(4)

Fond reprodukcie sa okrem prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 vytvára

a)
z odpisov dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa odpisového plánu7) okrem ...
b)
zo zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pri jeho fyzickej likvidácii ...
c)
zo zostatkovej ceny predaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku okrem majetku ...
d)
z rozdielu výnosov z predaja dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a zo súčtu ...
e)
z prostriedkov od iných subjektov podľa uzatvorených zmlúv o združení prostriedkov8) na obstaranie dlhodobého ...
(5)

Fond reprodukcie sa používa na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku ...

(6)

Štipendijný fond sa okrem prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 vytvára z časti výnosov zo školného podľa ...

(7)

Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami sa okrem prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 ...

(8)

Ak sa finančné prostriedky fondu vedú na samostatnom účte podľa osobitných predpisov,9) stav fondu sa ...

(9)

Rozdelenie zisku verejnej vysokej školy sa uskutoční po schválení výročnej správy o hospodárení verejnej ...

§ 17 - Majetok verejnej vysokej školy
(1)

Nakladanie s majetkom verejnej vysokej školy upravuje osobitný predpis,10) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Majetok, ktorý vlastní verejná vysoká škola, využíva na plnenie úloh vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, ...

(3)

Rozsah obstarávania hmotného a nehmotného majetku verejnej vysokej školy vrátane jeho technického zhodnotenia ...

(4)

Verejná vysoká škola môže vložiť svoj nehnuteľný majetok ako vklad na účely uzatvorenia zmluvy o združení ...

(5)

Verejná vysoká škola je oprávnená dohodnúť v nájomnej zmluve11) nižšie nájomné ako nájomné, za aké sa ...

(6)

Verejná vysoká škola nesmie poskytovať úvery, vydávať dlhopisy a vystavovať, akceptovať ani avalovať ...

(7)

Ak dlžník uhradí pohľadávku, ktorú verejná vysoká škola odpísala, nepovažuje sa táto úhrada za plnenie ...

(8)

Verejná vysoká škola môže so súhlasom správnej rady verejnej vysokej školy poskytnúť konzorciu vysokých ...

a)
ktorej vykonávanie verejná vysoká škola uhrádza z dotácie podľa § 89 ods. 4 až 7 a
b)
ktorú má príslušné konzorcium vysokých škôl zapísanú v registri konzorcií vysokých škôl.
§ 18 - Podnikateľská činnosť
(1)

Verejná vysoká škola môže vykonávať podnikateľskú činnosť.15) V rámci podnikateľskej činnosti verejná ...

(2)

Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané touto činnosťou ...

(3)

Verejná vysoká škola vedie vo svojom účtovníctve výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou ...

§ 19 - Hospodárenie verejnej vysokej školy
(1)

Verejná vysoká škola vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.16)

(2)

Finančné prostriedky verejnej vysokej školy sa vedú na účtoch podľa osobitných predpisov.9)

(3)

Ročná účtovná závierka verejnej vysokej školy musí byť overená audítorom18) najmenej raz za tri roky. ...

(4)

Kontrolu hospodárenia verejnej vysokej školy vykonáva ministerstvo školstva. Na výkon tejto kontroly ...

(5)

Verejná vysoká škola nie je oprávnená na prevzatie ručenia za záväzky inej osoby. Verejná vysoká škola ...

(6)

Štát neručí za záväzky verejnej vysokej školy; na základe žiadosti verejnej vysokej školy však môže ...

(7)

Za účelné a efektívne využívanie dotácií a ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom a za hospodárenie s majetkom ...

§ 20 - Ďalšie povinnosti verejnej vysokej školy
(1)

Verejná vysoká škola je povinná

a)
poskytovať údaje do registrov podľa tohto zákona a aktualizovať tieto údaje,
b)
každoročne vypracovať, predložiť ministerstvu školstva a zverejniť výročnú správu o činnosti a výročnú ...
c)
uložiť výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy do verejnej časti registra účtovných závierok,16) ...
d)
vypracovať, prerokovať s ministerstvom školstva a zverejniť dlhodobý zámer verejnej vysokej školy v ...
e)
bezplatne poskytovať Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) a ministerstvu ...
f)
vypracovať súhrnnú informáciu o možnostiach štúdia na vysokej škole (ďalej len „informácia o možnostiach ...
g)
vybavovať sťažnosti podľa osobitného predpisu,20b)
h)
pred uzatvorením zmluvy o úvere písomne oznámiť ministerstvu školstva a Ministerstvu financií Slovenskej ...
i)
zverejňovať na svojom webovom sídle aktuálne a úplné znenie vnútorných predpisov verejnej vysokej školy ...
j)
pre webové sídla a mobilné aplikácie vo svojej správe dodržiavať štandardy pre prístupnosť a funkčnosť ...
(2)

Výročná správa o činnosti verejnej vysokej školy obsahuje najmä

a)
prehľad činností vykonávaných v predchádzajúcom kalendárnom roku súvisiacich s plnením poslania vysokej ...
b)
výsledky hodnotení úrovne verejnej vysokej školy vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky ...
c)
zmeny vnútorných predpisov a zmeny v orgánoch verejnej vysokej školy, ktoré nastali v priebehu predchádzajúceho ...
(3)

Výročná správa o hospodárení verejnej vysokej školy obsahuje najmä

a)
ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov, ktoré obsahuje,
b)
výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overená (§ 19 ods. 3),
c)
analýzu výnosov a nákladov s vyčlenením výnosov a nákladov z podnikateľskej činnosti,
d)
vývoj a konečný stav fondov,
e)
stav a pohyb majetku,
f)
analýzu finančných tokov,
g)
rekapituláciu zúčtovania so štátnym rozpočtom,
h)
návrh na rozdelenie zisku verejnej vysokej školy (§ 16a ods. 2) alebo na vyrovnanie straty (§ 16a ods. ...
i)
ďalšie údaje, ktoré určí správna rada verejnej vysokej školy.

DRUHÁ HLAVA
SÚČASTI VEREJNEJ VYSOKEJ ŠKOLY

§ 21 - Členenie verejnej vysokej školy
(1)

Verejná vysoká škola sa môže členiť na tieto súčasti:

a)
fakulty,
b)
iné pedagogické, výskumné, vývojové, umelecké, hospodársko-správne a informačné pracoviská,
c)
účelové zariadenia.
(2)

Medzi informačné pracoviská verejných vysokých škôl patrí akademická knižnica. Jej postavenie a úlohy ...

(3)

Vnútorné predpisy súčastí verejnej vysokej školy musia byť v súlade s vnútornými predpismi verejnej ...

Prvý oddiel
Fakulta

§ 22 - Fakulta
(1)

Fakulta

a)
prispieva k plneniu poslania vysokej školy a zúčastňuje sa na plnení hlavných úloh verejnej vysokej ...
b)
uskutočňuje študijný program alebo viac študijných programov vo vymedzenom študijnom odbore alebo vo ...
c)
vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť.
(2)

Na fakulte sa ustanovujú orgány akademickej samosprávy.

(3)

Fakulta má právo používať vlastné akademické insígnie a konať akademické obrady v súlade s vnútornými ...

(4)

Fakulty zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje a zrušuje rektor so súhlasom akademického ...

(5)

Novozriadená fakulta je povinná ustanoviť svoje orgány akademickej samosprávy (§ 24) do šiestich mesiacov ...

§ 23 - Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva fakulty
(1)

Orgány akademickej samosprávy fakulty majú v súlade s týmto zákonom právo v mene verejnej vysokej školy ...

a)
určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium [§ 27 ods. 1 písm. h)] a rozhodovanie v prijímacom konaní ...
b)
vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovanie na fakulte,
c)
rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov zapísaných na štúdium ...
d)
uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu a za podmienok určených v štatúte ...
e)
vykonávanie podnikateľskej činnosti (§ 18) podľa pravidiel určených v štatúte verejnej vysokej školy ...
f)
spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami, a to aj so zahraničnými, ...
(2)

Do samosprávnej pôsobnosti fakulty ďalej patrí

a)
vnútorná organizácia fakulty,
b)
určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium spôsobom určeným v štatúte verejnej vysokej školy [§ ...
c)
organizácia štúdia v súlade so študijným poriadkom verejnej vysokej školy,
d)
určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti,
e)
určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte v rozsahu určenom v ...
f)
voľba členov orgánov akademickej samosprávy fakulty,
g)
uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí,
h)
nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte vysokou školou a s finančnými prostriedkami, ...
§ 24 - Orgány akademickej samosprávy fakulty

Orgány akademickej samosprávy fakulty sú:

a)

akademický senát fakulty,

b)

dekan,

c)

vedecká rada fakulty, umelecká rada fakulty alebo vedecká a umelecká rada fakulty (ďalej len „vedecká ...

d)

disciplinárna komisia fakulty pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia fakulty").

§ 25 - Akademická obec fakulty
(1)

Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty. Volí a odvoláva členov akademického ...

(2)

Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí ...

§ 26 - Akademický senát fakulty
(1)

Akademický senát fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má najmenej 11 členov, z toho najmenej ...

(2)

Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej ...

(3)

Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, ...

(4)

Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty je najviac štvorročné.

(5)

Zasadnutia akademického senátu fakulty sú verejné. Dekan alebo v jeho zastúpení prodekan alebo tajomník ...

(6)

Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká

a)
skončením funkčného obdobia člena,
b)
vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v odseku 3,
c)
skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty,
d)
prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty,
e)
skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak nepožiadal o pozastavenie členstva ...
f)
nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný deň určený na zápis ...
g)
uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu členstva došlo ...
h)
vzdaním sa funkcie člena,
i)
odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup pri voľbe a odvolaní určuje vnútorný ...
j)
smrťou člena.
(7)

Ak zaniklo členovi akademického senátu fakulty členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa odseku ...

(8)

Člen študentskej časti akademického senátu fakulty, ktorý nie je študentom doktorandského študijného ...

§ 27 - Pôsobnosť akademického senátu fakulty
(1)

Akademický senát fakulty

a)
schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), b) a g) a vnútorné predpisy ...
b)
volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na ...
c)
schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,
d)
schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty,
e)
schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami ...
f)
schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej tvorivej činnosti ...
g)
schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom,
h)
schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou predložené ...
i)
vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk ...
j)
vyjadruje sa na návrh dekana k vnútorným predpisom podľa § 33 ods. 2 písm. f) pred ich predložením vedeckej ...
k)
volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3),
l)
raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle ...
m)
vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) týkajúcich sa prevodu majetku ...
n)
plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo fakulty.
(2)

Akademický senát fakulty sa v otázkach uvedených v odseku 1 písm. b), c), d) a k) uznáša tajným hlasovaním ...

§ 28 - Dekan
(1)

Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Dekan je v pracovnom ...

(2)

Dekana vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu fakulty rektor. Rektor vymenuje za dekana kandidáta ...

(3)

Z vlastného podnetu môže rektor so súhlasom akademického senátu fakulty odvolať dekana, ak dekan

a)
závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,
b)
hrubo alebo opakovane porušil zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy vysokej ...
c)
vážne poškodil záujem verejnej vysokej školy alebo fakulty.
(4)

Ak akademický senát fakulty verejnej vysokej školy opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie ...

(5)

Predseda akademického senátu fakulty môže na tejto fakulte kandidovať na funkciu dekana po skončení ...

(6)

Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu funkcie ...

(7)

Dekan predkladá akademickému senátu fakulty na schválenie návrh rozpočtu fakulty.

(8)

Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým ...

(9)

Dekan vykonáva právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch u zamestnancov verejnej vysokej školy zaradených ...

§ 29 - Vedecká rada fakulty
(1)

Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan. Funkčné ...

(2)

Členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, ...

(3)

Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan.

§ 30 - Pôsobnosť vedeckej rady fakulty
(1)

Vedecká rada fakulty

a)
prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy,
b)
schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy podľa § 33 ods. 2 písm. f) po prerokovaní akademickým senátom ...
c)
hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo ...
d)
schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované ...
e)
prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy kritériá na získanie titulu docent a kritériá ...
f)
prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku,
g)
prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy na vymenovanie profesorov,
h)
prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií ...
i)
prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy konkrétne podmienky výberového konania na ...
j)
prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich ...
k)
schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady fakulty,
l)
plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo fakulty.
(2)

Vedecká rada fakulty rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady fakulty.

§ 31 - Disciplinárna komisia fakulty
(1)

Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijnom programe ...

(2)

Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej akademickej obce po ...

(3)

Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie fakulty.

§ 32 - Vedúci zamestnanci fakulty
(1)

Vedúcimi zamestnancami fakulty sú tajomník fakulty a jednotliví vedúci pedagogických, výskumných, vývojových ...

(2)

Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty. Je podriadený priamo dekanovi. ...

§ 33 - Vnútorné predpisy fakulty
(1)

Vnútorné predpisy fakulty upravujú záležitosti fakulty, ktoré patria do jej samosprávnej pôsobnosti, ...

(2)

Fakulta vydáva tieto vnútorné predpisy:

a)
štatút fakulty,
b)
organizačný poriadok fakulty,
c)
zásady volieb do akademického senátu fakulty,
d)
rokovací poriadok akademického senátu fakulty,
e)
rokovací poriadok vedeckej rady fakulty,
f)
predpisy, ktoré upravujú vnútorný systém vysokej školy v podmienkach fakulty, ak to vyžaduje vnútorný ...
g)
ďalšie predpisy, ak tak ustanoví štatút fakulty.
(3)

Fakulta ďalej vydáva aj tieto vnútorné predpisy:

a)
študijný poriadok fakulty, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť študijný ...
b)
pracovný poriadok fakulty, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť pracovný ...
c)
štipendijný poriadok fakulty, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť štipendijný ...
d)
disciplinárny poriadok fakulty pre študentov, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie ...
e)
rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie ...
(4)

Na obsah štatútu fakulty sa vzťahuje primerane § 15 ods. 2.

(5)

Štatút fakulty, študijný poriadok a pracovný poriadok podliehajú schváleniu akademickým senátom verejnej ...

§ 34 - Verejné vysoké školy bohoslovecké, bohoslovecké fakulty verejných vysokých škôl a konfesijné verejné ...
(1)

Vnútorné predpisy verejnej vysokej školy bohosloveckej a vnútorné predpisy konfesijnej verejnej vysokej ...

(2)

Na verejné bohoslovecké vysoké školy, bohoslovecké fakulty verejných vysokých škôl a konfesijné verejné ...

Druhý oddiel
Špecializované výučbové zariadenia verejných vysokých škôl

§ 35 - Typy špecializovaných výučbových zariadení verejných vysokých škôl
(1)

Špecializované výučbové zariadenie verejnej vysokej školy slúži na praktickú výučbu v študijných odboroch, ...

a)
súčasť verejnej vysokej školy alebo jej fakulty,
b)
samostatná právnická osoba založená verejnou vysokou školou alebo
c)
samostatná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou má verejná vysoká škola uzatvorenú zmluvu o ...
(2)

Špecializovaným výučbovým zariadením podľa odseku 1 môže byť najmä

a)
zdravotnícke zariadenie,22)
b)
cvičná škola a cvičné školské zariadenie,
c)
vysokoškolský poľnohospodársky podnik, vysokoškolský lesnícky podnik a iný vysokoškolský podnik,
d)
kňazský seminár.
(3)

Špecializovaným výučbovým zariadením verejnej vysokej školy je aj zdravotnícke zariadenie, v ktorom ...

§ 37 - Cvičné školy a cvičné školské zariadenia
(1)

Praktická výučba v učiteľských študijných programoch sa uskutočňuje najmä v cvičných školách a v cvičných ...

(2)

Cvičná škola alebo cvičné školské zariadenie je inštitúcia, s ktorou verejná vysoká škola uzatvára zmluvu ...

(3)

Cvičnou školou alebo cvičným školským zariadením môže byť materská škola, základná škola, stredná škola, ...

§ 38 - Vysokoškolský poľnohospodársky podnik, vysokoškolský lesnícky podnik a iné vysokoškolské podniky
(1)

Vysokoškolský podnik zriaďuje verejná vysoká škola ako svoju súčasť alebo ako samostatnú právnickú osobu. ...

(2)

Vedúcim vysokoškolského podniku, ktorý je súčasťou verejnej vysokej školy, je riaditeľ, ktorého vymenúva ...

(3)

Vysokoškolský poľnohospodársky alebo vysokoškolský lesnícky podnik je špecializované výučbové zariadenie ...

(4)

Vysokoškolský lesnícky podnik využíva lesný majetok štátu na základe udelenia výnimky zo správy lesného ...

§ 39 - Kňazský seminár
(1)

Kňazský seminár je špecializované pracovisko verejnej vysokej školy alebo bohosloveckej fakulty, v ktorom ...

(2)

Kňazský seminár môže byť aj samostatná právnická osoba, s ktorou má vysoká škola uzatvorenú zmluvu. ...

Tretí oddiel
Špecializované výskumné a vývojové pracoviská a špecializované umelecké pracoviská

§ 39a
(1)

Špecializované výskumné a vývojové pracoviská a špecializované umelecké pracoviská (ďalej len „špecializované ...

a)
súčasťou verejnej vysokej školy alebo
b)
samostatná právnická osoba založená verejnou vysokou školou alebo spoločne s inými právnickými osobami. ...
(2)

Špecializovaným pracoviskom môže byť najmä

a)
výskumné centrum verejnej vysokej školy,
b)
inkubátor verejnej vysokej školy,
c)
technologické centrum verejnej vysokej školy alebo
d)
umelecké centrum verejnej vysokej školy.
(3)

Výskumné centrum verejnej vysokej školy je špecializované pracovisko verejnej vysokej školy, ktoré vykonáva ...

(4)

Inkubátor verejnej vysokej školy je špecializované pracovisko zamerané na podporu vzniku a rozvoja malých ...

(5)

Technologické centrum verejnej vysokej školy (ďalej len „technologické centrum") je subjekt verejnej ...

(6)

Umelecké centrum verejnej vysokej školy je umelecké pracovisko verejnej vysokej školy, ktorého umelecká ...

TRETIA HLAVA
SPRÁVNA RADA VEREJNEJ VYSOKEJ ŠKOLY

§ 40 - Správna rada verejnej vysokej školy
(1)

Správna rada verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom podporuje ...

(2)

Správna rada verejnej vysokej školy má štrnásť členov. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister ...

(3)

Členovia správnej rady verejnej vysokej školy, okrem členov navrhnutých akademickým senátom verejnej ...

(4)

Správna rada si volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Voľbu predsedu, podpredsedu a spôsob ...

(5)

Zasadnutia správnej rady verejnej vysokej školy zvoláva jej predseda, a to najmenej dvakrát ročne. Zasadnutia ...

§ 41 - Pôsobnosť správnej rady verejnej vysokej školy
(1)

Správna rada verejnej vysokej školy dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ...

a)
nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa ...
b)
nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného ...
c)
zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku verejnej vysokej školy,
d)
založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do iných právnických ...
e)
uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru (§ 16 ods. 6); správna rada súhlas neudelí, ak účel použitia finančných ...
(2)

Správna rada verejnej vysokej školy sa vyjadruje najmä k

a)
dlhodobému zámeru verejnej vysokej školy a k ďalším veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží minister ...
b)
výročnej správe o činnosti.
(3)

Členovia správnej rady verejnej vysokej školy majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na ...

(4)

Správna rada verejnej vysokej školy po schválení v akademickom senáte verejnej vysokej školy schvaľuje ...

(5)

Správna rada verejnej vysokej školy na návrh predsedu správnej rady verejnej vysokej školy určuje plat ...

(6)

Na schválenie právneho úkonu uvedeného v odseku 1 písm. a) až e) je potrebný súhlas najmenej dvoch tretín ...

(7)

Správna rada verejnej vysokej školy dáva podnety a stanoviská k činnosti verejnej vysokej školy, ktoré ...

(8)

Činnosť členov správnej rady verejnej vysokej školy je úkonom vo všeobecnom záujme.27) Týmto osobám ...

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

§ 42 - Štátne vysoké školy
(1)

Štátne vysoké školy sú:

a)
vojenské vysoké školy,
b)
policajné vysoké školy,
c)
zdravotnícke vysoké školy.
(2)

Na štátne vysoké školy sa vzťahujú ustanovenia druhej časti, ak zákon neustanovuje inak.

§ 43 - Vojenské vysoké školy
(1)

Vojenské vysoké školy vzdelávajú odborníkov najmä pre ozbrojené sily Slovenskej republiky. Môžu na nich ...

(2)

Vojenské vysoké školy sú štátne rozpočtové organizácie.20)

(3)

Názov vojenskej vysokej školy obsahuje slovo „vojenská“ alebo slovné spojenie „ozbrojené sily“ v príslušnom ...

(4)

Vojenské vysoké školy vedú osobitne register študentov, ktorí sa pripravujú na výkon štátnej služby ...

(5)

Minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister obrany")

a)
predkladá prezidentovi republiky návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora vojenskej vysokej školy ...
b)
po vzniku novej vojenskej vysokej školy vymenúva osobu, ktorá do vymenovania rektora vojenskej vysokej ...
c)
predkladá prezidentovi republiky návrhy vojenskej vysokej školy na vymenovanie profesorov,
d)
predkladá prezidentovi republiky návrh rektora vojenskej vysokej školy na odvolanie profesora podľa ...
e)
vymenúva a odvoláva na návrh rektora prorektorov vojenskej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení ...
f)
poveruje po odvolaní rektora vojenskej vysokej školy alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie ...
(6)

Ministerstvo obrany

a)
schvaľuje vnútorné predpisy vojenských vysokých škôl podľa § 15 ods. 1 písm. a) až d),
b)
vyjadruje sa k žiadostiam a podkladom vojenských vysokých škôl predkladaných agentúre,
c)
schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium na vojenských vysokých školách,
d)
určuje počty prijímaných študentov na vojenské vysoké školy; návrh počtov študentov, ktorí budú pripravovaní ...
e)
určuje počet a štruktúru profesionálnych vojakov vykonávajúcich štátnu službu vo vojenských vysokých ...
f)
zriaďuje vedecké, pedagogické, vývojové, výcvikové, hospodárske, špecializované a informačné pracoviská ...
g)
prideľuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z kapitoly ministerstva obrany vojenským vysokým ...
h)
kontroluje zákonnosť a hospodárnosť pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu ...
i)
prijíma opatrenia podľa § 104 vo vzťahu k vojenským vysokým školám,
j)
vykonáva za vojenské vysoké školy činnosti podľa § 20 ods. 1 písm. a) až d) na základe podkladov vypracovaných ...
k)
plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem
1.
konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti,
2.
konania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti,
3.
konania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“,
4.
konania o podaní návrhu na odvolanie profesora,
l)
plní úlohy ministerstva a vysokej školy podľa osobitného predpisu28b) pri uznávaní zahraničného vysokoškolského ...
m)
prerokúva a vyhodnocuje dlhodobé zámery vojenských vysokých škôl a ich aktualizáciu,
n)
združuje a využíva informácie z registra študentov vojenských vysokých škôl v súlade s osobitnými predpismi, ...
o)
schvaľuje zámer vojenských vysokých škôl zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými ...
p)
schvaľuje zámer vojenských vysokých škôl prijať na časť štúdia podľa § 58a aj študenta inej vysokej ...
q)
poskytuje údaje do registra vysokých škôl o vojenských vysokých školách.
(7)

Ak boli zrušené všetky študijné programy vojenskej vysokej školy, ministerstvo obrany predloží vláde ...

(8)

Rektor vojenskej vysokej školy zodpovedá za svoju činnosť ministrovi obrany a akademickému senátu vojenskej ...

(9)

Rektor vojenskej vysokej školy zodpovedá ministrovi obrany za hospodárenie s pridelenými finančnými ...

(10)

Na študentov vojenských vysokých škôl, ktorí vykonávajú prípravnú štátnu službu,29) sa vzťahujú ustanovenia ...

(11)

Študentom vojenských vysokých škôl sa dňom skončenia prípravnej štátnej služby29) alebo dňom skončenia ...

(12)

Ustanovenia § 74 až 80 sa na učiteľov a výskumných pracovníkov vojenských vysokých škôl, ktorí vykonávajú ...

(13)

Vedúcimi zamestnancami vojenskej vysokej školy sú kvestor, velitelia a vedúci pedagogických, vývojových, ...

(14)

Vojenský program je súbor vojenských vzdelávacích činností a výcvikových činností uskutočňovaných mimo ...

(15)

Praktická výučba podľa študijných programov a výcvikové činnosti sa uskutočňujú najmä vo výrobných a ...

(16)

Na vojenské vysoké školy sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) a k), § 9 ods. 1 písm. a), c), ...

(17)

Na vojenské vysoké školy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) až e), g) a l), § 9 ods. ...

§ 44 - Policajné vysoké školy
(1)

Policajné vysoké školy vzdelávajú odborníkov najmä pre Policajný zbor. Môžu na nich študovať aj študenti, ...

(2)

Policajné vysoké školy sú štátne rozpočtové organizácie.20)

(3)

Minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister vnútra") má vo vzťahu k policajným vysokým ...

a)
predkladá prezidentovi republiky návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora policajnej vysokej školy ...
b)
predkladá prezidentovi republiky návrhy policajnej vysokej školy na vymenovanie profesorov [§ 102 ods. ...
c)
predkladá prezidentovi republiky návrh rektora policajnej vysokej školy na odvolanie profesora podľa ...
d)
rozhoduje o zriadení, zlúčení, splynutí, rozdelení, zrušení, o názve a zmene názvu a o sídle a zmene ...
e)
vymenúva a odvoláva prorektorov policajnej vysokej školy na návrh rektora po predchádzajúcom vyjadrení ...
f)
vymenúva a odvoláva dekana fakulty policajnej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení akademického ...
g)
vymenúva a odvoláva prodekanov fakulty policajnej vysokej školy na návrh dekana po predchádzajúcom vyjadrení ...
h)
určuje služobný plat rektorovi policajnej vysokej školy a dekanovi fakulty policajnej vysokej školy,
i)
poveruje po odvolaní rektora policajnej vysokej školy alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia ...
j)
poveruje po odvolaní dekana fakulty policajnej vysokej školy alebo po predčasnom skončení funkčného ...
(4)

Ministerstvo vnútra má vo vzťahu k policajným vysokým školám túto pôsobnosť:

a)
registruje vnútorné predpisy policajných vysokých škôl podľa § 103,
b)
určí, ktoré študijné programy policajných vysokých škôl sú určené výlučne pre študentov v služobnom ...
c)
schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium na policajných vysokých školách a hľadiská na určenie ...
d)
schvaľuje počty prijímaných študentov na policajné vysoké školy a ich fakulty,
e)
schvaľuje počet a štruktúru zamestnancov policajných vysokých škôl a ich fakúlt,
f)
zriaďuje vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske a informačné pracoviská policajných vysokých škôl ...
g)
prideľuje finančné prostriedky štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva vnútra policajným vysokým školám, ...
h)
kontroluje zákonnosť a hospodárnosť pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu ...
i)
prijíma opatrenia podľa § 104 vo vzťahu k policajným vysokým školám,
j)
plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem
1.
konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti,
2.
konania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti,
3.
konania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“,
4.
konania o podaní návrhu na odvolanie profesora,
k)
plní úlohy ministerstva školstva a vysokej školy podľa osobitného predpisu28b) pri uznávaní zahraničného ...
l)
prerokúva a vyhodnocuje dlhodobé zámery policajných vysokých škôl a ich aktualizáciu,
m)
môže podľa programov vyhlasovaných ministrom vnútra priznávať štipendiá študentom, ktorí nie sú v služobnom ...
n)
môže svojím rozhodnutím priznávať a vyplácať štipendium študentom a občanom Slovenskej republiky študujúcim ...
o)
združuje a využíva informácie z registra študentov policajných vysokých škôl v súlade s osobitnými predpismi, ...
p)
poskytuje údaje do registra vysokých škôl o policajných vysokých školách.
(5)

Ak boli zrušené všetky študijné programy policajnej vysokej školy, ministerstvo vnútra predloží vláde ...

(6)

Rektor policajnej vysokej školy za svoju činnosť zodpovedá ministrovi vnútra a akademickému senátu policajnej ...

(7)

Rektor policajnej vysokej školy zodpovedá ministrovi vnútra za hospodárenie s finančnými prostriedkami ...

(8)

Na študentov policajných vysokých škôl, ktorí sú v služobnom pomere, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ...

(9)

Študentom policajných vysokých škôl, ktorí sú v služobnom pomere, sa štúdium skončí (§ 66), ak sa im ...

(10)

Ustanovenia § 74 až 80 sa na učiteľov a výskumných pracovníkov policajných vysokých škôl, ktorí sú v ...

(11)

Na policajné vysoké školy a ich fakulty

a)
sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b), § 9 ods. 1 písm. a), g) až i) a o), § 10 ods. 2, 5, 6, ...
b)
sa vzťahujú primerane ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a), e) až g) a l), § 9 ods. 1 písm. f), l) a m), ...
§ 45 - Zdravotnícke vysoké školy
(1)

Zdravotnícke vysoké školy vzdelávajú študentov, ktorí sa pripravujú pre jednotlivé zdravotnícke povolania.33) ...

(2)

Zdravotnícke vysoké školy sú štátne príspevkové organizácie.20)

(3)

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister zdravotníctva") má vo vzťahu k zdravotníckym ...

a)
predkladá prezidentovi republiky návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora zdravotníckej vysokej ...
b)
predkladá prezidentovi republiky návrhy zdravotníckej vysokej školy na vymenovanie profesorov,
c)
predkladá prezidentovi republiky návrh rektora zdravotníckej vysokej školy na odvolanie profesora podľa ...
d)
určuje plat rektorovi zdravotníckej vysokej školy,
e)
poveruje po odvolaní rektora zdravotníckej vysokej školy alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie ...
(4)

Ministerstvo zdravotníctva má vo vzťahu k zdravotníckym vysokým školám túto pôsobnosť:

a)
registruje vnútorné predpisy zdravotníckych vysokých škôl,
b)
prideľuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva zdravotníctva zdravotníckym ...
c)
zriaďuje vedecké pracoviská, pedagogické pracoviská, vývojové pracoviská, hospodárske pracoviská a informačné ...
d)
dáva zdravotníckej vysokej škole predchádzajúci súhlas na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie ...
e)
kontroluje zákonnosť a hospodárnosť pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu ...
f)
prijíma opatrenia podľa § 104 vo vzťahu k zdravotníckym vysokým školám,
g)
plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem
1.
konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti,
2.
konania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti,
3.
konania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“,
4.
konania o podaní návrhu na odvolanie profesora,
h)
prerokúva a vyhodnocuje dlhodobé zámery zdravotníckych vysokých škôl a ich aktualizáciu,
i)
poskytuje údaje do registra vysokých škôl o zdravotníckych vysokých školách,
j)
schvaľuje počty prijímaných uchádzačov o štúdium na zdravotníckych vysokých školách a ich fakultách.
(5)

Ak boli zrušené všetky študijné programy zdravotníckej vysokej školy, ministerstvo zdravotníctva predloží ...

(6)

Rektor zdravotníckej vysokej školy za svoju činnosť zodpovedá ministrovi zdravotníctva a akademickému ...

(7)

Rektor zdravotníckej vysokej školy zodpovedá ministrovi zdravotníctva za hospodárenie s finančnými prostriedkami ...

(8)

Na zdravotnícke vysoké školy a ich fakulty sa nevzťahujú ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a), c), g) až ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY A ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

§ 47 - Súkromné vysoké školy
(1)

Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu, ktorá bola ...

(2)

Štátny súhlas nie je prenosný na inú právnickú osobu a neprechádza na právnych nástupcov.

(3)

Štátny súhlas stráca platnosť, ak súkromná vysoká škola nezačne vzdelávaciu činnosť do dvoch rokov od ...

(4)

Vláda môže na návrh ministerstva školstva za podmienok ustanovených v § 105 ods. 3 až 7 súkromnej vysokej ...

(5)

Na financovanie súkromných vysokých škôl sa vzťahujú ustanovenia § 91.

(6)

Ak súkromná vysoká škola prestala uskutočňovať vzdelávaciu činnosť z iného dôvodu ako z dôvodu odňatia ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 a 8 až 10, § 48 a 49 sa vzťahujú aj na pobočky vysokých škôl so sídlom v ...

(8)

Zmenu názvu súkromnej vysokej školy schvaľuje vláda na návrh ministerstva školstva. Ministerstvo školstva ...

(9)

Názov súkromnej vysokej školy môže obsahovať slovo „univerzita“ alebo z neho odvodené tvary slov, ak ...

(10)

Na súkromné vysoké školy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 21.

§ 47a
(1)

Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom súkromnej vysokej školy je správna rada súkromnej vysokej ...

(2)

Orgánmi akademickej samosprávy súkromnej vysokej školy sú:

a)
akademický senát súkromnej vysokej školy,
b)
rektor súkromnej vysokej školy,
c)
vedecká rada súkromnej vysokej školy, umelecká rada súkromnej vysokej školy alebo vedecká a umelecká ...
d)
disciplinárna komisia súkromnej vysokej školy pre študentov.
(3)

Ak sa súkromná vysoká škola člení na fakulty, vzťahujú sa na ňu primerane ustanovenia druhej hlavy prvej ...

§ 47b
(1)

Na akademický senát súkromnej vysokej školy sa vzťahujú ustanovenia § 8.

(2)

Akademický senát súkromnej vysokej školy

a)
vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu ...
b)
vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy podľa § 48 ods. 1 písm. b), c), ...
c)
vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy podľa § 48 písm. a), d) až f) a ...
d)
navrhuje kandidáta na rektora správnej rade súkromnej vysokej školy a navrhuje odvolanie rektora z funkcie ...
e)
vyjadruje sa k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov,
f)
schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady súkromnej vysokej školy,
g)
vyjadruje sa k návrhu rozpočtu súkromnej vysokej školy, ktorý predložil štatutárny orgán súkromnej vysokej ...
h)
schvaľuje dlhodobý zámer súkromnej vysokej školy [§ 49 ods. 1 písm. c)] predložený štatutárnym orgánom ...
i)
schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení,
j)
schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti ...
k)
vyjadruje sa k návrhu vnútorného systému súkromnej vysokej školy na návrh rektora súkromnej vysokej ...
l)
vyjadruje sa k návrhu štatutárneho orgánu na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie ...
m)
volí zástupcu súkromnej vysokej školy do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3),
n)
volí zástupcu súkromnej vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl (§ 107 ods. 4); tohto zástupcu ...
o)
raz za rok podáva akademickej obci súkromnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú zverejní ...
p)
za podmienok a v rozsahu ustanovenom štatútom súkromnej vysokej školy vykonáva počas nevyhnutnej doby ...
q)
plní iné úlohy podľa tohto zákona a vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy.
(3)

Akademický senát súkromnej vysokej školy v otázkach uvedených v odseku 2 písm. d) a f) rozhoduje tajným ...

§ 47c
(1)

Rektor súkromnej vysokej školy je predstaviteľom akademickej obce súkromnej vysokej školy. Rektor za ...

(2)

Štatút súkromnej vysokej školy určí, ktoré úkony vykonáva rektor v mene právnickej osoby pôsobiacej ...

(3)

Na rektora súkromnej vysokej školy sa vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 7 až 10.

(4)

Po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov vykonáva do vymenovania ...

(5)

Rektor súkromnej vysokej školy presadzuje záujmy akademickej obce v štatutárnom orgáne súkromnej vysokej ...

(6)

Štatút súkromnej vysokej školy upraví právomoci rektora a dekana súkromnej vysokej školy pri obsadzovaní ...

§ 47d

Na súkromné vysoké školy sa vzťahujú ustanovenia § 11 až 13.

§ 48 - Vnútorné predpisy súkromnej vysokej školy
(1)

Súkromná vysoká škola vydáva tieto vnútorné predpisy:

a)
štatút súkromnej vysokej školy,
b)
vnútorný systém súkromnej vysokej školy, ktorý môže byť upravený viacerými samostatnými vnútornými predpismi, ...
c)
študijný poriadok súkromnej vysokej školy,
d)
zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov ...
e)
pracovný poriadok súkromnej vysokej školy,
f)
organizačný poriadok súkromnej vysokej školy,
g)
zásady volieb do akademického senátu súkromnej vysokej školy,
h)
rokovací poriadok akademického senátu súkromnej vysokej školy,
i)
rokovací poriadok vedeckej rady súkromnej vysokej školy,
j)
štipendijný poriadok súkromnej vysokej školy,
k)
disciplinárny poriadok súkromnej vysokej školy pre študentov,
l)
rokovací poriadok disciplinárnej komisie súkromnej vysokej školy,
m)
ďalšie predpisy, ak tak určí štatút súkromnej vysokej školy alebo tento zákon (§ 21 ods. 3).
(2)

Na obsah štatútu súkromnej vysokej školy sa vzťahuje § 15 ods. 2 primerane.

(3)

Štatút súkromnej vysokej školy registruje ministerstvo školstva.

§ 49 - Ďalšie povinnosti súkromnej vysokej školy
(1)

Súkromná vysoká škola je povinná

a)
poskytovať údaje do registrov podľa tohto zákona a aktualizovať ich,
b)
každoročne vypracovať, predložiť ministerstvu školstva a zverejniť výročnú správu o činnosti, a ak dostala ...
c)
uložiť výročnú správu o hospodárení do verejnej časti registra účtovných závierok,16)
d)
prerokovať s ministerstvom školstva a zverejniť dlhodobý zámer súkromnej vysokej školy v termíne a forme, ...
e)
bezplatne poskytovať agentúre a ministerstvu školstva na ich žiadosť v určených termínoch informácie, ...
f)
oznámiť ministerstvu školstva, že na súkromnú vysokú školu bol vyhlásený alebo skončený konkurz podľa ...
g)
oznámiť ministerstvu školstva zánik právnickej osoby, ktorá získala oprávnenie pôsobiť ako súkromná ...
h)
vybavovať sťažnosti podľa osobitného predpisu,20b)
i)
písomne poskytovať ministerstvu školstva do 30. apríla údaje o príjmoch a výdavkoch, výnosoch a nákladoch ...
j)
zverejňovať na svojom webovom sídle aktuálne a úplné znenie vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy ...
(2)

Na obsah výročnej správy o činnosti súkromnej vysokej školy sa primerane vzťahuje § 20 ods. 2.

(3)

Výročná správa o činnosti a výročná správa o hospodárení, dlhodobý zámer súkromnej vysokej školy a výsledky ...

§ 49a - Pôsobenie zahraničných vysokých škôl
(1)

Zahraničná vysoká škola môže požiadať ministerstvo školstva o udelenie oprávnenia na poskytovanie vysokoškolského ...

(2)

Zahraničná vysoká škola spolu so žiadosťou o udelenie oprávnenia predloží

a)
doklady preukazujúce jej zriadenie a pôsobenie v členskom štáte jej sídla ako štátom uznanej vysokej ...
b)
údaje o jej štatutárnych orgánoch,
c)
doklady preukazujúce personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania, ...
d)
informácie o štúdiu, ktoré chce poskytovať, najmä o jeho obsahu, uplatniteľnosti absolventov, organizácii ...
(3)

Žiadosť a informácie podľa odseku 2 písm. d) sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady podľa odseku 2 ...

(4)

Ak sú nedostatky žiadosti podľa odsekov 2 a 3 odstrániteľné, ministerstvo školstva vyzve zahraničnú ...

(5)

Ministerstvo školstva pred rozhodnutím o udelení oprávnenia požiada o informácie k žiadosti o udelenie ...

(6)

Ak uplatnenie absolventov štúdia na zahraničnej vysokej škole má byť v zdravotníckych povolaniach, ministerstvo ...

(7)

Ministerstvo školstva oprávnenie neudelí, ak

a)
zistí, že skutočnosti uvedené zahraničnou vysokou školou v žiadosti sú nepravdivé alebo neúplné,
b)
doklady o vzdelaní získané absolvovaním štúdia v Slovenskej republike by neboli rovnocenné s dokladmi ...
c)
absolventi štúdia v Slovenskej republike by nemali nárok na vydanie dokladu o vzdelaní, ak ho nevydáva ...
d)
pôsobenie zahraničnej vysokej školy na území Slovenskej republiky by bolo podľa informácie príslušného ...
e)
má štúdium pripravovať na výkon zdravotníckeho povolania a podľa stanoviska ministerstva zdravotníctva ...
(8)

Ministerstvo školstva rozhodne o žiadosti o udelenie oprávnenia v lehote 90 dní od jej doručenia.

(9)

Rozhodnutie o udelení oprávnenia obsahuje názvy študijných programov, ktoré je zahraničná vysoká škola ...

(10)

Ministerstvo školstva preskúma najmenej raz za šesť rokov, či zahraničná vysoká škola spĺňa podmienky, ...

(11)

Ak ministerstvo školstva zistí, že zahraničná vysoká škola nepôsobí v súlade s oprávnením, vyzve zahraničnú ...

(12)

Na zamestnancov zahraničnej vysokej školy sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú okrem § 74 ods. 4, ...

(13)

Ministerstvo školstva na svojom webovom sídle zverejňuje informácie o udelení oprávnenia podľa odseku ...

(14)

Oprávnenie udelené ministerstvom školstva nie je prenosné na inú právnickú osobu a neprechádza na právnych ...

§ 49b - Povinnosti zahraničných vysokých škôl pôsobiacich v Slovenskej republike
(1)

Zahraničná vysoká škola je povinná

a)
poskytovať údaje do registra študijných programov o študijných programoch uskutočňovaných na území Slovenskej ...
b)
každoročne vypracovať, predložiť ministerstvu školstva a zverejniť výročnú správu o činnosti zahraničnej ...
c)
vypracovať a predložiť ministerstvu školstva dlhodobý zámer pôsobenia na území Slovenskej republiky ...
d)
bezplatne poskytovať ministerstvu školstva na jeho žiadosť v určených termínoch informácie potrebné ...
e)
písomne poskytovať ministerstvu školstva do 30. apríla údaje o príjmoch a výdavkoch, výnosoch a nákladoch ...
f)
poskytovať a aktualizovať údaje do centrálneho registra študentov o študentoch študujúcich na území ...
g)
poskytovať a aktualizovať údaje do registra zamestnancov o zamestnancoch pôsobiacich na území Slovenskej ...
h)
oznámiť ministerstvu školstva zrušenie zahraničnej vysokej školy a
i)
informovať ministerstvo školstva o skončení poskytovania vysokoškolského vzdelávania na základe oprávnenia. ...
(2)

Na obsah výročnej správy o činnosti zahraničnej vysokej školy sa primerane vzťahuje § 20 ods. 2.

(3)

Formu a termín predloženia dlhodobého zámeru pôsobenia zahraničnej vysokej školy na území Slovenskej ...

(4)

Výročná správa o činnosti zahraničnej vysokej školy a dlhodobý zámer zahraničnej vysokej školy musia ...

PIATA ČASŤ

ŠTUDIJNÝ ODBOR, ŠTUDIJNÝ PROGRAM A ŠTUDIJNÝ PLÁN

§ 50 - Študijný odbor
(1)

Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom ...

(2)

Študijný odbor sa vymedzuje obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, zručností ...

(3)

Ministerstvo školstva vydáva sústavu študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len „sústava študijných ...

(4)

Opis študijného odboru obsahuje najmä

a)
názov študijného odboru v štátnom jazyku a v anglickom jazyku,
b)
stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých je možné získať vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom ...
c)
údaj, že v príslušnom študijnom odbore
1.
je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku,
2.
nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého stupňa a samostatne v študijných programoch ...
3.
nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku, ...
d)
udaj, či v príslušnom študijnom odbore je možné uskutočňovať interdisciplinárne štúdiá,
e)
vymedzenie obsahu študijného odboru podľa odseku 2,
f)
vymedzenie akademického titulu udeľovaného po absolvovaní rigoróznej skúšky a po obhajobe rigoróznej ...
g)
údaj, či sa v príslušnom študijnom odbore vyžaduje stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného ...
h)
údaj, či sa študijným odborom nahrádza iný študijný odbor,
i)
kód stupňa vzdelania podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania.
(5)

Ak sa študijný odbor zo sústavy študijných odborov vypustí alebo ak sa vypustí stupeň, v ktorom je možné ...

§ 51 - Študijný program a študijný plán
(1)

Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii dvoch študijných odborov sa získa štúdiom ...

(2)

Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, ktorými sú najmä prednáška, ...

(3)

Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou ...

(4)

Študijný program bližšie určujú:

a)
názov študijného programu,
b)
študijný odbor, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia ...
c)
stupeň vysokoškolského štúdia, pre ktorý je študijný program určený,
d)
forma štúdia,
e)
profil absolventa,
f)
charakteristika predmetov, prípadne dĺžka praxe vrátane počtu kreditov, ktoré sa ich absolvovaním získajú, ...
g)
pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov,
h)
štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch,
i)
požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu,
j)
rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch alebo v ich častiach a podmienky, ktorých ...
k)
počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia,
l)
ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie ...
m)
osobitná charakteristika, ak ju študijný program má podľa odseku 7, § 53 ods. 6, 7 a 9 alebo § 54 ods. ...
n)
udeľovaný akademický titul,
o)
pri spoločných študijných programoch (§ 54a) spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné ...
p)
jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje, ktorými sa rozumejú jazyk alebo jazyky, ...
(5)

Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore, ktorý je súčasťou sústavy študijných odborov. ...

(6)

Názov študijného programu sa spravidla odvodzuje od názvu zodpovedajúceho študijného odboru. Ak ide ...

(7)

Študijný program je umelecký, ak sa zameriava na rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti umeleckého ...

(8)

Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. ...

(9)

Na poskytovanie poradenskej služby študentom pri zostavovaní študijných plánov pôsobia na vysokých školách ...

(10)

Študijné programy v študijných odboroch, ktorých absolvovaním sa získa vysokoškolské vzdelanie požadované ...

§ 51a
(1)

Ak ide o študijný program uskutočňovaný v študijnom odbore, v ktorom sa vyžaduje stanovisko k predpokladu ...

(2)

Vysoká škola môže zrušiť akreditovaný študijný program, ak zabezpečí študentom možnosť pokračovať v ...

(3)

Ak vysoká škola zruší všetky študijné programy v niektorom študijnom odbore a stupni, dňom zrušenia ...

a)
stráca právo vytvárať študijné programy v tomto študijnom odbore a stupni a
b)
nesmie vytvárať študijné programy uskutočňované v kombinácii študijných odborov, z ktorých jeden má ...
§ 52 - Bakalársky študijný program
(1)

Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických ...

(2)

Absolventi bakalárskeho študijného programu získajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

(3)

Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre bakalársky študijný program

a)
v dennej forme štúdia je tri akademické roky alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie ...
1.
tri akademické roky je 180 kreditov,
2.
štyri akademické roky je 240 kreditov,
b)
v externej forme štúdia je štyri akademické roky alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých ...
1.
štyri akademické roky je 180 kreditov,
2.
päť akademických rokov je 240 kreditov.
(4)

Záverečnou prácou (§ 51 ods. 3) pri štúdiu podľa bakalárskeho študijného programu (ďalej len „bakalárske ...

(5)

Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „bakalár" (v skratke „Bc.").

(6)

Názov bakalárskeho študijného programu môže obsahovať výraz „inžinierstvo" alebo „inžiniersky", alebo ...

§ 52a - Interdisciplinárne štúdiá
(1)

Bakalársky študijný program je uskutočňovaný ako interdisciplinárne štúdiá, ak sa uskutočňuje vo viac ...

(2)

Pravidlá študijného programu vyžadujú, aby si študent počas druhého roka štúdia zvolil jeden študijný ...

(3)

Vysokoškolské vzdelanie je možné získať len v tom študijnom odbore, v ktorom má vysoká škola právo uskutočňovať ...

(4)

Na diplome sa uvádza študijný odbor alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých boli splnené ...

§ 53 - Magisterský študijný program, inžiniersky študijný program a doktorský študijný program
(1)

Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených ...

(2)

Absolventi študijného programu druhého stupňa získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

(3)

Vysoká škola môže vytvoriť študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň, len ak to umožňuje ...

(4)

Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre študijný program

a)
druhého stupňa v dennej forme štúdia je jeden, dva alebo tri akademické roky; počet kreditov, ktorých ...
1.
jeden akademický rok je 60 kreditov,
2.
dva akademické roky je 120 kreditov,
3.
tri akademické roky je 180 kreditov,
b)
druhého stupňa v externej forme štúdia je dva, tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých ...
1.
dva akademické roky je 60 kreditov,
2.
tri akademické roky je 120 kreditov,
3.
štyri akademické roky je 180 kreditov,
c)
spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v dennej forme štúdia je päť alebo šesť akademických rokov; počet ...
1.
päť akademických rokov je 300 kreditov,
2.
šesť akademických rokov je 360 kreditov,
d)
spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v externej forme štúdia je sedem alebo osem akademických rokov; ...
1.
sedem akademických rokov je 300 kreditov,
2.
osem akademických rokov je 360 kreditov.
(5)

Záverečnou prácou (§ 51 ods. 3) pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa alebo študijného ...

(6)

Študijné programy druhého stupňa alebo študijné programy podľa odseku 3, ktoré sa zameriavajú na rozvíjanie ...

(7)

Študijné programy druhého stupňa alebo študijné programy podľa odseku 3, ktoré sa zameriavajú na štúdium ...

(8)

Študijné programy druhého stupňa alebo študijné programy podľa odseku 3, okrem študijných programov ...

(9)

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister" alebo obdobných študijných programov ...

a)
„doktor prírodných vied" (v skratke „RNDr."),
b)
„doktor farmácie" (v skratke „PharmDr."),
c)
„doktor filozofie" (v skratke „PhDr."),
d)
„doktor práv" (v skratke „JUDr."),
e)
„doktor pedagogiky" (v skratke „PaedDr."),
f)
„doktor teológie" (v skratke „ThDr.").
(10)

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, ...

(11)

Rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce je oprávnená uskutočňovať len vysoká škola, ktorá má v ...

§ 53a - Učiteľský kombinačný študijný program a prekladateľský kombinačný študijný program
(1)

Učiteľský kombinačný študijný program sa uskutočňuje ako bakalársky študijný program alebo magisterský ...

(2)

Prekladateľský kombinačný študijný program sa uskutočňuje ako bakalársky študijný program alebo magisterský ...

(3)

Súbor predmetov a pravidiel, ktoré sa vzťahujú na jeden vyučovací predmet alebo na jeden jazyk, sa označuje ...

(4)

Akreditovaným študijným programom sa stáva vytvorená kombinácia z aprobácií vrátane predmetov

a)
pedagogicko-psychologického základu, sociálno-vedného základu a didaktiky vyučovacích predmetov, ak ...
b)
translatologického základu, ak ide o prekladateľský kombinačný študijný program.
(5)

Vysoká škola o každej aprobácii zapisuje do registra študijných programov rovnaké údaje, ako o študijnom ...

§ 54 - Doktorandský študijný program
(1)

Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa (§ 2 ods. 5) sa zameriava na získanie ...

(2)

Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program

a)
v dennej forme štúdia je tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou ...
1.
tri akademické roky je 180 kreditov,
2.
štyri akademické roky je 240 kreditov,
b)
v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je ...
1.
štyri akademické roky je 180 kreditov,
2.
päť akademických rokov je 240 kreditov.
(3)

Štúdium podľa doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorandské štúdium") prebieha podľa individuálneho ...

(4)

Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu vykonávať učitelia vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje ...

(5)

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje vysoká škola alebo fakulta, ak sa ...

(6)

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zaradí medzi vypísané témy ...

(7)

Ak si uchádzač o doktorandské štúdium vyberie tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, ...

(8)

Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijný plán zostavuje školiteľ ...

(9)

Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej ...

(10)

Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského ...

(11)

Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej ...

(12)

Ak sa doktorand prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, vykonáva ...

(13)

Ak sa doktorand prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou (odsek ...

(14)

Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť ...

(15)

Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor" („philosophiae doctor", v skratke ...

(16)

Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti doktorandského štúdia ...

(17)

Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa vnútorného ...

(18)

Vysoká škola alebo externá vzdelávacia inštitúcia poskytuje študentovi v doktorandskom študijnom programe ...

a)
do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 6. platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej ...
b)
po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 7. platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej ...
(19)

Vysoká škola môže uzatvoriť dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác v akreditovaných doktorandských ...

(20)

Obhajoba dizertačnej práce doktoranda vysokej školy, ktorá sídli na území Slovenskej republiky a ktorá ...

(21)

Vysoká škola je oprávnená v oznámení o čase a mieste konania obhajoby dizertačnej práce zverejniť

a)
meno a priezvisko autora dizertačnej práce,
b)
akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly alebo vedecké hodnosti autora ...
c)
názov dizertačnej práce,
d)
názov študijného programu, na ktorého štúdium je autor dizertačnej práce zapísaný,
e)
názov študijného odboru, v ktorom sa uskutočňuje študijný program podľa písmena d),
f)
dátum, čas a miesto konania obhajoby dizertačnej práce.
(22)

Externou vzdelávacou inštitúciou je právnická osoba, ktorej ministerstvo školstva vydalo osvedčenie ...

§ 54a - Spoločné študijné programy
(1)

Vysoká škola môže zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými školami vrátane vysokých ...

(2)

Podmienky spolupráce podľa odseku 1 určí dohoda vysokých škôl. V dohode sa určia najmä podmienky prijatia ...

§ 54b - Register študijných odborov a register študijných programov
(1)

Register študijných odborov a register študijných programov sú verejné informačné systémy verejnej správy, ...

(2)

Register študijných odborov slúži najmä na štatistické účely, rozpočtové účely, vymedzenie študijných ...

(3)

Ministerstvo školstva zapisuje do registra študijných odborov údaje o jednotlivých študijných odboroch. ...

(4)

Agentúra zapisuje do registra študijných odborov

a)
údaje o akreditáciách habilitačného konania a inauguračného konania, obsahové vymedzenie odboru habilitačného ...
b)
vymedzenie študijných odborov a stupňov, v ktorých môže vysoká škola vytvárať, uskutočňovať a upravovať ...
(5)

Register študijných programov slúži najmä na zabezpečenie štatistického zisťovania, rozpočtové účely, ...

(6)

V registri študijných programov sa zaznamenajú aj údaje o vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných ...

(7)

Ministerstvo školstva zapisuje do registra študijných programov údaje o študijných programoch zahraničnej ...

(8)

Agentúra zapisuje do registra študijných programov údaje o rozhodnutiach o akreditáciách študijných ...

(9)

Vysoká škola zapisuje do registra študijných programov údaje o vytvorených študijných programoch, ich ...

(10)

Ministerstvo školstva určuje podmienky a spôsob automatizovaného prenosu údajov z

a)
informačného systému vysokej školy do registra študijných programov a naopak,
b)
informačného systému agentúry do registra študijných programov a naopak a
c)
informačného systému agentúry do registra študijných odborov a naopak.
(11)

Ministerstvo školstva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o údajoch, ktoré ...

ŠIESTA ČASŤ

ŠTÚDIUM NA VYSOKEJ ŠKOLE

§ 55 - Základné ustanovenia
(1)

Každý má právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia ...

(2)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a študentom v súlade so zásadou ...

(3)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie ...

(4)

Uchádzač alebo študent, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté ...

(5)

Vysoká škola alebo fakulta nesmie uchádzača alebo študenta postihovať alebo znevýhodňovať preto, že ...

(6)

Vysoká škola môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené ...

(7)

Vysoká škola určuje počet prijímaných študentov na štúdium daného študijného programu. Ak splní podmienky ...

(8)

Vysoká škola je povinná poskytnúť uchádzačovi o štúdium informáciu o tom, či štúdium, o ktoré sa uchádza, ...

(9)

Vysoká škola je povinná uložiť dokumentáciu prijímacieho konania, dokumentáciu o zápise na štúdium a ...

§ 56 - Základné podmienky prijatia na štúdium
(1)

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ...

(2)

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 je vysokoškolské ...

(3)

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

§ 57 - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium
(1)

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na prijatie na ...

(2)

Ďalšie podmienky určené vysokou školou na prijatie na štúdium podľa § 56 ods. 1 nesmú z hľadiska obsahu ...

(3)

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, overuje splnenie podmienok ...

(4)

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška (odsek 3), uchádzačovi so špecifickými ...

(5)

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zverejní včas, najneskôr ...

(6)

Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch ...

§ 58 - Prijímacie konanie
(1)

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia ...

(2)

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na ...

(3)

V prihláške uvedie uchádzač údaje

a)
podľa § 73 ods. 3,
b)
o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní,
c)
o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným ...
(4)

Údaje uvedené v odseku 3 môže vysoká škola spracovávať38a) pre potreby prijímacieho konania a zápisu ...

(5)

K prihláške doloží uchádzač potrebné podklady požadované vysokou školou podľa § 57 ods. 1 a žiadosť ...

(6)

O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan. O prijatí na štúdium ...

(7)

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia ...

(8)

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podáva ...

(9)

Vysoká škola alebo fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. ...

(10)

Na prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa vzťahujú okrem ustanovení tohto paragrafu aj ustanovenia ...

(11)

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie ...

§ 58a - Akademická mobilita
(1)

Vysoká škola môže prijať na časť štúdia, obvykle v dĺžke jedného semestra alebo trimestra, aj študenta ...

(2)

Študent prijatý na štúdium podľa odseku 1 má práva a povinnosti študenta vysokej školy so zohľadnením ...

(3)

Vysoká škola vydá študentovi potvrdenie, že je študentom vysokej školy, a uvedie obdobie, počas ktorého ...

(4)

Vysoká škola môže prijať podľa odseku 1 len študenta inej vysokej školy, ktorý svojím štúdiom na vysokej ...

(5)

Študent prijatý na štúdium podľa odseku 1 sa nezohľadňuje v počte študentov podľa § 55 ods. 7 a § 89 ...

(6)

Na študentov, ktorí počas štúdia absolvujú na inej vysokej škole len niektoré predmety v príslušnej ...

§ 59 - Zápis na štúdium
(1)

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium podľa § 58 ods. 7 vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. ...

(2)

Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom chce absolvovať ...

(3)

Právo uchádzača na zápis na štúdium podľa odseku 1 zaniká, ak na otázku vysokej školy alebo fakulty, ...

(4)

Vysoká škola môže na základe písomnej žiadosti povoliť za podmienok určených v jej študijnom poriadku ...

a)
inej verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy alebo súkromnej vysokej školy, ktorý bol prijatý ...
b)
uznanej vysokej školy38aa) zriadenej podľa právnych predpisov iného štátu, ktorý bol prijatý na štúdium ...
(5)

Vysoká škola rozhodne o žiadosti študenta inej vysokej školy o zápis na štúdium do 30 dní od doručenia ...

(6)

Dňom zápisu podľa odseku 4 sa študent stáva študentom vysokej školy, na ktorú sa zapísal, a jeho predchádzajúce ...

§ 60 - Formy a metódy štúdia
(1)

Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia.

(2)

Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti ...

(3)

Externá forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v ...

(4)

Vzdelávacie činnosti podľa § 51 ods. 2 sa môžu uskutočňovať

a)
prezenčnou metódou,
b)
dištančnou metódou alebo
c)
kombinovanou metódou.
(5)

Prezenčná metóda štúdia spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom.

(6)

Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných ...

(7)

Pri dennej forme a externej forme uskutočňovania študijného programu sa používajú rovnaké metódy. Ak ...

§ 61 - Akademický rok a jeho organizácia
(1)

Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho roka.

(2)

Štúdium v jednom akademickom roku sa môže členiť na dva semestre alebo tri trimestre. Konkrétne členenie ...

(3)

Bakalárske štúdium, magisterské štúdium, inžinierske štúdium a doktorské štúdium sa začína začiatkom ...

§ 62 - Kreditový systém
(1)

Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na kreditovom systéme. Kreditový ...

(2)

Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na nadobudnutie ...

(3)

Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v dennej forme štúdia je vyjadrená počtom 60 kreditov, ...

(4)

Rámcové usmernenie na zavedenie a uplatňovanie kreditového systému štúdia ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 62a - Osobitné požiadavky na záverečnú prácu, rigoróznu prácu a habilitačnú prácu
(1)

Záverečná práca nesmie neoprávnene zasiahnuť do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb, najmä ...

(2)

Ak je pre priebeh obhajoby nevyhnutné oboznámiť vedúceho záverečnej práce, školiteľa, oponenta alebo ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa obdobne vzťahujú na rigoróznu prácu.

(4)

Ustanovenie odseku 1 sa obdobne vzťahuje na habilitačnú prácu. Ustanovenie odseku 2 sa na habilitačnú ...

§ 63 - Štátne skúšky, rigorózne skúšky a sprístupňovanie záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných ...
(1)

Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie obsahovať vykonanie štátnej ...

(2)

Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú ...

(3)

Právo skúšať na štátnej skúške a na rigoróznych skúškach majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo ...

(4)

Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok určuje z osôb oprávnených skúšať podľa odseku ...

(5)

Zloženie komisií na vykonanie rigoróznych skúšok určuje z osôb oprávnených skúšať podľa odseku 3 pre ...

(6)

Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov.

(7)

Ministerstvo školstva spravuje centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. Pred ...

(8)

Centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác prevádzkuje a údaje, ktoré obsahuje ...

(9)

Prevádzkovateľ registra zverejní záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu spôsobom umožňujúcim ...

(10)

Záverečná práca, rigorózna práca alebo habilitačná práca zverejnená podľa odseku 9 sa zverejňuje spolu ...

(11)

Ustanovenia odsekov 9 a 10 sa nevzťahujú na záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu, ...

(12)

Na žiadosť autora je prevádzkovateľ registra povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zastaviť verejné ...

(13)

Podrobnosti o procese doručovania údajov, informácií, licenčných zmlúv a iných dokumentov vrátane ustanovenia ...

§ 64 - Prerušenie štúdia
(1)

Štúdium študijného programu možno na žiadosť študenta za podmienok určených študijným poriadkom prerušiť. ...

(2)

Prerušenie štúdia povoľuje dekan, ak ide o študijný program uskutočňovaný na fakulte. Ak ide o študijný ...

(3)

Prerušenie štúdia u študenta doktorandského štúdia, ktorý sa prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú ...

§ 65 - Riadne skončenie štúdia
(1)

Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia ...

(2)

Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku [§ 51 ods. 4 písm. h)] o viac ...

(3)

Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného akademického ...

§ 66 - Iné skončenie štúdia
(1)

Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí

a)
zanechaním štúdia,
b)
neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2,
c)
vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného ...
d)
vylúčením zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c),
e)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti podľa § 108f ...
f)
vzdaním sa akademického titulu udeľovaného po absolvovaní študijného programu nižšieho stupňa, ak je ...
g)
zrušením študijného programu, ak študent neprijme ponuku vysokej školy pokračovať v štúdiu iného študijného ...
h)
smrťou študenta.
(2)

Dňom skončenia štúdia je

a)
podľa odseku 1 písm. a) deň, keď bolo vysokej škole doručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium, ...
c)
podľa odseku 1 písm. c) a d) deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť,
d)
podľa odseku 1 písm. g) deň, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného programu,
e)
podľa odseku 1 písm. e) deň, keď rozhodnutie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti nadobudlo ...
f)
podľa odseku 1 písm. f) deň doručenia písomného oznámenia podľa § 108h.
(3)

Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po prerušení na ...

(4)

Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto ...

§ 67 - Doklady o štúdiu
(1)

Doklady o štúdiu sú:

a)
preukaz študenta,
b)
výkaz o štúdiu (index),
c)
výpis výsledkov štúdia,
d)
záznamník klinickej praxe.
(2)

Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva ...

(3)

Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého sa zapisujú najmä predmety (§ 51 ods. 2) a výsledky kontroly ...

(4)

Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci štúdia študijného ...

(5)

Výpis výsledkov štúdia vydáva vysoká škola; ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, vydáva ho ...

a)
osobe, ktorá skončila štúdium študijného programu podľa § 66 ods. 1,
b)
študentovi na základe jeho žiadosti,
c)
absolventovi štúdia študijného programu na základe jeho žiadosti.
(6)

Záznamník klinickej praxe je doklad na evidenciu práce študenta študijného programu v zdravotníckom ...

(7)

Študentovi spoločného študijného programu (§ 54a) vydáva doklady o štúdiu spravidla jedna zo spolupracujúcich ...

§ 68 - Doklady o absolvovaní štúdia
(1)

Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú:

a)
vysokoškolský diplom,
b)
vysvedčenie o štátnej skúške,
c)
dodatok k diplomu.
(2)

Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom ...

(3)

Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o vykonanej štátnej skúške, jej súčastiach a o jej výsledku. ...

(4)

Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Údaje, ktoré ...

(5)

Vysoká škola vydá študentovi po riadnom skončení štúdia na základe jeho žiadosti vysokoškolský diplom ...

(6)

Vysoká škola môže vydať študentovi alebo absolventovi po absolvovaní ucelenej časti štúdia, ktorou sa ...

(7)

Doklady o absolvovaní štúdia sú verejné listiny.

(8)

Doklady o absolvovaní štúdia sa vydávajú do 45 dní od riadneho skončenia štúdia okrem prípadov, ak absolvent ...

(9)

Na doklady o absolvovaní štúdia absolventov spoločných študijných programov sa ustanovenia odseku 2 ...

a)
vydajú spolupracujúce vysoké školy spoločné doklady o absolvovaní štúdia,
b)
vydá každá zo spolupracujúcich vysokých škôl samostatné doklady o absolvovaní štúdia alebo
c)
vydá doklady o absolvovaní štúdia za všetky spolupracujúce vysoké školy len jedna zo spolupracujúcich ...
(10)

Ak sa na vydaní dokladov o absolvovaní štúdia podľa odseku 9 podieľa vysoká škola so sídlom v Slovenskej ...

(11)

Ak sa spoločný študijný program uskutočňuje v kombinácií dvoch študijných odborov a niektorá zo spolupracujúcich ...

(12)

Vysoká škola vydá na žiadosť fyzickej osoby, u ktorej došlo k zmene mena alebo k zmene priezviska z ...

(13)

Žiadosť podľa odseku 12 obsahuje

a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
dátum a miesto narodenia žiadateľa,
c)
miesto trvalého pobytu žiadateľa,
d)
meno, priezvisko a rodné priezvisko žiadateľa pred zmenou pohlavia,
e)
rodné číslo žiadateľa pred zmenou pohlavia,
f)
výpis z matriky alebo potvrdenie o vykonaní zápisu v matrike o zmene mena alebo o zmene priezviska,38g) ...

SIEDMA ČASŤ

ŠTUDENTI VYSOKÝCH ŠKÔL

§ 69 - Základné ustanovenia
(1)

Uchádzač prijatý na štúdium (§ 58) sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium; študent, ktorému bolo ...

(2)

Ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má ...

(3)

Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia podľa § 65 ods. 1 a § 66 alebo odo dňa prerušenia ...

§ 70 - Práva študenta
(1)

Študent má právo najmä

a)
študovať študijný program, na ktorý bol prijatý; ak vysoká škola vykonala v študijnom programe úpravy, ...
b)
utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu [§ 51 ods. 4 písm. g)],
c)
zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným programom alebo ...
d)
pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom a študijným programom zvoliť ...
e)
v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí,
f)
zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy,
g)
zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde (spolkov, ...
h)
aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch,
i)
slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
j)
na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov študijných ...
k)
ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5, rozhodnúť sa, v ktorom študijnom ...
l)
za podmienok určených študijným poriadkom zmeniť študijný program v rámci toho istého študijného odboru. ...
(2)

Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy o bezpečnosti ...

§ 71 - Povinnosti študenta
(1)

Študijné povinnosti študenta vyplývajú zo študijného programu, ktorý študuje, a zo študijného poriadku. ...

(2)

Študent je povinný dodržiavať vnútorné predpisy vysokej školy a jej súčastí.

(3)

Študent je ďalej povinný najmä

a)
chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby vysokej školy,
b)
uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom podľa tohto zákona, a to výlučne a priamo vysokej škole, ...
c)
oznámiť vysokej škole alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na fakulte, adresu ...
d)
osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca vysokej ...
e)
písomne oznámiť vysokej škole alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na fakulte, ...
§ 72 - Disciplinárny priestupok
(1)

Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vysokej ...

(2)

Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a)
pokarhanie,
b)
podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní ktorých bude podmienečné ...
c)
vylúčenie zo štúdia.
(3)

Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok. Premlčacia doba ...

(4)

Disciplinárne opatrenia podľa odseku 2 ukladá rektor; študentom zapísaným na štúdium študijných programov ...

(5)

Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou vysokej školy (fakulty) je ústne za ...

(6)

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať výrok, odôvodnenie ...

§ 73 - Register študentov
(1)

Vysoká škola vedie register študentov. Register študentov je neverejný informačný systém vysokej školy, ...

(2)

Register študentov slúži na evidenciu študentov, na štatistické účely a rozpočtové účely. Vysoká škola ...

(3)

Do registra študentov sa zaznamenáva meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum ...

(4)

V registri študentov sa okrem údajov podľa odseku 3 zaznamenávajú o jednotlivých študentoch aj údaje ...

a)
zápise na štúdium,
b)
predchádzajúcom vzdelaní,
c)
študijnom programe,
d)
zápise do ďalšej časti štúdia podľa § 51 ods. 4 písm. j),
e)
pridelení ubytovania,
f)
poskytovaní štipendia podľa § 54 ods. 18, § 95, 96b a 97a,
g)
absolvovanej štátnej skúške a udelenom akademickom titule,
h)
prerušení štúdia,
i)
skončení štúdia,
j)
vysokoškolskom diplome,
k)
štúdiu na inej vysokej škole,
l)
štúdiu spoločného študijného programu na spolupracujúcej vysokej škole v príslušnom akademickom roku, ...
m)
povinnosti uhradiť školné a o jeho úhradách,
n)
počte kreditov, ktoré študent získal za doterajšie štúdium študijného programu, v ktorom je zapísaný, ...
o)
školiteľovi, v rozsahu meno, priezvisko, ak ide o študenta doktorandského štúdia a ak ide o zamestnanca ...
p)
špecifickej potrebe podľa § 100,
q)
jazyku, v ktorom študent študuje príslušný študijný program.
(5)

Vysoké školy môžu poskytovať iným právnickým osobám a fyzickým osobám, s ktorými majú uzavretú dohodu ...

a)
meno a priezvisko vrátane titulov,
b)
dátum narodenia,
c)
názov vysokej školy a fakulty, na ktorej študuje,
d)
formu štúdia,
e)
informáciu o prerušení alebo o skončení štúdia.
(6)

Ak je to potrebné v súvislosti s plnením študijných povinností študenta alebo v súvislosti s jeho členstvom ...

a)
meno a priezvisko,
b)
akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti,
c)
rok štúdia,
d)
názov študijného programu, na ktorého štúdium je študent zapísaný,
e)
názov fakulty, ak sa príslušný študijný program uskutočňuje na fakulte.
(7)

Údaje v registri študentov vysokej školy môžu spracúvať38a) len osobitne poverení zamestnanci príslušnej ...

(8)

Vysoká škola zaznamená údaje v registri študentov najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ...

(9)

Na uchovávanie údajov z registra študentov sa vzťahuje osobitný predpis.40a) Osobné údaje podľa odseku ...

(10)

Na účely súvisiace s poskytovaním knižnično-informačných služieb podľa osobitného predpisu21) je vysoká ...

(11)

Na účely prezentácie absolventov vysokej školy a možnosti overenia riadneho skončenia ich štúdia je ...

§ 73a - Centrálny register študentov
(1)

Centrálny register študentov je neverejný informačný systém verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom ...

(2)

Centrálny register študentov slúži na centrálnu evidenciu študentov a absolvovaného štúdia na vysokých ...

(3)

Centrálny register študentov je zdrojom platných údajov o študentoch pre potreby vysokých škôl, štátnych ...

(4)

Ministerstvo školstva sprístupňuje údaje z centrálneho registra študentov na žiadosť orgánu verejnej ...

(5)

Vysoká škola poskytuje údaje z registra študentov do centrálneho registra študentov raz mesačne v rozsahu ...

(6)

Štruktúru, formát a spôsob poskytovania údajov z registra študentov do centrálneho registra študentov ...

(7)

Na účely súvisiace s poskytovaním vzdelávania a s ním súvisiacich služieb vysokej školy študentovi môže ...

(8)

Ministerstvo obrany môže využívať údaje z centrálneho registra študentov o študentoch vojenských vysokých ...

(9)

Ministerstvo vnútra môže využívať údaje z centrálneho registra študentov o študentoch policajných vysokých ...

(10)

Ministerstvo zdravotníctva môže využívať údaje z centrálneho registra študentov o študentoch zdravotníckych ...

(11)

Ministerstvo školstva môže využívať údaje z centrálneho registra študentov v plnom rozsahu na účely ...

(12)

Ministerstvo školstva na základe dohody poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

(13)

Ministerstvo školstva poskytuje Sociálnej poisťovni údaje z centrálneho registra študentov v rozsahu

a)
meno a priezvisko vrátane titulov,
b)
rodné číslo a ak ide o cudzinca, ktorému nebolo pridelené rodné číslo ministerstvom vnútra, dátum narodenia, ...
c)
názov vysokej školy a fakulty, na ktorej študuje,
d)
názov študijného programu,
e)
forma štúdia,
f)
informácia o začiatku, prerušení alebo skončení štúdia.
(14)

Údaje v centrálnom registri študentov môžu spracúvať len osobitne poverení zamestnanci ministerstva ...

(15)

Na uchovávanie údajov z centrálneho registra študentov sa vzťahuje osobitný predpis.40a) Osobné údaje ...

(16)

Ministerstvo školstva je oprávnené po zmene údajov v centrálnom registri študentov spracúvať podľa tohto ...

(17)

Ministerstvo školstva získava údaje z registra fyzických osôb40d) v rozsahu podľa odseku 4 a poskytuje ...

(18)

Ministerstvo školstva je oprávnené spracúvať v centrálnom registri študentov referenčné údaje z informačného ...

ÔSMA ČASŤ

ZAMESTNANCI VYSOKÝCH ŠKÔL

§ 74 - Zamestnanci vysokých škôl
(1)

Na vysokých školách ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci ...

(2)

Zamestnanci vysokých škôl pôsobiaci v klinickej a praktickej výučbe v špecializovaných výučbových zariadeniach ...

(3)

Ak na skončenie pracovného pomeru zamestnanca vysokej školy bezprostredne nadväzuje vznik nového pracovného ...

(4)

Vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník a umelecký pracovník môže mať najviac tri pracovné pomery s ...

(5)

Na účely spracovania a vyhodnotenia anonymného dotazníka podľa § 70 ods. 1 písm. h) je vysoká škola ...

a)
meno a priezvisko,
b)
akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť,
c)
súčasť vysokej školy alebo súčasť fakulty, na ktorej je zaradený, a
d)
predmety, na ktorých zabezpečovaní sa podieľa.
§ 75 - Vysokoškolskí učitelia
(1)

Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, odborný asistent, ...

(2)

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný ...

(3)

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docenta prispieva v spolupráci s profesorom vo vymedzenej ...

(4)

Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej ...

(5)

Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „profesor" ...

(6)

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpečuje v spolupráci s profesormi ...

(7)

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii asistenta zabezpečuje pod vedením profesorov a docentov vysokej ...

(8)

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii lektora zabezpečuje plnenie úloh vysokej školy vo vymedzenej ...

(9)

Na zabezpečenie študentskej mobility vymenúva rektor alebo dekan, ak ide o pôsobenie na fakulte, spravidla ...

§ 76 - Vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly „docent“ a „profesor“
(1)

Vysoká škola, ktorá má udelenú akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania v príslušnom ...

(2)

Vedecko-pedagogický titul „docent“, umelecko-pedagogický titul „docent“, vedecko-pedagogický titul „profesor“ ...

(3)

Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent" je

a)
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (§ 54 ods. 1),
b)
vypracovanie habilitačnej práce a úspešné absolvovanie habilitačného konania; podmienkou úspešného absolvovania ...
(4)

Podmienkou na získanie umelecko-pedagogického titulu „docent" je vypracovanie habilitačnej práce a úspešné ...

(5)

Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor" je ...

(6)

Vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ v odbore habilitačného konania a ...

a)
vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania ...
b)
svojimi vedeckými prácami vytvoril v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania ...
c)
je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania uznávanou vedeckou osobnosťou v ...
(7)

Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ schváli ...

a)
vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania ...
b)
ovplyvnil vývin príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania vytvorením vedeckej ...
c)
je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania uznávanou vedeckou alebo umeleckou ...
(8)

Splnenie podmienok podľa odsekov 6 a 7 posudzuje vedecká rada verejnej vysokej školy alebo vedecká rada ...

(9)

Vysoká škola môže požadovať od uchádzača o získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického ...

(10)

Vysoká škola zverejňuje v lehotách ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 11 ...

a)
údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania alebo uchádzača inauguračného konania ...
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko,
2.
akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti,
3.
rok narodenia,
4.
údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
5.
údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti,
6.
údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní,
7.
údaje o publikačnej činnosti,
8.
ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu,
9.
počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia ...
b)
názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje,
c)
tému habilitačnej práce alebo inauguračnej prednášky,
d)
údaje o oponentoch, najmä ich meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo ...
e)
oponentské posudky,
f)
zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického ...
g)
rozhodnutie vedeckej rady po skončení habilitačného konania alebo inauguračného konania,
h)
ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania alebo inauguračného konania.
(11)

Podrobnosti o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov „docent“ ...

§ 77 - Obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov
(1)

Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie funkcií profesorov a docentov ...

(2)

Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa so zamestnancom, ktorý nemá vedecko-pedagogický titul ...

(3)

Pracovný pomer vysokoškolského učiteľa (odsek 1), ktorý nemá vedecko-pedagogický titul profesor alebo ...

(4)

Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkciu docenta alebo profesora na základe jedného výberového konania ...

(5)

Vysokoškolského učiteľa môže rektor alebo dekan, ak je vysokoškolský učiteľ zaradený na fakulte, uvoľniť ...

(6)

Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov sa skončí koncom akademického roku, v ktorom dovŕšia 70 rokov ...

(7)

Ak vysokoškolský učiteľ zastáva funkciu rektora alebo dekana na vysokej škole a počas jeho funkčného ...

(8)

Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môže rektor alebo dekan najviac na jeden rok ...

a)
prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší pracovný čas alebo
b)
uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
§ 78 - Profesor emeritus

Rektor môže na návrh vedeckej rady vysokej školy udeliť za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia ...

§ 79 - Hosťujúci profesor

Rektor alebo dekan, ak ide o pracovné miesto zaradené na fakulte, môže na čas nepresahujúci dva roky ...

§ 80 - Výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci
(1)

Na plnenie svojich úloh vo vede, technike alebo umení môže vysoká škola zamestnávať výskumných pracovníkov ...

(2)

Výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci sa môžu zúčastňovať aj na vzdelávacej činnosti vysokej školy. ...

§ 80a - Ochrana osobných údajov zamestnancov
(1)

Ak vysoká škola využíva na evidenciu dochádzky, kontrolu prístupu do objektov, zvýšenie bezpečnosti ...

(2)

Vysoká škola môže poskytovať iným právnickým osobám a fyzickým osobám, s ktorými má uzavretú dohodu ...

a)
meno a priezvisko vrátane titulov,
b)
dátum narodenia,
c)
názov vysokej školy a názov jej súčasti, na ktorej je zamestnanec zaradený,
d)
dátum skončenia pracovného pomeru s vysokou školou.
(3)

Na informačné účely a na účely prezentácie vedúcich zamestnancov je vysoká škola oprávnená sprístupniť ...

§ 80b - Register zamestnancov vysokých škôl
(1)

Ministerstvo školstva spravuje register zamestnancov vysokých škôl (ďalej len „register zamestnancov"), ...

(2)

Register zamestnancov slúži na evidenciu zamestnancov vysokých škôl, štatistické účely, rozpočtové účely, ...

(3)

Do registra zamestnancov sa zaznamenáva meno, priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia, miesto ...

(4)

Vysoká škola, ktorá má elektronický informačný systém podľa § 80a, ak je to technicky možné, môže v ...

(5)

Údaje v registri zamestnancov môžu spracúvať38a) len osobitne poverení zamestnanci vysokej školy, ministerstva ...

(6)

Údaje v registri zamestnancov v rozsahu meno, priezvisko, tituly, údaje o pracovnom pomere alebo dohode ...

(7)

Na uchovávanie údajov z registra zamestnancov sa vzťahuje osobitný predpis.40a) Osobné údaje podľa odseku ...

(8)

Ak nastala zmena údajov v registri zamestnancov, ministerstvo školstva je oprávnené spracovávať v registri ...

(9)

Ministerstvo školstva zabezpečuje porovnanie údajov zaznamenaných do registra zamestnancov podľa odseku ...

DESIATA ČASŤ

FINANCOVANIE VYSOKÝCH ŠKÔL A SYSTÉM SOCIÁLNEJ PODPORY ŠTUDENTOV

PRVÁ HLAVA
FINANCOVANIE VYSOKÝCH ŠKÔL

§ 88 - Pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy pri financovaní vysokých škôl
(1)

Verejné vysoké školy a štátne vysoké školy sú v rozhodujúcej miere financované zo štátneho rozpočtu ...

a)
verejným vysokým školám prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva alebo iných ministerstiev,
b)
vojenským vysokým školám prostredníctvom kapitoly ministerstva obrany,
c)
policajným vysokým školám prostredníctvom kapitoly ministerstva vnútra,
d)
zdravotníckym vysokým školám prostredníctvom kapitoly ministerstva zdravotníctva.
(2)

Zo štátneho rozpočtu možno poskytnúť dotáciu aj súkromnej vysokej škole. Dotácia zo štátneho rozpočtu ...

§ 88a - Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy
(1)

Vysoká škola sa môže na základe výzvy vyhlásenej ministerstvom školstva podrobiť periodickému hodnoteniu ...

(2)

Vo výzve podľa odseku 1 ministerstvo školstva vymedzí podklady, ktoré má vysoká škola ministerstvu školstva ...

(3)

Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl sa uskutočňuje ...

(4)

V periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl sa ...

(5)

Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl zabezpečuje ...

(6)

Počas uskutočňovania periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti ...

(7)

Výsledkom periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej ...

§ 89 - Financovanie verejných vysokých škôl
(1)

Hlavným zdrojom financovania verejnej vysokej školy sú dotácie zo štátneho rozpočtu podľa osobitného ...

(2)

Ministerstvo školstva poskytuje verejnej vysokej škole dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných ...

(3)

Ministerstvo školstva poskytuje verejnej vysokej škole dotácie na základe zmluvy. Zmluva má formu predpísanú ...

a)
účel, na ktorý sa dotácie poskytujú, a ďalšie podmienky ich použitia,
b)
objem dotácií vrátane objemu ich jednotlivých častí,
c)
čas a spôsob poskytnutia dotácií,
d)
dátum, do ktorého príjemca predloží poskytovateľovi zúčtovanie dotácií.
(4)

Pri určovaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov je rozhodujúci počet študentov, ...

(5)

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť pozostáva z inštitucionálnej formy podpory výskumu ...

(6)

Dotácia na rozvoj vysokej školy sa určuje na základe výberového konania, v ktorého rámci jednotlivé ...

(7)

Dotácia na sociálnu podporu študentov vychádza z nárokov študentov podľa § 96, 96a a 96b a pri nenárokových ...

(8)

Určenie dotácií jednotlivým verejným vysokým školám podľa odsekov 4 až 7 sa uskutočňuje na základe metodiky, ...

(9)

Ministerstvo školstva na svojom webovom sídle zverejňuje dotácie jednotlivým verejným vysokým školám ...

(10)

Zostatok dotácií podľa odseku 2 nevyčerpaný ku koncu kalendárneho roku môže vysoká škola použiť v nasledujúcich ...

(11)

Zostatok časti dotácie na sociálnu podporu študentov pridelenej na pokrytie zákonných nárokov študentov ...

§ 90 - Financovanie štátnych vysokých škôl

Štátne vysoké školy (§ 42) sú financované podľa osobitných predpisov.20)

§ 91 - Financovanie súkromných vysokých škôl
(1)

Súkromná vysoká škola si zabezpečuje finančné prostriedky na svoju vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ...

(2)

Ministerstvo školstva môže po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl (§ 107 ods. 1) a so súhlasom ...

(3)

Ministerstvo školstva poskytuje súkromnej vysokej škole dotáciu na sociálnu podporu študentov. Na časť ...

(4)

Na poskytovanie dotácií podľa odsekov 2 a 3 sa ustanovenia § 89 ods. 3 až 11 vzťahujú rovnako.

DRUHÁ HLAVA
ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM

§ 92 - Školné a poplatky spojené so štúdiom na verejnej vysokej škole
(1)

Základom na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na verejnej vysokej škole je 10 % z priemernej ...

(2)

Základ sa vzťahuje na akademický rok, ktorý začína v danom kalendárnom roku.

(3)

Rektor verejnej vysokej školy určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné; ak ide o študijné ...

(4)

Študent verejnej vysokej školy v dennej forme štúdia je povinný uhradiť ročné školné, ak mu vznikne ...

(5)

Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných ...

(6)

Študent, ktorý študuje študijný program poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, ako je jeho štandardná ...

(7)

V celkovej dobe štúdia podľa odseku 6 sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium ...

(8)

Študent študijného programu v dennej forme štúdia je povinný v každom akademickom roku uhrádzať ročné ...

(9)

Povinnosť študenta uhradiť školné podľa odseku 8 nevznikne, ak

a)
študijný program v dennej forme štúdia sa uskutočňuje aj v jazyku národnostnej menšiny45a) a
b)
súčasťou poslania verejnej vysokej školy podľa § 2 ods. 10 alebo jej fakulty podľa § 27 ods. 1 písm. ...
(10)

Na účely tohto paragrafu sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 považujú ...

(11)

Ak ide o študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, školné a poplatky spojené so štúdiom sa ...

(12)

Verejná vysoká škola môže požadovať od uchádzačov o štúdium poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho ...

(13)

Verejná vysoká škola môže požadovať poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a ...

(14)

Verejná vysoká škola môže požadovať poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického ...

(15)

Verejná vysoká škola môže požadovať poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 67), za vydanie ...

(16)

Verejná vysoká škola zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok ...

(17)

Formu platenia a splatnosť poplatkov určí štatút verejnej vysokej školy.

(18)

Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti ...

(19)

Školné a poplatky spojené so štúdiom sú výnosom vysokej školy.

(20)

Najmenej 20 % výnosov zo školného podľa odsekov 5 a 6 je príjmom štipendijného fondu verejnej vysokej ...

(21)

Na poplatky spojené so štúdiom podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnych poplatkoch.47) ...

(22)

Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná fyzická osoba alebo ...

(23)

Tento paragraf sa vzťahuje rovnako na štátne vysoké školy.

§ 93 - Školné a poplatky spojené so štúdiom na súkromnej vysokej škole
(1)

Školné a poplatky spojené so štúdiom na súkromnej vysokej škole určí súkromná vysoká škola vo svojom ...

(2)

Súkromná vysoká škola zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok ...

TRETIA HLAVA
SYSTÉM SOCIÁLNEJ PODPORY ŠTUDENTOV

§ 94 - Systém sociálnej podpory študentov
(1)

Sociálna podpora študentom sa poskytuje priamou a nepriamou formou.

(2)

Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá.

(3)

Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä tieto služby:

a)
stravovanie a ubytovanie podľa možnosti s poskytnutím príspevku na náklady spojené so stravovaním a ...
b)
finančná podpora a organizačná podpora športových činností, kultúrnych činností a iných záujmových činností ...
(4)

Do systému sociálnej podpory patrí aj poskytovanie zvýhodnených pôžičiek študentom.48)

(5)

Každý študent má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky predpísané ...

(6)

Ak študent využil služby systému sociálnej podpory na iný účel, než na aký sú určené, alebo ak ich využil ...

§ 95 - Štipendiá poskytované vysokou školou

Vysoká škola poskytuje študentom štipendiá

a)

z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,

b)

z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu [§ 16 ods. 7 písm. c)].

§ 96 - Sociálne štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu
(1)

Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa § 53 ods. 3, ktorí ...

(2)

Na sociálne štipendium nemá nárok študent,

a)
ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
b)
ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c)
ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom ...
d)
ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia alebo
e)
ktorý študuje externou formou štúdia.
(3)

Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení štandardnej ...

(4)

Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb. ...

(5)

Príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium, okruh spoločne posudzovaných osôb, hranicu ...

(6)

O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor vysokej školy, ktorej je študent študentom, ...

(7)

Na účely preukazovania nároku podľa odsekov 1 až 5, zisťovania, preverovania a kontroly správneho postupu ...

(8)

Vysoká škola poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho ...

§ 96a - Motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu
(1)

Vysoká škola priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium

a)
v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 na základe analýz a prognóz vývoja trhu ...
b)
za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, ...
(2)

Vysoká škola rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku motivačného štipendia ...

(3)

Štipendium podľa odseku 1 písm. a) sa priznáva najviac päťdesiatim percentám študentov určeného študijného ...

(4)

Vysoká škola upraví postup priznávania a poskytovania motivačného štipendia v štipendijnom poriadku ...

§ 96b - Tehotenské štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu
(1)

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského,49abaa) ...

(2)

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu ...

(3)

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. Vláda môže ustanoviť nariadením inú výšku tehotenského ...

(4)

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej prílohou je lekárske ...

(5)

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo ak to ustanoví štatút vysokej ...

(6)

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

(7)

Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ...

(8)

Vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho ...

(9)

Nárok na tehotenské štipendium zaniká

a)
vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá ...
b)
vznikom nároku na výplatu tehotenského,
c)
skončením tehotenstva alebo
d)
skončením štúdia.
(10)

Študentka oznámi vysokej škole skutočnosť podľa odseku 9 písm. a), b) alebo písm. c) do desiatich pracovných ...

(11)

Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná ...

(12)

Na účely preukazovania nároku podľa odseku 1, zisťovania, preverovania a kontroly správneho postupu ...

§ 97 - Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy
(1)

Vysoká škola priznáva v rámci možností študentom a absolventom, u ktorých od riadneho skončenia štúdia ...

(2)

Podmienky na poskytovanie štipendií uvedených v odseku 1 určuje štipendijný poriadok vysokej školy alebo ...

§ 97a - Podnikové štipendiá
(1)

Vysoká škola môže uzatvoriť s podnikateľom49aba) zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových ...

(2)

Účelom podnikového štipendia je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch alebo motivácia k ...

(3)

Zmluva o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
podmienky poskytovania podnikového štipendia,
c)
pravidlá na určovanie výšky podnikového štipendia,
d)
kritériá výberu študentov, ak podmienky na poskytovanie podnikového štipendia spĺňa viac študentov, ...
e)
lehotu na podávanie žiadostí o poskytnutie podnikového štipendia,
f)
termíny poskytovania podnikového štipendia,
g)
objem finančných prostriedkov na podnikové štipendiá, ktoré sa podnikateľ zaviaže poskytnúť v jednom ...
h)
dôvody, pre ktoré podnikateľ môže predčasne ukončiť poskytovanie podnikového štipendia študentovi,
i)
termíny a spôsob oznámenia údajov o poskytnutých podnikových štipendiách vysokej škole.
(4)

V podmienkach štipendijného programu možno vylúčiť priznanie podnikového štipendia, ak študentovi bolo ...

(5)

Pri poskytnutí podnikového štipendia sa podnikateľ a študent môžu dohodnúť, že podmienkou poskytovania ...

(6)

Priemerná mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v jednom akademickom roku nesmie ...

(7)

Podnikové štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti študenta.

(8)

Splnenie podmienok poskytovania podnikového štipendia vyhodnocujú spoločne vysoká škola a podnikateľ. ...

(9)

Vysoká škola neručí za záväzky podnikateľa pri vyplácaní podnikového štipendia. Nedodržanie záväzkov ...

(10)

Vysoká škola je oprávnená poskytovať podnikateľovi a podnikateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje ...

(11)

Vysoká škola údaje o poskytnutých podnikových štipendiách, ktoré jej oznámi podnikateľ, zapisuje do ...

§ 98 - Zabezpečenie možností stravovania a ubytovania
(1)

Vysoká škola v rámci svojich možností zabezpečí študentom stravovanie a prispieva na náklady spojené ...

(2)

Vysoká škola v rámci svojich možností zabezpečí študentom ubytovanie a prispieva na náklady s ním spojené; ...

(3)

Stravovanie a ubytovanie študentom poskytuje vysoká škola vo vlastných účelových zariadeniach alebo ...

(4)

Vysoká škola dostáva na príspevky na stravovanie a ubytovanie študentov prostriedky zo štátneho rozpočtu ...

§ 99 - Podpora športových činností, kultúrnych činností a iných záujmových činností

Vysoká škola podľa svojich možností utvára podmienky a podporuje športovú činnosť a kultúrnu činnosť ...

§ 100 - Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami
(1)

Vysoká škola vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok ...

(2)

Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje študent

a)
so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b)
s chronickým ochorením,
c)
so zdravotným oslabením,
d)
s psychickým ochorením,
e)
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f)
s poruchami učenia.
(3)

Študent predkladá na účely vyhodnocovania jeho špecifických potrieb a rozsahu podporných služieb najmä ...

a)
lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu ...
b)
vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga.49aa) ...
(4)

Študent podľa odseku 2, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu ...

a)
zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
b)
individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým ...
c)
osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon, ...
d)
individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
e)
odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného ...
(5)

Podrobnosti o minimálnych nárokoch študenta podľa odseku 2 na podporné služby podľa druhu špecifickej ...

(6)

Špecifické potreby študenta podľa odseku 2, ktorému sú poskytované podporné služby, môžu byť prehodnocované, ...

(7)

Na vysokých školách pôsobia

a)
špeciálne pedagogické pracoviská na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami,
b)
koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami (ďalej len „koordinátor“). Koordinátorom môže byť ...
(8)

Špeciálne pedagogické pracoviská na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami plnia úlohu metodických, ...

a)
Univerzite Komenského v Bratislave,
b)
Technickej univerzite v Košiciach.
(9)

Koordinátor najmä

a)
aktívne sa podieľa na identifikovaní uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a študentov so špecifickými ...
b)
vyhodnocuje špecifické potreby uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a študentov so špecifickými ...
c)
zabezpečuje spoluprácu s pracoviskami a účelovými zariadeniami vysokej školy alebo fakulty a so zamestnancami ...
d)
vykonáva poradenstvo pre študentov podľa odseku 2 pri zabezpečovaní podporných služieb a tieto služby ...
e)
každoročne podáva návrh na použitie finančných prostriedkov na podporu štúdia študentov so špecifickými ...
f)
každoročne predkladá vysokej škole správu o podmienkach využívania podporných služieb za vysokú školu; ...
(10)

Podrobnosti o pôsobnosti koordinátora ustanovuje vnútorný predpis vysokej školy.

(11)

Ministerstvo školstva metodicky usmerňuje vysoké školy pri poskytovaní podpory podľa tohto paragrafu. ...

§ 101 - Študentské pôžičky
(1)

Študentom sa poskytujú pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania podľa osobitných predpisov.48)

(2)

Štát utvára podmienky na poskytovanie pôžičiek študentom s dotovaným úrokom a odloženým splácaním.

(3)

Vysoká škola môže svojim študentom poskytovať pôžičky zo štipendijného fondu. Podrobnosti určí štipendijný ...

(4)

Účelom študentských pôžičiek je prispievať na pokrytie nákladov spojených so štúdiom a na uspokojovanie ...

JEDENÁSTA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA

§ 102 - Pôsobnosť vlády a ministerstva školstva
(1)

Vláda

a)
na návrh ministerstva školstva udeľuje a odníma štátny súhlas na pôsobenie súkromnej vysokej školy (§ ...
b)
prerokúva najmä materiály ministerstva školstva uvedené v odseku 2 písm. b), c) a informáciu ministerstva ...
c)
schvaľuje na návrh ministerstva školstva zmenu názvu súkromnej vysokej školy.
(2)

Ministerstvo školstva

a)
utvára podmienky na rozvoj vysokých škôl a vysokoškolského vzdelávania; zodpovedá za aktualizáciu a ...
b)
vypracúva, každoročne aktualizuje a zverejňuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, ...
c)
každoročne vypracúva a zverejňuje výročnú správu o stave vysokého školstva; určuje termín a formu predkladania ...
d)
prerokúva a vyhodnocuje dlhodobé zámery verejných vysokých škôl a dlhodobé zámery súkromných vysokých ...
e)
vypracúva a aktualizuje metodiku na určovanie dotácií zo štátneho rozpočtu20) z kapitoly ministerstva ...
f)
rozhoduje po predchádzajúcom vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl o obmedzení medziročného ...
g)
registruje štatút verejnej vysokej školy a štatút súkromnej vysokej školy,
h)
kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysokého školstva,49a)
i)
kontroluje hospodárenie verejných vysokých škôl podľa § 19 ods. 4; kontroluje hospodárenie súkromných ...
j)
navrhuje vláde udelenie alebo neudelenie štátneho súhlasu podľa § 47 ods. 1 a zmenu názvu súkromnej ...
k)
spravuje register vysokých škôl, register študijných odborov, register študijných programov, centrálny ...
l)
aktualizuje údaje v spravovaných registroch, metodicky usmerňuje osoby zodpovedné za ich aktualizáciu ...
m)
poskytuje údaje o všetkých cudzincoch uvedené v § 73 ods. 3 štátnemu orgánu, ktorý plní úlohy na úseku ...
n)
plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem
1.
konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti,
2.
konania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti,
3.
konania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“,
4.
konania o podaní návrhu na odvolanie profesora,
o)
prijíma opatrenia podľa § 104 a 105,
p)
materiálne a finančne zabezpečuje činnosť orgánov reprezentácie vysokých škôl,
q)
poskytuje vysokým školám uskutočňujúcim učiteľské študijné programy na základe ich objednávky za náklady ...
r)
udeľuje oprávnenie na pôsobenie zahraničných vysokých škôl podľa § 49b,
s)
na žiadosť vysokej školy vydáva stanovisko k žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou ...
t)
poskytuje dotácie podľa § 106,
u)
oznamuje elektronicky na základe dohody podľa osobitného predpisu49c) na účely vykonania ročného zúčtovania ...
v)
zverejňuje na svojom webovom sídle žiadosti o udelenie štátneho súhlasu; osobné údaje sa zverejňujú ...
(3)

Minister školstva

a)
predkladá na základe návrhov vysokých škôl prezidentovi republiky návrhy na vymenovanie profesorov, ...
b)
predkladá na základe návrhu rektora verejnej vysokej školy alebo rektora súkromnej vysokej školy prezidentovi ...
c)
po vzniku verejnej vysokej školy poveruje osobu, ktorá do vymenovania rektora verejnej vysokej školy ...
d)
predkladá orgánom reprezentácie vysokých škôl (§ 107) návrhy a opatrenia podľa § 107 ods. 2.
§ 102a - Register vysokých škôl
(1)

Register vysokých škôl je verejným informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom ...

(2)

Register vysokých škôl slúži na zhromažďovanie a zverejňovanie údajov o vysokej škole a jej súčastiach, ...

(3)

O fyzických osobách podľa odseku 2 sa v registri vysokých škôl spracúvajú údaje v rozsahu meno a priezvisko, ...

(4)

Ak ide o člena akademického senátu, uvádza sa aj súčasť vysokej školy a časť akademickej obce, ktorú ...

(5)

Ak ide o člena vedeckej rady vysokej školy alebo vedeckej rady fakulty, uvádza sa aj oblasť odbornej ...

(6)

Ak ide o člena správnej rady verejnej vysokej školy, uvádza sa aj informácia, či člena správnej rady ...

(7)

Z údajov podľa odseku 3 register vysokých škôl zverejňuje bez obmedzenia údaje v rozsahu meno a priezvisko, ...

(8)

Do registra vysokých škôl zapisuje

a)
ministerstvo školstva názov a sídlo vysokej školy, údaje o rektorovi verejnej vysokej školy, rektorovi ...
b)
príslušné ministerstvo údaje podľa odseku 2 a písmena a) týkajúce sa štátnych vysokých škôl a ich orgánov, ...
c)
príslušná vysoká škola ostatné údaje.
(9)

Za zápis údajov do registra vysokých škôl a za ich aktualizáciu zodpovedá právnická osoba, ktorá údaj ...

(10)

Ministerstvo školstva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o údajoch, ktoré ...

§ 102b - Register konzorcií vysokých škôl
(1)

Register konzorcií vysokých škôl je súčasťou registra vysokých škôl. Register konzorcií vysokých škôl ...

(2)

Do registra konzorcií vysokých škôl sa zapisuje

a)
názov a sídlo konzorcia vysokých škôl,
b)
predmet činnosti konzorcia vysokých škôl,
c)
orgány, prostredníctvom ktorých konzorcium vysokých škôl koná, a osoby, ktoré vykonávajú ich pôsobnosť, ...
d)
názov a sídlo zakladateľov konzorcia vysokých škôl.
(3)

O fyzických osobách sa v registri konzorcií vysokých škôl spracúvajú údaje v rozsahu meno a priezvisko, ...

(4)

Z údajov podľa odseku 3 sa zverejňujú bez obmedzenia údaje v rozsahu meno a priezvisko, akademický titul, ...

(5)

K návrhu na zápis do registra konzorcií vysokých škôl sa prikladá zakladateľská zmluva spolu so stanovami. ...

(6)

Údaje do registra konzorcií vysokých škôl zapisuje ministerstvo školstva.

(7)

Za aktualizáciu údajov v registri konzorcií vysokých škôl zodpovedá príslušné konzorcium vysokých škôl; ...

§ 103 - Registrácia štatútu
(1)

Žiadosť o registráciu štatútu podáva na ministerstvo školstva rektor alebo iný štatutárny orgán vysokej ...

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 prikladá vysoká škola dve listinné vyhotovenia štatútu, ktoré zasiela aj elektronicky ...

(3)

Ak štatút podľa ministerstva školstva odporuje zákonu alebo inému všeobecne záväznému právnemu predpisu, ...

(4)

Ak má štatút formálne nedostatky, ministerstvo školstva ho vráti vysokej škole na dopracovanie a konanie ...

(5)

Vysoká škola môže do 15 dní od doručenia zamietnutia žiadosti podľa odseku 1 požiadať ministra školstva ...

(6)

Štatút nadobúda platnosť odo dňa registrácie a je účinný najskôr odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

(7)

Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na zmeny štatútu a primerane sa vzťahujú aj na registráciu ...

§ 104 - Obmedzenie výkonu pôsobnosti orgánov verejnej vysokej školy
(1)

Ak je niektoré opatrenie verejnej vysokej školy alebo jej súčasti v rozpore so zákonom alebo iným všeobecne ...

(2)

Minister školstva môže po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl (§ 107 ods. 1) a so súhlasom ...

a)
neustanovila niektorý zo svojich orgánov akademickej samosprávy,
b)
má pozastavené alebo odňaté práva udeľovať akademický titul pre všetky študijné programy,
c)
vykazuje vo svojom hospodárení nedostatky ohrozujúce plnenie jej úloh,
d)
jej orgány akademickej samosprávy konajú v rozpore s týmto zákonom.
(3)

Orgány reprezentácie vysokých škôl (§ 107 ods. 1) sú povinné dať svoje vyjadrenie k zisteniam podľa ...

(4)

Ak sa opatrenie podľa odseku 2 týka orgánov fakulty verejnej vysokej školy, prechádza pôsobnosť týchto ...

(5)

Ak nastali skutočnosti uvedené v odseku 2, je povinnosťou ministra školstva najprv upozorniť verejnú ...

(6)

Keď pominú dôvody, pre ktoré bolo rozhodnuté o opatrení podľa odseku 2, ministerstvo školstva prijaté ...

§ 105 - Pôsobnosť vlády a ministerstva školstva vo vzťahu k súkromným vysokým školám
(1)

Vláda na návrh ministerstva školstva udeľuje štátny súhlas na pôsobenie súkromnej vysokej školy a schvaľuje ...

(2)

Ak je niektoré opatrenie súkromnej vysokej školy alebo jej súčasti v rozpore so zákonom alebo iným všeobecne ...

(3)

Vláda môže na návrh ministerstva školstva so súhlasom orgánov reprezentácie vysokých škôl (§ 107 ods. ...

(4)

Orgány reprezentácie vysokých škôl sú povinné dať svoje vyjadrenie podľa odseku 3 do 60 dní odo dňa, ...

(5)

Vláda na návrh ministerstva školstva odoberie štátny súhlas, ak boli v žiadosti uvedené nesprávne údaje, ...

(6)

Odňatím štátneho súhlasu stráca právnická osoba oprávnenie pôsobiť ako vysoká škola. Zároveň sa zrušujú ...

(7)

Je povinnosťou ministerstva školstva najprv upozorniť súkromnú vysokú školu na skutočnosti uvedené v ...

§ 106 - Poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na iné činnosti súvisiace s vysokým školstvom
(1)

Ministerstvo školstva môže poskytnúť dotáciu okrem § 89 a 91 aj na podporu

a)
prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry, ktorú používajú vysoké školy pri napĺňaní svojho poslania, ...
b)
prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie, ...
c)
vzdelávacích projektov zameraných na študentov a zamestnancov vysokých škôl,
d)
projektov, ktorých cieľom je zlepšenie spolupráce vysokých škôl a praxe alebo zlepšenie uplatniteľnosti ...
e)
akademickej mobility.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 nemožno poskytnúť ani použiť na

a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
c)
úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom vymedzeným v zmluve o poskytnutí dotácie.
§ 106a - Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na iné činnosti súvisiace s vysokým ...
(1)

Ministerstvo školstva zverejní na svojom webovom sídle výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie ...

(2)

Výzva obsahuje najmä

a)
oblasti aktivít, v rámci ktorých možno podávať žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 106 (ďalej len ...
b)
dátum ukončenia podávania žiadostí o dotáciu, ktorý je najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy,
c)
výšku finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie,
d)
výberové kritériá a poradie ich dôležitosti,
e)
okruh oprávnených žiadateľov,
f)
výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu,
g)
najvyššiu a najnižšiu výšku dotácie podľa § 106 pre jedného žiadateľa,
h)
časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí o dotáciu a
i)
formulár žiadosti o dotáciu v elektronickej podobe a návrh zmluvy o poskytnutí dotácie podľa § 106.
(3)

Žiadosť o dotáciu obsahuje okrem identifikácie žiadateľa aj

a)
vymedzenie a odôvodnenie konkrétnych aktivít, na ktoré sa dotácia podľa § 106 požaduje, vrátane označenia ...
b)
rozpočet príjmov a výdavkov súvisiaci s finančným zabezpečením činností, na ktoré žiadateľ žiada o poskytnutie ...
c)
výšku požadovanej dotácie podľa § 106,
d)
údaje podľa osobitného predpisu49d) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku alebo k stavbe ...
e)
ciele, ktoré plánuje žiadateľ dosiahnuť, a merateľné ukazovatele s cieľovými hodnotami, podľa ktorých ...
f)
informáciu o ďalších výzvach, grantových schémach a dotačných schémach, v ktorých sa žiadateľ uchádza ...
g)
súhlas žiadateľa so zverejnením poskytnutých údajov,
h)
ďalšie údaje podľa výzvy.
(4)

Prílohami k žiadosti o dotáciu sú okrem náležitostí podľa osobitného predpisu49e) aj

a)
popis hlavného predmetu činnosti žiadateľa a informácie o najvýznamnejších dosiahnutých výsledkoch za ...
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé,
c)
potvrdenie o zabezpečení spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa, ak je spolufinancovanie požadované, ...
d)
potvrdenie vysokých škôl podľa odseku 7 o podpore poskytnutia dotácie podľa § 106, ak je ich podpora ...
(5)

Ak žiadateľ doručí dve a viac žiadostí o dotáciu na základe jednej výzvy, jeho žiadosti o dotáciu ministerstvo ...

(6)

Ak ministerstvo školstva zistí formálne nedostatky v žiadosti o dotáciu alebo v jej prílohách, informuje ...

(7)

Ministerstvo školstva môže podmieniť poskytnutie dotácie podľa § 106 žiadateľovi získaním súhlasného ...

(8)

Ministerstvo školstva môže zrušiť vyhlásenú výzvu. O zrušení výzvy ministerstvo školstva písomne informuje ...

§ 106b - Postup pri poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu na iné činnosti súvisiace s vysokým školstvom
(1)

Žiadosti o dotáciu vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo školstva.

(2)

Komisia má najmenej troch členov, z ktorých najmenej jeden člen je navrhnutý orgánom reprezentácie vysokých ...

a)
žiadateľom alebo byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi.
(3)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o dotáciu nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených ...

(4)

Na žiadosti o dotáciu vyhodnocované len na základe kritérií, pri ktorých možno priradiť bodové hodnotenie ...

(5)

Ministerstvo školstva na svojom webovom sídle zverejňuje

a)
zoznam žiadateľov, ktorým poskytlo dotáciu podľa § 106, a jej výšku,
b)
zoznam žiadateľov, ktorým neposkytlo dotáciu podľa § 106, s uvedením dôvodu jej neposkytnutia,
c)
vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých už poskytnutými dotáciami, ak nimi ministerstvo školstva disponuje, ...
d)
informáciu o tom, kedy ministerstvo školstva rozhodlo o poskytnutí dotácie alebo neposkytnutí dotácie ...
e)
zloženie komisie zriadenej na vyhodnocovanie žiadostí o dotáciu.
(6)

Dotáciu podľa § 106 nemožno poskytnúť, ak žiadosť o dotáciu nespĺňa náležitosti podľa § 106a, je podaná ...

(7)

Na poskytnutie dotácie podľa § 106 nie je právny nárok.

(8)

Ministerstvo školstva oznámi žiadateľovi rozhodnutie o žiadosti o dotáciu písomne. V rozhodnutí o neposkytnutí ...

(9)

Dotácia podľa § 106 sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom ...

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
bankové spojenie a číslo bankového účtu žiadateľa,
c)
výšku schválenej dotácie podľa § 106,
d)
účel, na ktorý sa dotácia podľa § 106 poskytuje,
e)
podmienky a termín použitia dotácie podľa § 106, najmä požiadavku na spolufinancovanie, ciele a merateľné ...
f)
termín zúčtovania dotácie podľa § 106,
g)
termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo bankového účtu ministerstva školstva, na ...
h)
termín poukázania výnosov a číslo účtu ministerstva školstva v Štátnej pokladnici, na ktorý sa tieto ...
i)
podmienky poskytnutia dotácie podľa § 106, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných ...
j)
spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie podľa § 106,
k)
výšku a spôsob preukazovania použitia finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na ...
l)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
m)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
n)
ďalšie údaje, ak to vyplýva z právnych predpisov alebo ak sa tak zmluvné strany dohodnú.
(10)

Príjemca dotácie podľa § 106 je povinný v lehote troch mesiacov od skončenia čerpania dotácie podľa ...

(11)

Ak príjemca dotácie podľa § 106 poruší finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.20) ...

DVANÁSTA ČASŤ

REPREZENTÁCIA VYSOKÝCH ŠKÔL

§ 107 - Reprezentácia vysokých škôl
(1)

Reprezentáciu vysokých škôl tvoria:

a)
Rada vysokých škôl,
b)
Študentská rada vysokých škôl,
c)
Slovenská rektorská konferencia.
(2)

Minister školstva predkladá orgánom uvedeným v odseku 1 na schválenie alebo vyjadrenie návrhy stanovené ...

(3)

Rada vysokých škôl je najvyšším orgánom samosprávy vysokých škôl. Radu vysokých škôl tvoria zástupcovia ...

(4)

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl. Študentská ...

a)
jeden zástupca zvolený študentskou časťou akademického senátu vysokej školy,
b)
ďalší zástupcovia študentskej časti akademickej obce vysokej školy zvolení študentskou časťou akademickej ...
(5)

Slovenská rektorská konferencia je orgán zložený z rektorov vysokých škôl. Koordinuje a podporuje činnosť ...

(6)

Podrobný postup utvorenia orgánov uvedených v odseku 1 a pravidlá ich rokovania určujú ich štatúty.

(7)

Členstvo v orgánoch uvedených v odseku 1 je čestné. Členovia majú nárok na náhradu výdavkov spojených ...

TRINÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIE

§ 108
(1)

Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní50) okrem

a)
rozhodovania o uložení pokuty podľa § 2a,
b)
rozhodovania o udelení oprávnenia podľa § 49a,
c)
rozhodovania o priznaní sociálneho štipendia podľa § 96,
d)
rozhodovania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti podľa § 108f ods. 1,
e)
rozhodovania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti podľa § 108f ods. 2,
f)
rozhodovania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ podľa ...
g)
rozhodovania o podaní návrhu na odvolanie profesora podľa § 108f ods. 4.
(2)

Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomocou,50a) možno poskytnúť len v súlade s týmto zákonom ...

(3)

Na účely § 54a, 68 a 102 sa súkromná vysoká škola so sídlom mimo územia Slovenskej republiky považuje ...

(4)

Verejné vysoké školy sú oprávnené používať štátny znak spôsobom ustanoveným osobitným predpisom50b) ...

(5)

Verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné vysoké školy

a)
sú oprávnené používať na dokladoch o absolvovaní štúdia štátny znak a okrúhlu pečiatku so štátnym znakom ...
b)
používajú na rozhodnutiach vydávaných podľa všeobecného predpisu o správnom konaní okrúhlu pečiatku ...
(6)

Na účely zabezpečovania úloh vysokej školy, najmä rozhodovania v prijímacom konaní, rozhodovania vo ...

(7)

Vysoká škola je na účely prideľovania ubytovania študentovi so špecifickými potrebami oprávnená spracúvať ...

(8)

Vysoká škola je oprávnená zo vzdelávacích činností vyhotovovať zvukový záznam alebo audiovizuálny záznam ...

(9)

Verejná časť štátnej skúšky, verejná časť rigoróznej skúšky a verejná časť obhajoby rigoróznej práce ...

(10)

Zasadnutie akademického senátu vysokej školy, akademického senátu fakulty a správnej rady verejnej vysokej ...

(11)

Na účely prezentácie vysokej školy alebo fakulty je vysoká škola a fakulta oprávnená v časopise, ktorý ...

(12)

Na účely ochrany bezpečnosti osôb a majetku je vysoká škola oprávnená pri riadení prístupu do svojich ...

(13)

Na účely prevádzkovania registrov, ktorých správcom je ministerstvo školstva, môže prevádzkovateľ príslušného ...

§ 108a - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
(1)

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom ...

(2)

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti slúži najmä na zabezpečenie štatistického zisťovania, ...

(3)

V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznačne identifikujú ...

a)
rok narodenia,
b)
pseudonym,
c)
akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť,
d)
súčasť vysokej školy, na ktorej je autor zaradený; ak ide o zamestnanca, ktorý je zaradený na fakulte, ...
e)
týždenný pracovný čas, ak ide o zamestnanca,
f)
dátum vzniku pracovného pomeru a dátum skončenia pracovného pomeru, ak ide o zamestnanca,
g)
forma štúdia, ak ide o študenta,
h)
identifikačné číslo v knižnično-informačnom systéme vysokej školy,
i)
identifikačné číslo v medzinárodných knižnično-informačných databázach,
j)
identifikačné číslo z registra zamestnancov a z centrálneho registra študentov.
(4)

Vysoká škola zodpovedá za zaznamenávanie údajov do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, ...

(5)

Vysoká škola zaznamenáva údaje do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti za predchádzajúci ...

(6)

Údaje v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a správnosť zaradenia výstupu publikačnej ...

(7)

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti prevádzkuje a údaje, ktoré obsahuje centrálny register ...

(8)

Na účely evidencie a kategorizácie výstupov publikačnej činnosti ministerstvo školstva vedie a každoročne ...

a)
zoznam zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie, a
b)
metodiku evidencie publikačnej činnosti.
(9)

Ministerstvo školstva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o kategóriách ...

§ 108b - Centrálny register evidencie umeleckej činnosti
(1)

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom ...

a)
zamestnancov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl, ktorí zabezpečujú ...
b)
študentov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl zapísaných na študijný ...
(2)

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti slúži najmä na zabezpečenie štatistického zisťovania, ...

(3)

V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznačne identifikujú ...

a)
rok narodenia,
b)
pseudonym,
c)
akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť,
d)
súčasť vysokej školy, na ktorej je autor zaradený; ak ide o zamestnanca, ktorý je zaradený na fakulte, ...
e)
týždenný pracovný čas, ak ide o zamestnanca,
f)
dátum vzniku pracovného pomeru a dátum skončenia pracovného pomeru, ak ide o zamestnanca,
g)
forma štúdia, ak ide o študenta,
h)
zameranie umeleckej činnosti,
i)
názov študijného programu, v ktorom autor zabezpečuje výučbu, ak ide o zamestnanca vysokej školy, alebo ...
j)
identifikačné číslo z registra zamestnancov a identifikačné číslo z centrálneho registra študentov.
(4)

Vysoká škola zodpovedá za zaznamenávanie údajov do centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti, ...

(5)

Vysoká škola zaznamenáva údaje do centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti za predchádzajúci ...

(6)

Údaje v centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti a správnosť zaradenia výstupu umeleckej činnosti, ...

(7)

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti prevádzkuje a údaje, ktoré obsahuje centrálny register ...

(8)

Na účely evidencie a kategorizácie výstupov umeleckej činnosti ministerstvo školstva vedie a každoročne ...

a)
zoznam podujatí a inštitúcií za každú umeleckú oblasť, ktoré sa na tieto účely považujú za renomované, ...
b)
metodiku evidencie umeleckej činnosti.
(9)

Ministerstvo školstva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o kategóriách ...

§ 108c
(1)

Prevádzkovateľ príslušného registra overuje z formálneho hľadiska a obsahového hľadiska správnosť kategórie ...

(2)

Ak výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej činnosti nie je zaradený v správnej kategórii ...

(3)

Ak výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej činnosti nie je na základe vyjadrenia hodnotiteľského ...

(4)

Vysoká škola má právo prostredníctvom svojej akademickej knižnice podať prevádzkovateľovi príslušného ...

(5)

Proti vyjadreniu hodnotiteľského orgánu k námietkam podľa odseku 4 nie je možné podať opravný prostriedok. ...

(6)

Prevádzkovateľ príslušného registra vykoná zmenu kategórie evidencie výstupu publikačnej činnosti alebo ...

a)
vysoká škola nedoručí prevádzkovateľovi príslušného registra námietky k návrhu na zmenu kategórie evidencie ...
b)
hodnotiteľský orgán nevyhovie námietkam vysokej školy podľa odseku 4.
§ 108d
(1)

Na účely hodnotenia výskumných projektov a umeleckých projektov v rámci vnútorného grantového systému ...

a)
meno,
b)
priezvisko,
c)
rodné priezvisko,
d)
akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedeckú hodnosť a rok ich udelenia, ...
e)
pohlavie,
f)
dátum narodenia,
g)
názov odboru vedy a techniky a jeho číselný kód,50c) v ktorom uskutočňuje výskum a vývoj,
h)
telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,
i)
názov a adresu pracoviska,
j)
pracovné zaradenie alebo funkciu.
(2)

Na účely súvisiace s hodnotením výskumných projektov a umeleckých projektov v rámci vnútorného grantového ...

(3)

Údaje podľa odseku 1 písm. a), b), c), d), g), i) a j) sa sprístupňujú bez obmedzenia spôsobom umožňujúcim ...

§ 108e - Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)

Funkčné obdobie členov akademického senátu vysokej školy, členov akademického senátu fakulty, členov ...

(2)

V čase krízovej situácie možno vzdelávacie činnosti uskutočňované prezenčnou metódou uskutočňovať dištančnou ...

(3)

V čase krízovej situácie, najmä ak sa v súlade s osobitným predpisom50d) zmení organizácia školského ...

(4)

Ak z dôvodu krízovej situácie nemohol študent riadne skončiť štúdium v lehote podľa § 65 ods. 2, rektor ...

(5)

V čase krízovej situácie možno vykonať štátnu skúšku, rigoróznu skúšku, obhajobu rigoróznej práce, obhajobu ...

(6)

V čase krízovej situácie sa verejná časť štátnej skúšky, verejná časť rigoróznej skúšky a verejná časť ...

(7)

Pracovný pomer vysokoškolského učiteľa uzatvorený na dobu určitú, ktorého dohodnutá doba uplynie v čase ...

Vyhlásenie neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, vyhlásenie neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti, odňatie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu, návrh na odvolanie profesora a vzdanie sa akademického titulu

§ 108f
(1)

Rektor rozhodne o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak

a)
absolvent príslušného študijného programu bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a spáchaním ...
b)
záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval absolvent,
c)
absolvent neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby, a týmto konaním získal ...
d)
absolvent v dôsledku rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti v študijnom programe ...
(2)

Rektor rozhodne o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti, ak

a)
osoba, ktorej bol udelený akademický titul v rigoróznom konaní, bola právoplatne odsúdená za úmyselný ...
b)
rigoróznu prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracovala osoba, ktorej bol udelený akademický titul ...
c)
osoba, ktorej bol udelený akademický titul v rigoróznom konaní, neoprávnene použila predmet ochrany ...
d)
osoba, ktorej bol udelený akademický titul v rigoróznom konaní, v dôsledku rozhodnutia o neplatnosti ...
(3)

Rektor odníme vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, ak

a)
osoba, ktorej bol udelený vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, bola ...
b)
habilitačnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracovala osoba, ktorej bol udelený vedecko-pedagogický ...
c)
osoba, ktorej bol udelený vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, neoprávnene ...
d)
osoba, ktorej bol udelený vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, v dôsledku ...
e)
kritériá na získanie titulu docent pri habilitačnom konaní neboli splnené.
(4)

Rektor rozhodne o podaní návrhu na odvolanie profesora, ak

a)
osoba, ktorá bola vymenovaná za profesora, bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin a spáchaním ...
b)
osoba, ktorá bola vymenovaná za profesora, neoprávnene použila predmet ochrany duševného vlastníctva ...
c)
osoba, ktorá bola vymenovaná za profesora, v dôsledku odňatia alebo vzdania sa vedecko-pedagogického ...
d)
kritériá na získanie titulu profesor pri inauguračnom konaní neboli splnené.
(5)

Odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 sa dotknutá osoba považuje za osobu, ...

(6)

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 2 dotknutá osoba stráca príslušný akademický ...

(7)

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3 sa dekrét o udelení príslušného vedecko-pedagogického ...

(8)

Súd na žiadosť vysokej školy alebo na žiadosť ministerstva školstva zašle bezodkladne vysokej škole ...

(9)

Osobe, voči ktorej bolo právoplatne rozhodnuté podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3, sa školné, poplatky ...

(10)

Vysoká škola vedie evidenciu právoplatných rozhodnutí podľa odsekov 1 až 4, z ktorej možno sprístupniť ...

a)
meno a priezvisko dotknutej osoby,
b)
príslušný akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul,
c)
študijný odbor a
d)
dátum právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 až 4.
§ 108g
(1)

Na rozhodovanie podľa § 108f je príslušný rektor vysokej školy, ktorá udelila dotknutej osobe akademický ...

(2)

Z rozhodovania je vylúčený rektor, o ktorého nezaujatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho pomer ...

(3)

Účastník konania o odňatí titulu alebo jeho zástupca oznámi akademickému senátu vysokej školy skutočnosti ...

(4)

O tom, či je rektor vylúčený, rozhoduje akademický senát príslušnej vysokej školy, ktorý zároveň určí ...

(5)

Účastníkom konania o odňatí titulu je

a)
absolvent,
b)
osoba, ktorej bol udelený akademický titul v rigoróznom konaní,
c)
osoba, ktorej bol udelený vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, alebo
d)
osoba, ktorá bola vymenovaná za profesora.
(6)

Rektor začne konanie o odňatí titulu na základe

a)
vlastného podnetu,
b)
odôvodneného návrhu
1.
akademického senátu vysokej školy, na ktorej sa uskutočnilo príslušné štúdium, rigorózne konanie, habilitačné ...
2.
akademického senátu fakulty, na ktorej sa uskutočnilo príslušné štúdium, rigorózne konanie, habilitačné ...
3.
vedeckej rady, umeleckej rady alebo vedeckej a umeleckej rady vysokej školy, na ktorej sa uskutočnilo ...
4.
vedeckej rady, umeleckej rady alebo vedeckej a umeleckej rady fakulty, na ktorej sa uskutočnilo príslušné ...
5.
dekana fakulty, na ktorej sa uskutočnilo príslušné štúdium, rigorózne konanie, habilitačné konanie alebo ...
c)
odôvodneného návrhu ministerstva školstva,
d)
právoplatného rozhodnutia o
1.
neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti v príslušnom študijnom programe, ak jeho riadne skončenie ...
2.
odňatí vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“, ak ide o rozhodovanie o podaní ...
e)
vzdania sa
1.
akademického titulu, ak je riadne skončenie príslušného študijného programu podmienkou na prijatie na ...
2.
vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“, ak ide o rozhodovanie o podaní ...
(7)

Konanie o odňatí titulu možno začať najneskôr

a)
jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa § 108f ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ...
b)
päť rokov odo dňa riadneho skončenia štúdia, vykonania rigoróznej skúšky, udelenia vedecko-pedagogického ...
(8)

Rektorovi podáva stanovisko k odňatiu titulu komisia, ktorej členov vymenúva a odvoláva rektor. Členmi ...

a)
štyria vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pedagogicky a vedecky ...
b)
dve osoby s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktoré nie sú zamestnancami ...
c)
jeden študent príslušnej vysokej školy navrhnutý študentskou časťou akademického senátu príslušnej vysokej ...
(9)

Podrobnosti o činnosti komisie upraví vnútorný predpis vysokej školy. Zasadnutie komisie je verejné ...

(10)

Rektor rozhodne do 150 dní odo dňa začatia konania o odňatí titulu. Komisia podá rektorovi stanovisko ...

(11)

Ak rektor zistí, že nie sú dôvody na rozhodnutie podľa § 108f, konanie o odňatí titulu zastaví.

(12)

Proti rozhodnutiu podľa § 108f alebo odseku 11 má účastník konania alebo navrhovateľ podľa odseku 6 ...

a)
dvoch členov vymenúva a odvoláva Slovenská rektorská konferencia, jedného z nich zároveň vymenúva za ...
b)
dvoch členov vymenúva a odvoláva Rada vysokých škôl,
c)
dvoch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl a
d)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister školstva.
(13)

Členstvo v odvolacej komisii nie je zlučiteľné s členstvom v komisii podľa odseku 8.

(14)

Predseda odvolacej komisie podpisuje rozhodnutia odvolacej komisie, zastupuje ju navonok a zodpovedá ...

(15)

Odvolacia komisia o odvolaní rozhodne do 60 dní od doručenia odvolania.

(16)

Ak člen odvolacej komisie nesúhlasí s rozhodnutím odvolacej komisie alebo s jeho odôvodnením, môže vypracovať ...

(17)

Účinky predchádzajúcich úkonov uskutočnených osobou, ktorej sa rozhodnutie podľa § 108f ods. 1, 2 alebo ...

§ 108h
(1)

Fyzická osoba sa môže neodvolateľne vzdať akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického ...

(2)

Dňom doručenia písomného oznámenia dotknutá osoba stráca príslušný titul. Na písomné oznámenie bez úradne ...

(3)

Ak sa fyzická osoba vzdá akademického titulu udeľovaného po absolvovaní študijného programu, platí, ...

(4)

Ak sa fyzická osoba vzdá akademického titulu udeľovaného v rigoróznom konaní, dňom doručenia písomného ...

(5)

Ak sa fyzická osoba vzdá vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“, ...

(6)

Ak sa fyzická osoba vzdá vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“, ...

(7)

Účinky predchádzajúcich úkonov uskutočnených osobou, ktorá sa vzdala príslušného titulu, zostávajú zachované ...

§ 108i
(1)

Osoba, o ktorej bolo rozhodnuté podľa § 108f ods. 1, 2 alebo ods. 3, je povinná vrátiť alebo zabezpečiť ...

(2)

Ak ide o vzdanie sa akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu, ...

(3)

Vysoká škola vyznačí na vrátenom doklade jeho neplatnosť.

(4)

Ak ide o vzdanie sa akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu ...

§ 108j
(1)

Priestupku sa dopustí osoba, ktorá nesplní povinnosť vrátiť doklad podľa § 108i ods. 1.

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 5 000 eur.

(3)

Priestupky prejednáva a rozhoduje o nich ministerstvo školstva z vlastného podnetu alebo na podnet príslušnej ...

(4)

Pokuty podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu. Správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií je ...

§ 108k

Ak ide o štátnu vysokú školu, úlohy ministerstva školstva podľa § 108f až 108i plní príslušné ministerstvo. ...

DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 109 - Transformácia študijných odborov
(1)

Vysoké školy môžu od akademického roka 2005/2006 prijímať študentov len na štúdium študijných programov ...

(2)

Ak ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona má vysoká škola študentov v študijnom odbore, v ktorom ...

(3)

Práva konať štátne skúšky v študijných odboroch bakalárskeho štúdia priznané podľa doterajších predpisov ...

(4)

Práva konať štátne skúšky v študijných odboroch magisterského a inžinierskeho štúdia, rigorózne skúšky ...

(5)

Práva konať štátne skúšky v študijných odboroch doktorského štúdia priznané podľa doterajších predpisov ...

(6)

Práva konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác a udeľovať vedecko-akademické ...

(7)

Od 1. januára 2005 zaniká právo vysokých škôl a fakúlt uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na ...

(8)

§ 83 ods. 11 sa vzťahuje aj na práva uvedené v odsekoch 3 až 6.

§ 109a
(1)

Vysoké školy, ktoré poskytujú vysokoškolské doktorské vzdelávanie v študijnom odbore stomatológia, prispôsobia ...

(2)

Vysoké školy, ktoré poskytujú vysokoškolské magisterské vzdelávanie v študijnom odbore farmácia, prispôsobia ...

(3)

Vysoké školy, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo a v študijnom ...

(4)

Vysoké školy, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore pôrodná asistencia, prispôsobia ...

(5)

Povinnosť prispôsobiť študijné programy podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje na všetky formy štúdia s tým, ...

§ 110 - Tituly a stupne vysokoškolského vzdelania
(1)

Absolventi bakalárskeho štúdia, ktorým bol podľa doterajších predpisov priznaný titul „bakalár" sú oprávnení ...

(2)

Vzdelanie absolventov magisterského štúdia, inžinierskeho štúdia a doktorského štúdia podľa doterajších ...

(3)

Absolventi vedeckej prípravy, ktorým bola podľa predchádzajúcich predpisov51) udelená vedecká hodnosť ...

(4)

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a ostatné tituly absolventov vysokých škôl priznané podľa ...

(5)

Akademické tituly „magister" (v skratke „Mgr."), „magister umenia" (v skratke „Mgr. art."), „inžinier" ...

§ 111 - Transformácia existujúcich vysokých škôl
(1)

Od 1. apríla 2002 sa stávajú verejnými vysokými školami vysoké školy uvedené v prílohe č. 1, štátnymi ...

(2)

Vysoké školy uvedené v odseku 1 predložia do 1. októbra 2002 na registráciu vnútorné predpisy upravené ...

(3)

Platnosť vymenovania alebo voľby akademických funkcionárov a akademických orgánov a ich funkčné obdobie ...

(4)

Funkčné obdobia rektorov a dekanov ustanovených podľa doterajších predpisov sa na účely tohto zákona ...

(5)

Práva a záväzky fakúlt, ktoré sú k 1. aprílu 2002 súčasťou vysokých škôl uvedených v prílohe č. 1, prechádzajú ...

(6)

Študenti študujúci na vysokých školách uvedených v prílohách č. 1 až 3 sú k 1. aprílu 2002 študentmi ...

(7)

Vysoké školy, ktoré vzniknú z doterajších vysokých škôl k 1. aprílu 2002, preberajú všetky pracovnoprávne ...

(8)

V súvislosti s transformáciou súčasných študijných odborov na študijné programy si verejné vysoké školy ...

(9)

V období do nadobudnutia účinnosti nového štatútu verejnej vysokej školy majú orgány akademickej samosprávy ...

a)
uzatvárať, meniť a zrušovať pracovnoprávne vzťahy zamestnancov verejnej vysokej školy zaradených na ...
b)
vykonávať podnikateľskú činnosť (§ 18); v tomto období môže fakulta uzavrieť v rámci podnikateľskej ...
c)
spolupracovať s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami, a to aj so zahraničnými, ...
d)
určovať počet prijímaných uchádzačov o štúdium,
e)
určovať počet a štruktúru pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte v rozsahu pracovných miest ...
§ 112 - Prechod majetku
(1)

Do 1. januára 2003 môže verejná vysoká škola spravovať majetok štátu. Na nakladanie s týmto majetkom ...

(2)

Majetok štátu, ktorý je k 1. januáru 2003 v správe verejnej vysokej školy, okrem majetku podľa § 38 ...

§ 113 - Ostatné prechodné ustanovenia
(1)

Vymenovanie členov, predsedu a podpredsedu Akreditačnej komisie podľa § 81 sa uskutoční do 31. mája ...

(2)

Akreditačná komisia vypracuje a zverejní plán komplexných akreditácií vysokých škôl podľa § 84 ods. ...

(3)

Platnosť ustanovenia osobitného predpisu54) o vedení účtu osobitného financovania vysokej školy sa predlžuje ...

(4)

Nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie sa bude na občanov ...

§ 113a - Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2007
(1)

Verejné vysoké školy a štátne vysoké školy zosúladia svoje vnútorné predpisy s týmto zákonom a predložia ...

(2)

Súkromné vysoké školy ustanovia orgány akademickej samosprávy podľa § 47a do 31. augusta 2008. Do ustanovenia ...

(3)

Konanie o udelení štátneho súhlasu podľa § 47, ktoré sa začalo pred 1. septembrom 2007, sa dokončí podľa ...

(4)

Akreditačná komisia požiada o stanovisko ministerstvo zdravotníctva podľa § 83 ods. 13 pred vyjadrením ...

(5)

Vysoké školy zosúladia poskytovanie študijných programov v dennej forme štúdia s § 60 ods. 2 najneskôr ...

(6)

Pracovnoprávne vzťahy uzatvorené na funkciu hosťujúceho docenta pred 1. septembrom 2007 zostávajú v ...

(7)

Ak občan študoval v tom istom stupni vysokoškolského štúdia súbežne vo viacerých študijných programoch ...

(8)

Na účely tohto zákona sa bakalársky druh štúdia podľa predchádzajúcich predpisov považuje za štúdium ...

(9)

Ustanovenia § 92 ods. 3 až 8 sa nevzťahujú na študentov prijatých na štúdium pred 1. septembrom 2007, ...

(10)

Študent podľa odseku 9 je povinný uhradiť verejnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole určené ...

(11)

Ak povinnosť uhradiť školné vznikne študentovi podľa odseku 9 počas akademického roka, uhradí adekvátnu ...

(12)

Ustanovenia odseku 10 sa nevzťahujú na študentov doktorandských študijných programov v dennej forme ...

(13)

O žiadostiach štátnych vysokých škôl podľa § 83, ktoré boli Akreditačnej komisii doručené pred účinnosťou ...

(14)

Ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a ministerstvo zdravotníctva doručia ministerstvu do 31. decembra ...

(15)

Začlenenie vysokých škôl podľa tohto zákona sa vykoná na základe komplexnej akreditácie činností vysokej ...

§ 113aa

Požiadavka jednoročnej odbornej zdravotníckej praxe podľa § 57 ods. 7 sa nevzťahuje na študentov, ktorí ...

§ 113ab - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2010
(1)

Vysoké školy doručia Akreditačnej komisii hodnotiacu správu podľa § 87a ods. 2 najneskôr do 31. augusta ...

(2)

Majetok štátu v správe ministerstva uvedený v prílohe č. 5 časti A prechádza od 1. januára 2010 do majetku ...

(3)

Majetok štátu v správe Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice uvedený v prílohe č. 5 časti B prechádza ...

§ 113ac - Prechodné ustanovenie účinné od 1. októbra 2010

Vysoké školy zosúladia svoje vnútorné predpisy s týmto zákonom a do 30. novembra 2010 predložia vnútorné ...

§ 113aca - Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. mája 2011

Študent verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy, ktorý bol prijatý na bezplatný študijný ...

§ 113ad - Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. septembra 2011

Na záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu, ktorá má byť uchovávaná v centrálnom registri ...

§ 113ae - Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2012

Právnické osoby, ktorým bol udelený štátny súhlas na pôsobenie ako súkromná vysoká škola, zosúladia ...

§ 113af - Prechodné ustanovenie k právnym úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných študijných programov ...

(2)

Prijímacie konanie na štúdium, ktoré sa má začať od začiatku akademického roka 2013/2014, sa dokončí ...

(3)

Vysoká škola môže od akademického roka začínajúceho po skončení najbližšej komplexnej akreditácie činností ...

(4)

Na účely § 56 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa za každý akademický rok štúdia podľa predpisov ...

(5)

Výška ročného školného na študijné programy na akademický rok 2013/2014 sa určí podľa predpisu účinného ...

(6)

Povinnosť uhradiť ročné školné na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách podľa predpisu ...

(7)

Konania o žiadostiach o registráciu vnútorných predpisov začaté pred 1. januárom 2013 sa dokončia podľa ...

(8)

Akreditačná komisia upraví plán komplexných akreditácií vypracovaný pred 1. januárom 2013, ak kritériá ...

(9)

Vysoká škola v rámci najbližšej komplexnej akreditácie jej činností nepredkladá žiadosť podľa § 83 ods. ...

(10)

Ak vysoká škola mala študijný program akreditovaný na základe žiadosti podľa § 83 ods. 1 podanej do ...

(11)

Pozastavenie zodpovedajúceho práva podľa odsekov 9 a 10 ministerstvo len vyznačí v registri študijných ...

(12)

Vysoká škola je povinná študijný program podľa odsekov 9 a 10 zrušiť po skončení komplexnej akreditácie ...

(13)

Ustanovenia odsekov 9 až 12 sa nevzťahujú na doktorandské študijné programy, ak sú uskutočňované v súlade ...

(14)

Doktorandský druh štúdia podľa doterajších predpisov sa považuje za štúdium študijného programu tretieho ...

(15)

Ustanovenia § 53 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa nevzťahujú na absolventov Vysokej školy ...

(16)

Vysoké školy zosúladia do 31. augusta 2013 svoje vnútorné predpisy s predpisom účinným od 1. januára ...

§ 113ag - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014

Majetok štátu v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach uvedený v prílohe č. ...

§ 113ah - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2018
(1)

Začlenenie vysokých škôl medzi univerzitné vysoké školy, začlenenie vysokých škôl medzi odborné vysoké ...

(2)

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov zapísaných v registri študijných programov k 31. októbru ...

(3)

Do nadobudnutia účinnosti štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie je kvalifikačným ...

a)
docenta vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“,
b)
profesora vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“.
(4)

Konania podľa § 83 ods. 18 v znení účinnom do 31. októbra 2018 začaté a právoplatne neukončené do 31. ...

(5)

Ministerstvo školstva do 30. apríla 2019 zverejní najmenej na 30 dní na svojom webovom sídle návrh dočasných ...

(6)

Na účely podľa § 89 sa do zverejnenia prvého vyhodnotenia periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, ...

(7)

Vysoká škola zasiela údaje do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti za rok 2018 do 31. ...

§ 113ai - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019
(1)

Ak ide o webové sídlo verejnej vysokej školy, ktoré bolo uverejnené pred 1. májom 2019, štandardy pre ...

(2)

Verejná vysoká škola je povinná dodržiavať štandardy pre prístupnosť mobilných aplikácií podľa osobitného ...

§ 113aj - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

Ak funkčné obdobie členov akademického senátu vysokej školy, členov akademického senátu fakulty, členov ...

(2)

Ak funkčné obdobie členov akademického senátu vysokej školy, členov akademického senátu fakulty, členov ...

§ 113ak - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)

Konanie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti nemožno začať voči osobe, ktorá získala vysokoškolské ...

(2)

Konanie o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti nemožno začať voči osobe, ktorej bol príslušný ...

(3)

Konanie o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ nemožno začať ...

(4)

Konanie o podanie návrhu na odvolanie profesora nemožno začať voči osobe, ktorá bola vymenovaná za profesora ...

TRETIA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 113b

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 114 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 ...

2.

Nariadenie vlády Česko-slovenskej federatívnej republiky č. 282/1990 Zb. o zmene v organizácii vysokých ...

3.

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 349/1990 Zb. o zmenách v organizácii ...

4.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády ...

5.

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 141/1991 Zb. o nostrifikácii ...

6.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 131/1997 Z. z. o doktorandskom štúdiu.

7.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 7/1998 Z. z. o rigoróznych skúškach a obhajobách ...

8.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 227/1998 Z. z. o príspevku na úhradu nákladov ...

9.

Úprava Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 11. augusta 1982 č. 5836/1982 - 31 o študentských ...

10.

Úprava Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 11. augusta 1982 č. 5463/1982 - 31 o zriaďovaní, ...

§ 114a - Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2013

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom ...

§ 114a

Zrušujú sa:

1.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 204/2002 Z. z. o poskytovaní štipendia doktorandom ...

2.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 453/2005 Z. z. o rozsahu a ďalších podrobnostiach ...

3.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 358/2006 Z. z., ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva ...

§ 114b

Zrušujú sa:

1.

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 357/1991 Zb. o finančnom a ...

2.

Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých ...

§ 114c - Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní ...

§ 114d - Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2018

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 okrem čl. III bodov 5 a 7, čl. IV bodu 2, ktoré nadobúdajú ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 131/2002 Z. z.

  ZOZNAM VEREJNÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL

  Univerzita Komenského v Bratislave

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  Prešovská univerzita v Prešove

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

  Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  Trnavská univerzita v Trnave

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

  Technická univerzita v Košiciach

  Žilinská univerzita v Žiline

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

  Ekonomická univerzita v Bratislave

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

  Technická univerzita vo Zvolene

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave

  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Univerzita J. Selyeho

  Príloha č. 2 k zákonu č. 131/2002 Z. z.

  ZOZNAM ŠTÁTNYCH VYSOKÝCH ŠKÔL

  Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

  Príloha č. 3 k zákonu č. 131/2002 Z. z.

  ZOZNAM SÚKROMNÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL

  Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

  Príloha č. 4 k zákonu č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 496/2009 Z. z.

  A.

  ZOZNAM MAJETKU ŠTÁTU V SPRÁVE MINISTERSTVA, KTORÝ PRECHÁDZA OD 1. JANUÁRA 2010 DO MAJETKU SLOVENSKEJ ...

  1.

  budova v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto, so súpisným číslom stavby 2741 na parcele č. 10348/1, ...

  2.

  pozemky v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe ...

  a)

  parcela č. 7987 s výmerou 564 m2, záhrada,

  b)

  parcela č. 7989 s výmerou 508 m2, dom a dvor,

  c)

  parcela č. 7990 s výmerou 753 m2, dom dvor čp. V – 774, zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 9435, k. ...

  d)

  parcela č. 10348/1 s výmerou 923 m2, zastavané plochy a nádvoria,

  e)

  parcela č. 10348/2 s výmerou 1 083 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 5010.

  B.

  ZOZNAM MAJETKU ŠTÁTU V SPRÁVE FAKULTNEJ NEMOCNICE L. PASTEURA KOŠICE, KTORÝ PRECHÁDZA OD 1. JANUÁRA ...

  1.

  budova v katastrálnom území Terasa, okres Košice II, obec Košice-Západ, so súpisným číslom 2262, vo ...

  2.

  pozemok v katastrálnom území Terasa, okres Košice II, obec Košice-Západ, vo vlastníctve Slovenskej republiky, ...

  C.

  ZOZNAM MAJETKU ŠTÁTU V SPRÁVE ŠTÁTNEHO VETERINÁRNEHO A POTRAVINOVÉHO ÚSTAVU V KOŠICIACH, KTORÝ PRECHÁDZA ...

  pozemok v katastrálnom území Severné mesto, obec Košice-Sever, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad § 39 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 2)  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o ...
 • 3)  § 7 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 ...
 • 3a)  § 2 zákona č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ...
 • 3aa)  § 7 ods. 12 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 133/2010 Z. z.
 • 3aa)  § 20f Občianskeho zákonníka.
 • 4)  Čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky.
 • 5)  Zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení ...
 • 5a)  § 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5aa)  § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene ...
 • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení ...
 • 7)  § 28 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 829 až 841 Občianskeho zákonníka.
 • 9)  § 2 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 10)  Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...
 • 11)  § 663 až 684 a § 720 až 723 Občianskeho zákonníka.
 • 12)  § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.
 • 13)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, nariadenie Komisie ...
 • 15)  § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
 • 16)  Zákon č. 431/2002 Z. z.
 • 18)  Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona ...
 • 19)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 20)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 20a)  § 4 a § 21 až 32 zákona č. 269/2018 Z. z.
 • 20b)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 • 20c)  § 24 ods. 1 písm. b) a § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej ...
 • 21)  Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej ...
 • 22)  § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22a)  § 91 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 23)  § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...
 • 24)  § 50 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v ...
 • 26)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 136 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
 • 28)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 28a)  § 7 ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
 • 28aa)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 28b)  § 33 až 35 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií ...
 • 29)  § 22 až 26 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 29a)  Zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29aa)  § 83 a § 85 písm. a) zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 30)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 31)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Zákon č. 73/1998 v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
 • 33c)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 34a)  Napríklad § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady ...
 • 35)  Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 35aa)  § 65 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 • 35ab)  § 16 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
 • 36a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 37)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 38)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 38a)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 38aa)  § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 38b)  § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
 • 38c)  § 18 ods. 2 písm. a), § 19 ods. 1, § 65 až 74 a § 76 zákona č. 185/2015 Z. z.
 • 38d)  § 19 zákona č. 185/2015 Z. z.
 • 38e)  § 61 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z.
 • 38f)  § 60 ods. 3 zákona č. 185/2015 Z. z.
 • 38g)  § 8a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších ...
 • 39)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 40)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40a)  Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 40b)  Napríklad zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania.
 • 40c)  Napríklad § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, § 4 ods. 3 zákona č. 600/2003 ...
 • 40ca)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 40cb)  § 10 ods. 3 písm. h) a ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...
 • 40cc)  § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny ...
 • 40d)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 40e)  § 85 ods. 8 Zákonníka práce.
 • 41)  § 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z. z.
 • 42)  Zákon č. 311/2001 Z. z.
 • 43)  § 18 ods. 7 zákona č. 132/2002 Z. z. o vede a technike.
 • 44)  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z.
 • 45)  § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z.
 • 45a)  § 1 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 ...
 • 45b)  § 7 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 47)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 48)  Zákon č. 396/2012 Z. z.
 • 49)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 49a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 49aa)  § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 133/2010 Z. z.§ 19 zákona č. 317/2009 Z. z. ...
 • 49ab)  § 12 písm. aa) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 49aba)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 49abaa)  § 47a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 426/2020 Z. z.
 • 49b)  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...
 • 49ba)  § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49c)  § 29b ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49d)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 49e)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49f)  Napríklad zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 50)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 50a)  Čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
 • 50b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...
 • 50c)  § 6 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 40/2011 Z. z.
 • 50d)  § 150 ods. 8 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 56/2020 Z. z.
 • 50e)  Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 50f)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 53/1964 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 ...
 • 52)  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 55/1981 Zb. o umeleckej ašpirantúre. ...
 • 53)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 54)  § 15 zákona č. 472/2000 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2001.
Načítavam znenie...
MENU
Hore