Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta 228/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 25.08.2020
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Cestná doprava
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta 228/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 228/2020 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 521/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Zoznam vymedzených úsekov diaľnic a ciest I. triedy je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Všetky úseky ciest II. triedy sú vymedzenými úsekmi.

§ 3

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 4 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z., vyhlášky č. 21/2015 Z. z., vyhlášky č. 159/2015 Z. z., vyhlášky č. 249/2015 Z. z., vyhlášky č. 364/2015 Z. z., vyhlášky č. 268/2016 Z. z., vyhlášky č. 172/2017 Z. z., vyhlášky č. 297/2017 Z. z., vyhlášky č. 422/2019 Z. z. a vyhlášky č. 175/2020 Z. z.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2020.

Prílohy

    Príloha č. 1 k vyhláške č. 228/2020 Z. z.

    Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 228/2020 Z. z.

    Príloha č. 2 k vyhláške č. 228/2020 Z. z.

    ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“

Načítavam znenie...
MENU
Hore