Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z. 348/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 27.10.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Štatistiky, archivníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z. 348/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 348/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Štatistického úradu Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z.

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z. sa mení takto:

1.

V prílohe č. 1 časti Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov šiesty bod znie:

2.

V prílohe č. 1 časti Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov sa vypúšťajú slová „1107 Sociálna ochrana“ a trinásty bod.

3.

V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní šiestom bode sa slová „Značka štátneho štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Práca 2-04 Názov štátneho štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o práci“ nahrádzajú slovami „Značka štátneho štatistického zisťovania: Práca 2-04 Názov štátneho štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

4.

V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní sa vypúšťa trinásty bod.

5.

V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní tridsiatom bode písm. a) sa vypúšťajú slová „a jeho závodov“.

6.

V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní tridsiatom bode písm. b) sa za slovom „mzdy“ vypúšťa čiarka a slová „vybrané ukazovatele na úrovni jednotlivých závodov a údaje o novovzniknutých závodných jednotkách“.

7.

V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní šesťdesiatomšiestom bode písm. c) sa vypúšťajú slová:

8.

V prílohe č. 2 časti Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov sa vypúšťajú štyridsiatyštvrtý až štyridsiatyšiesty bod.

9.

V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní sa vypúšťajú štyridsiatyštvrtý až štyridsiatyšiesty bod.

10.

V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní jednostodeviatom bode písmeno a) znie:

„a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o priemerných predajných cenách pohonných látok v Slovenskej republike, ktoré slúžia na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie medzinárodného dotazníka o spotrebiteľských cenách vybraných ropných výrobkov pre Európsku komisiu (Eurostat).“.

11.

V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní jednostodeviatom bode písmeno c) znie:

„c) Vymedzenie spravodajských jednotiek Subjekty so sídlom v Slovenskej republike zapísané v obchodnom registri, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 47.30.0 – Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach. Subjekty so sídlom v Slovenskej republike zapísané v obchodnom registri, ktoré vykonávajú predaj stlačeného zemného plynu a skvapalneného zemného plynu konečným spotrebiteľom.“.

12.

V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní jednostodesiatom bode písmeno a) znie:

„a) Účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania Účelom štátneho štatistického zisťovania je získať informácie o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne. Výsledky štátneho štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie medzinárodného dotazníka o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne pre Medzinárodnú energetickú agentúru (IEA) a pre Európsku komisiu (Eurostat).“.

13.

V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štátnych štatistických zisťovaní jednostodesiatom bode písmeno c) znie:

„c) Vymedzenie spravodajských jednotiek Subjekty so sídlom v Slovenskej republike zapísané v obchodnom registri, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE: 19.20.0 – Výroba rafinovaných ropných produktov, 06.10.0 – Ťažba ropy, 06.20.0 – Ťažba zemného plynu, 46.71.0 – Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi, 49.50.1 – Potrubná doprava plynu, 49.50.2 – Potrubná doprava ropy a 52.10.0 – Skladovanie a uskladňovanie.“.

14.

V prílohe č. 3 časti Zoznam využívaných administratívnych zdrojov údajov VI. kapitole sa slová „1. VYBR_ODPAD Údaje o“ nahrádzajú slovami „2. VYBR_ODPAD Údaje o predchádzaní vzniku odpadov,“.

15.

V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov údajov V. kapitole druhom bode písm. c) sa za slovo „mesačne“ vkladajú slová „(nevzťahuje sa na štatistiky o migrácii)“.

16.

V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov údajov VI. kapitole druhom bode názov administratívneho zdroja údajov znie: „Údaje o predchádzaní vzniku odpadov, vybraných druhoch odpadov a preprave odpadu“.

17.

V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov údajov VI. kapitole druhom bode písmená a) a b) znejú:

„a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja údajov Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému pri tvorbe štatistík o vzniku a nakladaní s odpadmi. b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja údajov Údaje o spotrebe ľahkých plastových tašiek, odpadoch z elektrických zariadení a elektronických zariadení, odpadoch z obalov, vozidlách po dobe životnosti, použitých batériách a akumulátoroch, stavebnom odpade a odpade z demolácií, komunálnom odpade, potravinovom odpade, odpadových olejoch a preprave odpadu.“.

18.

V celom texte vyhlášky sa slová „v poľnohospodárskom registri“ nahrádzajú slovami „v registri fariem“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Peter Peťko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore