Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 124/2006 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 09.03.2006
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUD426DS24EUPP16ČL8

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 124/2006 účinný od 01.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 124/2006 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 310/2021

Legislatívny proces k zákonu 310/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...

§ 2 - Pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej ...

(2)

Povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom sa v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ...

a)
ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre ...
b)
fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom1) a nie je zamestnávateľom, a na jeho príbuzných v priamom rade, ...
c)
organizátora dobrovoľníckych všeobecne prospešných aktivít a na fyzickú osobu vykonávajúcu prácu podľa ...
d)
vojenský útvar ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy pri výkone ...
e)
fyzickú osobu, ktorá sa nachádza s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore.
(3)

Pôsobnosť tohto zákona môže byť osobitným zákonom obmedzená alebo vylúčená pri určených činnostiach ...

(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané profesionálnymi vojakmi alebo občanmi povolanými na ...

(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané príslušníkmi Policajného zboru a príslušníkmi Slovenskej ...

§ 3 - Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona

a)

zamestnávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

1.

zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu4) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,5)

2.

uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov učilišťa, žiakov odborného učilišťa, žiakov strednej školy a ...

b)

zamestnanec je

1.

fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu vykonáva pre zamestnávateľa ...

2.

žiak učilišťa, žiak odborného učilišťa, žiak strednej školy pri praktickom vyučovaní a študent vysokej ...

c)

osobitné skupiny zamestnancov sú tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ...

d)

prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ...

e)

nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu ...

f)

ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené,

g)

riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov ...

h)

neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických ...

i)

neodstrániteľné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov ...

j)

nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo ...

k)

bezpečnosť technického zariadenia je stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom ...

l)

ťažká ujma na zdraví je vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, a to

1.

zmrzačenie,

2.

strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,

3.

ochromenie údu,

4.

strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,

5.

poškodenie dôležitého orgánu,

6.

zohyzdenie,

7.

vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, alebo

8.

mučivé útrapy.

§ 4 - Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v predvýrobe
(1)

Projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov musia vyhotoviť projekty, návrhy strojov alebo ...

(2)

Súčasťou projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov podľa odseku ...

§ 5 - Všeobecné zásady prevencie
(1)

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných ...

(2)

Všeobecné zásady prevencie sú

a)
vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,
b)
posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, ...
c)
vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
d)
uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,
e)
nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých ...
f)
prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,
g)
zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného ...
h)
plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií ...
i)
vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(3)

Zamestnávateľ je povinný vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...

DRUHÁ ČASŤ

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA A PRÁVA A POVINNOSTI ZAMESTNANCOV

§ 6 - Všeobecné povinnosti zamestnávateľa
(1)

Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný

a)
vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi ...
b)
zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať pritom meniace sa skutočné ...
c)
zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika ...
d)
zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné ...
e)
zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú ...
f)
odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov ...
g)
nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce v sťažených a zdraviu nebezpečných alebo škodlivých pracovných ...
h)
v priestoroch, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky alebo sa používajú technológie a zariadenia, ...
1.
prijať opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia; ak to s ohľadom na dosiahnuté vedecké a technické ...
2.
vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia a umožniť prístup ...
i)
určovať bezpečné pracovné postupy,
j)
určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ...
k)
písomne vypracovať a podľa potreby vyhodnocovať a aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany ...
l)
vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie ...
m)
vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk
1.
zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
2.
spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre ...
3.
zakázaných mladistvým zamestnancom,
n)
viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia ...
o)
zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ...
p)
zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami, ...
q)
zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu6a) vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu ...
r)
dbať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u
1.
zamestnancov na odlúčených pracoviskách,
2.
zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami,
3.
osobitných skupín zamestnancov, predovšetkým vo vzťahu k špecifickým nebezpečenstvám, ktoré osobitne ...
s)
poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,7)
t)
nepoužívať pri prácach, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenej možnosti vzniku úrazu alebo iného ...
(2)

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných ...

a)
vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika ...
b)
bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné ...
c)
udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne ...
(3)

Zamestnávateľ je povinný bezplatne

a)
poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv,8) ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo ...
b)
zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, a poskytovať ...
(4)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť ...

(6)

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný písomne informovať preventívne ...

(7)

Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú ...

(8)

Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zabezpečovať ...

(9)

Zamestnávateľ, ktorý je fyzickou osobou, a štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, ...

(10)

Povinnosti zamestnancov pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri vykonávaní potrebných ...

(11)

Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ; ...

§ 7 - Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
(1)

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca

a)
s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,10) ...
b)
s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, ...
c)
so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ...
(2)

Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zrozumiteľne a preukázateľne zamestnanca so zoznamom prác a pracovísk ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť v súlade s odsekmi 1 a 2 pri jeho prijatí do zamestnania, ...

(4)

Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej ...

(5)

Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru ...

(6)

Oboznamovanie a iné vzdelávanie vrátane praktickej časti výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti ...

(7)

Oboznamovaním nie je dotknutá povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu ...

(8)

Zamestnávateľ je povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov10a) vrátane zástupcov zamestnancov pre ...

a)
nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch ...
b)
preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti ...
c)
opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach ...
d)
preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach navrhnutých a nariadených príslušným inšpektorátom ...
e)
pracovných úrazoch, chorobách z povolania a o ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré sa vyskytli ...
(9)

Zamestnávateľ poskytne potrebné informácie podľa odseku 8 najmä o faktoroch, ktoré ovplyvňujú alebo ...

§ 8 - Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia
(1)

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a ...

a)
vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov ...
1.
písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia ...
2.
vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
3.
určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na ...
4.
zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasičskými ...
b)
vopred vykonať opatrenia, aby sa zamestnanci mohli postarať o svoje zdravie a bezpečnosť, prípadne o ...
c)
bezodkladne informovať o ohrození a o príslušných ochranných opatreniach všetkých zamestnancov, ktorí ...
d)
bezodkladne vydať pokyny a zabezpečiť, aby zamestnanci mohli zastaviť svoju prácu, okamžite opustiť ...
e)
nepožadovať od zamestnancov, okrem odôvodnených a výnimočných prípadov, aby pracovali alebo sa zdržiavali ...
(2)

Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykonať prácu, prerušil ...

§ 9 - Kontrolná činnosť
(1)

Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných ...

a)
stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten ...
b)
či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok ...
c)
činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,
d)
riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných ...
(2)

Zamestnávateľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou.

§ 10 - Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zúčastňovať ...

a)

návrhu koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, k návrhu programu jej realizácie ...

b)

návrhu na výber pracovných prostriedkov, technológií, organizácie práce, k pracovnému prostrediu a k ...

c)

návrhu na určenie odborných zamestnancov na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb a k úlohám ...

d)

vykonávaniu úloh preventívnych a ochranných služieb, ak sa tieto úlohy vykonávajú dodávateľským spôsobom, ...

e)

posúdeniu rizika, určeniu a vykonávaniu ochranných opatrení vrátane poskytovania osobných ochranných ...

f)

pracovným úrazom, nebezpečným udalostiam, chorobám z povolania a k ostatným poškodeniam zdravia z práce, ...

g)

spôsobu a rozsahu informovania zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a určených odborných ...

h)

plánovaniu a zabezpečovaniu oboznamovania a informovania zamestnancov podľa § 7 a ku školeniu zástupcov ...

§ 11 - Rekondičný pobyt
(1)

Zamestnávateľ je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania povinný zabezpečovať rekondičný pobyt ...

(2)

Na účel poskytovania rekondičného pobytu je vybraným povolaním povolanie, v ktorom sa vykonáva práca ...

(3)

Podmienka účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia nie ...

a)
faktoru spôsobujúcemu vznik profesionálnej kožnej alergie,
b)
biologickému faktoru,
c)
elektromagnetickému žiareniu,
d)
ultrafialovému žiareniu,
e)
infračervenému žiareniu,
f)
laseru.
(4)

Rekondičný pobyt alebo rehabilitáciu v súvislosti s prácou navrhne zamestnávateľ v spolupráci s lekárom ...

(5)

Zamestnávateľ vypracuje v spolupráci s lekárom pracovnej zdravotnej služby zoznam zamestnancov, ktorí ...

(6)

Lekár pracovnej zdravotnej služby v spolupráci so zamestnávateľom, po dohode so zástupcami zamestnancov ...

(7)

Zariadenie, kde sa bude rekondičný pobyt uskutočňovať, musí spĺňať požiadavky na ubytovanie a stravovanie ...

(8)

Rekondičný pobyt odborne vedie a usmerňuje zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou najmä v študijnom ...

(9)

Zamestnávateľ môže zabezpečiť na odporúčanie lekára pracovnej zdravotnej služby, a po dohode so zástupcami ...

(10)

Na rekondičnom pobyte sa môže zúčastniť zamestnanec, ktorý nemá príznaky akútnej choroby alebo prenosného ...

(11)

Na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú ...

(12)

Na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za tri roky, ak odpracoval v tomto ...

(13)

Na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za dva roky, ak pracuje pod zemou ...

(14)

Za odpracovanú pracovnú zmenu sa na účely rekondičného pobytu považuje pracovná zmena, v ktorej zamestnanec ...

(15)

Zamestnávateľ určí deň nástupu, miesto a dĺžku rekondičného pobytu na základe odporúčania lekára pracovnej ...

(16)

Zamestnancovi sa musí na celý čas rekondičného pobytu zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim, ...

(17)

Zamestnávateľ určí zamestnancovi spôsob dopravy a ďalšie podmienky rovnako ako pri pracovnej ceste a ...

(18)

Za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi pri účasti na rekondičnom pobyte alebo v priamej súvislosti s ...

§ 12 - Práva a povinnosti zamestnancov
(1)

Zamestnanec má právo

a)
prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s jeho ...
b)
odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že ...
(2)

Zamestnanec je povinný

a)
dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ...
b)
spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť v potrebnom rozsahu tak, aby ...
c)
vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky a ostatné prostriedky ...
1.
návodom na používanie, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený,
2.
poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti,
d)
obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom podľa právnych predpisov a ostatných ...
e)
náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť, ...
f)
používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky,
g)
dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti ustanovené osobitnými ...
h)
zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme bezpečnosti ...
i)
podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci6aa),
j)
oznamovať bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo podľa potreby bezpečnostnému technikovi ...
k)
nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa ...
l)
podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy,14) aby zistil, ...
m)
dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách,
n)
zúčastňovať sa na rekondičných pobytoch.
(3)

Zákaz požívať alkoholické nápoje na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj ...

(4)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa primerane vzťahujú na štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou ...

(5)

Vedúci zamestnanec je povinný nedostatky zistené v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bezodkladne ...

§ 13 - Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov
(1)

Technická dokumentácia pracovných prostriedkov a pracovných postupov, ktoré sa používajú pri práci, ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný počas užívania stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, prevádzky pracovných ...

(3)

Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky ...

(4)

Podrobnosti o požiadavkách na stavby a ich súčasti, komunikácie, pracoviská, pracovné prostriedky, pracovné ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnanca na vykonanie činností ustanovených osobitnými predpismi, ...

(6)

Zamestnávateľ je povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť ...

(7)

Odseky 1 až 6 sa vzťahujú aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové ...

§ 14 - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
(1)

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zahŕňa

a)
overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného ...
b)
vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie úradnej skúšky a inej skúšky podľa ...
c)
overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných ...
d)
posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením ...
(2)

Plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa odseku 1 je oprávnená overovať právnická ...

(3)

Národný inšpektorát práce po preverení splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom vydá oprávnenie ...

a)
nevykonáva činnosť, pri ktorej sa podľa odseku 1 písm. a) overuje odborná spôsobilosť, nevykonáva projektovú, ...
b)
má uzatvorený pracovný pomer s odborne spôsobilými fyzickými osobami na výkon činnosti podľa odseku ...
c)
má technické a prístrojové vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti podľa odseku 1,
d)
má výkon činnosti podľa odseku 1 odborne a organizačne zabezpečený vrátane pracovných postupov na jeho ...
e)
je akreditovaná podľa osobitného predpisu19) na
1.
overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa odseku 1 alebo
2.
vykonávanie činnosti inšpekčného orgánu nezávislého od zainteresovaných strán (typ A) a na vykonávanie ...
(4)

Národný inšpektorát práce v oprávnení uvedie názov, sídlo a identifikačné číslo oprávnenej právnickej ...

(5)

Činnosť podľa odseku 1 sa vykonáva za úhradu; na túto činnosť sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(6)

Oprávnená právnická osoba je po celý čas vykonávania činnosti podľa odseku 1 povinná dodržiavať podmienky ...

(7)

Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní odo dňa vydania zverejniť na svojom webovom sídle zoznam ...

a)
oprávnení podľa odseku 1 písm. a), v ktorom uvedie
1.
názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá ...
2.
druh a rozsah činnosti, na ktorú bolo vydané oprávnenie,
3.
dátum vydania oprávnenia,
b)
preukazov a osvedčení podľa odseku 1 písm. c), v ktorom uvedie
1.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej bol vydaný preukaz alebo osvedčenie, ...
2.
činnosť, na ktorú bol vydaný preukaz alebo osvedčenie vrátane rozsahu činnosti,
3.
dátum vydania preukazu alebo osvedčenia.
(8)

Platnosť oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zaniká

a)
výmazom oprávnenej právnickej osoby z obchodného registra,
b)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia podľa odseku 6.
(9)

Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť a dokladmi ...

(10)

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických ...

(11)

Národný inšpektorát práce zverejňuje zoznam oprávnených právnických osôb, v ktorom uvedie ich názov, ...

(12)

Odseky 1 až 6 sa vzťahujú aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové ...

§ 15 - Oprávnenie na činnosť
(1)

Odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov ...

(2)

Na činnosti podľa odseku 1 vydáva oprávnenie oprávnená právnická osoba na základe písomnej žiadosti. ...

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
názov, sídlo, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, a názov a sídlo organizačnej zložky, pre ktorú ...
c)
druh a rozsah činnosti, na ktorú sa žiada oprávnenie.
(3)

Podmienky na vydanie oprávnenia sú

a)
uzatvorená pracovná zmluva medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý má príslušný doklad o odbornej ...
b)
primeraný spôsob a rozsah zabezpečenia vykonávania činnosti z technického, technologického, personálneho ...
(4)

Oprávnená právnická osoba vydá oprávnenie po preverení splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, ...

(5)

Oprávnenie sa vydáva na neurčitý čas. V oprávnení sa uvedie

a)
názov a sídlo oprávnenej právnickej osoby, ktorá oprávnenie vydala,
b)
evidenčné číslo oprávnenia,
c)
názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá ...
d)
druh a rozsah činnosti, na ktorú je oprávnenie vydané, a podľa potreby aj osobitné podmienky na jej ...
e)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a meno, funkcia a podpis zástupcu oprávnenej právnickej osoby.
(6)

Zamestnávateľ, ktorému bolo vydané oprávnenie, je povinný dodržiavať pri vykonávaní činnosti podľa oprávnenia ...

(7)

Príslušný inšpektorát práce odoberie oprávnenie

a)
za závažné porušenie alebo opakované porušenie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie ...
b)
za nedodržanie podmienok ustanovených v odseku 3 a v odseku 5 písm. d),
c)
ak o to požiada zamestnávateľ, ktorému bolo vydané oprávnenie.
(8)

Platnosť oprávnenia zaniká

a)
výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia príslušného inšpektorátu práce o jeho odobratí,
d)
smrťou fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie, alebo jej vyhlásením za mŕtvu.
(9)

Zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie, je povinný do 15 dní oprávnenej právnickej osobe, ktorá vydala oprávnenie, ...

(10)

Zamestnávateľ, ktorému bolo odobraté oprávnenie podľa odseku 7, môže opätovne požiadať o vydanie oprávnenia ...

(11)

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, môže vykonávať činnosť podľa odseku 1 ...

§ 16 - Preukaz, osvedčenie a doklad
(1)

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené ...

a)
platného preukazu alebo platného osvedčenia vydaného
1.
oprávnenou právnickou osobou, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. a) až g), i) až k) a m), ...
2.
osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) ...
3.
strednou školou alebo vysokou školou pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania, ak ide o činnosť ...
b)
dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a ...
c)
dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom, ak to ustanovujú právne predpisy ...
(2)

Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) je

a)
vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú ...
b)
vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
c)
zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a,
d)
absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...
e)
overenie odborných vedomostí.
(3)

Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej ...

(4)

Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa odseku 2 písm. c) sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej ...

(5)

Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na neurčitý čas. V preukaze, osvedčení ...

a)
názov a sídlo oprávnenej právnickej osoby, osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie alebo strednej ...
b)
evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
c)
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, osvedčenie alebo ...
d)
činnosť, na ktorú sa preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) vydáva, a podľa potreby ...
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, osvedčenie ...
f)
dátum vykonania záverečnej skúšky,
g)
dátum a miesto vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
h)
odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, ktorí ...
(6)

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná podrobiť ...

a)
vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
b)
vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.
(7)

Za lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci na účely odsekov 4 a 6 sa považuje aj lekárska ...

(8)

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich ...

(9)

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná vo svojej ...

(10)

Ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), vo svojej odbornej ...

(11)

Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) stráca platnosť

a)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí podľa odseku 10,
b)
ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa odseku 6 alebo ...
c)
ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.
(12)

Odseky 1 až 11 sa vzťahujú aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na ...

(13)

Fyzická osoba môže činnosti podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) namiesto preukazu, osvedčenia alebo ...

a)
platného dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti;19c) na tento doklad sa primerane vzťahujú ustanovenia ...
b)
platného dokladu o príslušnej odbornej spôsobilosti vydaného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ...
§ 17 - Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária
(1)

Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik

a)
pracovného úrazu alebo služobného úrazu20) (ďalej len „pracovný úraz“), ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje ...
b)
iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli ...
c)
nebezpečnej udalosti,
d)
závažnej priemyselnej havárie.21)
(2)

Povinnosť oznámiť zamestnávateľovi vznik udalosti uvedenej v odseku 1 má aj zamestnanec alebo fyzická ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný po oznámení podľa odseku 1 bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo ...

(4)

Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca ...

a)
zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný ...
b)
spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného ...
c)
prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu.
(5)

Zamestnávateľ je povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik

a)
registrovaného pracovného úrazu
1.
zástupcom zamestnancov vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť,
2.
príslušnému útvaru Policajného zboru,22) ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným ...
3.
príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz,
b)
závažnej priemyselnej havárie21) príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.
(6)

Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, je tento zamestnávateľ povinný ...

a)
tento zamestnávateľ je povinný
1.
splniť oznamovaciu povinnosť podľa odseku 5 písm. a),
2.
zistiť príčinu vzniku registrovaného pracovného úrazu podľa odseku 4 písm. a),
3.
po spísaní podkladu pre záznam o registrovanom pracovnom úraze podľa odseku 4 písm. b) zaslať tento ...
4.
prijať a vykonať opatrenia podľa odseku 4 písm. c),
b)
zamestnávateľ zamestnanca je povinný splniť povinnosti podľa odseku 4 písm. b) a c), odseku 5 písm. ...
(7)

Zamestnávateľ je povinný

a)
záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, ...
1.
zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru,
2.
doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel ...
b)
zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o vyšetrení príčin a okolností ...
(8)

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu

a)
pracovných úrazov, v ktorej uvedie údaje potrebné na spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, ...
b)
iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí, v ktorej uvedie údaje o príčine vzniku a ...
c)
priznaných chorôb z povolania23) a ohrození chorobou z povolania, v ktorej uvedie údaje o príčine vzniku, ...
(9)

Zamestnávateľ je povinný plniť povinnosti podľa odseku 4 písm. a) a c) a odseku 5 písm. a) prvého bodu ...

(10)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti23a) je povinný zamestnávateľovi, príslušnému inšpektorátu práce ...

(11)

Štátny orgán, poisťovňa,24) Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, lekár a iný zdravotnícky zamestnanec, ...

(12)

Na účely odsekov 5, 7, 10 a 11 príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru je ten, ...

§ 18 - Spolupráca zamestnávateľov
(1)

Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na ...

(2)

Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať ...

(3)

Zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, vykonávajúci montážne, ...

(4)

Stavebník, zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, zabezpečujúci ...

(5)

Stavebník je povinný na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie ...

§ 19 - Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť
(1)

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej desať zamestnancov alebo ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ...

(2)

Jeden zástupca zamestnancov pre bezpečnosť u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ...

(3)

Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť je oprávnený

a)
vykonávať kontroly pracovísk a overovať plnenie opatrení z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany ...
b)
vyžadovať od zamestnávateľa informácie o skutočnostiach ovplyvňujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia ...
c)
spolupracovať so zamestnávateľom a predkladať návrhy na opatrenia na zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany ...
d)
požadovať od zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov; ak zamestnávateľ neodstráni nedostatky, ...
e)
zúčastňovať sa na rokovaniach organizovaných zamestnávateľom týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia ...
f)
predkladať pripomienky a návrhy príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru pri výkone ...
(4)

Ak u zamestnávateľa nie je vymenovaný zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, oprávnenia podľa odseku ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zabezpečiť na plnenie úloh podľa odseku ...

(6)

Zamestnávateľ je povinný sprístupniť na svojich pracoviskách na obvyklom a voľne prístupnom mieste zoznam ...

§ 20 - Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
(1)

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, zriadi ako svoj poradný orgán komisiu bezpečnosti ...

(2)

Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je oprávnená

a)
pravidelne hodnotiť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stav a vývoj pracovnej úrazovosti, ...
b)
navrhovať opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...
c)
vyjadrovať sa ku všetkým otázkam súvisiacim s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,
d)
požadovať od zamestnávateľa nevyhnutné informácie potrebné na výkon svojej činnosti.
(3)

Ustanovením komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie sú dotknuté oprávnenia zástupcov zamestnancov ...

(4)

Ak u zamestnávateľa nie sú vymenovaní zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, môžu oprávnenia podľa ...

§ 21 - Preventívne a ochranné služby
(1)

Preventívne a ochranné služby na účely tohto zákona sú odborné služby poskytované zamestnávateľovi, ...

(2)

Preventívnymi a ochrannými službami sú bezpečnostnotechnická služba (§ 22) a pracovná zdravotná služba.6a) ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. Na vykonávanie bezpečnostnotechnickej ...

(4)

Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť vlastnému odbornému zamestnancovi alebo dohodnúť s fyzickou osobou, ...

(6)

Odborný zamestnanec preukazuje odbornú spôsobilosť dokladom o odbornej spôsobilosti.

(7)

Bezpečnostnotechnická služba spolupracuje s pracovnou zdravotnou službou, príslušnými organizačnými ...

(8)

Bezpečnostnotechnickú službu môže dodávateľským spôsobom vykonávať len fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ...

(9)

Národný inšpektorát práce vydá oprávnenie podľa odseku 8 na základe písomnej žiadosti, v ktorej žiadateľ ...

a)
má odborných zamestnancov, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah,
b)
má vypracované pracovné postupy na vykonávanie jednotlivých odborných činností a primerané organizačné ...
c)
má primerané pracovné priestory,
d)
je primerane technicky a prístrojovo vybavený,
e)
je nezávislý pri vykonávaní odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľom.
(10)

Národný inšpektorát práce vydá oprávnenie podľa odseku 8 po overení splnenia podmienok podľa odseku ...

(11)

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej ...

(12)

Národný inšpektorát práce odoberie oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby, ak fyzická osoba, ...

(13)

Platnosť oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby zaniká

a)
výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby ...
d)
smrťou fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, oprávnenej na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo ...
(14)

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej ...

(15)

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ktorým bolo odobraté oprávnenie na výkon ...

§ 22 - Bezpečnostnotechnická služba
(1)

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, ...

(2)

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik ...

(3)

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a u zamestnávateľa, ktorého kód podľa ...

(4)

Zamestnávateľ je pri určovaní jedného alebo viacerých bezpečnostných technikov alebo autorizovaných ...

(5)

Funkciu bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika možno výnimočne zlúčiť len ...

(6)

Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, ...

a)
zamestnáva menej ako päť zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností ...
b)
zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností ...
(7)

Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, ...

a)
získal odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stredoškolským štúdiom alebo ...
b)
absolvoval špecifickú odbornú prípravu z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu najmenej ...
(8)

Bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik je oprávnený u zamestnávateľa, u ktorého vykonáva ...

§ 23 - Bezpečnostný technik
(1)

Bezpečnostným technikom môže byť fyzická osoba, ktorá

a)
má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti ...
b)
získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osvedčenie bezpečnostného ...
(2)

Minimálny obsah a rozsah odbornej prípravy a odborného vzdelávania bezpečnostného technika a obsah špecifickej ...

(3)

Pri skúške musí fyzická osoba preukázať odborné vedomosti, znalosť a schopnosť uplatňovať právne predpisy ...

(4)

Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydá do 15 dní po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou organizovanou ...

(5)

V osvedčení bezpečnostného technika sa uvedie

a)
názov školy alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie,
b)
číslo oprávnenia na výchovu a vzdelávanie,
c)
evidenčné číslo osvedčenia,
d)
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa osvedčenie bezpečnostného technika ...
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa osvedčenie bezpečnostného ...
f)
obdobie, v ktorom sa štúdium alebo odborná príprava absolvovali,
g)
dátum vykonania skúšky,
h)
dátum a miesto vydania osvedčenia bezpečnostného technika,
i)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie,
j)
odtlačok pečiatky školy alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, meno, priezvisko a podpis štatutárneho ...
(6)

Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas. Bezpečnostný technik je povinný absolvovať ...

(7)

Bezpečnostný technik písomne oznámi a doloží škole alebo osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ...

(8)

Bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie bezpečnostného technika, môže vykonať skúšku ...

§ 24 - Autorizovaný bezpečnostný technik
(1)

Autorizovaný bezpečnostný technik je bezpečnostný technik podľa § 23, ktorý po absolvovaní najmenej ...

(2)

Autorizovaným bezpečnostným technikom je aj fyzická osoba, ktorej na základe písomnej žiadosti obsahujúcej ...

(3)

Žiadateľ o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika (ďalej len „žiadateľ“) ...

a)
doklad o skončení úplného stredného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania alebo vysokoškolského ...
b)
osvedčenie bezpečnostného technika,
c)
doklad o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe,
d)
správny poplatok.
(4)

Odborná prax podľa odseku 1 sa preukazuje písomným potvrdením zamestnávateľa o výkone odborných činností ...

(5)

Predseda a členovia skúšobnej komisie sú vymenovaní z radov odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany ...

(6)

Pri odbornej skúške musí žiadateľ preukázať znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie ...

(7)

Národný inšpektorát práce je povinný vydať žiadateľovi do 15 dní po úspešne vykonanej skúške alebo do ...

a)
názov a sídlo Národného inšpektorátu práce,
b)
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa vydáva osvedčenie autorizovaného ...
c)
evidenčné číslo osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika,
d)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
e)
dátum vykonania skúšky; to neplatí pre osvedčenie podľa odseku 2,
f)
dátum a miesto vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika,
g)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie; to neplatí pre osvedčenie podľa odsekov 2 a 12, ...
h)
odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkciu a podpis zástupcu Národného inšpektorátu práce.
(8)

Žiadateľ, ktorý nevykonal skúšku úspešne, môže o jej opakovanie požiadať najneskôr do šiestich mesiacov ...

(9)

Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika, ...

(10)

Autorizovaný bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia ...

(11)

Autorizovaný bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, ...

(12)

Národný inšpektorát práce je povinný po overení zmeny mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu ...

(13)

Národný inšpektorát práce vedie evidenciu osvedčení autorizovaného bezpečnostného technika a zverejňuje ...

§ 25 - Odobratie osvedčenia a zákaz činnosti
(1)

Príslušný inšpektorát práce je povinný odobrať osvedčenie bezpečnostného technika a Národný inšpektorát ...

(2)

Príslušný inšpektorát práce je povinný zakázať osobné vykonávanie odborných úloh bezpečnostného technika ...

§ 27 - Výchova a vzdelávanie
(1)

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a metódy prevencie rizík sú povinnou súčasťou výchovy ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov ...

(3)

Fyzická osoba a právnická osoba môžu organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany ...

(4)

Podmienkou na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie je,

a)
ak žiadateľom je fyzická osoba, odborná spôsobilosť a odborná prax podľa prílohy č. 2a a lektorská spôsobilosť, ...
b)
ak žiadateľom je fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa podmienky ustanovené v písmene a), alebo právnická ...
1.
určený školiteľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené pre žiadateľa v písmene a), alebo
2.
určení viacerí školitelia s odbornou spôsobilosťou podľa prílohy č. 2a, ktorí sú spoločne odborne spôsobilí ...
c)
vypracovaný vzorový projekt výchovy a vzdelávania,
d)
materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania.
(5)

Na účely vydania oprávnenia na výchovu a vzdelávanie sa preukazuje

a)
odborná spôsobilosť príslušným osvedčením alebo preukazom, alebo iným dokladom,
b)
lektorská spôsobilosť osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydaným vzdelávacou ...
(6)

Odborný zástupca zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, na ktorú sa požaduje vydanie oprávnenia ...

(7)

V žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie fyzická osoba uvedie

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
b)
osobné údaje odborného zástupcu, ak je určený podľa odseku 4 písm. b),
c)
osobné údaje školiteľa,
d)
činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie.
(8)

V žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie právnická osoba uvedie

a)
názov, sídlo a právnu formu,
b)
osobné údaje štatutárneho orgánu,
c)
osobné údaje odborného zástupcu,
d)
osobné údaje školiteľa,
e)
činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie.
(9)

K žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie fyzická osoba alebo právnická osoba pripojí ...

a)
doklady o svojej odbornej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti odborného zástupcu,
b)
doklady o svojej lektorskej spôsobilosti, ak bude školiteľom,
c)
doklady o odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti školiteľa,
d)
doklad o splnení podmienky dĺžky svojej odbornej praxe, odbornej praxe odborného zástupcu, ak je určený ...
e)
vzorový projekt výchovy a vzdelávania vypracovaný osobitne pre každú požadovanú výchovnú a vzdelávaciu ...
f)
vyhlásenie o materiálno-technickom zabezpečení výchovy a vzdelávania, ktoré obsahuje zoznam materiálno-technického ...
g)
kópiu pracovnej zmluvy s odborným zástupcom,
h)
správny poplatok na každú požadovanú činnosť osobitne.
(10)

Vzorový projekt výchovy a vzdelávania musí žiadateľ o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie vypracovať ...

a)
názov výchovnej a vzdelávacej aktivity v súlade s činnosťou, na ktorú sa oprávnenie na výchovu a vzdelávanie ...
b)
cieľ výchovy a vzdelávania,
c)
požadované ukončené vzdelanie na zaradenie uchádzača do výchovnej a vzdelávacej aktivity,
d)
používané formy a metódy výchovy a vzdelávania,
e)
učebný plán so stanoveným počtom hodín a učebnú osnovu vypracovanú pre teoretickú časť a praktickú časť ...
f)
zoznam školiteľov na jednotlivé témy uvedené v učebnom pláne alebo učebnej osnove,
g)
spôsob záverečného overenia vedomostí účastníka výchovnej a vzdelávacej aktivity, osobitne na teoretickú ...
(11)

Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi oprávnenie na výchovu a vzdelávanie do 60 dní od podania ...

(12)

Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie sa vydáva na neurčitý čas a obsahuje

a)
osobné údaje fyzickej osoby,
b)
názov, sídlo a právnu formu právnickej osoby,
c)
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa oprávnenie na výchovu a vzdelávanie ...
d)
evidenčné číslo,
e)
názov činnosti, na ktorú sa vydáva oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, podľa prílohy č. 2,
f)
dátum vydania oprávnenia na výchovu a vzdelávanie a dátum jeho platnosti,
g)
odtlačok pečiatky a podpis zástupcu Národného inšpektorátu práce.
(13)

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie je povinná

a)
bezodkladne písomne oznámiť Národnému inšpektorátu práce zmenu údajov podľa odseku 7 písm. b) a c) a ...
b)
sústavne spĺňať podmienky uvedené v odseku 4; to sa v období 15 dní od skončenia vykonávania činnosti ...
c)
spĺňať pri výchove a vzdelávaní podmienky ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...
d)
vypracovať projekt výchovy a vzdelávania pre každú výchovnú a vzdelávaciu aktivitu zameranú na výchovu ...
e)
založiť a viesť záznamovú knihu o výchovných a vzdelávacích aktivitách,
f)
vykonávať výchovu a vzdelávanie len školiteľmi uvedenými v schválenom vzorovom projekte výchovy a vzdelávania ...
g)
vydať preukaz, osvedčenie, doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) alebo doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania ...
h)
viesť osobitnú evidenciu vydaných preukazov, osvedčení alebo dokladov podľa § 16 ods. 1 písm. b), ktorá ...
(14)

Národný inšpektorát práce odoberie oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, ak

a)
zistí závažné alebo opakujúce sa nedostatky pri vykonávaní výchovy a vzdelávania,
b)
zistí závažné alebo opakované porušovanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti ...
c)
osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá je fyzickou osobou, stratou platnosti príslušného preukazu, ...
d)
osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie nemá určeného odborného zástupcu podľa odseku 4 písm. b); to ...
(15)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorým bolo odobraté oprávnenie na výchovu a vzdelávanie podľa ...

(16)

Platnosť oprávnenia na výchovu a vzdelávanie zaniká

a)
výmazom právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie z obchodného registra,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa odseku ...
d)
smrťou fyzickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie alebo jej vyhlásením za mŕtvu.
(17)

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie je povinná do 15 dní Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť ...

(18)

Národný inšpektorát práce vedie evidenciu ním vydaných a odobratých oprávnení na výchovu a vzdelávanie ...

§ 28 - Akreditačná komisia
(1)

Akreditačná komisia zriadená podľa osobitného predpisu11)

a)
posudzuje žiadosti na vydanie
1.
oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa § 21,
2.
osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 24 ods. 1 a 3,
3.
oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27,
b)
preveruje na podnet žiadateľa zamietnutie žiadosti na vydanie oprávnenia na činnosť podľa § 15 a osvedčenia ...
(2)

Národný inšpektorát práce, po preverení podnetu podľa odseku 1 písm. b) akreditačnou komisiou a na jej ...

§ 29 - Kontrolná činnosť orgánov zastupujúcich zamestnancov

Odborové orgány a iné orgány zastupujúce zamestnancov kontrolujú plnenie úloh zamestnávateľov v oblasti ...

§ 30 - Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

a)
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti ...
b)
podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, ...
c)
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
d)
minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických ...
(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

(3)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ustanoví ...

TRETIA ČASŤ

TRANSFORMÁCIA TECHNICKEJ INŠPEKCIE

§ 31 - Spôsob založenia
(1)

Technická inšpekcia zriadená podľa doterajších predpisov ako príspevková organizácia na overovanie plnenia ...

(2)

Zakladateľom akciovej spoločnosti podľa odseku 1 je štát; v jeho mene koná Ministerstvo práce, sociálnych ...

(3)

Založenie, vznik, postavenie a právne pomery akciovej spoločnosti upravuje Obchodný zákonník, ak tento ...

§ 32 - Predmet vkladu
(1)

Na založenie akciovej spoločnosti sa použije majetok štátu v správe štátnej príspevkovej organizácie ...

(2)

Predmetom nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti je majetok štátu v správe štátnej príspevkovej ...

§ 33 - Určenie hodnoty nepeňažného vkladu
(1)

Hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti sa určí znaleckým posudkom vypracovaným ku dňu založenia ...

(2)

Hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti určená podľa odseku 1 je peňažným vyjadrením súčtu ...

§ 34 - Prechod vlastníckeho práva a práv a povinností z pracovnoprávnych a iných vzťahov
(1)

K návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa neprikladá doklad o splatení nepeňažného ...

(2)

Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na akciovú spoločnosť dňom jej vzniku. Ku dňu vzniku ...

(3)

O odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do nepeňažného vkladu sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami; ...

(4)

Dňom vzniku akciovej spoločnosti na ňu prechádzajú práva a povinnosti vrátane neukončených prípadov ...

§ 35 - Predmet podnikania
(1)

Akciová spoločnosť overuje plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 tohto zákona. ...

(2)

Akciová spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom.

§ 36 - Základné imanie, rezervný fond a akcie
(1)

Základné imanie akciovej spoločnosti pri jej vzniku tvorí hodnota nepeňažného vkladu znížená o hodnotu ...

(2)

Rezervný fond akciovej spoločnosti pri jej vzniku tvorí 5 % z hodnoty nepeňažného vkladu do majetku ...

(3)

Akcie akciovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera; zmena ich podoby ...

§ 37

Dňom vzniku akciovej spoločnosti zaniká štátna príspevková organizácia Technická inšpekcia.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 38
(1)

Ak zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, plnia povinnosti ustanovené ...

(2)

Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, zamestnanci zamestnávateľa, ktorí vykonávajú bezpečnostnotechnickú ...

(3)

Ak zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, plnia požiadavky na ...

(4)

Právnické osoby a fyzické osoby podľa § 14 až 16, § 21, § 22 a 27 sú povinné evidovať údaje o službách ...

(5)

Vo všetkých ustanoveniach právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa ...

§ 38a - Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činností podľa § 14, 15, 21 a 27, na postup podávania žiadostí o vydanie oprávnenia a rozhodovanie ...

§ 39 - Prechodné ustanovenia
(1)

Oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa ...

(2)

Podmienky podľa § 14 ods. 3 sa u Technickej inšpekcie, akciovej spoločnosti, považujú za splnené do ...

(3)

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané do 30. júna 2006 stráca platnosť 31. decembra 2007, ak bezpečnostný ...

(4)

Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným do 30. júna 2006 môže vykonávať činnosť autorizovaného ...

(5)

Osvedčenie a preukaz vydané do 30. júna 2006 sa považujú za osvedčenie a preukaz podľa § 16, ak fyzická ...

(6)

Oprávnenia na činnosť, ktorými sú odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy vyhradeného technického ...

(7)

Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie stráca platnosť

a)
31. augusta 2006, ak bolo vydané podľa doterajších predpisov do 31. decembra 1996,
b)
31. decembra 2006, ak bolo vydané podľa doterajších predpisov od 1. januára 1997 do 31. decembra 1997, ...
c)
30. apríla 2007, ak bolo vydané podľa doterajších predpisov od 1. januára 1998 do 31. decembra 1998,
d)
31. augusta 2007, ak bolo vydané podľa doterajších predpisov od 1. januára 1999 do 31. decembra 2000, ...
e)
31. decembra 2007, ak bolo vydané podľa doterajších predpisov od 1. januára 2001 do 31. decembra 2002, ...
f)
30. apríla 2008, ak bolo vydané podľa doterajších predpisov od 1. januára 2003 do 30. júna 2006.
(8)

Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie odborných pracovníkov bezpečnosti práce vydané do 30. júna 2006 ...

(9)

Oprávnenie na poradenstvo v oblasti ochrany práce vydané podľa doterajších predpisov stráca platnosť ...

§ 39a

O vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 39 ods. 4 možno Národný inšpektorát ...

§ 39b - Ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2010
(1)

Úlohy pracovnej zdravotnej služby, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch ...

a)
hygiena a epidemiológia alebo
b)
hygiena práce a pracovné lekárstvo s praxou v odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia.
(2)

V období od 1. mája 2010 do 31. decembra 2011 môže lekár alebo verejný zdravotník podľa § 26 ods. 3 ...

§ 39c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010

Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14, oprávnenie ...

§ 39d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Žiadateľ podľa § 24 ods. 3, ktorý do 31. decembra 2011 nevykonal úspešne skúšku, môže o jej opakované ...

§ 39e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)

Platné preukazy a osvedčenia vydané oprávnenou právnickou osobou pred 1. júlom 2013 podľa predpisov ...

(2)

Oprávnená právnická osoba, ktorá má oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických ...

§ 39f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Fyzická osoba, ktorá má platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 ods. 1 písm. ...

a)

sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo

b)

podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu ...

§ 39g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2014

Ustanovenie § 39b ods. 1 sa od 1. augusta 2014 nepoužije.

§ 39h - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)

Platné oprávnenie na výchovu a vzdelávanie vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2015 zostáva ...

(2)

Konanie o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie začaté pred 1. júlom 2015, ktoré nebolo právoplatne ...

§ 39i - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

Zamestnávateľ nie je povinný zamestnanca oboznámiť podľa § 7 ods. 3, ak k prijatiu do zamestnania, preloženiu ...

(2)

Lehota podľa § 7 ods. 5, ktorej koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej ...

(3)

Lehoty podľa § 11 ods. 12 a 13, § 16 ods. 6 a 8, § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10, ktorých koniec pripadne ...

(4)

Lehoty podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 okrem lehôt na vykonanie údržby, ktorých koniec pripadne ...

§ 39j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2021
(1)

Platné preukazy a osvedčenia vydané inšpektorátom práce podľa predpisov účinných do 31. marca 2021 sa ...

(2)

Fyzická osoba, ktorá má doklad o uznaní odbornej spôsobilosti vydaný Národným inšpektorátom práce pred ...

a)
neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu,
b)
sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, alebo
c)
podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu ...
§ 40

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 41

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...

2.

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii ...

3.

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení ...

4.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie ...

5.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. d) bode 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zdravotníckych pracovníkov v pracovnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

„2b) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zu, ktoré znie:

„zu)
overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.2b)“.

3.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité ...

„ „2. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických za- riadení 1. oprávnenie ...

4.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité ...

„ „5. Projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických osvedčenie ...

5.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité ...

6.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 213 – Stavebníctvo Živnosť sa dopĺňa poradovým číslom 18b, ...

„ „18b. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti 1. vysokoškolské vzdelanie sta- vebného ...

7.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 214 – Ostatné Živnosť poradové číslo 22 znie:

„ „22. Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce *) oprávnenie § 5 ods. 7 zákona ...

8.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 214 – Ostatné Živnosť sa za poradové číslo 22 vkladá poradové ...

„ „22a. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce oprávnenie § 27 zákona č. 124/2006 Z. ...

9.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 214 – Ostatné Živnosť poradové číslo 54 znie:

„ „54. Bezpečnostnotechnická služba 1. oprávnenie § 21 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ...

10.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 214 – Ostatné Živnosť sa za poradové číslo 54 vkladajú poradové ...

„ „54a. Bezpečnostný technik osvedčenie bezpečnostného technika § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. Z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V prílohe k zákonu č. 145/1995 Z. z. v časti XIII Bezpečnosť práce a technické zariadenia položka 202 ...

„Položka 202 a) Vydanie oprávnenia právnickej osobe na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby42) ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 42 sa citácia „§ 4 ods. 1 písm. i) a § 6 písm. d) zákona č. 95/2000 Z. ...

Čl. IV

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 11 ods. 4 sa za slovo „dochádzku" vkladá slovo „len".

2.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Fyzickej osobe, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku, výkon ľahkých prác povoľuje príslušný inšpektorát ...

3.

V § 39 ods. 2 sa vypúšťajú slová „po dohode s príslušným orgánom inšpekcie práce, s príslušným orgánom ...

4.

V § 41 odsek 2 znie:

„(2) Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť ...

5.

V § 75 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76 ods. 6.“.

6.

V § 76 odsek 6 znie:

„(6) Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný ...

7.

Doterajší text § 150 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ...

8.

Doterajší text § 254 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Slová „orgány na ochranu zdravia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z.

  ZOZNAM činností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia

  Kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností Názov Divízia Skupina 01 Pestovanie ...

  Činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže pri plnení pracovných povinností vzniknúť závažné poškodenie ...

  Príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z.

  ČINNOSTI, KTORÉ MÔŽE FYZICKÁ OSOBA VYKONÁVAŤ LEN NA ZÁKLADE PLATNÉHO PREUKAZU, OSVEDČENIA ALEBO DOKLADU PODĽA § 16 ods. 1 písm. b)

  Fyzická osoba môže len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. ...

  a)

  revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových,

  b)

  osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy,

  c)

  osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny ...

  d)

  revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích,

  e)

  osoby na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu,

  f)

  osoby na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku ...

  g)

  osoby na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb,

  h)

  viazača bremien,

  i)

  revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových,

  j)

  osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) ...

  k)

  osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich ...

  l)

  elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie ...

  m)

  revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických,

  n)

  osoby na obsluhu motorových vozíkov,

  o)

  osoby pracujúcej vo výške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej ...

  p)

  osoby na montáž a demontáž lešenia (lešenár),

  q)

  osoby na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to

  1.

  strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy ...

  2.

  strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky),

  3.

  špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora,

  r)

  osoby na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to

  1.

  samochodných rezačiek,

  2.

  obilných kombajnov,

  3.

  špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín,

  s)

  osoby na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to

  1.

  vyťahovačov,

  2.

  univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva,

  3.

  kolesových a pásových vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty,

  4.

  stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve,

  5.

  jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných ...

  t)

  osoby na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri ...

  Príloha č. 1b k zákonu č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

  Minimálny počet bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov

  A.

  Počet zamestnancov Počet autorizovaných bezpečnostných technikov alebo bezpečnostných technikov do ...

  B.

  Počet zamestnancov Počet bezpečnostných technikov do 600 zamestnancov najmenej jeden bezpečnostný ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 124/2006 Z. z.

  DRUHY OPRÁVNENÍ NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE

  Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie vydáva príslušný orgán inšpekcie práce a príslušný orgán dozoru ...

  skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky

  V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie

  01.1

  zamestnancov a vedúcich zamestnancov

  01.2

  bezpečnostných technikov

  01.3

  zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonať úlohy bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných ...

  skupina 02 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových ...

  V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie

  02.1

  revíznych technikov

  02.2

  osôb na obsluhu

  02.3

  osôb na opravy

  skupina 03 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích ...

  V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie

  03.1

  revíznych technikov

  03.2

  osôb na obsluhu

  03.3

  osôb na opravy

  03.4

  viazačov bremien

  skupina 04 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových ...

  V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie

  04.1

  revíznych technikov

  04.2

  osôb na obsluhu

  04.3

  osôb na opravy

  skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických ...

  V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie

  05.1

  elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie ...

  05.2

  revíznych technikov

  skupina 06 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov

  V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie

  06.1

  osôb na obsluhu motorových vozíkov

  skupina 07 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške

  V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie

  07.1

  osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky

  07.2

  osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)

  skupina 08 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami

  V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie osôb

  08.1

  na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

  skupina 09 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami

  V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie

  09.1

  osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení

  skupina 10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami

  V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu

  10.1

  vybraných lesníckych strojov a zariadení

  10.2

  ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

  10.3

  ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

  Príloha č. 2a k zákonu č. 124/2006 Z. z.

  ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ A ODBORNÁ PRAX, KTORÉ SÚ PODMIENKOU NA VYDANIE OPRÁVNENIA NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE

  Na účely splnenia odbornej spôsobilosti a odbornej praxe žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a ...

  Odbornú spôsobilosť žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 4 písm. ...

  a)

  osobou s príslušným dokladom fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na činnosť, na ktorú sa žiada vydať ...

  b)

  príslušným revíznym technikom revízny technik vyhradených technických zariadení s príslušným rozsahom ...

  c)

  autorizovaným bezpečnostným technikom autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou autorizovaného ...

  d)

  autorizovaným bezpečnostným technikom v stavebníctve autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou ...

  e)

  autorizovaným bezpečnostným technikom v poľnohospodárstve autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou ...

  f)

  autorizovaným bezpečnostným technikom v lesníctve autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou ...

  g)

  inou odborne spôsobilou osobou fyzická osoba, ktorej odborná spôsobilosť a odborná prax najmenej tri ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 124/2006 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 1a)  Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 1b)  § 13 ods. 5 písm. a) a § 14d zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 2 ods. 1 písm. c) a e) a § 15 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 12 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
 • 3a)  § 77a a 77b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona ...
 • 4)  Zákonník práce. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 6)  § 146 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 6a)  § 30a a 30d zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
 • 6aa)  § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 121/2004 Z. z. o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene ...
 • 8)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie ...
 • 9a)  § 58 Zákonníka práce.
 • 10)  § 39 Zákonníka práce.
 • 10a)  § 11a Zákonníka práce.
 • 11)  Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
 • 12)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ...
 • 12a)  § 20, 21 a 26 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 13)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 16)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných ...
 • 17)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a ...
 • 18)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 49 zákona č. 143/1998 Z. ...
 • 19)  Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19a)  § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 19b)  § 87 ods. 1 až 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 19c)  § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. 73/2021 Z. z.
 • 19d)  § 2 písm. d) zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 20)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. ...
 • 21)  Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 23a)  § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 24)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 26)  § 17 Obchodného zákonníka. Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...
 • 27a)  § 5 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 58/2014 Z. z. ...
 • 29)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 31)  § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 32)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 32a)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 32b)  § 22c zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. 73/2021 Z. z.
 • 33)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z. , ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore