Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 488/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 23.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zamestnanosť, Cudzinecký režim, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 488/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 488/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 480/2021 Z. z., zákona č. 82/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 112/2022 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z., zákona č. 426/2022 Z. z. a zákona č. 430/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 odsek 2 znie:

„(2)
Rovnaké postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa tohto zákona ako občan Slovenskej republiky má aj
a)
občan členského štátu Európskej únie,

b)
rodinný príslušník občana členského štátu Európskej únie a rodinný príslušník občana Slovenskej republiky, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretej krajiny a ktorí majú oprávnený pobyt na území Slovenskej republiky,

c)
štátny príslušník Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho rodinný príslušník, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí si uplatnili právo na voľný pohyb podľa osobitného predpisu2a) a ktorým toto právo zostáva zachované podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2b)

d)
štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl2c) alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,2c)

e)
štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má v Slovenskej republike udelený pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie3) (ďalej len „dlhodobý pobyt“).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a, 2b, 2c a 3 znejú:

„2a) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2b) Napríklad čl. 24 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31. 1. 2020).

2c) Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 42 ods. 2 písm. c) zákona č. 404/2011 Z. z.“.

2.
V § 2 ods. 5 úvodnej vete sa za slovo „únie“ vkladajú slová „a rodinný príslušník občana Slovenskej republiky podľa odseku 2 písm. b)“.
3.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 42 alebo o poskytnutie príspevku podľa § 50, § 51a alebo § 56“ nahrádzajú slovami „§ 42, príspevku podľa § 50 alebo § 56, príspevku v rámci projektu alebo programu podľa § 54“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Za samostatne zárobkovo činnú osobu sa nepovažuje fyzická osoba podľa odseku 1 písm. a) odo dňa vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie.“.

6.
V § 6 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „alebo“.
7.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
vykonávať funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, funkciu člena komisie obecného zastupiteľstva alebo funkciu člena komisie zastupiteľstva samosprávneho kraja, ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.13a)“.

8.
V § 8 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
občan, ktorý v období najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie a nevykonával alebo neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,“.

9.
V § 8 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú odkazy „13d)“ a „13e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13d a 13e sa vypúšťajú.

10.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
občan, ktorý ukončil poberanie materského alebo poberanie rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktorý počas poberania materského alebo počas poberania rodičovského príspevku nemal príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.“.

11.
V § 12 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „ministerstvo školstva“) a Alianciou sektorových rád“.
12.
V § 12 písmeno l) znie:

„l)
vydať, zmeniť, pozastaviť a zrušiť
1.
povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,

2.
povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania,“.

13.
V § 12 písm. p) a § 13 ods. 1 písm. t) sa slová „okrem § 53e a dodržiavanie“ nahrádzajú slovom „a“.
14.
V § 12 písmeno s) znie:

„s)
uplatňovať Národnú sústavu povolaní pri výkone pôsobnosti podľa písmen b), d) a n),“.

15.
V § 12 sa vypúšťa písmeno ac).

Doterajšie písmená ad) až ag) sa označujú ako písmená ac) až af).

16.
V § 12 písm. ae) sa slová „okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 %,“ nahrádzajú slovami „krajoch za kalendárny štvrťrok“.
17.
V § 13 ods. 1 písm. e) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
zrušení oznámenia o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa písmena g), ak sa zistili nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,“.

Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa označujú ako tretí bod až piaty bod.

18.
V § 13 ods. 1 písm. g) sa za slová „až n)“ vkladá čiarka a slová „t), v) a w)“.
19.
V § 13 ods. 1 písmeno u) znie:

„u)
uplatňovať Národnú sústavu povolaní pri výkone pôsobnosti podľa písmena a),“.

20.
V § 13 ods. 1 písm. ad) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
21.
V § 13 ods. 1 písm. ag) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
22.
V § 13 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a vydať duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska“.
23.
V § 19 ods. 1 písm. c), ods. 7 písm. d) a e), ods. 8 a 9 a § 20 ods. 2 a 4 sa za slová „§ 57“ vkladajú slová „alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54“.
24.
V § 19 ods. 4 sa slová „písomného vyjadrenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave“ nahrádzajú slovami „odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore“.
25.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119/1, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

26.
V § 20 odsek 1 znie:

„(1)
Odborné konzílium posudkových lekárov tvoria traja posudkoví lekári ústredia. Členom odborného konzília posudkových lekárov nemôže byť posudkový lekár, ktorý preverovaný posudok vydal.“.

27.
V § 20 odsek 3 znie:

„(3)
Odborné konzílium posudkových lekárov vydá posudok do 30 dní od doručenia žiadosti o preverenie posudku odborným konzíliom posudkových lekárov a spisovej dokumentácie ústrediu. Posudok odborného konzília posudkových lekárov obsahuje náležitosti podľa § 19 ods. 7.“.

28.
V § 21 ods. 4 a § 23a ods. 1 písm. u) sa slová „okrese podľa § 12 písm. af)“ nahrádzajú slovami „kraji podľa § 12 písm. ae)“.
29.
V § 21a ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo najneskôr v deň podania žiadosti o obnovenie modrej karty, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý podal žiadosť o obnovenie modrej karty na to isté pracovné miesto“.
30.
V § 21a ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, na účel konania o obnovenie modrej karty štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude zamestnaný na tom istom pracovnom mieste.“.
31.
V § 21b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účel zmeny údajov podľa osobitného predpisu22haa)aj na žiadosť zamestnávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22haa znie:

„22haa) § 73 ods. 18 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

32.
V § 21b ods. 2 sa vypúšťa slovo „kópia“.
33.
V § 21b ods. 2 písm. a), b) a e) sa na začiatku vkladá slovo „kópia“.
34.
V § 21b ods. 2 písm. c) a d) sa na začiatku vkladá slovo „kópia“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o žiadosť podľa odseku 1 druhej vety,“.
35.
V § 21b sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny so žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu, ak ide o žiadosť podľa odseku 1 druhej vety.“.

36.
V § 21b ods. 3 písm. a) sa slová „zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania“ nahrádzajú slovami „zamestnania, pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred oznámením zmeny údajov podľa osobitného predpisu22kca)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22kca znie:

„22kca) § 111 ods. 1 písm. t) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

37.
V § 21b ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, splnil povinnosť podľa § 62 ods. 6
1.
najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred oznámením zmeny údajov podľa osobitného predpisu,22kca)

2.
najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania,

3.
najneskôr v deň podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo oznámenia zmeny údajov podľa osobitného predpisu,22kca) ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 7, alebo

4.
najneskôr v deň podania žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto,“.

38.
V § 21b ods. 7 prvej vete sa slová „činnosti, alebo ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 8 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „činnosti, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 8 písm. b) a c) alebo ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto“ a v druhej vete sa slová „okrese podľa § 12 písm. af)“ nahrádzajú slovami „kraji podľa § 12 písm. ae)“.
39.
V § 21b ods. 10 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak štátny príslušník tretej krajiny nenastúpil do zamestnania do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.“.
40.
V § 21b ods. 10 písm. d) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
41.
V § 21b ods. 10 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
42.
V § 21b sa odsek 10 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny skončilo pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo toto potvrdenie vydané.“.

43.
V § 22 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, splnil povinnosť podľa § 62 ods. 6
1.
najmenej desať pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 9,

2.
najmenej päť pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo

3.
najneskôr v deň podania žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie na to isté pracovné miesto a“.

44.
V § 22 ods. 9 písm. c) a § 23a ods. 1 písm. c) prvom bode sa slová „12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „9 mesiacov“.
45.
V § 22 ods. 10 sa za slovo „krajiny,“ vkladajú slová „ktorý podal žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie na to isté pracovné miesto, alebo“.
46.
V § 22 ods. 12 písm. c) prvom bode sa slová „spoločne posudzovanou fyzickou osobou“ nahrádzajú slovom „členom“.
47.
V § 23 ods. 2 písm. b) prvom bode sa slová „spoločne posudzovanou fyzickou osobou domácnosti, ktorej vznikol nárok na poskytovanie pomoci“ nahrádzajú slovami „členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc“.
48.
V § 23 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak štátny príslušník tretej krajiny nenastúpil do zamestnania do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.“.
49.
V § 23a ods. 1 písm. d) sa slová „a ktorý má právo na“ nahrádzajú slovami „alebo rodinným príslušníkom občana Slovenskej republiky a ktorý má oprávnený“.
50.
V § 23a ods. 1 písm. u) sa slovo „šesť“ nahrádza slovom „osem“.
51.
V § 23a sa odsek 1 dopĺňa písmenom ak), ktoré znie:

„ak)
ktorý podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, ktorý oprávňuje zamestnávateľa zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, s dostatočným časovým predstihom pred uplynutím platnosti tohto prechodného pobytu, a to v období od uplynutia platnosti tohto prechodného pobytu do právoplatného skončenia konania o obnovenie prechodného pobytu; dostatočným časovým predstihom sa rozumie obdobie zodpovedajúce najmenej dĺžke lehoty na rozhodnutie o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa osobitného predpisu.28j)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28j znie:

„28j) § 33 ods. 8 a § 34 ods. 16 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

52.
V § 23b ods. 6 prvej vete sa za slová „rodinných príslušníkov“ vkladá čiarka a slová „rodinných príslušníkov občana Slovenskej republiky“.
53.
V § 23b ods. 6 druhá veta znie: „Prílohou k formuláru podľa prvej vety je kópia dokladu preukazujúceho splnenie podmienky podľa § 23a ods. 1.“.
54.
V § 23b ods. 6 štvrtá veta znie: „Povinnosť podľa prvej vety má aj informujúca organizácia, ku ktorej sú vyslaní občania členského štátu Európskej únie alebo štátni príslušníci tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. l), m), w) až z), najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa vyslania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia vyslania.“.
55.
V § 28 písmená a) a b) znejú:

„a)
viesť evidenciu fyzických osôb, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. I, na účel písmena b),

b)
poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok spolu s údajmi z evidencie podľa písmena a) v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti,“.

56.
V § 31 ods. 1 písm. e) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.
57.
V § 31 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
viesť evidenciu dočasných agentúrnych zamestnancov, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. J, na účel písmena g),“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

58.
V § 31 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)
poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok spolu s údajmi z evidencie podľa písmena f) v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti,“.

59.
V § 31 ods. 2 písm. b) sa slová „písm. f) alebo písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f) až h)“.
60.
V § 32 ods. 8 sa slová „jeho rodinných príslušníkov“ nahrádzajú slovami „štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 2 ods. 2 písm. b) až e)“.
61.
V § 32 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 14.

62.
V § 32 ods. 12 až 14 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
63.
V § 34 ods. 1 sa za slovami „písomnej žiadosti“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „podpisom35e)“ sa vkladajú slová „alebo odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana,35f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35f znie:

„35f) § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.

64.
V § 34 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „desiatich“.
65.
V § 34 ods. 3 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „u samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 5 ods. 1 písm. a) sa za deň skončenia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti považuje aj deň vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie,“.
66.
V § 34 ods. 6 sa slová „preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom“ nahrádzajú slovami „alebo elektronicky podľa určenia úradu preukazovať úradu v termíne určenom úradom“.
67.
V § 34 ods. 13 sa slová „až 9“ nahrádzajú slovami „až 8“.
68.
V § 34 ods. 14 písm. h) sa slová „činnosť podľa § 49 ods. 1 alebo § 57 ods. 1, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57“ nahrádzajú slovami „činnosť, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54“.
69.
V § 35 ods. 2 písm. g) sa slová „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstva školstva“.
70.
V § 35a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

71.
V § 35a ods. 2 sa vypúšťajú slová „na základe národnej sústavy kvalifikácií“.
72.
§ 35b vrátane nadpisu znie:

㤠35b
Aliancia sektorových rád a sektorové rady
(1)
Aliancia sektorových rád je záujmové združenie právnických osôb,40) ktoré najmä
a)
zabezpečuje a koordinuje tvorbu a aktualizáciu Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií,41)

b)
zriaďuje sektorové rady podľa príslušných sektorov hospodárstva, zabezpečuje ich činnosť a hodnotí ich funkčnosť a efektívnosť,

c)
zabezpečuje úlohy súvisiace s vykonávaním spoločných záujmov podporujúcich zosúladenie systému celoživotného vzdelávania41a) s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce,

d)
určuje štandardy odborných vedomostí, odborných zručností a schopností na výkon pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce,

e)
vytvára na národné a medzinárodné účely databázu vedomostí a zručností potrebných na uplatnenie sa na pracovných miestach trhu práce v súvislosti s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce,

f)
spolupracuje s ministerstvom školstva pri tvorbe a aktualizácii kvalifikačných štandardov a hodnotiacich štandardov,41a)

g)
navrhuje ministerstvu školstva zmeny podmienok overovania kvalifikácií,41a)

h)
aktívne sa zapája do riešení na nastavenie systému celoživotného vzdelávania tak, aby zodpovedal požiadavkám na zamestnancov na trhu práce, vývojovým tendenciám, súčasným a predpokladaným inovačným trendom,

i)
určuje oblasti rozvíjania kľúčových kompetencií v systéme celoživotného vzdelávania s osobitným zameraním na digitálne zručnosti, podnikateľské zručnosti a finančnú gramotnosť,

j)
koordinuje aktivity spojené s posilňovaním motivácie jednotlivcov k celoživotnému vzdelávaniu podľa potrieb trhu práce vrátane koordinácie finančných nástrojov určených na podporu celoživotného vzdelávania,

k)
posudzuje kvalitu vzdelávacích programov určených pre vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona a na základe žiadosti ministerstva školstva posudzuje kvalitu vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania predložených na akreditáciu podľa osobitného predpisu41a) vrátane posudzovania ich súladu s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce,

l)
koordinuje proces zisťovania, monitorovania a predvídania vývojových trendov na trhu práce, zručností potrebných na výkon pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce, vzniku a zániku pracovných miest, vznikajúcich a zanikajúcich zamestnaní,

m)
zabezpečuje medzirezortnú koordináciu činností súvisiacich s monitorovaním trendov na trhu práce a definovaním kvantitatívnych požiadaviek a kvalitatívnych požiadaviek na pracovnú silu v súvislosti s jej kvalifikovanou prípravou na uplatnenie sa na trhu práce,

n)
zdieľa informácie a skúsenosti z implementácie Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií prostredníctvom verejne dostupných informačných portálov,

o)
poskytuje ministerstvu a ministerstvu školstva na účel plnenia úloh v rozsahu ich pôsobnosti štatistické údaje a informácie, ktoré sú výsledkom jej činnosti,

p)
zverejňuje na svojom webovom sídle Národnú sústavu povolaní, dokumenty a materiály vypracované v rozsahu pôsobnosti Aliancie sektorových rád a informácie o svojej činnosti.

(2)
Členmi Aliancie sektorových rád sú ministerstvo a ministerstvo školstva. Ďalšími členmi Aliancie sektorových rád majú právo byť reprezentatívne združenia zamestnávateľov20d) a reprezentatívne združenia odborových zväzov.20d)

(3)
Založenie Aliancie sektorových rád zabezpečí ministerstvo a ministerstvo školstva v spolupráci s reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, ktoré si uplatnili právo byť členom Aliancie sektorových rád podľa odseku 2.

(4)
Spôsob prijímania členov, dôvody zániku členstva, spôsob rokovania, spôsob hlasovania členov, financovanie Aliancie sektorových rád, spôsob jej zrušenia a naloženie s jej likvidačným zostatkom upravia stanovy Aliancie sektorových rád. Stanovy Aliancie sektorových rád a ich zmeny nenadobudnú účinnosť bez súhlasu vlády Slovenskej republiky.

(5)
Činnosť Aliancie sektorových rád je financovaná zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov, ktorými sú najmä vklady členov vo forme členských príspevkov a príjmy z vlastnej činnosti.

(6)
Sektorová rada na účely tohto zákona je dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenie zástupcov zamestnávateľov, odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a ďalších organizácií, orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy. Zloženie sektorovej rady, spôsob vymenúvania jej členov, dôvody zániku členstva a spôsob rokovania sektorovej rady upraví štatút sektorovej rady.

(7)
Sektorová rada najmä
a)
aktualizuje Národnú sústavu povolaní v rozsahu svojej pôsobnosti,

b)
určuje požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce a vytvára predpoklady na ich prenos do systému celoživotného vzdelávania,

c)
spolupracuje s Alianciou sektorových rád pri plnení úloh podľa odseku 1 písm. k),

d)
spolupracuje s ministerstvom pri príprave návrhov projektov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa tohto zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 40, 41 a 41a znejú:

„40) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.

41) § 21 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.

41a) Zákon č. 568/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

73.
V § 36 ods. 1 písm. s) sa slová „a) a b)“ nahrádzajú slovami „a), b) a i)“.
74.
V § 36 ods. 1 písm. t) časť vety za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak uchádzač o zamestnanie k tomuto dňu spĺňa podmienky na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,“.
75.
V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:

„v)
zániku azylu alebo zániku doplnkovej ochrany; to neplatí, ak uchádzač o zamestnanie k tomuto dňu spĺňa podmienky na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

w)
ktorým štátny príslušník tretej krajiny prestal byť rodinným príslušníkom občana Európskej únie alebo rodinným príslušníkom občana Slovenskej republiky; to neplatí, ak uchádzač o zamestnanie k tomuto dňu spĺňa podmienky na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.“.

76.
V § 36 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „a formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a“.
77.
V § 39 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
78.
V § 39 ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
79.
V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.“.

80.
V § 42 ods. 3 písm. a) a ods. 4 sa slovo „národnej“ nahrádza slovom „Národnej“.
81.
V § 43 ods. 8 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Cestovné výdavky a stravné sú oprávnenými nákladmi, len ak sa uchádzač o zamestnanie zúčastňuje odborných poradenských služieb prezenčnou formou. Náhradu cestovných výdavkov a stravné možno paušalizovať.“.
82.
V § 43 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťa.

83.
V § 43 odsek 10 znie:

„(10)
Uchádzač o zamestnanie môže z vážnych dôvodov uvedených v § 36 ods. 4, ktoré u neho nastali počas poskytovania odborných poradenských služieb, prerušiť alebo predčasne skončiť účasť na odborných poradenských službách.“.

84.
V § 44 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.

85.
V poznámke pod čiarou k odkazu 45c sa vypúšťajú slová „o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
86.
V § 44 ods. 7 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
87.
V § 46 ods. 2 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
88.
V § 46 ods. 5 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 7“, slová „odseku 13“ sa nahrádzajú slovami „odseku 8“ a na konci sa pripája táto veta: „Cestovné výdavky a stravné sú oprávnenými nákladmi, len ak sa uchádzač o zamestnanie zúčastňuje vzdelávania a prípravy pre trh práce prezenčnou formou.“.
89.
V § 46 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a príspevok podľa odseku 10“, slová „odseku 12“ sa nahrádzajú slovami „odseku 7“ a na konci sa pripája táto veta: „Náhradu cestovných výdavkov a stravné možno paušalizovať.“.
90.
V § 46 sa vypúšťajú odseky 7 až 11.

Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 7 až 10.

91.
V § 46 ods. 7 písm. g) sa vypúšťajú slová „a podrobnosti o poskytnutí príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie“.
92.
V § 46 ods. 7 písm. h) sa slová „vážnych dôvodov podľa odseku 14“ nahrádzajú slovami „dôvodov podľa odseku 9“.
93.
V § 46 odsek 9 znie:

„(9)
Uchádzač o zamestnanie môže z dôvodu vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a), b), l) a p) a z vážnych dôvodov uvedených v § 36 ods. 4, ktoré u neho nastali počas poskytovania vzdelávania a prípravy pre trh práce, prerušiť alebo predčasne skončiť účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce.“.

94.
V § 46 ods. 10 sa za slovom „predpis“ vypúšťa bodkočiarka a slová „to sa nevzťahuje na vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa odseku 7“.
95.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠46a
Príspevok na podporu rekvalifikácie uchádzača o zamestnanie
(1)
Úrad môže poskytnúť uchádzačovi o zamestnanie príspevok na podporu rekvalifikácie uchádzača o zamestnanie (ďalej len „príspevok“) na základe posúdenia individuálnej možnosti predpokladaného uplatnenia sa uchádzača o zamestnanie na trhu práce po absolvovaní rekvalifikácie a na základe zhodnotenia účelnosti a hospodárnosti nákladov vynaložených na rekvalifikáciu, ak uchádzač o zamestnanie požiada o poskytnutie príspevku.

(2)
Rekvalifikácia na účely tohto príspevku je odborná príprava uchádzača o zamestnanie alebo príprava uchádzača o zamestnanie zameraná na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských alebo jazykových vedomostí, zručností alebo schopností určených na zabezpečenie jeho adaptability a uplatnenia sa v zamestnaní alebo v pracovných činnostiach, ktoré má uchádzač o zamestnanie vykonávať po absolvovaní ním vybraného vzdelávacieho programu u ním vybraného poskytovateľa vzdelávacieho programu. Rekvalifikácia nie je odborná príprava uchádzača o zamestnanie alebo príprava uchádzača o zamestnanie smerujúca k získaniu stupňa vzdelania podľa osobitných predpisov.39)

(3)
Posúdenie podľa odseku 1 vykonáva úrad s prihliadnutím na dopyt na trhu práce, najmä na základe zoznamu voľných pracovných miest, údajov informačného portálu služieb zamestnanosti alebo iných verejne dostupných informačných pracovných portálov. Zhodnotenie podľa odseku 1 vykonáva úrad na základe prieskumu trhu súvisiaceho s cenovou ponukou vybraného poskytovateľa rekvalifikácie.

(4)
Uchádzač o zamestnanie podáva žiadosť o poskytnutie príspevku najneskôr 30 dní pred začiatkom rekvalifikácie na formulári určenom ústredím. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je najmä
a)
identifikácia rekvalifikácie,

b)
identifikácia poskytovateľa rekvalifikácie,

c)
preukázanie možnosti uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní rekvalifikácie,

d)
cena rekvalifikácie.

(5)
Príspevok sa poskytuje na úhradu ceny rekvalifikácie, náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania rekvalifikácie a späť a stravné podľa osobitného predpisu.21)

(6)
Výška príspevku je 100 % oprávnených nákladov uchádzača o zamestnanie súvisiacich s rekvalifikáciou. Oprávnenými nákladmi podľa prvej vety sú cena rekvalifikácie, cestovné výdavky a stravné podľa osobitného predpisu21) za každý absolvovaný deň rekvalifikácie. Cestovné výdavky a stravné sú oprávnenými nákladmi, len ak sa uchádzač o zamestnanie zúčastňuje rekvalifikácie prezenčnou formou. Náhradu cestovných výdavkov a stravné možno paušalizovať. Úrad poskytne príspevok do 30 dní od skončenia rekvalifikácie.

(7)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)
identifikačné údaje poskytovateľa rekvalifikácie,

c)
názov rekvalifikácie a názov dokladu o jej absolvovaní,

d)
miesto konania rekvalifikácie,

e)
dĺžku trvania rekvalifikácie vrátane dátumu jej začatia a skončenia a hodinový rozsah rekvalifikácie,

f)
práva a povinnosti účastníkov dohody,

g)
spôsob, rozsah a podmienky úhrady príspevku úradom,

h)
ďalšie dohodnuté náležitosti.

(8)
Uchádzač o zamestnanie môže z dôvodu vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a), b), l) a p) a z vážnych dôvodov uvedených v § 36 ods. 4, ktoré u neho nastali počas poskytovania rekvalifikácie, prerušiť alebo predčasne skončiť účasť na rekvalifikácii.

(9)
Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, na ktorého vzdelávanie a prípravu pre trh práce bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 46 alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54 alebo ktorému bol v priebehu predchádzajúcich piatich rokov poskytnutý príspevok na rovnaké vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa § 46 alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54.“.

96.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).

97.
V § 49 ods. 1 druhej vete a ods. 8 celom texte sa slovo „tri“ nahrádza slovom „dva“.
98.
V § 49 odsek 2 znie:

„(2)
Výška príspevku je v okresoch s priemerným podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku
a)
nižším alebo rovnakým ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac trojnásobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

b)
vyšším ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac štvornásobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.

99.
V § 50 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 50j, § 51a,“.
101.
V § 50 odsek 2 znie:

„(2)
Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, mesačná výška príspevku je v okresoch s priemerným podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku
a)
nižším alebo rovnakým ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 30 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 30 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

b)
vyšším ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 40 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 40 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.

102.
V § 50 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Mesačná výška príspevku poskytovaného na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. b) až d) alebo uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom mladším ako 30 rokov, je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

103.
V § 50 ods. 4 prvej vete sa slová „12 kalendárnych mesiacov a na znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 24 mesiacov sa príspevok poskytuje najdlhšie počas 24 kalendárnych mesiacov“ nahrádzajú slovami „9 kalendárnych mesiacov a na znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa odseku 3 najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov“ a v druhej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.
104.
V § 50 ods. 9 úvodnej vete sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
105.
V § 50 ods. 9 písm. k) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
106.
§ 50j sa vypúšťa.
107.
V § 51 odsek 5 znie:

„(5)
Počas vykonávania absolventskej praxe môže úrad poskytnúť absolventovi školy príspevok v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu13a) mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe. Príspevok sa kráti za dni voľna podľa odsekov 6 a 7 a za ďalšie hodiny neprítomnosti na absolventskej praxi na základe evidencie dochádzky predkladanej úradu podľa odseku 9 písm. d). Na účely krátenia príspevku podľa druhej vety sa za deň považujú štyri hodiny. Výsledná suma príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Úrad poskytne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe.“.

108.
V § 51 ods. 8 písm. h) celom texte sa vypúšťa slovo „paušálny“.
109.
§ 51a sa vypúšťa.
110.
§ 52 vrátane nadpisu znie:

㤠52
Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj
(1)
Úrad môže poskytnúť obci alebo samosprávnemu kraju príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj (ďalej len „príspevok“) na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi49) (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan v hmotnej núdzi“), ak obec alebo samosprávny kraj o príspevok požiada.

(2)
Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj na účely tohto zákona je podpora udržiavania pracovných návykov a rozvoj zručností dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi. Počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaný občan v hmotnej núdzi nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a).

(3)
Menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo organizované rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi vykonávaním prác, ktoré sú určené na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia v obci, zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok a kultúrnych podmienok obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.

(4)
Menšie služby pre samosprávny kraj organizované samosprávnym krajom alebo organizované rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je samosprávny kraj, na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi vykonávaním prác, ktoré sú určené na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a na pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov. Účasť dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi na vykonávaní menších služieb pre samosprávny kraj je dobrovoľná.

(5)
Menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaný občan v hmotnej núdzi vykonáva nepretržite najviac počas 6 kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne s možnosťou predĺženia ich vykonávania najviac o ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

(6)
Na účely organizovania menších obecných služieb pre obec miestne príslušný úrad poskytuje obci raz za mesiac o dlhodobo nezamestnaných občanoch v hmotnej núdzi, ktorých vedie v evidencii,
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia,

b)
adresu trvalého pobytu,

c)
dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,

d)
dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

e)
informáciu o tom, či je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

(7)
Na účely organizovania menších služieb pre samosprávny kraj miestne príslušný úrad poskytne samosprávnemu kraju na základe jeho žiadosti údaje o dlhodobo nezamestnaných občanoch v hmotnej núdzi, ktorých vedie v evidencii, v rozsahu podľa odseku 6. Miestne príslušný úrad podľa prvej vety je úrad, v ktorého územnom obvode má samosprávny kraj záujem organizovať menšie služby pre samosprávny kraj.

(8)
Príspevok je určený na úhradu časti
a)
nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov v hmotnej núdzi a úhradu časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, a

b)
celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj.

(9)
Mesačná výška príspevku podľa odseku 8 písm. a) je najviac 7 % počas prvých šiestich kalendárnych mesiacov a najviac 4 % počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov a príspevku podľa odseku 8 písm. b) je najviac 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj.

(10)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má dlhodobo nezamestnaný občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt.

(11)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi úradom a obcou alebo medzi úradom a samosprávnym krajom, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)
počet dlhodobo nezamestnaných občanov v hmotnej núdzi prijatých na vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj a dĺžku trvania ich vykonávania jedným dlhodobo nezamestnaným občanom v hmotnej núdzi,

c)
druh vykonávaných pracovných činností,

d)
časový rozsah vykonávaných menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,

e)
celkovú výšku príspevku, termín a dĺžku poskytovania príspevku,

f)
počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnanými občanmi v hmotnej núdzi, a týždenný rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,

g)
záväzok úradu, že poskytne príspevok mesačne, najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia dohodnutých dokladov,

h)
záväzok obce alebo samosprávneho kraja, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaným občanom v hmotnej núdzi,

i)
záväzok obce alebo samosprávneho kraja, že najneskôr do 15 dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj,

j)
záväzok obce alebo samosprávneho kraja, že pri skončení vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj poskytne úradu zoznam činností, ktoré vykonával dlhodobo nezamestnaný občan v hmotnej núdzi,

k)
podmienky poskytovania príspevku,

l)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

m)
spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

n)
ďalšie dohodnuté náležitosti.

(12)
Ak obec alebo samosprávny kraj porušili dohodu podľa odseku 11 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto dohody, novú dohodu je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí 12 mesiacov od odstúpenia úradu od predchádzajúcej dohody.

(13)
Úrad uzatvára s dlhodobo nezamestnaným občanom v hmotnej núdzi dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)
druh pracovných činností pri vykonávaných menších obecných službách pre obec alebo menších službách pre samosprávny kraj,

c)
začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,

d)
záväzok úradu zabezpečiť dlhodobo nezamestnanému občanovi v hmotnej núdzi vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,

e)
záväzok dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi vykonávať menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj zabezpečené úradom,

f)
záväzok dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny obce alebo samosprávneho kraja a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,

g)
ďalšie dohodnuté náležitosti.

(14)
Ak sa dlhodobo nezamestnaný občan v hmotnej núdzi nemôže zúčastniť menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak dočasná pracovná neschopnosť dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj trvá viac ako 30 dní, úrad od dohody podľa odseku 13 odstúpi.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

111.
§ 52a sa vypúšťa.
112.
V § 53 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo § 53c ods. 1 písm. b)“.
113.
V § 53a ods. 1 poslednej vete sa vypúšťajú slová „alebo § 53c“.
114.
§ 53c sa vypúšťa.
115.
§ 53e až 53g sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 58, 59ad, 59ae, 59af, 59ag, 59aga, 59ah, 59ai, 59b, 59c, 59d, 59e, 59f, 59g, 59h a 59i sa vypúšťajú.

116.
V § 54 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Projekty a programy podľa odseku 1 písm. a) až d), f) a g) sú zamerané najmä na zlepšenie prístupu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) až d) a h) na trh práce, a to najmä podporou získania vzdelania podľa potrieb trhu práce, budovania a rozvoja zručností, rekvalifikácie a adaptability zabezpečujúcej prístup na trh práce a podporou vytvorenia nových pracovných miest vrátane samostatnej zárobkovej činnosti.“.

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.

117.
V § 54 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a realizuje sprostredkovateľský orgán ministerstva“.
118.
V § 54 ods. 4 úvodnej vete a ods. 5 úvodnej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
119.
V § 54 ods. 5 písm. a) až c) sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
120.
V § 54 ods. 6 sa za slová „udelený azyl“ vkladá čiarka a slová „ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana“.
121.
V § 54 ods. 7 až 9 sa slová „2 a 5“ nahrádzajú slovami „3 a 6“.
125.
V § 56 odsek 3 znie:

„(3)
Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je v okresoch s priemerným podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku
a)
nižším alebo rovnakým ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

b)
vyšším ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.

130.
V § 57 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v rámci projektu alebo programu podľa § 54“.
131.
V § 57 odseky 1 a 2 znejú:

„(2)
Výška príspevku je v okresoch s priemerným podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku
a)
nižším alebo rovnakým ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

b)
vyšším ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.

133.
V § 57 ods. 4 sa slová „najviac 30 %“ nahrádzajú slovami „najviac 60 %“ a slová „šiestich mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „12 mesiacov“.
139.
V § 58 ods. 13 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaných občanov a zamestnávateľov, ktorým poskytuje služby, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. K, na účel písmena d),“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

140.
V § 58 ods. 13 písmeno d) znie:

„d)
poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok spolu s údajmi z evidencie podľa písmena c) v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti.“.

142.
V § 60 ods. 2 písmeno i) znie:

„i)
paušálne náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v sume 6 % z maximálnej výšky príspevku za kalendárny štvrťrok podľa odseku 11.“.

143.
V § 60 ods. 3 písmeno i) znie:

„i)
paušálne náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chráneného pracoviska v sume 6 % z maximálnej výšky príspevku za kalendárny štvrťrok podľa odseku 11.“.

144.
V § 60 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Za čas, počas ktorého zamestnanec, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, vykonával prácu mimo chránenej dielne alebo mimo chráneného pracoviska, sa za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska považujú len náklady podľa odseku 2 písm. f).“.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

146.
V § 60 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
147.
V § 60 ods. 10 úvodnej vete sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
148.
V § 60 ods. 11 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „až 6“ a slová „odseku 6“ sa nahrádzajú slovami „odseku 7“.
150.
V § 63 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
viesť evidenciu zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. L, na účel písmena d),“.

151.
V § 63 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
poskytovať úradu na základe jeho žiadosti údaje z evidencie podľa písmena c),“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

152.
V § 63 ods. 2 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
153.
V § 63 ods. 3 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
155.
V § 63 ods. 5 sa slová „predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na formulári predpísanom ústredím“ nahrádzajú slovami „uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti“.
156.
V § 64 ods. 1, 2, 5, 7 a 9, § 64a ods. 1, § 65 ods. 1 a 2 a § 65a sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
157.
V § 65b sa za slová „§ 46,“ vkladajú slová „§ 46a,“ a vypúšťajú sa slová „§ 50j,“, slová „§ 51a,“, slová „§ 52a,“, slová „§ 53c,“ a slová „§ 53f, § 53g,“.
159.
V § 67 ods. 10 sa slová „ministerstvo financií“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“.
160.
V § 67 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Ústredie poskytuje Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátom práce zoznam zamestnávateľov, ktorí nesplnili povinnosť podľa § 23b ods. 6 druhej vety.“.
161.
§ 67 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

„(17)
Sprostredkovateľ, agentúra dočasného zamestnávania a agentúra podporovaného zamestnávania vymaže vo svojom informačnom systéme osobné údaje vedené v evidencii podľa § 28 písm. a), § 31 ods. 1 písm. f) a § 58 ods. 13 písm. c) po splnení účelu podľa § 28 písm. b), § 31 ods. 1 písm. g) a § 58 ods. 13 písm. d).

(18)
Zamestnávateľ spracúva údaje v rozsahu podľa prílohy č. 1 písm. L kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním na nosič informácií za prijatia primeraných bezpečnostných opatrení podľa osobitného predpisu.61ac) Zamestnávateľ vymaže vo svojom informačnom systéme osobné údaje vedené v evidencii podľa § 63 ods. 1 písm. c) po skončení zamestnania dotknutého zamestnanca.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61ac znie:

„61ac) Čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 2016/679.“.

162.
V § 68 ods. 1 sa slová „ministerstvom financií“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom financií Slovenskej republiky“.
163.
V § 69 písm. b) sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
164.
V § 69 sa vypúšťajú písmená f) a h).

Doterajšie písmená g), i) a j) sa označujú ako písmená f) až h).

165.
V § 70 ods. 1 sa slová „ad) a ag)“ nahrádzajú slovami „ac) a af)“.
166.
V § 70 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
sa nevyžaduje dať účastníkovi konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladu, spôsobu jeho zistenia, prípadne mohol navrhnúť jeho doplnenie, ak ide o konanie o vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a) až d), g), o) a p), ktoré sa začalo na základe oznámenia uchádzača o zamestnanie o zmene skutočností rozhodných pre jeho vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie.“.

167.
V § 70 odsek 6 znie:

„(6)
Na príspevky poskytované podľa § 46 ods. 4, § 46a, § 47, § 49 až 52, § 53b, § 53d, § 56, § 56a a 57 nie je právny nárok. Na príspevky poskytované v rámci projektu alebo programu podľa § 54 nie je právny nárok, ak podmienky projektu alebo programu neustanovujú inak.“.

169.
V § 70 ods. 8 sa vypúšťa tretia veta až piata veta.
171.
V § 70 ods. 10 sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „štvrtého“.
172.
V poznámke pod čiarou k odkazu 63ab sa citácia „nariadenie (EÚ) č. 1407/2013“ nahrádza citáciou „nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013) v platnom znení“.
173.
V § 70 sa za odsek 17 vkladajú nové odseky 18 až 20, ktoré znejú:

„(18)
Zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba môžu predkladať žiadosť a preukazovať splnenie povinností podľa tohto zákona aj elektronickými prostriedkami podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.35e)

(19)
Na účely § 32 ods. 6 a 12, § 34 ods. 1, § 43 ods. 8, § 46 ods. 5 a 7 písm. g), § 46a ods. 5, § 48a ods. 2, § 52, § 53 a 53a sa za trvalý pobyt považuje aj obvyklý pobyt. Obvyklým pobytom sa rozumie adresa odlišná od trvalého pobytu, ktorú občan uvedie ako obvyklý pobyt v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Obvyklý pobyt nie je možné počas vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie meniť.

(20)
Identifikačným údajom účastníka dohody podľa tohto zákona je
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, bankové spojenie, názov ekonomickej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností a
1.
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, ak ide o právnickú osobu,

2.
meno a priezvisko, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,

b)
meno a priezvisko, rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny, adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu alebo obvyklého pobytu, ak ide o fyzickú osobu.“.

Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 21.

174.
V § 72au odsek 3 znie:

„(3)
Zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. u) aj po uplynutí ôsmich týždňov na rovnakom pracovnom mieste až do skončenia konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.“.

175.
Za § 72av sa vkladajú § 72aw a 72ax, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠72aw
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)
Pri plnení povinností podľa § 28 písm. b), § 31 ods. 1 písm. g), § 58 ods. 13 písm. d) a § 63 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2023 za rok 2022 sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(2)
Sektorová rada zriadená podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022 je sektorová rada podľa tohto zákona.

(3)
Pri poskytovaní príspevku na služby pre rodinu s deťmi podľa § 43 ods. 9 v znení účinnom do 31. decembra 2022 na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2023 sa postupuje podľa § 43 ods. 9 v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(4)
Pri poskytovaní príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa § 46 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2022 na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2023 sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(5)
Pri poskytovaní príspevku na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 10 v znení účinnom do 31. decembra 2022 na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2023 sa postupuje podľa § 46 ods. 10 a 11 v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(6)
Pri poskytovaní príspevkov na základe dohody o poskytnutí príspevku podľa § 49, § 50, § 50j, § 51, § 51a, § 52, § 52a, § 53c, § 53e, § 53f, § 53g, § 56 a 57 v znení účinnom do 31. decembra 2022, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2023, sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(7)
Na účely poskytovania príspevkov podľa § 49, § 50, § 56 a 57 v roku 2023 sa za podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku za rok 2022 považuje miera evidovanej nezamestnanosti za rok 2022.

(8)
Konanie začaté pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(9)
Ustanovenie § 72au ods. 2 sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.“.

176.
V prílohe č. 1 písm. A písm. a) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

„4.
adresa obvyklého pobytu,“.

Doterajší štvrtý bod až štrnásty bod sa označujú ako piaty bod až pätnásty bod.

177.
V prílohe č. 1 písm. A písm. a) sa za jedenásty bod vkladá nový dvanásty bod, ktorý znie:

„12.
materinský jazyk,“.

Doterajší dvanásty bod až pätnásty bod sa označujú ako trinásty bod až šestnásty bod.

178.
V prílohe č. 1 písm. A písm. f) ôsmom bode sa slová „dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke“ nahrádzajú slovom „pomoci“.
179.
V prílohe č. 1 písm. A písm. g) úvodnej vete sa slová „dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke“ nahrádzajú slovom „pomoci“.
180.
V prílohe č. 1 písm. A písm. g) druhom bode sa slová „dávku v hmotnej núdzi a príspevku k dávke“ nahrádzajú slovom „pomoc“.
181.
Príloha č. 1 sa dopĺňa písmenami I až L, ktoré znejú:

„I.
Evidencia fyzických osôb, ktorým sprostredkovateľ sprostredkoval zamestnanie za úhradu, podľa § 28 písm. a) obsahuje tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,

b)
rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

c)
pohlavie,

d)
adresa trvalého pobytu,

e)
adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

f)
názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,

g)
názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,

h)
druh sprostredkovaného pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

i)
názov a kód sprostredkovaného zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,

j)
názov štátu, ak bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu v zahraničí,

k)
dátum sprostredkovania zamestnania,

l)
obdobie, počas ktorého by sa malo sprostredkované zamestnanie vykonávať,

m)
dátum skutočného nástupu do sprostredkovaného zamestnania a dĺžka trvania sprostredkovaného zamestnania.

J.
Evidencia dočasných agentúrnych zamestnancov podľa § 31 ods. 1 písm. f) obsahuje tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,

b)
rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

c)
pohlavie,

d)
adresa trvalého pobytu,

e)
adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

f)
názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,

g)
obdobie trvania pracovného pomeru s agentúrou dočasného zamestnávania,

h)
názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a druh ekonomickej činnosti užívateľského zamestnávateľa,

i)
názov a kód vykonávaného zamestnania počas dočasného pridelenia podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,

j)
obdobie trvania dočasného pridelenia agentúrneho zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi,

k)
dátum predčasného ukončenia dočasného pridelenia.

K.
Evidencia občanov so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaných občanov a zamestnávateľov, ktorým agentúra podporovaného zamestnávania poskytuje služby, podľa § 58 ods. 13 písm. c) obsahuje tieto údaje:
a)
osobné údaje občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov, a to:
1.
meno a priezvisko,

2.
rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

3.
pohlavie,

4.
adresa trvalého pobytu,

5.
adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

6.
názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,

7.
informácia, či ide o občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 bez špecifikácie zdravotného postihnutia,

8.
druh a počet poskytnutých služieb za určené obdobie,

9.
názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie,

10.
druh sprostredkovaného pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

11.
názov a kód sprostredkovaného zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,

12.
názov štátu, ak bolo sprostredkované zamestnanie v zahraničí,

13.
dĺžka trvania sprostredkovaného zamestnania,

b)
údaje o zamestnávateľovi, a to:
1.
názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti,

2.
druh a počet poskytnutých služieb za určené obdobie.


L.
Evidencia zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, podľa § 63 ods. 1 písm. c) obsahuje tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,

b)
rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

c)
percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,

d)
dátum uznania za invalidného,

e)
dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

f)
názov a kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní.“.

Čl. II

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 424/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 113/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 23 ods. 6 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak počas konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania štátny príslušník tretej krajiny zmenil v žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania zamestnávateľa alebo zamestnanie,“.

Čl. III

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 308/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 42/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 199/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až z) sa označujú ako písmená j) až y).

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

2.
V § 10 ods. 10 písmeno b) znie:

„b)
ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok alebo na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,34)“.

3.
V § 12 ods. 3 písm. b) treťom bode sa slová „trh práce37)“ nahrádzajú slovami „trh práce,37) rekvalifikácie37a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) § 46a zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 488/2022 Z. z.“.

4.
V § 12 ods. 8 písmeno a) znie:

„a)
je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,34)“.

5.
Za § 33a sa vkladá § 33b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠33b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Pri posudzovaní príjmu, nároku na dávku a nároku na aktivačný príspevok člena domácnosti, ktorému sa poskytuje príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa osobitného predpisu na základe dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej pred 1. januárom 2023, sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.“.

Čl. IV

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 58/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z. a zákona č. 356/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 3 písm. b) úvodnej vete sa slová „miere evidovanej nezamestnanosti“ nahrádzajú slovami „podiele disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku“.
2.
V § 3 ods. 3 písm. b) prvý bod znie:

„1.
zapíše do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom priemerný podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku za kalendárny štvrťrok, ktorý ústredie vykazuje, bol v období za najmenej deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyšší ako 1,35-násobok priemerného podielu disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku a dosiahol najmenej 5,5 %,“.

3.
Za § 12 sa vkladá § 13, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Ak obdobie podľa § 3 ods. 3 písm. b) prvého bodu zahŕňa aj kalendárny štvrťrok v období od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2022, na tento kalendárny štvrťrok sa na účely zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov použije výpočet podľa § 3 ods. 3 písm. b) prvého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2022.“.

Čl. V

Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 399/2019 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z. a zákona č. 65/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 5 písmeno n) znie:

„n)
podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku zverejnený v štatistických údajoch ústredia práce.“.

2.
V § 29 ods. 1 písm. g) piaty bod znie:

„5.
priemyselnej výrobe v okresoch, v ktorých podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť, presahuje priemerný podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike,“.

3.
V § 29 ods. 1 písm. h) sa slová „miery nezamestnanosti“ nahrádzajú slovami „podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie“.

Čl. VI

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 94/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z. a zákona č. 113/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 16 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak ide o integračný podnik, aj kompenzačnú pomoc podľa § 19 ods. 2 písm. e).“.
2.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
príspevku podľa § 19a a 19b, ak ide o integračný podnik.“.

3.
Za § 19 sa vkladajú § 19a až 19c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠19a
Umiestňovací príspevok
(1)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) poskytuje umiestňovací príspevok integračnému podniku,
a)
ktorý skončil dohodou pracovný pomer najneskôr do dvoch rokov od vzniku tohto pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý bol znevýhodnenou osobou a ktorému najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia pracovného pomeru v integračnom podniku vznikol pracovný pomer u zamestnávateľa, ktorý nie je integračným podnikom, závislou osobou integračného podniku, chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom, ak pracovný pomer u tohto zamestnávateľa je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času; integračný podnik je povinný preukázať úradu práce dohodnutý rozsah týždenného pracovného času, a

b)
ak zamestnávateľ nepoberá na pracovné miesto, na ktoré prijme do pracovného pomeru zamestnanca podľa písmena a), príspevok podľa osobitného predpisu60a) poskytovaný na mzdové náklady.

(2)
Mesačná výška umiestňovacieho príspevku na jedného zamestnanca je v
a)
prvom až treťom mesiaci poskytovania umiestňovacieho príspevku 5 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa umiestňovací príspevok poskytuje,

b)
štvrtom až šiestom mesiaci poskytovania umiestňovacieho príspevku 15 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa umiestňovací príspevok poskytuje,

c)
siedmom až deviatom mesiaci poskytovania umiestňovacieho príspevku 25 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa umiestňovací príspevok poskytuje,

d)
desiatom až dvanástom mesiaci poskytovania umiestňovacieho príspevku 35 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa umiestňovací príspevok poskytuje.

(3)
Umiestňovací príspevok sa poskytuje v sume súčtu výšky príspevkov podľa odseku 2 na zamestnancov, ktorých pracovný pomer podľa odseku 1 písm. a) trvá, najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru v integračnom podniku. Ak zamestnancovi vznikne ďalší pracovný pomer najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia predchádzajúceho pracovného pomeru, v poskytovaní umiestňovacieho príspevku sa pokračuje; na účely určenia mesačnej výšky umiestňovacieho príspevku podľa odseku 2 sa trvanie viacerých pracovných pomerov spočítava.

(4)
Umiestňovací príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí umiestňovacieho príspevku uzatvorenej medzi úradom práce a integračným podnikom. Umiestňovací príspevok sa poskytuje mesačne. Umiestňovací príspevok poskytuje úrad práce do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý boli splnené podmienky na poskytnutie umiestňovacieho príspevku.

(5)
Dohoda o poskytnutí umiestňovacieho príspevku podľa odseku 4 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)
počet zamestnancov, ktorí sú znevýhodnenými osobami a ktorí sa zamestnali u zamestnávateľa, ktorý nie je integračným podnikom, závislou osobou integračného podniku, chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom,

c)
výšku umiestňovacieho príspevku,

d)
podmienky a termín zúčtovania umiestňovacieho príspevku,

e)
spôsob a lehotu vrátenia umiestňovacieho príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.


§ 19b
Vyrovnávací príspevok
(1)
Úrad práce poskytuje vyrovnávací príspevok integračnému podniku na
a)
mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb,

b)
dodatočné náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb podľa § 2 ods. 5 písm. b),

c)
náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám podľa § 2 ods. 5 písm. a).

(2)
Vyrovnávací príspevok podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje mesačne najviac
a)
počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o znevýhodnenú osobu podľa § 2 ods. 5 písm. a), alebo najviac počas 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o značne znevýhodnenú osobu,60b) počínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom pracovný pomer vznikol, vo výške 50 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 50 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje,

b)
počas zamestnávania zamestnanca, ktorý je
1.
znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) prvého bodu, vo výške 75 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 75 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje,

2.
znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu, vo výške 60 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 60 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, alebo

c)
počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o zraniteľnú osobu, počínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom pracovný pomer vznikol, vo výške 25 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 25 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje.

(3)
Maximálna výška vyrovnávacieho príspevku podľa odseku 2 vypočítaná z celkovej ceny práce z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas; ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, maximálna výška vyrovnávacieho príspevku sa pomerne kráti.

(4)
Výška vyrovnávacieho príspevku podľa odseku 1 písm. b) na kalendárny rok na jedného zamestnanca je 100 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov, najviac
a)
2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, na kalendárny rok v období prvých troch kalendárnych rokov počínajúc kalendárnym rokom, v ktorom pracovný pomer vznikol, ak pracovný pomer trvá,

b)
1,2-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, na každý ďalší kalendárny rok, ak pracovný pomer trvá.

(5)
Vyrovnávací príspevok podľa odseku 1 písm. c) sa poskytuje mesačne najviac počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a ak ide o značne znevýhodnenú osobu, najviac počas 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom pracovný pomer vznikol. Mesačná výška vyrovnávacieho príspevku podľa odseku 1 písm. c) na jedného zamestnanca je 50 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov, najviac 50 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje.

(6)
Oprávnenými nákladmi na účely vyrovnávacieho príspevku podľa
a)
odseku 1 písm. a) sú náklady na celkovú cenu práce zamestnancov; celkovou cenou práce zamestnanca je súčet mzdy zamestnanca a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom,

b)
odseku 1 písm. b) a c) sú oprávnené náklady podľa osobitného predpisu.60c)

(7)
Vyrovnávací príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku uzatvorenej na kalendárny rok medzi úradom práce a integračným podnikom. Vyrovnávací príspevok poskytuje úrad práce do 30 dní od preukázania trvania zamestnania a výšky oprávnených nákladov, ak tieto skutočnosti integračný podnik preukázal najneskôr do 60 dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa vyrovnávací príspevok poskytuje.

(8)
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa odseku 7 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)
počet zamestnancov, ktorí sú znevýhodnenými osobami, a počet zamestnancov, ktorí sú zraniteľnými osobami, a ich profesijnú štruktúru,

c)
maximálnu výšku vyrovnávacieho príspevku na každého zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou osobou,

d)
spôsob poskytovania vyrovnávacieho príspevku,

e)
záväzok integračného podniku podľa § 24 ods. 3,

f)
záväzok integračného podniku, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy a najneskôr do siedmich dní oznámi úradu práce každé skončenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou osobou a na ktorého sa poskytuje vyrovnávací príspevok,

g)
záväzok integračného podniku, že oznámi úradu práce každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 dní,

h)
spôsob a lehotu vrátenia vyrovnávacieho príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.


§ 19c
Spoločné ustanovenia k poskytovaniu
umiestňovacieho príspevku a vyrovnávacieho príspevku
(1)
Umiestňovací príspevok a vyrovnávací príspevok poskytuje úrad práce, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa.

(2)
Umiestňovací príspevok a vyrovnávací príspevok sa poskytuje na základe písomnej žiadosti integračného podniku. Podmienkou na poskytnutie umiestňovacieho príspevku a vyrovnávacieho príspevku je, že integračný podnik
a)
predložil doklady preukazujúce splnenie podmienok ustanovených v § 19a a 19b alebo ich splnenie preukázal iným spôsobom,

b)
nemá nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

c)
nemá nedoplatky na dani v Slovenskej republike, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

d)
nemal uloženú pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie umiestňovacieho príspevku alebo vyrovnávacieho príspevku,

e)
nemá na majetok vyhlásený konkurz, nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii,

f)
nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky,

g)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, a

h)
nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.

(3)
Splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b) až g) zisťuje úrad práce; splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b) až d) môže preukázať aj žiadateľ. Splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. a) a h) preukazuje žiadateľ. Splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. g) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Národný inšpektorát práce je povinný do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť úradu práce elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. d).

(4)
Počas poskytovania umiestňovacieho príspevku alebo vyrovnávacieho príspevku sa neprihliada na výsledok ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu.60d)

(5)
Integračný podnik je povinný vrátiť úradu práce poskytnutý umiestňovací príspevok alebo vyrovnávací príspevok alebo jeho časť, ak úrad práce dodatočne zistí, že integračný podnik nespĺňal podmienky na jeho poskytnutie.

(6)
Poskytovanie umiestňovacieho príspevku a vyrovnávacieho príspevku sa považuje za aktívne opatrenie na trhu práce podľa osobitného predpisu.60e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 60a až 60e znejú:

„60a) Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.

60b) Čl. 2 ods. 99 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.

60c) Čl. 34 ods. 2 a čl. 35 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.

60d) § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

60e) Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 23 ods. 4 a § 27b ods. 1 písm. e) sa slová „práce, sociálnych vecí a rodiny“ nahrádzajú slovom „práce“.
5.
V § 24 ods. 1 sa slová „písm. c) a d), ktorému bol poskytnutý príspevok podľa osobitného predpisu65)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 65 sa vypúšťa.

6.
V § 24 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo verejných prostriedkov podľa osobitných predpisov65)“.
7.
V § 24 ods. 10 sa vypúšťajú slová „alebo z verejných prostriedkov podľa osobitných predpisov65)“.
8.
V § 24 ods. 11 sa za slovo „prijať“ vkladajú slová „umiestňovací príspevok, vyrovnávací príspevok a“ a odkaz „65)“ sa nahrádza odkazom „70aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 70aa znie:

„70aa) Napríklad zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

9.
V § 25 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje úrady práce pri poskytovaní umiestňovacieho príspevku a vyrovnávacieho príspevku“.
10.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Sociálna poisťovňa poskytuje ústrediu práce údaje na účely zistenia splnenia podmienok na poskytovanie umiestňovacieho príspevku a vyrovnávacieho príspevku, a to:
a)
meno a priezvisko zamestnanca,

b)
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca,

c)
dátum začatia a skončenia evidencie zamestnanca v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,

d)
názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

e)
suma vymeriavacieho základu zamestnanca,

f)
či je zamestnanec poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.“.

11.
V § 27b ods. 3 sa slová „úradom práce, sociálnych vecí a rodiny“ nahrádzajú slovami „úradom práce“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodov 100, 122 až 124, 126 až 129, § 57 ods. 1 v bode 131, bodov 132, 134 až 138, 141, 145, 149, 154, 158, 168, 170 a § 72ax v bode 175, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore