Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 358/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022


Platnosť od: 11.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 358/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 358/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 358/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slová „technickej norme“ vkladajú slová „alebo obdobnej technickej špecifikácii“. ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. f) sa slová „zodpovedajú technickej norme“ nahrádzajú slovami „a zodpovedajú technickej ...

3.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až q) sa označujú ako písmená h) až p).

4.

V § 2 ods. 1 písm. o) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „vybudovaná pri obstarávanom nájomnom byte“.

5.

V § 2 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1 písm. h)“ a slová „odseku 1 písm. i)“ sa ...

6.

V § 2 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa šiesty bod.

7.

V § 2 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

8.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Dotáciu na obstaranie nájomného bytu podľa § 3 písm. a) možno poskytnúť na a) výstavbu nájomného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 43b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.

9.

V § 4 ods. 2 sa slová „obstarávajú najmenej dva nájomné byty“ nahrádzajú slovami „nachádzajú najmenej ...

10.

V § 4 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

11.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Dotáciu na kúpu nájomného bytu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť, ak ku dňu podania žiadosti ...

12.

V § 4 ods. 4 sa slová „stavebnými úpravami“ nahrádzajú slovami „stavebnou úpravou“.

13.

V § 5 úvodnej vete sa za slová „technickej vybavenosti“ vkladajú slová „podľa § 3 písm. b)“.

14.

V § 5 písm. a) a c) sa slová „nájomných bytov, na ktorých“ nahrádzajú slovami „nájomného bytu, na ktorého“. ...

15.

V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „Dotáciu“ vkladajú slová „podľa § 3 písm. c)“.

16.

V § 7 úvodnej vete sa slovo „môžu“ nahrádza slovom „môže“.

17.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Výška dotácie (1) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) bežného štandardu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16b a 18a znejú:

„16b) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení ...

18.

V § 10 ods. 1 písm. a) sa slovo „oprávnenými“ nahrádza slovom „obstarávacími“.

19.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Dotáciu podľa § 3 písm. a) na obstaranie toho istého nájomného bytu je možné poskytnúť iba raz.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.

20.

V § 10 ods. 3 a 4 sa za slová „podľa § 4“ vkladajú slová „ods. 1“.

21.

V § 10 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ostatnej budovy na bývanie“.

22.

V § 10 ods. 8 sa slovo „august“ nahrádza slovom „december“.

23.

V § 11 ods. 1 písm. a) piatom bode sa za slová „záložné právo“ vkladajú slová „na zabezpečenie vrátenia ...

24.

V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa šiesty bod.

25.

V § 11 ods. 1 písm. c) a ods. 3 sa slovo „oprávnený“ nahrádza slovom „obstarávací“.

27.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Za nedodržanie podmienky zachovania nájomného charakteru bytov podľa odseku 1 písm. a) štvrtého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:

„24b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

28.

V § 12 ods. 1 písm. j) sa slová „tvoriacich domácnosť nájomcu.“ nahrádzajú slovami „žijúcich v byte ...

29.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) vyhlásenie nájomcu, že nájomný byt alebo jeho časť nie je oprávnený prenechať do podnájmu tretej ...

30.

V § 12 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 22 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 3 písm. e)“.

31.

V § 12 ods. 3 druhej vete sa slová „bude žiadateľ informovať“ nahrádzajú slovami „žiadateľ informuje“. ...

32.

V § 12 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „osobou“ vkladá čiarka a slová „žijúcou v domácnosti s mesačným ...

33.

V § 12 ods. 4 písm. a) sa slová „triapolnásobok životného minima domácnosti“ nahrádzajú slovami „štvornásobok ...

34.

V § 12 ods. 4 písm. b) sa slová „štyriapolnásobok životného minima domácnosti“ nahrádzajú slovami „päťnásobok ...

35.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia pri uzatváraní nájomnej zmluvy s oprávnenou fyzickou osobou ...

36.

V § 13 ods. 2 sa za slová „nájomných bytov“ vkladajú slová „alebo so zvýšením sociálno- kultúrnej úrovne ...

37.

V § 13 ods. 5 sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.

38.

V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
ak právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre bytový dom bolo vydané pred 1. januárom 1994.“.

39.

V § 15 odseky 4 až 15 znejú:

„(4) Žiadosť sa úradu predkladá od 15. januára do 31. mája príslušného roka; to neplatí na predkladanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Zákon č. 150/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

40.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Posudzovateľ nesmie byť žiadateľom, ani nesmie byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi a pridelené ...

41.

V § 17 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

42.

V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „počas lehoty uvedenej v § 11 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu“ a slová ...

43.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2) Vlastník nájomného bytu je povinný tvoriť z dohodnutého nájomného osobitný rezervný fond ročne ...

44.

V § 18 ods. 3 sa slovo „oprávnených“ nahrádza slovom „obstarávacích“.

45.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak bola na obstaranie nájomného bytu poskytnutá dotácia podľa predpisov účinných do 31. decembra ...

46.

V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Sociálne bývanie poskytované obcou alebo vyšším územným celkom je všeobecne prospešnou službou.“.

47.

V § 22 odsek 3 znie:

„(3) Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 1 je a) osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ...

48.

V § 22 odsek 4 znie:

„(4) Mesačný príjem oprávnenej fyzickej osoby a ostatných osôb žijúcich v byte podľa odseku 3 sa vypočíta ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 sa vypúšťa.

49.

V § 22 odsek 5 znie:

„(5) Životné minimum podľa odseku 3 sa vypočíta ako súčet súm životného minima pre plnoletú fyzickú ...

50.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Žiadateľ podľa § 7 písm. a) a b) ustanoví vo svojom všeobecne záväznom nariadení okruh oprávnených ...

51.

V § 23 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

52.

V § 23 sa slovo „oprávnených“ nahrádza slovom „obstarávacích“.

53.

Za § 24c sa vkladá § 24d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 Ustanovenie § 18 ods. 4 sa prvýkrát ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodu 26, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore