Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 01.01.2023 do 10.01.2023

Platnosť od: 01.08.2002
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 10.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Vodné hospodárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22JUD247DS16EUPP10ČL0

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 01.01.2023 do 10.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 442/2002 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 516/2021


§ 4
Vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky

(1)
Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2)
(2)
Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky (ďalej len „zaústenie“) do verejnej kanalizácie; zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2) Zaústenie je odbočenie z potrubia verejnej kanalizácie, ktoré, ak sa realizuje na verejnom priestranstve,2a) tvorí odbočovací kus osadený na potrubí verejnej kanalizácie a potrubie ukončené spravidla revíznou šachtou. Potrubie, ktoré tvorí zaústenie realizované na verejnom priestranstve sa určuje v dĺžke od odbočovacieho kusa po hranicu nehnuteľnosti, najviac však desať metrov a v priemere, ktorý musí byť primeraný pre pripojenie budúcej kanalizačnej prípojky. Ak sa zaústenie realizuje na inom pozemku ako na verejnom priestranstve, tvorí ho len odbočovací kus osadený na potrubí verejnej kanalizácie. Zaústenie sa realizuje podľa podmienok určených vlastníkom verejnej kanalizácie alebo jej prevádzkovateľom a podľa plánu rozvoja určeného vlastníkom verejnej kanalizácie. Na účely povoľovania sa zaústenie považuje za kanalizačnú prípojku.2b)
(3)
Odberateľom vody (ďalej len „odberateľ") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi.
(4)
Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len „producent") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie na účely vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
(5)
Prevádzkovateľ verejného vodovodu môže určiť odberateľovi osadenie meradla na vodovodnú prípojku, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral; odberateľ je v tomto prípade povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu úpravy na vodovodnej prípojke potrebné na osadenie meradla podľa odseku 10.
(6)
Vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
(7)
Vlastník vodovodnej prípojky je povinný
a)
zabezpečiť, aby vodovodná prípojka nebola pripojená na iný zdroj vody a nedochádzalo k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode alebo k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode, a vnútorný vodovod bol vybudovaný tak, aby nedochádzalo k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a vodovodná prípojka bola vybudovaná v súlade s technickými požiadavkami vlastníka verejného vodovodu alebo jeho prevádzkovateľa,
b)
zabezpečiť na vlastné náklady opravu a údržbu vodovodnej prípojky,
c)
odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod, ak tak určil prevádzkovateľ verejného vodovodu.
(8)
Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný
a)
zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a aby bola vybudovaná v súlade s technickými požiadavkami vlastníka verejnej kanalizácie alebo jej prevádzkovateľa,
b)
zabezpečiť na vlastné náklady opravu a údržbu kanalizačnej prípojky,
c)
odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na zaústenie, ak tak určil prevádzkovateľ verejnej kanalizácie,
d)
písomne oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie odpojenie odvádzania vôd z povrchového odtoku z jeho pozemku kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie a spôsob ich zadržania na pozemku alebo ich využitia producentom.
(9)
Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej je umiestnené hadicové zariadenie alebo odberné miesto,3) je povinný umožniť odber vody hasičským jednotkám pri zásahu. Veliteľ zásahu3) je povinný dodatočne nahlásiť vlastníkovi vodovodnej prípojky, vlastníkovi verejného vodovodu a vlastníkovi verejnej kanalizácie čas, miesto a množstvo odobratej vody.
(10)
Meradlo je umiestnené na vodovodnej prípojke spravidla vo vodomernej šachte. Vodomerná šachta musí byť vybudovaná v súlade s technickými požiadavkami vlastníka verejného vodovodu alebo jeho prevádzkovateľa tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt, odvodniteľná, vetrateľná a bezpečne prístupná. Meradlo je príslušenstvom verejného vodovodu.
(11)
Náklady na zriadenie zaústenia znáša vlastník verejnej kanalizácie. Náklady na zriadenie zaústenia môže uhradiť žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa tak dohodne s vlastníkom verejnej kanalizácie.
(12)
Vlastník verejného vodovodu a vlastník verejnej kanalizácie je povinný prevziať pripojenie vodovodnej prípojky a zaústenie, ktoré boli realizované na vlastné náklady odberateľom alebo producentom po 1. januári 2023, do svojho vlastníctva a prevádzky, ak pri budovaní pripojenia alebo zaústenia boli splnené podmienky výstavby určené prevádzkovateľom verejného vodovodu, prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, vlastníkom verejného vodovodu alebo vlastníkom verejnej kanalizácie.
(13)
Podmienky zriadenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky, najmä miesto a spôsob pripojenia, určuje vlastník verejného vodovodu a vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ vo vyjadrení k dokumentácii pre územné rozhodnutie alebo k dokumentácii pre stavebné povolenie stavby,3a) v ktorej je riešenie prípojky zahrnuté, k projektovej dokumentácii prípojky, ak ide o vodnú stavbu, alebo vo vyjadrení k žiadosti o pripojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu.
(14)
Obec uloží povinnosť vlastníkovi stavby alebo vlastníkovi pozemku pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu podľa § 23 ods. 2.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 42bd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

(1)
Náklady na zriadenie zaústenia do existujúcej verejnej kanalizácie, ktorým sa zabezpečí pripojenie stavby alebo pozemku, kde vznikali odpadové vody do 31. decembra 2022, na verejnú kanalizáciu, znáša vlastník verejnej kanalizácie, ak vlastník stavby alebo vlastník pozemku preukáže zriadenie kanalizačnej prípojky, ktorá spĺňa technické podmienky určené vlastníkom verejnej kanalizácie a je spôsobilá na pripojenie na zaústenie, a ak vlastník stavby alebo vlastník pozemku prejaví záujem dohodnúť sa na uzatvorení zmluvy o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie k dátumu zriadenia zaústenia.
(2)
Povinnosť vlastníka verejného vodovodu a vlastníka verejnej kanalizácie prevziať pripojenie vodovodnej prípojky a zaústenie podľa § 4 ods. 12 sa nevzťahuje na pripojenie vodovodnej prípojky a zaústenie, ktoré boli realizované na vlastné náklady odberateľom alebo producentom do 31. decembra 2022.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak sa vlastník verejnej kanalizácie s vlastníkom stavby alebo s vlastníkom pozemku dohodnú inak.
zobraziť paragraf
Poznámka
2a)
§ 2b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 70/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
2b)
§ 139b ods. 8 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
3)
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
3a)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 293/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
4)
§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5)
§ 57 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5a)
§ 2 písm. s) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
Napríklad § 13 až 16 Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
7)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
7a)
§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
zobraziť paragraf
Poznámka
7aa)
§ 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
§ 17 ods. 3 a § 17a zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8a)
§ 26 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8b)
§ 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8c)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení vyhlášky č. 562/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
8d)
§ 20 a 22b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8e)
§ 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8f)
§ 11 ods. 4 písm. a) až c) zákona č. 250/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8g)
§ 11 ods. 4 písm. d) až f) zákona č. 250/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.
zobraziť paragraf
Poznámka
11)
Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11a)
Napríklad STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia (73 6005).
zobraziť paragraf
Poznámka
11b)
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11c)
§ 39a a 39b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11d)
Napríklad STN 75 6402 Malé čistiarne odpadových vôd (75 6402).
zobraziť paragraf
Poznámka
12)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
12a)
§ 151n až 151p Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
12b)
§ 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
12c)
§ 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
13)
§ 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
15)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
16)
§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
16a)
§ 2 písm. k) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
18)
Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
19)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
zobraziť paragraf
Poznámka
19a)
Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
20)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 396/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
Zákon č. 302/2001 Zb. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
zobraziť paragraf
Poznámka
25a)
§ 13 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 150/2017.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
26a)
§ 11 až 14 zákona č. 364/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
zobraziť paragraf
Poznámka
30)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore