Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 36/2005 účinný od 01.07.2017


Platnosť od: 11.02.2005
Účinnosť od: 01.07.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Rodičovské práva, Manželstvo, Náhradná starostlivosť, Vyživovacia povinnosť, Vzťahy medzi príbuznými

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD>999825 DS8 EU PP ČL4
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 36/2005 účinný od 01.07.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 36/2005 s účinnosťou od 01.07.2017 na základe 2/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné zásady

Čl. 1

Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a ...

Čl. 2

Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny ...

Čl. 3

Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť uznáva, ...

Čl. 4

Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností ...

Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením ...

Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom.

Čl. 5

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré ...

a)

úroveň starostlivosti o dieťa,

b)

bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c)

ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d)

okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa, ...

e)

ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do ...

f)

podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

g)

názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

h)

podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými ...

i)

využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah ...

PRVÁ ČASŤ

MANŽELSTVO

PRVÁ HLAVA
VZNIK MANŽELSTVA

§ 1
(1)

Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia ...

(2)

Účelom manželstva je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí ...

(3)

Muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len „snúbenci“), majú vopred poznať ...

§ 2

Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením (ďalej len „vyhlásenie“) snúbencov pred orgánom ...

§ 3

Štátny občan Slovenskej republiky môže v cudzine uzavrieť manželstvo podľa tohto zákona pred ...

§ 4
Uzavretie manželstva pred matričným úradom
(1)

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom ...

(2)

Matričný úrad určený podľa odseku 1 môže povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným ...

(3)

Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek ...

§ 5
Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi
(1)

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného ...

(2)

Manželstvo pred orgánom cirkvi sa uzaviera v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými ...

(3)

Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek ...

(4)

Orgán cirkvi, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté, je povinný do troch pracovných dní doručiť ...

§ 6
(1)

Snúbenci sú povinní pred uzavretím manželstva predložiť zákonom ustanovené doklady.4)

(2)

Snúbenci pri uzavieraní manželstva súhlasne vyhlásia, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce ...

(3)

Snúbenci pri uzavieraní manželstva pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi aj súhlasne ...

a)
priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom,
b)
si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo
c)
priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako druhé priezvisko ...
(4)

Ak si snúbenci ponechajú svoje doterajšie priezviská podľa odseku 3 písm. b), súhlasne vyhlásia, ...

(5)

Kto chce uzavrieť druhé a ďalšie manželstvo, je povinný preukázať, že jeho skoršie manželstvo ...

(6)

Snúbenec môže požiadať matričný úrad alebo príslušný orgán podľa § 3 o upustenie predloženia ...

§ 7

Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, predloženie zákonom ustanovených dokladov sa ...

§ 8
(1)

Matričný úrad na základe písomnej žiadosti oboch snúbencov povolí, aby vyhlásenie snúbenca, ...

(2)

Písomné plnomocenstvo obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt snúbenca a zástupcu,
b)
vyhlásenie o priezvisku snúbencov a ich spoločných detí v mužskom aj ženskom tvare,
c)
vyhlásenie, že splnomocniteľovi nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a že ...
(3)

Odvolanie plnomocenstva je účinné len vtedy, keď sa o ňom druhý snúbenec dozvie pred tým, ako ...

(4)

Zástupcom jedného zo snúbencov môže byť len plnoletá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na ...

DRUHÁ HLAVA
OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE UZAVRETIE MANŽELSTVA

§ 9
(1)

Manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou ženou; v takom prípade súd aj ...

(2)

Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným, ak skoršie manželstvo zaniklo ...

§ 10

Manželstvo nemožno uzavrieť medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami; to isté platí o príbuzenstve ...

§ 11
(1)

Manželstvo nemôže uzavrieť maloletý. Súd môže v súlade s účelom manželstva výnimočne povoliť ...

(2)

Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným, ak manžel alebo manželka ...

§ 12
(1)

Manželstvo nemôže uzavrieť osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony.

(2)

Osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže uzavrieť manželstvo len s povolením ...

(3)

Manželstvo nemôže uzavrieť osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie ...

(4)

Ak uzavrie manželstvo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba, ktorá trpí duševnou ...

(5)

Ak bez povolenia súdu uzavrie manželstvo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, ...

§ 13
(1)

Ak manželstvo zaniklo, súd nemôže rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, ak tento zákon ...

(2)

Ak bolo manželstvo uzavreté so ženatým mužom alebo s vydatou ženou, medzi predkami a potomkami ...

§ 14
(1)

Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, ...

(2)

O tom, že manželstvo je neplatné podľa odseku 1, súd rozhodne na návrh ktoréhokoľvek manžela. ...

(3)

Právo manžela podať návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva podľa odseku 1 zanikne ...

§ 15
(1)

Ak sa konanie o neplatnosti manželstva na návrh niektorého z manželov už začalo, môže súd rozhodnúť ...

(2)

Po smrti manžela, ktorý podal návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva, môže súd rozhodnúť ...

§ 16
(1)

Manželstvo, o ktorom súd rozhodol, že je neplatné, považuje sa za neuzavreté.

(2)

O právach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch po rozhodnutí ...

§ 17
Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva
a)

bolo vynútené násilím,

b)

urobila maloletá osoba mladšia ako 16 rokov,

c)

bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom s výnimkou podľa § 4 ods. 2 a 3 alebo ak bolo ...

d)

bolo urobené pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná podľa osobitného ...

e)

bolo urobené v cudzine pred orgánom, ktorý na to nebol určený, alebo

f)

urobil zástupca bez platného plnomocenstva alebo ak došlo k odvolaniu plnomocenstva podľa tohto ...

TRETIA HLAVA
VZŤAHY MEDZI MANŽELMI

§ 18

Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si ...

§ 19
(1)

O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa ...

(2)

O veciach týkajúcich sa rodiny rozhodujú manželia spoločne. Ak sa nedohodnú o podstatných veciach, ...

(3)

Na výkon povolania a na pracovné uplatnenie nepotrebuje žiadny z manželov súhlas druhého manžela. ...

§ 20
(1)

Každý z manželov je oprávnený zastupovať druhého manžela v bežných veciach, najmä prijímať ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak druhý manžel tieto účinky proti inej osobe výslovne vylúčil ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ZÁNIK MANŽELSTVA SMRŤOU ALEBO VYHLÁSENÍM JEDNÉHO Z MANŽELOV ZA MŔTVEHO

§ 21
(1)

Manželstvo zaniká smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho. Ak bol jeden z manželov ...

(2)

Ak bolo rozhodnutie o vyhlásení jedného z manželov za mŕtveho zrušené, neobnoví sa zaniknuté ...

PIATA HLAVA
ROZVOD MANŽELSTVA

§ 22

K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.

§ 23
(1)

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi ...

(2)

Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní ...

(3)

Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov ...

§ 24
(1)

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ...

(2)

Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa ...

(3)

Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. ...

(4)

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov ...

(5)

Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov ...

§ 25
(1)

Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ...

(2)

Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa odseku 1, súd upraví styk ...

(3)

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom ...

(4)

Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým ...

(5)

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť ...

§ 26

Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a ...

§ 27
(1)

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, ...

(2)

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko ...

DRUHÁ ČASŤ

VZŤAHY MEDZI RODIČMI, DEŤMI A OSTATNÝMI PRÍBUZNÝMI

PRVÁ HLAVA
RODIČOVSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI

§ 28
(1)

Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

a)
sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého ...
b)
zastupovanie maloletého dieťaťa,
c)
správa majetku maloletého dieťaťa.
(2)

Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy ...

(3)

Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy ...

§ 29
(1)

Súd môže priznať rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté ...

(2)

Ak je potrebné spravovať majetok maloletého dieťaťa, v rozhodnutí o priznaní rodičovských práv ...

§ 30
(1)

Rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa majú rodičia. Rodičia majú právo vychovávať deti v ...

(2)

Na výchove dieťaťa sa podieľa aj manžel, ktorý nie je rodičom dieťaťa, ak žije s rodičom ...

(3)

Rodičia majú právo použiť pri výchove dieťaťa primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ...

§ 31
Zastupovanie maloletého dieťaťa
(1)

Rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé.7)

(2)

Žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých ...

(3)

Kolízneho opatrovníka súd ustanoví aj v prípadoch, ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu ...

(4)

Na ustanovenie kolízneho opatrovníka sa primerane použijú ustanovenia § 60 a 61. Funkcia kolízneho ...

§ 32
Správa majetku maloletého dieťaťa
(1)

Rodičia sú povinní spravovať majetok maloletého dieťaťa s náležitou starostlivosťou.

(2)

Výnosy z majetku maloletého dieťaťa získané pri jeho spravovaní môžu rodičia maloletého dieťaťa ...

(3)

Ak vznikol bez zavinenia osôb, ktoré sú povinné maloletému dieťaťu poskytovať výživu, hrubý ...

(4)

Rodičia odovzdajú dieťaťu jeho majetok, ktorí spravovali, najneskôr do 30 dní od dosiahnutia ...

(5)

Maloleté dieťa má právo požiadať rodičov alebo osoby, ktoré spravujú jeho majetok, o vyúčtovanie ...

Majetkový opatrovník
§ 33
(1)

Ak sú záujmy maloletého dieťaťa súvisiace so spravovaním jeho majetku ohrozené a rodičia sami ...

(2)

Majetkovým opatrovníkom sa môže stať fyzická osoba, ktorá s ustanovením za majetkového opatrovníka ...

(3)

Ak nebolo možné ustanoviť za majetkového opatrovníka žiadnu fyzickú osobu, súd ustanoví za ...

(4)

V rozhodnutí o ustanovení majetkového opatrovníka podľa odseku 1 súd uvedie konkrétny rozsah ...

(5)

Majetkový opatrovník nesmie pri výkone správy majetku brať na seba neprimerané majetkové riziká. ...

(6)

Záverečný účet zo správy majetku dieťaťa je majetkový opatrovník povinný predložiť súdu ...

(7)

Majetkový opatrovník má počas výkonu svojej funkcie právo na náhradu nákladov spojených so ...

§ 34
(1)

Funkcia majetkového opatrovníka podľa § 33 zaniká

a)
dosiahnutím plnoletosti dieťaťa,
b)
smrťou maloletého dieťaťa,
c)
smrťou alebo zánikom majetkového opatrovníka,
d)
právoplatným rozhodnutím súdu o zániku dôvodu, pre ktorý bol majetkový opatrovník ustanovený, ...
e)
právoplatným rozhodnutím súdu o pozbavení majetkového opatrovníka jeho funkcie alebo o jeho odvolaní. ...
(2)

Súd pozbaví majetkového opatrovníka funkcie na jeho návrh.

(3)

Súd odvolá majetkového opatrovníka, ak stratí spôsobilosť na výkon funkcie, porušuje svoje ...

(4)

V rozhodnutí o pozbavení majetkového opatrovníka jeho funkcie alebo v rozhodnutí o jeho odvolaní ...

§ 35
Rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, ...

§ 36
Úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch
(1)

Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ...

(2)

Ak manželstvo, z ktorého pochádzajú maloleté deti, zaniklo smrťou alebo vyhlásením jedného ...

§ 37
Výchovné opatrenia
(1)

Nevhodné správanie sa detí, ako aj porušovanie povinností rodičov, vyplývajúcich z ich rodičovských ...

(2)

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení týchto výchovných ...

a)
vhodným spôsobom napomenie maloleté dieťa, jeho rodičov a iné fyzické osoby, ktoré svojím správaním ...
b)
určí nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad; dohľad vykonáva najmä za súčinnosti orgánu ...
c)
uloží maloletému dieťaťu obmedzenie v rozsahu potrebnom na predchádzanie a zabraňovanie škodlivým ...
d)
uloží maloletému dieťaťu a jeho rodičom povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo ...
(3)

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak výchovné opatrenia uvedené v odseku 2 neviedli ...

a)
zabezpečenia odbornej diagnostiky pobyt v zariadení, ktoré vykonáva odbornú diagnostiku, najdlhšie ...
b)
zabezpečenia odbornej pomoci maloletému dieťaťu alebo zabezpečenia úpravy rodinných a sociálnych ...
c)
zabezpečenia resocializácie drogových a iných závislostí pobyt v zariadení, ktoré vykonáva ...
(4)

Na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia alebo na zabezpečenie úpravy rodinných a sociálnych ...

a)
povinnosť spolupracovať so zariadením podľa odseku 2 alebo podľa odseku 3, s orgánom sociálnoprávnej ...
b)
inú povinnosť.
(5)

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže výchovné opatrenie podľa odseku 3 ...

(6)

Ak súd rozhodne o uložení výchovných opatrení podľa odseku 3, môže ich vhodne a účelne spájať ...

(7)

Súd sleduje vykonávanie výchovných opatrení najmä v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ...

(8)

Súd hodnotí účinnosť výchovného opatrenia priebežne tak, aby pred uplynutím obdobia, ktoré ...

Zásahy do rodičovských práv a povinností
§ 38
(1)

Ak niektorému z rodičov bráni vo výkone jeho rodičovských práv a povinností závažná prekážka ...

(2)

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských ...

a)
žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života,
b)
svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú vôbec, alebo
c)
nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa.
(3)

V rozhodnutí o obmedzení výkonu rodičovských práv podľa odseku 2 súd uvedie rozsah práv a povinností, ...

(4)

Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním ...

§ 39
(1)

Ak súd rozhodol o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ...

(2)

Ak rodičovské práva a povinnosti nemôže vykonávať ani jeden z rodičov alebo ak súd rozhodol ...

(3)

Ak súd rozhodol o obmedzení výkonu rodičovských práv a povinností vo vzťahu k obidvom rodičom ...

(4)

Vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletému dieťaťu rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení ...

DRUHÁ HLAVA
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV A DETÍ A VZŤAHY V RODINE

§ 40
(1)

Deti majú spoločné priezvisko rodičov alebo priezvisko jedného z nich určené vyhlásením pri ...

(2)

Ak priezvisko maloletého dieťaťa nebolo určené podľa odseku 1 a rodičia majú rôzne priezviská, ...

(3)

Ak sa rodičia nedohodnú o mene alebo priezvisku maloletého dieťaťa alebo ak žiadny z rodičov ...

§ 41
(1)

Ak rodičia uzavrú manželstvo po narodení svojho maloletého dieťaťa, bude mať dieťa priezvisko ...

(2)

Ak uzavrie manželstvo matka maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, môžu manželia pred ...

(3)

Na zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého dieťaťa staršieho ako 15 rokov sa vyžaduje jeho ...

§ 42

Priezvisko dieťaťa nemožno podľa predchádzajúcich ustanovení zmeniť, len čo dieťa nadobudne ...

§ 43
(1)

Maloleté dieťa má právo vyjadriť samostatne a slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré ...

(2)

Dieťa je povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. Ak dieťa žije ...

(3)

Dieťa je ďalej povinné

a)
spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu,
b)
plniť si svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam a
c)
vyvarovať sa spôsobu života, ktorý by mohol byť preň ohrozujúci, najmä užívania látok, ktoré ...

TRETIA HLAVA
NÁHRADNÁ STAROSTLIVOSŤ

Základné ustanovenie
§ 44
(1)

Náhradnou starostlivosťou je viacero osobitne usporiadaných, na seba nadväzujúcich a vzájomne ...

(2)

Náhradná starostlivosť, na ktorej základe vznikajú vzťahy medzi maloletým dieťaťom a inou osobou, ...

(3)

Náhradnou starostlivosťou je

a)
zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča (ďalej len ...
b)
pestúnska starostlivosť a
c)
ústavná starostlivosť.
(4)

Súd pri rozhodovaní o tom, ktorý zo spôsobov náhradnej starostlivosti zvolí, vždy prihliadne ...

Náhradná osobná starostlivosť
§ 45
(1)

Ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, súd môže zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej ...

(2)

Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti uprednostní súd predovšetkým ...

(3)

V rozhodnutí súd vymedzí osobe, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, ...

(4)

Osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, je povinná vykonávať ...

(5)

Na správu majetku maloletého dieťaťa sa primerane použijú ustanovenia § 32 a 33.

(6)

Rodičia maloletého dieťaťa vykonávajú práva a povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv ...

(7)

Vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletému dieťaťu rozhodnutím súdu podľa odseku 1 nezaniká. ...

(8)

Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti určí rodičom ...

(9)

Súd najmenej raz za šesť mesiacov zhodnotí v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí ...

§ 46
(1)

Maloleté dieťa možno zveriť do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti manželom.

(2)

Maloleté dieťa možno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti jednému z manželov so súhlasom ...

(3)

Súhlas podľa odseku 2 nie je potrebný, ak manželia nežijú v domácnosti, ak druhý manžel nemá ...

§ 47
(1)

Náhradná osobná starostlivosť zaniká

a)
dosiahnutím plnoletosti dieťaťa,
b)
smrťou maloletého dieťaťa,
c)
smrťou osoby, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti,
d)
právoplatným rozhodnutím súdu o zániku dôvodu, pre ktorý bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej ...
e)
právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení náhradnej osobnej starostlivosti,
f)
rozvodom manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti ...
(2)

Súd zruší náhradnú osobnú starostlivosť len z vážnych dôvodov, najmä ak osoba, ktorej bolo ...

(3)

Ak zanikla náhradná osobná starostlivosť podľa odseku 1 písm. f) a rodičia maloletého dieťaťa ...

(4)

Ak jeden z manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, zomrie, ...

(5)

Ak zanikne náhradná osobná starostlivosť z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. c) alebo e) a rodičia ...

Pestúnska starostlivosť
§ 48
(1)

Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ...

(2)

Pestúnom sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá ...

(3)

Maloleté dieťa možno zveriť do spoločnej pestúnskej starostlivosti aj manželom. Pri zverení ...

(4)

V rozhodnutí podľa odseku 1 súd vymedzí rozsah práv a povinností pestúna k maloletému dieťaťu. ...

§ 50
(1)

Pestún je povinný vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ...

(2)

Na správu majetku maloletého dieťaťa sa primerane použijú ustanovenia § 32 a 33.

(3)

Ak bolo maloleté dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti len jednému z manželov, ustanovenie ...

(4)

Maloleté dieťa, ktoré žije v domácnosti s pestúnom, je povinné podieľať sa osobnou pomocou, ...

(5)

Počas výkonu pestúnskej starostlivosti rodičia maloletého dieťaťa vykonávajú svoje rodičovské ...

(6)

Súd najmenej raz za šesť mesiacov zhodnotí v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí ...

§ 51

Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti určí rodičom ...

§ 52
(1)

Pestúnska starostlivosť zaniká

a)
dosiahnutím plnoletosti dieťaťa,
b)
smrťou maloletého dieťaťa,
c)
smrťou pestúna,
d)
umiestnením maloletého dieťaťa do ochrannej výchovy alebo nástupom do výkonu trestu odňatia ...
e)
právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti,
f)
rozvodom manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti.
(2)

Súd zruší pestúnsku starostlivosť len z vážnych dôvodov, najmä ak pestún zanedbáva starostlivosť ...

(3)

Ak zanikla pestúnska starostlivosť podľa odseku 1 písm. f) a rodičia naďalej nezabezpečujú alebo ...

(4)

Ak jeden z manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, zomrie, ...

(5)

Ak s tým pestún a maloleté dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti súhlasia, súd môže z ...

(6)

Ak zanikne pestúnska starostlivosť z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. c) alebo e) a rodičia ...

§ 53

Podmienky poskytovania príspevkov pestúnskej starostlivosti a ich výšku upravuje osobitný zákon.12) ...

Ústavná starostlivosť
§ 54
(1)

Náhradná osobná starostlivosť a pestúnska starostlivosť majú prednosť pred ústavnou starostlivosťou. ...

(2)

Súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak je výchova dieťaťa vážne ohrozená ...

a)
dieťa je osvojiteľné a nie je možné ho zveriť do starostlivosti budúcich osvojiteľov alebo do ...
b)
rodičia dieťaťa nežijú alebo im v starostlivosti o dieťa bráni závažná prekážka,
c)
uložené výchovné opatrenie podľa § 37 ods. 3 neviedlo k náprave alebo
d)
rodičia dieťaťa sú pozbavení výkonu rodičovských práv.
(3)

Za vážne ohrozenie alebo vážne narušenie výchovy maloletého dieťaťa sa nepovažujú nedostatočné ...

(4)

Ak súd nerozhodol podľa § 39 ods. 2 a 3 alebo podľa § 56, sú rodičia maloletého dieťaťa naďalej ...

(5)

Súd v rozhodnutí, ktorým nariaďuje ústavnú starostlivosť, musí presne označiť zariadenie, ...

§ 55
(1)

Súd sústavne sleduje spôsob výkonu ústavnej starostlivosti a najmenej dvakrát do roka hodnotí ...

(2)

Ak súd nariadil ústavnú starostlivosť z dôvodov, ktoré sú na strane rodičov, v rozhodnutí zároveň ...

(3)

Súd zruší ústavnú starostlivosť najmä vtedy, ak maloleté dieťa možno zveriť do náhradnej ...

ŠTVRTÁ HLAVA
PORUČNÍCTVO A OPATROVNÍCTVO

Poručníctvo
§ 56
(1)

Ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, ...

(2)

Poručník nie je povinný osobne sa starať o maloleté dieťa. Ak sa poručník o maloleté dieťa ...

(3)

Ak sa poručník o dieťa osobne nestará, dohliada na rozsah a spôsob starostlivosti, ktorá sa dieťaťu ...

§ 57
(1)

Ak sú rodičia maloletého dieťaťa nažive a ak to nie je v rozpore so záujmom maloletého dieťaťa, ...

(2)

Za poručníka maloletého dieťaťa možno ustanoviť aj manželov.

(3)

Ak nebolo možné ustanoviť za poručníka žiadnu fyzickú osobu, súd ustanoví za poručníka obec ...

(4)

Do času, kým nie je maloletému dieťaťu ustanovený poručník, alebo do času, kým sa ustanovený ...

§ 58
(1)

V rozhodnutí o ustanovení poručníka súd uvedie konkrétny rozsah majetku, ktorý bude poručník ...

(2)

Správa o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa obsahuje najmä informácie o výnosoch, investíciách, ...

(3)

Poručník je povinný vykonávať svoju funkciu riadne a v najlepšom záujme maloletého dieťaťa. ...

(4)

Súd sústavne sleduje spôsob výkonu funkcie poručníka a najmenej dvakrát do roka v súčinnosti ...

(5)

Za porušenie povinností pri spravovaní majetku maloletého dieťaťa zodpovedá poručník podľa ...

(6)

Po zániku poručníctva je poručník povinný predložiť súdu záverečný účet zo správy majetku ...

(7)

Medzi poručníkom a maloletým dieťaťom nevzniká vyživovacia povinnosť.

§ 59
Zánik poručníctva
(1)

Poručníctvo zaniká

a)
dosiahnutím plnoletosti dieťaťa,
b)
smrťou maloletého dieťaťa,
c)
smrťou poručníka,
d)
zánikom dôvodu, pre ktorý bol poručník ustanovený,
e)
dosiahnutím plnoletosti rodiča maloletého dieťaťa (§ 28 ods. 3, § 29),
f)
právoplatným rozhodnutím súdu o zbavení poručníka výkonu funkcie alebo o jeho odvolaní.
(2)

Súd zbaví poručníka výkonu funkcie na jeho návrh.

(3)

Súd odvolá poručníka z funkcie, ak stratí spôsobilosť na výkon funkcie, porušuje svoje povinnosti ...

(4)

Ak boli do funkcie poručníkov ustanovení manželia, poručníctvo zaniká okrem dôvodov uvedených ...

(5)

Ak poručníctvo zanikne smrťou poručníka alebo právoplatným rozhodnutím súdu o zbavení poručníka ...

Opatrovníctvo
§ 60
(1)

Okrem prípadov podľa § 39 ods. 3 a § 57 ods. 4 súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka ...

(2)

Súd môže podľa odseku 1 ustanoviť za opatrovníka aj obec.

§ 61
(1)

Opatrovník je povinný vykonávať svoju funkciu v záujme maloletého dieťaťa.

(2)

Súd vymedzí rozsah práv a povinností opatrovníka tak, aby bol splnený účel, na ktorý bol opatrovník ...

TRETIA ČASŤ

VÝŽIVNÉ

PRVÁ HLAVA
DRUHY VYŽIVOVACÍCH POVINNOSTÍ A ROZSAH VÝŽIVNÉHO

Prvý oddiel
Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

§ 62
(1)

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, ...

(2)

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových ...

(3)

Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju ...

(4)

Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere ...

(5)

Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových ...

(6)

Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného ...

§ 63
(1)

Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný ...

(2)

U rodiča, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, súd neberie ...

(3)

Ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať ...

§ 64

Ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, súd môže rozhodnúť o povinnosti zložiť peňažnú ...

§ 65
(1)

Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo ...

(2)

Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu ...

(3)

Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.

Druhý oddiel
Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

§ 66

Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ...

§ 67
(1)

Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru ...

(2)

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi ...

Tretí oddiel
Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými

§ 68

Predkovia a potomkovia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť iba v prípade, ak to nevyhnutne potrebujú. ...

§ 69
(1)

Ak potomkovia nemôžu svoju vyživovaciu povinnosť plniť, prechádza táto povinnosť na predkov. ...

(2)

V prípade, že súd určí výživné pre maloleté dieťa, ustanovenie § 63 sa použije primerane. ...

§ 70

Každý z príbuzných na rovnakom stupni plní vyživovaciu povinnosť v takom rozsahu, aký zodpovedá ...

Štvrtý oddiel
Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

§ 71
(1)

Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd ...

(2)

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.

Piaty oddiel
Príspevok na výživu rozvedeného manžela

§ 72
(1)

Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, ...

(2)

Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich ...

(3)

Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa ...

§ 73

Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak ...

Šiesty oddiel
Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

§ 74
(1)

Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, ...

(2)

Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol ...

(3)

Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom podľa odseku 1 ...

DRUHÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 75
(1)

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, ...

(2)

Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné ...

§ 76
(1)

Výživné sa platí v pravidelných opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na mesiac dopredu. ...

(2)

Proti pohľadávkam na výživné je započítanie vzájomných pohľadávok prípustné len dohodou. ...

(3)

V prípade omeškania povinného s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu, má oprávnený ...

(4)

Plnenie výživného povinným sa započítava najprv na istinu a až po uhradení celej istiny sa započítava ...

§ 77
(1)

Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. ...

(2)

Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného a ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce ...

§ 78
(1)

Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre ...

(2)

Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované ...

(3)

Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov.

§ 79
(1)

Kto celkom alebo sčasti splnil za iného vyživovaciu povinnosť, je oprávnený od neho požadovať ...

(2)

Toto právo sa premlčuje podľa osobitného predpisu.17)

§ 80

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytovať náhradné výživné na zabezpečenie výživy ...

§ 81
(1)

Ak súd rozhodne o umiestnení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej ...

(2)

Súd v rozhodnutí, ktorým nariaďuje ústavnú starostlivosť, súčasne uloží rodičom alebo iným ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

URČENIE RODIČOVSTVA A OSVOJENIE

PRVÁ HLAVA
URČENIE RODIČOVSTVA

Prvý oddiel
Určenie materstva

§ 82
(1)

Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila.

(2)

Dohody a zmluvy, ktoré sú v rozpore s odsekom 1, sú neplatné.

§ 83
(1)

Ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa, materstvo určí na základe skutočností zistených ...

(2)

Návrh môže podať žena, ktorá o sebe tvrdí, že je matkou dieťaťa, alebo otec dieťaťa, alebo ...

Druhý oddiel
Určenie a zapretie otcovstva

§ 84

Otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva ustanovených v tomto zákone súhlasným vyhlásením ...

Otcovstvo manžela matky
§ 85
(1)

Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva ...

(2)

Ak sa narodí dieťa žene znovu vydatej, považuje sa za otca neskorší manžel, aj keď sa dieťa ...

(3)

Pri počítaní času, ktorý je rozhodujúci na určenie otcovstva, sa predpokladá, že manželstvo ...

§ 86
(1)

Manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, ...

(2)

Ak manžel stratil spôsobilosť na právne úkony pred uplynutím lehoty na zapretie otcovstva, môže ...

§ 87
(1)

Ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom ...

(2)

Otcovstvo voči dieťaťu narodenému v čase medzi stoosemdesiatym dňom a trojstým dňom od vykonania ...

(3)

Ak sa narodí dieťa pred stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva, postačí na to, aby sa manžel ...

§ 88
(1)

Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak sú obidvaja nažive, a ak nežije ...

(2)

Aj matka môže do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. ...

§ 89

Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že neskorší manžel nie je otcom dieťaťa znovu vydatej matky, ...

Otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov
§ 90

Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným ...

§ 91
(1)

Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

(2)

Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom.

(3)

Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom.

(4)

Vyhlásenie matky nie je potrebné, ak nemôže pre duševnú poruchu posúdiť význam svojho konania ...

§ 92

Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už ...

§ 93
(1)

Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom ...

(2)

Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo ...

(3)

Ustanovenia § 86 ods. 2 a § 88 ods. 1 sa použijú primerane.

Určenie otcovstva rozhodnutím súdu
§ 94
(1)

Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ...

(2)

Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia ...

§ 95
(1)

Ak domnelý otec nežije, návrh na určenie otcovstva sa podáva proti opatrovníkovi, ktorého ustanovil ...

(2)

Ak navrhovateľ v priebehu konania zomrie, môže v konaní pokračovať ďalšia osoba oprávnená ...

Zapretie otcovstva na návrh dieťaťa
§ 96
(1)

Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie ...

(2)

Ak súd rozhodne tak, že návrhu podanému podľa odseku 1 vyhovie, a určí, že zapretie otcovstva ...

(3)

Ak jeden z rodičov nežije, môže dieťa podať návrh na zapretie otcovstva proti druhému rodičovi; ...

DRUHÁ HLAVA
OSVOJENIE

§ 97
(1)

Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. ...

(2)

O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa.

§ 98

Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom ...

§ 99
(1)

Medzi osvojiteľom a osvojencom musí byť primeraný vekový rozdiel.

(2)

Osvojiť možno len maloleté dieťa, ak je osvojenie v jeho záujme.

§ 100
(1)

Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov ...

(2)

Ako spoločné dieťa môžu maloletého osvojiť len manželia.

(3)

Ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, môže osvojiť maloleté dieťa len so súhlasom ...

§ 101
(1)

Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Ak jeden z rodičov zomrel, nie je známy, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, ...

(3)

Ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, nie sú známi, boli pozbavení výkonu rodičovských ...

(4)

Ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas.

(5)

Na osvojenie maloletého dieťaťa do cudziny je potrebný aj súhlas Ministerstva práce, sociálnych ...

§ 102
(1)

Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého ...

a)
počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, ...
b)
počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v ...
c)
je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného ...
d)
dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.
(2)

Osobný súhlas rodiča podľa odseku 1 písm. d) musí mať písomnú formu a musí byť uskutočnený ...

(3)

Súhlas na osvojenie v prípadoch uvedených v odseku 1 dáva opatrovník, ktorý bol osvojovanému ...

(4)

O splnení podmienok osvojiteľnosti maloletého dieťaťa uvedených v odseku 1 rozhoduje súd na návrh ...

§ 103
(1)

Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov ...

(2)

O zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov podľa odseku 1 rozhodne na ...

(3)

Ak sa pestún rozhodne osvojiť maloleté dieťa, ktoré mu bolo zverené do pestúnskej starostlivosti, ...

(4)

V rozhodnutí o zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov súd vymedzí ...

(5)

Budúci osvojiteľ má rovnaké práva a povinnosti ako osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené ...

§ 104

Súd je povinný na základe lekárskeho vyšetrenia zistiť, či zdravotný stav osvojenca a osvojiteľov ...

§ 105

Osvojenec bude mať priezvisko osvojiteľa. Spoločný osvojenec manželov bude mať priezvisko určené ...

§ 106
(1)

Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi ...

(2)

Ak je osvojiteľ manželom jedného z rodičov osvojenca, príbuzenské vzťahy medzi osvojencom, rodičom ...

(3)

Ak je to v záujme osvojenca, osvojitelia mu môžu sprostredkovať prístup k informáciám o jeho ...

§ 107
(1)

Osvojenie môže súd zrušiť z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, do ...

(2)

Zrušením osvojenia vznikajú znovu vzájomné vzťahy medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. Osvojenec ...

§ 108

Osvojiteľ sa zapíše v matrike namiesto rodiča osvojenca na základe oznámenia súdu.

§ 109

Po uplynutí lehoty na zrušenie osvojenia podľa § 107 ods. 1 osvojenie nebráni, aby osvojenec mohol ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 110

Ak tento zákon neustanovuje inak, použijú sa ustanovenia Občianskeho zákonníka.

§ 110a

Na konanie podľa § 4 ods. 2, § 6 ods. 6 a § 8 ods. 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

§ 111

Dohody a súdne rozhodnutia, ktorými bola pred účinnosťou tohto zákona určená vyživovacia povinnosť ...

§ 112

Manželstvá uzavreté československými občanmi v období od 1. januára 1950 do 1. júla 1992 cirkevnou ...

§ 113

Hmotnú podporu rodičov a pomoc pri výkone rodičovských práv a povinností upravujú osobitné ...

Prechodné ustanovenia

§ 114

Právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. aprílom 2005, sa posudzujú podľa ustanovení tohto zákona. ...

§ 115

Konanie o rozvod manželstva, o ktorom súd právoplatne nerozhodol do 1. apríla 2005, sa dokončí ...

§ 116

Opatrovník ustanovený podľa § 78 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine sa považuje od 1. apríla 2005 ...

§ 117

Na plynutie lehôt, ktoré sa k 1. aprílu 2005 neskončili, platia ustanovenia tohto zákona.

§ 118

Konania vo veciach výživného podľa tretej časti tohto zákona, o ktorých súd nerozhodol do 1. ...

§ 119
(1)

Ak bolo maloleté dieťa osvojené podľa § 73 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine, môže osvojenec alebo ...

(2)

Rovnako musí postupovať aj osvojenec, ktorý je plnoletý, ak chce zrušiť osvojenie dohodou s osvojiteľom. ...

§ 119a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júna 2013

Omeškanie s plnením výživného, ktoré vzniklo pred 15. júnom 2013, sa riadi podľa doterajších ...

§ 119b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ak sa manžel alebo jeho opatrovník do 31. decembra 2015 dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, ...

(2)

Konanie o zapretí otcovstva manželom matky dieťaťa alebo jeho opatrovníkom, o ktorom súd nerozhodol ...

(3)

Konania o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti ...

(4)

Ak súd rozhodol o zmene výšky výživného po 1. januári 2016 spätne aj za obdobie do 31. decembra ...

(5)

Súd môže na návrh povinného alebo osoby, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, ...

(6)

Ak bolo dieťa zverené do predosvojiteľskej starostlivosti podľa predpisu účinného do 31. decembra ...

§ 120
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení zákona č. 132/1982 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona ...

2.

§ 2 až 10 zákona č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 33a sa vypúšťajú slová „§ 62 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine ...

3.

V § 35 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

4.

§ 36b sa vypúšťa.

5.

V § 80 písm. a) sa slovo „otcovstva" nahrádza slovom „rodičovstva".

6.

V § 88 ods. 1 písm. c) sa za slová „starostlivosti o maloletých" vkladá čiarka a slová „konanie ...

7.

V § 108 sa vypúšťa slovo „nezrušiteľnému" a za slovo „dieťaťa" sa vkladajú slová „podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33ac znie:

„33ac) § 108 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

8.

V § 120 ods. 2 sa slovo „otcovstva" nahrádza slovom „rodičovstva" a pred slová „o osvojenie" ...

9.

V § 142 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

10.

§ 163 odsek 2 znie:

„(2) Rozsudky o výchove a výžive maloletých detí a o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení ...

11.

V § 175 ods. 1 sa slová „predseda senátu krajského súdu činného v obchodných veciach nahrádzajú ...

12.

V § 175 ods. 2 sa slová „predseda senátu“ nahrádzajú slovom „súd“.

13.

V § 175 ods. 3 sa slová „predseda senátu“ nahrádzajú slovom „samosudca“.

14.

V § 175 ods. 4 sa slová „predseda senátu“ nahrádzajú slovom „súd“.

15.

§ 176 znie:

„§ 176 „(1) Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých sa vo veci samej rozhoduje rozsudkom ...

16.

V § 178 ods. 1 sa za slovo „rodičov," vkladá slovo „poručníkov,".

17.

V § 178 ods. 2 sa slová „orgánu starostlivosti o deti" nahrádzajú slovami „orgánu sociálnoprávnej ...

18.

§ 180 znie:

„§ 180 (1) Súdom ustanovený poručník maloletého zloží do rúk samosudcu sľub, že bude riadne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34fa znie:

„34fa)
§ 33 a 58 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 34fa sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou ...

19.

Za § 180 sa vkladá § 180a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 180a Konanie o osvojiteľnosti (1) Ak súd zistí, že sú splnené predpoklady na osvojenie podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34faa znie:

„34faa)
§ 52 ods. 6, § 55 ods. 2, § 98 až 104 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

20.

§ 181 znie:

„§ 181 (1) Účastníkmi konania sú osvojované dieťa, jeho rodičia, prípadne poručník, osvojiteľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34fab znie:

„34fab)
§ 102 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

21.

§ 185 znie:

„§ 185 Konanie o zrušenie osvojenia môže súd začať na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo ...

22.

V § 238 odsek 4 znie:

„(4) Dovolanie nie je prípustné vo veciach upravených zákonom o rodine a o zmene a doplnení niektorých ...

23.

V § 243f ods. 2 písmeno a) znie:

„a) vo veciach upravených zákonom o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem rozsudku ...

Čl. III

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 ...

1.

Slovo „otcovstvo" sa vo všetkých gramatických tvaroch v celom texte zákona nahrádza slovom „rodičovstvo" ...

2.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

„§ 20a Manželstvo, ktoré v cudzine uzavrel slovenský občan pred iným orgánom ako pred orgánom ...

3.

§ 24 znie:

„§ 24 (1) Vzťahy medzi rodičmi a deťmi vrátane vzniku alebo zániku práv a povinností rodičov ...

4.

Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:

„§ 26a Zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti budúcich osvojiteľov sa spravuje ...

5.

Nadpis nad § 28 znie: „Poručníctvo a opatrovníctvo".

6.

V § 28 sa za slovo „zániku" vkladajú slová „poručníctva a" a v druhej vete sa slovo „Opatrovnícka" ...

7.

§ 29 znie:

„§ 29 Povinnosť prijať a vykonávať poručníctvo, prípadne opatrovníctvo nad maloletými sa ...

8.

V § 30 sa pred slovo opatrovníkom vkladajú slová „poručníkom, prípadne" a pred slovo „opatrovnícky" ...

9.

§ 31 znie:

„§ 31 Ustanovenia o poručníctve a opatrovníctve nad maloletými platia obdobne, ak ide o podobné ...

10.

V § 39 ods. 3 na konci sa pripája táto veta: „Opatrenia prijme súd podľa slovenského hmotného ...

11.

§ 42 vrátane nadpisu znie:

„§ 42 Právomoc vo veciach spôsobilosti na právne úkony, poručníctva a opatrovníctva (1) Vo ...

12.

V § 62 písmeno a) znie:

„a) krajský súd, ak ide o listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi ...

13.

V § 66 ods. 1 a 2 sa slovo „výchovy" nahrádza slovami „osobnej starostlivosti".

14.

V § 67 ods. 2 sa slovo „výchovy" nahrádza slovom „osobnej starostlivosti".

15.

Nadpis nad § 68a znie: „Konanie o návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia".

16.

V § 68a písm. b) sa slovo „výchovy" nahrádza slovom „osobnej starostlivosti".

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...

V § 6 sa vypúšťa slovo „nezrušiteľne" a za slovo „osvojené" sa dopĺňajú slová „podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 108 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej ...

1.

V § 2 ods. 2 sa slovo „otcovstva" nahrádza slovom „rodičovstva".

2.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zápis dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich ...

3.

V § 16 písm. a) sa vypúšťa slovo „nezrušiteľné" a za slovo „osvojenie" sa vkladajú slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 108 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14)
§ 3 a 4 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

5.

V § 24 sa nad slovo „skutočnostiach" umiestňuje odkaz 14a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a)
§ 108 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

Čl. VI

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z. sa mení takto:

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Za podmienok ustanovených osobitným zákonom generálny prokurátor vymenúva a odvoláva jedného ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej ...

1.

§ 1 znie:

„§ 1 (1) Meno dieťaťa, ktoré sa narodilo na území Slovenskej republiky, sa určuje dohodou rodičov; ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1) § 40 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 1a) § ...

2.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta a § 4 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Do času, kým nie je určené otcovstvo, dieťa nadobúda priezvisko, ktoré má matka v čase ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
§ 6 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a)
§ 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 36/2005 Z. z.“.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovení uvedených v čl. I až IV, čl. ...

Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 2)  § 27 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách.
 • 3)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.
 • 4)  § 27 a 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 7)  § 9 Občianskeho zákonníka.
 • 8)  § 420 a § 451 až 459 Občianskeho zákonníka.
 • 9)  § 28 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  § 33 ods. 9 písm. e) a § 39 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej ...
 • 11)  § 137 až 142 Civilného mimosporového poriadku.
 • 12)  Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších ...
 • 13)  § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 14)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení zákona č. 372/2004 Z. z.
 • 15)  Zákonník práce.
 • 17)  § 101 Občianskeho zákonníka.
 • 17a)  Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o ...
 • 17b)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 17b)  § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 18)  Napríklad zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore