Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 330/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 11.10.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 330/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 330/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe č. 1 druhej časti riadok 2.1. znie:

„ 2.1. Označenie stavby Názov stavby Počet nájomných bytov Názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslod) PSČ Obec/Mesto “.

2.

V prílohe č. 1 druhej časti sa za riadok 2.13. vkladá nový riadok 2.14., ktorý znie:

„ 2.14. Potreba tepla na vykurovanie budovy v kWh/(m2.a) “.

Doterajšie riadky 2.14. až 2.17. sa označujú ako riadky 2.15. až 2.18.

3.

V prílohe č. 1 druhej časti riadok 2.16. znie:

„ 2.16. Energetický certifikát bytového domu [§ 4 ods.1 písm. d) vykonávaného zákona] Číslo Dátum vyhotovenia Úroveň výstavby budovy “.

4.

V prílohe č. 1 štvrtej časti riadku 4.6. písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a uplatňujem – neuplatňujemj) si zvýšenie podielu dotácie podľa § 8 ods. 5 písm. d) vykonávaného zákona.“.

5.

V prílohe č. 1 ôsmej časti sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g) nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku [platí pre žiadateľa, ktorým je nezisková organizácia podľa § 7 písm. f) vykonávaného zákona], h) mi nebola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,“.

Doterajšie písmená g) až o) sa označujú ako písmená i) až q).

6.

V prílohe č. 1 deviatej časti sa vypúšťa bod 9.2.3.

Doterajšie body 9.2.4. až 9.2.6. sa označujú ako body 9.2.3. až 9.2.5.

7.

V prílohe č. 1 deviatej časti bod 9.2.3. znie:

„9.2.3. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľovi nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávanias)“.

8.

V prílohe č. 1 sa deviata časť dopĺňa bodom 9.2.6., ktorý znie:

„9.2.6. návrh časového harmonogramu realizácie projektu s uvedením predpokladanej výšky čerpania obstarávacích nákladov vrátane DPH po jednotlivých mesiacoch od predpokladaného začiatku stavby“.

9.

V prílohe č. 1 sa časť VYSVETLIVKY dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) Príloha sa nepredkladá od 1. januára 2024 v súlade s § 1 ods. 3 písm. r) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 310/2021 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2024.“.

10.

V prílohe č. 2 druhej časti riadok 2.1. znie:

„ 2.1. Označenie stavby Názov stavby Počet nájomných bytov Názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslod) PSČ Obec/Mesto “.

11.

V prílohe č. 2 druhej časti sa za riadok 2.13. vkladá nový riadok 2.14., ktorý znie:

„ 2.14. Potreba tepla na vykurovanie budovy v kWh/(m2.a) “.

Doterajšie riadky 2.14. až 2.17. sa označujú ako riadky 2.15. až 2.18.

12.

V prílohe č. 2 druhej časti riadok 2.16. znie:

„ 2.16. Energetický certifikát bytového domu [§ 4 ods. 1 písm. d) vykonávaného zákona] Číslo Dátum vyhotovenia Úroveň výstavby budovy “.

13.

V prílohe č. 2 tretej časti riadku 3.6. písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a uplatňujem – neuplatňujemj) si zvýšenie podielu dotácie podľa § 8 ods. 5 písm. d) vykonávaného zákona.“.

14.

V prílohe č. 2 šiestej časti sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:

„h) nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku [platí pre žiadateľa, ktorým je nezisková organizácia podľa § 7 písm. f) vykonávaného zákona], i) mi nebola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,“.

Doterajšie písmená h) až p) sa označujú ako písmená j) až r).

15.

V prílohe č. 2 siedmej časti sa vypúšťa bod 7.2.3.

Doterajšie body 7.2.4. až 7.2.6. sa označujú ako body 7.2.3. až 7.2.5.

16.

V prílohe č. 2 siedmej časti bod 7.2.3. znie:

„7.2.3. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľovi nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávaniao)“.

17.

V prílohe č. 2 sa siedma časť dopĺňa bodom 7.2.6., ktorý znie:

„7.2.6. návrh časového harmonogramu realizácie projektu s uvedením predpokladanej výšky čerpania obstarávacích nákladov vrátane DPH po jednotlivých mesiacoch od predpokladaného začiatku stavby“.

18.

V prílohe č. 2 sa časť VYSVETLIVKY dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) Príloha sa nepredkladá od 1. januára 2024 v súlade s § 1 ods. 3 písm. r) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 310/2021 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2024.“.

19.

V prílohe č. 3 sa piata časť dopĺňa riadkom 5.3., ktorý znie:

„ 5.3. Počet nájomných bytov “.

20.

V prílohe č. 3 šiestej časti sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:

„h) nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku [platí pre žiadateľa, ktorým je nezisková organizácia podľa § 7 písm. f) vykonávaného zákona], i) mi nebola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,“.

Doterajšie písmená h) až n) sa označujú ako písmená j) až p).

21.

V prílohe č. 3 siedmej časti sa vypúšťa bod 7.2.3.

Doterajšie body 7.2.4. až 7.2.6. sa označujú ako body 7.2.3. až 7.2.5.

22.

V prílohe č. 3 siedmej časti bod 7.2.3. znie:

„7.2.3. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľovi nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávaniak)“.

23.

V prílohe č. 3 sa siedma časť dopĺňa bodom 7.2.6., ktorý znie:

„7.2.6. návrh časového harmonogramu realizácie projektu s uvedením predpokladanej výšky čerpania obstarávacích nákladov vrátane DPH po jednotlivých mesiacoch od predpokladaného začiatku stavby“.

24.

V prílohe č. 3 sa časť VYSVETLIVKY dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) Príloha sa nepredkladá od 1. januára 2024 v súlade s § 1 ods. 3 písm. r) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 310/2021 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2024.“.

25.

V prílohe č. 4 druhej časti riadok 2.1. znie:

„ 2.1. Názov stavby Počet bytov “.

26.

V prílohe č. 4 piatej časti sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g) nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku [platí pre žiadateľa, ktorým je nezisková organizácia podľa § 7 písm. f) vykonávaného zákona],j) h) mi nebola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,j) “.

Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená i) až p).

27.

V prílohe č. 4 šiestej časti sa vypúšťa bod 6.2.3.

Doterajšie body 6.2.4. až 6.2.7. sa označujú ako body 6.2.3. až 6.2.6.

28.

V prílohe č. 4 šiestej časti bod 6.2.3. znie:

„6.2.3. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľovi nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávaniak)“.

29.

V prílohe č. 4 sa šiesta časť dopĺňa bodom 6.2.7., ktorý znie:

„6.2.7. návrh časového harmonogramu realizácie projektu s uvedením predpokladanej výšky čerpania obstarávacích nákladov vrátane DPH po jednotlivých mesiacoch od predpokladaného začiatku stavby“.

30.

V prílohe č. 4 sa časť VYSVETLIVKY dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) Príloha sa nepredkladá od 1. januára 2024 v súlade s § 1 ods. 3 písm. r) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 310/2021 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2024 a splnenie tejto podmienky podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa preukazuje správcom bytového domu, ak sú žiadateľom vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení týmto správcom [§ 7 písm. d) vykonávaného zákona].“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Andrej Doležal v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore