Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 14.07.2005
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33JUD359DS26EUPP4ČL1

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 305/2005 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 376/2022


§ 52

(1)
V profesionálnej náhradnej rodine zabezpečuje starostlivosť o deti a mladých dospelých profesionálny náhradný rodič, ktorým je
a)
manžel a manželka, ktorí sú zamestnancami centra, alebo
b)
fyzická osoba, ktorá je zamestnancom centra.
(2)
Profesionálny náhradný rodič a manžel alebo manželka profesionálneho náhradného rodiča sú povinní absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v ustanovenom rozsahu, ktorej súčasťou je písomné zhodnotenie tejto prípravy.
(3)
Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mladých dospelých v profesionálnej náhradnej rodine centrum poskytuje
a)
finančné prostriedky na úhradu výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého najviac vo výške trojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,42)
b)
dieťaťu alebo mladému dospelému, ktorý je nezaopatreným dieťaťom,43) základné vybavenie a ďalšie vybavenie v ustanovenom rozsahu a uhrádza ich zvýšené výdavky spojené so zdravotným stavom, vekom, špeciálnymi potrebami, vzdelávaním, športovou činnosťou a prepravou súvisiacou so zabezpečovaním starostlivosti v ustanovenom rozsahu,
c)
finančné prostriedky v ustanovenom rozsahu na úhradu zvýšených výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého, ak je nezaopatreným dieťaťom, ak im profesionálny náhradný rodič počas svojej dovolenky poskytuje starostlivosť, a to aj ak profesionálny náhradný rodič mal poskytovať starostlivosť dieťaťu alebo mladému dospelému, ak je nezaopatreným dieťaťom, počas čerpania dovolenky a centrum bez dohody s profesionálnym náhradným rodičom zmenilo spôsob čerpania dovolenky, ktorej čerpanie bolo centrom určené.43a)
(4)
Profesionálny náhradný rodič vedie evidenciu výdavkov podľa odseku 3.
(5)
Ak je dieťaťu, ktorému profesionálny náhradný rodič poskytuje starostlivosť, poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, peňažný príspevok na úpravu pomôcky alebo peňažný príspevok na opravu pomôcky podľa osobitného predpisu,32) centrum uhradí sumu zodpovedajúcu kladnému rozdielu medzi cenou pomôcky, cenou výcviku používania pomôcky, cenou úpravy pomôcky alebo cenou opravy pomôcky a poskytnutým peňažným príspevkom na kúpu pomôcky, peňažným príspevkom na výcvik používania pomôcky, peňažným príspevkom na úpravu pomôcky alebo peňažným príspevkom na opravu pomôcky.
(6)
Profesionálny náhradný rodič je povinný podporovať kontakt medzi rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, inou blízkou osobou dieťaťa alebo žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť a dieťaťom umiestneným v profesionálnej náhradnej rodine a v spolupráci s ostatnými odbornými zamestnancami centra pripravovať dieťa na nadviazanie osobného vzťahu dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine so žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť.
zobraziť paragraf
§ 89c

Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 v súlade s prioritami podľa § 89 ods. 1 písm. a) zabezpečuje potrebný počet miest na vykonávanie špecializovaného programu v centre, ktoré vykonáva opatrenia na základe udelenej akreditácie, ktorého účelom je výlučne vykonávanie špecializovaného programu a ktorého celkový počet miest podľa špecializovaného programu centra nie je vyšší ako 20 miest, maximálna suma určená podľa § 89a ods. 2 a § 89b ods. 2 sa zvýši o 40 %.
zobraziť paragraf
Poznámka
43a)
§ 20 ods. 3 zákona č. 376/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
§ 101 a 102 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
45)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
45c)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
45d)
§ 10 ods. 2 písm. a) zákona č. 417/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
45e)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
45f)
§ 7 ods. 8 a § 10a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 3 ods. 15 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.§ 31 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 7a a 8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
Napríklad Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z. z.). Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 23. 12. 2003) v znení jeho zmien a doplnkov nariadením rady (ES) č. 2116/2004 z 2. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 367, 14. 12. 2004).
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
49a)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
50)
Napríklad Trestný zákon, Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
§ 60, § 102 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
53)
§ 94 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
54)
§ 96 zákona č. 36/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
55)
§ 38 a 39 zákona č. 36/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
57)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 14/1974 Zb. o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 132/1976 Zb. o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti. Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie č. 119/2001 Z. z.). Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti (oznámenie č. 366/2001 Z. z.). Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. z.). Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
58)
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 Z. z. z 27. novembra 2003.
zobraziť paragraf
Poznámka
59)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 14/1974 Zb. o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 132/1976 Zb. o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti.
zobraziť paragraf
Poznámka
60)
Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie č. 119/2001 Z. z.). Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti (oznámenie č. 366/2001 Z. z.). Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
61)
Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
62)
Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, § 95 ods. 1 Civilného sporového poriadku a § 12 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
64)
Čl. 4 Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
65)
Čl. 29 Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
66)
Čl. 17 Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
66a)
§ 3 ods. 1 písm. c) a § 4 zákona č. 376/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
66b)
§ 5 zákona č. 376/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
67)
Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z., Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.
zobraziť paragraf
Poznámka
68)
§ 136 ods. 1 Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
69)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
69a)
Zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
69b)
Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
69c)
§ 7 zákona č. 376/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
70)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
71)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
72)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 345/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
73)
§ 2, § 17 až 19 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74)
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74a)
Napríklad § 25 a 45 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74b)
§ 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74c)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74d)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74e)
§ 179b Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
75)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
76)
§ 84 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
77)
§ 29 ods. 1, ods. 2 prvá veta, ods. 3 až 19, § 43 ods. 1 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
78)
Napríklad § 15 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore