Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 358/2020 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 11.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 358/2020 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 358/2020 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 358/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slová „technickej norme“ vkladajú slová „alebo obdobnej technickej špecifikácii“. ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. f) sa slová „zodpovedajú technickej norme“ nahrádzajú slovami „a zodpovedajú technickej ...

3.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až q) sa označujú ako písmená h) až p).

4.

V § 2 ods. 1 písm. o) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „vybudovaná pri obstarávanom nájomnom byte“.

5.

V § 2 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1 písm. h)“ a slová „odseku 1 písm. i)“ sa ...

6.

V § 2 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa šiesty bod.

7.

V § 2 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

8.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Dotáciu na obstaranie nájomného bytu podľa § 3 písm. a) možno poskytnúť na a) výstavbu nájomného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 43b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.

9.

V § 4 ods. 2 sa slová „obstarávajú najmenej dva nájomné byty“ nahrádzajú slovami „nachádzajú najmenej ...

10.

V § 4 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

11.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Dotáciu na kúpu nájomného bytu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť, ak ku dňu podania žiadosti ...

12.

V § 4 ods. 4 sa slová „stavebnými úpravami“ nahrádzajú slovami „stavebnou úpravou“.

13.

V § 5 úvodnej vete sa za slová „technickej vybavenosti“ vkladajú slová „podľa § 3 písm. b)“.

14.

V § 5 písm. a) a c) sa slová „nájomných bytov, na ktorých“ nahrádzajú slovami „nájomného bytu, na ktorého“. ...

15.

V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „Dotáciu“ vkladajú slová „podľa § 3 písm. c)“.

16.

V § 7 úvodnej vete sa slovo „môžu“ nahrádza slovom „môže“.

17.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Výška dotácie (1) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) bežného štandardu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16b a 18a znejú:

„16b) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení ...

18.

V § 10 ods. 1 písm. a) sa slovo „oprávnenými“ nahrádza slovom „obstarávacími“.

19.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Dotáciu podľa § 3 písm. a) na obstaranie toho istého nájomného bytu je možné poskytnúť iba raz.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.

20.

V § 10 ods. 3 a 4 sa za slová „podľa § 4“ vkladajú slová „ods. 1“.

21.

V § 10 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ostatnej budovy na bývanie“.

22.

V § 10 ods. 8 sa slovo „august“ nahrádza slovom „december“.

23.

V § 11 ods. 1 písm. a) piatom bode sa za slová „záložné právo“ vkladajú slová „na zabezpečenie vrátenia ...

24.

V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa šiesty bod.

25.

V § 11 ods. 1 písm. c) a ods. 3 sa slovo „oprávnený“ nahrádza slovom „obstarávací“.

26.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov v bytovej budove alebo v nebytovej budove, ktorá ...

27.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Za nedodržanie podmienky zachovania nájomného charakteru bytov podľa odseku 1 písm. a) štvrtého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:

„24b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

28.

V § 12 ods. 1 písm. j) sa slová „tvoriacich domácnosť nájomcu.“ nahrádzajú slovami „žijúcich v byte ...

29.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) vyhlásenie nájomcu, že nájomný byt alebo jeho časť nie je oprávnený prenechať do podnájmu tretej ...

30.

V § 12 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 22 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 3 písm. e)“.

31.

V § 12 ods. 3 druhej vete sa slová „bude žiadateľ informovať“ nahrádzajú slovami „žiadateľ informuje“. ...

32.

V § 12 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „osobou“ vkladá čiarka a slová „žijúcou v domácnosti s mesačným ...

33.

V § 12 ods. 4 písm. a) sa slová „triapolnásobok životného minima domácnosti“ nahrádzajú slovami „štvornásobok ...

34.

V § 12 ods. 4 písm. b) sa slová „štyriapolnásobok životného minima domácnosti“ nahrádzajú slovami „päťnásobok ...

35.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia pri uzatváraní nájomnej zmluvy s oprávnenou fyzickou osobou ...

36.

V § 13 ods. 2 sa za slová „nájomných bytov“ vkladajú slová „alebo so zvýšením sociálno- kultúrnej úrovne ...

37.

V § 13 ods. 5 sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.

38.

V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
ak právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre bytový dom bolo vydané pred 1. januárom 1994.“.

39.

V § 15 odseky 4 až 15 znejú:

„(4) Žiadosť sa úradu predkladá od 15. januára do 31. mája príslušného roka; to neplatí na predkladanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Zákon č. 150/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

40.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Posudzovateľ nesmie byť žiadateľom, ani nesmie byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi a pridelené ...

41.

V § 17 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

42.

V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „počas lehoty uvedenej v § 11 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu“ a slová ...

43.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2) Vlastník nájomného bytu je povinný tvoriť z dohodnutého nájomného osobitný rezervný fond ročne ...

44.

V § 18 ods. 3 sa slovo „oprávnených“ nahrádza slovom „obstarávacích“.

45.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak bola na obstaranie nájomného bytu poskytnutá dotácia podľa predpisov účinných do 31. decembra ...

46.

V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Sociálne bývanie poskytované obcou alebo vyšším územným celkom je všeobecne prospešnou službou.“.

47.

V § 22 odsek 3 znie:

„(3) Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 1 je a) osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ...

48.

V § 22 odsek 4 znie:

„(4) Mesačný príjem oprávnenej fyzickej osoby a ostatných osôb žijúcich v byte podľa odseku 3 sa vypočíta ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 sa vypúšťa.

49.

V § 22 odsek 5 znie:

„(5) Životné minimum podľa odseku 3 sa vypočíta ako súčet súm životného minima pre plnoletú fyzickú ...

50.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Žiadateľ podľa § 7 písm. a) a b) ustanoví vo svojom všeobecne záväznom nariadení okruh oprávnených ...

51.

V § 23 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

52.

V § 23 sa slovo „oprávnených“ nahrádza slovom „obstarávacích“.

53.

Za § 24c sa vkladá § 24d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 Ustanovenie § 18 ods. 4 sa prvýkrát ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodu 26, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore